+ فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸

 

اگر جوانی در خواب پشت گوش خود را ببیند تعبیرش این است که کاری مناسب با در آمدی مکفی پیدا می کند .................................................................................................................................................................................. اگر دانشجویی در خواب بیند که پولدار شده است تعبیرش این است که وام دانشجویی به او تعلق خواهد گرفت ................................................................................................................................................................. اگر زنی جوان در خواب خود را در حال کش مکش با غولی ببیند تعبیرش این است که بزودی دعوای سختی با مادر شوهرش در پیش خواهد داشت ..................................................................................................................................................................... اگر شخصی در خواب آبی روان ببیند تعبیرش این است که بهتر است که برخیزد و رختخواب خود را چک نماید ....................................................................................................................................... اگر دانشجویی در خواب خود را به صورت پرنده ای کوچک ببیند که در دست عقابی اسیر شده است تعبیرش این است که به کمیته انظباطی احظار خواهد شد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

. ابن سیرین از جمله کسانی است که در حدود سالهای 110 هجری قمری به تعبیر خواب می پرداخته و تعبیرات او مورد توجه بوده و ثبت شده اند البته بعضی از علمای شیعه تعبیرات او را بدلیل سنًی بودن او در مورد تایید قرار نداده اند ولی بنده احتمال می دهم وی تقًیه می نموده و از چشمه زلال علم ائمه اطهار (ص) بر خورده است این علمی است بر اساس کنایه ها و نشانه های محیط اطراف در زندگی که بر اساس نقش هر نشانه در محیط و آیات کتب اسمانی ترجمه , تفسیر و تعبیر میشوند و همانند یک زبان خارجی است که در میان تمام اقوام و ملل مشترک بوده و فقط باید ترجمه شود . برای مثال آب تعبیر به زندگی یا علم میشود و دریا یا اقیانوس تعبیر به یک دانشمند یا رئیس جمهور میشود . کاسه گاهی تعبیر به زن می شود و آب در کاسه تعبیر به حیات یا بارداری یک زن می شود . همچنین درخت تعبیر به یک مرد و یا قورباغه تعبیر به مردی عاقل و اگر زرد رنگ باشد تعبیر به پزشکی عاقل یا مردی عاقل و بیمار میگردد. **نکته دوم رویا از دو جهت می تواند ما را راهنمایی نماید , یکی اصل مسئله رویا و صحنه هایی که انسان در خواب می بیند ( خواه وجود خارجی پیدا کند یا نه یعنی خواه تعبیری داشته باشید یا نداشته باشید ) و دیگر کیفیت و چگونگی خوابها و رویاهایی است که انسان می بیند و احیانا پرده از حوادث "" موجود"" و گذشته یا آینده بر می دارد . البته کاری نداریم که این صحنه ها مربوط به گذشته یا آینده است ولی به هر حال این نقشه ذهنی محلی لازم دارد که همانند یک تابلو نقاشی در آن محل پیاده شود, و اینکه آیا می تواند آن محل سلولهای مغزی باشد, بزودی خواهیم فهمید که ""نه "" پس محل دیگری لازم دارد که آن را "" روح" " می نامیم.... حال اگر آن صورتها جزیی باشد به وسیله حافظه با همان صورت خود در نفس باقی می ماند و قوه مخیله در آن دخل و تصرف نکند این چنین خوابی راست است ولی اگر قوه مخیله قالب شود و یا نفس از ادراک آن صورت ضعیف باشد قوه مخیله بر حسب طبع خود آنچه را که نفس دیده است به نماد یا مثالی مناسب تبدیل می کند مانند تبدیل شیر خوراکی به علم یا مال و دشمن پنهان به مار و پادشاه یا عالم به دریا .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

ابر

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک را تعبیر به خصوص است. اگر کسى خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خداى عزوجل وى را علم و حکمت ارزانى دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که ابر را در هوا همى راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد. اگر این خواب را پادشاه بیند، دلیل که در ولایت خویش، رسولان و صاحب خیران فرستد. اگر بیند که ابر را از هوا بگرفت و به زمین آورد، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگى یابد و علم حاصل کند. اگر بیند که ابر بر سر وى سایه همى کرد، دلیل که در آن سال خیر و نعمت بسیار یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود. اول: حکمت. دوم: ریاست. سوم: پادشاهى. چهارم: رحمت. پنجم: پرهیزکارى. ششم: عذاب. هفتم: قحط. هشتم: بلا. نهم: فتنه.
اسمعیل اشعث گوید: ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختى بود و ابر باران برکت و خیر و فراخى بود و نیز غم و اندوه بود. و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازى آن را سفیح خوانند، دیدن وى در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که از میان ابرهاى سفید، خورشید پرتو افشانى مى‏کند بیانگر آن است که پس از سختى‏هاى بسیارى که در زندگى کشیده‏اید، سعادت و خوشبختى شما را احاطه خواهد کرد.

ابروها

محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب، دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وى تمام و کمال بود. اگر دید که ابروهایش فروریخت، تأویلش به خلاف این بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا موى ابرویش فروریخت، دلیل است که آهنگ چیزى مى‏کند که از آن چیز وى را بدنامى حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند، دلیل است قصد چیزى کند، که وى را نیک نامى و صلاح دین حاصل آید. اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگى وى زیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.
جابر مغربى گوید: اگر یک ابروى خویش را ریخته دید و دیگرى را کنده دید، دلیل که در مال و جاه وى نقصان افتد و بعضى گفته‏اند که بر دینش نقصان حاصل شود.
بیتون مى‏گوید: دیدن ابرو در خواب دلالت بر آن دارد که در آینده مسائلى پیش مى‏آید که شما را گمراه و نگران مى‏سازد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ابروهاى پر پشت را ببینید، بدین معنى است که روزگار شاد و خوبى را سپرى خواهید کرد. دیدن ابروهاى کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادى به شما مى‏رسد.

ابریشم

محمد بن سیرین گوید: ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت. اگر زرد بود، دلیل بیمارى بود، و دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود. اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود. اگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه‏ى ابریشم به خواب، مردان را دلیل کراهت بود و زنان را نیکو.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى پارچه ابریشمى قدیمى را در خواب ببیند، بیانگر این است که مرد ثروتمند اما مسنى از او خواستگارى خواهد کرد و زندگى خوبى خواهد داشت. دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب، بدین معنا است که شما احترام و ارج و قرب اجداد و نیاکان خود را به راحتى زیر سؤال مى‏برید.
برایت مى‏گوید: دیدن ابریشم در خواب، به معنى این است که در زندگى به رفاه و خوشبختى کامل مى‏رسید. اگر دیدید که ابریشم تولید مى‏کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود. دیدن ابریشم مصنوعى در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس مى‏باشید.

ابلیس

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنى بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بى‏شرم، که همه را بدى آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد بود و او را شکست داد، دلیل که وى را به خیر و صلاح میل بود. اگر بیند که ابلیس بر وى غلبه کرد، دلیل است که به راه شر و فساد مایل بود. اگر بیند که ابلیس او را نصیحت مى‏کرد و وى را خوش مى‏آمد، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد. اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایى مى‏برد و او گفت که: »لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم«، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصیحت شخصى از آن گناه باز ایستد.
بیتون مى‏گوید: دیدن ابلیس در خواب، علامت این است که شما را، حوادث وحشتناکى در زندگى در بر خواهد گرفت. اگر ابلیس در شکل یک زن زیبا به خواب شما بیاید، دلیل آن بود که شما هرگونه احساس محبتى را که به دیگران دارید نادیده خواهید گرفت.

اپرا

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر، در اپرایى حضور یافته است، بدین معنا است که با دوستانى هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت مى‏کنید و نتایج خوبى به دست مى‏آورید.
برایت مى‏گوید: دیدن اپرا در خواب، نشانه‏ى زندگى خانوادگى یا شخصى شما مى‏باشد و اگر خودتان در اپرایى شرکت کردید معنا این است که کار مهمى انجام مى‏دهید، اما فایده‏ى کمى مى‏برید.

اتاق

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب اتاقى دیدید، به این معنا است که مدت اندکى در خانه‏ى فعلى خود، خواهید ماند.

اتاق خواب

هانس کورت مى‏گوید: اگر دخترى خواب اتاق خوابى تمیز و زیبا را ببیند، به معناى آن است که مردى ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج مى‏دهد. مشاهده‏ى اتاق خواب زیبا در خواب، علامت آن است که ثروتى غیرمنتظره از طریق فامیل، فرد ناشناس و یا معامله‏اى در تجارت به شما خواهد رسید.
برایت مى‏گوید: اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشویى است. اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدى خواهید شد. و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا دیدید، علامت آن است که با فردى آشنا مى‏شوید که روابط دوستانه‏اى با او پیدا مى‏کنید.

اتاق کنفرانس

برایت مى‏گوید: دیدن اتاق کنفرانس در خواب، بدین معنا است که در آینده با افرادى برخورد مى‏کنید که براى شما ارزش خاصى خواهند داشت.

اتاقک

برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را در اتاقک کشتى دیدید، به معناى آن است که درگیر دعوایى مى‏شوید که به دادگاه کشیده مى‏شود و به خاطر به اثبات نرسیدن حرف‏هاى شاهد، در دعوا شکست مى‏خورید.

اتوبوس

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب دید که سوار بر اتوبوس از خیابان‏ها مى‏گذرد، بدین معنا است که وعده‏هایى احمقانه به خود مى‏دهد و با دوستان خود اختلاف پیدا مى‏کند.

اتو کردن

برایت مى‏گوید: دیدن یا استفاده کردن اتو در خواب، نشانه‏ى به پیروزى رسیدن در کارها است. اگر در خواب دیدید لباسى را سوزانیده‏اید، به این معنا است که موقعیت خوبى براى آرامش روحیتان پیش مى‏آید.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب بیند که در حال اتو کردن لباس، دست خود را مى‏سوزاند، معنایش آن است که آرامش او را، بیمارى یا حسادت بر هم خواهد زد.

اتومبیل

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشغول رانندگى هستید، نشانه‏ى آن است که در کار و زندگى خود تغییراتى انجام مى‏دهید که باعث نشاط و خوشحالى شما مى‏شود. اگر خواب بینید هنگام رانندگى، ماشین شما خراب و متوقف مى‏شود، نشانه‏ى آن است که خوشگذرانى شما به آن اندازه که انتظارش را دارید، ادامه نمى‏یابد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شده‏اید، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد. اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معناى آن است که صدمه‏ى مالى به شما مى‏رسد.

اثاث منزل

بیتون مى‏گوید: دیدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است.

اجاره

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که مکانى را اجاره کرده‏اید، بدین معنا است که در امور شخصى خود به دیگران وابسته‏اید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره‏ى خانه‏ى خود هستید، دلالت به آن دارد که منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهید آورد. اگر در خواب دیدید که قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نیستید، نشانه‏ى آن است که از روابط اجتماعى با دیگران سود اندکى خواهید برد.

اجاق

برایت مى‏گوید: دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‏ى خوشبختى است. دیدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنى تنهایى است. اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است، بدین معنا است که زندگى شاد و روابطى خوب با دیگران خواهید داشت. اگر در خواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خوب مى‏سوزد، نشانه‏ى آن است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده‏تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است.

اجاق گاز

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اجاق گاز در خواب، دلالت بر پا در میانى شما در از بین بردن اختلاف و اندوه دارد. اگر دخترى در خواب دید که مشغول آشپزى بر روى اجاق گاز است، معنایش آن است که با قدردانى و سپاسگزارى افراطى، دوست صمیمى خود را از دست مى‏دهد.

احتیاج - نیاز

برایت مى‏گوید: احساس نیاز در خواب، نشانه‏ى پند و اندرز است.

احضار ارواح

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را در مراسم احضار ارواح دیدید، به معناى آن است که آشنایى و دوستى با افراد غریبه، تأثیرات منفى در زندگى شما خواهد گذاشت.

اخبار

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب خبر خوشى شنیدید، علامت آن است که خبر بدى به شما مى‏رسد و اگر در خواب خبر بدى شنیدید، نشانه‏ى آن است که خبر خوبى به شما خواهند داد.

اخراج

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که اخراج شده‏اید، نشانه‏ى آن است که به سعادت مى‏رسید و اگر در خواب دیدید که کسى را اخراج کرده‏اید، بدین معنا است که به دوستان و خانواده‏ى خود اعتماد نمى‏کنید.

اخلاق

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب، دلالت بر موفقیت در انجام کارها را دارد. اگر در خواب فرد بى‏ادب و بداخلاقى را دیدید، نشانه‏ى آن است که با موانع دشوارى روبه‏رو مى‏شوید.

ادرار کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که ادرار کند، به جایگاهى که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام‏دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد، و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که در جایگاهى مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جاى ادرار خون همى رفت، دلیل کند که او را فرزند آید و اگر بیند که به جاى ادرار چرک و خون مى‏رفت، دلیل کند که او را فرزندى آید به تن معلول. بعضى از معبران گفته‏اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همى خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.
کرمانى گوید: اگر بیند که اندر چاهى ادرار کرد، دلیل کند که از کسى مال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همى کرد، دلیل کند که او را فرزندى آید که قرآن ظاهر خواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخى از ادرار ریخت و برخى با خود داشت، دلیل کند که برخى از مال وى برود و برخى اندوه و غم از وى جدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار وى همى مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندى آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار همى کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه‏ى وى به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ادرار در خواب، به موقع خویش، مرد را توانگرى رسد. اگر درویش باشد و بنده را آزادى باشد و بیمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل را معزولى بود و خلیفه را مرگ بود و قاضى را عزل و بازرگانان را زیان بود در تجارت.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که در خانه‏ى خویش به موضعش ادرار همى کرد، دلیل کند که به مال خویش بر عیال خویش هزینه کند، لیکن عوض آن باز آید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشوارى‏هایى خواهید داشت. دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیمارى، دوستان از شما دور مى‏شوند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‏ى آن است که از مریضى نجات پیدا خواهید کرد.

ادویه

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى‏خورد، به معناى آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد. دیدن ادویه در خواب، به معناى آن است که در راه رسیدن به لذت‏هاى مادى، از شهرت شما کم مى‏شود.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که ادویه مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید.

اذیت و آزار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کسى شما را اذیت مى‏کند، به معناى آن است که دشمنان بر علیه شما اقدام مى‏کنند. دیدن تجربه‏ى آزار دهنده در خواب، بدین معنا است که در کارها پیشرفت مى‏کنید.

اراذل و اوباش

برایت مى‏گوید: دیدن اراذل و اوباش در خواب: نشانگر آن است که به شما زیانى خواهد رسید.

ارتداد

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد مرتد در خواب، بیانگر دوستانى است که به شما ضرر مى‏رسانند. حرف‏هاى کفرآمیز، علامت بدبختى شما مى‏باشد. اگر در خواب شما را مرتد خواندند، نشان دهنده‏ى سعادتمندى در زندگى مى‏باشد.

ارتش

برایت مى‏گوید: دیدن ارتش در خواب، نشانه‏ى نگرانى شما مى‏باشد. براى زن‏ها علاقه داشتن به روابط جنسى است. ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ مى‏باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالى مى‏باشد.

ارز (پول خارجى)

بیتون مى‏گوید: ارز در خواب، نشان پنهان کردن چیزى مى‏باشد. کار کردن با ارز نشانه‏ى پیشرفت در کارها مى‏باشد.

ارزن

برایت مى‏گوید: کاشتن یا خوردنش در خواب، نشانه‏ى آرامش و آسایش در زندگى مى‏باشد.

اردک ماهى

بیتون مى‏گوید: دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانى دعوت مى‏کنند.

ارتقاء

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پیدا کردید، نشانه‏ى دقت در کارها و پیشرفت در زندگى مى‏باشد.

ارث

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید ارثى به شما رسیده، بدانید که به آرزوهاى خود خواهید رسید.

اردو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بینید در اردوگاهى هستید، دوستان شما در زندگى موفق خواهند شد و شما آینده‏ى خوبى نخواهید داشت. اگر دخترى خواب ببیند در اردوى نظامى شرکت کرده، علامت آن است که به اولین خواستگار جواب مثبت خواهد داد و اردوى کار در خواب، نشانه‏ى آن است که اتفاقى تلخ در انتظار شما است.

ارکستر

برایت مى‏گوید: ارکستر را در خواب دیدن، علامت آن است که در جشن بزرگى شرکت مى‏کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر در ارکستر مشغول نواختن ساز هستید، نامزدى وفادار و باادب خواهید داشت. اگر به آهنگ در ارکستر گوش مى‏دهید، نشانه‏ى سعادتمند شدن است.

ارگ

بیتون مى‏گوید: اگر صداى ارگ را در کلیسا بشنوید، علامت آن است که افراد خانواده از هم جدا مى‏شوند. آهنگ دلپذیر ارگ در خواب، نشان سعادتمندى مى‏باشد. آهنگ غمناک ارگ در خواب، نشانه‏ى از دست دادن دوست یا مقامى است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ارگ بسازید، نشانه‏ى آن است که خبرهاى خوشى در انتظار شما مى‏باشد. اگر در خواب ارگ بنوازید، احتمالا مشکلاتى برایتان پیش خواهد آمد.

ارواح

**متن=بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روحى را ببینید، نشانه‏ى مشکلات غیرمنتظره‏اى مى‏باشد. روح با لباس سفید، به معنى بیمارى یکى از نزدیکان شما و روح با لباس سیاه به معنى بى‏وفایى و نیرنگ است. اگر ارواح در خواب به در و دیوار خانه‏تان مى‏کوبند، نشانه‏ى حادثه‏اى هولناک مى‏باشد.

اروپا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب به اروپا سفر کردید، دلیل آن که مسافرتى خواهید داشت که منافع مالى خود را تثبیت مى‏کنید و اگر زنى در خواب به اروپا سفر کند و سفر برایش ناخوشایند باشد، باعث ناامیدى دوستان و نامزد خود خواهد شد.

اره

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که با اره درختى را برید، دلیل است که از صحبت مردى که تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جوید و او را بیازارد. اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به پاره ببرید، دلیل است که مانند این، وى را فرزندى دیگر بیاید، یا برادر یا خواهر.
کرمانى گوید: اگر دید که اره فراگرفت یا بخرید یا شخصى بدو داد، دلیل است که اگر پسر دارد، وى را پسرى دیگر آید، و اگر دختر دارد،وى را دخترى دیگر آید، و اگر فرزند ندارد، چهارپایى دارد. دلیل است که چهارپایى مثل آن نصیب او گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اره در خواب دیدن بر سه وجه بود. اول: فرزند. دوم: خواهر. سوم: انباز.
بیتون مى‏گوید: دیدن اره در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارها مى‏باشد. اره دستى در خواب، بیانگر آن است که زندگى خانوادگى شما با شادى و خوشى در جریان است. صداى اره در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى مى‏باشد. گم کردن اره در خواب نشانه‏ى مشکلات و بدبختى مى‏باشد.

از خجالت سرخ شدن

برایت مى‏گوید: معنایش این است که عاشق شده‏اید و جرئت بیان آن را ندارید. اگر شما در خواب سرخ شدن کس دیگرى را بینید، نشانه‏ى آن است که به خواستگاریتان مى‏آیند.

از زندان آزاد شدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‏اید بدانید که غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

ازدحام

برایت مى‏گوید: اگر در خواب جمعیت زیادى را در حال ازدحام بینید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارهایتان مى‏باشید.

ازدواج

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بینید که عروس شده‏اید اما احساس خوشحالى نمى‏کنید،نشانه‏ى آن در زندگانى با مشکلاتى روبه‏رو خواهید شد. دیدن مراسم ازدواج دیگران معنایش آن است که در زندگانى موفق خواهید بود. اگر خواب دیدید که در حال بستن پیمان ازدواج مى‏باشید، نشانه‏ى اتفاقات ناگوار در مسیر زندگیتان مى‏باشد. و ازدواج با شخصى خارجى نشانه‏ى درگیرى و دعوا با دیگران خواهد بود.
برایت مى‏گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

اژدها

محمد بن سیرین گوید: اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوى بود. اگر بیند اژدهایى داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد مى‏کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را شکست دهد. اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وى بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.
جابر مغربى گوید: اگر بیند اژدها وى را فروخورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وى را هلاک نماید. اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنى بزرگ وى را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.
بیتون مى‏گوید: دیدن اژدها در خواب، علامت شهوات نفسانى است که ممکن است به دیگران اجازه دهید، از تمایلات شما سوء استفاده کنند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‏اى دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‏اى همنشین مى‏شوید. دیدن اژدهاى وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است. دیدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه‏ى دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر مى‏رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را مى‏کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایى پیدا مى‏کنید.

اسارت

بیتون مى‏گوید: اگر شما در خواب ببینید که اسیر شده‏اید، به معناى آن است که احتمالا خیانتى مى‏بینید که نمى‏توانید آن را حل و فصل کنید، بدین خاطر دچار بدشناسى و ناامیدى مى‏شوید. اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه‏ى آن است که شغلى در سطح پایین به دست مى‏آوردید. اگر زنى در خواب خود را زندانى و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى‏شود و مورد سرزنش قرار مى‏گیرد.

اسب

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اسب تازى را به خواب دیدن، دلیل بزرگى و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازى نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگى دولت یابد، بر قدر نیکویى و قیمت اسب.
کرمانى گوید: اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کارى کند که بر وى گواهى دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کارى نماید که وى را مال و مهترى حاصل شود. اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگى یابد.
جابر گوید: اگر بیند اسب مادیان فراگرفت، یا شخصى بدو داد و بر وى نشست، دلیل که زن خواهد و بر وى مبارک بود. اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد. اگر بیند آن مادیان ابلق است، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد. اگر آن مادیان جرمه باشد، دلیل که آن زن خوب روى و با جمال است. اگر آن مادیان سبز رنگ باشد، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد.
اسمعیل اشعث گوید: اسب در خواب، هواى نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هواى نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود، دلیل که هواى نفس او صعب‏تر بود به بدى، و بدان که هر اندامى از اندام‏هاى اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه را اسب به خواب دیدن، عز و بخت بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود. اول: عز. دوم: مرتبت. سوم: فرمانروایى. چهارم: بزرگى. پنجم: خیر و برکت. اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است، دلیل که جهودى با زن وى فساد نماید. اگر بیند سگى بر اسب نشسته بود، دلیل که مغى با زن او فساد نماید.
بیتون مى‏گوید: دیدن اسب سفید در خواب یا سوار شدن بر آن، نشانه‏ى آن است که با افراد دانا همنشین مى‏شوید اما اگر اسب لاغر و کثیف باشد، نشانگر آن است که دوستى از اعتماد شما سوء استفاده مى‏کند. اما اگر اسب سیاه باشد، نشانگر آن است که سعادت در انتظار شما خواهد بود. اگر در خواب خود را سوار بر اسبى با نژاد اصیل و رنگ کهر دیدید، بدین معنا است که ثروتمند مى‏شوید و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که تسلیم پیشرفت‏هاى زودگذر مى‏شود.
برایت مى‏گوید: دیدن اسب در اصطبل، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب سوار بر اسبى آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقى را آرام آرام طى مى‏کنید. اگر دیدید که سوار بر اسبى سرکش شده‏اید، بدین معنا است که به هدف خود نمى‏رسید. اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‏ى آن است که از لحاظ مادى و معنوى در خطر هستید.

اسب سوار

بیتون مى‏گوید: دیدن اسب سوار در خواب براى زن‏ها و دخترها، نشانه‏ى یک عشق مخفیانه است و براى مردها، شنیدن اخبار مهم است.

اسباب خانه

برایت مى‏گوید: تمیز کردن اثاثیه‏ى خانه در خواب، نشانه‏ى بهبود اوضاع اقتصادى است.

اسباب کشى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول اسباب کشى دیدید، نشانگر آن است که به زودى اتفاقاتى رخ مى‏دهد که مجبور مى‏شوید، حالت مبهم خود را تغییر دهید.

استاد دانشگاه

برایت مى‏گوید: دیدن استاد دانشگاه در خواب، معنایش آن است که به خاطر بى‏دقتى و بدشناسى دچار خطر مى‏شوید.

استحمام

بیتون مى‏گوید: حمام کردن زن حامله در خواب، بیانگر سقط جنین است و اگر مردى چنین خوبى ببیند، نشانه‏ى خیانت است و او باید بعد از این در انجام معاملات دقت بیشترى داشته باشد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول استحمام ببیند، بدین معنا است که باید در انتخاب دوست دقت بیشترى انجام دهد. اگر شخص جوانى در خواب خود را مشغول شست و شو ببیند، علامت آن است که دلبسته‏ى جنس مخالف، شده است. اگر بیوه زنى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که در انتظار همسرى دیگر است. اگر در خواب دیدید که در آب دریا مشغول آب تنى هستید، علامت آن است که بعد از اتمام تحصیلات به شغل مورد علاقه‏ى خود دست مى‏یابید.

استخدام

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید شخصى را استخدام مى‏کنید نشانه‏ى ضرر مالى است. اگر در خواب دیدید که بیکار هستید و براى استخدام در جایى به دنبال کار مى‏گردید، نشانه‏ى آن است که کار را از روى اخلاص انجام مى‏دهید و دیگران همیشه نیازمند شما خواهند بود.

استخراج معدن

برایت مى‏گوید: دیدن استخراج معدن در خواب، بدین معنا است که شما از آینده واهمه دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول استخراج مواد معدنى دیدید، معنایش آن است که دشمن در تلاش است تا سوابق بد شما را بر ملا سازد و به شهرت شما صدمه وارد کند.

استخوان

محمد بن سیرین گوید: استخوان در خواب، مالى بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که بى‏گوشت بود، دلیل کند که اندکى خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسى استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند استخوان کسى را که شکسته بود مى‏بست، دلیل کند که بزرگى و صنعت‏هاى گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضى از معبران گفته‏اند: کار بینوایى از او به نوا گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال. دوم: خویشان. سوم: فرزند. چهارم: قیم خانه. پنجم: مال. ششم: برادران. هفتم: یار و انباز بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که استخوان‏هاى زیادى روى هم تلمبار شده‏اند، دلالت بر گرسنگى و قحطى دارد. اگر شما در خواب ببینید که استخوان‏هاى بدنتان از پوست شما بیرون زده، بدین معنا است که فردى تصمیم دارد به شما ضرر برساند.
برایت مى‏گوید: دیدن استخوان در خواب، نشانه‏ى انجام دادن کارهاى زیاد است. اگر در خواب ببینید که جلوى سگى استخوان مى‏اندازید، نشانه‏ى آن است که دیگران محبت‏هاى شما را نادیده مى‏گیرند. اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزى است. استخوان ماهى
برایت مى‏گوید: قورت دادن استخوان ماهى در خواب، دلالت بر تنفر دارد.

استراحت کردن

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول استراحت دیدید، نشانگر سعادت و خوشبختى است.

استعفاء

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از مقام خود استعفاء داده‏اید، به معنى کوتاهى در انجام وظایف است. دیدن استعفاء دیگران در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است.

استغفار

بدان که استغفار کردن استغفرالله بود به معنى آمرزش خواستن از خداى عزوجل.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که در خواب استغفار مى‏کرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانى دارد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: استغفار کردن در خواب بر چهار وجه بود. اول: مال. دوم: فرزند. سوم: آمرزش از حق تعالى. چهارم: توبه کردن از گناهان.

استقلال

بیتون مى‏گوید: استقلال داشتن در خواب، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالى در خواب، به معناى آن است که در کارها موفقیت چندانى پیدا نمى‏کنید.

استفراغ

برایت مى‏گوید: دیدن استفراغ در خواب، نشانه‏ى آن است که شانس به شما رو مى‏کند.

اسفناج

محمد بن سیرین گوید: دیدن اسفناج در خواب، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وى، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همى خورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود.
برایت مى‏گوید: دیدن اسفناج در خواب، نشانه‏ى سلامتى کامل است.

اسفنج

بتون مى‏گوید: دیدن اسفنج در خواب، بدین معنا است که فریب اطرافیانتان را مى‏خورید. اگر در خواب از اسفنج براى تمیز کردن اجسام استفاده کردید. بدین معنا است که از حماقت خود رنج مى‏برید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که باید در مقابل رفتار نادرست افراد بى‏فکر، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص خیرخواه از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که با درایت مشکلات خود را حل مى‏کنید.

اسقف کلیسا

برایت مى‏گوید: دیدن اسقف کلیسا در خواب، نشانگر غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که با یک اسقف کلیسا دعوا مى‏گیرید، علامت آن است که شما دشمن دارید.

اسکلت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را به صورت یک اسکلت ببینید، نشانگر آن است که به خاطر موضوعى بیهوده، رنج مى‏برید. اگر در خواب ببینید اسکلتى دایما به دنبال شما مى‏آید، دلیل بر وقوع پیشامدى است.

اسکلت مرگ

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اسکلت مرگ در خواب، به معناى آن است که رفتار منفى دیگران روى شما تأثیر گذاشته و خوشبختى از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب بر روى اعلامیه‏اى تصویر اسکلت مرگ را دیدید، به معناى آن است که شما نباید از چیزى واهمه داشته باشید و باید در انتظار وقایع خوشایندى باشید.

اسکله

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اسکله در خواب، نشانه‏ى جهانگردى است. اگر در خواب بر روى اسکله‏ایى ایستاده و کشتى‏ها را مشاهده کنید، بیانگر برآورده شده آرزوهاى شما مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: دیدن اسکله بندر در خواب، بیانگر آن است که یکى از انتظارات شما به زودى انجام مى‏پذیرد.

اسکناس

برایت مى‏گوید: دیدن اسکناس‏هاى زیاد در خواب، نشان دهنده‏ى به خطر افتادن موقعیت مالى شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید، نشانه‏ى آن است که چیزى موقعیت شما را تهدید مى‏کند.

اسکیت

برایت مى‏گوید: دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن، نشانه‏ى آن است که باید در تصمیم‏گیرى خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید. اگر در خواب ببینید که فردى کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است، نشانه‏ى آن است که با فرد جدیدى آشنا مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کفش‏هاى اسکیت در خواب، نشان‏دهنده‏ى ناسازگارى با اطرافیان است.

اسکى

برایت مى‏گوید: دیدن چوب‏هاى اسکى در خواب، به معناى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب ببینید که در حال اسکى هستید، به معناى آن است که کارى انجام مى‏دهید که ضرر آن بیشتر از سود آن است.

اسکى روى یخ

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول اسکى روى یخ هستید، نشانه‏ى آن است که براى پیشرفت در کارها از کمک دیگران استفاده مى‏کنید و اگر دیگران را مشغول بازى دیدید، نشانه‏ى آن است که شما بین دوستانتان تفرقه مى‏اندازید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در هنگام اسکى یخ مى‏شکند، نشانه‏ى آن است که از حمایت دوستى ارزشمند برخوردار مى‏شوید.

اسلحه

برایت مى‏گوید: دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل مى‏بندید. اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کارى بسیار ناراحت مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با اسلحه به شما شلیک کردند، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر زنى در خواب بیند که با اسلحه به طرف کسى تیراندازى مى‏کند، نشانه‏ى آن است که به خاطر مشاجره با دیگران شهرت او به خطر مى‏افتد.

اسهال

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‏اید، نشانه‏ى غم و اندوه است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که فردى دچار اسهال شده، به معناى آن است که در اثر بى‏دقتى دیگران از انجام کار خود ناامید شده که این امر موجب نگرانى شما مى‏شود.

اسید

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اسیدهاى سمى در خواب، علامت آن است که خیانت دشمنان بر ضد شما آشکار مى‏شود. نوشیدن اسید در خواب، نشانگر پریشانى اوضاع شما است. اگر زنى در خواب ببیند که مشغول نوشیدن مشروبات الکلى است، نشانه‏ى آن است که براى رفع مشکلات دیگران سلامتش به خطر مى‏افتد.

اشتباه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دچار اشتباهى شوید، نشانه‏ى بى‏احترامى دیگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده‏اید و آن را در خواب ببینید، بدین معنا است که اهمیت زیادى به خود مى‏دهید.

اشتر

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى خود را بر اشترى مجهول بیند که به شتاب همى رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیبند بر اشترى جولان همى کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر اشترى نشسته بود و راه گم کرده مى‏راند و ندانست راه راست کجا است، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت. اگر بیند ماده شترى یافت، دلیل است بر این که زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن که خواهد با فرزند بود. اگر بیند اشتر از وى روى بگردانید و مطیع او نشد، دلیل است اندوهگین شود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند بر اشتر مست خشم‏آلود نشسته بود، دلیل که بر مردى بزرگ غلبه کند. اگر بیند با اشترى جنگ و نبرد مى‏کرد، دلیل است با مردى عجمى که دشمن بود وى را، خصومت افتد. اگر بیند اشتر را همى دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند کسى گوشت اشتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت اشتر. اگر بیند که اشتر را قربانى مى‏کرد و گوشت او را به هر کسى مى‏داد، دلیل که مردى بزرگ در آن جا قربانى شود یا بمیرد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که اشتران بسیار داشت و دانست که آن جمله ملک وى است و از اشتران اعرابى بودند، دلیل است در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمى بودند، دلیل است در دیار عجم پادشاه گردد. اگر زنى بیند اشترى را بخورد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد و بدان که پوست اشتر نیز همین، دلیل را دارد و بعضى معبران گفته‏اند: میراث یابد. اگر بیند اشتر با او سخت گفت، دلیل است خیر و نیکى بدو رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن اشتر در خواب بر ده وجه بود. اول: پادشاه عجمى. دوم: مردى امیر. سوم: مرد مؤمن. چهارم: سیل. پنجم: فتنه. ششم: آبادانى. هفتم: زن. هشتم: حج. نهم: نعمت. دهم: مال و اشتر عربى، دلیل بر مردم عرب کند و اشتر عجمى، دلیل بر مردم عجمى و بدان که اشتربانى به تأویل خداوند به تدبیر و ولایت بود و راست‏کننده کارها بود.

اشتر مرغ

محمد بن سیرین گوید: اشتر مرغ در خواب مرد بیابانى بود. اگر اشتر مرغ ماده بود زن بیابانى بود. اگر بیند اشتر مرغ ماده گرفت، یا کسى بدو داد، دلیل که زنى بدین صفت که گفتم بخواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند بر اشتر مرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابانى رود و بعضى از معبران گفته‏اند که بر مردى بیابان نشین غالب شود و به کارى بزرگ رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند اشتر مرغ را بکشت، دلیل که بر مردى بیابانى دست یابد و او را شکست دهد. اگر بیند در خانه اشتر مرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردى بیابانى او را مالى حاصل شود. اگر دید که بچه اشتر مرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانى او را حاصل شود.
جابر مغربى گوید: اگر دید بر اشتر مرغ بنشست و آن اشتر مرغ او را در هوا برد و دیگر باره از هوا به زمین آمد، دلیل که با مردى بیابانى به سفر رود و باز آید با سود و منفعت بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود.

اشتیاق

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب نامزدش را ببیند که مشتاقانه منتظر دیدار او است، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوشایند و پذیرفتن پیشنهادى است که سال‏ها منتظرش بود.
اگر در خواب خود را مشتاق دیدار کسى ببینید به معناى آن است که خبرهایى خوب از دوستانتان خواهید شنید.

اشراف

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با طبقه‏اى اشراف همنشین شده‏اید، بدین معنا است که به مسائلى بیهوده، علاقه نشان مى‏دهید و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد، مردى مناسب براى زندگى انتخاب نمى‏کند.

اشک

کرمانى گوید: اگر دید اشک سرد از چشم او همى بارید، دلیل که شادى و خرمى یابد. اگر بیند اشک بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بى‏گریه اشک به روى او بود، دلیل که وى را به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم وى به جاى اشک گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالى حلال بى‏رنج بدو رسد. اگر دید اشک به روى او فرود آمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: در خواب دیدن اشک که از چشم برآید بر سه وجه بود. اول: شادى و خرمى. دوم: غم و اندوه. سوم: نعمت بود.
برایت مى‏گوید: گریه کردن در خواب، نشانه‏ى خوشى‏ها است.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دیگران گریه مى‏کنند، نشانه‏ى آن است که غم و اندوه شما دیگران را ناراحت مى‏سازد.

اصطبل

اچ میلر مى‏گوید: دیدن اصطبل در خواب، نشانه‏ى شرکت در یک مهمانى دوستانه و سودمند است.
بیتون مى‏گوید: سوختن اصطبل در خواب، بیانگر تغییراتى خوشایند در زندگى شما است.

اصلاح موى سر

بیتون مى‏گوید: اصلاح موى سر در خواب، بدین معنا است که شما براى رسیدن به آرزوهایتان تصمیم‏هایى دارید اما به قدر کافى تلاش نمى‏کنید.

اصوات

بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى ناآشنا در خواب، دلالت بر شنیدن اخبار ناخوشایند دارد اما اگر بعد از شنیدن صدایى ناآشنا، از خواب بیدار شوید، بدین معنا است که زندگى شما دچار تغییر و تحولاتى مى‏شود.

اطاعت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند، به معناى رسیدن به خوشبختى است. اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید، نشانه‏ى آن است که براى مدتى زندگى بسیار آرامى خواهید داشت.

اظهار عشق

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به دوستان و آشنایان خود اظهار عشق مى‏کنید، دلالت بر غم و اندوه دارد. اگر دخترى در خواب بیند مورد ستایش عاشقانه قرار گرفته، بدین معنا است که هیچ کس حاضر به ازدواج با او نیست و به خاطر افراط در لذت‏هاى واهى دچار یأس مى‏شود. اگر مردى در خواب به زنى اظهار عشق کند، بدین معنا است که او مناسب دوستى نیست.

اعتبار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را صاحب مقام و اعتبار دیدید، نشانه‏ى رسیدن به خوشبختى است. اگر در خواب دیدید که اطرافیانتان صاحب اعتبار شده‏اند، نشانه‏ى آن است که به خاطر مشورت با شخصى مهم، از نگرانى‏هاى شما کم مى‏شود.

اعتراف

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید کسى به چیزى اعتراف مى‏کند، بیانگر آن است که به شما تهمت مى‏زنند. اگر در خواب ببینید که از کسى اعتراف مى‏گیرید، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت مى‏کنید.

اعداد

بیتون مى‏گوید: دیدن اعداد در خواب، بدین معنا است که اوضاع نامناسب کارى، شما را ناراحت مى‏سازد. اگر در خواب اعداد را بشمارید، نشان‏دهنده‏ى شنیدن اخبار خوب است. اگر در خواب عددى را ببینید و بعد از بیدار شدن عدد را به خاطر نیاورید، نشانه‏ى آن است که نگران امور مالى و شغلى خود خواهید بود.

اعدام

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید شما را اعدام مى‏کنند، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب ببینید کسى را اعدام مى‏کنند، نشانه‏ى آن است که به خاطر سهل‏انگارى دیگران دچار مصیبت مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دوست صمیمى شما را اعدام مى‏کنند، نشانه‏ى جدایى از فرد مورد علاقه شما است. اگر در خواب ببینید که کسى را اعدام کرده‏اید و خون از بدن او جارى مى‏شود، نشانه‏ى پیروزى در کارها است.

اغماء

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در حال اغماء هستید، نشانه‏ى آن است که ثروت فراوانى به شما خواهد رسید. اگر در خواب کسى را در حال اغماء دیدید، نشانه‏ى آن است که به شخصى بدهکار خواهید شد.

افتادن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که بر روى افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بیند که از جایگاهى بلند به زیر افتاد، چنان که کوهى یا از بامى یا از دیوارى، دلیل که آرزویى در وى تمام به سر نشود و مرادش حاصل نگردد.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که از جایگاهى به زیر افتاد، دلیل بود امیدى که دارد بر نیاید و ناامید گردد. اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند که زخمى سخت به وى رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وى را زیانى رسد. اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجى و المى بدو رسد. اگر بیند بیفتاد و رنجى بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود. اگر بیند که از آستانه خانه‏ى او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسى بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آن جا که امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود. »و الله اعلم بالصواب.«
برایت مى‏گوید: افتادن در خواب، نشان‏دهنده‏ى وقوع خطرات است. اگر در خواب ببینید که دیگران مى‏افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است. اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‏اید، به این معنا است که ضرر و زیانى به شما وارد مى‏شود. اگر در خواب دیدى که از جایى بلند به پایین مى‏افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمى‏رسید. اگر خواب ببینید که افتاده‏اید و زخمى شده‏اید، نشانه‏ى غم و اندوه است.

افتخار

بیتون مى‏گوید: اگر خواب دیدید که به خاطر چیزى افتخار مى‏کنید، به این معنا است که در زندگى به آسایش و رفاه مى‏رسید.

افراط

هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب دیدید که در لذت‏هاى جسمانى افراط مى‏کنید، نشانه‏ى بیمارى یا ضرر مالى است و اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که اطرافیان خود را دچار ناراحتى مى‏سازد.

افسار

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى افسار در خواب، به این معنا است که دست به کارهاى نگران کننده‏اى مى‏زنید که سود فراوانى به همراه دارد. اگر افسار کهنه‏اى در خواب دیدید، به این معنا است که احتمالا در حل مشکلات موفق نمى‏شوید. مشاهده‏ى افسارى که چشم بند هم دارد، به این معنا است که فریب زن حیله‏گرى را مى‏خورید.
برایت مى‏گوید: دیدن افسار اسب در خواب، به معناى آن است که شما به مسافرتى خواهید رفت.

افسر ارتش

بیتون مى‏گوید: دیدن افسر ارتش در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

افسون

محمد بن سیرین گوید: افسون نمودن در خواب، فریفتن مردم بود مگر آن افسون که به نام‏هاى خداى عزوجل و به آیات قرآن بود. و چون افسونگر در خواب بیند که از آن وى را با شخصى دیگر در شفا و راحت پدید آمد، دلیل که از غم و راحت به کام دل رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه بود.
کرمانى گوید: افسون نمودن به خواب کار باطل بود، چون به وقت افسون ذکر خداى عزوجل را نگوید. اگر افسون به قرآن و نام‏هاى حق تعالى نمایند، دلیل که آن کس کارى نماید به حق و راستى و از آن وى را خیر و صلاح دو جهانى رسد.
بیتون مى‏گوید: به کار بردن سحر و افسون در خواب، بیانگر داشتن روابط خوب و صمیمى با همسر خود است. شنیدن کلمات سحر و افسون در خواب، بیانگر نیرنگ و فریب اطرافیان است.

افعى

برایت مى‏گوید: دیدن افعى در خواب، بدین معنا است که موضوعى زندگى خانوادگى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که یک افعى شما را نیش مى‏زند، نشانه‏ى آن است که با افرادى همنشین مى‏شوید که به شما ضرر مى‏رساند.
بیتون مى‏گوید: اگر زنى خواب مار افعى را ببیند، بیانگر آن است که فردى با حیله‏گرى به او آسیب مى‏رساند اما اگر در خواب افعى از او فرار کند، بیانگر آن است که در مقابل دشمنان ایستادگى مى‏کند.

افلیج

بیتون مى‏گوید: فلج شدن در خواب، بدین معنا است که به قول‏هایى که مى‏دهید پایبند نیستید. فلج شدن دوستان در خواب، به این معنا است که دچار بیمارى و ناراحتى مى‏شوید و خانواده‏تان را نیز نگران مى‏سازید.

اقیانوس

بیتون مى‏گوید: دیدن اقیانوس مواج در خواب، نشان‏دهنده‏ى مشاجرات خانوادگى است. اگر در خواب اقیانوس را آرام ببینید، براى تجار نشانه‏ى معاملات پر سود براى جوانان بیانگر پیدا کردن زوج مناسب و براى ملوانان بیانگر سفرهایى پر سود و منفعت است. اگر در خواب خود را در کشتى ببینید که از اقیانوس عبور مى‏کند، بدین معنا است که اقبال خوبى در انتطار شما است.

اکسیر حیات

برایت مى‏گوید: اگر در خواب چیزى به عنوان اکسیر حیات مشاهده نمودید، بدین معنا است که براى رسیدن به زندگى بهتر تلاش مى‏کنید.

اکوى صدا

برایت مى‏گوید: اگر در خواب صداى خود را از یک اکو شنیدید، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش مى‏شود، بیانگر آن است که فرد تنهایى هستید.

الاغ

برایت مى‏گوید: دیدن الاغ در خواب، نشانه‏ى دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببینید که الاغى را مى‏زنید، بدین معنا است که نسبت به خانواده‏تان بى‏تفاوت شده‏اید. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردى که به شما بدى کرده، خوبى مى‏کنید. اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتى برایتان به وجود مى‏آید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب الاغى را دیدید که در حال حمل بار است، بدین معنا است که در کارها و امور شخصى به موفقیت مى‏رسید.

الک

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى الک در خواب، بدین معنا است که در انجام معاملات خود موفق نمى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که سوراخ‏هاى الک بیش از اندازه بزرگ است، بیانگر ضرر مالى است و اگر سوراخ‏هاى الک بیش از اندازه ریز باشد، بدین معنا است که فرصت دوباره براى جبران اشتباه خود مى‏یابید.

الکل

برایت مى‏گوید: نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبى به دست نمى‏آورید.

الماس

برایت مى‏گوید: دیدن الماس در خواب، بدین معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید، اگر در خواب دیدید که مقدار زیادى الماس دارید، یعنى سعادت و خوشبختى در انتظارتان است.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که از طرف نامزدش، یک الماس هدیه گرفته، بدین معنا است که در ازدواج و زندگى خانوادگى موفق مى‏شود. گم کردن الماس در خواب،بیانگر بیمارى و ضرر مالى است. پیدا کردن الماس در خواب، نشانه‏ى آن است که مورد علاقه‏ى شخصى به خصوص قرار گرفته‏اید. خریدن الماس در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد. فروختن الماس در خواب، نشانه‏ى مصیبت و بدبختى است.

المپیک

برایت مى‏گوید: دیدن المپیک در خواب، بیانگر شکست است. اگر در خواب مشاهده کنید که در المپیک شرکت کرده و مغلوب مى‏شوید، بیانگر آن است که نباید هیچ واهمه‏اى، داشته باشید، موفق مى‏شوید.

النگو

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که یک النگو هدیه گرفته، معنایش آن است که به زودى ازدواج مى‏کند. گم کردن النگو در خواب، بیانگر ضرر و زیان پیدا کردن النگو در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است.

الوار

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى الوار در خواب، نشان دهنده‏ى قبول کار زیاد با دست مزد کم است. اگر در خواب مشغول اره کردن الوارها باشید، نشانه‏ى آن است که معاملاتى انجام مى‏دهید که هیچ سودى ندارد. آتش گرفتن الوارها در خواب، بیانگر ثروت فراوان است.

الهام

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس کنید چیزى خوشایند به شما الهام مى‏شود، بیانگر پیروزى در مقابل مشکلات زندگى است.

امامت کردن

کرمانى گوید: اگر بیند در پیش قومى امامى کرد و امام نبود، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنان که مأموم تابع امام باشد. اگر بیند جماعتى انبوه و در نماز بودند و وى را گفتند که ما را امامى کن و پادشاه فرمود به او که امامى کن و او پیشرفت و امامت کرد، دلیل که در آن دیار امیر و فرمانروا شود و با ایشان عدل و راستى نماید، به قدر راستى قبله و تمام کردن نماز به رکوع و سجود. اگر بیند از نماز چیزى نقصان کرد، دلیل که بر ایشان جور و ظلم نماید به قدر آن چه در نماز نقصان کرده بود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند امامى مى‏کرد، ولیکن نشسته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چیزى خواند، دلیل که زود بمیرد و آن قوم بر وى نماز کنند. اگر زامامى را به خواب بیند، دلیل که شرف و منزلت یابد بر قدر و شرف امام. اگر بیند امام را ولایتى همى داد یا با امام در خانه رفت یا امامى او چیزى بخشید یا با امام طعام خورد، دلیل که بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند با امام در جهاد بود، دلیل که با دولت و ولایت با وى شریک بود یا در مسجد یا در دهى یا در شهرى.
اسمعیل اشعث گوید: هر چیز که در امام، در خویشتن زیادت بیند در ولایت و بزرگى او زیاده شود و هر چه در او نقصان بیند در مال و نعمت او نقصان شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: امامى کردن در خواب بر شش وجه است. اول: فرمانروایى. دوم: پادشاهى به عدل و انصاف. سوم: علم. چهارم: قصد نمودن به کار خیر. پنجم: منفعت. ششم: ایمنى از دشمن. اگر بیند امامى زنان نمود، دلیل که بر گروه ضعیفان والى شود. اگر بیند امامى از آسمان فرود آمد و قومى را امامت کرد، دلیل که رحمت است بر اهل آن زمین. اگر بیند بر مرده نماز مى‏کرد از پادشاهى فرمانروایى یابد.

امانت فروشى

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مغازه‏ى امانت فروشى در خواب، بیانگر آن است که در کسب لذت‏هاى جسمانى زیاده‏روى کرده و دچار بدنامى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید چیزى را در مغازه امانت فروشى گرو مى‏گذارید، بیانگر دعواهاى خانوادگى است. اگر در خواب ببینید که کالایى را از گرو در مى‏آورید، بدین معنا است که فرصت‏هایى براى جبران اشتباهات به دست مى‏آورید.

امپراطور

بیتون مى‏گوید: ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید.

امتحان دانشگاه

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که براى قبولى در دانشگاه امتحان مى‏دهید، بیانگر پیروزى در مراحل مختلف زندگى است. اگر در خواب ببینید که در امتحان دانشگاه رد شده‏اید، یعنى در امتحان موفق مى‏شوید.

امر الهى

هانس کورت مى‏گوید: خواندن یا شنیدن امر الهى در خواب، بیانگر آن است که با وجود توصیه‏ى دوستان، دوباره راه اشتباه را پیش مى‏گیرید. اگر در خواب مشاهده کنید که مورد خطاب امر الهى قرار گرفته‏اید، به این معنا است که از افرادى نادرست پیروى مى‏کنید.

امرود (گلابى)

محمد بن سیرین گوید: خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شیرین بود، دلیل آن که مال حلال یابد. اگر به گونه‏اى زرد بود بیمارى است. اگر بیند امرود مى‏خورد و زرد و نارس بود، دلیل که بیمار شود. اگر امرود به گونه سبز باشد، یا سرخ چون به طعم شیرین باشد مال است. اگر ترش و ناخوش بود، اندوه است.
کرمانى گوید: امرود سبز و شیرین به وقت خود دیدن یافتن مراد است. اگر بیند امرود را همى خورد، دلیل بر منفعت است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است. اول: مال حلال. دوم: توانگرى. سوم: زن. چهارم: مراد. پنجم: منفعت. اگر بیند پادشاه امرود مى‏خورد: دلیل که از مردى بزرگوار منفعت یابد، به قدر آن که خورده بود.

املت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشغول خوردن املت باشید، نشانه‏ى دوستى با فرد قابل اعتماد است. اگر در خواب ببینید که به دیدن کسى مى‏روید و او با املتى سرد از شما پذیرایى مى‏کند، بدین معنا است که با حیله و نیرنگ قصد دارند از شما سوء استفاده کنند.

امید

برایت مى‏گوید: اگر در خواب احساس کنید که نسبت به موضوعى امیدوار هستید، نشانه‏ى از دست دادن یک چیز مهم است.

امین

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را فرد امینى ببینید، بیانگر موفقیت در امور مالى است. دیدن افراد درستکار و امین در خواب، نشانه‏ى آن است که در امور مالى موفقیت زیادى پیدا نمى‏کنید.

انار

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اصل انار به خواب مال است، لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود باشد بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنى صاحب جمال منفعت یابد.
محمد بن سیرین گوید: اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضى از معبران گفته‏اند: یک انار شیرین خوردن در خواب، هزار درم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و انارى که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند انار شیرین به وقت همى خورد، دلیل که مال یابد. اگر بیند انار به زمستان همى خورد، دلیل که به عدد هر دانه او را چوبى بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بى وقت بد است حکم انار شیرین میانه است.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند انار شیرین به وقت خود مى‏خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه‏هاى انار یافت یا کسى بدو داد، دلیل که به وقت آن وى را رنجى رسد اگر به وقت بود و اگر بى‏وقت. اگر انار شیرین با پوست و پیه آن مى‏خورد، دلیل که از همه چیز برخوردارى یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن. دوم: زن پارسا. سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است.
برایت مى‏گوید: دیدن یا خوردن انار در خواب. بیانگر رهایى از اتهمامات دیگران نسبت به شما است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که نامزدتان به شما انار مى‏دهد، به این معنا است که با اعتماد به نفس از شر دشمنان نجات پیدا مى‏کنید. مشاهده‏ى درخت انار در خواب، نشانه‏ى رسیدن به خوشبختى و مقام بالا است. مشاهده‏ى انارهاى خراب در خواب، نشانه‏ى بروز مشکلات فراوان است. نوشیدن آب انار در خواب، بدین معنا است که اقبال خوب در انتظار شما است.

انبار آذوقه

برایت مى‏گوید: دیدن انبار آذوقع در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

انبر آتش

برایت مى‏گوید: دیدن انبر آتش در خواب، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشترى به انجام کارها بپردازید.

انتخابات

بیتون مى‏گوید: مشارکت در انتخابات، علامت آن است که در اثر مشاجراتى که انجام مى‏دهید، امور کارى و مالى شما به خطر مى‏افتد.

انتقام

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که از کسى خصومتى دارید و از او انتقام مى‏گیرید، به این معنا است که باید در انجام کارها اعتماد به نفس بیشترى داشته باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که کسى از شما انتقام مى‏گیرد، به این معنا است که باید بیشتر مواظب حیله‏ى دشمنان باشید.

انجمن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را در یک انجمن ببینید، علامت آن است بیش از اندازه کار مى‏کنید. اگر فرد عاشقى در خواب خود را در یک انجمن ببیند، علامت آن است که به زودى ازدواج مى‏کند.

انجیر

محمد بن سیرین مى‏گوید: خوردن انجیر در خواب اگر در وقتش بود خوب و اگر بى‏وقت، بد بود. اگر بیند انجیر همى خورد یا جمع مى‏کرد یا کسى بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کارى کند که از آن پشیمانى خورد.
کرمانى گوید: انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیمارى است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانى ندارد.
برایت مى‏گوید: دیدن انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى خواهید داشت. دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که فرد با ایمانى هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، بدین معنا است که براى رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق مى‏شوید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر دخترى خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‏ى آن است که با فرد مهمى پیمان ازدواج مى‏بندد. اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد مى‏خورید، به این معنا است که احتمالا بیمار مى‏شوید.

انجیل

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که انجیل همى خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خود رأى شود. اگر بیند از کتاب انجیل همى خواند، دلیل کند که از آن کسانى که از ملت عیسى باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر مى‏خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.

اندازه گرفتن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چیزى باشید، به این معنا است که بیمارى و خطر شما را تهدید مى‏کند.

انسان

برایت مى‏گوید: اگر در خواب انسان زشت و وحشتناکى را مشاهده کردید، نشانه‏ى آن است که افکار ناپسندى در ذهن خود پرورش مى‏دهید. اگر در خواب انسان خوشحالى را دیدید، بیانگر غم و اندوه است. اگر در خواب یک انسان ناراحت و غمگین را دیدید، به این معنا است که خود را درگیر مشکلات دیگران مى‏کنید.

انسان نخستین

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى انسان‏هاى اولیه در خواب، نشانه‏ى مخالفت اطرافیان با شما است. اگر در خواب خود را هم چون انسان‏هاى نخستین در غار ببینید، به این معنا است که در رسیدن به اهداف خود موفق نمى‏شوید.

انعام

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید به کسى انعام مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که مورد موعظه قرار مى‏گیرید که این باعث مى‏شود تا در زندگى، بیشتر مراقب اعمالتان باشید.

انعکاس صدا

برایت مى‏گوید: شنیدن انعکاس صداى خود در خواب، نشانه‏ى شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببینید و انعکاس صداى خود را بشنوید، بدین معنا است که فرد تنهایى هستید.

انفجار

بیتون مى‏گوید: دیدن انفجار مکانى در خواب، علامت آن است که با انجام کارهاى نامناسب دچار ضرر مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که در اثر انفجار دچار آسیبى شده‏اید، نشانه‏ى آن است که مورد اتهام دیگران قرار مى‏گیرید. اگر در خواب خود را در میان شعله‏هاى انفجار دیدید، به این معنا است که افراد ناشایست به شما ضرر مى‏رسانند.
برایت مى‏گوید: اگر انفجار همراه با کشته شدن عده‏اى باشد، بیانگر آن است که از مشکلى که برایتان پیش آمده نجات پیدا مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و شعله‏هاى آتش از آن زبانه مى‏کشد، نشانه‏ى پیشرفت و پیروزى در انجام کارهایتان است.

انگبین

کرمانى گوید: انگبین در خواب، غنیمت بود از مال‏ها و نیکى بود از کردارها، زیرا که در وى شفاى دردها است و شهد روزى بسیار بود، چنان که حق تعالى در کلام الله مجید خود فرموده است. »فیه شفاء للناس«.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: خوردن انگبین در خواب بر سه وجه است. اول: روزى حلال. دوم: منفعت. سوم: کام دل یافتن و ترانگبین روزى بود که بى‏منت بدو رسد.

انگشتان

محمد بن سیرین گوید: پنج انگشت دست راست در تأویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‏اند: انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضى گویند: فرزند برادرش را مصیبت رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند که انگشتان را در هم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود. اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بیند که انگشتان را به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وى بسته گردد و هم بر اهل‏بیت او.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود، دلیل قوه‏ى مالش بود. اگر بیند که انگشت سبحه‏ى او بریده است، دلیل است که در فریضه‏ى نمازها تقصیر کند. اگر بیند انگشت میان او بریده است، دلیل که در شهرى پادشاهى یا بزرگى بمیرد. اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است، دلیل است وى را در مال زیان افتد. اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است، دلیل است فرزندزاده‏ى او بمیرد.
اسمعیل اشعث گوید: انگشتان پاى در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود. اگر انگشتان پاى را درشت و قوى بیند، دلیل که کار کدخدایى او ساخته شود. اگر به خلاف این بیند کار وى ناساخته شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: برادر و برادرزادگان. سوم: خادمان. چهارم: یاران. پنجم: قوت. ششم: پنج نماز. اگر بیند که انگشتان وى بیفتاد یا بریده شد، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد. اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکى از اهل بیت او بمیرد.
خلف اصفهانى گوید: اگر بیند از انگشت مهین او شر مى‏آید یا از انگشت سبابه او خون همى آید، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید. اگر بیند از انگشت او آواز برآمد، دلیل نماید که در میان خویشان او گفت‏وگو رود.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‏گیرد.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمى و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‏گیرید. اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد مى‏کنید، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبى ندارند. بزرگ شدن بیش از اندازه‏ى انگشت شست در خواب، علامت آن است که اقبال خوبى پیش روى شما است. کوچک شدن غیر طبیعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‏ى کسب لذت‏ها و تفریحات است.

انگشتانه

برایت مى‏گوید: دیدن انگشتانه در خواب، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که یک انگشتانه خریده‏اید، به این معنا است که با افرادى مناسب هم نشین مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که انگشتانه‏ى خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید، اگر از انگشتانه براى خیاطى استفاده مى‏کنید، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد. اگر مردى خواب انگشتانه را ببیند، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختى در انتظار او است.

انگشترى

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: چون نقش و صفت انگشترى بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکى رسد. اگر بیند انگشترى کسى به وى داد تا چیزى بدان مهر کند، دلیل است از آن چه لایق او باشد بدان برسد. یعنى اگر لایق پادشاهى باشد پادشاهى یابد.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که انگشترى او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود که در کارهاى او آفت و دشوارى پدید آید. اگر بیند انگشترى او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگى و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جاى بود. اگر بیند انگشتر نگین او بشکست، دلیل که آبرو و هیبتش برود و جاه او بر جاى ماند. اگر بیند انگشترى خود را به کسى بخشید، دلیل که از آن چه دارد برخى از آن ببخشد. اگر بیند انگشترى خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخى از آن بفروشد.
کرمانى گوید: اگر بیند صناعت انگشترى او ناپسندیده است، دلیل است از مالى که دارد چیزى بشود و پادشاهى بر وى خشم گیرد. اگر بیند انگشترى او از نقره بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: انگشترى نقره در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملکت. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال و انگشترى طلا نیک بود. اگر زنى بیند که انگشترى با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والى بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش.

انگلیسى

برایت مى‏گوید: انگلیسى صحبت کردن در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که در امور شغلى پیشرفت مى‏کنید اما در روابط عاشقانه‏تان به مشکلات برخورد مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که مشغول خواندن یک کتاب انگلیسى هستید، نشانه‏ى آن است که زندگى یکنواختى دارید.

انگور

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بى‏دقت، ترس و بیم بود. معبران گفته‏اند: به عدد هر انگورى که خورده بود زخم چوب یا تازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خواب سخن خیرى بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین، دلیل کند.
محمد بن سیرین گوید: انگور سفید به وقت خود خوردن، دلیل بر مالى است که به دشوارى به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگورى که پوست او سخت بود، دلیل که مالى به دشوارى به دست آید و هر انگورى که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگورى که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگورى که شیرین‏تر و تازه‏تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وى بیشتر گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بى‏وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک. دوم: علم فرایض. سوم: مال حلال و در مورد فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود. اول: مال با خیر و برکت. دوم: فراخى نعمت. سوم: از قحط و بلا امان یافتن.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى انگور در خواب، بیانگر فرار از مشکلات است. چیدن انگور در خواب، بیانگر آن است که بعد از رهایى از مشکلات، خوشحال شده و به زودى دست به کارهاى پر سود مى‏زنید. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن انگور ببیند، به این معنا است که براى رسیدن به آرزوهاى خود تلاش نمى‏کند و دچار ناامیدى شده است. دیدن خوشه‏هاى فراوان انگور در خواب، بیانگر کسب موقعیت‏هاى اجتماعى است. اگر دخترى چنین خوابى ببیند دلالت بر رسیدن به آرزوهاى بزرگ دارد.

انواع توت (توت فرنگى، توت سفید، تمشک)

برایت مى‏گوید: دیدن توت‏هاى نارس و کال در خواب، بیانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن توت هستید، به این معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب خود را مشغول جمع‏آورى توت ببینید، بیانگر آن است که از کار زیاد خسته و نومید شده‏اید. فروختن توت در خواب، نشانه‏ى این است که براى تهیه‏ى خرج روزانه خود دچار مشکل مى‏شوید.

اولاد

برایت مى‏گوید: اگر فردى خواب فرزند خود را ببیند، بیانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.

اهانت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در دادگاه، به یک قاضى اهانت مى‏کنید، بیانگر بى‏دقتى در انجام کارها است. اگر در خواب کسى به شما اهانت کرد، به این معنا است کارى انجام مى‏دهید که به شما احترام مى‏گذارند.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب ببینید فرد اهانت کننده یک بچه است، نشانه‏ى پیروزى در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید کسى که به شما توهین مى‏کند بزرگ‏تر از شما است، نشانه‏ى جدایى از دوستان است. اگر در خواب ببینید که یک غریبه به شما توهین مى‏کند، نشانه‏ى گرفتارى‏هاى کارى است.

اهرم

برایت مى‏گوید: دیدن یا استفاده کردن از هرم، نشانه‏ى پیروزى در مشکلات است.

ایده‏آل

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب بیند که به زندگى ایده‏آلى دست پیدا کرده، نشانه‏ى کسب موفقیت است. اگر زنى چنین خوابى ببیند، بیانگر آن است که در مسیر زندگى لحظات خوشى خواهد داشت.

ایستگاه راه آهن

برایت مى‏گوید: مشاهده ایستگاه راه آهن در خواب، نشانه‏ى تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگى است. اگر در خواب ببینید که در راه آهن قدم مى‏زنید، به این معنا است که هدیه‏اى دریافت مى‏کنید.

ایوان

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ایوان در خواب، بیانگر آن است که مشغول انجام کارهایى هستید که از سود دهى آن‏ها مطمئن نیستید. اگر دخترى در خواب ببیند که با نامزدش در ایوان قدم مى‏زند، به این معنا است که در مورد اهدافش دچار شک و تردید مى‏شود.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

ماتم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى از دست‏دادن شخصى ماتم زده هستید، به این معنا است روزهاى خوبى در انتظار شما است.

مادر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول صحبت کردن با مادرتان هستید، به این معنا است که به زودى اخبار خوشایندى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب مادرتان را بیش از اندازه لاغر ببینید، بیانگر آن است که اتفاق ناگوارى پیش رو دارید. اگر در خواب مادر خود را گریان ببینید، به این معنا است که سلامتى مادرتان در خطر است. اگر در خواب مادرتان را مشغول به کار ببینید، به این معنا است که در کارهایتان موفق خواهید بود. اگر در خواب مشاهده کنید که با مادر شوهر خود دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که شخصى قصد آزار رساندن به شما را دارد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مادر خود را مضطرب ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که مادر خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که مرتکب اشتباهى شده‏اید. اگر در خواب مادرى را ببینید که به فرزندانش محبت مى‏کند علامت خوش شانسى است.

مادر مقدس‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مادر مقدس در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است.

مادیان

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مادیان‏ها در مراتع سرسبز مشغول چرا هستید، به این معنا است که موفق و پیروز خواهید بود. دیدن مادیان‏ها در زمین‏هاى خشک و بى‏آب و علف در خواب، نشان‏دهنده‏ى ضرر و زیان مالى است.

مار

محمد بن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنى پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنى خانگى بود. اگر در صحرا بیند، دشمنى بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وى خیره شد، دلیل است که دشمن بر وى غالب گردد. اگر خود را خیره بیند، دشمن را شکست دهد. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهى است. اگر بیند که مار را به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که مارى مرده، دلیل که آفتى از وى رفع شود.
ابراهیم گوید: اگر بیند که مارى سفید بگرفت، دلیل بزرگى بود. اگر بیند که مار از وى بگریخت، دلیل ضعف دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمنى بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.
جابر گوید: اگر کسى بیند که از سوراخ دهان یا بینى یا گوش یا ذکر یا معقد او مارى بیرون آمد، دلیل که فرزندش دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندى به وى نرسید، دلیل است که بزرگى یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مار در خواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانى. سوم: سلامتى. چهارم: پادشاهى. پنجم: سپهسالارى. ششم: دولت. هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مارى شما را نیش بزند، به این معنا است که دچار شکست و گرفتارى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که موهایتان تبدیل به مار شده است به این معنا است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. اگر خواب ببینید مارى را مى‏کشید، به این معنا است که دشمنان را شکست خواهید داد. راه رفتن بر روى مارها در خواب علامت بیمارى است. دیدن مار افعى در خواب، علامت وقوع اتفاقات ناگوار است.
برایت مى‏گوید: دیدن مار در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است. اگر خواب ببینید مارى به دنبال شما است، به این معنا است که دچار دردسر و مشکلات مى‏شوید.

مارچوبه‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که مارچوبه از زمین به وقت خود جمع مى‏کرد دلیل منفعت بود. اگر خادم خورد مضرت است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مشغول خوردن مارچوبه هستید، به این معنا است که لحظاتى شیرین در انتظار شما است.
برایت مى‏گوید: دیدن مارچوبه در خواب، بیانگر خوش شانسى است.

مارماهى‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مارماهى در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است. اگر در خواب مشاهده کنید مارماهى را محکم در دستتان گرفته‏اید، به این معنا است که به پول فراوانى دست پیدا مى‏کنید. اگر در خواب مشاهده کنید مارماهى از دستتان فرار مى‏کند، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر مالى مى‏شوید. اگر در خواب مارماهى مرده ببینید، علامت شکست دشمنان است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک مارماهى شکار کنید، یعنى باید در رفتار خود دقت بیشترى داشته باشید. اگر در خواب مشغول خوردن مارماهى باشید، به معناى آن است دچار غم و اندوه مى‏شوید.

مارمولک‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مارمولک در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. کشتن مارمولک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: دیدن مارمولک خاکسترى در خواب، علامت دعوا و نزاع است. اگر در خواب مارمولک سبز رنگ ببینید، علامت آن است که باید مراقب خود باشید.

ماساژ

اچ میلر مى‏گوید: ماساژ دادن در خواب، علامت انجام کارهاى زیاد است. اگر در خواب مشاهده کنید شخصى را ماساژ مى‏دهید، به این معنا است که براى رسیدن به هدف خود سخت در تلاش هستید.

ماست‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن ماست در خواب، دلیل مال است که از سفر حاصل کند.
ابراهیم گوید: اگر بیند که ماست خورد و شیرین بود دلیل بر مال حلال بود.

ماش‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که ماش پخته مى‏خورد، دلیل که اندکى مال یابد. اگر بیند که ماش خام خورد، دلیل غم است.
جابر گوید: دیدن ماش تر، خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.

ماشین‏

بیتون مى‏گوید: سوار شدن در ماشین، بیانگر رفتن به مسافرت است. اگر در خواب اتوبوس ببینید، بیانگر آن است که شخصى قصد دارد شما را اذیت کند. اگر در خواب ماشین آتش‏نشانى ببینید بیانگر آن است که نگرانى‏هاى شما به پایان مى‏رسد. اگر در خواب ماشین آتش‏نشانى ببینید بیانگر آن است که نگرانى‏هاى شما به پایان مى‏رسد. اگر در خواب ماشین آتش‏نشانى خرابى ببینید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. مشاهده‏ى ماشین نعش‏کش در خواب، به معناى انجام کارهاى اشتباه است.
برایت مى‏گوید: دیدن ماشین بارى در خواب، علامت تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است.

ماشین‏آلات‏

بیتون مى‏گوید: کار با دستگاه بافندگى در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب ماشین پشم‏چینى ببینید، علامت آن است که رفتار بدى با اطرافیان دارید. اگر در خواب ماشین پنبه پاک‏کنى ببینید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت خواهید کرد. کار با ماشین تحریر در خواب، علامت ضرر مالى است. مشاهده‏ى ماشین قهوه خردکن در خواب، به معناى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: دیدن ماشین بخار در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است. اگر در خواب مشاهده کنید که با ماشین تایپ کار مى‏کنید، بیانگر آن است که تصمیمات جدیدى براى زندگى خود مى‏گیرید.

ماکارونى‏

بیتون مى‏گوید: خوردن ماکارونى در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.
برایت مى‏گوید: دیدن ماکارونى در خواب، علامت آن است که باید در کارها دقت بیشترى داشته باشید.

ماکیان (مرغ و خروس)

محمد بن سیرین گوید: دیدن ماکیان به خواب، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگى بسیار داشت، دلیل است سرورى یابد.
ابراهیم گوید: دیدن ماکیان به خواب، دلیل زنى بود با جمال و مال. اگر بیند ماکیان در خانه‏ى او خانه کرد دلیل است از زنى منفعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ماکیان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: کنیزک. سوم: خادم خانه.

مال دزدى‏

برایت مى‏گوید: دیدن اموال دزدى در خواب، نشانه‏ى ضرر و زیان است.

مالیات‏

بیتون مى‏گوید: مالیات پرداختن در خواب، بیانگر آن است که نیاز به کمک دوستان خود دارید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید قادر به پرداخت مالیات نیستید، به این معنا است که دچار ضرر و زیان خواهید شد.

ماما

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ماما در خواب، علامت بیمارى است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید ماما هستید، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارها دقت داشته باشید. اگر خواب ببینید که به دنبال ماما مى‏روید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى شده‏اید.

مأمور

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید مأمور کنترل هستید، بیانگر آن است که مسئولیت سنگینى بر عهده‏ى شما قرار مى‏دهند. اگر در خواب مشاهده کنید که توسط مأمورى توقیف شده‏اید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد. دیدن مأمور در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

مانتو

برایت مى‏گوید: دیدن مانتوهاى نو در خواب، بیانگر خوش شانسى است. اگر در خواب مانتوى کهنه‏اى ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید. مانتو پوشیدن در خواب، علامت موفقیت‏هاى مساعد است.

ماه‏

حضرت دانیال علیه‏السلام فرماید: دیدن ماه به خواب، دلیل وزیر بود. اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود.
محمد بن سیرین گوید: دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر بیند ماه با وى سخن گفت، دلیل که بر ولایتى حکم کند.
جابر گوید: اگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنى صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنى بیند، دلیل که شوهرى کند بدین نوع.
ابراهیم گوید: اگر دید ماه بدر بود و در خانه‏ى او تافت، دلیل که اهل آن خانه را از پادشاه منفعت رسد. اگر بیند ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او را پسرى آید عالم و دانا. اگر این خواب را یکى از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزیر. سوم: ندیم. چهارم: رئیس. پنجم: شرف و جاه. ششم: کنیزک. هفتم: غلام. هشتم: کار باطل. نهم: والى. دهم: عالمى مفسد. یازدهم: مهترى. دوازدهم: مادر. سیزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم: بزرگوارى.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که ماه در آسمانى پر از ستاره است، به این معنا است که سعادت و خوشبختى در انتظار شما است. اگر در آسمان دو ماه ببینید، بیانگر آن است که از دوستانتان جدا مى‏شوید. دیدن ماه سرخ در آسمان، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که ماه پشت ابرها پنهان شده است، به این معنا است که از موضوعى ناراحت خواهید شد. دیدن عکس ماه درون آب، بیانگر شادى و خوشحالى است. دیدن ماه تابان در خواب، علامت موفقیت‏هاى بزرگ است. اگر در خواب مشاهده کنید ماه درون گودالى افتاده است، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد. ماه‏گرفتگى در خواب، علامت ضرر و زیان است.

ماهى‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن ماهى در خواب در دریاى گرمسیر، دلیل بلا و سختى بود و در دریاى سردسیر تأویلش نیکو بود. اگر دید ماهى بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهى کوچک غم است، اگر بیند از شکم ماهى مروارید یافت، دلیل که پسرى آورد.
محمد بن سیرین گوید: اگر دید کسى ماهى شور و خشک به وى داد، دلیل که بزرگى به وى ظلم کند. اگر ماهى خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضى مى‏گویند: دلیل سفر است.
جابر گوید: دیدن ماهى تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسى علیه‏السلام که از بهشت آورده بودند ماهى بود. اگر بیند از دهان او ماهى بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهى بیرون آمد، دلیل که او را دخترى آید. اگر ماهى تازه پخته مى‏خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهى فروشى مى‏کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که از پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ماهى بر شش وجه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکى هندوى.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید در رودخانه ماهى‏هاى زیادى وجود دارد بیانگر آن است که به زودى ثروتمند مى‏شوید. دیدن گربه ماهى در خواب، بیانگر شکست دشمنان است. اگر خواب ببینید مشغول خوردن ماهى هستید، بیانگر آن است که با دوستانتان روزهاى خوشى را مى‏گذرانید. دیدن ماهى مرده در خواب، به معناى وقوع اتفاق ناگوار است. دیدن ماهى در آب‏هاى گل آلود، بیانگر شکست در انجام کارها مى‏باشد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب ماهى آزاد ببینید، به این معنا است که آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. دیدن ماهى ساردین در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است. دیدن ماهى طلایى در خواب، علامت آن است که ازدواج موفقى خواهید داشت.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ماهى بزرگى ببینید، یعنى درآمد خوبى خواهید داشت. خرید و فروش ماهى در خواب بیانگر موفقیت و شادمانى است. خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‏ى بیمارى است. دیدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‏ى خوش شانسى است. دیدن ماهى قزل‏آلا در خواب، نشانه‏ى آن است که اقبال و شانس به شما رو آورده است. دیدن ماهى کولى در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناخوشایند است.

ماهى‏خواره‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ماهى‏خواره، دلیل زن بود. اگر دید ماهى‏خواره داشت، دلیل که زنى بخواهد. اگر دید ماهى‏خواره از دست او بپرید، دلیل که زن را طلاق دهد.
جابر گوید: دیدن ماهى‏خواره، دلیل غم و اندوه است.

ماهیگیر

بیتون مى‏گوید: دیدن ماهیگیران در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است.

ماهیگیرى‏

بیتون مى‏گوید: ماهیگیرى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است. اگر خواب ببینید که نتوانسته‏اید ماهى صید کنید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: صید کردن یک ماهى بزرگ در خواب، بیانگر خوش شانسى است.

مانکن‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مانکن ببینید، بیانگر آن است که ممکن است در کارتان دچار مشکل شوید.

مبادله‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مشغول مبادله‏ى کالایى هستید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.

مبارزه‏

بیتون مى‏گوید: مبارزه سیاسى در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است. مبارزه افراد مذهبى در خواب، بیانگر انجام کارهاى خیر است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در میدان جنگ مشغول مبارزه هستید، بیانگر آن است که از خطرى نجات پیدا مى‏کنید. اگر خواب ببینید با حیوانى مبارزه مى‏کنید، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید. اگر در خواب با سیاه‏پوستى مبارزه کنید، یعنى باید در رفتارتان دقت کنید.

مبل‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مبل ببینید، بیانگر آن است که از زندگى خود راضى هستید. اگر خواب ببینید روى مبل نشسته‏اید، به این معنا است که موفق و پیروز خواهید بود.

مبهم‏

بیتون مى‏گوید: دیدن چیزهاى مبهم در خواب، علامت ضرر و زیان است.

مترجم‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید مترجم هستید، نشانه‏ى آن است که در یک مهمانى شرکت مى‏کنید.

متصدى‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید متصدى جایى هستید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.

متورم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صورتتان را متورم ببینید، یعنى دچار مشکل مى‏شوید.

مته‏

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مته ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید که با مته جایى را سوراخ مى‏کنید، یعنى حادثه‏ى غیرمنتظره‏اى در انتظار شما است.

مثلث‏

برایت مى‏گوید: دیدن مثلث در خواب، علامت شنیدن خبرهاى بد است.

محضردار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى انجام کارى نزد محضردارى رفته‏اید، بیانگر آن است که دست به کارهاى بیهوده‏اى مى‏زنید.

مدل نقاشى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را مشاهده کنید که مدل نقاشى شده است، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر مالى مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که خودتان مدل نقاشى شده‏اید، نشانه‏ى آن است که به شخصى علاقمند شده‏اید.

مرغزار

محمد بن سیرین گوید: دیدن مرغزار به خواب، دلیل بر اسلام بود. اگر بیند در مرغزارى بود و ندانست که ملک او است، دلیل که دین او پاک بود. اگر آن مرغزار از آن دیگرى بود و او تماشا مى‏کرد، دلیل که با پارسایان و بزرگان صحبت دارد. اگر بیند در مرغزار خود مى‏گشت، دلیل که عیش بر وى فراخ شود و عاقبتش محمود بود.
کرمانى گوید: دیدن مرغزار، دلیل بزرگى است. اگر بیند در مرغزارى سبز بود و گل‏هاى شکفته بود به وقت خود آب‏هاى روان، دلیل که مرگ او به شهادت بود. اگر دید گل و ریاحین از مرغزار سبز شد، دلیل که او را با بزرگى صحبت افتد که از خدم و حشم دور مانده. اگر بیند در آن مرغزار گوسفندان بودند، دلیل که لشگر شاه بى‏وفا باشند. اگر بیند در مرغزار گل و ریاحین جمع کرد، دلیل که مال به سختى حاصل کند. جابر گوید: دیدن مرغزار، دلیل زن بود. اگر در مرغزارى سبز شد، دلیل که زن مستوره بخواهد. اگر آن مرغزار سبز نباشد، تأویلش به خلاف این است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مرغزار در خواب بر هشت وجه است: اول: دین. دوم: اعتقاد. سوم: معیشت و نظام کار. چهارم: پادشاه. پنجم: مردى بزرگ. ششم: خیر و منفعت. هفتم: زن. هشتم: مراد یافتن.

مجسمه‏ساز

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مجسمه‏سازى را مشغول کار ببینید، به این معنا است که به مقامات بالایى خواهید رسید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید مجسمه‏ساز هستید، به این معنا است که در انجام کارهایتان موفق هستید. رفتن به نمایشگاه مجسمه‏سازى در خواب، علامت رسیدن به آرزوهایتان است.

مجسمه‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مجسمه‏هاى زیبا در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. دیدن مجسمه‏هاى زشت در خواب، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن مجسمه‏هاى کوچک در خواب، بیانگر آن است که با دوستان خود روزهاى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب مجسمه‏هاى گچى ببینید، نشانه‏ى آن است که هدیه‏اى دریافت مى‏کنید. دیدن مجسمه‏هاى یادبود در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در انجام کارها مى‏باشد.

مجلس‏

محمد بن سیرین گوید: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالم تفسیر قرآن و توحید مى‏گفت، دلیل که آن مقام را محکم عمارتى بکند به قدر درستى قرآن خواندن.
جابر گوید: اگر در مجلس علم مى‏گریست، دلیل که از کارى که به دین تعلق دارد شاد شود. اگر بیند در مجلس علم او را حالتى پدید آمد و از هوش برفت، دلیل که او را کارى پیش آید که از آن متحیر شود و عاقبتش محمود بود.
محمد بن سیرین گوید: اگر دید در مجلس شراب با حریفان شراب مى‏خورد، دلیل که هواى نفس و حرم رضا دهد اگر دید در مجلس چنگ و چغانه بود، دلیل مصیبت بود.
بیتون مى‏گوید: دیدن مردم در مجلس رقص، نشانه‏ى شادى و نشاط است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید در مجلس رقصى حضور دارید، یعنى اوقات خوشى خواهید داشت.

مجله‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول خواندن مجله هستید، بیانگر آن است با افراد جدیدى آشنا مى‏شوید.

مچ پا

بیتون مى‏گوید: دیدن مچ پاى لاغر در خواب، نشانه‏ى بیمارى است. دیدن مچ پاى چاق در خواب، بیانگر آن است که دست به کارهاى اشتباهى مى‏زنید. دیدن مچ پاى حیوانات در خواب، علامت آن است که از زندگى خود راضى هستید.

محاصره‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در محاصره قرار گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که دست به کارهاى بیهوده مى‏زنید.

محبت‏

بیتون مى‏گوید: محبت کردن به دیگران در خواب، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید. اگر در خواب شخصى به شما محبت کند، بیانگر آن است که در کارهایتان پیشرفت خواهید کرد.

محراب‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که در محراب نماز کرد، دلیل است او را فرزندى صالح آید. اگر بیند که در محراب نشسته بود، دلیل که در نماز کاهلى کند.
جابر گوید: اگر بیند که محراب را عمارت کرد، دلیل بر صلاح دین او است. اگر بیند که در محراب آب تاخت، دلیل است او را فرزندى آید عالم.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن محراب به خواب پنج وجه است. اول: پادشاه. دوم: امام مسجد. سوم: قاضى. چهارم: محتسب. پنجم: میانجى کردن مردمان.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کشیشى را ببینید که در محراب ایستاده است، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دین محراب کلیسا در خواب، بیانگر پیشامدهاى غیرمنتظره است. اگر در خواب مشاهده کنید که در محراب مشغول عبادت هستید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود موفق خواهید بود.

محرومیت از ارث‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید از ارث مرحوم شده‏اید، معنایش این است که باید در اعمال و رفتار خود دقت بیشترى داشته باشید.

محصول‏

برایت مى‏گوید: دیدن محصولات خوب در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب محصولات فاسد و آفت‏زده ببینید، به این معنا است که در انجام کارى دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید مشغول برداشت محصول هستید، به این معنا است که نتیجه‏ى کارهاى خود را مى‏گیرید.

محکمه‏

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید در محکمه‏اى هستید و از حق خود دفاع مى‏کنید، به این معنا است که براى رسیدن به موفقیت تلاش زیادى انجام مى‏دهید. اگر خواب ببینید که در دادگاهى حضور دارید و از شما شکایت شده است، بیانگر آن‏ است که متحمل ضرر و زیان مى‏شوید.

مخترع‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مخترعى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. اگر در خواب چیزى را اختراع کنید، به این معنا است که پول فراوانى به دست مى‏آورید.

مخملک‏

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى مخملک در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است.

مد

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مد دریا در خوب، بیانگر آن است که در تمام کارهاى خود موفق و پیروز خواهید بود.
برایت مى‏گوید: دریا در خواب، علامت غلبه بر مشکلات است.

مداد

محمد بن سیرین گوید: دیدن مداد، دلیل بر طلب معیشت و یافتن مراد بود. اگر بیند که مداد از کسى بستد، دلیل که معیشت بر او فراخ شود. اگر بیند که مداد جامه‏ى او را سیاه کرد، دلیل زیان بود، اما اگر بیننده دبیر بود مهتر شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مداد به خواب چهار وجه است. اول: مهترى. دوم: رامش. سوم: معیشت. چهارم: شادى.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مداد ببینید، علامت آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با مداد چیزى را مى‏نویسید، نشانه‏ى آن است که خبر خوبى به گوشتان مى‏رسد. اگر خواب ببینید که با مداد مشغول نقاشى هستید، به این معنا است که تلاش فراوانى انجام مى‏دهید تا به هدف خود برسید.

مدال

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مدال در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر خواب ببینید مدالى را گم کرده‏اید، نشانه‏ى آن است که دچار مشکلات و گرفتارى خواهید بود.

مدرسه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید در مدرسه‏اى هستید، به این معنا است که به مقامات بالایى دست پیدا مى‏کنید. اگر خواب ببینید در مدرسه‏اى مشغول تدریس هستید، بیانگر آن است که براى رسیدن به موفقیت تلاش فراوانى انجام مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: دیدن مدرسه در خواب، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارهایتان دقت داشته باشید.

مدفوع حیوانات‏

برایت مى‏گوید: دیدن مدفوع حیوانات در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت و پیشرفت در کارهایتان مى‏باشد.

مدیر کل‏

برایت مى‏گوید: دیدن مدیر کل در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر خواب ببینید که مدیر کل شرکتى هستید، بیانگر آن است که به سود مالى مى‏رسید.

مراسم افتتاحیه‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در مراسم افتتاحیه شرکت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.

مراسم تاج‏گذارى‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مراسم تاج‏گذارى در خواب، نشان‏دهنده‏ى داشتن اوقات لذت بخش است.

مراسم نامزدى‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مراسم نامزدى در خواب، بیانگر آن است که با تلاش زیاد در کارى که در پیش گرفته‏اید موفق مى‏شوید.

مربا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول درست کردن مربا ببینید، به این معنا است که با دوستان خود روزهاى شادى را سپرى خواهید کرد. خوردن مربا در خواب، بیانگر تفریحات لذتبخش است. اگر خواب ببینید که مرباى نارنج مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است.

مربى رقص‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مربى رقص ببینید، به این معنا است که بیشتر اوقات خود را به انجام کارهاى بیهوده مى‏پردازید.

مرتاض‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مرتاض هندى ببینید، نشانه‏ى آن است که تغییراتى در زندگى خود مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خودتان مرتاض هستید، نشانه‏ى آن است که کار تازه‏اى را شروع مى‏کنید.

مرتع‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مراتع سرسبز و پرگل در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. دیدن مرتعى خشک و بى‏آب و علف در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى شما را اندوهگین خواهد کرد.

مرجان‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مرجان به خواب، دلیل زن بود یا فرزند. اگر بیند که‏ مرجان داشت، دلیل که زنى خواهد که او را فرزند بود. اگر بیند که مرجان او ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد.
ابراهیم گوید: دیدن مرجان فرزند بود. اما اگر مرجان را با دیگر جواهرها بیند، دلیل مال بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مرجان به خواب چهار وجه است. اول: فرزند. دوم: زینت. سوم: جمال. چهارم: مال.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مرجان سفید ببینید، بیانگر آن است که شخصى بر علیه شما خیانت مى‏کند.
برایت مى‏گوید: دیدن مرجان در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود.

مرد

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى مردى معروف به خواب بیند، دلیل که در بیدارى همان بود. اگر مردى مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مرد پیر، دلیل بود بر خیر مکروه.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مردى زیبا و خوش هیکل ببینید، بیانگر آن است که به ثروت فراوانى دست پیدا مى‏کنید. دیدن مردى زشت در خواب، نشانه‏ى دردسر و گرفتارى است. دیدن مردان مجرد در خواب، نشانه‏ى انجام کارهاى ناشایست است. اگر در خواب مرد مسنى را ببینید، بیانگر آن است که باید دقت بیشترى در انجام کارهایتان داشته باشید.

مرداب‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مرداب در خواب، علامت آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در مردابى افتاده‏اید، نشانه‏ى آن است که دچار غم و اندوه خواهید شد.

مردار

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مردار حیوانى را ببینید، نشانه‏ى آن است که دچار گرفتارى خواهید شد.

مردم‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مردم جامه‏هاى سفید یا سبز داشتند، دلیل عیش خوش بود، اگر جامه‏هاى بى‏ارزش یا سیاه داشتند تأویلش به خلاف این است. اگر بیند جامه‏هاى کبود داشتند، دلیل مصیبت است و دیدن جامه‏هاى فراخ و نو بر مردمان در خواب عیش و فراخى بود.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مردم لباس سیاه به تن کرده‏اند، نشانه‏ى آن است که حادثه‏ى غم‏انگیزى در پیش رو خواهید داشت، اگر در خواب مشاهده کنید که مردم به طرف شما مى‏آیند، نشانه‏ى آن است که عده‏اى پشت سر شما غیبت مى‏کنند.

مردن‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وى بگریستند تا وقتى که وى را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او مى‏رفتند، دلیل، بزرگى دینش نقصان بود و بعضى گویند: بر آن مردم که بر جنازه‏ى او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که در میان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.
محمد بن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالى چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وى را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالى نیکو بود. اگر با وى سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.
جابر گوید: دیدن مرگ مفاجات در خواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سخت‏تر بود. اگر بیند که بمرد و او را بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پى او مى‏رفتند، بزرگى یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و مى‏برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.
برایت مى‏گوید: مردن در خواب، علامت غم و اندوه است.

مرده‏

ابراهیم گوید: اگر دید مرده زنده شد، دلیل که حالش نیکو بود، خاصه مرده را گشاده‏روى بیند. اگر زنده را مرده بیند به خلاف این است. اگر پدر مرده‏ى خود را با جامه‏هاى نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده‏ى خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده‏ى خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنى بیند پسر مرده‏ى او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر آید.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند مرده او را چیزى داد از متاع دنیا، منفعتى بود از جایى که امید ندارد. اگر دید مرده چیزى خوردنى به وى داد، دلیل که روزى حلال یابد.
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از دردسر مى‏نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم مى‏نالید، دلیل که غیبت مردم باشد. اگر بیند مرده جامه‏هاى نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه‏هاى سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود. اگر مرده را با جامه‏هاى سیاه بیند به خلاف این است و جامه‏ى زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند با مرده مجامعت کرد و آب منى از وى جدا نشده، دلیل منفعت است. اگر از وى جدا شد، بد بود. اگر بیند با زن مرده مجامعت کرد، دلیل که حاجتش روا شود. اگر دید با مادر یا خواهر خود که مرده بودند مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزى به وى رسد. اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.

مرغ‏

محمد بن سیرین گوید: هر چند در خواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده‏ى خواب در آن چه طلبد عظیم‏تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جایى بانگ کردند، دلیل که مصیبتى پیدا شود. اگر بیند خایه‏ى مرغ داشت، دلیل فرزند بود.
ابراهیم گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره‏اى گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وى به زور بستاند.
جابر گوید: دیدن خروس در خواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبى داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ آبى را بگرفت، دلیل بزرگى بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین دلیل است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مرغ آبى در خواب بر چهار وجه است. اول: مال دوم: بزرگى. سوم: ریاست. چهارم: فرمانروایى یافتن.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مرغ در خواب، بیانگر آن است که با دوستانتان روزهاى خوشى را مى‏گذرانید. دیدن مرغ ماهى‏خوار در خواب، علامت پیشامدهاى غیرمنتظره‏است. اگر در خواب مرغ مقلد ببینید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. مشاهده‏ى مرغ و خروس خانگى در خواب، بیانگر درست انجام دادن کارها است.
اچ میلر مى‏گوید: خواب مرغ نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب صداى مرغ حق را بشنوید، بیانگر آن است که خبرهاى بدى به گوش شما مى‏رسد.

مرغابى‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مرغابى‏ها در حال پرواز، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر خواب ببینید که مرغابى شکار کرده‏اید، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: دیدن مرغابى‏ها در حال شنا، بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است. اگر خواب ببینید که به مرغابى غذا مى‏دهید، بیانگر آن است که به دوستانتان کمک خواهید کرد. خوردن مرغابى در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است.

مرگ‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خبر مرگ کسى را بشنوید، بیانگر آن است که اتفاقات ناگوارى خواهد افتاد. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى مرده است، یعنى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.

مرمت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مشغول مرمت کردن چیزى هستید، نشانه‏ى آن است که کارهایتان را با دقت انجام مى‏دهید.

مروارید

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن مروارید، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است.
محمد بن سیرین گوید: دیدن مروارید، دلیل بر زنى صاحب جمال بود یا کنیزک خوب روى. اگر بیند مروارید بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و بعضى گویند: چون مروارید را پراکنده بیند، دلیل بر سخن علم و حکمت بود و نیز مى‏گویند عدد پسران و دختران بود. اگر بیند از دهان وى مروارید بیرون آمد، دلیل که سخن علم و حکمت گوید.
ابراهیم گوید: اگر بیند مروارید مى‏خورد، دلیل که علم و حکمت را بپوشاند یا قرآن را فراموش کند. اگر بیند به جاى هیزم مروارید مى‏سوخت، دلیل که علم و حکمت به کسى آموزد که سزاوار آن نباشد. اگر دید مروارید داشت، دلیل علم او است.
جابر گوید: اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد، دلیل که همه بزرگان سخن او را پسندند. اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد، دلیل که همه بزرگان سخن او را پسندند. اگر دید مروارید از دست او افتاد و شکست، دلیل گریستن است. اگر مروارید در جایى پلید انداخت، دلیل که علم و حکمت را پیش نادان بگوید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است. اول: قرآن. دوم: حکمت. سوم: مال. چهارم: زنى خوب‏روى. پنجم: کنیزک صاحب جمال. ششم: فرزند نیک.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مروارید ببینید، بیانگر آن است که سود مالى فراوانى به دست مى‏آورید. گم کردن مروارید در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. اگر در خواب مشاهده کنید مرواریدى هدیه گرفته‏اید، بیانگر آن است که از زندگى خود راضى هستید.

مرهم‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مرهم بر اندام ریش نهاد، دلیل بر صلاح دین اوست. اگر بیند مرهم خورد، دلیل که چیزى حرام خورد، اگر بیند مرهم به مردم داد دلیل که فرزند مردم را راحت رساند.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مرهم در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارى که در پیش گرفته‏اید موفق خواهید بود.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بر روى زخمى مرهم گذاشته‏اید، بیانگر آن است که از بیمارى نجات پیدا مى‏کنید.

مریض‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بیمار هستید، به این معنا است که باید مراقب سلامتى خود باشید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید به دیدن فرد مریضى مى‏روید، به این معنا است که از موضوعى شاد خواهید شد.

مزد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر انجام کارهاى سخت مزد کمى دریافت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که موضوعى شما را ناراحت و غمگین مى‏سازد.
برایت مى‏گوید: مزد گرفتن در خواب، نشانه‏ى سود مالى است.

مزدوران‏

محمد بن سیرین گوید: اگر دید مزدوران در خانه‏ى او کار مى‏کردند، دلیل که با کسى خصومت کند. اگر دید در خانه‏ى دیگر مزدورى نمود، دلیل که به کارى سخت گرفتار شود.

مزرعه‏

هانس کورت مى‏گوید: دیدن مزرعه در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. خریدن مزرعه در خواب، بیانگر سود مالى است. مزرعه‏ى ذرت در خواب، علامت کسب ثروت است. دیدن محصولات آفت زده مزرعه در خواب، علامت غم و اندوه است.
برایت مى‏گوید: دیدن مزرعه گندم در خواب، نشانه‏ى موفقیت و پیروزى است. اگر در خواب ببینید که مزرعه‏اى را شخم مى‏زنید، بیانگر آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت خواهید کرد. دیدن مزرعه ویران در خواب، علامت وقوع اتفاقات ناگوار است.

مژگان‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مژگان چشم در خواب، دلیل بر نگاه داشتن دین است. اگر مژگان او ریخت، دلیل بر فساد دین است. اگر دید مژگان چشم او مى‏جنبید، دلیل که بیمار شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مژگان بر چهار وجه است. اول: نگه داشتن دین. دوم: دوست. سوم: مال. چهارم: خرمى.

مس‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مس داشت و دانست که ملک او است، دلیل که به قدر آن مال یابد.
ابراهیم گوید: مس و آفتابه در خواب، دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره. دلیل بر کدخدایى خانه است. اگر بیند که مس مى‏گذاخت و صافى مى‏کرد، دلیل که کارى مشکل بر دست او گشاده شود و بعضى گویند مال حلال به دست آورد.
بیتون مى‏گوید: دیدن مس در خواب، علامت آن است که در موقعیت نامطلوبى قرار گرفته‏اید.
برایت مى‏گوید: دیدن اشیاء مسى در خواب، نشان‏دهنده‏ى پیشرفت و موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. دین سکه‏ى مسى در خواب، علامت ضرر مالى است.

مسابقه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در مسابقه‏اى شرکت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که به آرزوهاى خود خواهید رسید. برنده شدن در مسابقه، بیانگر شکست دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول دیدن مسابقه‏ى بوکس هستید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود دچار مشکل مى‏شوید.

مسافت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دوستان خود را از مسافت دور ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد. اگر در خواب خانه‏ى خود را از مسافتى دور ببینید، نشانه‏ى آن است که به مسافرت خواهید رفت.

مسافر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مسافرانى چمدان به دست ببینید، به این معنا است که روزهاى خوبى را سپرى خواهید کرد. اگر خوب ببینید که به مسافرت خارج از کشور مى‏روید، به این معنا است که تغییراتى در زندگى خود انجام مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: دیدن یک مسافر در خواب، بیانگر آن است که به زودى سفرهاى دلپذیرى خواهید داشت.

مسافرت‏

بیتون مى‏گوید: مسافرت به جاهاى سرسبز و زیبا در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. مسافرت به مکان‏هاى ناشناخته در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید از طریق دریا به مسافرت مى‏روید، بیانگر آن است که پول فراوانى به دست مى‏آورید.

مستأجر

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مستأجر هستید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد.

مستخدم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مستخدمى را مشغول به کار ببینید، بیانگر آن است که با شخصى درگیر خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید مستأجر خود را اخراج مى‏کنید، بیانگر آن است که متحمل ضرر و زیان خواهید شد.

مستراح‏

برایت مى‏گوید: دیدن مستراح در خواب، علامت دردسر و گرفتارى است.

مستى‏

جابر گوید: دیدن مستى به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستى.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مستى بر چهار وجه است. اول: مال حرام. دوم: توانگرى. سوم: نقصان مال. چهارم: ترس و بیم به قدر مستى.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مست کرده‏اید، بیانگر آن است که مرتکب اعمال ناپسندى مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را مست ببینید، بیانگر آن است که حوادث ناگوارى پیش رو دارید.

مسجد

محمد بن سیرین گوید: دیدن مسجد آبادان، دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صلاح دین. اگر دید مسجدى بنا کرد، دلیل که با مسلمانان نیکى کند.
جابر گوید: دیدن بنا نهادن مسجد، دلیل زن خواستن است. اگر مسجدى بنا کرد، دلیل که زنى دین‏دار بخواهد. اگر چراغ مسجد را روشن کرد، دلیل که در کارى که دارد روشنى ظاهر شود.
ابراهیم گوید: اگر در مسجدى نماز کرد بى‏قبله، دلیل بر بى‏دینى است. اگر دست و روى خود را در مسجد مى‏شست، دلیل که مال خود را در آن مسجد هزینه کند و مرادش حاصل شود. اگر دید مسجدى خراب شد، دلیل که عالمى بمیرد از آن جا. اگر دید جایگاهى که ملک او بود، مسجد شد، دلیل شرف و بزرگى است در دین اگر دید با قومى به مسجد رفت، دلیل که زنى خواهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مسجد بر دوازده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضى. سوم: عالمى بزرگ. چهارم: رئیس. پنجم: امام. ششم: مسجد. هفتم: خطیب. هشتم: مؤذن. نهم: قیم. دهم: نان نیکو. یازدهم: خیر و برکت. دوازدهم: زن نیکو.

مسخره کردن‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید شخصى را مسخره مى‏کنید، نشانه‏ى آن است قصد دارید کارهاى جدیدى انجام دهید.

مسگر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مسگرى را مشغول به کار ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود پیشرفت مى‏کنید.

مسلسل‏

برایت مى‏گوید: دیدن مسلسل در خواب، علامت آن است که از موضوعى پریشان و ناراحت هستید. شنیدن صداى مسلسل در خواب، علامت آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

مسلمان شدن‏

اصفهانى گوید: اگر مردى دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود. اگر دید کافر شد، دلیل که در بلایى افتد. اگر دید کافرى بر دست او مسلمان شد دلیل که یکى را از فسق باز دارد.

مسواک‏

محمد بن سیرین گوید: اگر دید مسواک مى‏کرد، دلیل که مال خود را به چیزى صرف کند.
جابر گوید: اگر دندان‏هاى خود را مسواک کرد، دلیل که با همه‏ى خویشان خود احسان کند.

مسهل‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از مسهل استفاده مى‏کنید، بیانگر آن است که در دام افراد حیله‏گر مى‏افتید.

مشاجره‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با دیگران دعوا مى‏گیرید، به این معنا است که رفتار مناسبى با اطرافیان خود ندارید.

مشارکت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى انجام کارى با شخصى مشارکت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود دچار مشکل خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید شراکت خود را با شخصى به هم مى‏زنید، بیانگر آن است که در کارهاى خود پیشرفت مى‏کنید.

مشت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را با مشت کتک بزنید، نشانه‏ى آن است که‏ دچار دردسر مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شخصى به صورتتان مشت مى‏زند، نشانه‏ى آن است که دشمنان قصد آزار شما را دارند.

مشرق‏

اصفهانى گوید: دیدن مشرق در خواب، دلیل بر ملوک عالم است و برآمدن آفتاب، دلیل بر حاجت روایى است و فرورفتن آفتاب به خلاف این است. اگر دید مشرق در جایى نیکو بود، دلیل که جاجتش روا شود. اگر مشرق به جاى بد بیند به خلاف این است.

مشرک‏

محمد بن سیرین گوید: اگر مشرک مسلمان شد، دلیل که در مسلمانى بمیرد. اگر مشرکى سوى قبله نماز کرد یا شکر حق تعالى گذارد، دلیل که مسلمان شود و نعمتش زیاده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر مشرکى را مستور دید، دلیل که طالب علم شود و بر دشمن ظفر یابد. اگر مستور نبود، دلیل که با مردم بد مذهب صحبت دارد و بدنام شود.

مشروب‏

بیتون مى‏گوید: نوشیدن مشروب در خواب، به این معنا است که سعى مى‏کنید تا یکى از دوستان خود را به دردسر بیاندازد. اگر در خواب مشاهده کنید که مشروب بر روى شما اثر گذاشته است، نشانه‏ى آن است که دست به کارهاى زشت و ناپسندى مى‏زنید.

مشعل‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشعل ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهایتان موفق خواهید بود. حمل کردن مشعل در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى را خواهید گذراند.
برایت مى‏گوید: دیدن مشعل خاموش در خواب، بیانگر گرفتارى و دردسر است. اگر در خواب مشاهده کنید که از آسمان مشعل مى‏افتد، به این معنا است که حادثه‏ى ناگوارى در حال وقوع است.

مشق نظامى‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول انجام مشق نظامى هستید، بیانگر پیشامدهاى غیرمنتظره است.

مشک‏

محمد بن سیرین گوید: اگر دید مشک داشت، دلیل که مردم او را ثنا گویند. اگر بیند بوى مشک مى‏شنود، دلیل که نیکویى با کسى کند که قدر آن نداند. اگر دید مشک بر خود مى‏مالد، دلیل که با خلق احسان کند.
جابر گوید: اگر دید نافه‏اى از مشک بیرون آورد، دلیل که زنى توانگر بخواهد. اگر بیننده عالم بود، دلیل که عملش زیاده شود. اگر بازرگان بود مالش زیاده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مشک بر پنج وجه است. اول: زن. دوم: عیش خوش. سوم: کنیزک. چهارم: مال. پنجم: سخن خوش.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشکى مى‏بویید، به این معنا است که اتفاقات خوشایندى در انتظار شما است.

مشک آب‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مشک آب در خواب، دلیل سفر است. اگر بیند مشکى نو داشت دلیل که به سفر رود. اگر دید مشک کهن داشت به خلاف این است. اگر در مشک سوراخى بود، دلیل زیان بود از سفر.
کرمانى گوید: اگر مشک آب داشت و به مردم مى‏داد، دلیل که با مردم احسان کند. اگر بیند به مردم نداد تأویلش به خلاف این است.

مصالح کار

برایت مى‏گوید: دیدن مصالح کار در خواب، بیانگر آن است که علاقه‏ى زیادى به انجام کارهاى هنرى دارید.

مصلوب شدن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مصلوب شده‏اید، نشانه‏ى آن است که موقعیت‏هاى مناسب را از دست داده‏اید.

مطبخ (آشپزخانه)

اصفهانى گوید: مطبخ به خواب، دلیل بر زنى خادمه بود، اگر دید در خانه‏ى خود مطبخ ساخت از گل و خشت، دلیل که او را زنى دین‏دار نصیب شود. اگر از گچ و آجر ساخت، دلیل که از آن زن بى‏دیانت است. اگر داند که آن مطبخ ملک او نبود خیر و شر آن به صاحب مطبخ باز گردد.

مطربى

اصفهانى گوید: اگر دید مطربى کرد و رود مى‏زد، دلیل که به چیزهاى حرام آید و دیدن مطربى کردن خیرى نباشد.

معاون‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب معاون اداره‏ى خود را ببینید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباه مى‏شوید.

معجزه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب معجزه‏اى ببینید، نشانه‏ى آن است که تغییرات خوشایندى در زندگى خواهید داشت. اگر در خواب شخصى را ببینید که معجزه مى‏کند، بیانگر آن است که لحظات شادى را سپرى خواهید کرد.

معدن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب معدنى هستید، به این معنا است که آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. دیدن معدن در خواب، بیانگر دردسر و زیان است. اگر در خواب معدن زغال سنگ ببینید، به این معنا است که باید مراقب دشمنان خود باشید.

معدنچى‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک معدنچى ببینید، بیانگر آن است که در کارهایتان موفق خواهید بود. اگر خواب ببینید که معدنچى هستید، نشانه‏ى آن است که اوضاع مالیتان پیشرفت مى‏کند.

معشوقه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با معشوقه‏ى خود نزدیکى مى‏کنید، به این معنا است که قدم در راه نادرستى گذاشته‏اید.

معلم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که معلم هستید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت خواهید کرد. دیدن معلم در خواب، بیانگر پیشرفت در زمینه‏ى علمى مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با معلمى رفت و آمد دارید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى موفق خواهید بود.

معلمى کردن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر دید معلمى مى‏کرد، دلیل شرف و بزرگى است اگر معلمى کودکان مى‏کرد، دلیل که در آن موضع سخن روا گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: معلمى کردن بر شش وجه است. اول: فرمانروایى. دوم: عز و جاه. سوم: منفعت. چهارم: حکم کردن. پنجم: معیشت. ششم: داورى.

معلول‏

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد معلول در خواب، نشان‏دهنده‏ى انجام کارهاى خیر مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید معلول هستید، به این معنا است که در انجام کارى دچار اشتباه مى‏شوید.

معلولیت‏

بیتون مى‏گوید: از دست دادن دست یا پا در خواب، بیانگر ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید یکى از اعضاى بدن خود را از دست مى‏دهید، بیانگر آن است که در انجام کارى ناموفق خواهید بود.

معما

بیتون مى‏گوید: حل کردن معما در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید. اگر خواب ببینید که قادر به حل معما نیستید، یعنى موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن معما در خواب، علامت آگاهى از بعضى مسائل است.

معمار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب معمارى را در حال انجام کار ببینید، نشانه‏ى آن است که متحمل زیان مى‏شوید.

مغازه‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید صاحب مغازه‏اى هستید، نشانه‏ى آن است که مشغول انجام کارهاى سختى مى‏باشید.

مغرب‏

جاحظ گوید: دیدن مغرب به خواب به تأویل چندان نیکو نباشد زیرا که جاى فرورفتن آفتاب است و معبران گویند: جاى برآمدن آفتاب نیکو بود.

مغز

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن سر و مغز و استخوان در خواب، دلیل بر مالى بود که ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل که مال را هزینه کند. اگر مغز دیگران مى‏خورد، دلیل که مال مردم هزینه کند.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مغز سر او بر زمین افتاد، دلیل که مال از دستش برود. اگر دید مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دلیل که مایه به دست آورد.
جابر گوید: اگر مغز جانورى مى‏خورد که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل مال حرام است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مغز در خواب بر سه وجه است. اول: مال نهانى. دوم: عقل. سوم: بصر.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مغز حیوانى را ببینید، علامت آن است که بیمار خواهید شد. خوردن مغز در خواب، بیانگر پیشرفت در زمینه‏ى علمى است. اگر در خواب مغز خود را مشاهده کنید، بیانگر آن است که دست به کارهاى اشتباه مى‏زنید.
برایت مى‏گوید: دیدن مغز گوسفند در خواب، علامت داشتن بدنى سالم است. دین مغز خوک در خواب، علامت خوش شانسى است.

مقام‏

بیتون مى‏گوید: رسیدن به مقامات بالا در خواب، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناکى مى‏زنید که با موفقیت روبرو مى‏شوید. اگر خواب ببینید که شما را از مقامتان عزل کرده‏اند، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید.

مقبره‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مقبره‏اى ببینید، نشانه‏ى آن است که به دردسر مى‏افتید. اگر در خواب مشاهده کنید که در مقبره‏اى خوابیده‏اید، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است.

مقدسات‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب چیزهاى مقدسى ببینید، نشانه‏ى آن است که تغییرات خوشایندى در زندگیتان خواهید داشت.

مقنعه‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مقنعه زن را، دلیل شوى بود و مرد را، دلیل زن است. اگر زنى بیند که مقنعه از سر او درافتاد، دلیل که از شوهر جدا شود. اگر دید از مقنعه او پاره‏اى بسوخت، دلیل که شوهرش را از حکم ترسى بود.
جابر گوید: اگر زنى بیند مقنعه‏ى سبز در سر داشت، دلیل که مردش دین‏دار بود. اگر سفید بود همین، دلیل است. اگر سرخ بود دلیل که شوهرش طرب دوست بود. اگر سیاه بیند، دلیل که شوهرش اندوهگین باشد. اگر کبود بیند، دلیل مصیبت بود. اگر زرد بیند، دلیل بیمارى است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مقنعه در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم. چهارم: منفعت یافتن از زنان.

مکانیک‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مکانیکى ببینید، به این معنا است که تلاش بیشترى مى‏کنید تا در کارهایتان پیشرفت کنید.

مکه‏

اصفهانى گوید: اگر دید در کعبه بود، دلیل که زیارت کند. اگر مکه را آبادان دید، دلیل مال بود. اگر خراب بیند به خلاف این بود.

مگس‏

ابن‏عباس گوید: در خواب، دلیل بر مردى سفله بود. اگر دید مگسان بر وى جمع شدند، دلیل که از سفله مال حاصل کند. اگر بیند مگسى در گوش وى رفت، دلیل که از سفله سخنى بشنود و برنجد.
ابراهیم گوید: دیدن مگس، دلیل بر مردم فرومایه بود. اگر دید مگسان وى را مى‏گزیدند، دلیل که از مردم بر وى حسد برند. اگر مگس را مى‏کشت دلیل که حاسدى را شکست دهد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مگس ببینید، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر خواب ببینید که مگسى در دهانتان است، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید. اگر خواب ببینید که مگسى را مى‏کشید، یعنى دشمنانتان را شکست مى‏دهید.

ملاقات‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با دوستانتان ملاقات دارید، بیانگر آن است که روزهاى شادى را سپرى خواهید کرد.

ملاقه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ملاقه ببینید، به این معنا است که دوستى خوب پیدا خواهید کرد. اگر در خواب ملاقه‏اى کثیف و یا شکسته ببینید، به این معنا است که دچار ضرر و زیان خواهید شد.

ملحد (کسى که از دین برگشته است)

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از دین برگشته‏اید، بیانگر آن است که روزهاى بدى پیش رو خواهید داشت.

ملحفه‏

برایت مى‏گوید: دیدن ملحفه‏هاى تمیز و سفید در خواب، بیانگر بهبودى در امور مالى است. دیدن ملحفه‏هاى کثیف در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارى دچار تردید هستید.

ملخ‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ملخ زنده، دلیل مال است و ملخ پخته، دلیل بر درم و دینار بود. اگر بیند ملخ در موضعى پدید آمد و زیان مى‏کرد، دلیل که لشگر آن جا رسد و خرابى کند.
جابر گوید: اگر دید ملخ جمع مى‏کرد و در ظرفى مى‏انداخت، دلیل که مال جمع کرده به کابین زن دهد. اگر بیند ملخ بسیار در جایى جمع شدند و نباتات آن جا را مى‏خوردند دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند.
بیتون مى‏گوید: دیدن ملخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که ملخى گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که با شخصى دعوا مى‏گیرید. کشتن ملخ در خواب، نشانه‏ى ضرر و زیان است.

ملک زراعتى‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک ملک زراعتى ببینید، نشانه‏ى آن است که به درجات بالایى دست پیدا خواهید کرد.

ملکه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ملکه‏اى را ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود موفق و پیروز خواهید بود.

ملوانان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید ملوانان کشتى را ترک مى‏کنند، به این معنا است که از انجام کارى منصرف مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ملوانى را ببینید، نشانه‏ى آن است که حادثه‏ى ناگوارى در پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که با ملوانى دعوا مى‏گیرید، نشانه‏ى آن است خطرى شما را تهدید مى‏کند.

منادى (خبر رسان)

جاحظ گوید: اگر دید منادى بود چندان که کلامش موافق علم و حکمت است و به نفس خود مردى صالح بود، دلیل خیر است.

مناره‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مناره در خواب، دلیل بر مردى بود که مردم را به راه راست خواند. اگر دید مناره بنا کرد، دلیل که کارى کند که جماعتى را از اسلام جمع دارد. اگر بیند مناره را خراب کرد، دلیل که جمع اسلام را متفرق نماید. و بعضى گویند: دلیل که مؤذن آن مناره بمیرد.
ابراهیم گوید: دیدن مناره در خواب، دلیل بر پادشاهى بود یا مردى بزرگ. اگر بیند در کوچه او مناره بود، دلیل که بزرگى در آن جا نزول کند. اگر بیند مناره آجر و سنگ بود، دلیل که آن بزرگ دون همت است. اگر مناره را در مسجد دید دلیل مهترى بود که خلایق را به راه راست آرد. اگر بیند در مناره‏ى مسجد بیفتاد، دلیل که بزرگى از آن دیار بمیرد.
جابر گوید: اگر دید بر مناره‏ى مسجد جامع بانگ نماز مى‏گفت، دلیل که به کارى بزرگ مشغول شود و حق تعالى حج را روزى او کند. »و اذن فى الناس بالحج«. )حج، 27(. اگر بر مناره اقامت کرد، دلیل بر درازى عمر بود. اگر بیند باد مناره را بیفکند، دلیل که پادشاه دیگر آید و آن پادشاه را شکست دهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مناره بر چهار وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردى بزرگ. سوم: امام. چهارم: مؤذن.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مناره‏ى کلیسا را ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید که از مناره‏ى کلیسا بالا مى‏روید، به این معنا است که بر مشکلات خود غلبه مى‏کنید.

منبر

محمد بن سیرین گوید: دیدن منبر در خواب، دلیل بر پادشاه مسلمان بود. اگر بیند بر سر منبر رفت و خطبه خواند یا علم گفت، اگر بیننده عالم بود، دلیل که از پادشاه شرف‏ و بزرگى یابد. اگر نبود، دلیل که از خویشان او، یکى عالم گردد و از پادشاه منفعت یابد. اگر بر سر منبر شعر خواند یا غیر شریعت سخن گفت، دلیل که بى‏دین و رسوا شود و یا گویند او را بر دار کنند. اگر پادشاه بیند منبر او بیفتاد و بشکست، دلیل که معزول شود.
جابر گوید: اگر دید بر سر منبر شد و بیننده عالم بود، دلیل جاه و بزرگى است، اگر عالم نبود دلیل که او را به دزدى بر دار کنند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن منبر بر پنج وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضى. سوم: امام. چهارم: خطیب. پنجم: مرتبت و هر زیادت و نقصان که در منبر بیند، دلیل بر نفاق این پنج کس دارد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بر روى منبر نشسته و سخنرانى مى‏کنید نشانه‏ى آن است که شما آدم متکبرى هستید.

منجى (نجات دهنده‏ى الهى)

برایت مى‏گوید: دیدن منجى در خواب، بیانگر موفقیت در تمام مراحل زندگى است.

منزلت و مقام‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مقام خود را به شخص دیگرى واگذار کرده‏اید، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

منظره‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب منظره‏اى زیبا ببینید، دلالت بر آن دارد که تغییراتى در زندگى خود خواهید داشت.

منقار

اصفهانى گوید: اگر بیند او را به سان مرغان منقار بود، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر بیند کرکس یا عقاب او را به منقار بزد چنان که دردش کرد، دلیل مضرت بود و نقصان مال. اگر بیند منقار مرغى داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. برایت مى‏گوید: دیدن منقار پرندگان در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

مو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید موهاى خود را شانه مى‏زنید، علامت آن است که در اثر بى‏دقتى کارى را از دست مى‏دهید. اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان پوشیده از مو است، دلالت بر آن دارد که رفتار زشتى با دیگران دارید. دیدن موى قهوه‏اى در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارى شکست مى‏خورید. اگر خواب ببینید که موهایتان را آراسته‏اید، بیانگر آن است که از نظر مالى پیشرفت مى‏کنید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که موهایتان سفید شده است، بیانگر آن است که دچار غم و اندوه مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید موهایتان را مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که زندگى پر فراز و نشیبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید موهایتان سوخته است، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارهاى خود دقت داشته باشید. دیدن موهاى بافته شده در خواب، علامت آن است که کارى را دوباره شروع مى‏کنید.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن موى سرخ در خواب، علامت آن است که زندگى یک نواختى دارید. دیدن موهاى خاکسترى در خواب بیانگر غم و اندوه است. دیدن موهاى مشکى در خواب، بیانگر سلامتى بدن است. دیدن موهاى طلایى در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

مواد غذایى‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مواد غذایى در خواب، دلالت بر بى‏نظمى در انجام کارها دارد.

موافقت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با خواسته‏هاى شما موافقت مى‏کنند، علامت آن است که کارها به خوبى انجام مى‏گیرد.

موتور

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب موتور هر وسیله‏اى را ببینید، علامت آن است که دچار مشکل و گرفتارى خواهید شد، اگر در خواب موتور خرابى ببینید، به این معنا است که از دوستان خود جدا مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید موتورى را مى‏رانید، نشانه‏ى آن است که به مسافرت خواهید رفت.

موج‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى امواج دریا در خواب، نشان‏دهنده‏ى پیشرفت و ترقى است.اگر در خواب موج‏هاى دریا را گل‏آلود ببینید، به این معنا است که دست به کار اشتباهى خواهید زد.

موج شکن‏

بیتون مى‏گوید: ایستادن بر روى موج شکن در خواب، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود سخت تلاش مى‏کنید.

موچین‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب موچینى ببینید، علامت آن است که موضوعى شما را اندوهگین خواهد کرد.

مورچه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مورچه ببینید، به این معنا است که عده‏اى قصد آزار و اذیت شما را دارند.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مورچه‏اى شما را گاز مى‏گیرد، نشانه‏ى آن است که باید تلاش بیشترى در انجام کارهاى خود داشته باشید. کشتن مورچه در خواب، نشانه‏ى بدشانسى است.

مورچه‏خوار

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مورچه‏خوار در خواب، بیانگر آن است که با دوستان خود لحظات شادى خواهید داشت.

موز

بیتون مى‏گوید: دیدن موزهاى فاسد در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. خرید و فروش موز در خواب، بیانگر سود مالى است.
برایت مى‏گوید: دیدن موز در خواب، علامت همنشینى و معاشرت با دوستان خوب است. اگر در خواب مشاهده کنید که موز مى‏خورید علامت آن است که وظیفه‏ى سنگینى بر دوشتان مى‏گذارند.

موزه‏

بیتون مى‏گوید: رفتن به موزه در خواب، نشانه‏ى آن است که تلاش زیادى براى انجام کارهایتان انجام مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در موزه شى‏ء خاصى را مى‏بینید، نشانه‏ى آن است که دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید.

موش‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن موش، دلیل زنى بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشى بگرفت، دلیل که زنى چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار در خانه جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدر موشان زنان در خانه‏ى او جمع کردند.
ابراهیم گوید: اگر در خواب دید از سوراخ بینى او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دخترى آید نابکار. اگر از گلوى او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسرى آید. اگر بیند از مقعد او موشى بیرون آمد، دلیل که او را دخترى آید نابکار.
جابر گوید: تأویل موش دشتى و موش خانگى هر دو یکسان بود. اگر دید موشى در بستر او بود، دلیل که با زنى قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب موشى ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. اگر در خواب مشاهده کنید موشى را مى‏کشید، بیانگر آن است که دشمنان خود را شکست خواهید داد.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن موش سفید در خواب، نشانه‏ى نگرانى در انجام یکى از کارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده کنید موش صحرایى گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که با یکى از دوستان خود دچار مشکل مى‏شوید. کشتن موش کور در خواب، بیانگر ناراحتى و نگرانى است.

موشک‏

بیتون مى‏گوید: دیدن موشک در خواب، علامت موفقیت و پیروزى است. اگر خواب ببینید موشکى سقوط کرده است، بیانگر آن است که اطرافیان به شما خیانت مى‏کنند.

موم‏

ابن‏عباس گوید: دیدن موم سفید در خواب، دلیل مال و نعمت است و موم زرد، دلیل بیمارى است. اگر موم از وى ضایع شد، دلیل نقصان مال است و دیدن موم به خواب به هر رنگ بود، دلیل مال و نعمت است. اما موم سفید بهتر بود. اگر بیند موم را به‏ آتش مى‏سوخت، دلیل که مال او را بستانند. اگر دید موم به مردم مى‏داد، دلیل که مال خود به خیرات صرف کند.

مه‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید اطرافتان پوشیده از مه است، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از شدت مه قادر نیستید جایى را ببینید، بیانگر آن است که در موقعیت نامساعدى قرار گرفته‏اید.

مهاجرت‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به جایى مهاجرت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که تغییراتى در زندگیتان روى مى‏دهید.

مهره‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند مهره یافت، دلیل که به قدر مهره مال یابد یا از سفر راحت بیند.
جابر گوید: دیدن مهره در خواب، دلیل خدمتکار بود. اگر مهره را سفید یا سبز بیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح بود. اگر مهره را زرد بیند، دلیل که آن خدمتکار بیمارگونه بود. اگر سیاه بیند، خدمتکارش بدخوى بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مهره بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: خدمتکار. سوم: کنیزک. چهارم: مال. پنجم: ادب و فرهنگ ششم: فرزند. هفتم: غلام.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مهره در خواب، علامت شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید مهره‏ها را پخش مى‏کنید، علامت آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد. مشاهده‏ى مهره‏ى یمانى در خواب، نشان دهنده‏ى سعادت و خوشبختى است.
برایت مى‏گوید: دیدن مهره در خواب، علامت آن است که در محیطهاى مساعدى قرار گرفته‏اید. دیدن مهره‏هاى بازى بولینگ، نشانه‏ى آن است که دست به کار خطرناکى مى‏زنید اما موفق خواهید شد.

مهمات‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مهمات در خواب، نشان دهنده‏ى انجام کارهاى زیاد است.

مهمان‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید مهمانى به خانه‏ى شما آمده است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب کارهایتان باشید. اگر خواب ببینید خودتان مهمان هستید، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر مالى مى‏شوید.

مهمان خانه‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به مهمان خانه‏اى کثیف و نامرتب مى‏روید، علامت آن است که مسئولیت سنگینى بر عهده‏ى شما مى‏گذارند.
برایت مى‏گوید: دیدن مهمان خانه در خواب، علامت شرکت در یک مهمانى دوستانه است.

مهمانى‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مهمان کردن در خواب، دلیل بر اجتماع بود در چیزى. اگر بیند قومى را به مهمانى خواند، دلیل بر کارى بود که او را از شغل‏ها باز دارد. اگر بیند او را به باغ بردند به مهمانى و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود.
ابراهیم گوید: اگر دید مهمانى با چنگ و چغانه و ناى و رقص بود، دلیل مصیبت بود.

مهندس‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مهندسى را ببینید، علامت آن است که پس از انجام کارهاى زیاد روزهاى شاى را خواهید گذراند.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مهندس هستید، نشانه‏ى آن است که آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. دیدن مهندس معمار در خواب، علامت پا گذاشتن به محیطهاى مساعد است.

میخانه‏

بیتون مى‏گوید: دیدن میخانه در خواب، علامت انجام کارهاى نادرست است.

میخ‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن میخ در خواب، دلیل برادر است. اگر بیند میخى بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آن جا باز دارند.
ابراهیم گوید: دیدن میخ به خواب شرف و بزرگى بود در دنیا و آخرت. اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونى زد، دلیل که با منافقى دوستى کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن میخ بر چهار وجه است. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: زن خواستن.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را میخ مى‏کوبید، یعنى سعى مى‏کنید تا در کارهایتان پیروز شوید.

میخچه‏

هانس کورت مى‏گوید: معالجه کردن میخچه‏ى پا در خواب، علامت کسب ثروت است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که میخچه دارید، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

میدان اسب‏دوانى‏

بیتون مى‏گوید: دیدن میدان اسب‏دوانى در خواب، نشانه‏ى آن است که اطرافیان رفتار نامناسبى با شما ندارند.

میراث‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که ارثى به شما رسیده است، بیانگر آن است که روزهاى شادى خواهید داشت.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ارث غیرمنتظره‏اى به شما برسد، نشانه‏ى آن است که‏ دچار دردسر مى‏شوید.

میز

بیتون مى‏گوید: دیدن میز مطالعه در خواب، بیانگر آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب میز نهارخورى ببینید، یعنى باید در انجام کارهاى خود دقت داشته باشید.

میش‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن میش در خواب، دلیل بر زنى بود کریمه یا مردى بزرگ. اگر دید میشى داشت، دلیل که از بزرگى منفعتى یابد. اگر بیند پوست از میش جدا کرد، دلیل که بر شخصى غالب شود و مالش بستاند.
ابراهیم گوید: اگر دید با میشى جنگ کرد، دلیل که زنى با او حیله کند. اگر دید شیر میش خورد، دلیل که بیمار شود. اگر بیند میشى را به وى بخشیدند، دلیل که او را فرزندى آید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن میش بر چهار وجه است. اول: امام. دوم: خلیفه. سوم: امیر. چهارم: رئیس.

میکروسکوپ‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب میکروسکوپ ببینید، نشانه‏ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.

میکروفون‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب میکروفون ببینید، یعنى در انجام کارى نیاز به کمک شخصى دارید.

میل کاموا

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى میل کاموا در خواب، علامت دردسر و گرفتارى است.
دیدن میل شکسته در خواب، بیانگر آن است که دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.

میلیونر

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که میلیونر هستید، نشانه‏ى آن است که دچار خسارت و زیان خواهید شد. دیدن یک میلیونر در خواب، علامت غم و اندوه است.

میمون‏

بیتون مى‏گوید: غذا دادن به میمون در خواب، نشانه‏ى آن است که نقشه‏هایتان برملا مى‏شود. اگر در خواب میمون مرده‏اى ببینید، یعنى دشمنانتان را شکست خواهید داد.
برایت مى‏گوید: دیدن میمون در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب افراد چاپلوس باشید. اگر در خواب میمونى را ببینید که از جایى بالا مى‏رود، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى موفق خواهید بود.

میوه‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: هر میوه در باغ اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بى‏وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود و بدان هر میوه که به خواب بیند تأویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنى اگر درخت به تأویل نیک بود دلیل نیکى است. اگر بد بود، تأویل بد است و دیدن میوه‏هاى ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه‏هاى نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه‏هاى تابستان به زمین مى‏خورد، دلیل بیمارى بود.
محمد بن سیرین گوید: هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن دلیل منفعت بود وقتى که بخورد. اگر بیند از درختى چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بى‏رنج حاصل کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب میوه‏هاى رسیده و تازه‏اى ببینید، یعنى آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. اگر خواب ببینید میوه خرید و فروش مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. خوردن میوه در خواب، علامت به دست آوردن پول فراوان است.
برایت مى‏گوید: دیدن میوه بر روى درخت، علامت سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببینید که از روى زمین مشغول جمع‏آورى میوه هستید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى موفق خواهید بود. دیدن میوه‏هاى کال، بیانگر بیمارى است. دیدن میوه‏ى به در خواب، نشانه‏ى خوش شانسى است. اگر در خواب میوه‏ى توت ببینید، یعنى در امور مالى پیشرفت مى‏کنید.

میوه‏فروشى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مغازه‏ى میوه‏فروشى ببینید، یعنى دچار ضرر مالى مى‏شوید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

ناامیدى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزى ناامید شده‏اید، بیانگر آن است که دچار مشکل و گرفتارى خواهید شد. اگر در خواب شخصى را ناامید ببینید، بیانگر آن است که یکى از نزدیکانتان غمگین و ناراحت است.

نابینا

کرمانى گوید: اگر نابینا را دست بگرفت و مى‏برد، دلیل که مؤمن و رحیم بود. اگر بیند چشم کسى را نابینا کرد، دلیل که آن کس را از راه ببرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نابینایى در خواب بر شش وجه است. اول: درویشى. دوم: بدحالى. سوم: غم و اندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال. ششم: تباهى دین. قوله تعالى: »صم بکم عمى فهم لا یرجعون« )بقره، آیه 18(. اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

ناتوان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس ناتوانى کنید، نشانه‏ى آن است که حادثه‏ى ناگوارى پیش رو خواهید داشت. اگر در خواب شخص ناتوانى را ببینید، یعنى دچار خسارت مى‏شوید.

ناخن‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ناخن در خواب، علامت انجام کارهاى زیاد است. اگر خواب ببینید که ناخن‏هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کارى دچار شکست مى‏شوید. اگر خواب ببینید ناخن‏هایتان را سوهان مى‏کشید، علامت آن است که موفق و پیروز خواهید بود.

نارگیل‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نارگیل ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر در خواب درخت نارگیل خشکیده‏اى ببینید، یعنى دچار شکست و ناامیدى خواهید شد.

نارنج‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر چه نارنج زرد است اما بوى خوش دارد و از میوه‏هاى بهشت است، لاجرم دیدن آن در خواب به تأویل نیکو بود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند نارنج داشت از یکى تا سه عدد، دلیل فرزند بود. اگر بیشتر بیند، دلیل مال بود و نعمت.
ابراهیم گوید: اگر بیند نارنج به خروار داشت، دلیل که مال تمام حاصل کند
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نارنج در خواب چهار وجه است. اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.

ناسزا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى به شما ناسزا مى‏گوید، دلالت بر آن دارد که در انجام کارى دچار مشکل خواهید شد.

ناشر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ناشرى را ببینید، بیانگر آن است که براى رسیدن به موفقیت تلاش مى‏کنید.

ناشناس‏

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد ناشناس در خواب، بیانگر وقوع پیشامدهاى غیرمنتظره است.

ناشنوا

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد ناشنوا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که ناشنوا هستید، به این معنا است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.

ناطق‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که سخنور ماهرى هستید، به این معنا است که اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد.

ناقوس‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ناقوس در خواب، دلیل بر مردى منافق بود. اگر ناقوس مى‏زد، دلیل که با مردى منافق نشیند و سخن دروغ گوید. اگر ناقوس شکست، دلیل که از دورغ توبه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید:دیدن ناقوس در خواب بر سه وجه است. اول: دروغ گفتن. دوم: منافقى. سوم: مهر اهل کفر در دل داشت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى ناقوس را بشنوید، به این معنا است که روزهاى خوبى در انتظار شما است. اگر در خواب صداى ناقوس تشییع را بشنوید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: دیدن ناقوس در خواب، بیانگر آرزوهاى دست نایافتنى است.

ناله‏

بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى ناله در خواب، به این معنا است که باید بیشتر مراقب‏ خود باشید.
برایت مى‏گوید: ناله کردن در خواب، بیانگر بدشانسى است.

نامزد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که نامزدى زیبا و خوش اندام دارید، به این معنا است که ازدواجى مبارک خواهید داشت اما اگر در خواب نامزدتان را زشت و اخمو ببینید، نشانه‏ى آن است که در انتخاب همسر دچار اشتباه مى‏شوید.

نامه‏

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که نامه‏ى سر به مهر داشت، دلیل است سخنى پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل که سخنى فاش شنود.
ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبرى به وى رسد. اگر بیند که نامه را بگشاد، دلیل است بى‏غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتى که بیننده‏ى خواب امى بود و نیز گویند که آخر عمر او بود. قوله تعالى: «اقرء کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیبا». (بنى‏اسرائیل، 14).
جابر گوید: اگر در خواب بیند که پادشاه نامه به وى داد و در آن سخنان خوش نوشته است، دلیل راحت و خرمى است. اگر سخنان ناخوشش بود، دلیل ترس و بیم بود. اگر بیند شیخى یا زاهدى نامه به وى داد، دلیل که آن زاهد با شیخ او را پندى دهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر در نامه سخن خیر نوشته بود، دلیل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دلیل است کارش برنیاید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که نامه‏اى به دستتان مى‏رسد، بیانگر آن است که خبرى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب نامه‏اى بى‏نام و نشان دریافت کنید، به این معنا است که شخصى قصد آزار شما را دارد. نامه نوشتن در خواب، بیانگر انجام کار اشتباه است.
برایت مى‏گوید: خواندن نامه‏ى عاشقانه در خواب، علامت شنیدن اخبار بد است. خواندن نامه‏ى غم‏انگیز در خواب، نشانه‏ى اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببینید که مشغول نوشتن نامه‏ى عاشقانه هستید، به این معنا است که دلبسته‏ى شخصى خواهید شد.

نامهربان‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دوستانتان نامهربان و بى‏وفا هستند، نشانه‏ى آن است که با دوستان خود روزهاى خوبى را خواهید داشت، اگر در خواب مشاهده کنید که همسرتان نامهربان و بى‏وفا است، به این معنا است که زندگى خوبى خواهید داشت.

نان‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن نان‏هاى پاکیزه در خواب، دلیل خرمى است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال. اگر نان به کسى داد، دلیل که راحتى به وى رساند.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمى به وى رسد.
ابراهیم گوید: دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک به خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط است.
جابر گوید: دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگى عیش بود و پرهیزکارى و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگى کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگدستى بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تأویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند، دیدن هیچ چیز در خواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نان در خواب چهار وجه است. اول: عیش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولایت. چهارم: خیر و برکت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى دقت زیادى انجام مى‏دهید. اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید. اگر خواب ببینید که نان چاودار مى‏خورید، بیانگر آن است که‏ از زندگى خود راضى هستید.
برایت مى‏گوید: دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ى کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که نان شیرینى مى‏خورید، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت.

ناى (نى زدن)

محمد بن سیرین گوید: ناى زدن در خوب، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است. اگر بیند که ناى مى‏زد دلیل که به اندوهى گرفتار شود.
ابراهیم گوید: دیدن ناى زدن در خواب، دلیل بر مردى بود که مردم را خبر دهد از سخنى که در آن خیر نباشد.

نایاب‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به دنبال چیز نایابى هستید، بیانگر آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

نایلون‏

هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى چیزهاى نایلونى در خواب، علامت دقت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده کنید لباس نایلونى پوشیده‏اید، به این معنا است که در کار خود پیشرفت مى‏کنید.

نبات‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن هر نباتى به وقت خود، چنان که او را ساق و شاخ نباشد، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود، دلیل بر فزونى مال و جاه بود به قدر سطبرى و باریکى و بلندى و کوتاهى. اگر بیند که بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نباتات زمین در خواب چهار وجه است. اول: مال و نعمت. دوم: بزرگى و جاه. سوم: منفعت خوش. چهارم: زیادتى حرمت.

نبرد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چند نفر را ببینید که با هم نبرد مى‏کنند، بیانگر آن است که در کارى دچار دردسر مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که در نبردى شکست خورده‏اید، به این معنا است که چیزى را از دست مى‏دهید. اگر در خواب در نبردى پیروز شوید، به این معنا است که در انجام کارى سود کلانى به دست مى‏آورد.

نت موسیقى‏

برایت مى‏گوید: نوشتن نت موسیقى، بیانگر همنشینى با دوستان ناباب است.

نجات یافتن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از خطرى نجات مى‏یابید، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه خواهید کرد. اگر در خواب شخصى را ببینید که از خطرى نجات پیدا کرده، بیانگر آن است که رفتار خوبى با دیگران دارید.

نجار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نجارى را مشغول به کار ببینید، بیانگر آن است که با تلاش فراوان به هدف خود خواهید رسید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نجارى هستید، بیانگر خوش شانسى است.

نجوا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببیندى که با شخصى نجوا مى‏کنید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى به نجوا با شما صحبت مى‏کند، به این معنا است که براى انجام کارى نیاز به کمک دیگران دارید.

نجیب‏زاده‏

برایت مى‏گوید: دیدن نجیب‏زادگان در خواب، علامت رسیدن به مقامات بالا است.

نخ‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نخ‏هاى پاره‏اى ببینید، یعنى دچار دردسر مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن نخ در خواب، علامت آن است که باید مراقب کارهایتان باشید.

نخل‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب درخت نخل ببینید، به این معنا است که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن درخت نخل خشکیده، در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.

نخود

اصفهانى گوید: دیدن نخود به خواب تر و خشک، دلیل غم است. اگر بیند که نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم کمتر بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در ا نجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش زیادى مى‏کنید.

نردبان‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بر نردبان از گل و خشت مى‏رفت، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود، دلیل ضعف دین است. اگر از سنگ و آهن بود، دلیل که بیننده قوت بیابد.
ابراهیم گوید: اگر بیند که از نردبانى بالا رفت، دلیل بزرگى و منفعت بود. اگر بیند که از نردبان به زیر آمد، به خلاف این است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقى بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانى بالا مى‏روید، بیانگر آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. پایین آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه‏ى شکست و ناامیدى است. اگر در خواب نردبان شکسته‏اى ببینید، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.

نرده‏

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى نرده در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهاى خود دقت کنید. دیدن نرده‏هاى راه آهن در خواب، بیانگر غم و اندوه است.

نرگس‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن نرگس به خواب، دلیل بر مردى لطیف است. اگر زنى بیند که نرگس تازه داشت، دلیل که او را دخترى آید صاحب جمال. اگر شوهر ندارد شوهر کند. اگر در خواب بیند که نرگس را از زمین برکند، دلیل که آن زن را طلاق دهد یا فرزندش بمیرد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نرگس به خواب سه وجه است. اول: مردى لطیف. دوم: فرزند. سوم: دوستى ثابت قدم.

نر و ماده‏

بیتون مى‏گوید: دیدن حیوانات نر و ماده در خواب، بیانگر آن است که باید براى رسیدن به موفقیت تلاش زیادى انجام دهید.

نسرین‏

ابن‏عباس گوید: دیدن نسرین به خواب، دلیل راحت بود و گویند: دلیل فرزند است. اگر بیند کسى دسته‏ى نسرین به وى داد، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود.

نسیم‏

هانس کورت مى‏گوید: وزیدن نسیم در خواب بیانگر موفقیت و رسیدن به اهدافتان مى‏شود.

نسیه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که چیزى را نسیه مى‏خرید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نشاسته‏

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که نشاسته مى‏خورد، دلیل غم است و گویند که بیمار شود. اگر بیند که نشاسته را حلوا نمود و خورد، دلیل منفعت است. اگر بیند که از گندم نشاسته نمود، دلیل که به کسب خود نعمتى حاصل کند.

نشاط

بیتون مى‏گوید: شادى و نشاط در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

نشستن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند به زمین مقیم نشسته بود، دلیل است از سفر مال حاصل کند. اگر بیند که بر زمین خفته بود، همین دلیل است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر، چهار وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: مرتبه. چهارم: فرمانروایى. اگر بیند با مصلحان نشسته بود، دلیل بر صلاح دین او است. اگر بیند که با مفسدان نشسته بود به خلاف این بود.

نعش‏کش‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نعش‏کشى را ببینید، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدى مى‏شوید.

نعل‏

اصفهانى گوید: اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر نعل استران داشت، دلیل که از بزرگى راحت یابد. اگر بیند نعل خران داشت، دلیل که از سفر مال حاصل کند. اگر نعل بندى چهارپایان مى‏کرد، دلیل است به‏ سفر رود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نعل اسب ببینید، بیانگر آن است که در زندگى موفق خواهید بود. مشاهده‏ى نعل اسب شکسته در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که نعل اسبى پیدا کرده‏اید، به این معنا است که بر مشکلات خود غلبه مى‏کنید. اگر خواب ببینید که اسبى را نعل مى‏کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى خواهید داشت.

نعناع‏

جاحظ گوید: دیدن نعناع در خواب، دلیل غم است. اگر بیند که به ملک او نعناع رسته بود، دلیل که به اندوهى گرفتار شود. اگر بیند که نعناع از زمین کند و بینداخت دلیل که از غم رهد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى نعناع در مزارع، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر خواب ببینید که شربت نعناع مى‏نوشید، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.

نفت‏

محمد بن سیرین گوید: دین نفت به خواب، دلیل زندگانى است. اگر نفت به خود مالید، دلیل که با زنى نابکار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نفت در خواب سه وجه است. اول: زنى نابکار. دوم: مردى غماز. سوم: مال حرام.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب نفت ببینید، بیانگر آن است که دوستى خوب پیدا مى‏کنید اگر در خواب مشاهده کنید روى آتش نفت مى‏ریزید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.

نفرین کردن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى ظالمى را نفرین کرد، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضى گویند: خلاف این است.
ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند به بى‏گناهى نفرین نمود، دلیل که به بیننده باز گردد و نفرین مردم صالح زود اثر کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى را نفرین مى‏کنید، بیانگر آن است که باید مواظب خود باشید.

نفس‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى نفسش بند آمده، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان شکست مى‏خورید. اگر در خواب احساس کنید شخصى نفس معطرى دارد، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. اگر در خواب نفس بد بوى شخصى را حس کنید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

نفقه‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که نفقه دریافت مى‏کنید، بیانگر آن است که کمى از مشکلاتتان را حل مى‏کنید. نفقه پرداختن در خواب، بیانگر بدشانسى است.

نقاشى کردن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشى کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.
ابراهیم گوید: سوداگرى و صورتگرى در خواب، دلیل باطل بود. قوله تعالى: »ما هذه التماثیل التى انتم لها عاکفون«. )انبیاء، 52(. اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشى مى‏کرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نقاشى‏گرى در خواب چهار وجه بود. اول: آرایش دنیا. دوم: کار باطل. سوم: فریب. چهارم: دروغ.

نقره‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که نقره از دکان مى‏گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد. اگر بیند که از معدن نقره فراگرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.
جابر گوید: اگر یک درم نقره داشت، دلیل که او را فرزندى آید صاحب جمال.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نقره در خواب چهار وجه است. اول: زن. دوم:فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که یک سکه‏ى نقره‏اى پیدا مى‏کنید، به این معنا است که براى رسیدن به هدف خود دست به هر کارى مى‏زنید.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن نقره در خواب، به معناى کسب ثروت است.

نقشه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید نقشه‏اى را مطالعه مى‏کنید، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت مى‏کنید. دیدن نقشه‏ى جهان در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.
برایت مى‏گوید: دیدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهاى لذتبخش است. اگر خواب ببینید که مشغول کشیدن نقشه‏اى هستید، علامت آن است که در انجام کارى دچار شکست مى‏شوید.

نقصان‏

اصفهانى گوید: اگر بیند که در تن او نقصان بود، دلیل که به قدر آن نقصان مال یابد مگر نقصان زبان که دیدن آن صلاح بود. اگر بیند که از مال او چیزى نقصان شد، دلیل که متفکر گردد.

نگرانى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را نگران ببینید، نشانه‏ى آن است که بعد از پایان مشکلات روزهاى خوشى را خواهید گذراند.

نگهبان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نگهبانى ببینید، علامت آن است که از زندگى خود راضى هستید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که نگهبان هستید، علامت آن است که درگیر مشکلات خواهید شد. اگر خواب ببینید که با نگهبانى معاشرت دارید، نشانه‏ى درگیرى و نزاع بین اعضاى خانواده است.

نگین‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن نگین در خواب، دلیل بزرگى بود. اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد.
جابر گوید: اگر مردى بیند که نگین و تاج دارد، دلیل بر ولایت بود و زنان را، دلیل شوهر بود و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگى بود.
برایت مى‏گوید: دیدن نگین عقیق سیاه در خواب، نشان‏دهنده‏ى مشکلات در زمینه‏ى کارى است.

نماز

ابراهیم گوید: اگر بیند قومى را امامت کرد، دلیل که سرورى کند. اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بى‏وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزى بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایى او برآید.
جابر گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین مى‏گذارد دلیل که به حق تعالى نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین مى‏گذاشت، دلیل شادى بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح مى‏کرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که در کعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرادش حاصل گردد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه مى‏گزارد، دلیل که حق تعالى وى را حج روزى‏ کند. قوله تعالى: »ان الصلاة تنهى عن الفحشآء و المنکر« )عنکبوت، 45(. اگر بنید نماز سنت مى‏کند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالى در کسب او برکت کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنى. دوم: شادى. سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگارى. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان. و دیدن رکوع و سجود در خواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالى به جاى آوردن است. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعاى او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

نمایشگاه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در نمایشگاهى حضور دارید، نشان‏دهنده‏ى آن است که اوقات شادى را خواهید گذراند. دیدن نمایشگاهى از گونه‏هاى مختلف جانداران در خواب، علامت روبرویى با مشکلات است.
برایت مى‏گوید: دیدن نمایشگاه عکس در خواب، علامت ملاقات با دوستان قدیمى است. اگر خواب ببینید که به نمایشگاه کالا رفته‏اید، بیانگر آن است که از موضوعى خوشحال خواهید شد.

نمد

ابن‏عباس گوید: اگر بیند نمد سفید است، دلیل بر مال حلال است. اگر سیاه بیند، دلیل که به سبب خود مال حاصل کند. اگر نمدش بسوخت، دلیل که مالش تلف شود.

نمک‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن نمک به خواب، دلیل بر درم سفید است. اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضى گویند: دیدن نمک به خواب خصومت است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک مى‏زنید، علامت آن است که دچار مشکل مى‏شوید. نمک خوردن در خواب، علامت شکست و ناامیدى مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبى قرار گرفته‏اید. نمک پاشیدن در خواب، به معناى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نوار باند

برایت مى‏گوید: دیدن باند در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

نوار پارچه‏اى‏

بیتون مى‏گوید: دیدن نوار پارچه‏اى در خواب، بیانگر شادى و سرور است.

نوازنده‏ى ارگ‏

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب یک نوازنده‏ى ارگ ببینید، به این معنا است که دست به کار اشتباهى خواهید زد.

نو بودن‏

محمد بن سیرین گوید: هر چیز نو که به خواب بیند، دلیل خیر و برکت است.

نوجوان‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب نوجوانى را ببینید، به این معنا است که کارهاى سختى را انجام مى‏دهید. اگر خواب ببینید که به نوجوانى چیزهایى را یاد مى‏دهید، به این معنا است که دلبسته‏ى جنس مخالف مى‏شوید.

نوحه کردن‏

اصفهانى گوید: دیدن نوحه کردن، دلیل است که خلق آن جا متفرق شوند. اگر بیند والى آن شهر بمرد و بر وى نوحه کردند، دلیل که آن والى مضرت بیند. اگر بیند که نوحه مى‏کرد و فریاد مى‏داشت، دلیل مضرت است.

نور

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نورى ببینید، بیانگر آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب مشاهده کنید که جایى روشن ناگهان تاریک مى‏شود، به این معنا است که اتفاق بدى در انتظار شما است.

نورانى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چهره‏هاى نورانى ببینید، نشانه‏ى آن است که باید مراقب خود باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که ماه و ستارگان نورهایى غیرعادى از خود به زمین مى‏افکنند، بیانگر آن است که حادثه‏ى ناگوارى پیش رو دارید.

نوزاد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است که روزهاى شادى را خواهید گذراند. اگر دخترى در خواب مشاهده کنید که صاحب نوزادى است، بیانگر آن است که باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى است.

نوزاد قورباغه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نوزاد قورباغه ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نوشتن‏

بیتون مى‏گوید: نوشتن در خواب بیانگر آن است که در انجام کارى دچار اشتباه مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را در حال نوشتن ببینید، به این معنا است که‏ باید دقت بیشترى در انجام کارهاى خود داشته باشید.

نوشیدن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که قادر به نوشیدن چیزى نیستید، بیانگر آن است که در یکى از کارهاى خود دچار اشتباه مى‏شوید.

نوه‏

برایت مى‏گوید: اگر کسى خواب نوه‏ى خود را ببینید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى را خواهید داشت.

نویسنده‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر چیزى نوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند.
محمد بن سیرین گوید: اگر عالمى بیند که نویسندگى کرد، دلیل منفعت بود. اگر شعر و افسانه مى‏نوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فروگذارد. اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات مى‏نوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت بود. اگر در خواب بیند که نامه مهترى نوشت، دلیل خیر و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند. اگر به سرخى نوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود. اگر به زردى نوشت، دلیل بیمارى است. اگر بیند که به سبزى نوشت دلیل که نیک نام شود. اگر به زر یا نقره نوشت، دلیل است از پادشاه منفعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نویسندگى به خواب چهار وجه است. اول: خیر و نیکى. دوم: مال و منفعت. سوم: چیزى که به مکر حاصل کند. چهارم: معزولى از عمل.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نویسنده‏اى را ببینید که مشغول کار است، بیانگر آن است که در تصمیم‏گیرى دچار اشتباه مى‏شوید.

نهر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نهرى را ببینید، بیانگر آن است که اوقات خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب نهر خشکیده‏اى را ببینید، بیانگر آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

نهنگ‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن نهنگ در خواب، دلیل بر مردى دزد است. اگر بیند نهنگ او را به سوى آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را گاز گرفت، دلیل که از دشمن مضرت بیند.
ابراهیم گوید: اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهى او را هلاک کند. اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وى غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دلیل مضرت است.
بیتون مى‏گوید: دیدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید نهنگى کشتى را واژگون مى‏کند، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید.

نى‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند نى بسیارى داشت، دلیل که اندک چیزى به وى رسد.
بیتون مى‏گوید: نواختن نى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. شنیدن آواى نى، در خواب بیانگر آن است که با مشکلاتى روبه‏رو خواهید شد.
برایت مى‏گوید: شنیدن آواى نى چوپان در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

نیازمند

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد نیازمند در خواب بیانگر شکست در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده کنید که فرد نیازمندى هستید، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است.

نیام (غلاف شمشیر)

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى غلاف شمشیر در خواب، علامت غلبه بر مشکلات است.

نیزه‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت، دلیل که او را فرزندى آید یا برادرى. اگر بیند با نیزه سلاح‏هاى دیگر داشت، دلیل که حکمش در ولایت‏ها روان شود. اگر بیند نیزه او بشکست، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نیزه در خواب بر شش وجه است. اول: عجب. دوم: ولایت. سوم: عمر دراز. چهارم: ظفر. پنجم: ریاست. ششم: منفعت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب عده‏اى را نیزه به دست ببینید، به این معنا است که باید مراقب خود باشید تا دچار خسارت و زیان نشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که با نیزه‏اى از خود دفاع مى‏کنید، به این معنا است که دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب نیزه‏اى شکسته ببینید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن نیزه در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.

نیشکر

اصفهانى گوید: اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسى داد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نیشکر ببینید، به این معنا است که ثروت فراوانى به دست مى‏آورید. اگر در خواب نیشکرهاى بریده ببینید، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدى مى‏شوید.

نیکى کردن‏

محمد بن سیرین گوید: نیکى کردن در خواب، دلیل بزرگوارى است در دنیا و رستگارى از عذاب آخرت.
ابراهیم گوید: اگر بیند با مردى نیکى کرد و بعد از آن او را خوار داشت، دلیل که در کار ناسپاس بود. اگر بیند نیکى با اهل شرک کرد، دلیل که مال خود را بر کسى صرف‏ کند که نه در دنیا به کار او آید نه در آخرت.

نیلوفر

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب نیلوفر را بر جاى خود بر درخت بیند، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند، دلیل غم است.
ابراهیم گوید: اگر بیند نیلوفر بکند و به غلام داد، دلیل که آن غلام بگریزد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن نیلوفر به خواب دلیل کنیزکى بود که بخرد )و الله اعلم بالصواب(.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نیلوفر آبى ببینید، بیانگر آن است که زندگى پرفراز و نشیبى خواهید داشت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

وارث‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که چیزى را به ارث مى‏برید، به این معنا است که مشغول انجام کارهاى سختى هستید.

واعظ

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب واعظى را ببینید، بیانگر آن است که باید در اعمالتان دقت زیادى داشته باشید. اگر خواب ببینید که با یک واعظ دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار شکست و ناامیدى مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى واعظ در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.

واکسن‏

بیتون مى‏گوید: واکسن زدن در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید تا دچار مشکلات نشوید.

واگن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب واگنى ببینید، به این معنا است که شکست و ناامیدى‏هایى خواهید داشت.

والدین‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب والدین خود را شاد و خوشحال مشاهده کنید، به این‏ معنا است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب مشاهده کنید که والدینتان بیمار و غمگین هستند، بیانگر آن است که در کارهایتان شکست خواهید خورد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا مى‏گیرید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب از والدین خود چیزى هدیه بگیرید، نشانه‏ى آن است که ثروتى به شما مى‏رسد.

والى (حاکم)

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند والى از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وى بستدند یا چهار پاى او به سر درآمد و او را بینداخت این همه، دلیل بر عدالت او است.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که دستار سرش با دستار قربوسى والى پیوست، دلیل که بزرگى بر وى پایدار بود.

وان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وان پر از آب ببینید، به این معنا است که با خانواده‏ى خود روزهاى خوشى را مى‏گذرانید. اگر در خواب وانى خالى ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد. مشاهده‏ى وان شکسته در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در یک وان مرمر حمام مى‏کنید، به این معنا است که باید منتظر یک اتفاق خوشایند باشید.

وبا

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى وبا در خواب، نشانه‏ى بیمارى و ناامیدى است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که اعضاى خانواده‏تان به بیمارى وبا مبتلا شده‏اند، نشانه‏ى آن است که درگیر مشکلات فراوانى خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که وبا شهرى را به نابودى کشیده، نشانه‏ى آن است که اتفاق ناگوارى در پیش رو دارید.

وجد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر موضوعى احساس وجد و شعف مى‏کنید، به این معنا است که روزهاى خوشى را سپرى خواهید کرد.

وجدان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر انجام کارى وجدانتان ناراحت است، به این معنا است که قصد دارید کارهاى ناپسندى انجام دهید.

وحشت‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دچار وحشت شده‏اید، به این معنا است که ناامید و پریشان خواهید شد.

وداع‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با ناراحتى از اطرافیان خود جدا مى‏شوید، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب با شادى و خوشحالى خداحافظى مى‏کنید، به این معنا است که اوقات خوشى خواهید داشت.

ورشکست‏

بیتون مى‏گوید: ورشکست شدن در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

ورق‏هاى پاسور

بیتون مى‏گوید: دیدن ورق‏هاى پاسور در خواب، بیانگر درگیرى با مشکلات است.

ورم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان ورم کرده است، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب شخصى را ببینید که بدنش ورم کرده است، به این معنا است که به زودى خبرهایى به گوشتان خواهد رسید.

وزغ‏

اصفهانى گوید: اگر کسى در خواب وزغ داشت، دلیل است که با مردى زاهد صحبت دارد. اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدى را شکست دهد. اگر بیند که وزغان بسیار در جایى جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالى بدان موضع رسد. اگر بیند که وزغ او را بگزید، دلیل است که زاهدى مضرت بیند. اگر بیند که وزغى از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدى ظلم کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى را بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب صداى وزغى را بشنوید، به این معنا است که اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیمارى است. دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

وزیر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که وزیر پادشاهى بود، دلیل دولت است. اگر آن پادشاه بد بود، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند که وزیرى او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود. اگر بیند که وزیر در جاى او آمد، دلیل غم است از قبل پادشاه. اگر با وزیر طعام مى‏خورد، دلیل بزرگى بود. اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد یا وزیر بیمار گردید یا پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش لگد زد یا از ستور بیفتاد یا کارش به سر زد این همه، دلیل بر عزل وزیر است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن وزارت کردن در خواب، بر چهار وجه است. اول: آن که بیند که چشم او ماه گشته بود. دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود.
سوم: آن که بیند که پادشاه کمرى بر میان وى بست. چهارم: آن که بیند که یکى از ائمه نامى بر سر او نهاد این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است.
برایت مى‏گوید: دیدن وزیر در خواب، نشانه‏ى رسیدن به اهدافتان مى‏باشد. اگر در خواب ببینید که وزیر هستید، نشانه‏ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‏شوید.

وساطت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى شخصى وساطت مى‏کنید، بیانگر آن است که رفتار خوبى با اطرافیان دارید.

وصیت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید، به این معنا است که دست به کارهاى مهمى مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید وصیت‏نامه‏اى را گم کنید. به این معنا است که قصد دارید تا به شخصى صدمه وارد کنید.

وضوء

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که وضوء به آب صافى کرد، دلیل است که مقصودش حاصل شود. اگر آب پلید بود به خلاف این بود.
ابراهیم گوید: اگر بیند که وضوء به آب صافى ساخت، دلیل که از غم‏ها برهد. اگر در ترس بود، ایمن شود. اگر وام‏دار بود، وام بگذارد. اگر بیمار است، شفا یابد.
جابر گوید: اگر بیند که وضوء براى نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد، دلیل که در کار خود بیچاره شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند وضوء مى‏ساخت و کسى به وضوء ساختن او نگاه مى‏کرد، دلیل که بیننده به دست او توبه کند.

وطن‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به وطن خود باز مى‏گردید، به این معنا است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. ترک کردن وطن در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

وفور

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در جایى قرار گرفته‏اید که پر از نعمت‏هاى فراوان است، به این معنا است که خوشبخت و سعادتمند خواهید بود.

وقاحت‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با وقاحت با کسى صحبت مى‏کنید، بیانگر آن است که باید در اعمال خود دقت بیشترى داشته باشید.

وکیل‏

جاحظ گوید: اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود، دلیل اقبال است. اگر بیند وکیل قاضى است، دلیل همین است. اگر بیند در شغل وکالت منصف نبود تأویلش به خلاف این است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وکیلى را مشغول وکالت ببینید، به این معنا است که درگیرى و نزاع بین دوستانتان خواهید داشت. اگر در خواب وکیلى از حقوق شما دفاع کند، به این معنا است که به هنگام نیاز اطرافیان به کمک شما خواهند آمد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با وکیلى دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد. دیدن وکیل مجلس در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در کارها مى‏باشد. دیدن وکیل دعاوى در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

ولگرد

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ولگردان در خواب، بیانگر بیمارى است. اگر در خواب مشاهده کنید که ولگرد هستید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانى خواهید شد.

ویرانه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خانه‏ى خود را ویرانه‏اى ببینید، بیانگر آن است که در زمان خوشى‏ها ناگهان دچار شکست و ناامیدى خواهید شد.

ویرانى‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ویرانى، دلیل گمراهى است. اگر در خواب بیند که جاى آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر در خواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیاى او بود.(و الله اعلم بالصواب).
بیتون مى‏گوید: دیدن ویرانى در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

هارى‏
بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى هارى در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید سگ هارى شما را گاز گرفته است، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
هاون‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن هاون و دسته‏ى آن به خواب، دلیل بر دو شریک باشند که از یکدیگر بگریزند. اگر از ایشان یکى را به خواب بیند فایده نباشد. اگر بیند در هاون چیزى مى‏کوفت از خوردنى، دلیل منفعت است. اگر آن چیز از داروهاى گرم بود، دلیل مال است. اگر آن چه کوفت شیرین بود، دلیل منفعت است. اگر تلخ بود دلیل مضرت است.
ابراهیم گوید: اگر بیند که از جوهرها بعضى در هاون کوفت، دلیل خیر است.
هدف‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب هدف و نشانه‏اى ببینید، به این معنا است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.
هدهد
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى هدهد را در خواب بیند، دلیل بر مردى بزرگ با خیر است. اگر بیند هدهد با او سخن گفت از چیزهاى جهان آگاه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن هدهد در خواب چهار وجه است. اول: خیر. دوم: خوشى. سوم: بزرگى. چهارم: ظفر یافتن.
هدیه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى دید که چیزى به کسى هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.
ابراهیم گوید: هدیه فرزند بود.
جابر گوید: اندیشه و فکر بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر و نیکى است.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‏ى تولد دریافت مى‏کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است.
برایت مى‏گوید: هدیه دادن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
هراسان‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که هراسان و پریشان هستید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
هسته‏
برایت مى‏گوید: دیدن هسته‏ى میوه‏ها، بیانگر موفقیت و پیروزى است. اگر در خواب هسته‏اى را پرت کنید، به این معنا است که دچار بدشانسى مى‏شوید.
هفت تیر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب یک هفت تیر هستید، به این معنا است که باید مراقب اعمال خود باشید. اگر در خواب صداى شلیک هفت تیرى را بشنوید، به آن معنا است که از خبرهاى بدى اطلاع پیدا مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: شلیک کردن با هفت تیر در خواب، بیانگر آن است که دشمنان قصد نابودى شما را دارند. دیدن هفت تیر در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.
هلو
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى هلو در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. خوردن هلو در خواب، بیانگر آن است که دلبسته‏ى جنس مخالف خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از درختى هلو مى‏چینید، به این معنا است که اوقات شیرینى را خواهید گذراند. دیدن هلوى فاسد در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى‏ها است.
هما )فرشته نیک‏بختى(
محمد بن سیرین گوید: هما در خواب عز و دولت است.
ابراهیم گوید: پادشاه بود یا مرد بزرگ خیراندیش.
همسایه‏
بیتون مى‏گوید: دیدن همسایه‏هاى خود در خواب، بیانگر کارهاى بیهوده است. اگر در خواب همسایه‏هاى خود را عصبانى و ناراحت ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکلات و گرفتارى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: صحبت کردن با همسایه‏ها در خواب، نشانه‏ى درگیرى و نزاع است.
همسر
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که همسرى مهربان و خوش اخلاق دارید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود موفق خواهید بود. اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
همکار
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با همکار خود به گردش مى‏روید، بیانگر آن است که روزهاى شادى خواهید داشت.
هندوانه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب هندوانه ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‏اید، به این معنا است که مرتکب اشتباهى خواهید شد.
هنرپیشه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که عاشق هنرپیشه‏اى شده‏اید، به این معنا است که در تفریحات و لذت‏هاى خود افراط مى‏کنید. اگر خواب ببینید که هنرپیشه‏اى مرده است، به این معنا است که اتفاق ناگوارى در انتظار شما است. اگر خواب ببینید که با هنرپیشه‏اى ازدواج کرده‏اید، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. دیدن هنرپیشه‏ى آماتور در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: دیدن هنرپیشه در خواب، نشانه‏ى آرزوهاى دست نایافتنى است. اگر خواب ببینید که هنرپیشه هستید، نشانه‏ى آن است که باید در کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید.
هوا
محمد بن سیرین گوید: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز دید، غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پرگرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع درآید و رنج رساند.
هواپیما
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با هواپیمایى در حال پرواز هستید، بیانگر آن است که در کارهاى خود موفق خواهید بود. اگر خواب ببینید که هواپیمایى آتش گرفته و یا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان خواهید شد. دیدن هواپیماى شکارى در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى است.
هویج‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن هویج در خواب، دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل که غمى به وى رسد.
ابراهیم گوید: دیدن هویج در خواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود که با گوشت پخته باشند.
بیتون مى‏گوید: دیدن و خوردن هویج در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است.
هیأت منصفه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که عضو هیأت منصفه هستید، بیانگر آن است که سعى مى‏کنید تا به موفقیت بهترى دست پیدا کنید.
هیاهو
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى هیاهو در خواب، بیانگر درگیرى و دعوا است.
هیپنوتیزم‏
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شخصى را هیپنوتیزم مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که سعى مى‏کنید روى دیگران نفوذ پیدا کنید. اگر در خواب شخصى شما را هیپنوتیزم کند، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان مى‏شوید.
هیزم‏
اصفهانى گوید: اگر در خواب هیزم تر و خشک دید، دلیل جنگ است. اگر بیند که هیزم را از صحرا جمع نمود بدکار و غماز شود. و هر صفت که بیند، بر آن قیاس کند. )و الله اعلم بالصواب(.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب هیزم‏هاى روشن ببینید، علامت اوقات خوش است. خرید و فروش هیزم در خواب، علامت خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب خاکسترهاى هیزم را ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل و ناامیدى مى‏شوید.
هیولا
بیتون مى‏گوید: دیدن هیولا در خواب، بیانگر مشکلات و گرفتارى است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

یادداشت‏

بیتون مى‏گوید: یادداشت کردن چیزها در خواب، بیانگر ناراحتى و پریشانى است. اگر در خواب یادداشتى را پیدا کنید، به این معنا است که در انجام کارى موفق خواهید بود. گم کردن یادداشت خود در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

یادگارى‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را یادگارى گرفته‏اید، به این معنا است که به هدف خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که به شخصى یادگار مى‏دهید، به این معنا است که در انجام کارى موفق و پیروز خواهید بود.

یاسمن‏

محمد بن سیرین گوید: یاسمن در خواب، اگر به وقت دید فرزند بود مقبل و بریدن آن غم است. اگر بیند کسى بدو داد، میان ایشان جدایى افتد و درخت یاسمن، زنى بود توانگر و بدخو. اگر بیند که یاسمن سفید بود زنى بود خوب فرجام.

یافتن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که دو چیزى یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز یافت مال است. اگر به عدد سى بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود. اگر دید که در کوه کان زر یافت ولایت یابد. اگر دید که کان نقره یافت زنى با جمال خواهد.

یاقوت‏

محمد بن سیرین گوید: یاقوت در خواب زن بود یا کنیزک. اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنى بود خوب منظر. اگر زنش حامله بود دختر زاید با جمال. اگر یاقوت یافت جاجتش روا شود. اگر بیند یاقوت بى‏حد داشت مال بسیار یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یاقوتى ببینید، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما روى خواهد کرد. اگر در خواب یاقوت ارغوانى ببینید، علامت آن است که به هدف خود مى‏رسید. مشاهده‏ى یاقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است. اگر در خواب یاقوت زردى هدیه بگیرید، به این معنا است که دل بسته‏ى جنس مخالف خواهید شد. مشاهده‏ى یاقوت کبود در خواب، به معناى کسب ثروت است. اگر در خواب یاقوتى را گم کنید، به این معنا است که در انجام کارى دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: پیداکردن یاقوت کبود در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.

یتیم‏

بیتون مى‏گوید: دیدن یک یتیم در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

یتیم خانه‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى یتیم خانه در خواب، نشانه‏ى آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

یخ‏

محمد بن سیرین گوید: یخ در خواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.
جابر گوید: یخ فراخى است. اگر در تابستان یخ را جمع کند.
ابراهیم گوید: اگر در زمستان بیند عیش خوش بود.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند. راه رفتن بر روى یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است.دیدن قندیل‏هاى یخ در خواب، بیانگر بیمارى است.
برایت مى‏گوید: خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب خود باشید.

یخچال‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را در یخچال مى‏گذارید، به این معنا است که براى موفقیت تلاش مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: دیدن یخچال در خواب، نشانه‏ى آگاهى از مسائل مهم است.

یراق

برایت مى‏گوید: دیدن یراق اسب در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر در خواب مشاهده کنید که لباس یراق دوزى را مى‏پوشید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد.

یرقان‏

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى یرقان در خواب، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

یشم‏

اصفهانى گوید: اگر در خواب بیند انگشترى از یشم داشت، دلیل که زن خواهد. اگر دید که یشم بسیار داشت از زنان مال حاصل کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یشم ببینید، بیانگر آن است که به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.

یقه‏

بیتون مى‏گوید: دیدن یقه‏ى پیراهن در خواب، علامت موفقیت و پیروزى در انجام کارها مى‏باشد.

یک چشم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب موجودات یک چشمى ببینید، بیانگر آن است که نقشه‏هایى بر علیه شما کشیده شده است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانى خواهید شد.

یوز (یوزپلنگ)

محمد بن سیرین گوید: یوز در خواب دشمنى بود فرومایه. اگر بیند که با یوز طعام مى‏خورد، از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بیند که با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى یوزپلنگى را بشنوید، به این معنا است که خبرهاى بدى به گوشتان مى‏رسد. کشتن یوزپلنگ در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.
برایت مى‏گوید: دیدن یوزپلنگ در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

آب

ابن‏سیرین گوید: اگر بیند که بر فراز آب همى رفت، چون آب دریا و رودخانه و آن چه بدین نماید، دلیل کند بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وى، و اگر بیند که از آب صاف خوشگوارى بسیار بخورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وى خوش بود و اگر بیند که آب شور همى خورد، تأویل به خلاف این بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همى خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهى همه جهان را گیرد.
کرمانى گوید: اگر بیند که آب گرم همى خورد، دلیل بود که بیمارى و رنج کشد. اگر بیند بر وى آب گرم همى ریختند، چنان که او را خبر نباشد، دلیل کند که بیمار شود یا غمى سخت بدو رسد و اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود و اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگى فریفته شود و اگر بیند که در کاسه‏ى آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه‏ى آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده‏اند و آب که در کاسه‏ى آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.
جابر مغربى گوید: آب‏ها که به وقت زیاد شود، دلیل کند که در آن سال فراخى و نعمت بود و اگر آب‏هاى بسیار دید که به زمین خورد، دلیل کند که مردمان عامه آن سال را سلامت و عافیت بود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: آب دادن باغ و کشت، از جوى‏ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگارى از غم و اندوه و آب دادن مردمان را، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهاى نیک و پسندیده.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: به آب فرو رفتن در خواب را، معبران بر پنج وجه تعبیر کنند. اول: یقین. دوم: قوت. سوم: کار دشوار. چهارم: ندیمى. پنجم: عمل از جهت رئیس شهر. بدان که تعبیر باران در حرف (بى) بیان کنیم و تعبیر آب سرچشمه و آب جوى به حرف (جیم) و آب دریا را به حرف (دال) و آب رود به حرف (را) و آب کاریز به حرف (کاف) و هم بر این قیاس خواب‏هاى دیگر را به ترتیب هر چیزى به موضعش باز نماییم.
برایت مى‏گوید: دیدن آب در خواب، نشانه‏ى کیفیت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاک و زلال، نشانگر موفقیت و پیروزى شما مى‏باشد. آب کثیف و کدر نیز نشانه‏ى روابط مشکوک و نامطمئن است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است که براى پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد. اگر در خواب ببینید با ظرفى آب را از درون قایق به سطح دریا خالى مى‏کنید، علامت آن است که به بیمارى سختى دچار خواهید شد و وظایف سنگینى را بر دوش خود خواهید داشت. اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

آبادانى

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که جایگاهى خراب را آباد همى کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه را بدین ماند، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخرى که وى را حاصل شود و اگر بیند که زمینى خراب از خود آبادان همى کرد، چون سر او دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده‏ى این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.
جابر مغربى گوید: اگر کسى خویشتن را به خواب در جایگاهى آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد به قدر آبادانى که دیده بود و اگر به خلاف بیند، دلیل بر شر و فساد و مضرت وى کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن آبادانى به خواب بر چهار وجه بود. اول: بر صلاح کارهاى این جهانى. دوم: خیر و منفعت. سوم: بر داد و کامرانى. چهارم: بر گشایش کارهاى بسته.

آب معدنى

برایت مى‏گوید: دیدن آب معدنى در خواب، به معنى اوقات سالم و خوش است. هم چنین نوشیدن آب معدنى گازدار، به معناى این است که شما نمى‏توانید از چیزهاى دلربا و زیبا و چشم‏گیر صرف نظر کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب آب معدنى بخورید، نشانگر این است که بخت یار شما خواهد شد و فرصت‏هاى بسیار خوب و طلایى در زندگى به دست خواهید آورد.

آب میوه

برایت مى‏گوید: آب میوه نشان‏دهنده‏ى غرایز روحى و روانى و هیجانات و علایق شما مى‏باشد و آب میوه گرفتن، بیانگر فریب خوشى‏هاى ظاهر را خوردن مى‏باشد که به زودى هشیار مى‏شوید.

آب بینى

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: آب بینى، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینى او همى آمد، دلیل کند که وى را فرزند آید و اگر بیند که از بینى او خل بیرون آمد همین دلیل کند.
کرمانى گوید: اگر بیند که از بینى او آب همى آید دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختى و غم برهد.
محمد بن سیرین گوید: آب بینى در خواب فرزند بود؛ لیکن اگر ببیند که آب بینى بر اندام وى افتاد دلیل که وى را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد دلیل کند که دختر آید. اگر بیند که آب بینى در سراى همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند و اگر بیند که آب بینى خود را در بستر مردى افکند، همین دلیل کند. اگر بیند که آب بینى خود را همى خورد دلیل کند که او را فرزند شود. اگر بیند که آب بینى او زرد شود دلیل بود که فرزندش بیمار گردد.

آب تنى

بیتون مى‏گوید: اگر ببینید که در آبى زلال مشغول آب تنى هستید، علامت آن است که شادى‏هاى بسیار ولى زودگذر وارد زندگى شما خواهد شد. اگر در خواب ببینید در آب گل آلود شنا مى‏کنید، علامت آن است که تجربه‏ى اندوهناکى شما را احاطه خواهد کرد. دیدن کودکان مشغول آب تنى، بیانگر این موضوع مى‏باشد که افرادى مقتدر از شما حمایت خواهند کرد. اگر زمى در خواب ببیند که در آبى بسیار پاکیزه اما کف آلود آب تنى مى‏نماید، دلیل بر آن است که به زودى به بزرگ‏ترین آرزوى خود دست پیدا خواهد کرد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى‏کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است. اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى‏کنید نشانگر این است که نقشه‏هاى شما با شکست روبه‏رو مى‏شود. اگر ببینید که با لباس آب تنى مى‏کنید، بدانید که با کسى مشاجره خواهید کرد.

آبجو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که در کافه‏اى مشغول نوشیدن آبجو مى‏باشید، بدانید که ناامیدى شما مهم و حقیقى مى‏باشد. اگر دیدید که دیگران نیز مشغول نوشیدن آبجو هستند، معنى آن این است که دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسیسه‏چینى آرزوهایتان را بر باد مى‏دهند. اگر در خواب ببینید که در کارخانه آبجوسازى هستید، نشانگر آن است که به خاطر خلافى که ظاهرا مرتکب شده‏اید، مورد تعقیب قرار مى‏گیرید، البته بى‏گناهى خود را به اثبات مى‏رسانید.

آبرو

برایت مى‏گوید: داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است. اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبى را با کسانى تقسیم کردید، نشانگر آن است که خبر ناگوارى را به شما خواهند داد. اگر آبروى کسى را بریزید، اوقات بدى خواهید داشت. عذرخواهى کردن به صورت رسمى از کسى، بیانگر این است که آدم با وجدانى هستید.

آب دهان

بیتون مى‏گوید: دیدن آب دهان، نشانگر روابط بى‏ارزش و از دست دادن کار خودتان است. اگر در خواب ببینید که به روى کسى آب دهان مى‏اندازید، نشانه‏ى آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار مى‏گیرد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آب دهان مى‏انداخت، سخنى گوید که او را حلال نباشد و اگر بیند که در مسجد آب دهان مى‏انداخت دلیل که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید: اگر بیند آب دهان بر دیوار انداخت دلیل که مالى هزینه کند در رضاى حق تعالى. اگر آب دهان به زمین افکند، دلیل که ضیاع خرد. اگر آب دهان به دیوار افکند، دلیل که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید.
کرمانى گوید: اگر آب دهان گرم بود، دلیل درازى عمر است، اگر سرد بود، دلیل مرگ است، اگر سیاه بود غم و اندوه است، آب دهان زرد دلیل بیمارى است. آب دهان خشک دلیل درویشى است.

آبشار

بیتون مى‏گوید: آبشار را در خواب دیدن، علامت آن است که با سختى و خشونت ثروتى جمع خواهید کرد. ثروتى که در آینده‏ى شما نقش بسیار مهمى را دارا خواهد بود.
برایت مى‏گوید: دیدن آبشار به این معنا است که یکى از اعضاى خانواده‏ى شما دچار مشکل سختى خواهد شد.

آبپاش

برایت مى‏گوید: دیدن آبپاش به معنى این است که صاحب یک باغ در جایى خوش آب و هوا خواهید شد.

آب شدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید تکه‏اى یخ آب مى‏شود، علامت آن است که
امرى باعث نگرانى و تشویش شما مى‏شود. ولى به زودى برایتان سود زیادى را به دنبال خواهد آورد. اگر ببینید که پس از یخبندانى سخت و طولانى یخ‏ها آب مى‏شود نشانه‏ى آن است که در شرایطى بسیار مساعد زندگى خواهید کرد.

آبگیر

برایت مى‏گوید: دیدن آبگیر نشانه‏ى آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

آبگوشت

بیتون مى‏گوید: دیدن آبگوشت در خواب، نشانه‏ى صداقت و درستکارى و حمایت دوستان است. اگر فردى عاشق، آبگوشت را در خواب ببیند، بیانگر عشقى پایدار است. اگر شخصى در خواب ببیند که مشغول تدارک آبگوشت است، علامت آن است که آینده‏ى خود و دیگران را در اختیار خواهد گرفت.

آبستنى

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگ‏تر بیند، مال دنیا بیشتر بود.
کرمانى گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده‏ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.
برایت مى‏گوید: اگر مردى در خواب ببیند که آبستن است، به پول و ثروت فراوانى مى‏رسد.

آب نبات

هانس کورت مى‏گوید: اگر ببینید که آب نبات درست مى‏کنید، علامت آن است که دست به کار بسیار بزرگ و سودآورى خواهید زد. اگر ببینید که آب نبات مى‏خورید،
نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعى مى‏باشد.

آبله

محمد بن سیرین گوید: آبله در خواب زیان مال بود. اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود: اول: زیادتى مال. دوم: زن خواهد. سوم: پسرش آید. چهارم: حاجت روا شدن. پنجم: از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله‏ى سفید.
برایت مى‏گوید: دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.
بیتون مى‏گوید: دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیمارى بسیار سختى مبتلا مى‏شوید و نمى‏توانید کارها و طرح‏هاى خود را عملى کنید.

آب و هوا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که تحت تأثیر رطوبت و دماى هوا قرار گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که آینده روشن و خوبى نخواهید داشت و بدبختى به شما روى مى‏آورد. تنفس در هواى گرم، علامت آن است که به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، رنج خواهید برد. دیدن آب و هوا در خواب، به معنى آن است که بیننده‏ى خواب دچار اتفاقات بدى خواهد شد.

آبگینه

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: آبگینه در خواب زن بود، اگر بیند که در آبگینه آب همى خورد، دلیل کند که زن خواهد و مال یابد، اگر بیند که در آبگینه به کسى شراب داد، دلیل کند که از بهر کسى زن خواهد.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که آبگینه‏ى سفید داشت و نامش بر آن جا نوشته بود، دلیل کند که دولت دینى و دنیایى یابد و حاجت او روا گردد و خرمى یابد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که آبگینه داشت، بیفتاد و بشکست، دلیل کند اگر زن دارد طلااقش دهد و اگر زن ندارد، زنى از خویشان وى رحلت کند و بدان که آبگینه به تأویل، به منزله‏ى خداوندگار بود و بعضى از معبران گفته‏اند: آبگینه کسى بود که کارهاى زنان گذارد و پیوسته او را با زنان مخالطت بود.

آتش

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى آتش بى‏دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهى نزدیک شود و کار بسته‏اى او گشاده شود. اگر بیند که کسى وى را در آتش افکند و وى را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وى ستم کند.
کرمانى گوید: اگر بیند که شعله‏ى آتش به مردمان همى انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنى افکند و اگر بازرگانى بیند که آتش در دکان و کالاى او افتاد، دلیل کند که کالایى که دارد بر باد دهد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى بیند که از آسمان، مانند باران آتش مى‏بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خون ریختن بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید خانه‏ى شما در آتش مى‏سوزد، تعبیر آن این است که همسرى مهربان و فرزندانى، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‏ى آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندى براى شما پیش خواهد آمد.

آتش افروختن

محمد بن سیرین گوید: آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بى‏دود، فروغ قوت بود و آتش با دود، پادشاه ستمگر و غم و اندوه و زیان بود. و اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود، یا کسى دیگر بدان گرم شود، دلیل که چیزى طلب کند که از آن منفعت یابد. و اگر بیند که بى‏فایده آتشى برافروخت، دلیل کند که بى‏سبب جنگ و خصومت کند.
کرمانى گوید: اگر بیند در جایگاهى آتشى برافروخت تا اهل آن جایگاه را بسوزاند، دلیل بود که اهل آن موضع را غیبت کند و بدى گوید. و اگر بیند آتش را در تنور یا در آتشدان همى افروخت بى آن که طعام پزد، دلیل کند که با مردى از خویشان و یا اهل بیت، او را جنگ و خصومت افتد و دولتش افزون گردد.
جابر گوید: اگر بیند که در بیابان آتش مى‏افروخت که مردمان از نور آن آتش راه مى‏یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش مى‏رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند. اگر بیند که آن آتش فرومى‏رود و نور او زایل مى‏گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد.

آتش بازى

بیتون مى‏گوید: آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است. اگر دخترى در خواب بیند که آتش بازى مى‏کند، دلیل دیدن مکان‏ها دور مى‏باشد.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است.

آتش دوزخ

برایت مى‏گوید: آتش دوزخ، نشانه‏ى بدشانسى در کار است.

آتشفشان

بیتون مى‏گوید: دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‏ى مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما مى‏باشد.

آتش‏سوزى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که جایى آتش گرفته و کسى نسوخته نشانه‏ى شادمانى و خوشحالى براى شما خواهد بود.

آتش‏نشانى

بیتون مى‏گوید: دیدن آتش‏نشانى در خواب، به معنى این است که شما دچار دردسر بسیار بزرگى مى‏شوید.

آتش پرستیدن

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر که آتش را مى‏پرستید و سجده مى‏کرد، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود. اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده مى‏کرد، دلیل که به خدمت زنان همى مشغول شود. و اگر بیند که آتش را بوسه همى داد و مى‏پرستید، دلیل بود که صاحب خبر پادشاه شود. اگر بیند که در میان آتش مى‏غلتید، دلیل که براى پادشاه به طوع و رغبت بازرگانى کند، ولیکن عاقبت کارش بر خطر بود، خاصه که از آتش بر تن او آسیب رسد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى در خواب بیند که آتش مى‏پرستید، دلیل کند که بازدارى و عوانى کند، و آن آتش که مى‏پرستید، اگر بر شکل اخگرى بود، غرض او از دین جمع کردن مال بود، و مال حرام بسیار حاصل کند.

آتشکده

محمد بن سیرین گوید: آتشکده به خواب، جایگاه مکروه بود.
کرمانى گوید: آتشکده جایگاه مردم احمق و خالى بود. اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزى به وى رسید، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خوارى به وى رسد، لیکن از بدى برهد و سرانجام پشیمانى خورد.

آثار باستانى

برایت مى‏گوید: اگر آثار باستانى را در خواب ببینید، بدین معنى است که تا زمان زیادى شادى و خوشحالى براى شما به دست نخواهد آمد.

آجر

برایت مى‏گوید: اگر کسى در خواب آجر سفالى سقف را ببیند، معنى آن این است که در مسائل مالى شانس بسیار خوبى به او روى خواهد آورد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که آجر درست مى‏کنید، مفهوم آن این است که تلاش و کوششى براى به دست آوردن ثروت مى‏کنید، بى‏فایده خواهد بود.

آخور

برایت مى‏گوید: اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى است که کوشش و سعى شما براى پیشبرد کارها بى‏نتیجه خواد ماند.

آخرین وداع

بیتون مى‏گوید: آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

آدم و حوا

برایت مى‏گوید: دیدن آدم و حوا در خواب، بدین معنى است که اتفاقات و پیامدهاى ناامیدکننده‏اى در زندگى شما رخ مى‏دهد. اگر ببینید حوا با مار صحبت مى‏کند، نشانه‏ى آن است که زنان فریبکار با مکر خود به شما آسیب مى‏رسانند.

آدم‏کشى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید به دست کسى کشته شده‏اید، معنى آن این است که عمرى طولانى و پر ثمر خواهید داشت.

آدم حقه‏باز

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با آدم حقه‏بازى هم سفر مى‏باشید، معنى آن این است که شما مى‏ترسید که در راه از بقیه عقب‏تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با کمى احتیاط و مراقب باشید نقشه‏هایتان را با دقت بیشترى عملى کنید.

آدم مست

هانس کورت مى‏گوید: دیدن آدم مست در خواب، نشانه‏ى این است که شما گوش یا مغزتان ایرادى دارد یا این که یک نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است. اگر در خواب ببینید که مست هستید، اوقات خوبى خواهید داشت ولى این خوبى‏ها زودگذر مى‏باشند و اگر مردم را مست دیدى، بدانید که شما از لحاظ روحى، ناراحتى‏هایى را دارید.

آدم مؤدب

برایت مى‏گوید: دیدن آدم مؤدب در خواب، دلالت بر این دارد که خبر غمگین‏کننده‏اى شما را آزار خواهد داد.

آدم لاغر

بیتون مى‏گوید: اگر ببینید که آدم لاغرى هستید، یعنى به چیزهایى که دوست دارید مى‏رسید. اگر در خواب دیدید که زیادتر از حد معمول لاغر هستید، بدانید که دچار مشکلات زیادى مى‏شوید. دیدن زن لاغر در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن موقعیت‏ها و موفقیت‏هاى تازه‏اى در عشق است. اما دیدن مردى لاغر در خواب، نشانگر این است که آرزوهاى قدیمى شما عاقبت پایان خوشى براى شما نخواهد داشت.

آرد

برایت مى‏گوید: دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى‏رنج بدو رسد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که آرد چون برف از هوا مى‏آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آن جا که امید ندارد.
محمد بن سیرین گوید: آرد جو، به تأویل درستى دین بود، و آرد گندم، مالى بود از تجارت و بسیار فایده بود، و آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.
جابر مغربى گوید: آرد فروش به خواب دیدن، مردى باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

آروغ

کرمانى گوید: اگر بیند که در خواب آروغ بر مى‏آورد، دلیل بود سخنى بگوید که او را از آن حرمتى بود. اگر بیند که با آروغ طعامى بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند که اجلش نزدیک بود.
محمد بن سیرین گوید: اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، دلیل کند که سخنى گوید که از آن مضرت و خطر بیند، و اگر دید که آروغ هم چون دود برآورد، دلیل کند که بى‏هنگام سخنى گوید، که از آن او را عیب گویند و ملامت کنند و سرانجام از آن پشیمانى خورد.

آرنج

بیتون مى‏گوید: دیدن آرنج در خواب، بدین معنى است که شما کارهاى مهم و خوبى انجام مى‏دهید ولى در مقابل، دستمزد کمى دریافت مى‏کنید. اگر دخترى در خواب آرنج خود را رویت کند، دلیل آن بود که با فردى ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد.

آراستن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدى که مکانى را بسیار آراسته کرده‏اید و یا در حال آراستن آن جا هستید، نشانگر آن است که شما فراز و نشیب‏هاى مطلوب و خوشحال‏کننده‏اى در زندگى خود خواهید داشت. اما اگر فرد جوانى چنین خوابى را ببیند، دلیل بر آن دارد که یک گردش دسته جمعى و بسیار شادى را در پیش خواهد داشت.

آرایشگاه

بیتون مى‏گوید: دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمى دقت و تلاش کنید، پیروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصیب شما خواهد شد.
برایت مى‏گوید: اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد.

آرایشگر

بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.
برایت مى‏گوید: اگر در خوابتان آرایشگر ببینید، نشانگر این است که شما تغییرات جزئى و کوچکى در زندگى خود خواهید داشت، خصوصا در مورد خانم‏ها.

آرد غلات

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن آرد غلات مى‏باشید، بیانگر آن است که در زندگى، ثروت و مال و منال زیادى به دست خواهید آورید.

آرواره

بیتون مى‏گوید: دیدن یک آرواره مهیب و زشت در خواب، دلالت بر آن دارد که دوستان و رفقا نسبت به یکدیگر رفتار درستى نخواهند داشت. اگر دیدى که در آرواره‏ى حیوان وحشى گرفتار شده‏اید، علامت آن است که دشمنان شما سعى و کوشش مى‏کنند تا از راه‏هاى مختلف به شما ضربه بزنند. اگر آرواره نهنگ را ببینید، نشانه‏ى آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانى در زندگى خواهید رسید.

آزاد شدن

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى بیند که آزاد شد، یا کسى او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود، شفا یابد و اگر وام‏دار بود، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد، بگذارد و اگر بنده بود، آزاد شود و اگر گناهکار بود، توبه کند و اگر غمگین بود، شادمان شود و از غم فرج یابد و اگر عبوس بود، خلاص یابد. و على الجمله آزادى در خواب به غایت نیکو و پسندیده است.

آزار

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید که کسى را مورد آزار قرار مى‏دهید، علامت آن است که کار ناپسند و زشتى را انجام خواهید داد. اگر ببینید که شما را آزار مى‏دهند، دلالت بر آن دارد که از دشمنان خود شکست خواهید خورد.

آزمایشگاه

برایت مى‏گوید: دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه‏هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد. اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى‏کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى‏شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى‏باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه‏هاى وسیع و بسیار بزرگى مى‏باشید اما در زندگى به آن‏ها دست پیدا نمى‏کنید.

آژیر خطر

بیتون مى‏گوید: شنیدن آژیر خطر در خواب، نشانه‏ى آن است که شما براى به دست آوردن شى‏ء یا چیزى، با کسى جنگ و جدل مى‏کنید و در آخر به مقصود خود خواهید رسید.
برایت مى‏گوید: دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى‏باشد.

آسایش و ثروت

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‏اید، نشانگر آن است که شما در زندگى به کارهایى که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست مى‏زنید و با مردى که بسیار شاد و سرزنده مى‏باشد، همنشین خواهید شد. اگر زنى خواب ببیند که در رفاه و ثروت است، دلیل بر آن دارد که به لذت‏هاى زودگذر و بسیار ناپایدار دست مى‏یابد.

آسمان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وى نزدیک بود و اگر خود را بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند. و اگر بر آسمان سوم دید، دلیل کند که عز و اقبال این جهانى یابد. و اگر بر آسمان چهارم دید، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد. اگر بر آسمان پنجم بیند، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم. و اگر بر آسمان ششم دید، دلیل کند که بخت و دولت و نیکویى یابد.
امام جعفر صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند که آسمان به گونه‏ى سبز بود، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنى بود. اگر بیند که به گونه‏ى سفید بود، دلیل که در آن موضع، رنج و بیمارى بود. اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است. اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه‏ى عظیم بود.
اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى بیند که از آسمان سنگ چون باران مى‏آید، دلیل کند بلاى سختى و عذاب به اهل آن موضع رسد. قوله تعالى: «و امطرنا علیهم حجارة من سجیل». (حجر، 74). اگر بیند که از آسمان گندم و جو مى‏بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمت‏هاى الوان بى‏قیاس بود و خلق را ایمنى و کسب و معیشت بود.
برایت مى‏گوید: دیدن آسمان، تسکین خاطرى است در برابر غم‏هاى زندگى. اگر در خواب آسمان آبى را دیدید، یعنى اوقات بسیار خوبى پیش روى شما است. دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه مى‏باشد. اگر آسمان ابرى باشد، شما آدم بسیار بى‏ثبات و ضعیفى مى‏باشید.
بیتون مى‏گوید: دیدن آسمان صاف در خواب، علامت این است که شما افتخارات بسیار بزرگ و باارزشى کسب مى‏کنید. اگر ببینید به آسمان پرواز مى‏کنید، علامت آن است که با سعى و تلاش به هدفى بسیار بزرگ دست پیدا مى‏کنید، اما چندان شما را راضى نمى‏کند. اگر نزدیکان خود را در آسمان ببینید، بیانگر آن است که نزدیکان به خاطر شما دست به اعمال و کارهاى ناشایستى مى‏زنند و آخر این کار مصیبتى بزرگ به همراه خواهد داشت.

آسانسور

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید که با آسانسور بالا مى‏روید، بیانگر آن است که در زندگى ثروت بسیار و مقام اجتماعى بسیار بالا نصیب شما خواهد شد. پایین رفتن با آسانسور، نشانه‏ى آن است که شما در زندگى با بدبختى زیادى مواجه مى‏شوید. اگر دیدى آسانسور در طبقه‏اى ایستاده است و حرکت نمى‏کند، علامت آن است که اتفاق بسیار بدى در زندگى شما را تهدید مى‏کند.

آسیاب

برایت مى‏گوید: دیدن آسیاب نشانه‏ى این است که شما جهت کسب مجدد اعتماد به نفس خود سعى و کوشش زیادى مى‏کنید. شنیدن صداى آسیاب در خواب، علامت آن است که شما کار بسیار مفیدى را انجام مى‏دهید. اگر دیدید که غلات را آسیاب مى‏کنید، بدانید دارایى شما بسیار افزایش پیدا مى‏کند. دیدن آسیاب بادى در خواب، علامت آن است که شما در زندگى روابط بسیار پیچیده و خطرناکى دارید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر دیدید که آسیاب بى‏آب مانده است، نشانگر آن است که سهام شما به یک باره دچار نزول زیادى خواهد شد. دیدن آسیاب بادى در خواب، نشانه‏ى آن است که به یک باره گرفتارى و اندوه در زندگى شما را در بر خواهد گرفت.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که در آسیاب غله برد و آرد همى کرد، دلیل کند که از خداوند آسیاب بدو خیر و منفعت رسد. اگر بیند که سنگ آسیاب بشکافت یا خللى در وى پدید آمد، دلیل که در معیشت خداوند آسیاب سستى و خللى پدید آید. اگر بیند که سنگ آسیاب را کسى بدزدید، دلیل کند که خداوند آسیاب را منفعت و مضرت شود.
محمد بن سیرین گوید: دیدن آسیاب به خواب جنگ و خصومت بود. اگر کسى خود را در آسیاب بیند، دلیل کند که او را با کسى جنگ و خصومت افتد، و اگر داند که آسیاب ملک او بود، آسیاب تر بود و اگر در آسیاب غله نداشت، لیکن نگاه مى‏کرد که آسیاب چگونه مى‏گردد،دلیل که به سفر شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آسیاب در خواب دیدن بر پنج وجه بود: اول: پادشاه. دوم: رئیس. سوم: توانگرى. چهارم: مرد دلیر. پنجم: خوانسالار پادشاه. دیدن جایگاه آسیاب جاى رئیس بزرگ بود. اگر بیند که آسیاب را همى خراب مى‏کرد، دلیل که اندر آن چیزى که به آسیاب منسوب است خراب گردد.

آسیابان

بیتون مى‏گوید: آسیابان در خواب، کسى بود که روزى اهل خانه به سبب آن بود که مى‏گردد و چیزى به دست مى‏آورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب آسیابان دیدید، علامت آن است که محیط اطراف شما در زندگى بسیار امیدوار کننده خواهد بود.

آسیب

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که آسیبى شما را تهدید مى‏کند، علامت آن است که گرفتارى و خطرى در زندگى شما را تهدید مى‏کند. اگر دیدید که در مقابل ضربه‏اى از خود محافظت مى‏کنید، دلیل بر آن است که مقام و شغلى بسیار بالا نصیب شما خواهد شد.

آشتى کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که با کسى آشتى کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتى، کسى را به فساد دین خواند، دلیل که وى را به صلاح و خیر راه دین خواند. اگر بیند که در خشم کسى را به صلاح دین مى‏خواند، دلیل که وى را به فساد و راه شر خواند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آشتى کردن در خواب، دلیل کند بر سه وجه. اول: بر درازى عمر. دوم: بر قوه. سوم: بر سیرت و اعتقاد پسندیده.
برایت مى‏گوید: آشتى کردن با کسى به معنى این است که شما رقیبى بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید. اگر زنى چنین خوابى ببیند، علامت آن است که در زندگى و آینده‏ى خود، کارى او را بسیار ناامید خواهد کرد. اگر تاجرى چنین خوابى را ببیند، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاترى به فروش مى‏روند.

آشپزى

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید که گوشت مى‏پزید، علامت آن است که کارهایى که دوست دارید را به عهده شما مى‏گذارند.
برایت مى‏گوید: دیدن آشپز در خواب، علامت داشتن اوقات خوش است. اگر دیدید که آشپزى را اخراج مى‏کنید، بیانگر آن است که دزدها اموال شما را خواهند ربود. اگر خودتان آشپز بودید، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش‏رو خواهید داشت.

آشپزخانه

بیتون مى‏گوید: دیدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و غصه خواهید شد. اگر زنى خواب ببیند، آشپزخانه‏ى او تمیز و مرتب است، دچار شانس و اقبال بالایى خواهد بود.

آشغال

برایت مى‏گوید: دیدن آشغال در خواب، علامت این است که زندگى شما به طور شگفت‏انگیزى، نامطلوب اداره مى‏شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى‏کنید. اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‏گردید ولى پیدا نمى‏کنید، دلیل آن بود که به خاطر بى‏احتیاطى و سهل‏انگارى دچار مشکل بزرگى مى‏شوید. اگر دیدید که در آشغال پولى پیدا کرده‏اید، نشانه‏ى آن است که دزدها کیف پولتان را از شما مى‏دزدند. اگر در خواب ببینید که در آشغال افتاده‏اید، نشانه‏ى آن است که در زندگى موقعیت‏هاى ناخوشایندى شما را احاطه خواهند کرد. دیدن آشغال )تفاله( در خواب، به معنى زیاد شدن اموال و دارایى شما است.

آشفتن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مسأله‏اى شما را آشفته کرده، بیانگر آن است که شما به هنگام بیدارى، نگرانى‏هاى کمى را در اطرافتان مشاهده خواهید کرد. اگر دیدید که کسى از صحبت‏هاى شما آشفته شده، دلیل بر آن است که شما در زندگى از سوء تفاهمات کوچک هم به راحتى نمى‏گذرید.

آشنا

بیتون مى‏گوید: ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان، دلیل بر آن دارد که خبرى خوب و خوشحال کننده به شما خواهد رسید.

آشیانه

برایت مى‏گوید: دیدن یک آشیانه خالى، علامت آن است که یکى از اعضاى خانواده‏ى شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانى مى‏سازد. اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را براى پایه‏ریزى یک زندگى جدید آماده کنید. دیدن لانه حیوانات وحشى، نشانه‏ى آن است که شما در زندگى با افراد بسیار بد و سودجویى در ارتباط هستید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر زنى خواب آشیانه را ببیند، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد. اگر دیدید که آشیانه‏اى خالى و پر از تخم‏هاى شکسته‏ى پرندگان است، در زندگى و آینده خود دچار ناامیدى‏هاى بسیارى مى‏شوید.

آغوش گرفتن

کرمانى گوید: اگر کسى ببیند که معروفى را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وى دین یابد. اگر بیند که کودکى را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شترى را در آغوش گرفت، دلیل بود که دشمن صلح کند.

آفتاب

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: آفتاب در خواب، پادشاه است، یا خلیفه‏ى بزرگوار. اگر بیند که آفتاب را از آسمان فراگرفت، یا وى را به ملک خویش گرفت، دلیل که پادشاهى و بزرگى یابد، یا دوست و مقرب پادشاه گردد. اگر بیند که خود آفتاب شد، دلیل کند که پادشاه گردد بر قدر روشنایى آفتاب. اگر از اهل آن نباشد بر قدر و همت و اصل خویش بزرگى و حشمت یابد. اگر بیند که با آفتاب به جنگ بود، دلیل است که پادشاه با او جنگ و خصومت نماید.
محمد بن سیرین گوید: آفتاب در خواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزیر او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبیر پادشاه و مریخ، پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود.
جابر مغربى گوید: آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان دیگر لشگر پادشاه بود. هر زیادت و نقصان که در آفتاب و ماه بیند، دلیل بر پدر و مادر و برادران بود. اگر بیند که آفتاب روشن و پاکیزه برآمد و در خانه وى تاخت، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد.
کرمانى گوید: اگر بیند که در میان آفتاب، نقطه‏ى سیاهى بود، دلیل کند که پادشاه از جهت ملک دل مشغول بود. اگر بیند که دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دلیل که دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد. اگر بیند که آفتاب و زمین هیچ نور نداشت، دلیل بود که پادشاه آن دیار معزول گردد و از مملکت بى‏بهره ماند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: تأویل دیدن آفتاب بر هشت وجه بود. اول: خلیفه. دوم: سلطان بزرگ. سوم: رئیس. چارم: عاملى بر زاد. پنجم: عدل پادشاه. ششم: منفعت رعیت. هفتم: مرد را زن و زن را شوى. هشتم: کار روشن و نیکو. و هم او گوید: اگر بیند که آفتاب را سجده کردى، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وى بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید. و شعاع آفتاب به خواب دیدن، ضد آن بود که گفتم.

آفتاب گردان

بیتون مى‏گوید: دیدن دسته گل آفتاب گردان در خواب، نشانه‏ى اندوه است. اگر ببینید در مزرعه‏اى از گل‏هاى آفتاب گردان راه مى‏روید و آفتاب مى‏تابد و پرندگان آواز مى‏خوانند،نشانه‏ى آن این است که شما در زندگى سعادتمند خواهید شد و شادى و شادابى زیادى خواهید داشت. اگر گل‏هاى آفتاب گردان را در فصلى غیر از فصل رویش آن‏ها رویت کنید، یعنى شما زندگى بسیار بدى خواهید داشت.

آفتابه

محمد بن سیرین گوید: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، یا کنیزک، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند. بعضى از معبران گفته‏اند: آفتابه خادمه‏ى قومى بود، که آن قوم به طاعت او گردند و از معصیت پرهیز کنند. اگر بیند که آفتابه‏ى نو داشت، یا کسى بدو داد، دلیل کند که وى را خادمه یا کنیزکى حاصل شود. اگر بیند که آفتابه بشکست، دلیل بود که خادمه یا کنیزک بیمار گردد و یا بمیرد. اگر بیند که آفتابه او ضایع گردد، دلیل که خادمه یا کنیزک وى بگریزد، یا از او جدا شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آفتابه در خواب بر نه وجه بود. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام. پنجم: تن. ششم: عمر زیاد. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیر و برکت. نهم: راحت زنان.

آقا

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که یک آقاى متعهد هستید، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید. اگر ببینید که کارفرما هستید، بیانگر آن است که درآمد کارى شما در سطح بسیار بالا و خوبى قرار خواهد گرفت.

آکواریوم

بیتون مى‏گوید: دیدن آکواریوم در خواب، به معنى ناراحتى و دردسر مى‏باشد. اگر ماهى یا جانور خزنده‏اى را که در آکواریوم دیدید، معنى آن این است که شانس بسیار بزرگى به شما روى کرده است. اگر خودتان را دیدید که در آکواریوم مشغول شنا هستید، علامت آن است که خطرى بسیار خطرناک شما را تهدید مى‏نماید.

آلو سرخ

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب آلو سرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوى زرد، دلیل بیمارى است. اگر بیند آلوى زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شیرین بود فراگرفت، یا کسى بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد. اگر بیند آلوى زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش باشد بهتر بود.
بیتون مى‏گوید: اگر ببینید در حال چیدن یا خوردن آلو هستید، معنى آن این است که شما از زندگى خود بسیار راضى و خشنود مى‏باشید. دیدن آلوهاى نارس و کال در خواب، نشانه‏ى عدم آسودگى خود و نزدیکان است. اگر در خواب آلوهاى رسیده و آبدار را مشاهده نمودید، موقعیت‏هاى بسیار شادى آفرین و فرح بخش به دست خواهید آورد اما مدت زمان کوتاهى از آن بهره خواهید برد. اگر دیدید که آلو مى‏خورید، بدانید که تفریحات بسیار شاد و خوبى را براى مدت کوتاهى با دیگران خواهید داشت. اگر ببینید که از روى زمین آلو جمع مى‏کنید، آرزوهاى شما هرگز برآورده نخواهد شد.

آلاچیق

بیتون مى‏گوید: دیدن آلاچیق در خواب، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید.

آلبوم عکس

اچ میلر مى‏گوید: دیدن آلبوم عکس در خواب، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دوستان بسیار صمیمى پیدا خواهید کرد. اگر زن جوانى در خواب مشغول تماشاى آلبوم عکس باشد، نشانه‏ى آن است که به زودى همسر و همدمى را که دلخواه او است به دست مى‏آورد. آمرزش
بیتون مى‏گوید: اگر شخصى خواب ببیند آمرزیده شده است، بیانگر این است که انعام خوبى دریافت خواهد کرد.

آموزش

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید، علامت آن است که یک موقعیت بسیار خوب در زندگى نصیب شما خواهد شد. اگر خود را در حال آموزش دیدن ببینید، دلیل آن بود که با دوستان خوش برخورد و بسیار شوخ طبع رفت و آمد خواهید داشت.

آناناس

برایت مى‏گوید: اگر دیدید در حال خریدن آناناس مى‏باشید، بدانید که روزهاى شاد و خوشحال‏کننده‏اى در انتظار شما است. اگر آناناس بخورید، دلیل بر این بود که در حال دعوت شدن به یک مهمانى بزرگ مى‏باشید.
بیتون مى‏گوید: دیدن آناناس در خواب، علامت خوشبختى و سعادتمند شدن است. اگر خود را در حال چیدن یا خوردن آناناس دیدید، نشانه‏ى این است که در آینده‏اى نه چندان دور پیروزى درخشانى در انتظار شما مى‏باشد.

آنتن رادیو و تلویزیون

برایت مى‏گوید: دیدن یا داشتن آنتن، دلالت بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید کرد. اگر دیدید که در حال وصل کردن یک دستگاه مرکزى آنتن مى‏باشید، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبى شما بسیار خوب مى‏شود. اگر خود را در حال وصل کردن آنتن به زمین دیدید، علامت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت چشم‏گیرى نصیب شما خواهد شد.

آواز خواندن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب آواز شادى شنیدید، بدانید که در آینده خبرهاى بسیار خوبى دریافت خواهید کرد. شنیدن آواز غمگین در خواب نیز براى شما خبرهاى بدى را به همراه خواهد داشت. اگر دیدید که در جمعى در حال آواز خواندن دسته جمعى مى‏باشید، علامت آن است که داراى دوستان بسیار خوب و وفادارى مى‏باشید.
بیتون مى‏گوید: آواز خواندن دو نفره در خواب، تعبیر خوبى بر عشاق دارد. تعبیر آن وصال و زندگى لبریز از صلح و صفا مى‏باشد. اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا مى‏کنند، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدى دریافت خواهید کرد، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما مى‏دهد، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

آواز شاد

برایت مى‏گوید: اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه‏ى آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‏کننده‏اى در حال رخ دادن است. اگر در خواب دیدید که با شخص دیگرى در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد.

آویختن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگى یابد، لیکن دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند که هنگام آویختن، مردمان نظر در وى مى‏کردند، دلیل که بر عدد آن قوم مهترى و فرمانروایى یابد.

آهک

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى بیند که با آهک، موى از تن خود پاک مى‏کرد دلیل که مال دارد، به قدر آن موى که از تن خود پاک کرده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد.
محمد بن سیرین گوید: آهک در خواب،توانگر را زیادتى مال بود و درویش را گذاردن وام و کافران را نشان مسلمانى باشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آهک در خواب بر سه وجه بود. اول: خبر بد. دوم: سخن‏هاى زشت ناخوش. سوم: کارهاى دشوار. و عمارت کردن آهک در تأویل بد بود.
برایت مى‏گوید: اگر خود را در حال پختن آهک دیدید، معنى آن این است که باید براى داشتن زندگى بهتر تلاش زیادى از خود نشان دهید. اگر خود را در کوره‏ى آهک‏پزى دیدید، علامت آن است که عمرى طولانى و بسیار پر ارزش خواهید داشت. بیتون مى‏گوید: دیدن آهک در خواب، دلالت بر آن دارد که بعد از مدت‏ها سختى و مرارت در زندگى، به سوى سعادت و خوشبختى گام خواهید برداشت.

آه

برایت مى‏گوید: دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید.

آهن

محمد بن سیرین گوید: آهن معمول به خواب دیدن، خادم بود و اگر معمول نبود چیزى از متاع دنیا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر کسى بیند که آهن به وى دادند، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن، کسى چیزى بدو بخشد.
کرمانى گوید: آهن کسى به خواب بیند که آن صلاح دارد، از منسوب پادشاه. اگر بیند که آهن از سنگ بیرون مى‏آورد، دلیل کند که او را سختى پیش آید.
برایت مى‏گوید: دیدن آهن در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه‏هاى خودتان است. اگر دیدید که آهنگرى مى‏کنید، بیانگر آن است که دچار زحمت و دردسر زیادى مى‏شوید. دیدن آهن گداخته در خواب، به معنى عشق آتشین است. اگر زنجیر آهنى را در خواب خود دیدید، بدانید آینده‏ى شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.
بیتون مى‏گوید: دیدن آهن در خواب، نشانه‏ى پریشانى و اندوهى بزرگ در زندگى است. اگر در خواب دیدید که تولیدکننده‏ى آهن هستید، بدانید که براى کسب ثروت و قدرت از راه‏هاى نادرست دست به هر کارى مى‏زنید. دیدن آهن گداخته در خواب، علامت این است که باید از انرژى خود بیشتر استفاده کنید و گرنه شکست خواهید خورد.

آهن‏ ربا

برایت مى‏گوید: دیدن آهن‏ربا در خواب، بدین معنا است که با عقل، درایت و منطق خود، راه را براى پیشرفت اهدافتان در آینده‏ى نزدیک باز خواهید کرد. اگر دخترى در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‏ربایى است، نشانه‏ى آن است که تغییر و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت، که موجبات شادى و خوشحالى او را در بر خواهد داشت.

آهنگر

بیتون مى‏گوید: دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده‏اى نزدیک مسؤولیت‏هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

آهو

کرمانى گوید: اگر بیند که آهو را فراگرفت، دلیل که کنزیک خوب روى، او را حاصل شود. اگر بیند که گلوى آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگى دخترى را به برگیرد. اگر بیند که آهو را از قفاى گلو ببرید، دلیل که با کنیزکى به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنى غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو را همى خورد، دلیل که او را از زنى خوب روى، مالى حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل که او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بى آن که گرد آهو رود، آهو را بیفکند، دلیل کنیزکى یا زنى را دوشیزگى ببرد. اگر بیند که آهو را وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند که آهو در خانه‏اى او بمرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به او رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا به تیر زد، دلیل که سخت ناسزا گوید زنى را.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند که وى را از کنیزکى فرزندى آید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: فرزند. چهارم: منفعت از زنان.
بیتون مى‏گوید: دیدن آهو در خواب، تعبیر خوبى دارد. براى افراد جوان، نشانه‏ى دوستى‏هاى پاک و عمیق و براى متأهل، نشانه‏ى دوام و پادارى زندگى است. اگر دیدید که آهو شکار کرده‏اید، دلیل آن است که در اهداف و آرزوهاى خود، شکست خواهید خورد. اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت.

آهنگ

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندى مى‏رقصید، علامت آن است که در زندگى خود کمتر شادى و خوشحالى برایتان پیش خواهد آمد. اگر در خواب، یکى از دوستان خود را در حال رقص با آهنگ تندى ببینید، دوست شما در آینده صاحب روحیه و زندگى شاد و پرامیدى خواهد شد.
برایت مى‏گوید: اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتى را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد. اگر خود را در حال آهنگ سازى ببینید، دوستان ناباب زیادى دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن آهنگ ساز در خواب، به معنى عشق دایم و بسیار صادقانه مى‏باشد.

آیینه

محمد بن سیرین گوید: آیینه در خواب، جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسى داد، دلیل کند که مال و متاع خویش پیش کسى نهد. اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه مى‏کرد، که از حرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین را مکروه بینند و دانند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن آیینه به خواب شش وجه بود. اول: زن. دوم: پسر. سوم: جاه و فرمان. چهارم: یار و دوست. پنجم: انباز. ششم: کار روشن. و هم او گوید: اگر مردى غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگى یابد و اگر دختر بیند، دلیل است که شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامى بود. اگر بیند که مردى مجهول آیینه بدو داد و در وى نگریست، دلیل کند به دیدن دوستى غایب، شادمان شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در آیینه‏اى به خود نظر مى‏کنید، علامت آن است که بیمارى سختى خواهید گرفت و درد و رنج زیادى شما را فرامى‏گیرد. اگر آیینه‏اى شکسته در خواب ببینید، نشانگر این است که به زودى خبر مرگ یکى از نزدیکان را به شما اعلام مى‏نمایند.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن آیینه در خواب، به معنى شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‏ى روربروى شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمى بسیار خوب و با شخصیت فرض مى‏کنید. اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را مى‏دهید، بدانید که کسى در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما مى‏باشد.

آینده‏ نگرى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

چاپخانه

بیتون مى‏گوید: کارکردن در چاپخانه، بیانگر آن است که مورد تهمت قرار مى‏گیرید. اگر در خواب مشاهده کنید که رئیس یک چاپخانه هستید، بیانگر بدشانسى است.

چاپلوسى

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید براى فردى چاپلوسى مى‏کنید، بیانگر آن است که دچار غرور مى‏شوید. اگر در خواب ببینید براى پول و مقام نزد دیگران چاپلوسى مى‏کنید، بیانگر آن است که نسبت به مسائل اطراف خود، دلسرد مى‏شوید.

چادر

محمد بن سیرین گوید: چادر در خواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است، لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسى بیند چادر را بدرید یا بسوخت، دلیل که در آن وقت ستروى دریده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: چادر در خواب بر سه وجه است. اول: قدر و جاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر. سوم: کدخداى سراى.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب چادر عروس ببینید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود، دیدن چادر مشکى در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. دیدن چادر پاره در خواب، بیانگر آن است که در کارتان موفق نمى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در چادرى زندگى مى‏کنید، به معناى آن است که تغییراتى در زندگیتان روى مى‏دهد. اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول علم کردن چادر است، دلالت بر آن دارد که شما توطئه‏ى دشمنان را برملا مى‏کنید.

چاقو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چاقو ببینید، بیانگر جدایى از نزدیکان است. اگر در خواب چاقوى شکسته ببینید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید. مشاهده‏ى چاقوى تیز در خواب، نشان‏دهنده‏ى توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب، با چاقو به کسى آسیب برسانید، بیانگر آن است که دست به کارهاى ناشایستى مى‏زنید. اگر خواب ببینید که با چاقوى دو سرى مشغول کار هستید، به این معنا است که به اهداف خود مى‏رسید.
برایت مى‏گوید: دیدن چاقوى جیبى در خواب، به معناى بروز حوادث ناگوار است. اگر در خواب با چاقو بدن خود را زخمى کنید، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببینید که مشغول تیز کردن چاقو هستید، نشانه‏ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید. دیدن چاقوهاى بزرگ به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

چاقو تیز کردن

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چاقو تیز کن، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود باید تلاش زیادى انجام دهید.

چاقى

بیتون مى‏گوید: چاق شدن در خواب، به معناى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب خودتان را بیش از اندازه چاق ببینید، علامت آن است که باید در رفتار خود دقت بیشترى نمایید. دیدن افراد چاق در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک بچه‏ى چاق ببینید، بیانگر داشتن اوقات لذتبخش است.

چاله

برایت مى‏گوید: دیدن چاله در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: افتادن در چاله نشانه‏ى ضرر مالى است. پریدن از روى چاله، علامت آن است که در زندگى کمتر دچار اشتباه مى‏شوید.

چاه

محمد بن سیرین گوید: چاه در اصل، تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهى چاه مى‏کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند به کندن چاه کسى او را مدد مى‏کرد، دلیل که میان او و آن زن کسى واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنى وى دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است.
کرمانى گوید: اگر بیند آب چاه خوردن بد طعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند. اگر بیند آب چاه گرم همى خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضى از معبران بیمار شود. اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند. اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخى است. اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است. اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیمارى بخورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن چاه در خواب، بر شش وجه باشد. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: عالم. چهارم: توانگرى. پنجم: مکر. ششم: مکر و حیله. و مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب چاهى با آب‏هاى زلال ببینید، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که از چاه آب مى‏کشید و آب چاه زلال است، به این معنا است که شما زندگى خوبى دارید و اگر آب چاه کثیف باشد، یعنى زندگى خوبى ندارید.
بیتون مى‏گوید: دیدن چاه نفت در خواب، بیانگر آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که چاهى خشک شده است، نشان‏دهنده‏ى ضرر مالى است. افتادن در چاه، به این معنا است که موضوعى باعث ناامیدى شما مى‏شود. اگر خواب ببنید که دهانه‏ى چاه را مى‏بندید، یعنى دشمنان به شما صدمه مى‏زنند.

چاى

برایت مى‏گوید: دیدن چاى در خواب، نشانه‏ى آن است که باید صبر کنید تا نتایج خوبى از کارهایتان به دست آورید.
بیتون مى‏گوید: نوشیدن چاى در خواب، به معناى آن است که تغییراتى خوشایند در زندگى شما روى مى‏دهد. درست کردن چاى در خواب، به این معنا است که از اشتباهى که انجام داده‏اید سخت ناراخت هستید. ریختن چاى در خواب، بیانگر اختلافات خانوادگى است. اگر در خواب تفاله‏ى چاى ببینید، به این معنا است که در یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید.

چتر

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند بر بالاى سر او چتر مى‏بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود، پادشاهى یابد. اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگى یابد. اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن چتر در خواب بر هفت وجه است. اول: سلطنت. دوم: عزت. سوم: مرتبت. چهارم: ریاست. پنجم: رفعت. ششم: ولایت. هفتم: صحبت با بزرگان.
بیتون مى‏گوید: دیدن چتر در خواب، نشانه‏ى گرفتارى و مشکلات است. اگر در خواب مشاهده کنید که فردى به شما چتر مى‏دهد، بیانگر آن است که شخصى قصد دارد تا شما را به دردسر بیاندازد. اگر در خواب چتر خود را به دیگران بدهید، یعنى با یکى از نزدیکانتان اختلاف پیدا مى‏کنید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با چتر زیر باران هستید، به این معنا است که از فرصت‏هاى به دست آمده خوب استفاده نمى‏کنید. دیدن چتر نجات در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. استفاده از چتر نجات در خواب، بیانگر آن است که به بزرگترین هدف خود مى‏رسید.

چراغ

کرمانى گوید: چراغ در خواب، خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوى خانه است.
اگر در خواب بیند در خانه او چراغ پاکیزه روشن است، دلیل که کدبانوى خانه زنى به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ با نور کم مى‏سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوى خانه یا خادم یا زن، اگر بیند چراغ خاموش مى‏شود، دلیل که کدبانوى خانه بمیرد.
جابر گوید: اگر بند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت باز آید. اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضى منصف و مردم شهر را عشرت و نشاط بسیار است.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندى آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده‏ى خواب فاسق است، دلیل که به خداى تعالى باز گردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضى. سوم: فرزند. چهارم: عروسى. پنجم: ولایت. ششم: سراى. هفتم: مهتر. هشتم: شادى. نهم: علم. دهم: توانگرى. یازدهم: عیش خوش. دوازدهم: کنیزک. سیزدهم: منفعت. چهاردهم: آن چه بیند هم چنان است.
برایت مى‏گوید: دیدن چراغ در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که زندگى خوبى دارید. اگر در خواب، نور چراغى را از دور ببینید بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که جایى را چراغانى کرده‏اند، یعنى دوستان جدیدى پیدا مى‏کنید. دیدن چراغ قوه در خواب، بیانگر آن است که براى حل مشکلات خود نیاز به کمک یک فرد دانا دارید. دیدن چراغ خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک چراغ گازى ببینید، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت مى‏کنید. منفجر شدن چراغ گازى در خواب، بیانگر غم و اندوه است. دیدن چراغ نفتى در خواب، بیانگر خوشبختى و سعادت است.

چراغدان

محمد بن سیرین گوید: چراغدان در خواب زن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است.
کرمانى گوید: اگر بیند چراغدان آهنین بود، دلیل که اصل آن خدمتکارى گبر بوده باشد. اگر سافلین بیند، اصل آن خدمتکار مسلمان است و دیندار و با امانت. اگر بیند چراغدان از دست او افتاد و شکست، دلیل که زن یا خدمتکار او بمیرد.

چربى

بیتون مى‏گوید: دیدن چربى در خواب، نشان‏دهنده‏ى داشتن روزهاى خوب است. اگر خواب ببینید که چربى در دست دارید، یعنى دچار مشکل مى‏شوید.

چرخ

بیتون مى‏گوید: دیدن چرخ شکسته در خواب، بیانگر جدایى از یکى از نزدیکان است. اگر خواب ببینید که چرخى با سرعت مى‏چرخد، به این معنا است که در کارتان موفق مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن چرخ ریسندگى در خواب، نشانه‏ى آن است که با تلاش فراوان مشکلاتتان را حل مى‏کنید.

چرخ و فلک

برایت مى‏گوید: دیدن چرخ و فلک در خواب، نشانه‏ى آن است که از موضوعى بسیار خشمگین مى‏شوید.

چرک

محمد بن سیرین گوید: هر که در خواب بیند که جامه چرکین داشت، دلیل که آن مرد فساد کار است. اگر کسى بیند جامه‏اى او به چرک یا چیزى دیگر آلوده بود، دلیل بود بر تباهى دین و دنیاى او. اگر بیند چرک جامه‏ى او به سبب مردگان بود، دلیل بر فساد دین و صلاح دنیا بود.
کرمانى گوید: چرک در خواب دیدن بر سر و تن غم و اندوه است و دیدن چرک بر تن هیچ خیر و منفعت نباشد.

چرم

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چرم در خواب، بیانگر داشتن زندگى خوب است. خرید و فروش چرم در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید که لباسى از چرم پوشیده‏اید، نشانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب چرم بز ببینید، دلالت بر آن دارد که براى انجام کارى نیاز به کمک دارید.

چسب

برایت مى‏گوید: دیدن چسب در خواب، بیانگر آن است که براى موفقیت در انجام کارها باید دقت بیشترى داشته باشید. اگر خواب ببینید که چیزى را مى‏چسبانید، یعنى دچار ضرر مالى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که دستتان چسبى شده است، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

چشم

محمد بن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینایى است که بدان راه هدى یابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بیند که نابینا شده، دلیل که از راه هدى گم شده بود یا فرزند وى بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهى بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پاى یا به یک اندام دیگر یا مصیبتى به وى رسد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند چشم وى از آهن است، دلیل که پرده او دریده شود اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنان که چشم باز نمى‏توانست کرد، دلیل که با مردى مخالف صحبت کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: چشم در خواب، بر هفت وجه است. اول: روشنایى. دوم: دین هدى. سوم: اسلام. چهارم: فرزند. پنجم: مال. ششم: علم. هفتم: زیادتى در دین و مال.
هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى چشمان قهوه‏اى در خواب، بیانگر آن است که یکى از اطرافیانتان به شما خیانت مى‏کند. مشاهده‏ى چشمان خاکسترى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که نزد شخصى چاپلوسى مى‏کنید. اگر خواب ببینید که تنها یک چشم دارید به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى چشمان آبى در خواب، بیانگر دلبستگى به جنس مخالف است. مشاهده‏ى چشمان مشکى در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارها باید دقت بیشترى داشته باشید. اگر خواب ببینید که چشمان شما چپ شده است، نشانه‏ى آن است که نیاز به کمک مالى دارید. کور شدن چشم در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است.

چشم‏انداز

بیتون مى‏گوید: دیدن مناظر خوب و شادى‏بخش، بیانگر داشتن لحظات خوب است. اگر یک منظره‏ى ناراحت کننده ببینید، یعنى دچار افسردگى مى‏شوید. دیدن مناظر مه‏آلود، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

چشم بستن

برایت مى‏گوید: دیدن چشمانى بسته در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث اضطراب و نگرانى شما مى‏شود.

چشم‏بندى

بیتون مى‏گوید: انجام کارهاى چشم‏بندى، علامت آن است که در موقعیت نامناسبى قرار مى‏گیرد.

چشم‏پزشک

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید نزد چشم‏پزشکى رفته‏اید، بیانگر آن است اگر دقت لازم در انجام کارها را نداشته باشید دچار شکست مى‏شوید.

چشمه

محمد بن سیرین گوید: چشمه در خواب مهترى بود و جوانمردى بخشنده. چون آب خوش‏طعم و خوشبو بود. قوله تعالى: «فیها عین جاریة». (غاشیه، 12) اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود، دلیل که انجام وى غم و بیمارى است. اگر بیند از آن چشمه مسح همى کرد، دلیل که از غم‏ها فرج یابد. اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردى در آن دیار زیاد شود. اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهترى جوانمرد از آن دیار رحلت کند.
کرمانى گوید: اگر بیند در خانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه. اگر آب را تیره و ناخوش بیند، غم و اندوه صعب‏تر است. اگر بیند در آن چشمه دست و روى بشست، دلیل که اگر بنده است آزاد شود. اگر غمگین است، از غم فرج یابد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دارد، وامش گذارده شود، اگر گناهکار است، توبه کند، اگر حج نکرده باشد، حج کند.
جابر گوید: آب چشمه به خواب، دلیل بر عمر صاحب خواب است، به آن قدر که در چشمه آب بیند، خاصه که دست در آن آب زند و آب ایستاده به تأویلش ضعیف‏تر از آب روان بود و بعضى از معبران گویند: چون آب چشمه ایستاده بود به تأویل، دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن آب چشمه در خواب، بر پنج وجه است. اول: مهترى جوانمرد. دوم: غم و اندوه. سوم: مصیبت. چهارم: بیمارى. پنجم: زندگانى یافتن.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چشمه‏اى جوشان در خواب، بیانگر آن است با رفتار بد خود کارى مى‏کنید تا اطرافیان از شما دورى کنند. اگر خواب ببینید که چشمه‏اى خشک شده است، بیانگر آن است که دچار غم و اندوه مى‏شوید. اگر دخترى در خواب چشمه‏اى را زیر نور ماه ببیند، دلالت بر آن دارد که مرتکب اشتباهى مى‏شود.

چغندر

محمد بن سیرین گوید: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر کسى بیند چغندر همى خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر کشاورزى در خواب چغندرهاى رسیده و بزرگ ببیند، بیانگر آن است که محصول خوبى خواهد داشت. اگر در خواب مشاهده کنید که چغندرهاى پخته را در ظرفى کثیف گذاشته‏اید، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است.

چک

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى چک مهره به وى داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر کسى بیند چک یا قباله یا خط مى‏نوشت، دلیل که حجامت کند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند چک مهره کرد، یادداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد. اگر بیند چک از وى ضایع شد یا بسوخت، دلیل که مال وى ضایع شود.
بیتون مى‏گوید: امضا کردن چک در خواب، نشانه‏ى زیان مالى است. دیدن چک جعلى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که براى رسیدن به اهداف خود دست به هر کارى مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید چکى به دست شما مى‏رسد، نشانه‏ى آن است که در کارتان موفق مى‏شوید. پیدا کردن چک در خواب، بیانگر به دست آوردن ثروت است. گم کردن چک در خواب، نشان‏دهنده‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

چک (سیلى)

اچ میلر مى‏گوید: چک خوردن در خواب، بیانگر دقت در انجام کارهاست. اگر خواب ببینید که به صورت کسى سیلى مى‏زنید، نشانه‏ى انجام کارهاى بیهوده است.

چکاوک

کرمانى گوید: چکاوک در خواب، مردى است شیرین سخن، غریب و کم‏آزار و چرب‏زبان. اگر بیند کسى چکاوکى وى را عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردى او را صحبت افتد.
بیتون مى‏گوید: دیدن چکاوک‏ها در حال پرواز، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش فراوانى مى‏کنید. شنیدن صداى چکاوک در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر خواب ببینید که چکاوکى را کشته‏اید، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که چکاوکى مرده یا زخمى شده، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر خواب ببینید که چکاوک‏ها مشغول دانه برچیدن هستند، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.

چکش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چکش در خواب، به این معناست که براى رسیدن به اهداف خود باید تلاش زیادى انجام دهید.
برایت مى‏گوید: استفاده کردن از چکش، نشانه‏ى آن است که در کارتان موفق مى‏شوید.

چکمه

بیتون مى‏گوید: دیدن چکمه در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب چکمه‏ى کهنه و پاره‏اى دیدید، به این معناست که دشمنان نقشه‏هایى براى شما کشیده‏اند. اگر در خواب فردى را ببینید که چکمه‏هاى شما را پوشیده است، به این معناست که شخصى قصد دارد به شما آسیب برساند.
برایت مى‏گوید: دیدن چکمه‏هاى ساقدار در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود باید از موانع زیادى بگذارید. اگر خواب ببینید که چکمه پاى شما را زخم کرده است، به این معناست که از نزدیکانتان جدا مى‏شوید.

چماق

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چماقى در دست دارید، بیانگر آن است که سختى‏ها را پشت سر گذاشته و به سعادت مى‏رسید. اگر با چماق کسى را کتک بزنید، بیانگر انجام کارهاى دشوار است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید کسى با چماق شما را کتک مى‏زند، نشانه‏ى آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

چمدان

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چمدانى ببینید، یعنى به سفر مى‏روید. مشاهده‏ى چمدان خالى در خواب، نشان‏دهنده‏ى ناامیدى است. اگر در خواب مشاهده کنید که براى مسافرت، چمدان کوچکى را انتخاب کرده‏اید، به این معناست که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى‏یابید. اگر خواب ببینید که نمى‏توانید در چمدان را ببندید، به معناست که به سفر نمى‏روید.
برایت مى‏گوید: خریدن چمدان در خواب، به معناى شنیدن اخبار مهم است. اگر خواب ببینید که در چمدانى باز است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب اطرافتان باشید.

چمنزار

بیتون مى‏گوید: دیدن چمنزار در خواب، نشان‏دهنده‏ى داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر در خواب زمین چمن مسابقات اسب دوانى را ببینید، بیانگر داشتن زندگى آرام و به دست آوردن ثروت است. اگر خواب ببینید که براى تفریح به چمنزارى رفته‏اید، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. دیدن مار بر روى چمنزار، نشان‏دهنده‏ى آن است که اطرافیان رفتار بدى با شما دارند.

چنگال

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى خود را چون مرغان چنگال‏دار بیند، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را شکست دهد. اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت، دلیل که به قدر و قیمت آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: چنگال در خواب بر سه وجه است. اول: قوت و توانایى در کارها. دوم: معیشت. سوم: کسب کردن.
بیتون مى‏گوید: دیدن چنگال در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان و جدایى از دوستان است.

چنگ زدن

محمد بن سیرین گوید: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ مى‏زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد. اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگى رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ را بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر بیند کسى چنگ مى‏زد و او گوش مى‏کرد، دلیل که شنونده‏ى دروغ و باطل است. بعضى از معبران گویند: چنگ زدن در خواب، دلیل بر عمر دراز بود.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که چنگ مى‏زد، دلیل که به زنى بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روایى و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد. اگر بیند با چنگ، چغانه و ناى و رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود.
جابر مغربى گوید: اگر کسى در بیمارى بیند که چنگ مى‏زد، دلیل بر وفات اوست.
بیتون مى‏گوید: شنیدن نواى چنگ در خواب، بیانگر آن است که در یکى از کارهایتان شکست مى‏خورید. اگر در خواب شکسته‏اى ببینید، نشانه‏ى غم و اندوه است.
برایت مى‏گوید: نواختن چنگ در خواب، علامت آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏گردد. اگر در خواب کسى را در حال نواختن چنگ ببینید، نشانه‏ى آن است که دلبسته‏ى فردى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: دیدن چنگ یهودیان در خواب، بیانگر آن است که در کارها پیشرفت اندکى مى‏کنید.

چوب

محمد بن سیرین گوید: چوب در خواب دیدن، نفاق است و بعضى از معبران گویند: چوب در خواب مردى است که در نفاق است. اگر بیگانه به وى دهد آن کس با وى نفاق کند و چوب کج در خواب دیدن، تأویل آن در خواب، چون تأویل چوب راست است. اگر چوب کج بود، که سوختن را شاید، مرد منافق است و دروغگو.
برایت مى‏گوید: خریدن چوب در خواب، به معناى ضرر مالى است. فروختن چوب در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در امور کارى است. اگر خواب ببینید که چوب‏ها را مى‏سوزانید، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارها دقت بیشترى انجام دهید. اره کردن چوب در خواب، نشانه‏ى آن است که به دردسر مى‏افتید. شکستن چوب در خواب نشانه‏ى ضرر مالى است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شما را به تیرکى چوبى بسته‏اند، دلالت بر غم و اندوه دارد. مشاهده‏ى چوب نیم‏سوز در خواب، نشان‏دهنده‏ى داشتن روزهاى خوب است. مشاهده‏ى چوب جنگلى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است.

چوب پنبه

بیتون مى‏گوید: دیدن پنبه بر سر بطرى، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست. مشاهده چوب پنبه ماهیگیرى در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. مشاهده‏ى چوب پنبه طبى در خواب، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

چوبدستى

هانس کورت مى‏گوید: دیدن چوبدستى در خواب، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

چوب زیر بغل

بیتون مى‏گوید: راه رفتن با چوب زیر بغل، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر خواب ببینید که چوب زیر بغل شکسته است، به این معناست که باید در انجام کارها دقت بیشترى داشته باشید.

چوبه‏ى دار

برایت مى‏گوید: دیدن چوبه‏ى دار در خواب، بیانگر همنشینى با افراد ناباب است. اگر خواب ببینید که خودتان را به چوبه‏ى دار مى‏آویزند، یعنى باید بیشتر مراقب خود باشید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دوستتان را اعدام مى‏کنند، بیانگر آن است که دچار گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب دشمن خود را پاى چوبه‏ى دار ببینید، به این معناست که در انجام کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب کسى را از پاى چوبه‏ى دار نجات دهید، بیانگر آن است که در کارهایتان سود فراوانى مى‏برید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که نامزدش را دار مى‏زنند، نشانه‏ى آن است که ازدواج موفقى نخواهد داشت.

چوپان

بیتون مى‏گوید: دیدن چوپان در خواب، به معناى سود مالى است. اگر در خواب چوپان بى‏گله‏اى دیدید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: صحبت کردن با چوپان، نشانه‏ى شنیدن اخبار مهم است.

چوگان زدن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند چوگان در دست داشت و گوى مى‏زد، دلیل که آن چه مى‏جوید یابد و قدر و منزلت بیابد، اما در دین و طاعت سست است.
کرمانى گوید: اگر چوگان را در خواب به دست پادشاهى دید، دلیل که بر دشمنان ظفز یابد و چوگان چون در دست مردم عامه بیند، دلیل که با مردم جنگ و خصومت کند و سخن زشت شنود از قبل زنان و معبران تشبیه کرده‏اند چوگان را به زنان.

چهارپاى

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند چهارپایى را فراگرفت و آن چهارپاى مطیع و فرمانبردار است، دلیل که به قدر و قیمت آن چهارپاى از مردى بیابانى او را منفعت رسد. اگر بیند رمه چهارپایان دشتى پیش او حاضر بودند و مطیع او شدند، دلیل که گروهى مسکن ایشان در بیابان است مطیع او شوند.
کرمانى گوید: اگر بیند چهارپایان دشتى را مى‏پرستیدند، دلیل که مردمان دانا را خدمت کند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که چهارپایى شده است، دلیل که عقل از او زایل شود. اگر بیند چهارپایى با او سخن گفت، دلیل که بزرگى یابد. اگر بیند از چهارپایى گوشت مى‏خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد.
برایت مى‏گوید: دیدن چهارپاى نر در خواب، به معناى آن است که به اهدافتان مى‏رسید.

چهارراه

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چهارراه در خواب، بیانگر آن است که از فرصت‏هاى به دست آمده درست استفاده نمى‏کنید. اگر در خواب مشاهده کنید که در چهارراهى سرگردان هستید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود و اگر بتوانید راه خود را انتخاب کنید، نشان‏دهنده‏ى روزهاى خوب است.

چهچهه زدن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خوشحالید و چهچهه مى‏زنید، به این معناست که روزهاى خوبى در انتظار شما است.

چهره

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چهره‏ى خود را ببینید، به این معناست که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. مشاهده‏ى چهره‏هاى زیبا در خواب، نشان‏دهنده‏ى سعادت و خوشبختى است. مشاهده‏ى چهره‏هاى زشت، به این معناست که دچار بدشانسى مى‏شوید. مشاهده‏ى چهره‏هاى غمگین در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که براى مدتى دچار مشکلات و گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب چهره‏ى فرد ناشناسى را ببینید، یعنى دچار غم و اندوه مى‏شوید. اگر در خواب چهره‏ى خود را در آیینه ببینید، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود باید تلاش بیشترى انجام دهید. اگر در خواب چهره‏ى خود را زرد ببینید، یعنى بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر زخمى روى چهره‏ى خود ببینید، نشانه‏ى ضرر مالى است.

چیدن علف هرز

برایت مى‏گوید: چیدن علف هرز در خواب، بیانگر بروز مشکلات و توطئه‏ى دشمنان است.

چین

اچ میلر مى‏گوید: دیدن کشور چین در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار مهم است. اگر خواب ببینید که به چین مسافرت مى‏کنید، یعنى مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

چین و چروک روى پوست

برایت مى‏گوید: دیدن چین و چروک روى صورت، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر در سایر نقاط بدن خود چین و چروک ببینید، به این معناست که براى پیش‏برد اهدافتان باید تلاش کنید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

حاکم

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حاکمى را دیدید، تعبیرش این است که به سعادت و ثروت مى‏رسید.

حالت چهره

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چهره‏ى خود را خسته و افسرده ببینید، به این معناست که باید با دقت بیشترى به انجام کارهایتان بپردازید. دیدن چهره‏هاى خسته و افسرده در خواب، علامت بدشانسى است.

حاملگى

بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب مشاهده کند که حامله است، به این معناست که براى مدتى زندگى سختى خواهد داشت. اگر زن باردارى در خواب مشاهده کند که حامله است، بیانگر زایمان بى‏خطر است. اگر دخترى پاکدامن در خواب خود را حامله ببیند به معناى آن است که دست به کارهاى ناپسند مى‏زند.
برایت مى‏گوید: اگر مردى خواب ببنید که حامله است، یعنى دست به کارهاى جدید مى‏زند اگر در خواب کسى را ببینید که حامله است، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

حب خوردن (قرص خوردن)

محمد بن سیرین گوید: حب خوردن در خواب. اگر بیند از براى بیمارى خورد و دید که در خوردن آن شفا و منفعت یابد، دلیل بر خیر و منفعت کارها کند اگر بیند که از دارو خوردن او را منفعت نبود، تأویلش به خلاف این است.

حج

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که به حج همى رفت، دلیل که خداى تعالى او را حج روزى کند، اگر بیمار است عافیت یابد، اگر وام دارد وامش گذارده گردد، اگر بیم دارد ایمن شود، اگر در سفر است به سلامت بازآید. اگر بیند که به حج همى رفت و حج از وى فوت شود، دلیل که عمرش دراز شود و کارش به نظام بود.
کرمانى گوید: اگر بیند در حرام لبیک مى‏زد، دلیل که او را ترس و بیم است. اگر بیند حج بر وى واجب شد، لیکن قصد حج نمى‏کرد، دلیل که در امانت خیانت کند. اگر بیند روز عرفه است، دلیل که با کسى صلح کند. اگر بیند در کعبه نماز مى‏کرد، دلیل که از بزرگان و مهتران کارش نیکو شد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حج کردن در خواب بر هفت وجه است. اول: تزویج کردن. دوم: کنیزک خریدن. سوم: زیارت پادشاه کردن. چهارم: نیکویى بر مردمان. پنجم: سعى کردن در کار خیر. ششم:مزد و ثواب نمودن. هفتم: به صحبت اهل علم است.

حجامى (حجامت کردن)

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند حجامى بیگانه در جایگاهى بیگانه او را حجامت کرد، دلیل که کتابى نویسد و ولایتى در گردن خود کند. اگر بیند کسى که او را حجامت کرد دوست او بود، دلیل که امانتى به وى سپارد. اگر دشمن است از شر او ایمن شود و از غم فرج یابد و اگر آن کس جوانى بود همین تأویل را دارد، اگر پیر است عز و بزرگى یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند که پیرى را حجامت کرد، کارش نیکو شود. اگر بیند پادشاهى را حجامت کرد، دلیل که مقرب پادشاه شود و کام یابد. اگر بیند جوانى را حجامت کرد، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر بیند شیشه‏ى او بشکست دلیل که زنش بمیرد یا او را طلاق دهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن حجامت به خواب، دلیل بر هفت وجه است. اول: امانت گذاردن. دوم: شرط خواندن. سوم: ولایت یافتن. چهارم: شادمان شدن. پنجم: با پیران صحبت داشتن. ششم: سنت پیغمبر نگاه داشتن. هفتم: اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بیند که حجام جوان است. اگر حجام پیر است، دلیل که از علت رسته شود. بعضى از معبران گویند: اگر حجام جوان بیند، اگر پیر، دلیل که دروغ بر وى گواهى دهند و از آن او را بیم هلاک است و حجام به قول بعضى کاتب و جراح است و بعضى از معبران گویند که کار او گشاده شود.
برایت مى‏گوید: حجامت کردن در خواب، به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید.

حد زدن

محمد بن سیرین گوید: حد زدن در خواب، دلیل بر فراهم کردن کار زنان کند. اگر بیند که او را حد مى‏زند، تأویلش به خلاف این است.
جابر مغربى گوید: اگر کسى را بیند حد مى‏زدند، بیننده را نیک است و نیز دلالت بر صلاحیت او بود و صاحب خواب اگر مفسد است، دلیل بر رنج و اندوه است.

حراج

بیتون مى‏گوید: شرکت کردن در حراج، نشان‏دهنده‏ى سود مالى است.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که وسیله‏اى را با قیمت حراج شده‏ى آن مى‏خرید، به این معناست که به یکى از اهداف مهم خود خواهید رسید.

حرکت

برایت مى‏گوید: حرکت کردن با ماشین، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید مراقب سلامتى خود باشید. اگر خواب ببینید که به مسافرت مى‏روید، به این معناست که از انجام یکى از کارهایتان منصرف مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که با گروهى حرکت مى‏کنید، به این معناست که یکى از کارهاى عقب‏افتاده‏ى خود را به پایان مى‏رسانید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گروهى را در حال حرکت ببینید، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. اگر در خواب گروهى را در حال تشییع جنازه ببینید، دلالت بر غم و اندوه دارد. اگر خواب ببینید با گروهى که مشعل به دست دارند حرکت مى‏کنید، نشانه‏ى افراط در لذت‏ها است.

حرم

محمد بن سیرین گوید: به تازى جاى امن و ایمن است. اگر بیند که در حرم کعبه بود، دلیل که از آفات دنیا ایمنى یابد و او را حج روزى شود.
کرمانى گوید: اگر بیند در حرم پادشاه یا در حرم مردى بزرگوار شد، دلیل که از شر پادشاه ایمن شود و باشد که از پادشاه چیزى بدو رسد و معبران گویند: او را حاجت افتد به اهل آن حرم. اگر بیند پادشاه او را در حرم خویش خواند و آن جا مقیم شد، دلیل که کارهاى پادشاه شروع کند و کارها کند که او را بدنامى حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند به حرم پادشاهى عادل رفت، دلیل که از وى کارها صادر شود. اگر بیند به حرم پادشاهى ظالم رفت، دلیل که کارى کند که از آن بدنامى یابد.
بیتون مى‏گوید: محافظت کردن از حرم، به معناى انجام کارهاى ناپسند است. اگر زنى خواب ببیند که در حرمى زندگى مى‏کند، بیانگر آن است که در انجام کارها باید دقت بیشترى انجام دهد.

حروف الفبا

برایت مى‏گوید: یاد گرفتن حروف الفبا در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. نوشتن حروف الفبا پشت سر هم،به معناى آن است که در کارها نظم بیشترى به کار مى‏برید.

حروف رمز

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حروف رمز را ببینید، به این معناست که در زمینه‏هاى مختلف مطالعات بیشترى انجام مى‏دهید.

حزن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را محزون و ناراحت ببینید، به این معناست که به خاطر انجام کارى دچار یأس مى‏شوید. دیدن افراد غمگین در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

حساب

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که حساب مى‏کرد با کسى دیگر دلیل که در محنت و عذاب افتد و خود را به کار زشتى بدارد که بدان مثل زنند که: «الحساب عند السدر». یعنى شمار نزدیک خرمنگاه است و حضرت رسول صلى الله علیه و سلم فرماید: «من توقس بالحساب عدب».
کرمانى گوید: اگر کسى بیند در قیامت حق تعالى با وى حساب مى‏کرد و حساب بر وى آسان است، دلیل بر رستگارى و خیر کند. اگر به خلاف این است، بد باشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حساب قیامت را در خواب دیدن بر شش وجه است. اول: پادشاه ظالم. دوم: دل‏مشغولى. سوم: سختى و رنج. چهارم: بدحالى. پنجم: اندوه و عزا. ششم: عمر کوتاه.

حسادت

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید شخصى به شما حسد مى‏ورزد، به این معناست که دچار گرفتارى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید به دیگران حسادت مى‏کنید، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر کسى خواب ببیند که به همسر خود حسادت مى‏کند، به این معناست که موضوعى باعث پریشانى او مى‏گردد.

حس بویایى

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که حس بویایى خود را از دست داده‏اید، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است. حس کردن بوهاى خوب، بیانگر خوش‏شانسى است. حس کردن بوهاى بد در خواب، نشانه‏ى داشتن لحظات غم‏انگیز است.

حس شنوایى

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که حس شنوایى خوبى دارید، به این معناست که در کارهایتان موفق مى‏شوید. اگر خواب ببینید که حس شنوایى خود را از دست داده‏اید، بیانگر غم و اندوه است.

حشرات

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حشرات در خواب، بیانگر گرفتارى و داشتن لحظات غم‏انگیز است. دیدن حشرات موذى در خواب، بیانگر آن است که با تلاش فراوان به حل مشکلات مى‏پردازید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب حشره‏اى شما را نیش بزند، به این معناست که دچار ضرر مالى مى‏شوید. کشتن حشرات در خواب، نشان‏دهنده‏ى به پایان رسیدن مشکلات است. دیدن حشره بید در خواب بیانگر بروز افسردگى است.

حشره‏کش

بیتون مى‏گوید: دیدن حشره‏کش در خواب، بیانگر گرفتارى و دردسر است.

حصار

محمد بن سیرین گوید: اگر دید به حصارى اندر شد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند از حصار بیرون آمد یا کسى او را از حصار بیرون کرد، دلیل که دشمن بر وى ظفر یابد.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که در حصارى محکم بود و آن حصار ملک او بود، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند از حصارى بیرون آمد به خلاف این است.
جابر مغربى گوید: اگر کسى خود را در حصار بیند نعمت و روزى بر وى فراخ گردد و، دلیل بر خیر و صلاح دین است. اگر به خلاف این است، دلیل بر تباهى حال و بستگى کارهاى او بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دور خانه‏ى خود را حصار چوبى کشیده‏اید، بیانگر آن است که به خاطر گفته‏ى دیگران دست به کارهایى مى‏زنید که دچار ضرر مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى حصار در خواب، به این معنى است که به خاطر رسیدن به اهداف خود موانعى پیش رو خواهید داشت. بالا رفتن از حصار، به معناى حل مشکلات است.

حصبه

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى حصبه در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که دیگران به بیمارى حصبه مبتلا شده‏اند، معنایش آن است که در اثر انجام کارهاى سخت، افسرده مى‏شوید.

حصیر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند حصیر داشت یا کسى بدو داد، دلیل که به قدر بزرگى و کوچکى حصیر خود، منفعت بدو رسد. اگر بیند حصیر مى‏بافت، دلیل که عاشق و مبتلا شود بر زنى. اگر بیند حصیرى مى‏بافت دون و کم‏بها بود، دلیل که آن زن بى‏اصل و درویش است. اگر بیند حصیر پاکیزه و قیمتى بود، دلیل که زن محتشم و اصیلى بود.
جابر گوید: اگر بیند که حصیر مى‏بافت و مى‏فروخت، دلیل که او را غم و اندوه رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن حصیر در خواب بر سه وجه است. اول: زن. دوم: منفعت به قدر و قیمت آن. سوم: خواستار کارى که از آن وى را ملامت رسد و بدنامى حاصل شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حصیر در خواب، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. بافتن حصیر پاره در خواب، نشان‏دهنده‏ى شنیدن اخبار مهم است.

حضرت داوود

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب حضرت داوود )ع( را ببیند، بیانگر آن است موضوعى باعث پریشانى او مى‏گردد.

حفارى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول کندن جایى هستید، به این معناست که تلاش مى‏کنید تا زندگى خوبى داشته باشید. اگر در حین حفارى، شى‏ءاى را پیدا کنید نشان‏دهنده‏ى آن است که ثروتمند مى‏شوید. اگر در حین حفارى به آب برسید، بیانگر آن است که تلاش‏هاى شما بى‏نتیجه مى‏ماند. اگر در خواب مشاهده کنید که براى پى ساختمان، حفارى مى‏کنید یعنى در کاهایتان پیشرفت مى‏کنید.

حفره

بیتون مى‏گوید: افتادن به داخل حفره در خواب، نشان‏دهنده‏ى بدبختى و بدشانسى است. اگر در خواب مشاهده کنید که به درون حفره‏اى مى‏روید و یا به آن نگاه مى‏کنید، به این معناست که به خاطر به دست آوردن ثروت دست به کارهاى خطرناک مى‏زنید.

حقوق

اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که حقوق گرفته‏اید، به این معناست که به خاطر نعمت‏هایى که دارید شکر نمى‏کنید. اگر در خواب شخصى را در حال حقوق گرفتن ببینید، به این معناست که آن فرد دچار گرفتارى مى‏شود.

حقوقدان

برایت مى‏گوید: معاشرت با افراد حقوقدان در خواب، به معناى درگیرى و نزاع مى‏باشد.

حقه‏باز

برایت مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که با شخص حقه‏بازى آشنا شده است، یعنى ازدواجى مبارک انجام مى‏دهد.

حقیقت

برایت مى‏گوید: اگر در خواب حقیقتى را براى کسى بازگو کنید، به این معناست که شما انسان درستکارى هستید.

حکایت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول خواندن حکایتى هستید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب یک حکایت مذهبى بشنوید و یا براى کسى تعریف کنید، به این معناست که وظایف دینى خود را به خوبى انجام مى‏دهید.

حکم

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که حکمى در مورد شما اجرا مى‏شود، به این معناست که کار مهمى را انجام مى‏دهید. اگر حکمى در رابطه با فرد دیگرى اجرا شود، تعبیرش این است که به خاطر رفتار اطرافیان، غمگین مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر حکم اعدام کسى را در خواب ببینید، یعنى حرف‏هاى نادرستى پشت سر شما زده مى‏شود. اگر در خواب حکم قتل کسى را بدهید، به معناى جدایى از دوستان است.

حکمت

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که حکمت و علم مى‏خواند، دلیل بود که قرآن خواندن او را کرامت گردد. اگر بیند کتابى در حکمت و علم بخرید، دلیل که مصحفى بخرد. اگر بیند کتاب حکمت بسوخت، دلیل بر تباهى دین او بود.
کرمانى گوید: اگر بیند اوراق کتاب حکمت مى‏خورد، دلیل است که علم و حکمت بسیار خواند. اگر دید اوراق حکمت مى‏درید، دلیل که نمازها نگذارد. اگر بیند کتاب حکمت مى‏خواندند و او مى‏شنید، دلیل که هوس علم و حکمت خواندن داشته باشد.

حلاجى

محمد بن سیرین گوید: حلاج در خواب مرد قوى بود که کارهاى مردمان به دست او گشاده شود. اگر بیند که حلاجى مى‏کرد، دلیل که او را با مردى به این صفت که گفتیم صحبت افتد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حلاجى در خواب بر دو وجه بود. اول: منفعت. دوم: گشایش کارهاى فروبسته.

حلزون

بیتون مى‏گوید: دیدن حلزون در خواب، به این معناست که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر خواب ببینید که حلزونى زیر پایتان له شده، به این معناست که با فرد بدخلقى همنشین مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: خوردن حلزون به این معناست که باید در کارها صبر پیشه کنید. اگر خواب ببینید که حلزونى در خانه‏اش پنهان شده،به این معناست که نگران نتایج کارهاى خود هستید.

حلق

برایت مى‏گوید: دیدن حلق در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوب است. اگر خواب ببینید که گلویتان ورم کرده، به این معناست که در کارهایتان موفق مى‏شوید. دیدن گلوى لاغر در خواب، به معناى شکست در انجام کارهاست. اگر شخصى را ببینید که گلویش را بسته، نشانه‏ى آن است که آن شخص تأثیرات مثبتى روى دیگران مى‏گذارد. درد گلو در خواب، نشانه‏ى تغییر و تحولات است.

حلق آویز کردن

برایت مى‏گوید: اگر کسى خواب ببیند که خودش را از حلق آویزان کرده، نشانه‏ى بدبختى است.

حلقه

بیتون مى‏گوید: دیدن حلقه در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست. مشاهده‏ى حلقه‏ى شکسته در خواب، بیانگر دعوا و نزاع است. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که حلقه‏ى ازدواجش گران‏قیمت است، بیانگر آن است که با مرد مهربان و خوبى ازدواج مى‏کند. گم کردن حلقه‏ى ازدواج در خواب، بیانگر غم و اندوه است. دیدن حلقه ازدواج در انگشت دیگران، به معناى انجام کارهاى ناپسند است.
برایت مى‏گوید: پیدا کردن حلقه ازدواج در خواب، به معناى دلبستگى به جنس مخالف است. اگر خواب ببینید که حلقه‏ى ازدواجتان را از دست خود درمى‏آورید، به این معناست که کارهاى نادرستى انجام مى‏دهید.

حلوا

محمد بن سیرین گوید: حلوا در خواب مال بود، که به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلواى خشک دلیل بر مال و اندوه کند، به جهت زعفران که در آن بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حلوا در خواب مال بسیار است و دین خالص. خوردن یک لقمه از آن، دلیل فرزند بود. خوردن حلوایى که در آن مغز بادام یا مغز باشد، دلیل که از مردى بخیل به او چیزى رسد به قدرى که خورده.
جابر گوید: حلوا خوردن در خواب، دلیل است که به قدر آن مال حاصل گردد چون زردى زعفران در آن نباشد. اگر سفید بود بهتر بود و حلوافروش در خواب مردى لطیف‏زبان و خوش‏طبع بود.

حماقت کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دچار حماقت شده‏اید، یعنى در کارهایتان پیشرفت مى‏کنید.

حمالى

محمد بن سیرین گوید: حمالى در خواب خطر بود از جهت گناه و معصیت بسیار قوله تعالى: «لیحملوا اوزارهم کاملة یوم القیامة». (نحل، 25) جابر گوید: اگر بیند حمالى بهر دیگران مى‏کرد بى‏اجرت و کرایه، دلیل که با مردى خیر و احسان کند و آن به صاحب خواب بازگردد. اگر دید حمالى مى‏کرد و مزد مى‏گرفت، دلیل غم و اندوه است خاصه بار گران باشد و از آن گرانى او را رنج و غم رسد.

حمام

هانس کورت مى‏گوید: اگر دخترى در خواب خود را در حمام بیند، نشان‏دهنده‏ى انجام کارهاى نادرست است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با آب ولرم حمام مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که زندگى خوبى دارید. اگر با آب داغ حمام کنید، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر با آب سرد مشغول حمام باشید، به معناى شکست دشمنان است. اگر خواب ببینید که در رودخانه‏اى مشغول حمام هستید، به معناى آن است که قدرت فراوانى به دست مى‏آورید.

حمام بخار

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حمام بخار، بیانگر همنشینى با افراد بداخلاق است. بیرون آمدن از حمام بخار، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در حمام بخار نشسته‏اید، به این معناست که مشکلاتتان به زودى حل مى‏شود و به اهداف خود مى‏رسید.

حنا

کرمانى گوید: اگر بیند حنا بر دست و پاى خود مى‏نهد، دلیل که خویشان و اهل بیت خود را بیاراید و مزین کند، لیکن در دین وى را کراهت بود و بعضى گویند: حال خویشان و اهل بیت پوشیده کند. اگر این خواب را کسى بیند که حنا بستن او را نشاید، دلیل که او را غم و اندوه رسد، لکن زود فرج یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: حنا بستن در خواب بر سه وجه است. اول: آرایش خویشان. دوم: ستر اهل بیت. سوم: غم و اندوه.

حوا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حوا را ببینید، یعنى با یکى از اطرافیانتان اختلاف نظر پیدا مى‏کنید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که در تئاترى نقش حوا را بازى مى‏کند، به این معناست که اگر مراقب نباشد دچار اشتباه مى‏گردد.

حورى و پرى

برایت مى‏گوید: دیدن حورى یا پرى در خواب، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. اگر خواب ببینید که با یک پرى مشغول گفت‏وگو هستید، یعنى به زودى ازدواج مى‏کنید.

حوض

محمد بن سیرین گوید: اصل حوض در خواب علم و دانش است. اگر بیند خویشتن با آب حوض همى شست، دلیل که توفیق یابد و از گناه و عصیان بازایستد. اگر دید همه‏ى آب حوض فروبرد و آن آب او را خوش آمد، دلیل که عمر خود به سلامت گذراند و مالش زیاد شود. اگر اهل علم است علمش زیاد شود.
کرمانى گوید: اگر بیند تن و جامه‏ى خود به حوض مى‏شست، دلیل که اهل بیتش توبه کنند و سیرت نیک و راه دین جویند. اگر بیند جامه‏ى خود به حوض بشست و پلیدى از جامه در زیر آب ظاهر گشت، دلیل که به علم کار نکند و به بدى در میان خلق مشهور شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن حوض در خواب بر چهار وجه است. اول: مردم با منفعت. دوم: مردى توانگر. سوم: مال جمع کرده. چهارم: عالمى که از وى علم و نفع حاصل کنند.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حوض در خواب، بیانگر خوش‏شانسى است. اگر در خواب حوضى با آب‏هاى گل‏آلود ببینید، نشان‏دهنده‏ى بحث و نزاع در خانواده است. دیدن حوضى پر از ماهى با آب‏هاى زلال، بیانگر سود مالى است و اگر آب حوض کثیف باشد، یعنى بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که داخل حوض ماهى مى‏افتد: یعنى به سعادت مى‏رسد اما اگر آب حوض کثیف باشد، نشانه‏ى بدبختى است.

حوض کوثر

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند قیامت برخاست و خلق را نزدیک حوض کوثر جمع مى‏کردند، دلیل که پادشاهى پیدا شود در میان خلق عدل و داد کند. اگر بیند از حوض کوثر یک جام بخورد، دلیل که مرگ او بر مسلمانى است. اگر بیند پیرامون حوض کوثر مى‏گشت و آب مى‏خواست و آب ندادند، دلیل که دشمن اولاد پیغمبر باشد. اگر بیند حضرت رسول صلى الله علیه و سلم او را آب داد و بخورد، دلیل که از شفاعت بهره یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند نامش در حوض کوثر نوشته بودند و جامى بستد و از آن آب مى‏خورد، دلیل که او را با عالمى بزرگ صحبت افتد و از آن عالم او را منفعت دو جهانى حاصل شود.
جابر گوید: اگر بیند از حوض کوثر آب مى‏خورد، لکن آب وى تیره و ناخوش است، دلیل که بیننده منافق بود و او را از اخبار و قرآن هیچ خبر نباشد و اعتقادش بد است و دین اسلام در پیش وى حقیر و خوار است. اگر بیند حوض کوثر به آن طریق است که در اخبار آمده و از جمله آب حوض کوثر مى‏خورد، دلیل که او را نزد حق تعالى قدرى و محلى است و از جمله‏ى بزرگان دین است.

حیاط

اچ میلر مى‏گوید: دیدن حیاط نشانه‏ى به دست آوردن موقعیت‏هاى بالاى اجتماعى است. اگر در خواب حیاط مسجد یا کلیسایى را ببینید، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. اگر خواب ببینید که در حیاط مسجدى زندانى شده‏اید، به این معناست که یکى از نزدیکانتان از بیمارى نجات مى‏یابد. اگر در خواب ببینید که در حیاط مسجد یا کلیسایى وقت مى‏گذرانید، بیانگر مرگ یکى از اطرافیانتان است.

حیله‏گر

بیتون مى‏گوید: آشنایى با افراد حیله‏گر در خواب، به معناى آن است که عده‏اى قصد دارند مال و دارایى شما را به دست آورند. اگر در خواب مشاهده کنید که شخص حیله‏گرى هستید، یعنى همنشینى با افراد شوخ و شاد را دوست دارید.

حیوانات

برایت مى‏گوید: دیدن حیوانات در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. دیدن یک حیوان نر در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. کشتن یک حیوان در خواب، نشانه‏ى ضرر مالى است. دیدن حیوانات درنده، بیانگر آن است که مورد خیانت قرار مى‏گیرید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

خادم مسجد

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خادم مسجد هستید، به این معناست که به زودى ازدواج مى‏کنید و یا اگر متأهل هستید در کارتان موفق مى‏شوید.

خار

محمد بن سیرین گوید: در خواب وام است. اگر بیند خارى در اندام او فروشد یا کسى در وى زد، دلیل که از کسى وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود. اگر بیند او خارى در اندام کسى زد، دلیل که او وامى به کسى دهد و سخن تلخ بگوید.
کرمانى گوید: اگر بیند خار بسیار داشت و اندامش از آن خار گزند نمى‏یافت، دلیل که وام بسیار دارد، ولکن جمله گذارده شود و هیچ رنج به وى نرسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خار در خواب بر سه وجه است. اول: وام. دوم: دشمنى. سوم: دشوارى کارها و سختى آن.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خارى به تن شما فرورفته است، بیانگر آن است که شخصى قصد آزار و اذیت شما را دارد. اگر هنگام راه رفتن خارى به پایتان برود، به این معناست که شما مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

خاراندن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که تن خود را مى‏خارانید و یا کسى تن خود را مى‏خاراند، به این معناست که در امور شغلى پیشرفت مى‏کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدن شخص دیگرى را مى‏خارانید، یعنى در کارهایتان عجله مى‏کنید. اگر در خواب شخصى بدن شما را بخاراند، به این معناست که شخصى قصد آزار شما را دارد.

خارش

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم و اندوه بیند.
کرمانى گوید: خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند از خارش، وى را گزند و رنج رسد، دلیل که او را از خویشان مضرت رسد. اگر از خارش مضرت نیافت از ایشان گزند نرسد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان به خارش افتاده، به این معناست که اطرافیان رفتار مناسبى با شما ندارند. اگر در خواب شخصى را مشاهده کنید که بدنش دچار خارش شده است، به این معناست که شما نگران نتیجه‏ى کارهایتان هستید.

خاک

محمد بن سیرین گوید: خاک به خواب دیدن کم و بسیارى آن درم است. اگر بیند که در خانه‏ى او خاک بود، به درستى که بى‏رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همى رفت یا خاک همى خورد یا خاک جمع کرد و برمى‏داشت، دلیل مال و درم است او را.
کرمانى گوید: اگر بیند خاک از خانه بیرون مى‏کشید و پراکنده مى‏کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست مى‏افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است. اول: مال. دوم: منفعت. سوم: شغل دنیا. چهارم: فایده از قبل پادشاه. پنجم: فایده از قبل رئیس.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خاک‏هاى اطراف گیاهان زیر و رو شده‏اند، به این معناست که فرصت‏هاى خوبى براى انجام کارهایتان به دست مى‏آورید. اگر در خواب کسى روى شما خاک بپاشد، به این معناست که دشمنان قصد دارند به شما صدمه بزنند. اگر در خواب مشاهده کنید که لباستان خاکى است، بیانگر شکست در انجام یکى از کارهایتان است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک زمین خاکى پیدا کنید، یعنى چیزى سلامتى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که روى زمین خاکى نشسته‏اید، نشانه‏ى آن است که باید در رفتار خود دقت کنید. دراز کشیدن روى زمین خاکى، نشانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است.

خاک‏انداز

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى خاک‏انداز در خواب، نشانه‏ى آن است که به دیگران در انجام کارهایشان کمک مى‏کنید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب خاک‏انداز شکسته‏اى ببینید، به این معناست که به هدف خود نخواهید رسید.

خاکسپارى

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپارى یکى از بچه‏هاى خود شرکت مى‏کنید، به این معناست که یکى از نزدیکانتان دچار افسردگى مى‏شود. اگر در خواب در خاکسپارى فردى بیگانه شرکت کنید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد.

خاکستر

محمد بن سیرین گوید: خاکستر، مال باطل است از قبل سلطان، که بر کسى باقى بماند. اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وى نماند و بعضى از معبران گویند: علمى حاصل کند که در وى هیچ خیر و نفع نباشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خاکستر در خواب بر نه وجه است. اول: عامل ناپذیرفته. دوم: مال حرام. سوم: کلام باطل. چهارم: خصومت. پنجم: فسق. ششم: مکر. هفتم: حسادت. هشتم: پشیمانى. نهم: کارى که اندر آن خیرى نباشد. چنان که خداى تعالى فرموده. قوله تعالى: «مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فى یوم عاصف.» (ابراهیم، 18).
بیتون مى‏گوید: دیدن خاکستر در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى بدى پیش رو دارید. اگر در خواب مشغول جمع کردن خاکستر باشید، نشانه‏ى به دست آوردن پول و ثروت است. اگر در خواب خود را مشغول پاشیدن خاکستر ببینید، به این معناست که یکى از نزدیکان خود را از دست مى‏دهید.

خاک کوزه‏گرى

بیتون مى‏گوید: دیدن خاک کوزه‏گرى، بیانگر بدشانسى است.

خال سیاه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بر روى بدن خود خال‏هاى سیاهى دارید، تعبیرش این است که سلامتى شما در خطر است.

خال‏کوبى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روى بدن خود خال‏کوبى ببینید، به این معناست که در کارتان دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب روى بدن کسى خال‏کوبى ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد و خال‏کوبى روى بدن دیگران، نشانه‏ى انجام کارهاى جدید است.

خاله

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خاله‏ى خود را خوشحال ببینید، به این معناست که مشکلاتتان به پایان مى‏رسد. اگر دخترى خاله خود را در خواب ببیند، بیانگر آن است که موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود.

خاموش کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آتشى را خاموش مى‏کنید، علامت آن است که مشکل پیش آمده را به راحتى مى‏توانید حل کنید.

خامه

بیتون مى‏گوید: دیدن خامه در خواب، بیانگر سود مالى است.

خانواده

بیتون مى‏گوید: دیدن خانواده‏اى شاد و خوشحال در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. دیدن اختلافات خانوادگى در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خانواده‏ى خوبى دارید، به این معناست که اقبال خوب در انتظار شما است.

خانه

محمد بن سیرین گوید: خانه مفرد در خواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‏هاى خانه را از جاى برداشت، دلیل که زنى خواهد، با مروت و کرم و مؤنتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنى خواهد و توانگر شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که خانه بر وى افتاد، دلیل که مالى بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن که بود بزرگ‏تر شد، دلیل که مال و نعمت دنیا بر وى تنگ شود. اگر بیند در خانه‏ى او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. قوله تعالى: «لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة». (زخرف، 33) اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که وارد خانه خود مى‏شوید و همه چیز زیبا به نظر مى‏رسد، نشان از آن دارد که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن خانه‏هاى قدیمى در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. دیدن یک خانه‏ى ویران در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خانه‏اى آتش گرفته، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب ببینید که مشغول ساختن خانه‏اى هستید، نشانه‏ى آن است که رفتار خوبى با دیگران دارید. دیدن خانه‏اى با طبقات زیاد، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست. اگر خواب ببینید که مالک خانه‏اى هستید، یعنى در یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید. دیدن خانه‏هاى روستایى، بیانگر ثروت و سعادت است. اگر خواب ببینید که در خانه‏اى روستایى زندگى مى‏کنید، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوش است. دیدن خانه‏ى فساد در خواب، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دستبه کارهاى نادرست نزنید.

خانه‏دار

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول خانه‏دارى ببینید، به این معناست که انجام کارهاى سخت شما را بیش از اندازه خسته کرده است.

خایه‏ى آدم

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند هر دو خایه‏ى او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود. اگر بیند دو بیضه‏ى او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر دو خایه‏ى خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است. اگر بیند خایه‏ى چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود. اگر بیند خایه خود به طوع و رغبت به کسى بخشید، دلیل است که او را فرزندى حرام‏زاده بود، که نسبت او از کسى دیگر بود. اگر بیند که بیضه او متورم شده بود، دلیل است که مال بسیار یابد، لکن بیم دشمنان بود. اگر بیند که خایه‏اش دراز گشته بود، به طورى که بر زمین مى‏کشید، دلیل است که مال جمع کند. اگر بیند که خایه خود را به کسى بخشید و آن کس نیز خایه‏ى خود را به او بخشید، دلیل است که با زن یکدیگر فساد کنند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خایه مردم به خواب، بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: اهل بیت. سوم: مال. چهارم: عزت. پنجم: بزرگى. ششم: طلب حاجت. هفتم: مراد یافتن، و هم فرزند و خایه مرغابى آبى به خواب دیدن، بر چهار وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: زن خواستن. سوم: کنیزک. چهارم: فرزند آوردن.

خبر

بیتون مى‏گوید: شنیدن اخبار خوب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. شنیدن اخبار بد، بیانگر پیشامدهاى نامطلوب است.
برایت مى‏گوید: شنیدن اخبار مهم در خواب، نشانه‏ى آن است که از رازى مطلع مى‏شوید. اگر در خواب خبر دست اولى به گوش شما برسد، به این معناست که از راه دور چیزى به دستتان مى‏رسد.

خبرچین

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شما را خبرچین بنامند، به این معناست که باید بیشتر تلاش کنید تا در کارتان موفق شوید، اگر در خواب شخص خبرچینى را ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

ختنه کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى او را ختنه کرد، دلیل که سنت به جاى آورد و نقصان کردن ختنه زیادتى مال دنیا بود. اگر کسى به خواب بیند ختنه کرد، دلیل که سنتى به جاى آورد که آن سنت او را از گناهان بازدارد. اگر بیند که به هنگام ختنه خون بیرون آمد، دلیل که بر آن سنت تائب است و از گناهان توبه کند. اگر بیند چون ختنه مى‏کرد نظر به ختنه‏گاه مى‏داشت، دلیل که غم و اندوه یابد و بیم است که در خذلان افتد.
کرمانى گوید: اگر مردى ختنه کرده به خواب بیند او را ختنه کردند، دلیل که از گناهان بازشود و پاک گردد. اگر بیند که ختنه کرده نباشد، دلیل که راه مسلمانى بازپس انداخته است و مال او بسیار شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ختنه کردن در خواب بر پنج وجه است. اول: سنت به جاى آوردن. دوم: فرزند. سوم: نیکویى. چهارم: آرامش. پنجم: جدایى از زن.

خدا

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول عبادت و ستایش خدا هستید، به این معناست که شما انسان مؤمنى هستید و در کارهایتان موفق مى‏شوید.

خداحافظى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با شخصى مشغول خداحافظى هستید، به این معناست که رابطه‏ى خوب و صمیمى با آن شخص دارید. اگر در خواب دوستانتان از شما خداحافظى کنند نشانه‏ى آن است که چیزى به دست شما مى‏رسد. اگر در خواب خداحافظى دو نفر را دیدید، نشانه‏ى خیانت و بى‏وفایى است.

خداى عشق

برایت مى‏گوید: دیدن الهه‏ى عشق یا صحبت کردن با او، نشانه‏ى شکست در امور عاشقانه است.

خدمتکار

بیتون مى‏گوید: دیدن خدمتکار در خواب، بیانگر ضرر و زیان است. اگر مردى در خواب خود را عاشق خدمتکارى ببیند، بیانگر آن است که به خاطر رفتار زشت خود مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خدمتکار هستید، نشانه‏ى آن است که عده‏اى قصد سوءاستفاده از شما را دارند. اگر خواب ببینید که یک خدمتکار دارید، نشانه‏ى آن است که باید دقت بیشترى در کارهایتان داشته باشید.

خر

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: خر دیدن در خواب بخت و بزرگوارى مرد است و نیکى و بدى خر به بخت بیننده خواب بازگردد. اگر بیند خرى ملک او شد، یا در جایگاه او آمد و او را بگرفت و ببست، دلیل که در خیرات بر وى گشاده شود و از غم و اندیشه رستگار شود. اگر خران بسیار بیند، دلیل که خیر و نعمت و مال وى زیاده شود و بهترین خر که در خواب بیند، دلیل است که فرمانبر و مطیع باشد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بر خر سیاه نشسته بود، دلیل است که مهترى و بزرگى یابد. اگر بیند بر خر سفید نشسته بود، دلیل که عز و جاه دنیا یابد. اگر بیند بر خر سبز رنگ نشسته بود، دلیل که زاهد و باورع شود و خیرات دو جهانى یابد. اگر بیند بر خرى سرخ نشسته است، دلیل که راحت و عیش این جهانى یابد. اگر بیند که بر خر زرد نشسته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بیند خر وى ماده و آبستن است، دلیل است بر امیدوارى و زیادت خیر و خرمى.
جابر گوید: اگر بیند بر خرى نشسته بود و آن خر در زیر او بانگ مى‏داشت، دلیل که عیالش بدخو و متشنع بود. اگر بیند که خر برقرار بیفتاد، دلیل که بمیرد. اگر خرى بیند و نداند که خر کیست، دلیل که نداند که مال او از کجاست.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خر در خواب بر ده وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: فرمانروایى. چهارم: مال. پنجم: زن. ششم: شادى. هفتم: عزت. هشتم:اقبال. نهم: بزرگوارى. دهم: مرتبت. و خر بدره در خواب دیدن، ولایت و تدبیر است و راست کننده‏ى کارها و تیماردارنده‏ى معیشت.
برایت مى‏گوید: دیدن خر در خواب، نشانه‏ى آن است که براى رسیدن به اهداف خود باید تلاش فراوانى انجام دهید. خر سوارى در خواب، نشانه‏ى آن است که به اهداف خود مى‏رسید.
بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى عرعر خر در خواب، بیانگر آن است که فردى به خود اجازه مى‏دهد تا به شما توهین کند. اگر در خواب ببینید که خرى به شما لگد مى‏زند، به این معناست که دست به کارهاى ناپسندى مى‏زنید.

خراب کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خانه‏اى را خراب مى‏کنید، بیانگر آن است که فرصتى مناسب به دست مى‏آورید تا کارهایتان را انجام مى‏دهید.

خرابه

برایت مى‏گوید: دیدن مکان‏هاى خرابه در خواب، نشانه‏ى بروز اتفاقات نامطلوب است.
بیتون مى‏گوید: اگر خرابه‏هاى باستانى را در خواب ببینید، به این معنى است که در کارهایتان پیشرفت چندانى نمى‏کنید.

خربزه

محمد بن سیرین گوید: خربزه زرد در خواب بیمارى است و خربزه سبز، که شیرین نباشد، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش در خواب زیانى ندارد.
کرمانى گوید: خربزه شیرین در خواب دیدن در وقت خویش و خوردن آن، دلیل بر زوال غم و اندوه بود. اگر بى‏وقت بود، بدان قدر گرفتار شود که آن را علاج نداند.
جابر مغربى گوید: چون خربزه سبز خام است، خاصه به طعم شسرین بود، بهتر بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خربزه در خواب بر پنج وجه است. اول: بیمارى. دوم: زن. سوم: غم. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. خاصه که شیرین است.
برایت مى‏گوید: دیدن خربزه در خواب، بیانگر داشتن روابط عاشقانه‏ى خوب است. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن خربزه هستید، به این معناست که در کارتان پیشرفت خوبى مى‏کنید.

خرچنگ

محمد بن سیرین گوید: خرچنگ در خواب، مردى بدخوى دون همت و کینه‏دار بود. اگر بیند که خرچنگى بگرفت، دلیل که با کسى بدخوى دون همت مصاحبت دارد و از وى اندک مایه منفعت حاصل کند. اگر بیند خرچنگ را بکشت یا از خود دور انداخت، دلیل که از صحبت مردى بدخوى دون همت جدا شود. اگر بیند که گوش خرچنگ مى‏خورد، دلیل که او را به قدر آن از جایى مال حاصل شود به سبب شغل دون.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند خرچنگى داشت، دلیل که دوستى یابد خوش‏طبع و سازگار که از آن نیکویى یابد. اگر بیند که گوشت خرچنگ مى‏خورد، دلیل که به قدر آن از کسى مال حاصل کند.
بیتون مى‏گوید: دیدن خرچنگ در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که سالادى با گوشت خرچنگ درست کرده‏اید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن خرچنگ در آب‏هاى شیرین، علامت آن است که باید مراقب باشید تا در دام افراد حیله‏گر نیفتید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خرچنگ گرفته‏اید، به این معناست که مسؤولیت سنگینى به عهده‏ى شما مى‏گذارند. خوردن خرچنگ در خواب، بیانگر آن است که شما رفتار خوبى با دیگران دارید.

خردل

محمد بن سیرین گوید: خوردن خردل در خواب، دلیل بر غم و اندیشه کند و نیز خوردن آن، دلیل بر نقصان مال کند یا رنج و بیمارى.
جابر گوید: خوردن خردل به خواب، دلیل بر غم و اندوه است و بعضى از معبران گویند: دلیل کند که بر رنج و مصیبت.

خرده شیشه

برایت مى‏گوید: دیدن خرده شیشه در خواب، بیانگر آن است که اگر غرور خود را کنار نگذارید با مشکلات فراوانى برخورد مى‏کنید.

خرس

محمد بن سیرین مى‏گوید: خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود، دلیل که از پادشاه خوارى یابد. اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند گوشت او همى خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وى رسد.
کرمانى گوید: خرس به خواب، مردى بدبخت و دیوانه است. اگر خرس ماده بیند، زنى بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنى بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه‏ى او آمده، دلیل که زنى بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردى بدین صفت به خانه‏ى او درآید. اگر بیند خرس را بکشت یا بر وى نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خرسى ببینید، بیانگر آن است که در کارتان دچار شکست مى‏شوید، کشتن در خرس در خواب، بیانگر رهایى از مشکلات است. اگر در خواب پوست یک خرس قطبى را ببینید، یعنى در کارى که در پیش گرفته‏اید موفق مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خرسى را ببینید که در حال رقصیدن است، بیانگر آن است که اقبال خوب در انتظار شما است. دیدن خرس مرده، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. اگر در خواب یک خرس قطبى ببینید، به این معناست که در امور عاشقانه‏ى خود شکست مى‏خورید.

خرطوم فیل

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب یک خرطوم فیل مشاهده کنید، به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

خرگوش

محمد بن سیرین گوید: خرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسى بدو عطا داد، دلیل که زنى بد خواهد یا کنیزکى بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او مى‏خورد، دلیل که چیزى اندک از زن به وى رسد. اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالى پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضى از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.
جابر گوید: خرگوش به خواب زنى پارسا و خاموش بود. اگر کسى بیند در خانه‏ى او خرگوش است، دلیل که زنى بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است. اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتى رسد. اگر بیند گردن خرگوش را به سوى قفا درپیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خرگوش ببینید، بیانگر تغییر و تحولات در زندگى است. دیدن خرگوش سفید در خواب، بیانگر پیشرفت در کارهاست. اگر خواب ببینید که خرگوش‏ها به این طرف و آن طرف مى‏دوند، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب یک خرگوش مرده ببینید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب به طرف خرگوشى تیراندازى کنید، به این معناست که موضوعى باعث عصبانیت شما مى‏گردد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خرگوشى را گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‏شوید. دیدن خرگوش سیاه در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است. خوردن گوشت خرگوش نشانه‏ى سود مالى است.

خرما

محمد بن سیرین گوید: خرما در خواب، مال و خواسته است. اگر بیند خرما همى خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه‏اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جاى آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود.
کرمانى گوید: اگر بیند خرماى تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختى حاصل کند و بعضى از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادى بود که از مهترى به وى رسد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند خرما به دست فراگرفت، دلیل که زنى توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فراگرفت، دلیل که سخن لطیف از مردى منافق شنود و بعضى گویند: از مردى جاهل سخن مفید شنود. اگر صاحب خواب غمیگن شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسى کریم و دیدن بسر در خواب، )یعنى غوره‏ى خرما(، دلیل دین پاک و مال حلال است و دیدن خرماى تازه، دلیل روشنایى چشم و فرزند نیکو بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خرما بر روى درخت نخل مشاهده کنید، بیانگر دلبستگى به جنس مخالف است. خوردن خرما دلالت بر آن دارد که موضوعى موجب پریشانى شما مى‏گردد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى‏چینید، بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است. اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‏کنید.

خرمن

محمد بن سیرین گوید: خرمن غله به خواب، مردى است که به رنج و تعب مال جمع کند و آن مال را به گزاف هزینه کند با زن خویش. اگر بیند خرمن غله بخرید یا کسى به وى داد، دلیل که زن خواهد و بعضى گویند: او را با مردى صحبت افتد که او را مال به رنج و تعب به دست آید.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خرمن در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى است. اگر در خواب خرمن اندکى ببینید، به این معناست که سود چندانى از کارهایتان نمى‏برید.

خروس

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردى عجمى را که بنده‏ى او بود شکست دهد. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروسى جنگ مى‏کرد، دلیل که با مردى عجمى او را صحبت افتد. اگر بیند از آن خروس وى را گزندى آمد، دلیل که آن مرد وى را گزندى رساند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند خروسى داشت، دلیل که او را پسرى آید یا با مردى او را صحبت افتد، چنان که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرماید: »الدیک صدیقى و هو یدعوا الى الصلوة« یعنى: خروسى دوست من است، که مردم را به نماز مى‏خواند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند خروسى یافت، دلیل که بر مهترزاده‏اى از اصل خود دست یابد و بر وى غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهترى یا مؤذنى دست یابد و او را شکست دهد.
بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى خروس در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است. اگر در خواب ببینید که خروس‏ها با هم مى‏جنگند، دلالت بر درگیرى و مشاجره دارد. اگر در خواب یک خروس جنگى ببینید، به این معناست که از زندگى خود راضى هستید. اگر یک خروس جنگى بیمار ببینید، نشانه‏ى ضرر مالى است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خروسى را ببینید که روى تخم خوابیده، نشان‏دهنده‏ى ضرر و زیان است. اگر خروسى را با مرغى ببینید، نشانه‏ى علاقه‏مندى به جنس مخالف است. دیدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد که از انجام کارهاى زیاد، خسته شده‏اید.

خرید و فروش

محمد بن سیرین گوید: خرید و فروش کردن در خواب بد است. اگر بیند کسى او را بفروخت، دلیل که کارش شوریده شود.
کرمانى گوید: خرید و فروش، دلیل بود که به قدر و قیمت کار چیزى یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چیزى بخرید، به این معناست که در کارتان موفق مى‏شوید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که براى خودتان چیزى مى‏خرید، نشانه‏ى آن است که به هدف خود مى‏رسید. اگر در خواب وسایلى براى خانه، خریدارى کنید، نشان از آن دارد که باید در رفتار خود با دیگران دقت بیشترى داشته باشید. خریدن لوازم آرایش در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر خواب ببینید که چیزى براى شخصى مى‏خرید، بیانگر آن است که انسان متواضعى هستید.

خز (جامه)

محمد بن سیرین گوید: دیدن خز به خواب از جامه و دستار و قبا و کلا آن چه بدین نماید، جمله‏ى مردان را پسندیده بود ولو این جامه‏ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وى صورت نباشد، دلیل بر غم و سختى کند ولکن رنگ سبز به جامه‏ها دیدن، بد نبود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: جامه‏هاى خز به خواب دیدن، کسى را که سزاى خز بود، بر پنج وجه است. اول: مال. دوم: خیر و برکت. سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت بر اندازه قیمت جامه. پنجم: ولایت و بزرگى.
کرمانى گوید: پوشیدن جامه‏ى خز در خواب، دلیل بر مال حرام کند. اگر بیند جامه‏ى خز پوشیده، دلیل است که بر قدر بزرگى و کوچکى مال حرام یابد و بیم بود که دین او بد است و زنان را نیکو است، و مرد خزفروش در خواب، کسى بود که دنیا را بدین اختیار کند.
بیتون مى‏گوید: خرید و فروش خز در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید که لباسى از خز پوشیده‏اید، بیانگر به دست آوردن پول و ثروت است. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، به این معناست که ازدواجى مبارک خواهد داشت.

خزنده

بیتون مى‏گوید: دیدن خزندگان در خواب، نشانه‏ى گرفتارى و مشکلات است. کشتن خزندگان در خواب، بیانگر به پایان رسیدن سختى‏ها است. اگر در خواب خزنده‏اى به شما حمله کند، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که خزنده‏اى را گرفته‏اید، بیانگر آن است که موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود. اگر خزنده‏ى مرده‏اى را ببینید که ناگهان زنده مى‏شود، نشان از آن دارد که درگیرى‏ها و دعواها دوباره شروع مى‏شود.

خزیدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول خزیدن بر روى زمین ببینید در حالى که تمام بدن شما زخمى شده است، بیانگر آن است که شغل خوبى ندارید. خزیدن بر روى سنگ‏ها، بیانگر آن است که از موقعیت‏هاى پیش آمده به خوبى استفاده نمى‏کنید.

خستگى

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند تن او را کسى بخست و از آن خون بیرون نیامد، دلیل که خسته‏کننده او را سخن راست گوید و جوابش بازنتواند داد. اگر بیند خون از تن او یا از جراحت او بیرون آمد، دلیل که خسته‏کننده او را سخن دروغ و محال بگوید و در وى طعنه زند. اگر کسى بر تن خود خستگى بسیار بیند، دلیل که او را مال نقصان افتد، یا از گناه توبه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خستگى به خواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: منفعت. سوم: سخن ناخوش است.
بیتون مى‏گوید: احساس خستگى در خواب، بیانگر بیمارى است.

خسوف

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خسوف در خواب، دلالت بر آن دارد که سلامتى شما در خطر است.

خسیس

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد خسیس در خواب، بیانگر آن است که آدم متکبرى هستید. اگر در خواب مشاهده کنید که آدم خسیسى هستید، به این معناست که با رفتار بد خود باعث مى‏شوید تا دیگران از شما دورى کنند. اگر در خواب مشاهده کنید که دوستانتان خسیس هستند، به این معناست که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود. اگر دخترى در خواب ببیند که با فرد خسیسى آشنا شده است، بیانگر آن است که به ثروت مى‏رسد.

خشت

محمد بن سیرین گوید: خشت در خواب مال بود، مجموع چنان که در تأویل، هر خشتى را هزار درم نهاده بود. اگر بیند خشت زد و خشت وى خشک شد، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بیند که خشت در دست فراگرفت، یا کسى بدو داد، دلیل که هزار درم بیابد یا کسى بدو دهد. اگر بیند او را خشت بسیار جمع شده بود دلیل که او را مال و نعمت بسیار جمع گردد.
کرمانى گوید: اگر بیند که خشت از دیوار مى‏تراشید، دلیل که مال خداوند دیوار برود. اگر بیند خشت را پاره‏پاره کرد و پراکنده نمود، دلیل که مال خود را بر غیر هزینه کند.
جابر گوید: خشت پخته به خواب دیدن بد بود، زیرا که آتش به وى رسیده است، از این سبب، دلیل بر غم و اندوه کند و بناها دیدن که از خشت پخته و گچ بود بد بود.

خشخاش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خشخاش در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است.حس کردن بوى خشخاش در خواب، بیانگر آن است که فریب افراد حیله‏گر را خواهید خورد.

خشکسالى

بیتون مى‏گوید: دیدن خشکسالى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

خشک کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را خشک مى‏کنید، یعنى پولى به دستتان مى‏رسد.

خشم گرفتن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که کسى خشم گرفت از بهر خداى تعالى، دلیل بر خیر و نیکویى او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود.
کرمانى گوید: اگر بیند پدر و مادر بر وى خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهى بلند بیفتد. قول تعالى: «و من یحلل علیه غضبى فقد هوى». (طه، 81)
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را خشمگین و عصبانى ببینید، بیانگر آن است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. دیدن افراد خشمگین در خواب، نشان‏دهنده‏ى اوضاع نابسامان شغلى است. اگر دخترى خواب ببیند که نامزدش خشمگین است، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شود.

خشونت

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با شخصى با خشونت رفتار مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که دست به کارهاى نادرست مى‏زنید. اگر در خواب رفتار خشونت‏آمیزى با شما داشته باشند، دلالت بر آن دارد که دشمنانتان را شکست مى‏دهید.

خصم (دشمن)

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دشمنان را شکست دهید، یعنى در کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که دشمنان بر شما غالب مى‏شوند، بیانگر داشتن روزهاى بد است. اگر در خواب مشاهده کنید که دشمنان باعث بدنامى شما شده‏اند، نشانه‏ى آن است که در کارهایتان دچار شکست مى‏شوید.

خصومت

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند با کسى خصومت کرد و بر وى غالب شد، تأویلش به خلاف این است.
کرمانى گوید: اگر بیند با والى آن دیار خصومت کرد و بر وى غالب شد، دلیل که از والى آن دیار بدو خیر و منفعتى رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که از وى بدو رنج و زیان رسد. اگر بیند پادشاه به خصومت رفت، دلیل که حاجتش روا شود.
جابر گوید: اگر بیند با مردم بى‏سبب خصومت مى‏کرد، دلیل که مردم از زبان وى زنجور و اندوهگین شوند.

خطبه خواندن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر سر منبر خطبه مى‏خواند و اهل خطابت است، دلیل که عز و بزرگى یابد. اگر اهل خطابت نباشد، دلیل که چون به سفر رود، درنگ بسیار کند و بیم خطر بود، اگر توانگر بود، بیم که درویش شود، اگر جاهل است، بیم که در میان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدى. اگر بیند خطبه‏ى دینى مى‏خواند، دلیل که مسلمان شود یا بمیرد.
کرمانى گوید: اگر بیند با پادشاهى خطبه مى‏خواند اگر آن پادشاه مصلح بود، دلیل که عدل و داد کند، اگر مفسد بود، دلیل که تائب شود. اگر بیند که زنى بر منبر همى خواند و مردمان را پند همى داد، دلیل که شوهر زن رسوا شود.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند در میان خطبه تزویج همى خواند، دلیل که از او خیر و صلاح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند.

خطر

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در خطر هستید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که در موقعیت خطرناکى گیر افتاده و راه نجاتى ندارد، به این معناست که روزهاى بدى را مى‏گذراند.

خط کش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خط کش در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش‏هاى فروانى انجام مى‏دهید.

خطیب

بیتون مى‏گوید: گوش دادن به سخنان خطیب در خواب، بیانگر همنشینى با افراد ناباب است. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بیانگر آن است که به ظاهر افراد توجه دارد.

خفاش

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خفاشى ببینید، به معناى بدبختى و از دست دادن نزدیکان است.

خفتن

محمد بن سیرین گوید: خفتن در خواب مرده را و کسى که ترسیده بود، دلیل بر راحتى و رستگارى است. اگر بیند کسى بر تختى خفته است، یا بر بسترى،دلیل که بزرگى یابد، اما از راه دین و پرهیزکارى بى‏خبر است، زیرا که خفتن در راه دین غفلت بود. اگر بیند در جایگاهى پست بر بسترى خفته است، دلیل بر حقارت و خوارى او بود.
کرمانى گوید: خواب ترسنده را ایمنى بود و مرده را آمرزش و بیمار را شفا و زندانى را فرج از زندان.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که در میان مردگان خفته بود و کسى او را بیدار نمود، دلیل که در میان مردمان به کارى مشهور شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که روى تختى زیبا خوابیده‏اید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. خوابیدن در مکان‏هاى ناآشنا و عجیب در خواب، بیانگر آن است که روزهاى بدى در انتظار شما است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب فردى را ببینید که خوابیده است، نشان از آن دارد که باید از فرصت‏هاى به دست آمده به درستى استفاده کنید. دیدن یک فرد زیبا در حال خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهاست. دیدن افراد پیر و زشت در حال خواب، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که در محیطى آزاد خوابیده‏اید، بیانگر بروز اتفاقات مهم است.

خفه کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى او را خفه کرد، دلیل که غمگین و مستمند شود و بعضى گویند: خفه کردن نیکى عیش است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس خفگى کنید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى شده‏اید که باعث ناراحتى شما مى‏گردد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى قصد خفه کردن شما را دارد، بیانگر آن است که در کارهایتان به موفقیت مى‏رسید، اگر شخصى را در حال خفه شدن ببینید، به این معناست که باید مراقب توطئه دشمنان باشید.

خلال دندان

بیتون مى‏گوید: دیدن خلال دندان در خواب، به این معناست که اگر در رفتار خود تغییرى ایجاد نکنید به موفقیت چندانى دست پیدا نمى‏کنید. استفاده کردن از خلال دندان در خواب، بیانگر آن است که قصد دارید به زندگى یکى از نزدیکانتان آسیب وارد کنید.

خلعت

محمد بن سیرین گوید: خلعت به خواب دیدن، چون پاکیزه و نیکو بود،دلیل بر عزت یافتن و مرتبت ریاست و مملکت و زن و کنیزک بود و حکم و تأویلش به قدر و قیمت خلعت دهنده بود.
کرمانى گوید: اگر بیند پادشاهى خلعت بدو داد، دلیل که از سلطان به قدر آن مال و نعمت یابد. اگر بیند عالمى او را خلعت داد، دلیل است که از آن عالم او را علم حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند خلعت او جامه‏ى کرباس بود و نیکو و سفید یا سبز بود، دلیل که عز و جاه دنیا و عقبى یابد. اگر بیند خلعت او از دیبا یا جامه‏ى ابریشمین بود، دلیل که عزت و نعمت دنیایى بیابد.

خلوت

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى خلوت شما را به هم مى‏زند، بیانگر آن است که رفتار اطرافیان باعث ناراحتى شما مى‏شود.

خلیفه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند خلیفه گشاده‏روى بود و با وى به تلطف سخن مى‏گفت، دلیل که خیرات دینى و دنیایى به وى رسد. اگر بیند خلیفه وى را کارى فرمود از کارهاى خاص، دلیل که عز و بزرگى یابد و صاحب قدر و جاه شود. اگر بیند خلیفه او را امیر نمود از ولایتى یا از ولایت مسلمانان، دلیل که بزرگى یابد و صاحب قدر و جاه شود. اگر بیند در سراى خلیفه شد، دلیل که از حاجبان و مقربان خلیفه شود. اگر بیند خلیفه چیزى از متاع دنیا به او بخشید، دلیل که منزلت یابد و در میان بزرگان نامدار شود.
کرمانى گوید: اگر بیند خلیفه با او خصومت مى‏نمود از بهر کارى که تعلق به شرع مى‏داشت، دلیل که حاجتش روا شود و بین مردم سرافراز باشد. اگر بیند در بستر و جایگاه خلیفه خوابیده، دلیل که خلیفه او را زنى دهد یا کنیزکى و یا مالى که با زن خویش آن را هزینه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى خلیفه‏ى مرده را زنده بیند که شادمان بود و با او سخن مى‏گفت، دلیل که مرادها از او حاصل شود و عز و دولت یابد. اگر خلیفه را اندوهگین بیند، به خلاف این بود که یاد کرده شد.
برایت مى‏گوید: دیدن خلیفه‏ى ارامنه در خواب، بیانگر آن است که به زودى ازدواج خواهید کرد. اگر در خواب چندین خلیفه‏ى ارامنه را با هم ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى در انتظار شما است.

خم (خمره)

محمد بن سیرین گوید: خم دیدن زنى بود که از قبل او فایده به خانه رسد به قدر نیکى و بزرگى آن.
کرمانى گوید: خم سنگین دیدن گنج بود و خم آب دیدن زن توانگر بود. اگر بیند در سراى او خم پر آب بود که از آن آب مى‏خورد، دلیل که مال بسیار بیابد و در راه نیک هزینه کند. اگر خم سرکه بیند، مردى پرهیزکار بود و خم سرکه و روغن، دلیل زیادى مال است. خم انگبین مال حرام است، خم آبکامه، دلیل بر مردى بیمار است. خم نفت، دلیل بر مردى فرومایه و چرکین خم دیدن، دلیل بر سلطان بزرگ و ریاست و اصحاب شاه.

خم شدن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در مقابل شخصى تعظیم مى‏کنید، به این معناست که شخصى به خود اجازه مى‏دهد تا به شما توهین کند.

خمیازه

بیتون مى‏گوید: خمیازه کشیدن در خواب، بیانگر آن است که انجام کارهاى زیاد مانع از استراحت شما مى‏شود. اگر در خواب خمیازه کشیدن دیگران را مشاهده کنید، نشان‏دهنده‏ى آن است که دوستانتان دچار گرفتارى مى‏شوند.

خمیر کردن

محمد بن سیرین گوید: سرشتن آرد گندم، دلیل مالى با سود بسیار از تجارت بود، به شرط آن که خمیرش برآمده بود. اگر خمیرش برنخاسته بود، دلیل زیادى فساد و فسق است. سرشتن آرد کاورس، دلیل منفعت اندک است.
کرمانى گوید: اگر بیند خمیر فراگرفت یا بخرید، یا کسى به او داد، اگر جوین باشد، دلیل کند به قدر آن مالى حلال او را در تجارت حاصل شود. اگر خمیر کاورس بود، نفع اندک بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود. اول: زیادتى در دین. دوم: منفعت اندک. سوم: روزى حلال.
برایت مى‏گوید: درست کردن خمیر در خواب، بیانگر دیدار دوستان قدیمى است.

خنجر

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند خنجر در دست داشت، دلیل که او را با کسى جنگ و عداوت افتد. اگر بیند خنجر او بشکست یا ضایع شد، دلیل که جنگ و عداوت از میان ایشان برخیزد و به صلح انجامد. اگر بیند که خنجر در دست داشت بى‏سلاح دیگر، دلیل که او را از کسى قوتى بود در آن کار که خواهد. اگر بیند که با خنجر سلاح بسیار داشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و کارش به نظام شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خنجر ببینید، به این معناست که شما دشمن دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى با خنجر شما را زخمى مى‏کند، به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر در خواب خنجرى را از دست فردى بیرون بکشید، به این معناست که دشمنانتان را شکست مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با خنجر شخصى را زخمى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که توطئه‏ى دشمنان را برملا مى‏کنید. اگر در خواب خنجرى خونى ببینید، نشانه‏ى آن است که دشمنان قصد نابود کردن شما را دارند اگر در خواب ببینید که خنجرى را به زمین فرومى‏کنید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

خنده

محمد بن سیرین گوید: خنده در خواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقه مى‏خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود. قوله تعالى: «فلیضحکوا قلیلا و الیبکوا کثیرا». اگر بیند که آهسته مى‏خندید، اندوهش کمتر است.
کرمانى گوید: خندیدن آهسته در خواب، یافتن مراد بسیار است. قوله تعالى: «فتبسم ضاحکا من قولها». (نمل، 19)
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: خنده‏ى آهسته در خواب، دلیل فرزندى نجیب بود. قوله تعالى: «فضحکت فبشرناها باسحق». (هود، 72) و خنده‏ى قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود و شگفت آمدن از کار ایزدى.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى خنده‏ى کودکان را بشنوید، نشانه‏ى داشتن سلامتى کامل است. خندیدن زیاد به خاطر چیزهایى عجیب در خواب، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر در خواب ببینید که براى مسخره کردن دیگران مى‏خندید، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر دست‏پاچگى دیگران مى‏خندید، به این معناست که قصد دارید به دیگران آسیب وارد کنید.
اچ میلر مى‏گوید: شنیدن صداى خنده‏ى دیگران در خواب، بیانگر آن است که مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرید.

خوان (سفره)

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که خوانى داشت و بر وى نان‏ها بود و از آن مى‏خورد، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد.
کرمانى گوید: برداشتن خوان از پیش چون طعام نخورده بود، پیدا کردن بیمارى باشد و بیکارى.
جابر مغربى گوید: خوان آراسته در خواب نیکو و قوت دین باشد و چون طعام ناخورده خوان بردارند، دلیل غم و اندوه باشد و بسیار خوردن طعام بر خوان، دلیل بر درازى عمر کند. اگر بیند که بر خوان از سه گونه طعام بود، دلیل روزى او بود که به او و فرزندان او رسد. قوله تعالى: «انزل علینا مآئدة من السمآء» (مائده، 114). و بعضى گویند. عز و شادى بود و کارهاى او به نظام شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید:دیدن خوان آراسته در خواب بر پنج وجه است. اول: غنیمت حاضر. دوم: مردى شریف. سوم: قوت دین. چهارم:نظام کار. پنجم: عز و خرمى.

خواندن

بیتون مى‏گوید: خواندن کتاب در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. خواندن مطالبى که قادر به درک آن نیستید، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول کتاب خواندن است، بیانگر آن است که اطرافیان شما افراد مهربان و بانشاطى هستند. خواهر
برایت مى‏گوید: اگر کسى خواب خواهر خود را ببیند، بیانگر آن است که روابط خوبى با دیگران دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که با خواهر خود خداحافظى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که براى انجام کارى نیاز به کمک دیگران دارید. اگر خواب ببینید که خواهرتان مرده، بیانگر آن است که در موقعیت بدى قرار گرفته‏اید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خواهر ناتنى خود را ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر زنى در خواب خواهرزاده‏ى خود را ببیند، بیانگر وقوع اتفاقات غیر منتظره است.

خواهش

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به کسى خواهش مى‏کنید، به این معناست که موضوعى باعث نگرانى و ناراحتى شما مى‏شود.

خودستایى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول خودستایى از خود هستید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر در خواب کسى را مشغول خودستایى از خود ببینید، نشانه‏ى آن است که قصد دارید براى دوستان خود دردسر ایجاد کنید.

خودکشى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که اقدام به خودکشى مى‏کنید، به این معناست که به دچار ناامیدى و بدبختى مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را در حین خودکشى ببینید، به این معناست که دوستانتان در کارها ناموفق هستند. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که نامزدش خودکشى کرده، دلالت بر خیانت و بى‏وفایى نامزدش دارد.

خودمانى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با فرد مهمى به صورت خودمانى گفت‏وگو مى‏کنید،نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

خوردن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که تنها غذا مى‏خورید، بیانگر غم و اندوه است اما اگر با دیگران مشغول غذا خوردن باشید، بیانگر موفقیت و پیشرفت در کارها است. اگر در خواب مشاهده کنید که هنگام خوردن غذا بشقاب را از پیش رویتان برمى‏دارند، به این معناست که عده‏اى قصد آزار شما را دارند.

خورشید

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى طلوع خورشید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى در انتظار شما است. مشاهده‏ى غروب خورشید در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب اطرافتان باشید. اگر در خواب به هنگام ظهر خورشید را در آسمان مشاهده کنید، به معناى رسیدن به خوشبختى و سعادت است. اگر خورشید را در حین کسوف ببینید، دلالت بر آن دارد که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خورشید در آسمان نورافشانى مى‏کند، بیانگر موفقیت در انجام کارهاست. اگر در خواب، نور خورشید را در اتاق مشاهده کنید، نشانه‏ى آن است که روز خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب، عکس خورشید را در آب ببینید، به این معناست که به موفقیتى زودگذر خواهید رسید. دیدن خورشید پشت ابرها، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى شود.

خوره

هانس کورت مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى خوره، بیانگر رسیدن به مقامات بالاى اجتماعى است.

خوش‏اقبالى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خوش‏اقبالى به شما رو کرده است، بیانگر آن است که به اهداف خود مى‏رسید و روزهاى خوبى پیش رو دارید.

خوشه

محمد بن سیرین گوید: خوشه در خواب چون سبز و تازه است، دلیل فرزند و زیادتى مال و نعمت است و چون خوشه‏ى خشک بیند، فرزندى است که عمرش دراز بود. اما، دلیل تنگى و قحط است در آن و خوشه‏ى خرما و خوشه‏ى انگور تازه بهتر است، خاصه که به وقت خویش بیند.
کرمانى گوید: اگر بیند که خوشه سبز همى خورد، دلیل که در آن سال فراخى و عیش و خوشى است. اگر بیند که خوشه‏ها زرد و خشک است، دلیل که در آن سال تنگى و قحط و نیاز است. قوله تعالى: «سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لمن یشاء». (بقره، 261)
برایت مى‏گوید: دیدن خوشه‏ى گندم در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که زندگى خوبى دارید. اگر در خواب مشاهده کنید گندم یا جو در اثر وزش باد موج مى‏زنند، نشانه‏ى آن است که در تمام کارهایتان به پیروزى و موفقیت مى‏رسید.

خوک

محمد بن سیرین گوید: خوک در خواب مردى است به قوت و توانگر، لکن دون همت و بى‏خبر است و خوک خانگى مرد است فراخ‏دل، لکن پلید و بدفعل باشد و بى‏دین و بى‏دیانت است. اگر بیند که خوکان را در جایگاهى نگاه داشت و رها نمى‏کرد که پراکنده شوند، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند.
کرمانى گوید: مخالطت کردن با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است و دیدن بچه خوک در خواب غم است و خوردن شیر وى در خواب مصیبت و اندوه است، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود. اگر بیند که گوشت خوک مى‏خورد، دلیل که مال حرام خورد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که با خوک صحرایى جنگ مى‏کرد، دلیل است که با مهترى پست و ستمگر او را خصومت افتد. اگر بیند موى خوک یا پوست یا استخوان او داشت، دلیل که بر قدر آن مال حلال یابد.
برایت مى‏گوید: دیدن خوک نر در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست.
بیتون مى‏گوید: دیدن خوک ماده در خواب، بیانگر آن است که در کارهایتان پیشرفت مى‏کنید. مشاهده‏ى خوک چاق در خواب، بیانگر تغییرات خوشایند در زندگى است. مشاهده‏ى خوک لاغر، بیانگر درگیرى و نزاع است. غذا دادن به خوک‏ها، بیانگر داشتن روز خوب است. اگر در خواب صداى خوک‏ها را بشنوید، به این معناست که موضوعى باعث نگرانى و ناامیدى شما مى‏شود. خرید و فروش خوک‏ها در خواب، بیانگر آن است که مسؤولیت سنگینى بر عهده‏ى شما مى‏گذارند.

خون آمدن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بى‏جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وى جراحت‏ها بود و از آن جراحت‏ها خون همى رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد. اگر بیند کسى او را به شمشیر بزد و خون روان شد،دلیل که بر وى زبان خلق دراز گردد و او را در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهى که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او آلوده شد، مالى است که به حرام حاصل کند.
کرمانى گوید: اگر بیند که خون همى خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند. اگر اندامى از اندام‏هاى او ببرد، چنان که آن اندام از وى جدا شود، دلیل است زننده‏ى زخم سفر کند. اگر بیند که در تن او سوراخى بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه‏ى او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالى حرام رسد. اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که در مال او نقصان آید.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که در جایى در خون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بیند که در شهرى یا کوچه‏اى خون همى رفت، دلیل کند بر خون ریختن بسیار در آن موضع. اگر بیند که ناودان‏هاى خون همى رفت، دلیل است هم در آن موضع خون بسیار ریخته گردد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که خون بسیار از بینى او بیرون آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه‏ى او به خون‏آلوده گردد. اگر بیند که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را نقصان افتد. اگر بیند که قوت بر تن او آمد، دلیل بر یافتن مال حرام کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که لباستان خونى شده، بیانگر آن است که دشمنان قصد صدمه زدن به شما را دارند. اگر در خواب ببینید که از زخمى خون مى‏آید، بیانگر بیمارى و شکست در انجام کارهاست. اگر در خواب دستتان را خونى ببینید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. دیدن خونریزى در خواب، بیانگر آن است که روزهاى بدى در انتظار شماست.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان دچار خونریزى شده، به این معناست که یک فرصت خوب براى انجام کارها به دست مى‏آورید. بالا آوردن خون در خواب، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. خون گرفتن در خواب، نشانه‏ى درگیرى و نزاع است.

خونبها

بیتون مى‏گوید: دادن خونبها در خواب، بیانگر آن است که به دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید. چنین خوابى براى بعضى‏ها نشانه‏ى بدبختى و شکست است.

خیابان

بیتون مى‏گوید: قدم زدن از خیابان، دلالت بر آن دارد که براى رسیدن به اهداف خود سخت در تلاش هستید. اگر در خواب مشاهده کنید که هنگام عبور از خیابان، چیزى باعث ترس شما مى‏شود، بیانگر آن است که براى موفقیت در کارها دست به هر کارى مى‏زنید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک خیابان باریک و شلوغ ببینید، یعنى عده‏اى پشت سر شما بدگویى مى‏کنند. دیدن خیابان شلوغ در خواب، نشانه‏ى آن است که اخبار مهمى به گوش شما مى‏رسد. اگر خواب ببینید که در خیابان خلوتى سرگردان هستید، نشانه‏ى آن است که پیشامد ناگوارى در انتظار شماست.

خیار

محمد بن سیرین گوید: خیار به وقت خویش در خواب، دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنى است که به او رغبت کند. اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش حاصل شود و حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است.
کرمانى گوید: اگر بیند که خیار مى‏خورد، دلیل که کارى کند که از آن پشیمان شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است. خوردن خیار با درنگ بیمارى بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خیار بر سه وجه است. اول: پشیمانى در کار. دوم: شادى. سوم: منفعت دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت بود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خیار در خواب، بیانگر آن است که اقبال خوب در انتظار شماست. اگر شخص بیمارى در خواب مشاهده کند که مشغول خوردن خیار است، به این معناست که از بیمارى نجات مى‏یابد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول کاشتن خیار هستید، به این معناست که مسئولیت سنگینى بر عهده‏ى شما قرار مى‏دهند. خوردن خیار شور در خواب، بیانگر یک تجربه‏ى تلخ است.

خیاط

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خیاط در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد. اگر در خواب مشاهده کنید که با خیاطى مشغول دعوا هستید، بیانگر آن است که از موضوعى ناامید مى‏گردید. اگر در خواب خیاطى را ببینید که با متر اندازه‏هاى شما را مى‏گیرد، نشانگر آن است که رفتار خوبى با دیگران ندارید. دیدن خیاط زنانه در خواب، بیانگر پیشامدهاى خوشایند است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با خیاطى مشغول به کار هستید، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید. اگر خواب ببینید که مشغول لباس دوختن هستید، علامت آن است که یک موقعیت خوب براى انجام کارها پیدا مى‏کنید. اگر در خواب خیاطى را ببینید که مشغول دوختن لباس‏هاى پوستى است، به این معناست که کارهاى دشوارى به عهده‏ى شما مى‏گذارند.

خیس شدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که لباس‏هایتان خیس شده است بیانگر ضرر و زیان است و باید مراقب افراد حیله‏گر باشید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که سراپا خیس شده است، بیانگر آن است که دست به کارهاى رسوایى‏آور مى‏زند.

خیمه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که خیمه از بهر خویشتن زد یا کسى از بهر او زد و آن جا نشست. اگر سپاهى بود، مال یابد به قدر بزرگى و کوچکى آن. اگر بازرگان بود، سفر کند و از آن سفر مال و نعمت یابد. اگر خیمه‏ى سیاه و بزرگ بیند، دلیل غم و اندوه است. اگر خیمه کهن و پاره بیند، دلیل است که او به مضرت و زیان برسد.
کرمانى گوید: اگر بیند از خیمه بیرون رفت، دلیل که از شرف و بزرگى بیفتد، اگر بیند پادشاه به خیمه‏اش نشسته بود، کارش نکو گردد و بر دشمن ظفر یافته، کارش به نظام شود و خیمه در روز به خواب دیدن، کسى بود که کار شاهان به هم پیوندد و مهیا دارد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

دادگاه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک دادگاه، ببینید بیانگر آن است که نباید اجازه دهید تا حق شما پایمال شود. اگر در خواب مشاهده کنید که در دادگاهى شما را محکوم مى‏کنند، به این معناست که به خاطر انجام دادن کارى از شما تشکر و قدردانى مى‏شود. اگر به عنوان یک شاهد در دادگاه حضور پیدا کنید، علامت آن است که به دیگران در انجام کارهایشان کمک مى‏کنید. دریافت احضاریه از دادگاه، نشانه‏ى انجام یک کار غیر قانونى است.

دارایى

بیتون مى‏گوید: داشتن ثروت فراوان در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است.

داربست

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب داربستى ببینید، به این معناست که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. بالا رفتن از داربست، به این معناست که به خاطر کارى که انجام نداده‏اید شما را سرزنش مى‏کنند. پایین آمدن از داربست،بیانگر آن است که گناهى انجام مى‏دهید که به خاطرش مجازات مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که روى داربستى مشغول کار هستید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. افتادن از روى داربست، علامت آن است که در انجام کارتان دچار مشکلى مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را ببینید که از روى داربستى مى‏پرد به این معناست که شجاعت بیش از حد باعث دردسر شما مى‏شود.

دارچین

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین مى‏خورد غم و اندوهش صعب‏تر بود.
کرمانى گوید: اگر بیند دارچین جهت رفع علت مى‏خورد و او را سود داشت، دلیل نیکى و صلاح است.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى دارچین در خواب، بیانگر آن است که در کارهایتان دچار مشکل مى‏شوید.

دارو

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند جهت بیمارى دارو بخورد و او را موفق بود، دلیل که صلاح دین باشد.
کرمانى گوید: اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وى را زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه مى‏کرد، دلیل که با مردم نیکویى کند. اگر بیند داروى خشک مى‏ستد، دلیل که از غم و اندوه رهایى یابد. اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: هر دارویى که زرد باشد، دلیل بر بیمارى و رنج کند و هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیمارى کند. اگر بیند دارو خورد و بر وى اثر کرد، دلیل است که دین وى به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.
بیتون مى‏گوید: خوردن داروهاى خوش‏طعم، بیانگر حل مشکلات است. خوردن داروهاى تلخ در خواب، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده کنید که به شخصى دارو مى‏دهید، علامت آن است که قصد دارید به یکى از دوستانتان ضرر برسانید. استفاده کردن از داروى قلابى در خواب، بیانگر آن است که دست به کارهاى نادرست مى‏زنید.
برایت مى‏گوید: دیدن دارو در خواب، بیانگر آن است که براى سود بیشتر باید تلاش کنید. اگر خواب ببینید که مشغول درست کردن دارو هستید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

داروخانه

برایت مى‏گوید: دیدن داروخانه در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. خریدن دارو از داروخانه، بیانگر آن است که چیز مهمى را از دست مى‏دهید.

داس

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند داس در دست داشت، دلیل که آلتى بیاورد که وى را مال حاصل شود. اگر بیند با داس کشت و درو کرد، دلیل او را مال و نعمتى به رنج حاصل شود. اگر داس او بشکست و یا ضایع شد، مال او نقصان یابد.
جابر گوید: اگر داس زرین یا سیمین در دست داشت، دلیل بود که از مال حرام چیزى حاصل کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک داس ببینید، بیانگر آن است که به یکى از اهداف خود مى‏رسید.
بیتون مى‏گوید: دیدن داس شکسته در خواب، علامت شکست در کارها است.

داغ کردن (سوزاندن)

محمد بن سیرین گوید: داغ کردن به خواب، دلیل بر یافتن گنج و مال است. اگر بیند بر تنش داغ بود، دلیل به قدر آن گنج و مال یابد. اما اگر آن مال را در خیرات و طاعت حق تعالى هزینه کند، در عقبى از عقوبت حق تعالى رستگار شود. ولى اگر در شر و فساد صرف کند، به عذاب مبتلا شود.
کرمانى گوید: اگر بیند از محل داغ خون و چرک بیرون مى‏آمد، دلیل که به خدمت پادشاه مقیم شود. اگر از نشان داغ خون و چرک نمى‏آمد، دلیل که از سلطان بهره نیابد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند داغ بر کسى نهاد یا کسى داغ بر تن او نهاد، تأویلش سخن زشت است، یا بر او تهمت نهند. اگر به جهت علتى به پشت وى داغ نهادند، دلیل بر دین و دنیاى او بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: داغ آتشین منع زکوة بود و مشغولى از لشگر پادشاه. قوله تعالى: «یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتکوى جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم». (توبه، 35)

دالان

برایت مى‏گوید: راه رفتن در دالان بیانگر، درگیرى و نزاع است. اگر در خواب، خودتان را در دالانى تاریک و طویل ببینید به این معناست که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

دام

محمد بن سیرین گوید: دام اگر بیند،مکر و حیلت بود. اگر بیند پاى او در دام گرفتار است، دلیل بود که به مکر و حیله گرفتار شود. اگر بیند پایش از دام گشوده گشت، تأویلش به خلاف این بود.
جابر مغربى گوید: اگر جانورى از جمله‏ى حیوانات با دام بگرفت، آن کس را که به آن جانور منسوب است به مکر و حیلت به چنگ آورده، مطیع و فرمانبر خود کند.
هانس کورت مى‏گوید: پهن کردن دام براى شکار حیوانات، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود دست به هر کارى مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید که حیوانى در دام افتاده است، بیانگر آن است که در کارهایتان پیشرفت مى‏کنید. مشاهده‏ى دام خالى، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب یک دام پاره ببینید، به این معناست که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند.

داماد

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى داماد در خواب، نشانه‏ى آن است که یکى از آشنایان شما به زودى ازدواج مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که با دامادى روبوسى مى‏کنید، بیانگر دعوا و مشاجره است. اگر در خواب ببینید با داماد دعوا مى‏گیرید، به این معناست که یک موقعیت خوب پیش رو دارید.

دامن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روى دامن کسى بنشیند، به این معناست که در کارتان موفق مى‏شوید. اگر دخترى مشاهده کند که شخصى روى دامنش نشسته، به این معناست که به خاطر اشتباهى مورد سرزنش قرار مى‏گیرد. اگر خواب ببینید که مارى روى دامنتان قرار دارد، معنایش آن است که دشمنان شما را آزار مى‏دهند و اگر گربه‏اى روى دامن خود ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب باشید تا در دام افراد حیله‏گر نیفتید.

دانش‏آموز

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دانش‏آموزى ببینید، به این معناست که به خاطر موضوعى بى‏ارزش با دیگران بحث مى‏کنید.

دانشجو

برایت مى‏گوید: دیدن دانشجو در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است.

دانشکده

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دانشکده در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالاى اجتماعى است. اگر در خواب مشاهده کنید که تحصیلات خود را به پایان رسانده‏اید اما دوباره در دانشکده ثبت نام مى‏کنید، بیانگر آن است که به خاطر انجام کارهاى نیک مورد تشویق قرار مى‏گیرد.

دانشگاه

بیتون مى‏گوید: بازدید از دانشگاه در خواب، بیانگر از دست دادن موقعیت‏هاى خوب است. اگر خواب ببینید که در دانشگاه زندگى مى‏کنید، به این معناست که در انتخاب رشته‏ى تحصیلى، دچار اشتباه شده‏اید.
برایت مى‏گوید: رفتن به دانشگاه خوش‏شانسى است. اگر خواب ببینید که براى ورود به دانشگاه قبول شده‏اید، نشانه‏ى این است که مورد احترام دیگران قرار مى‏گیرید.

دانه‏ها

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دانه‏ها چیزى بر زمین ریخته بود، آن چیزها را نرخ کاسته گردد و هر چیز از دانه‏ها که بیند، که در خانه کرد یا در جوالى یا در جاى دیگر، نرخ آن چیز گران شود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند شپشه در دانه‏ها افتاد، دلیل که نرخ دانه‏ها گران شود. اگر بیند دانه‏ها از زمین برچید، نرخ آن گران شود. اگربیند آتش در بازار چوب‏فروشان افتاد، دلیل که دانه‏ها گران شود. اگر بیند مردگان دانه‏ها به مردمان دادند، دلیل که دانه‏ها ارزان شود.

داور

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک داور ببینید، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب باشید تا دچار مشکلات نشوید. اگر خواب ببینید که یک داور هستید، به این معناست که باید در تصمیم‏گیرى مصمم باشید.

دایره

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شکل دایره در خواب، به این معناست که باید مراقب اطراف خود باشید. اگر دخترى در خواب شکل دایره ببیند، بیانگر آن است که در انجام کارى بدون فکر عمل مى‏کند.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دایره‏اى رسم مى‏کنید، به این معناست که در تلاش هستید تا موفق شوید اما نمى‏توانید. اگر در خواب خودتان را در دایره‏اى ببینید، بیانگر آن است که به دنبال راه‏حلى براى مشکل پیش آمده مى‏گردید.

دایرةالمعارف

برایت مى‏گوید: دیدن دایرةالمعارف در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است.

دایه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دایه‏اى را ببینید که مشغول شیر دادن به بچه است، به این معناست که به یکى از اهدافتان مى‏رسید. اگر در خواب بچه‏اى را ببینید که دایه دارد، نشانه‏ى آن است که اخبار ناگوارى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب دختر جوانى را ببینید که دایه دارد، به این معناست که روزهاى خوبى در انتظار شماست.
بیتون مى‏گوید: اگر زنى خواب ببیند که مشغول نگهدارى از بچه‏ها است، دلالت بر آن دارد که مى‏تواند به تنهایى زندگى خود را اداره کند.

دباغى

محمد بن سیرین گوید: دباغى کردن در خواب، گذاشتن شغل مردمان بود. اگر کسى به خواب بیند که دباغى مى‏کرد، دلیل که شغل مردمان به صلاح بگذارد. اگر بیند مرده را زنده همى کرد، دلیل که پیشه را دباغى کند.
کرمانى گوید: دباغى در تأویل والى بود که مردمان سراى‏ها به وى سپارند و میراث وارثان قسمت کند و پوست در خواب مال و میراث بود. اگر دباغى به خواب بیند که مرده زنده کرده، دلیل که از دباغى بى‏نیاز گردد.
جابر گوید: دباغى به خواب دیدن، در تأویل، مردى بود که صلاح کار بدو بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شغلتان دباغى است، نشان‏دهنده‏ى انجام کارهاى سخت و دشوار است. اگر شخصى را مشغول دباغى پوست حیوانات ببینید، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده کنید که از دباغخانه چرم خریدارى مى‏کنید، بیانگر آن است که با دوستان خود لحظات خوبى را سپرى مى‏کنید.

دبه‏ى روغن

محمد بن سیرین گوید: دبه روغن در خواب، مردى امین بود که مال کسان را در خیر و شر نفقه کند. اگر بیند دبه روغن داشت یا کسى بدو داد، دلیل که با مردى امین او را صحبت افتد به دوستى و از او خیر یابد، به قدر بزرگى و کوچکى دبه. اگر دبه را چرکین و کهنه بیند، دلیل که از آن مرد شر و مضرت بدو رسد. اگر بیند دبه او ضایع شد، از او جدا شود و ترک صحبت او.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دبه به خواب بر نه وجه است. اول: مرد امین. دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح تن. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیر و برکت. نهم: میراث از جهت زنان.

دبیرستان

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دبیرستان در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. دیر رسیدن به دبیرستان، بیانگر دردسر و گرفتارى است.

دبیرى

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى به خواب بیند دبیرى مى‏کرد، دلیل که مال مردمان را به مکر و حیله ستاند و کارهاى ناکردنى کند. اگر بیند دبیرى پادشاه مى‏کرد، دلیل که از مردمان منفعت بسیار یابد. اگر بیند که دبیرى دانا بود، دلیل که خیر و منفعت یابد، ولکن اگر عمل دارد، دلیل است که معزول گردد.
کرمانى گوید: اگر بیند که جامع قرآن و خطبه و دعوات و توحید و ثبوت مى‏نوشت، دلیل است که به شغل و عیش کردن دنیا فریفته گردد. اگر بیند که خامه مى‏نوشت و مدادش نیکو است، دلیل که قباله‏ى مال و بوارا مى‏نویسد. اگر بیند که چیزها مى‏نوشت که خلاف شریعت است، دلیل است که بد باشد.

دختر

محمد بن سیرین گوید: دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادى و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دخترى آمد، یا کسى دختر به وى بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمى و برکت و نعمت است. اگر بیند که دختر او بمرد، تأویلش به خلاف این است.
کرمانى گوید: اگر بیند دختر به کسى داد، دلیل که از او خرمى بدان کس رسد. اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دخترى برگرفته و مى‏برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد. اگر بیند که او دخترى شده بود، دلیل بر غم و اندوه کند.
بیتون مى‏گوید: دیدن دخترى زیبا در خواب، نشانه‏ى داشتن زندگى خوب و دیدن دخترى لاغر و ضعیف در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده کنید که دخترتان به حرف‏هاى شما اهمیتى نمى‏دهد، به این معناست که روزهاى بدى پیش رو دارید. دیدن دختر ناتنى خود در خواب، بیانگر داشتن لحظات شاد است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دخترى به شما توهین مى‏کند، به این معناست که به خاطر اشتباهى که مرتکب شده‏اید مجازات مى‏شوید. اگر دخترى را با لباس سفید ببینید، نشانه‏ى داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر خواب ببینید که اطراف شما دخترانى شاد و بانشاط هستند، بیانگر آن است که مورد آزار عده‏اى قرار مى‏گیرید. اگر خواب ببینید که دخترى شما را مى‏بوسد، یعنى دچار ناامیدى مى‏شوید.

دخل

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دخلى پر از پول مشاهده کنید، به معناى داشتن لحظات لذت‏بخش است و اگر دخلى خالى ببینید، یعنى دچار غم و اندوه مى‏شوید.

در

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهاى معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهاى نعمت و مال دنیا بر وى گشاده شود. اگر بیند آن درهایى که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال و نعمتى که دارد به زودى هزینه کند بر خاص و عام. اگر بیند در سرا در برابرش گشاده شد، دلیل که مالى بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عیال خود نفقه کند. اگر بیند که در سراى او بشکست، یا بیفتاد یا ضایع شد، دلیل است بر مصیبت و رنج عظیم که بدو رسد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در سراى کسى بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند، دلیل که در محنت و مصیبت افتد، خداوند خانه. اگر بیند در سرایش از جایگاه زایل شد، دلیل که حال او از نیکى به بدى زایل گردد، به سبب اهل او. اگر بیند در سراى او انباشته است، دلیل که اهل آن سراى را مصیبت رسد. اگر بیند در میان سراى او در کوچک بود، دلیل که آفتى و مکروهى به عیال او رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند که حیوانات درنده در خانه‏ى او برمى‏جهند، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند. اگر دید در خانه‏ى او دو حلقه داشت، یا بر در خانه او حیوانات درنده بودند، دلیل که زنان او را دوست دارند. اگر بیند در آسمان گشاده گردید، دلیل است که بر مردم آن دیار در خیر گشاده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن در به خواب بر سه وجه است. اول: خداوند سراى. دوم: زن. سوم: خادم و هر که دروازه‏ى شهر به خواب دید، دلیل بود بر حاجت و دربانى پادشاه و مردى بزرگ است.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از درى عبور مى‏کنید، یعنى عده‏اى قصد تهمت زدن به شما را دارند. اگر در خواب مشاهده کنید که در شبى بارانى از درى عبور مى‏کنید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. براى زنان چنین خوابى، بیانگر انجام کارهاى ناپسند است.

در آغوش گرفتن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب بینید که شخصى را در آغوش گرفته‏اید، به این معناست که باید مراقب باشید تا در دام افراد حیله‏گر نیفتید.
بیتون مى‏گوید: در آغوش گرفتن نزدیکان، نشانه پیشامدهاى ناگوار است. اگر در خواب شخص غریبه‏اى را در آغوش بگیرید، بیانگر همنشینى با افراد جدید است.

درآمد

بیتون مى‏گوید: حقوق گرفتن در خواب، دلالت بر آن دارد که قصد آزار کسى را دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که قسمتى از درآمدتان اضافه مانده، نشانه‏ى پیشرفت در امور مالى است. داشتن درآمد کم در خواب، علامت گرفتارى و مشکلات دارد. اگر زنى در خواب مشاهده کند که هیچ درآمدى ندارد، به معناى یأس و ناامیدى است.

درآوردن لباس

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که لباستان را درمى‏آورید، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب کفشایتان را درمى‏آورید، بیانگر رفتن به یک مسافرت است.

دربانى

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که دربانى مى‏کرد، دلیل که حاجتى که دارد روا شود، از مردى بزرگ و عزت و جاه یابد. اگر بیند که دربانى مى‏کرد و در نبود، دلیل که خاص و مقرب پادشاه شود. اگر بیند که پادشاه او را از دربانى معزول کرد، تأویلش به خلاف این است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دربان هستید، یعنى مرتکب اشتباه مى‏شوید. دیدن دربان در خواب، بیانگر یک پیشامد ناراحت‏کننده است.

درختان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن هر درختى که به نزد مردمان عزیز است. دیدن مردى شریف و بزرگوار بود و هر درختى که میوه‏دار است، دلیلش بر مردى توانگر است و درخت بى‏بر مردى است درویش و درختى که دیار عرب است، دلیل بر مردى بیابانى کند و هر درخت که در ناحیه‏ى عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختى که معروف نباشد و در مسجد یا در نمازگاهى است، دلیل بر قوه‏ى دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختى از ریشه برکند، دلیل که مردى را از جاه و نعمت بیفکند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب درخت سرسبزى را مشاهده کنید، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب درخت خشکیده‏اى ببینید، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب از درختى بالا بروید، یعنى روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که درختى را مى‏برید، یعنى دچار مشکلات مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن درختى پر از گل، بیانگر خوش‏شانسى است. دیدن درختى پر از میوه، بیانگر وقوع حوادث خوشایند است. اگر خواب ببینید که از درختى مى‏افتید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. نشستن زیر درخت در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوب است.

درخت آبنوس

دلیل کند بر مردى فرومانده از کارش و بعضى گویند. زن بود یا کنیزک.

درخت آلو

در خواب، دیدن مردى طبیب که نفعش به هر کس مى‏رسد و درخت آلوى زرد، دلیل بود بر بیمارى.

درخت امرود

به خواب دیدن، دلیل بر مردى توانگر بود، که خوش‏طبع و سازگار است.

درخت انار

دلیل بود بر مردى که مال و نعمت بسیار دارد و بعضى گویند: دلیل بر زنى توانگر شایسته است.

درخت انجیر

به خواب دیدن، دلیل بر مردى توانگر و خداوند نعمت.

درخت انگور

دلیل بر زنى کریمه‏ى نیکو صورت نیکوکار.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب درخت انگورى را ببینید که هیچ انگورى ندارد، به این معناست که شما فرد متکبرى هستید. دیدن انگور روى درخت، نشان‏دهنده‏ى آن است که براى موفقیت تلاش فراوانى مى‏کنید.

درخت بادام

به خواب دیدن، دلیل بر زنى کند که بدکردار باشد.

درخت بلوط

دلیل کند بر مردى بى‏خبر منافق با اهل خویش.
بیتون مى‏گوید: مشاهده درخت بلوط در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب درخت بلوطى بدون شاخ و برگ دیدید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر رعد و برق زیر یک درخت بلوط مى‏روید، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید خطرى شما را تهدید مى‏کند. نشستن زیر درخت بلوط در خواب، بیانگر آن است که شخصى به کمک شما مى‏آید.

درخت بید

هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت بید، بیانگر آن است به سفرى مى‏روید که هیچ سودى از آن نمى‏برید.
برایت مى‏گوید: دیدن بید مجنون در خواب، بیانگر ملاقات با دوستان قدیمى است. اگر در خواب شکوفه‏اى از درخت بید بچینید، بیانگر آشنایى با افراد جدید است.

درخت پسته

دلیل است بر مردى توانگر، اما بخیل.

درخت تبریزى

برایت مى‏گوید: درخت تبریزى، نشانه‏ى آن است که تصمیم درستى براى انجام کارها مى‏گیرید.

درخت ترنج

دلیل کند بر مردى مخالف خود رأى و بعضى گویند: دلیل کند بر مردى صاحب جاه و نعمت.

درخت توت

برایت مى‏گوید: درخت توت، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

درخت چنار

دلیل کند بر مردى مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد.

درخت خار

دلیل کند بر مردى بدکردار، که شر او به مردمان رسد و بعضى گویند: دلیل کند بر مردى بیمار که هیچ کس را منفعت نباشد.

درخت خرما

به خواب دیدن، دلیل بر مردى شریف و عالم کند. اگر بیند درخت خرمایى در خانه داشت، دلیل که با مردى بزرگ دوست و آشنا شود.

درخت زردآلو

دلیل کند بر مردى بیمار.

درخت زیتون

دلیل کند بر مردى که خداوند اصل و نسب است، لکن در مال اندک و نیکویى کمتر باشد.

درخت سدر

دلیل کند بر مردى بزرگوار، لکن خداوند شرم بود.

درخت سرو

دلیل کند بر مرد عجمى تیزطبع.

درخت سنجد

دلیل کند بر مردى سبک‏روح، محتشم و لطیف‏سخن و مردم‏نواز.

درخت سیب

تأویل درخت سیب مثل درخت سرو است.

درخت شفتالو

به خواب دیدن، دلیل کند بر مردى توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.

درخت شمشاد

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب درخت شمشادى ببینید، به معناى آن است که به اهداف خود مى‏رسید. اگر در خواب درخت شمشاد خشکى ببینید، به این معناست که مسئولیت سنگینى بر دوشتان مى‏گذارند. اگر خواب ببینید که از میان شمشادها مى‏گذرید، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است.

درخت صنوبر

دلیل کند بر مردى درویش بد دین، که او را نه دین است و نه دنیا.

درخت عود

دلیل کند بر مردى نیکوروى، لطیف طبع، خوش‏زبان و توانگر.

درخت فندق

دلیل کند بر مردى عرب و سخت‏دل، که به لهو و طرب خوش داشته باشد و خیرش کمتر است.

درخت کاج

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت کاج، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. دیدن جوز کاج، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.

درخت کدو

دلیل کند بر مردى عالم یا طبیب بافرهنگ.

درخت گردو

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت گردو در خواب، نشانه‏ى داشتن لحظات لذت‏بخش است.

درخت گلنار

دلیل بر مردى شریف، کریم، جوانمرد و بعضى گویند: دلیل کند بر مال و فرزند.

درخت گیلاس

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت گیلاس، نشان‏دهنده‏ى داشتن زندگى خوب است. اگر در خواب ببینید که از درخت گیلاس بالا مى‏روید، بیانگر آن است که از انجام کارى خسته مى‏شوید. افتادن از درخت گیلاس، بیانگر یک اتفاق خوشایند است.

درخت نارنج

دلیل کند بر مردى گران‏طبع بیمارگونه و زردروى.

درخت نخل

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت نخل در خواب، بیانگر آن است که فرصتى براى انجام کارهاى عقب‏افتاده به دست مى‏آورید. دیدن نخل آپارتمانى، بیانگر موفقیت در کارها است.

درخت نى

محمد بن سیرین گوید: دلیل کند بر مردى بدخوى و سخن‏چین. هر درختى که میوه‏دار است، دلیل بر نعمت است، بر قیاس میوه‏ى آن درخت. اگر کسى بیند از درخت میوه‏دار میوه خورد، دلیل که به قدر آن منفعت مالى از کسى بیابد و بعضى از معبران گفته‏اند: دیدن درخت به خواب زن است و درخت چون در خانه‏ى پادشاه بیند، خدمتکار پادشاه است. اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه، تأویلش مردمان فرومایه است و هر درختى که خار دارد، تأویلش مردى است بدخوى ناسازگار.
کرمانى گوید: رگ و بیخ درختان به خواب، دلیل است بر رضاى خداوند در دین. اگر بیند رگ‏هاى درخت قوى بود، دلیل که زکوة مال تمام دهد. اگر به خلاف این بیند، زکوة مال ندهد و پوست درخت، دلیل بود بر روزه داشتن خداوند خواب. اگر بیند پوست درخت قوى بود، دلیل که خداوندش روزه‏دار است و شاخ درختان به خواب دیدن، دلیل است بر برادران و خویشان و فرزندان وى. اگر بیند شاخه‏هاى درخت بسیار است، خویشان آن و اهل بیت او بسیار باشند و برگ درختان، دلیل است بر خوش‏طبعى.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن درختان در خواب، بر ده وجه است. اول: پادشاه. دوم: زر. سوم: بازرگان. چهارم: مرد مبارز. پنجم: مرد عالم. ششم: مؤمن. هفتم: کافر. هشتم: عنوان. نهم: خصومت و جنگ. دهم: مرد منافق. و هم آن حضرت مى‏فرماید: درخت انگور در خواب بر پنج وجه است. اول: منفعت. دوم: خسران. سوم: مرد با مکر و حیله. چهارم: جنگ و خصومت. پنجم: مال شبهه.

درد کردن اعضا

ابن‏سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که همه‏ى اندام‏هاى او درد مى‏کرد، دلیل که مالى که دارد از دست او برود. اگر بیند که سرش درد مى‏کرد، دلیل که گناه بسیار کند و توبه باید کرد و صدقه باید داد. قوله تعالى: »فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک«. )بقره، 196(. اگر بیند که پیشانى او درد مى‏کرد، دلیل بر فساد دین و غم و اندوه کند. اگر بیند که چشم وى درد مى‏کرد و کسى او را مداوا مى‏کرد، دلیل است که وى را راه نماید به حق. اگر بیند که گوش او درد مى‏کرد، دلیل که از هر کسى سخن زشت و فحش شنود. اگر بیند که زبانش درد مى‏کرد، یا در زبانش نقصانى است، دلیل که سخنى گوید که وى را از آن ضررى رسد. اگر که گردن او درد مى‏کند، دلیل که امانتى به گردن او است و آن امانت را نگذارد. اگر بیند که دلش درد مى‏کند، دلیل که سخت و بى‏رحم است.اگر بیند که شکمش درد مى‏کند، دلیل که مال حرام خورد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر کسى در خواب احساس کند که جایى از بدنش درد مى‏کند، بیانگر آن است که از انجام یکى از کارهاى خود احساس پشیمانى مى‏کند. اگر در خواب شخصى را ببینید که جایى از بدنش درد مى‏کند، بیانگر آن است که بدون فکر کارى را انجام مى‏دهید. اگر دخترى احساس کند که قلبش درد مى‏کند، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى او مى‏گردد.
برایت مى‏گوید: احساس درد در خواب، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر خواب ببینید که به خاطر درد احساس ناراحتى مى‏کنید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد.

درد دل کردن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با شخصى مشغول درددل هستید، به این معناست که روزهاى بدى پیش رو دارید.

دردسر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به دردسر افتاده‏اید به این معناست که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. اگر در خواب شخصى را ببینید که دچار گرفتارى شده، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

در زدن

برایت مى‏گوید: شنیدن صداى در، در خواب بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است.

درشکه

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درشکه در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. سوار شدن بر درشکه در خواب، بیانگر سود مالى است. دویدن به دنبال درشکه در خواب، بیانگر انجام کارهاى دشوار است.

درفش کفاشى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب درفش کفاشى ببینید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود، اگر در خواب ببینید که با درفش کفاشى مجروح مى‏شوید، نشانه‏ى درگیرى و دعوا است.

درگیرى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با شخصى درگیر شده‏اید، بیانگر انجام کارهاى خطرناک است. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که با شخصى دعوا مى‏گیرد، به این معناست که مردى عاشقانه او را دوست دارد.

درمانده

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد درمانده در خواب، نشانه‏ى سود مالى است. اگر در خواب، خود را درمانده ببینید به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

درمانگاه

بیتون مى‏گوید: دیدن درمانگاه در خواب، به معناى غم و اندوه است.

درو

بیتون مى‏گوید: دیدن کشاورزان هنگام درو، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر در خواب ماشین درو ببینید، بیانگر آن است که دچار ضرر و زیان مى‏شوید.

دروغ گفتن

محمد بن سیرین گوید: دروغ گفتن در خواب، دلیل بر فساد دین است. اگر بیند که گواهى به دروغ مى‏دهد، دلیل که دین او تباه شود و تأویلش به خلل است.
جابر گوید: اگر بیند پادشاه دروغ مى‏گفت، دلیل که مردم نکوهش و بدى او گویند و حرمت و آبروى او برود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى آن که تنبیه نشوید، مجبورید دروغ بگویید معنایش این است که رفتار بدى با اطرفیان دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که براى دفاع از دوستتان دروغ مى‏گویید، بیانگر آن است که شخصى به شما توهین مى‏کند. اگر در خواب شخصى به شما دروغ بگوید، یعنى قصد دارد تا به شما آسیب برساند. اگر در خواب شما را دروغگو بنامند، به این معناست که عده‏اى قصد آزار شما را دارند.

درویشى

محمد بن سیرین گوید: درویشى در خواب بهتر از توانگرى است، خاصه در راه دین و صلاح و عاقبت. اگر بیند که درویش شده است، دلیل کند بر صلاح دین و عاقبت وى. اگر بیند که توانگر شده بود، تأویلش به خلاف این است.
کرمانى گوید: اگر بیند که با درویش مسلمان خیرات کرد، دلیل که دشمن خود را در کارى یارى دهد. اگر بیند که از درویش نان مى‏خواست، دلیل که خیر و منفعت به وى رسد.

دره

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در دره‏اى شد، دلیل که در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بیند از دره بیرون آمد، از غم و اندوه رسته شود.
کرمانى گوید: دره در خواب، دلیل بر حج اسلام کند. قوله تعالى: «و الشعرآء یتبعهم الغاون الم تر انهم فى کل واد یهیمون». (شعراء، 225).
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دره‏ى سرسبز و زیبا در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. دیدن دره‏اى خشک و تاریک در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است متحمل ضرر مى‏شوید. اگر در خواب دره‏اى پر از لجن ببینید، به این معناست که سلامتى شما در خطر است.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که براى گردش به دره‏اى مى‏روید به این معناست که خبرهایى به گوش شما مى‏رسد.

دریا

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وى را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصى یابد. اگر بیند که از دور به دریا نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدان چه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روى دریا همى شد، چنان که پاى او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهاى دنیا بر او آسان شود.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردى عالم و فاضل شود. اگر بیند در میان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او پرخطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بى‏غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره‏ى تمام یابد.
برایت مى‏گوید: دیدن دریایى آرام، بیانگر داشتن لحظات شیرین است. دیدن دریایى طوفانى در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.
بیتون مى‏گوید: شندین امواج دریا، بیانگر آن است که زندگى یکنواختى دارید. اگر زنى در خواب مشاهده کند که با همسر خود در دریا مشغول شنا است، به این معناست که در انجام کارش موفق خواهد شد.

دریاچه

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى دریاچه در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که در دریاچه‏اى مشغول شنا هستید، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوب است.
بیتون مى‏گوید: قایق‏رانى در دریاچه، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب دریاچه‏اى با آب‏هاى زلال ببینید، به این معناست که به هدف خود مى‏رسید. اگر در خواب دریاچه‏اى با آب گل‏آلود ببینید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

دریانورد

برایت مى‏گوید: دریانوردى در خواب، نشانه‏ى خوش‏شانسى است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دریانورد هستید، به این معناست که به مسافرت‏هاى لذت‏بخشى خواهید رفت. اگر دخترى در خواب یک دریانورد ببیند، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شود.

دزد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دزدى را ببینید، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید، خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که دزد به خانه‏ى شما آمده، به این معناست که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب برسانند. اگر در خواب دزدان دریایى ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر در خواب خودتان را یک دزد دریایى ببینید، بیانگر آن است که در انجام کارى موفق نمى‏شوید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که نامزدش یک دزد دریایى است، به این معناست که نامزدش فرد مناسبى براى ازدواج نیست.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دزدى را گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که در کارها پیشرفت مى‏کنید، دیدن فرار یک دزد در خواب، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر خواب ببینید که دزد هستید، علامت آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

دژ نظامى

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دژ نظامى در خواب، به این معناست که باید مراقب دشمنان باشید. اگر در خواب شخصى را ببینید که در دژ نظامى زندانى است، یعنى در کارها به موفقیت مى‏رسید.

دست

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که قاضى یا سلطان دست او را ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش را بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش بازماند. اگر بیند که به یک دست، دست دیگر را باز مى‏کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کارد مى‏برد. دلیل که او را دل به هواى کسى مشغول شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که چپ شده است و کارها به دست چپ مى‏کرد، دلیل که کارهاى پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست‏ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندى حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتى رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگر بیند که دست او بزرگ‏تر یا قوى‏تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد.
جابر گوید: اگر بیند که دست خویش را چون چنبر در گردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جایى کوتاه کردند، دلیل است مقصودى که دارد برمى‏آید از کسى که از او یارى خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فساد پیشه و منفعت وى کند.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگى و پادشاهى یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست‏ها را با اشنان مى‏شست، دلیل است که از خیر او ناامید شود، آن که امید دارد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دست‏هایى تمیز و زیبا ببینید، بیانگر آن است که در کارها به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب دست‏هاى زشت و کثیف ببینید، به معناى غم و اندوه است. دیدن دست خونى در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما شده است. اگر در خواب ببینید که دستان خود را سوزانده‏اید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود دست به هر کارى مى‏زنید. اگر در خواب دستان خود را زخمى ببیند، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با کسى دست مى‏دهید، یعنى یک دوست خوب پیدا مى‏کنید. دیدن دست‏هاى پر مو،بیانگر بدشانسى است. اگر در خواب دست‏هاى زیادى ببینید، به این معناست که به ثروت مى‏رسید. اگر در خواب ببینید که دستتان ورم کرده نشانه‏ى آن است که دچار مشکلى مى‏شوید، دیدن دست‏هاى قطع شده در خواب بیانگر شکست در کارها است.

دستبند

برایت مى‏گوید: دیدن دستبند در خواب، بیانگر دیدار از دوستان قدیمى است. اگر در خواب یک دستبند هدیه بگیرید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن دستبند نقره در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. دیدن دستبند طلا، بیانگر خوش‏شانسى است.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که یک دستبند گم کرده‏اید، یعنى موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. پیدا کردن دستبند، نشانه‏ى آن است که ملکى مى‏خرید.

دست دادن

بیتون مى‏گوید: دست دادن در خواب، بیانگر آن است که با دیگران رفتار خوبى دارید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که با فرمانده‏اى دست مى‏دهد، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارد. اگر دخترى در خواب با یک پیرمرد دست بدهد، بیانگر آن است که دچار گرفتارى مى‏شود.

دستکش

محمد بن سیرین گوید: اگر مردى بیند دستکش در دست داشت و از آهن است، دلیل که او را قوت و توانایى است، خاصه که از فولاد بود. اگر دستکش زرین است یا سیمین، تأویلش چون دست‏اورنجن است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دستکش در خواب بر سه وجه است. اول: قوت و توانایى. دوم: ظفر یافتن بر دشمن. سوم: نظام کارها.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دستکش به دست دارید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که دستکشى هدیه گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که قصد دارید شخصى را به دردسر بیاندازید. گم کردن دستکش در خواب، بیانگر دعوا و نزاع است.
بیتون مى‏گوید: دیدن دستکش نو در خواب، به این معناست که موانع را پشت سر مى‏گذارید. دیدن دستکش پاره و کهنه، علامت ضرر و زیان مالى است. پیدا کردن دستکش، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر مردى در خواب دستکش زنانه دستش کند، به این معناست که زنى باعث آزار شما شده است. دیدن دستکش رانندگى در خواب، به این معناست که مشکلات را به خوبى حل مى‏کنید.

دستگاه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دستگاهى ببینید، به این معناست که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. دیدن یک دستگاه خراب در خواب، به این معناست که دشمنان به شما آسیب وارد مى‏کنند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشغول تعمیر دستگاه خرابى باشید، نشانه‏ى آن است که براى رسیدن به هدف خود باید از موانع بگذرید. دیدن دستگاه تلفن در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

دستگیره

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دستگیره‏اى ببینید، نشانه‏ى آن است که با افراد جدیدى آشنا مى‏شوید.

دستگیرى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که شخصى دستگیر شده، به این معناست که از موضوعى هراس دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى هنگام دستگیرى از دست پلیس فرار مى‏کند، علامت آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش مى‏کنید.

دستمال

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دستمال در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب دستمال سفید و تمیز ببینید، به این معناست که در دام افراد حیله‏گر نمى‏افتید. مشاهده‏ى دستمال کهنه و پاره، علامت دعوا و نزاع است. اگر در خواب دستمال خود را گم کنید، معنایش این است که پیمانى را که بسته بودید مى‏شکنید.
برایت مى‏گوید: دیدن دستمال کاغذى، نشانه‏ى گرفتارى و مشکلات است. مشاهده‏ى دستمال جیبى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. دیدن دستمال به درد نخور در خواب، بیانگر آن است که سعى مى‏کنید از هر طریقى پول به دست آورید.

دستمزد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که کسى به شما دستمزد مى‏دهد، بیانگر پیشرفت در کارها است. اگر در خواب به کسى دستمزد بدهید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب دستمزدتان کم شده باشد، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که دستمزدتان زیاد شده است، نشان‏دهنده‏ى سود مالى است.

دست‏نویس

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نوشته‏اى ناتمام ببینید، بیانگر آن است که از کارى ناامید مى‏شوید. دیدن یک نوشته ناخوانا در خواب، بیانگر رسیدن به اهداف است. گم کردن یک نوشته، بیانگر غم و اندوه است. سوختن یک نوشته بیانگر، سود مالى است.

دستور پخت

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دستور پخت غذایى را از کسى مى‏گیرید، به این معناست که خبر دروغى را دریافت مى‏کنید.

دستور زبان

هانس کورت مى‏گوید: دیدن دستور زبان در خواب، نشانه‏ى خوش‏شانسى است.
بیتون مى‏گوید: مطالعه‏ى دستور زبان در خواب، به این معناست که در انجام کارتان تصمیم درستى مى‏گیرید.

دست و روى شستن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دست و روى تمام به آب صاف بشست، دلیل که حاجتى که دارد تمام بیابد و مقصودش حاصل شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که دست و روى به آب پلید مى‏شست و تمام نشست، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند که در چشمه‏ى صافى دست و روى تمام بشست، دلیل است اگر غمگین است فرج یابد، اگر ترسنده است ایمن شود، اگر بیمار است شفا یابد، اگر وام دارد وامش گذارده شود، اگر اسیر است از بند رهایى یابد، اگر بیند که دست و روى ناشسته نماز کرد، دلیل که دینش ضعیف است و مالى که دارد از دستش برود.

دسته گل

برایت مى‏گوید: دیدن دسته گل در خواب، بیانگر داشتن روابط دوستانه است. اگر در خواب ببینید که مشغول درست کردن دسته گل هستید، نشانه‏ى آن است که در عشقتان موفق مى‏شوید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب دسته گلى زیبا و رنگارنگ دیدید، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب دسته گلى پژمرده ببینید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

دستیار

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دستیار هستید، به این معناست که شخصى قصد سوءاستفاده از شما را دارد اگر در خواب مشاهده کنید که دستیار دارید، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید بیشتر مراقب اطراف خود باشید. اگر در خواب دستیارى در انجام کارها به شما کمک کند، بیانگر آن است که از انجام کارهاى زیاد خسته شده‏اید.

دسر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشغول خوردن دسر باشید، بیانگر آن است که در کارتان با شکست مواجه مى‏شوید. دیدن دسر در خواب، بیانگر آن است که در کارى سود چندانى نمى‏کنید. اگر دخترى در خواب ببیند که دسر درست مى‏کند، به این معناست که نامزدش فرد مناسبى براى ازدواج نیست.

دسیسه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با دسیسه و نیرنگ به دام مى‏افتید، به این معناست که اشتباهى انجام مى‏دهید.

دشت

بیتون مى‏گوید: دیدن دشتى سرسبز و زیبا در خواب، بیانگر آن است که زندگى خوبى دارید. دیدن دشتى خشک و بى‏آب و علف، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما شده است.

دشمن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود: اول: بستگى کارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با دشمنتان دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب دشمن خود را شکست دهید، به این معناست که از خطرى نجات پیدا مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب با دشمن خود ملاقات کنید، به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

دشنام

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى را دشنام مى‏داد، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود.
کرمانى گوید: اگر بیند کسى را دشنام مى‏داد، دلیل که آن کس بر وى چیره و کامکار شود.

دعا کردن

محمد بن سیرین گوید: دعا در خواب، دلیل حاجت‏روایى بود. اگر بیند خود را دعا همى کرد و آمرزش مى‏خواست، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده و حاجتش روا شود. اگر کسى بیند دعا به کسى مى‏نمود، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جاى نیاورد. اگر بیند مظلومى را دعا مى‏کرد، دلیل کند که همه‏ى خلق را نیکو بود و بد کس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند. اگر بیند دعاى خاص همى خواند، دلیل که وى را فرزندى آید. قوله تعالى: »اذ نادى ربه نداء خفیا«. )مریم، 3(
کرمانى گوید: اگر مصلح و پارسا بود، خدا وى را بیامرزد و حاجت او را روا کند. اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد. اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.
بیتون مى‏گوید: دعا کردن در خواب، بیانگر آن است که براى انجام کارى نیاز به کمک دیگران دارید. اگر در خواب شخصى را در حال دعا خواندن ببینید، بیانگر آن است که دوستانتان به دردسر افتاده‏اند.
برایت مى‏گوید: دعا کردن در مسجد، بیانگر آن است که به هدف خود مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که براى کسى دعاى خیر مى‏کنید، به این معناست که به خواسته‏ى خود خواهید رسید.

دعوت کردن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کسى را به خانه‏ى خود دعوت کنید، نشان‏دهنده‏ى آن است که یک پیشامد غیر منتظره در پیش دارید. اگر در خواب به خانه‏ى کسى دعوت شوید، بیانگر آن است که اخبار ناگوارى به گوش شما مى‏رسد.
برایت مى‏گوید: دعوت کردن در خواب، نشانه‏ى پیدا کردن دوستان جدید است.

دفترچه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک دفترچه‏ى نشانى ببینید، بیانگر آن است که به اهداف خود نمى‏رسید. اگر خواب ببینید که مشغول ورق زدن دفترچه‏ى تلفن هستید، به این معناست که فرد جدیدى به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شود. اگر اسم آشنایى در دفترچه ببینید، بیانگر آن است که فرصتى براى انجام کارهاى عقب‏افتاده پیدا مى‏کنید.

دف زدن

محمد بن سیرین گوید: دف زدن در خواب، امر معروف بود، بر آن کس که دف زند. لکن اگر کنیزک دف زند، دلیل بود بر چیزى مشهور که به او رسد، اگر دف زننده آزاد بود، دلیل بر کارى مشهور بود. اگر مردى جوان دف زند، دلیل که با دشمن خود امر به معروف کند. اگر مردى پیر دف زند، دلیل که ترک امر معروف کند.
کرمانى گوید: اگر مردى بیند در خواب دف زند، استادانه و نیکو، دلیل که زنى بخواهد به صورت نیکو و به کردار بد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آواز دف شنیدن در خواب، نشاط و شادى بود، چون از زن و کنیزک شنود. اگر آواز دف از مردى پیر شنود، دلیل بر بخت و دولت و فیروزى بود و آواز دف از مردى جوان شنیدن، دلیل بر ظاهر شدن حالى کند.

دکان

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دکان در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى سعى دارند مانع پیشرفت شما شوند.

دکتر

بیتون مى‏گوید: دیدن یک دکتر در خواب، بیانگر داشتن سلامتى کامل است. دیدن دکترى در حال معالجه‏ى بیمار، نشان‏دهنده‏ى آن است که بیمارى یکى از اعضاى خانواده‏ى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید با دکترى نامزد شده‏اید، به این معناست که در دام افراد حیله‏گر، گرفتار مى‏شوید. اگر در خواب یک دکتر قلابى ببینید، به این معناست که سلامتى شما در خطر است.

دکل

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک دکل چوبى ببینید، نشانه‏ى آن است که شما آدم متکبرى هستید.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دکل شکسته در خواب، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب است. اگر در خواب یک دکل کشتى ببینید، به این معناست که پولى به دست مى‏آورید. اگر ملوانى در خواب دکل ببیند، نشانه‏ى آن است که سفرى در پیش دارد.

دکمه

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى دکمه در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است. اگر در خواب ببینید که دکمه‏ى خود را گم کرده‏اید، به این معناست که در انجام کارى مرتکب اشتباه مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بر اونیفورم خود، دکمه‏هایى براق مى‏دوزید، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. دیدن دکمه‏هاى سردست در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها است.

دل

محمد بن سیرین گوید: دل دیدن به خواب، مالى بود که به وى رسیده، یا مالک وى گردد. اگر بیند دل بیرون تن او بود، دلیل بود بر صلاح و نیکویى تن وى قوله تعالى: »حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق.« )سبا، 23(. اگر بیند دل او تنگ شد، دلیل که کارهاى وى تنگ و دشوار شود. اگر دل را شادمان بیند، دلیل که کارها بر وى گشاده گردد. اگر دل را فروبسته بیند، از گناه توبه باید کردن.
جابر گوید: اگر بیند دل او پاره‏پاره شد، دلیل که دل را به هوس محال و شغل‏هاى ناکردنى مشغول کند. اگر بیند دل او روشن و منور است، دلیل بر صلاح دین او کند. اگر بیند دلش تاریک و تیره است، تأویلش به خلاف این است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دل به خواب دیدن بر ده وجه است. اول: مال. دوم: ریاست. سوم: فرزند. چهارم: شجاعت. پنجم: جوانمردى. ششم: حرص و آز. هفتم: دین. هشتم: قوت. نهم: شهوت. دهم: نهان داشتن احوال خویش.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن دل و روده‏ى انسان در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

دلار

برایت مى‏گوید: دیدن دلار در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که دلار خریده‏اید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى دچار شکست مى‏شوید. اگر خواب ببینید که دلار پیدا کرده‏اید، نشانه‏ى آن است که از طرف دوستى، هدیه مى‏گیرید. گم کردن دلار در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

دلالى کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند دلالى مى‏کرد، دلیل که مصلح و رهنماى خیر بود به کردار نیک.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دلالى کردن به خواب بر چهار وجه است. اول: مصالحه در میان مردم. دوم: راه راست نمودن. سوم: کردار نیک. چهارم: امر به معروف به جاى آوردن و بدان که دلال، مردى است رهنماى مردمان به خیر و شر.

دلفین

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک دلفین ببینید، دلالت بر آن دارد که کارهاى قبلى خود را هنچنان ادامه مى‏دهید.

دلقک

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دلقکى ببینید، بیانگر آن است که دچار گرفتارى مى‏شوید. پوشیدن لباس دلقک‏ها در خواب، علامت آن است که براى رسیدن به موفقیت دست به هر کارى مى‏زنید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دلقک هستید، نشانه‏ى آن است که با دوستانتان دچار مشکل مى‏شوید.

دلیرى (شجاعت)

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از خود شجاعت به خرج داده‏اید، یعنى در کارها پیشرفت مى‏کنید.

دم

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانى به خوش‏دلى گذراند، اما در راه دین سستى کند و بعضى از معبران گویند: اگر کسى بیند دم داشت، دلیل که مردمان تابع او شوند. اگر بیند که دم او چون دم سگ یا خر یا گرگ بود، دلیل که مال حرام یابد و مردمان او را ملامت کنند.
کرمانى گوید: اگر بیند دم اسب یا دم خر در دست داشت، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد. اگر کسى بیند در دست دم حیوانى داشت که گوشت او حرام بود، دلیل که حرام یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دم حیوان در خواب بر چهار وجه است. اول: تیغ. دوم: یاران. سوم: مال. چهارم: عیش و راحت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دم جانورى را ببینید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث خشم شما مى‏شود. اگر در خواب مشاهده کنید که مثل جانوران، دم دارید، به این معناست که حوادث غیر منتظره‏اى پیش رو دارید. قطع کردن دم جانوران در خواب، بیانگر بدبختى است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب به دم جانورى دست بزنید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب جانورى براى شما دم تکان داد، نشانه‏ى آن است که لحظات شیرینى خواهید داشت.

دماسنج

بیتون مى‏گوید: دیدن دماسنج در خواب، بیانگر گرفتارى و دردسر است. اگر در خواب یک دماسنج شکسته ببینید، به این معناست که سلامتى شما در خطر است.

دمپایى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دمپایى ببینید، به این معناست که قصد دارید تا شخصى را به دردسر بیاندازید.

دمل

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند دمل داشت، دلیل که مالش زیاده شود، بر قدر آن دمل. اگر بیند دمل او شکافت و خون از وى بیرون آمد، دلیل که برخى از مال وى تلف شود.
جابر گوید: اگر بیند دمل بشکافت و از او خون و چرک مکید، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بیند دارو بر دمل نهاد و جامه از خون بشست، دلیل که از مال حرام توبه کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روى بدنتان دمل ببینید، بیانگر آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید. اگر روى گردن خود دمل ببینید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

دنبه

محمد بن سیرین گوید: دنبه به خواب، دلیل مال است، که مرد نگاه مى‏دارد یا مال زن او بود. اگر بیند دنبه‏ى خام مى‏خورد، دلیل که مال به شبهه خورد. اگر بیند دنبه پخته مى‏خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد.
کرمانى گوید: اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که او را فرزندى آید، که صاحب اقبال و دولت است و روزى بر وى فراخ است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دنبه در خواب دیدن، یک بدره درم است.

دندان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان‏هاى بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندان‏هایى که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندان‏هایى که بر جنب دندان‏هاى دیگر است، که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او را فرزندى یا خواهرى یا برادرى آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکى هلاک شود، یا جدا شود، چنان که هیچ کس از وى نشان ندهد. اگر بیند بعضى از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکى از ایشان بلا و آفتى رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند دندان‏هایش همه در کنارش افتاد، پس همه را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندان‏هاى او بوى خوش مى‏آمد دلیل که خویشان بر وى ثنا گویند. اگر بر خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وى غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد مى‏کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندان‏هایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او را عمر دراز است، چنان که همه تبار خویش را در گور کند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که از دهان دندانى خون‏آلود فراگرفت، دلیل که منفعت را آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او را مصیبتى رسد. اگر بیند که بعضى از دندان‏هایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وى به غربت روند و به سلامت بازآیند. اگر بیند که همه دندان‏هاى وى در میان زبان جمع شد و دیگر باز جاى خود نشست، دلیل که خویشان وى شکایت کنند از او.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دندان‏ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت.
دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.
بیتون مى‏گوید: لق شدن دندان‏ها در خواب، بیانگر غم و اندوه است. کشیدن دندان در خواب بیانگر بیمارى است. اگر خواب ببینید که دندان‏هاى خود را مسواک مى‏زنید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود تلاش بسیار مى‏کنید. دیدن دندان مصنوعى در خواب، بیانگر انجام کارهاى سخت و سنگین است.
برایت مى‏گوید: دیدن دندان‏هاى زیبا در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است. اگر خواب ببینید که دندان‏هاى خود را پر مى‏کنید، به این معناست که باید مراقب خود باشید تا دچار اشتباه نشوید. اگر خواب ببینید که دندان مصنوعى گذاشته‏اید، به این معناست که شادى شما زیاد طول نمى‏کشد. اگر خواب ببینید که خلال دندان، دندان‏هاى خود را تمیز مى‏کنید، به این معناست که دچار ضرر مالى مى‏شوید.

دندانپزشک

برایت مى‏گوید: دیدن دندانپزشک در خواب، علامت آن است که موانع را پشت سر مى‏گذارید.
بیتون مى‏گذارید: اگر در خواب دندانپزشکى را ببینید که مشغول درست کردن دندان‏هاى شما، است علامت آن است که در انجام کارى دچار تردید شده‏اید.

دنده‏ى انسان

برایت مى‏گوید: دیدن دنده‏ى انسان در خواب، به این معناست که به خاطر انجام کارى مورد تشویق قرار مى‏گیرید.

دوچرخه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با دوچرخه از تپه‏اى بالا بروید، معنایش آن است که به سعادت مى‏رسید اما اگر با دوچرخه از تپه پایین بیایید، به این معنى است که دچار گرفتارى مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دوچرخه‏سوارى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات غیر منتظره است.
دیدن یک دوچرخه‏ى خراب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

دوختن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند جامه‏ى خویش را مى‏دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید. اگر بیند جامه به مال خویش مى‏دوخت، تأویلش همین است. اگر بیند جامه‏ى زنى مى‏دوخت، غم و زیان به او رسد. اگر بیند جامه‏ى مردى مى‏دوخت تأویلش نیکو باشد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنى بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد اگر بیند شلوار بدوخت و لیفه‏ى آن را ندوخت، دلیل است که زنى خواهد و سرانجام رهایى یابد اگر بیند که قبا بدوخت، دلیل که زنى به خدمت مشغول گرداند اگر بیند پیراهن زیر پاره مى‏کرد به کدخدایى مشغول شود اگر بیند جامه‏ى عیال مى‏دوخت، دلیل که به خدمت عیالش بماند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دوزنده به خواب کسى است که کارهاى دنیا بر دست وى به صلاح آید، خاصه آن کس را که جامه از بهر او بدوزد.

دود

محمد بن سیرین گوید: دود به خواب، سلطانى ستمگر باشد. اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودى عظیم بود، دلیل کند که مردم آن دیار را از سلطان، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند. اگر بیند دود در عالم برخاسته و آتش زبانه مى‏زد، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید.
جابر مغربى گوید: اگر بیند در شهر یا در ولایتى، بى‏آنکه آتشى بود دود برمى‏آمد، دلیل است که اهل آن موضع را از حق تعالى بیم بود و توبه باید کرد. اگر بیند از خانه یا دکان او دود بیرون مى‏آمد، دلیل که شاهى ظالم وى را مصادره و مالش بستاند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که از شدت دود نمى‏توانید جایى را ببینید، به این معناست که در دام حیله‏گر گرفتار مى‏شود.
برایت مى‏گوید: دیدن دود سیاه، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است. دیدن دود سفید، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوشایند است. اگر در خواب دود آتش ببینید، به این معناست که به مقام بالایى دست پیدا مى‏کنید.

دودکش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دودکش در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده کنید که دود از دودکش برمى‏خیزد، به این معناست که در انجام کارى موفق هستید. اگر خواب ببینید که از دودکش پایین مى‏آیید، به این معناست که کار ناردستى انجام مى‏دهید. بالا رفتن از دودکش در خواب، بیانگر آن است که مشکلات را حل مى‏کنید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب دودکشى ببینید که اطراف آن دودزده است، به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید. دیدن یک دودکش آهنگرى در خواب، نشانه‏ى آن است که پولى به دستتان مى‏رسد.

دوده

بیتون مى‏گوید: مشاهده دوده در خواب، بیانگر آن است که در کارتان چندان موفق نیستید.
برایت مى‏گوید: تمیز کردن دوده‏هاى، لوله بخارى در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام یکى از کارهایتان است.

دوربین

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با دوربین به جایى نگاه کنید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. استفاده از دوربین عکاسى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى باعث ناامیدى شما مى‏شود.
برایت مى‏گوید:اگر در خواب یک دوربین شکسته و خراب ببینید، علامت آن است که بر تصمیم خود مصمم هستید. مشاهده‏ى یک دوربین نظامى در خواب، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوب است.

دورویى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را مشاهده کنید که با شما با دورویى رفتار مى‏کند، بیانگر آن است که دوستانتان قصد آزار و اذیت شما را دارند. اگر در خواب نامزدتان را مشاهده کنید که رفتار دورویى با شما دارد، بیانگر آن است که دوستتان به شما خیانت مى‏کند. اگر در خواب شما با دیگران دورویى کنید، بیانگر آن است که رفتار درستى با دیگران ندارید.

دورى

بیتون مى‏گوید: دورى از دوستان در خواب، به معناى آن است که بعضى از مسائل باعث خستگى شما شده‏اند.
برایت مى‏گوید: دورى از دشمنان، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است.

دوزخ

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند در دوزخ شد و بیرون نیامد، دلیل کند که عاصى و بدکار است و توبه باید کند و به سوى حق تعالى بازگردد، زیرا اجلش نزدیک است. اگر توبه نکند، بیم آن باشد که به کافرى بمیرد. اگر بیند دوزخ را و از آن رنجى و گزندى به تن او نرسید، دلیل که در رنج و غم دنیا گرفتار شود و به آخر سلامتى یابد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند او را کشان‏کشان به دوزخ بردند، دلیل که عاقبت او به کفر کشد. اگر بیند بانگ آتش دوزخ مى‏شنید دلیل که هیبت و سیاست پادشاه بدو رسد. اگر بیند که در نزدیک دوزخ قرار گرفت دلیل که جهان بر وى دشوار شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دوزخ به خواب شش وجه است. اول: خشم گرفتن خداى تعالى بر وى. دوم: مبتلا شدن به گناه. سوم: جور سلطان ستمگر. چهارم: رنج و مصیبت. پنجم: خذلان. ششم: مال یتیمان و ربا خوردن.

دوزندگى

بیتون مى‏گوید: دوختن لباس در خواب، علامت آن است که به اهداف خود مى‏رسید.

دوست

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دوستان خود را خوشحال و شاد ببینید، به این معناست که خبرهاى بدى به گوش شما مى‏رسد. دیدن دوستان غمگین و ناراحت در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببینید که دوستانتان را ملاقات مى‏کنید، به این معناست که در کارها پیشرفت مى‏کنید. اگر در خواب یکى از دوستان خود را ببینید که پارچه‏ى سفیدى بر سر خود بسته، به این معناست که شخصى قصد دارد با نزدیکى به شما آسیب برساند. دعوا گرفتن با دوستان در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعى نگران هستید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با دوستان خود مى‏خندید، به این معناست که از دوستان خود جدا مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که دوستتان مرده، نشانه‏ى شنیدن اخبار مهم است. اگر در خواب به کمک دوستتان بروید، به این معناست که براى انجام کارى نیاز به کمک دیگران دارید. اگر در خواب با دوستان خود در جمعى حضور داشته باشید، بیانگر آن است که با دوستانتان روزهاى خوبى را سپرى مى‏کنید.

دوست داشتن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چیزى را دوست بدارید، نشانه‏ى آن است که زندگى خوبى دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که اطرافیان خود را دوست دارید، به این معناست در کارهایتان پیروز و موفق هستید. اگر در خواب دیگران به شما علاقمند باشند، به این معناست که از زندگى راضى هستید.

دوستى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با کسى دوست مى‏شوید، بیانگر آن است که دوستان خوب و وفادارى در اطراف شما هستند.

دوش

محمد بن سیرین گوید: دوش خواب دیدن، دلیل آهستگى مرد و جمال و زینت او بود اگر دوش را ضعیف و شکسته بیند، تأویلش به خلاف این است.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند دوش او قوى و درست است، امانتى که در گردن او بوده گذارده شود. اگر بیند سست و ضعیف است، دلیل که از امانت گذاردن فروماند. اگر بیند بر دوش او موى بسیار است، امانت نگاهدار است.

دوشاب

محمد بن سیرین گوید: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لکن نه بسیار. اگر بیند دوشاب مى‏خورد، دلیل که بر قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بیند اندکى دوشاب در دهان نهاد، دلیل که از کسى سخن شنود.
جابر گوید: اگر کسى بیند دوشاب پاکیزه مى‏خورد، دلیل که او را فرزندى به حسب حاصل شود. اگر بیند از شیره دوشاب همى پخت، دلیل که کارى کند که از آن خیر و منفعت یابد.

دوغ

بیتون مى‏گوید: نوشیدن دوغ در خواب، علامت آن است که باید در کارها بیشتر دقت کنید تا مرتکب اشتباه نشوید. دور ریختن دوغ در خواب، علامت بدشانسى است. اگر در خواب غذایى بخورید که در آن دوغ ریخته‏اند، بیانگر آن است که دچار گرفتارى مى‏شوید.

دوقلو

برایت مى‏گوید: اگر در خواب بچه‏هاى دوقلو ببینید، به این معناست، زندگى شما دست خوش تغییر و تحولاتى مى‏گردد.
هانس کورت مى‏گوید: دیدن بچه‏هاى دوقلوى بیمار در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دچار غم و اندوه مى‏شوید.

دولا شدن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که خم شده است، به این معناست که در کارى پیشرفت مى‏کنید. خم شدن در خواب، بیانگر انجام یک کار اشتباه است.

دویدن

بیتون مى‏گوید: دویدن در خواب، بیانگر پیشرفت در کارها است. اگر خواب ببینید که هنگام دویدن زمین مى‏خورید، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب گروهى را در حال دویدن ببینید، نشانه‏ى آن است که مسئولیت کارى را بر عهده‏ى شما مى‏گذارند.

ده

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که در دهى است و نام آن ندانست، دلیل بر خیر و نیکى کند. اگر نام آن ده دانست، دلیل بر بدى است. اگر دید که از ده بیرون آمد نیکو است. اگر بیند در ده شد بد است.
کرمانى گوید: اگر کسى به خواب بیند که از شهرى خراب به دهى آباد شد و در وى نعمت بود، دلیل بر خیر و برکت و عز و اقبال کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر شر و ادبار کند. اگر بیند که در دهى شده است، تأویلش نیک است.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که دهى مجهول بدو دادند، دلیل که بر قدر عمارت آن ده، وى را خیر و منفعت رسد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در دهکده‏اى زندگى مى‏کنید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن دهکده‏اى زیبا و تمیز در خواب، نشان‏دهنده‏ى بهبودى در امور مالى است. اگر در خواب دهکده‏اى کثیف ببینید، بیانگر آن است که درآمد کمى دارید. اگر خواب ببینید که در یک مهمان‏خانه‏ى روستایى هستید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

دهان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وى است و هر چه از دهان بیرون آید، تأویل آن بر گوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از گوهر روزى است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دهان وى سخت بسته است، دلیل کند که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنان که طعام بسیار در وى مى‏گنجید، دلیل است به قدر آن وى را نعمت و روزى رسد.
کرمانى گوید: اگر کسى به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‏هاى نیکو شنود. اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخن‏هاى زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسى بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانى رسد. اگر بیند که از دهانش خوب بیرون مى‏آمد، دلیل که از کسى گفتگوى به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داورى آن از جهت زنان باشد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که از دهان او کرم یا جانورى بیرون آمد، دلیل که یکى از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانى. اگر بیند که از دهانش پلیدى بیرون آمد، دلیل که کارش که براى مردم است به سبب منت نهادن باطل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است. اول: منزل و خانه. دوم: خزانه. سوم: گشایش کارها. چهارم: مال. پنجم: حاجت. ششم: وزیر. هفتم: دربان.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دهان بزرگى دارید، بیانگر آن است که سخنران معروفى هستید.

دهقان

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب خودتان را دهقان ببینید، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن یک دهقان پیر در خواب، نشانه‏ى آن است که در کارتان با مشکلى روبه‏رو مى‏شوید. اگر در خواب دهقانى را ببینید که مشغول کار کردن است، به این معناست که اقبال خوبى در انتظار شماست.

دهنه‏ى اسب

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دهنه‏ى اسب ببینید، بیانگر آن است که مشکلات را به خوبى حل خواهید کرد. مشاهده‏ى دهنه‏ى اسب شکسته در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

دهل زدن

محمد بن سیرین گوید: دهل زدن به خواب، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله، دلیل بر زننده‏ى دهل کند. اگر بیند با دهل ناى زدند و پاى کوفتند، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود. اگر بیند به طور مفرد دهل مى‏زد، دلیل است که سخن باطل گوید، یا کارى کند روشن و پیدا.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دهل زدن، دلیل بر خبرهاى دروغ و مختلف است، که در او هیچ خیر نباشد.

دیپلمات

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دیپلمات هستید، به این معناست که کارهاى مهمى انجام مى‏دهید. اگر در خواب مشاهده کنید که به سفر دیپلماتى مى‏روید، نشانه‏ى آن است که فرصت مناسبى براى انجام کارها به دست مى‏آورید. دیدن یک دیپلمات در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

دیر

بیتون مى‏گوید: پناه بردن به دیر، بیانگر شکست دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید که وقتى مى‏خواهید به دیرى پناه ببرید با کشیشى برخورد مى‏کنید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما شده است.

دیپلم

برایت مى‏گوید: دیپلم گرفتن در خواب، بیانگر آن است که در کارى موفق مى‏شوید.

دیگ

محمد بن سیرین گوید: دیگ در خواب کدبانوى خانه است و صاحب خانه و هر نقصان که در دیگ بیند، تأویلش بر صاحب خانه است. اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنى بود، دلیل است که روزى پرداخته بى‏رنج بدو رسد. اگر بیند دیگ بشکست، دلیل که صاحب خانه یا کدبانوى خانه هلاک شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است. اول: کدخداى خانه. دوم: کدبانوى خانه. سوم: رئیس شهر. چهارم: خادم. پنجم: موکل بر حوائج.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دیگ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. مشاهده‏ى دیگ شکسته در خواب بیانگر آن است که دچار یأس و ناامیدى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: دیدن دیگ غذا در خواب، بیانگر مهمانى و لحظات خوب است. اگر در خواب دیگى را روى اجاق ببینید، به این معناست که به خاطر موضوعى خشمگین مى‏شوید.

دیگ بخار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیگ بخار ببینید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

دینارها

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دینارها به خواب اگر عددش بیش از چهار است، دلیل که او را کارى از کراهت رسد،یا سخنى شنود که او را از آن سخت آید، به قدر زیادى و کمى دینار. اگر دینار معروف بود، آنچه گفتیم کمتر است.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که دینار به عدد پنج بود، دلیل که کارى نیکو و پسندیده کند. اگر بیند با او یک دینار بود نه بزرگ و نه کوچک، دلیل که سراى کوچک نو به وى برسد، از کسى معروف که آن دینار به وى بدهد. اگر با وى صد دینار بود، یا هزار دینار دلیل بود که علمى اختیار کند که او را حاصل شود، لیکن عددش باید زوج باشد، نه فرد. اگر بیند دینار به کسى داد یا از وى ضایع گردید، او را علم به قدر آن ضایع شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که دینار بیافت یا کسى به او داد، دلیل که او را فرزندى آید. اگر بیند دینار از وى ضایع شد، دلیل که از جهت فرزند او را مصیبت رسد. اگر بیند دینار بسیار داشت، رنجى به او رسد. معبران گویند: دینار به خواب دیدن، دلیل بر گذاردن امانات است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دینار، چون به عدد پنج بود، پنج نماز است. اگر به عدد جفت است، دین پاک و علم بامنفعت بود، اگر به عدد فرد است، به خلاف این است. اگر بیند دینارها به کسى داد یا ضایع شد، یا دزدیدند این جمله، دلیل بر زوال غم و اندوه کند و اگر از یک دینار تا چهار بستاند یا کسى به وى دهد دلیل بر عز و جاه و رفعت است، از قبل زنان. معبران گویند: دینار به خواب زن و کنیزک و فرزندان است و دینار بسیار مال است، که به رنج و خصومت بدست آورد.

دینام

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دینام در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب دینام خرابى ببینید، به این معناست که دچار گرفتارى مى‏شوید.

دینامیت

بتون مى‏گوید: اگر در خواب دینامیت ببینید، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر در خواب از دینامیت بترسید، به این معناست که اگر مراقب توطئه‏ى دشمنان نباشید دچار دردسر مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن انفجار دینامیت در خواب، بیانگر آن است که به خاطر انجام کارى نزد مردم محبوبیت پیدا مى‏کنید.

دیو

محمد بن سیرین گوید: دیو در خواب دیدن دشمنى بزرگ است مکار و فریفته. اگر کسى بیند که دیو او را دنبال کرد، دلیل که توبه باید کردن از کارهاى ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وى ظفر نیابند. قوله تعالى: »ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو فاذا هم مبصرون«. )اعراف، 201(. اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وى غلبه کرد، دلیل که دین او درست و قوى است.
کرمانى گوید: اگر کسى دیو را خرم و شادمان بیند، دلیل که به فساد آید و به هوا و شهرت مشغول شود. اگر دیو را غمگین بیند، دلیل که به صلاح و عبادت مشغول شود. اگر بیند که دیو جامه از تن برکشید، دلیل که اگر عامل بود از عمل معزول شود. اگر دهقان بود، وى را محنت رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دیو در خواب بر شش وجه است. اول: دیار دشمن. دوم: فساد دین. سوم: شهوت و هواى نفس. چهارم: از طاعت دور بودن. پنجم: از اهل اصلاح دورى جستن. ششم: خوردن چیزى حرام.

دیوار

محمد بن سیرین گوید: دیوار در خواب، حال بیننده‏ى خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و باقوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار را خراب مى‏کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود، دلیل بر غم و مصیبت است. اگر بیند که بر دیوار به پاى بود، دلیل که حالش مستقیم و نیکو نباشد. اگر بیند که از دیوار بیفتاد، دلیل است که حالش متغیر شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که دیوار کج را راست کرد یا دیوار خراب را عمارت کرد، دلیل که حال تباه شده‏ى او به صلاح بازآید. اگر بیند که دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع بیفتاد، دلیل که والى شهر هلاک شود.
جابر مغربى گوید: دیوار به خواب دیدن، مردى بزرگوار است به قدرى که بزرگ بود. اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود، دلیل که بر غم و اندوه است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند به دست خود دیوارى بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و آجر بیند، دلیل بر خویشتن‏بینى و تباهى او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد.
هانس کورت مى‏گوید: ساختن دیوار در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب مشاهده کنید که دیوارى خراب مى‏شود و یا از دیوارى پرت مى‏شوید، به این معناست که در انجام کارى شکست مى‏خورید. اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول سوراخ کردن دیوار هستید، به این معناست که موانع را پشت سر خواهید گذاشت. اگر خواب ببینید که دیوارى را خراب مى‏کنید به این معناست که دشمنان را شکست مى‏دهید. راه رفتن روى دیوار، بیانگر داشتن روزهاى خوب است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیوارى روبه‏روى خود ببینید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود دچار مشکل مى‏شوید. بالا رفتن از دیوار در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در کارها است. اگر خواب ببینید که از دیوارى مى‏پرید، نشانه‏ى آن است که دست به کار خطرناکى خواهید زد.

دیوانگى

محمد بن سیرین گوید: دیوانگى در خواب، مال حرام است بر قدر دیوانگى وى، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد.
کرمانى گوید: هر که بیند که دیوانه شده است، دلیل که فساد گراید و ربا خورد. قوله تعالى: «الذین یاکلون الربوا لا یقومون الا کما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس». (بقره، 275).
جابر مغربى گوید: اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد، دلیل است که با مردى رباخواره و مفسد هم‏صحبت گردد و از صحبت وى ملامت و بدنامى و فساد دین او را حاصل گردد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دیوانه هستید، به این معناست که نتیجه‏ى خوبى از کارهایتان نمى‏گیرید. اگر در خواب شخصى را ببینید که دیوانه شده است، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
برایت مى‏گوید: صحبت کردن با یک دیوانه در خواب، نشانه‏ى داشتن لحظات شادى‏بخش است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

ذرت .............................................. بیتون مى‏گوید: دیدن ذرت در خواب، بیانگر لحظات لذت‏بخش است. اگر در خواب ببینید که مشغول پوست گرفتن ذرت هستید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید. مشاهده‏ى ذرت پخته در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. ....................................................................................................................................... ذره‏بین برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى ذره‏بین در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. بیتون مى‏گوید: نگاه کردن اجسام با ذره‏بین، بیانگر آن است که در یکى از کارهاى خود شکست مى‏خورید. ...................................................................................................................................................... ذکر حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: قضیب در خواب فرزند و بزرگى و نامورى بود. اگر بیند او را دو قضیب است یا بیشتر، دلیل است که او را هم فرزند بود، هم بزرگى در میان مردم. اگر بیند که ذکر او بریده شده، دلیل که فرزندش نباشد. اگر بیند که قضیب خویش را ببرید، او را فرزند نیاید. اگر بیند که قضیب وى شعیف است، دلیل که فرزندش بیمار گردد. محمد بن سیرین گوید: بزرگى قضیب، دلیل بر فرزند و بزرگى نامورى کند و کوچکى وى، دلیل بر حقارت و کم‏نامى وى. اگر بیند که از قضیب، قضیب‏هاى دیگر، مانند شاخ‏هاى درخت پدید آمد، دلیل کند بر بسیارى فرزندان. اگر بیند که از قضیب او ماهى بیرون آمد، دلیل که او را فرزندى دزد و راهزن پدید آید. اگر بیند از قضیب مرغى پدید آمد، تأویلش آن است که جواهرات یابد. اگر بیند که از قضیب او موش بیرون آمد، دلیل که او را دخترى نابکار پدید آید، که در او هیچ خیر نباشد. اگر بیند که از قضیب او مار بیرون آمد، دلیل که او را فرزندى آید که دشمن او باشد. اگر بیند که کژدم بیرون آمد، همین تأویل دارد. کرمانى گوید: اگر بیند که قضیب او راست گردید و سخت شد، دلیل است که بخت و اقبال او قوى شود. اگر بیند که قضیب او سخت دراز گردید، دلیل که او را فرزندان بسیار باشد. اگر بیند که قضیب خویش را بدست گرفت و از جاى خویش بیرون آورد و باز به جاى خود نهاد، چنان که بود دلیل که فرزندش بمیرد و فرزند دیگرش به جاى آید. اگر بیند که بر قضیبش موى رسته است، دلیل که به جهت فرزند شادمان گردد. جابر گوید: اگر بیند که قضیب از وى جدا شد، دلیل که فرزندش بمیرد یا مال او تلف شود و حرکت قضیب در خواب، دلیل بر فراخى نعمت و قوت بخت کند. اگر بیند که قضیبش در میان او شد، دلیل است که گواهى که داند بازگیرد. اگر بیند که قضیبش بشکافت و از وى خون بیرون آمد، دلیل بر زیان مال و مرگ فرزند است. اگر بیند که قضیبش آماس داشت، دلیل کند که مال زیادت گردد. اگر بیند که گرهى بر قضیب او زدند، دلیل است که عیش بر وى تباه شود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن قضیب در خواب بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: اهل بیت و علم. سوم: مال. چهارم: عزت. پنجم: بزرگى. ششم: طاعت. هفتم: گرو یافتن.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

رئیس ................................................................................... بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید رئیس هستید، به این معناست که به خاطر انجام کارهاى خوب دیگران به شما احترام مى‏گذارند. دیدن رئیس خود در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالاتر است. برایت مى‏گوید: پاداش گرفتن از رئیس در خواب، نشانه‏ى ضرر و زیان مالى است. اگر خواب ببینید که با رئیستان دعوا مى‏گیرید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى تردید دارید. ...................................................................................................................................................... رادیو برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که رادیو خریده‏اید، به این معناست که به مسافرت خواهید رفت.شنیدن صداى رادیو در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است. ...................................................................................................................................... .................راز برایت مى‏گوید: شنیدن راز دیگران در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر در خواب ببینید که راز کسى را برملا مى‏کنید، یعنى دچار ضرر مالى خواهید شد. ........................................................................................................................................ راسو محمد بن سیرین گوید: دیدن راسو به خواب دزد است. اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزى بدزدد. اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدى را بگیرد و بر او ظفر یابد. اگر بیند گوشت راسو مى‏خورد یا چیزى از اندام‏هاى او در دست داشت، دلیل است که مالى از دزد بستاند. کرمانى گوید: اگر بیند راسو وى را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد. اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد مى‏کرد و بر او غالب آمد، دلیل که بر دزد چیره شده او را شکست دهد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن راسو به خواب، بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: درد. سوم: بیمارى. ......................................................................................................................................................... ران محمد بن سیرین گوید: ران دیدن، قوت او و خویشان او بود. اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر بیند که ران کسى را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند. کرمانى گوید: ران راست، دلیل کند بر خویشان پدرى، ران چپ، دلیل بر خویشان مادرى کند. اگر بیند که ران او باریک شد، دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند. اگر بیند ران او پاره شد، دلیل بود که خویشان او را از مهترى اندوه و خوارى برسد. اگر بیند گوشت ران‏هاى او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود. جابر گوید: اگر بیند ران‏هایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شد، دلیل که از خویشان جدا نگردد و پیوستگى کند به نکاح. اگر بیند گوشت ران خود را مى‏خورد، دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ران در خواب دیدن بر چهار وجه است. اول: اهل بیت. دوم: دوستان که بر ایشان اعتماد باشد. سوم: خشم. چهارم: مال. بیتون مى‏گوید: دیدن ران نرم و سفید در خواب، بیانگر آن است که اقبال خوب در انتظار شماست. دیدن ران زخمى در خواب، بیانگر بى‏وفایى و خیانت است. .................................................................................................................................................... راه محمد بن سیرین گوید: راه به خواب دیدن، دین بود و استقامت آن و جستن راستى در دین و دنیا. اگر بیند بر شاهراه مى‏رفت، دلیل که به راه دین رود. اگر بیند که به راه راست گروهى را هدایت کرد، دلیل که قومى را به راه راست و صلاح راهنمایى کند. اگر بیند در راه سرگشته و متحیر مى‏گردید، دلیل که در راه دین یا به کار دنیا سرگشته شده باشد. کرمانى گوید: اگر بیند در راهى مى‏رفت چنان که خسته نشد، دلیل که حق خود را از کسى بستاند. اگر بیند کسى او را از راست به راه کج برد، دلیل بود که او را به دروغ مشغول گرداند. اگر بیند به شب تاریک به راه مى‏رفت و راه به او مشکل شد، دلیل که استقامت و راه راست یابد. اگر راه‏هاى بسیار بیند و نداند که از کدام راه باید رفت، دلیل که در دین خویش متحیر بود و با مردم بد دین وى را صحبت بود. جابر گوید: اگر بیند در راه او سبزه و نباتات نیکو بود، دلیل بر پاکى و نیکویى دین کند. اگر بیند در راه به گمان مى‏رفت، دلیل بود که دین بدست آورد یا در کار خود سرگشته شود. قوله تعالى: »و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه« )انعام، 173(. اگر بیند کسى را از راه ببرد، دلیل بر فساد وى کند. قوله تعالى: »و قد خاب من دسیها«. )شمس، 10(. اسمعیل اشعث گوید: راه راست در خواب مسلمانى بود و استقامت دین و راه کج برخلاف این بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: راه در خواب بر پنج وجه است. اول: دنیا. دوم: رامش. سوم: کار نیکو. چهارم: خیر و برکت. پنجم: آسانى و راحت مردم است. بیتون مى‏گوید: عبور از راه‏هاى باریک و ناهموار در خواب، نشان‏دهنده‏ى بدبختى است. اگر در خواب مشاهده کنید که راه خود را گم کرده‏اید، به این معناست که اگر در انجام کارها دقت نکنید، موفق نمى‏شوید. عبور از راه‏هایى که اطرافش پوشیده از گل و گیاه است، به این معناست که تصمیم درست را در انجام کارهایتان مى‏گیرید. ........................................................................................................................................... راه‏ آهن برایت مى‏گوید: اگر در خواب راه‏آهن ببینید، به این معناست که شخصى تلاش مى‏کند تا شما را به دردسر بیاندازد. ................................................................................................................................................ راهب بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که راهب هستید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب راهب ببینید، به این معناست که دچار مشکلات مى‏شوید. ....................................................................................... ......................................................................................................................... راه رفتن در خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب راه مى‏روید، به این معناست که بدون فکر دست به کارهاى نادرست مى‏زنید که دچار پشیمانى مى‏شوید. ........................................................................................................................... ...............راهزن محمد بن سیرین گوید: راهزن در خواب، مردى بود که با مردم نبرد کند و اگر به خواب بیند که راه زد و مال بسیار ببرد، دلیل که با مردى پیوندد که او را عزیز و گرامى دارد، فایده یابد به قدر آن چه راهزن برده باشد. اگر بیند راهزن بر او جمع شد، نتوانست از او چیزى بردن، دلیل که بیمار گردد و بیم هلاک بود و سرانجام از آن خلاصى یابد. کرمانى گوید: اگر بیند که راهزن چیزى از او دزدید، دلیل که از کسى دروغ شنود. اگر بیند به راهى مى‏رفت و راهزنان هلاکش کردند، خبر مصیبت به وى رسد. جابر گوید: اگر بیند راهزنى کرد و کالایى برد، دلیل بود کسى بر او خصم شود و عیش بر او تباه کند. اگر خویش را راهزن بیند، لکن کالاى کسى را نبرد، دلیل است که بیمار گردد و سرانجام شفا یابد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: راهزنى به خواب بر سه وجه است. اول: جنگ و خصومت. دوم: دروغ گفتن. سوم: بیمارى و تباهى عیش. برایت مى‏گوید: دیدن راهزن در خواب، بیانگر آن است که در کارى شکست مى‏خورید. اگر خواب ببینید که راهزنى به شما حمله مى‏کند، بیانگر آن است که فرصت مناسبى براى انجام کارها به دست مى‏آورید. .......................................................................................................................................................... رایحه بیتون مى‏گوید: حس کردن رایحه‏ى دل‏انگیز در خواب، بیانگر آن است که در امور مالى پیشرفت خواهید کرد. هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب رایحه‏ى انزجارآورى استنشاق کنید، به این معناست که نباید به اطرافیان خود اعتماد داشته باشید. ......................................................................................................................... رب محمد بن سیرین گوید: رب‏ها به طعم شیرین بود و بوى خوش دارد، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آنچه به خلاف این بیند، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند. ریختن رب در خواب، چون شیرین بود، دلیل است بر کار بامنفعت و چون ترش بود به خلاف این بود. ....................................................................................................................................................... رباخوار بیتون مى‏گوید: دیدن افراد رباخوار در خواب، بیانگر آن است که دوستان رفتار خوبى با شما ندارند. برایت مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول رباخوارى است، به این معناست که یکى از اطرافیان به شما خیانت مى‏کند. .............................................................................................................................................................. رتیل بیتون مى‏گوید: اگر در خواب رتیل ببینید، به این معناست که دشمنان قصد دارند به شما آسیب وارد کنند. اگر در خواب رتیلى را بکشید، بیانگر آن است که اقبال خوب در انتظار شماست. ........................................................................................................................................................ ......................رخساره محمد بن سیرین گوید: رخساره در خواب دیدن، دلیل بر روشنایى مردم بود. اگر بیند رخساره او صاف و پاکیزه است، در میان مردمان مشهور گردد و بزرگى یابد. اگر بیند که رخساره او زرد و سیاه است، تأویلش برخلاف این است. کرمانى گوید: رخساره در خواب، آرایش مردم و کدخدایى او است. اگر در رخساره عیبى بیند، در کدخدایى و آرایش او نقصان رسد. جابر گوید: اگر بیند بر رخساره او موى بود، دلیل که وام‏دار گردد. اگر بیند رخسار او سرخ و پاکیزه بود، دلیل که شادمان و خرم گردد. اگر بیند که رخساره او زرد بود، دلیل بود که بیمار گردد. اگر بیند که رخساره او سیاه و تیره است، دلیل که از جهت عیال او را غم و اندوه رسد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: رخساره در خواب، دلیل بر نیکویى حال و شادى مردم کند و زشتى رخساره، دلیل بر غم و اندوه و بیمارى کند. ................................................................................................................................................. ........................رزم ناو (کشتى جنگى) بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى رزمناو در خواب، بیانگر رفتن به سفرهاى طولانى است. دیدن رزمناو و روى امواج دریا، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. دیدن رزمناوى شکسته در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دشمنان قصد صدمه زدن به شما را دارند. ....................................................................................................................................... ......................رژه بیتون مى‏گوید: رژه رفتن در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب عده‏اى را مشغول رژه رفتن بینید به این معناست که باید در کارها دقت بیشترى را انجام دهید. اگر خواب ببینید که در یک گروه مشغول رژه رفتن هستید، بیانگر پیروزى در کارها است................ ......................................................................................................................................... .........................رستاخیر مسیح برایت مى‏گوید: رستاخیز مسیح، بیانگر آن است که روزهاى خوبى را پیش رو دارید. ................................................................................................................................................ رستخیز محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالى در آن دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلایى و آفتى رسد، اگر اهل آن دیار مظلوم باشند، حق تعالى ایشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بیند اهل آن دیار در پیش حق تعالى ایستاده‏اند، دلیل که خشم و عذاب حق تعالى نازل گردد. کرمانى گوید: اگر بیند که قیامت برخاست، دلیل بود که اگر مظلوم است بر ظالمان دست یابد، اگر در غم و رنج و محنت است فرج یابد، اگر علامتى از قیامت پیدا کرد، چنان که آفتاب از مغرب برآمد یا یاجوج و ماجوج پدید آمد باید توبه کند و به حق تعالى بازگردد، تا رضاى او جوید. اگر بیند شمارگاه را یا او را بدانجا بردند، نشان غفلت بود. قوله تعالى: «اقرء کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیبا». (بنى‏اسرائیل، 14). اگر خود را بر صراط بیند، دلیل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دلیل که بر راه خطا است، توبه کردن تا حق تعالى از او خشنود شود. ............................................................................................................................................................................................... رسوایى بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر کارهاى رسوایى‏آور ناراحت هستید، بیانگر آن است که خودتان دست به کارهایى مى‏زنید که رسوایى به بار مى‏آورد. ............................................................................................................................................................................. رشته فرنگى بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى رشته فرنگى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اچ میلر مى‏گوید: خریدن یا خوردن رشته فرنگى در خواب، بیانگر آن است که با یکى از دوستانتان ملاقات خواهید داشت. ..................................................................................................................................................... ........................رصدخانه بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در رصدخانه‏اى هستید، نشان‏دهنده‏ى آن است که در کارهایتان به موفقیت مى‏رسید. ........................................................................................................................................ .............رضوان (دربان بهشت) محمد بن سیرین گوید: اگر کسى رضوان را در خواب بیند، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختى برهد. اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده، دلیل که از دنیا برود و بعضى از معبران گویند: رضوان در خواب، دلیل است که با خزینه‏دار سلطان او را صحبت افتد، زیرا که رضوان خازن بهشت است. اگر بیند رضوان او را در بهشت برد، دلیل که زود از دنیا برود و عاقبتش به سعادت برود. اگر بیند رضوان از میوه‏هاى بهشت او را چیزى داد یا جامه سبز به وى بخشید، دلیل که وفات او نزدیک رسیده باشد. کرمانى گوید: اگر بیند رضوان او را یاقوت یا مروارید یا گوهر از بهشت داد، دلیل که او را فرزندى داناى عالم به وجود آید، چنان که نام او در جهان به علم منتشر شود. ............................................................................................................................................................. رطوبت بیتون مى‏گوید: زندگى کردن در جاهاى مرطوب، بیانگر شکست دشمنان است. ....................................................................................................................................................... رعد و برق بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى رعد و برق در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر در خواب مشاهده کنید که رعد و برق بر سر شما فرود مى‏آید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. مشاهده‏ى آذرخش در آسمان، بیانگر ضرر مالى مى‏شوید. ............................................................................................................................................ رفتن محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند از شهر و دیار خود بیرون مى‏رفت و ندانست به کجا مى‏رود، دلیل که بیچاره و فرومایه شود. اگر بیند زن و فرزند با خود همى برد، دلیل که همه بیچاره و خوار گردند. اگر بیند مانند شتر مى‏رفت، دلیل که سعادت دنیاى یابد. اگر بیند مانند اسب یا خر همى رفت، دلیل کند بر تنگى مال و درازى عمر. اگر بیند مانند حیوانات درنده همى رفت، تأویلش بد بود خاصه در دین. اگر بیند که مانند مرغان شکارى همى رفت، دلیل خیر و نیکى بود. کرمانى گوید: اگر بیند از تاریکى به روشنایى مى‏رفت، دلیل که از تنگى و رنج به نعمت و فراخى افتد. اگر بیند از آبادانى به خرابى مى‏رفت، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند از جایى نیک به جاى بدى رفت، دلیل بر بدى کند. اگر بیند که از جایى بد به جایى نیک همى رفت، دلیل بر خیر و نیکى کند. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با وسیله‏ى نقلیه به جایى مى‏روید، بیانگر آن است که خوش‏شانسى به شما رو مى‏کند. ............................................................................................................................................................................................. رفو کردن محمد بن سیرین گوید: رفو کردن جامه و چیزهاى دیگر، دلیل بر جنگ و خصومت کند. اگر بیند جامه‏ى خویش یا جامه اهل یا دستارى یا مقنعه را رفو مى‏کرد، دلیل که او را با کسى از خویشان جنگ و خصومت افتد. کرمانى گوید: اگر بیند جامه خویش را رفو مى‏کرد و نتوانست، دلیل که از جهت عیال خود غم و اندوه خورد و رفوگر در خواب خداوند جنگ و خصومت بود و با همه کس به گفتگوى درماند و جهد کند تا کار خویش را صلاح آورد و از خصومت بازدهد. ............................................................................................................................................... رفیق بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به رفیق خود علاقه‏اى ندارید، بیانگر آن است که دوستان شما را به دردسر مى‏اندازند. داشتن رفیق ناموفق در خواب، بیانگر آن است که دوستان شما را تنها مى‏گذارند. ....................................................................................................................................................... .......................رقابت بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در رقابتى پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اما اگر در رقابت موفق نشوید، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. .......................................................................................................................................... ......................رقص کردن محمد بن سیرین گوید: پاى کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضى دیگر از معبران گویند که بیمارى است و گروهى گویند رقص کردن مردان را، زندان خلاصى بود، خاصه کسى را که بر پاى او بند بود. کرمانى گوید: رقص در خواب، زنان را رسوایى است و مردان را، دلیل بر خصومت است، اما صوفیان و کسانى که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص در خواب، مردى بود که پیوسته در مصیبت خویش یا در مصیبت دیگران باشد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند. برایت مى‏گوید: دیدن رقص در خواب، بیانگر آن است که باید در تصمیم‏گیرى بیشتر دقت کنید. اگر خواب ببینید که مى‏رقصید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. بیتون مى‏گوید: دیدن کودکان در حال رقص، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. دیدن افراد پیر در حال رقصیدن، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. رقصیدن آرام در خواب، بیانگر داشتن لحظات شیرین و لذت‏بخش است. اگر خواب ببینید که با گروهى مشغول رقصیدن هستید، به این معناست که به تفریح و گردش مى‏روید. اگر در خواب رقص لهستانى )پولکا( ببینید، نشان‏دهنده‏ى آن است که در کارهایتان موفق مى‏شوید. ....................................................................................................................................................... ....................رقیب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در کارهاى خود رقیب دارید، به این معناست که اگر دقت بیشترى نداشته باشید دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب رقیبتان شما را شکست دهد، به معناى خسارت و ضرر است. اگر خواب ببینید که بر رقیب خود پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است. .................................................................................................................................................................... رکاب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند رکاب از زین جدا گردید، فرزند یا غلام است و چون با رکاب بود، فرزندى باشد که در کارها معتمد و امین است و در او هیچ خیانت نباشد. کرمانى گوید: اگر بیند رکاب او زرین است، دلیل است فرزند او منکر و خویشتن‏بین بود. اگر بیند رکاب او سیمین است، دلیل که فرزندش به مال دنیا مغرور شود. اگر بیند رکابش برنجین یا مسین بود، دلیل بود بر قدر پاکیزگى و روشنى او را قوت باشد در کارهاى دنیایى. اگر بیند رکاب او چوبین بود، دلیل که فرزند او دون همت و بدرأى و فرومایه بود و رکاب‏دار در خواب نیکو بود، زیرا که او به مهتران نزدیک بود. برایت مى‏گوید: دیدن رکاب در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. .................................................................................................................................................................. .................رگبار بیتون مى‏گوید: دیدن رگبار در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که موقع رگبار زیر درخت پناه گرفته‏اید، به این معناست که خطرى شما را تهدید مى‏کند. دیدن رگبار سخت و وحشتناک در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به هدف خود باید تلاش کنید. ....................................................................................................................................... رگ بیتون مى‏گوید: دیدن رگ‏ها در خواب، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. ........................................................................................................................................ رم برایت مى‏گوید: نوشیدن رم در خواب، بیانگر انجام کارهاى نادرست است. .................................................................................................................................................. ..........................رماتیسم بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به بیمارى رماتیسم مبتلا شده‏اید، بیانگر آن است که در رسیدن به اهداف خود دچار مشکل مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را ببینید که رماتیسم گرفته، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. ........................................................................................................................................ .................رمان برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول خواندن رمان هستید، به این معناست که دل‏بسته‏ى جنس مخالفى مى‏شوید. ............................................................................................................................................... رمز و راز بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از موضوع پررمز و رازى آگاهى مى‏یابید، به این معناست که تغییرات خوشایندى در زندگیتان رخ مى‏دهد. ............................................................................................................................................................................... رنج بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى انجام کارى رنج مى‏برید، بیانگر آن است که در کارتان موفق خواهید شد. اگر در خواب موضوعى باعث رنجش شما شود، به این معناست که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏کنند. ..................................................................................................................................... رنده برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى رنده‏ى آشپزخانه در خواب، بیانگر آگاهى از مسائل مهم است. استفاده کردن از رنده‏ى آشپزخانه، نشانه‏ى یک حادثه‏ى ناگوار است. اگر در خواب رنده‏ى نجارى ببینید، به این معناست که باید دقت بیشترى در کارهایتان داشته باشید. بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با رنده‏ى نجارى مشغول به کار هستید، به این معناست که به خاطر انجام کارى مورد تشویق قرار مى‏گیرید. اگر در خواب نجارى را ببینید، که با رنده کار مى‏کند، به این معناست که در انجام کارهایتان پیشرفت مى‏کنید. ...................................................................................................................................... رنگ باختن برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به خاطر موضوعى رنگتان مى‏پرد، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.......................................................................................................................................... رنگ چهره بیتون مى‏گوید: اگر در خواب رنگ چهره‏تان زیبا و سپید باشد، به این معناست که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که چهره‏اى زشت دارید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. ......................................................................................................................................................................... رنگ کردن برایت مى‏گوید: اگر در خواب چیزى را رنگ سیاه بزنید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب چیزى را سفید رنگ کنید، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب چیزى را قرمز رنگ کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که پارچه‏اى را به رنگ‏هاى آبى، قرمز و طلایى درمى‏آورید، یعنى روزهاى خوبى پیش رو دارید. اما اگر پارچه را سیاه، سفید و قهوه‏اى رنگ کنید، یعنى دچار غم و اندوه مى‏شوید. رنگ کردن خانه در خواب بیانگر موفقیت در کارها است. ....................................................................................................................................................... رنگ‏ها محمد بن سیرین گوید: رنگ سفید به خواب دیدن در جامه‏ها و غیر آن، دلیل بر صلاح و پاکى دین کند و رنگ سرخ در خواب، مردان را رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و رنگ سبز از جامها و غیر آن مردان و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود و رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیمارى باشد و رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانى که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه‏ى زنان و مردان، دلیل بر اندوه و مصیبت کند. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: رنگ سفید و سبز به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفر یافتن و دین پاک باشد، زیرا که لباس اهل بهشت است و رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضى و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگى و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه و رنگ زرد بیمارى بود و رنگ سرخ پرخاش و خصومت بود و رنگ زرد به خواب دلیل کسى بود که بر وى بهتان گوید، لکن بر دست او خیرات بسیار رود. برایت مى‏گوید: دیدن رنگ آبى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر خواب ببینید که لباس آبى پوشیده‏اید، نشانه‏ى آن است که به خاطر موضوعى ناراحت مى‏شوید. دیدن اتاق آبى، نشانه‏ى غم و اندوه است. دیدن رنگ سرخ، بیانگر سود مالى است. دیدن موهاى سرخ، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. دیدن رنگ سفید در خواب، بیانگر آن است که آدم خوبى هستید. دیدن رنگ قهوه‏اى در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است. دیدن چشمان قهوه‏اى، نشانه‏ى همنشینى با افراد ناباب است. ........................................................................................................................................................... رنگین کمان برایت مى‏گوید: دیدن رنگین کمان در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. بیتون مى‏گوید: اگر فرد عاشقى خواب رنگین کمان ببیند، به این معناست که ازدواج مبارکى خواهد داشت. .......................................................................................................................................... ...............روابط جنسى حیوانات برایت مى‏گوید: دیدن روابط جنسى حیوانات، بیانگر خوش‏شانسى است. ................................................................................................................................... روابط زناشویى اچ میلر مى‏گوید: روابط زناشویى در خواب، بیانگر دلبستگى به جنس مخالف است. ................................................................................................................................................. روباه محمد بن سیرین گوید: روباه در خواب مردى مکار، غدار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند روباه راهى جست، دلیل که از پریان ترسیده گردد. اگر بیند با روباه بازى مى‏کرد یا خواست که او را برانگیزاند، دلیل که زنى او را دوست دارد، ولیکن دوستى او ضعیف است. کرمانى گوید: اگر بیند روباهى را شانه همى کرد، دلیل که کسى با وى حیله سازد و او را بفریبد. اگر بیند روباهى در پیش او چاپلوسى مى‏کرد، دلیل که غریبى با وى مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به دنبال روباهى هستید، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زنید. اگر خواب ببینید که روباهى را کشته‏اید، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که روباهى وارد حیاط خانه‏ى شما شده است، یعنى عده‏اى قصد آزار شما را دارند. برایت مى‏گوید: اگر در خواب روباهى را رام کنید، یعنى با افراد ناباب همنشین مى‏شوید. اگر خواب ببینید که روباهى را گرفته‏اید، به این معناست که از نقشه‏اى که برعلیه شما کشیده‏اند، مطلع مى‏شوید. دیدن دم روباه در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. ............................................................................................................................................... روتختى بیتون مى‏گوید: دیدن روتختى تمیز و زیبا، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. دیدن روتختى کثیف و نامرتب، بیانگر اتفاقات ناگوار است. ....................................................................................................................................................................................... روح برایت مى‏گوید: دیدن روح در خواب، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است. اگر خواب ببینید که با روحى مشغول صحبت هستید، بیانگر آن است که در کارتان پیروز مى‏شوید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روح نزدیکان خود را ببینید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که روح از بدنتان خارج شد، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب روحى را در آسمان ببینید، بیانگر مرگ یکى از اطرافیان است. اگر در خواب روح کسى را ببینید که زنده است، به این معناست که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. ......................................................................................................................................................... رود محمد بن سیرین گوید: رود بزرگ در خواب، دیدن مردى بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافى شد، دلیل که با مردى بادیانت پیوندد. اگر بیند در رودى بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وى گل گندیده بود، دلیل که با مردى ستمگر و بى‏دیانت پیوندد، به قدر تیرگى آب و از او غم و اندوه به وى رسد. اگر بیند که رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایى بیاید و هر چند رود بزرگ‏تر و صاف‏تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق‏تر بود. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: رود بزرگ وزیر پادشاه است. اگر بیند که آب رود زیاد شد، دیل که مال وزیر زیاد شود. اگر بیند که آب رود را همى خورد، دلیل که از وزیر عطا یابد. اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود. اگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. کرمانى گوید: رود دجله به خواب، خلیفه بغداد بود و بعضى از معبران گویند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمینه است و رود نیل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از این رودها چون روشن بود در آن خیر و منفعت است که از ایشان برسد به قدر آن آب که از آن خورده بود. اگر رودى از شیر بیند و خود را در میان آن بیند، دلیل که در فتنه افتد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن رود در خواب بر هفت وجه است. اول: حج. دوم: بزرگى و جاه. سوم: پادشاهى. چهارم: نعمت. پنجم: تجارت. ششم: ریاست. هفتم: علم و ظفر بود. بیتون مى‏گوید: دیدن رودخانه‏اى با آب زلال و شفاف، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن رودى با آب کثیف و گل‏آلود، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که با قایق از عرض رودخانه عبور مى‏کنید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب رودخانه‏اى خشک ببینید، به این معناست که دچار گرفتارى و بیمارى مى‏شوید. .................................................................................................................................................. روده محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که روده فراگرفت یا کسى به وى داد و بخورد، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وى شرف و سعادت یابند. اگر روده‏هاى وى از درون پیدا شد، دلیل که فرزندى از خویشان او مهتر شود. اگر بیند روده کسى را مى‏خرد، دلیل که به قدر آن از مال کسى که نهان کرده بود نصیب یابد. کرمانى گوید: آشکار شدن روده در خواب، مال نهان کرده بود که آشکار گردد، یا ولایتى یابد که به وى رسد. اگر خود در ولایتى باشد، بر قدر آن مال یابد. جابر مغربى گوید: اگر بیند روده‏هاى وى از دهانش بیرون آمد، دلیل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بیند که روده کسى از دهنش بیرون آمد، دلیل که بر قدر آن مال که نهان کرده بود بخورد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن روده در خواب بر شش وجه است. اول: مال حرام. دوم: شفقت. سوم: سخن‏هاى ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگانى. ششم: کارکرد خوش. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روده‏ى خود را ببینید، نشانه‏ى آن است که حادثه‏ى غم‏انگیزى پیش رو دارید. مشاهده‏ى روده در خواب، بیانگر از دست دادن نزدیکان است. اگر در خواب مشاهده کنید که روده‏اى را در خاک پنهان مى‏کنید، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. .................................................................................................................................................. ..............روز هانس کورت مى‏گوید: دیدن روز آفتابى و دلپذیر در خواب، علامت داشتن لحظات شیرین و خوشایند است. دیدن روز ابرى و تیره در خواب، علامت آن است که در کارهایتان موفق نمى‏شوید. ........................................................................................................................................ روزها محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که روز آدینه است یا شنبه، دلیل که کارى شروع کند و پندارد در آن خیر است و شر بود. اگر به خواب بود و پنداشت شب است و روز بود، دلیل بر شر او بود. جابر گوید: اگر روز شنبه است پندارد آدینه است، دلیل که دوست و هواخواه جهودان بود. اگر به خواب دید یکشنبه است و پندارد آدینه است، دلیل بود که دوست و هواخواه اهل نفاق بود. اگر روز سه‏شنبه را روز آدینه پندارد، دلیل که دوست و هوادار اهل فساد بود. اگر روز چهارشنبه را روز آدینه پندارد، دلیل که دوست و هواخواه مفسدان بود. اگر روز پنجشنبه را روز آدینه پندارد، دلیل که دوست و هوادار اهل نعمت بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بهترین روزها اگر به خواب بیند، روز آدینه است، بعد از آن دوشنبه و پنجشنبه است و هر چند روز را روشن‏تر و صافى‏تر بیند بهتر بود. بیتون مى‏گوید: دیدن روز تعطیل در خواب، بیانگر شرکت در مهمانى دوستانه است. برایت مى‏گوید: دیدن روز تعطیل، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. ........................................................................................................................................................ روز رستاخیز بیتون مى‏گوید: دیدن روز رستاخیز در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب باشید تا در دام افراد حیله‏گر گرفتار نشوید. ............................................................................................................................................... روز قیامت بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى روز قیامت در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب مشاهده کنید که در روز قیامت جزء گناهکاران هستید، بیانگر آن است که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏کنند. ........................................................................................................................................... روزنامه برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى روزنامه در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است. اگر خواب ببینید که مشغول خواندن روزنامه هستید، به این معناست که در انجام یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاده کنید که روزنامه منتشر مى‏کنید، بیانگر آن است که در حرفه‏ى خود موفق مى‏شوید. .................................................................................................................................................. روزنامه‏نگار برایت مى‏گوید: اگر در خواب با روزنامه‏نگارى مشغول صحبت باشید، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان به موفقیت مى‏رسید. ....................................................................................................................................... روزه داشتن محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل مى‏خواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند. اگر بیند با روزه غیبت مردمان مى‏کرد و یا سخن‏هاى فحش گفت، دلیل بود که طاعت و عبادت برپا کند، ولى در راه دین راستگو نباشد. کرمانى گوید: اگر بیند در ماه رمضان روزه بود، دلیل بود بر گرانى و تنگى طعام، بعضى معبران گویند: دلیل بود بر تندرستى دین حق تعالى و فرج یافتن از غم و ایمن گشتن از بیمارى و گذران وام و از رنج و سختى رستن بود، خاصه چون در ماه رمضان بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: روزه داشتن در خواب، بر ده وجه بود. اول: بزرگى دوم: ریاست. سوم: تندرستى. چهارم: مرتبه. پنجم: توبه از گناهان. ششم: ظفر یافتن بر دشمن. هفتم: زیادى نعمت. هشتم: حج گزاردن. نهم: جنگ کردن. دهم: دلیل که او را پسرى آید، اما روزه گشادن به خواب نیک مردى و روزى حلال بود و چون به قصد گشاد، دلیل که در سفر بلا کشد یا بیمار شود. اگر بیند که دو ماه روزه داشت، دلیل که از گناهان توبه کند. اگر بیند روزه تطوع داشت، دلیل بود که از بیمارى ایمن شود. اگر بیند یک سال پیوسته روزه داشت، دلیل بود که تائب شود. اگر بیند در عاشورا روزه داشت، دلیل که از غم و اندوه رستگارى یابد. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که روزه‏دار هستید، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است. ................................................................................................................................................................... روستا محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند در روستا یا جایگاهى مجهول بود، دلیل خیر بود. اگر بیند که به جایگاهى معروف بود نیکو نبود. اگر بیند از روستا به شهرى رفت، دلیل که از فتنه و بلا ایمن شود و کارش به نظام گردد. اگر بیند از شهرى به روستا گشت، تأویلش به خلاف این است. جابر گوید: اگر کسى بیند در روستایى آبادى کم گشته، دلیل شر و بدى بود. اگر بیند روستایى ملک او شده بود یا کسى به وى بخشیده بود، دلیل است که از آن روستا خیر و نیکى به او رسد. اگر آن روستا را خراب بیند تأویلش به خلاف این است. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در روستا زندگى مى‏کنید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. برایت مى‏گوید: اگر در خواب روستایى ویران دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلات مى‏شوید. دیدن خانه‏هاى روستایى در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. ............................................................................................................................................................................ روسرى بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روسرى گران‏قیمتى ببینید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب روسرى کهنه و پاره ببینید، به این معناست که ثروت خود را از دست مى‏دهید. مشاهده‏ى روسرى بلند در خواب، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. ...................................................................................................................................... ................روشنایى محمد بن سیرین گوید: دیدن روشنایى به خواب دین هدى است. اگر بیند روشنى او را فراگرفت یا کسى به او داد، دلیل است که کسى راه علم و دین بیاموزد. تاریکى به خواب، بى‏دینى بود. قوله تعالى: «الله ولى الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الى النور». (بقره، 257). کرمانى گوید: اگر کسى بیند روشنایى به سینه‏ى او افتاد، دلیل که پارسا و پاکدامن بود. قوله تعالى: «افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه». (زمر، 22) و همچنین عاقبت کارش به خیر است. قوله تعالى: «یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم». (حدید، 12). حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن روشنایى در خواب بر چهار وجه است. اول: دین هدى. دوم: علم. سوم: راه پاک. چهارم: اعتقاد پاک. ........................................................................................................................................................................... روغن محمد بن سیرین گوید: روغن در خواب، مال و نعمت بود و بعضى از معبران گویند که روغن در خواب میراث است. اگر بیند روغن گاو داشت یا کسى بدو بخشید و از آن همى خورد، دلیل که هم مال یابد هم میراث و روغن دنبه و روغن کنجد و روغن زیتون این‏ها جمله، دلیل که علم و حکمت و دانش یابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردى دهقان روغن خیرى و روغن زیتون منفعت بود از مردى عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردى روستایى و روغن قسطین و روغن قسط منفعت است از رومیان. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند همه‏ى تن وى به روغن‏آلوده گشته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بیند روغن بر سر مى‏مالید، دلیل کند بر زینت و آرایش دنیا. اگر روغن خوشبوى دید چون روغن گل و روغن یاسمین و بنفشه و آن چه به این ماند، دلیل کند بر زینت و آرایش دنیا، زیرا که جمله‏ى روغن‏ها خوش بود و در تأویل ثنایى نیکو بود. اگر بیند آن روغن ناخوش و گندیده بود، دلیل که مردمان او را زشتى گویند. کرمانى گوید: روغن زیت، مال و نعمت باشد. اگر بیند روغن بى‏اندازه بر سر مى‏مالید، چنان که روغن از سر او مى‏چکید، دلیل بر اندوه و مصیبت کند. اگر بیند کسى روغن بر سر وى مى‏مالید، آن که روغن مى‏مالید از بهر کارى با وى مکر و حیله سازد. جابر گوید: روغن‏ها خوردن و بر خود مالیدن جمله آرایش است، لکن اگر بى‏اندازه بود غم و اندوه است. اگر بیند روغن بر سینه خود مى‏مالید، دلیل که سوگند به دروغ خورد. اسمعیل اشعث گوید: روغن‏ها به تأیل غم و اندوه بود مگر روغن زیت که خوردن آن مال بود و در مالیدن بد بود. اگر بیند تن خویش را به روغن زیت مالید، دلیل که سوگند خورد به دروغ و قول خلاف کند. قوله تعالى: »ودوا لو تدهن فیدهنون«. )قلم، 9(. اگر جامه خویش به روغن آلوده بیند، دلیل که اندوهگین شود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: روغن خوش به خواب دیدن، دلیل بر شش وجه است. اول زن خوب‏روى. دوم: کنیزک باجمال. سوم: ثناى نیکو. چهارم: منفعت. پنجم: سخن‏هاى خوش. ششم: طبع‏هاى نیک. و روغن گندیده، دلیل بر سه وجه است اول: زن. دوم: مرد فاسق. سوم: سخن‏هاى زشت به انکار، و بدان که روغن‏گیر در خواب یارى‏دهنده و کسى بود که با وى بیامیزد. بیتون مى‏گوید: دیدن روغن در خواب، بیانگر لحظات شیرین و خوشایند است. خرید و فروش روغن در خواب، بیانگر شکست در انجام یکى از کارهایتان است. اگر در خواب مشاهده کنید که به چیزى روغن مى‏مالید، بیانگر آن است که کارهاى زیادى براى انجام دادن دارید. اچ میلر مى‏گوید: خوردن روغن در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید که لباستان روغنى شده، به این معناست که ازدواج مبارکى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که به چیز روغن جلا مى‏زنید، به این معناست که اطرافیان رفتار بدى با شما دارند. دیدن روغن مازو در خواب، نشانه‏ى آن است که با همسر مورد علاقه‏ى خود ازدواج مى‏کنید. دیدن روغن مو، در خواب نشانه‏ى رفتار سرد شما با دیگران است. ............................................................................................................................................... روکش مبل بیتون مى‏گوید: روکش کردن مبل‏ها در خواب، بیانگر آن است که قصد دارید به یکى از دوستان خود صدمه وارد کنید. ...................................................................................................................................... روناس محمد بن سیرین گوید: دیدن روناس در خواب، دلیل بر آرایش دنیا کند و خوردنش، دلیل بر مضرت و رنج و اندوه کند. اگر بیند جامه‏ى خویش را به روناس سرخ مى‏کرد، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود و راه دین فروگذارد. ......................................................................................................................................... ..........................رونویسى کردن برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از روى نوشته‏اى، رونویسى مى‏کنید به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید. .............................................................................................................................................. روى محمد بن سیرین گوید: اگر کسى روى خود را خوب و باجمال‏تر از آن بیند که در بیدارى بود، دلیل که شرف و منزلتش بیشتر شود. اگر بیند رویش زشت و ناخوش گردید، دلیل کند که قدر و منزلتش کمتر بود و به چشم حقارت بر وى نگرند. کرمانى گوید: اگر بیند رویش سرخ و پاکیزه بود، تعبیرش خوب است. اگر بیند گونه رویش سفید شد، دلیل است بر نیکویى و دین و دیانت او. جابر گوید: اگر کسى روى خویش را نیکو بیند، در آب یا در آیینه، یا کسى به وى گوید روى تو نیکو است، دلیل که کار او نیکو شود. اگر روى خویش را زشت بیند، دلیل که کار او بد شود. اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى بیند خویشتن را دو روى است، دلیل که منافقى کند. اگر دو روى خویش را خوب و پاکیزه بیند، دلیل که میانجى‏گرى نماید میان مردمان. اگر یک روى خود را خندان بیند و یکى گریان، دلیل که وى را دو زن بود و سازگارى نکنند با یکدیگر. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن روى در خواب بر هشت وجه است. اول: شرف و بزرگى. دوم: خوارى و حقارت. سوم: نظام کارها. چهارم: دین و دیانت. پنجم: اندوه و رسوایى چون سیاه بیند. ششم: وام‏دارى. هفتم: کار نیکو. هشتم: توفیق طاعت. ............................................................................................................................................................. رها کردن بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دوستان و خانه‏ى خود را رها کرده‏اید، به این معنى است که دچار گرفتارى مى‏شوید. ........................................................................................................................................ .......................رهایى برایت مى‏گوید: نجات دادن شخصى در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى شما را نجات مى‏دهد، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. ....................................................................................................................................... ..........................رهبر برایت مى‏گوید: اگر در خواب رهبر دینى را ببینید، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که رهبرى گروهى را به عهده دارید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. .................................................................................................................................................... ریاضت بیتون مى‏گوید: ریاضت کشیدن در خواب، بیانگر داشتن عقاید جدید است. اگر در خواب کسى را در حال ریاضت ببینید، بیانگر شکست در امور عاشقانه است. ............................................................................................................................................................. ریاکار بیتون مى‏گوید: اگر در خواب رفتار ریاکارانه‏اى داشته باشید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. ...................................................................................................................................... .......................ریحان محمد بن سیرین گوید: اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوى بود، دلیل که او را فرزندى بود و کندن وى از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود. کرمانى گوید: اگر کسى بیند که ریحان در جایگاه خویش است، دلیل است خداوندش کارهاى نیکو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه کند. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند ریاحین خوشبو همى فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن، دلیل است به کارهاى خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وى موجود بود و مردمان از وى منفعت گیرند و ثناى او گویند. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو. اگر بیند که در سرا یا باغ او ریحان است، دلیل است از آن چیزها که گفتیم او را چیزى حاصل شود و فساد که به ریاحین رسد، نقصان آن بدان کس بازگردد. جابر گوید: هر زینت و نقصان که در ریاحین بیند، صلاح آن هم بدیشان بازگردد. ریحان‏فروش چون به وقت خویش فروشد، بسیار نیکو بود. اگر نه به وقت خویش بود، دلیل بد بود زیرا که ریحان چون به وقت خود بود کسى بزرگ و نیکو بود که وى را بدان کس دوستى و مصاحبت افتد. اگر بیند که ریحان را از زمین برکند، دلیل که از چنین کسانى که یاد کردم او را مفارقت افتد. .................................................................................................................................................... ریسمان محمد بن سیرین گوید: ریسمان در خواب، سفر است و بعضى از معبران گویند: کار مردى است که با زنان اختلاط دارد. اگر بیند که از پشم ریسمان درست مى‏کرد، دلیل است که به سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد. اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان درست مى‏کرد، دلیل که کارى حلال کند، لکن مردان را نیکو باشد. اگر بیند که ریسمان به جولاه برد با جامه بافد، دلیل است که در بین کارى بود. کرمانى گوید: اگر زنى بیند که ریسمان از پشم یا از موى درست مى‏کرد، دلیل که او را از سفر غایبى بازآید. اگر به وقت رستن ریسمان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند. اگر بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است که عمرش دراز بود و بر قدر درازى و کوتاهى ریسمان او را خیر و منفعت رسد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ریسمان در خواب بر چهار وجه است. اول: سفر. دوم: کارمزد. سوم: عمر دراز. چهام: منفعت بسیار. ........................................................................................................................................................................ ........................ریسندگى هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول ریسندگى هستید، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش فراوان مى‏کنید. ................................................................................................................................................... ریش محمد بن سیرى گوید: ریش در خواب، آرایش مردان و کدخدایى آنان بود و در خبر است که حق تعالى را فرشته‏اى است که تسبیح او این است: «سبحان من تزین الرجال باللحیة و النسآء بالذوآئب.» یعنى: پاک است آن خداوندى که مردان را بیاراست به ریش‏ها و زنان را به گیسوها. اگر کسى ریش‏هاى خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدایى او ساخته گردد، اما چون درازى وى از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. کرمانى گوید: اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داورى افتد به شغل کدخدایى. اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگى و بردبارى او زیاده گردد، ولکن غمگین شود. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد. اگر بیند که ریش او از بیمارى فروریخت، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و مالش برود. اگر بیند ریش را شانه مى‏کرد و بخور و گلاب بر وى مى‏زد، دلیل که کسى را شغل کند و مردمان را شکر باشد. جابر گوید: اگر بیند ریش او دراز شد، چنان که در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام‏دار گردد یا غم و اندوه به وى رسد و بعضى از معبران گویند: اگر کسى ریش خود را دراز بیند، نه چنان که تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسى ریش خود را به اندازه‏اى بیند که ریش پدرش بود، دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست بر ریش خود کرده و پاره‏اى برگرفت و آن را بینداخت، دلیل که مالش از دست برود. اگر بیند که پاره‏اى از ریش در چیزى نهاده و نگاه داشته بود، دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بى‏غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ریش در خواب بر ده وجه است: اول: تیغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هیئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نیکویى. هفتم، تزویج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامى شدن. ابن‏عباس گوید: ریش تراشیدن به خواب، حاجبان و ترسندگان و زندانیان را نیکو بود و توانگران و جوهرى و خداوند نعمت را بد است. بیتون مى‏گوید: دیدن ریش در خواب، بیانگر آن است که براى موفقیت تلاش فراوانى انجام مى‏دهید. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى ریش شما را مى‏کشد، بیانگر آن است که دچار ضرر مالى مى‏شوید. شانه زدن ریش در خواب، نشانه‏ى داشتن غرور است. اگر زنى در خواب مشاهده کند که ریش دارد، بیانگر آن است که بیمارى او را تهدید مى‏کند. برایت مى‏گوید: داشتن ریش و سبیل در خواب، بیانگر داشتن سلامتى کامل است. اگر خواب ببینید که ریش خود را کوتاه کرده‏اید، به این معناست که دچار ضرر مى‏شوید. اگر خواب ببینید که ریش و سبیل قرمز دارید، یعنى باید در کارها دقت بیشترى انجام دهید. تراشیدن ریش در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول تراشیدن ریش خود است، نشانه‏ى آن است که فرصت مناسبى براى انجام کارها به دست مى‏آورید. ............................................................................................................................................................ ......................ریشه بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ریشه گیاهان: نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. استفاده از ریشه‏ى گیاهان دارویى، نشانه‏ى بیمارى است. ............................................................................................................................................... ریگ محمد بن سیرین گوید: ریگ در خواب، دلیل بر منفعت و مال کند. اگر بیند در میان ریگ همى شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلى مشغول شود به قدر آن ریگ. اگر بیند ریگ مى‏خورد یا جمع مى‏کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بیند به کسى ریگ مى‏داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت رسد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است. اول: مشغولى در دین و دنیا، خاصه چون ریگ بسیار بود. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: رفعت لکن با رنج و عذاب. برایت مى‏گوید: دیدن ریگ در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. .............................................................................................................................................. ..............ریل راه‏آهن بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ریل‏هاى راه‏آهن در خواب، بیانگر آن است که اگر در کارها بیشتر دقت نکنید، کار خود را از دست مى‏دهد. اگر خواب ببیند که روى ریل راه‏آهن راه مى‏روید، بیانگر وجود مشکلات است. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از روى ریل راه‏آهن مى‏گذرید، به این معناست که در کارها موفق مى‏شوید. ..................................................................................................................................... ریواس محمد بن سیرین گوید: ریواس در خواب غم و اندوه است. اگر بیند که ریواس داشت و مى‏خورد، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که ریواس بفروخت یا به کسى داد، دلیل است از غم و اندوه رها شود. جابر گوید: اگر بیند ریواس مى‏خورد و به طعم شیرین است، دلیل که وى را منفعت رسد از قبل دوست یا از قبل خویش و چون بیند ریواس ترش است، دلیل پشیمانى است در کارها. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ریواس در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوشایند است. اگر خواب ببینید که ریواس مى‏خورید، به این معناست که از شغل خود راضى نیستید. اگر خواب ببینید که مشغول پختن ریواس هستید، بیانگر آن است که با رفتار ناشایست خود باعث مى‏شوید تا دوستان از شما دورى کنند. ..................................................................................................................................... رؤیا بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى رؤیاهاى شیرین در خواب، بیانگر پیشرفت در کارها است. مشاهده‏ى رؤیاهاى عجیب در خواب، بیانگر بیمارى است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

زائر ................................................... بیتون مى‏گوید: اگر در خواب عده‏اى زائر را ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب ببینید که در حال زیارت هستید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد آزار شما را دارند. ..................................................................................................................................................... ................زاغ محمد بن سیرین گوید: زاغ در خواب، دیدن مردى فاسق بددین و دروغگوى است در کارها. اگر بیند زاغى فراگرفت یا کسى بدو داد، دلیل است که با کسى بدین صفت به کار باطل فریفته گردد. اگر بیند که زاغى را بکشت، دلیل است مردى را بدین صفت شکست دهد. اگر بیند در جایگاهى زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بیند زاغى را شکار کرد، دلیل است از جایگاهى باطل نعمت یابد. کرمانى گوید: اگر یک زاغ بیند، تأویلش کنیزک هندى بود. اگر زاغان بیند تأویلش لشگر است. اگر بیند که زاغى را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند. جابر گوید: اگر بیند که زاغى را معالجه کرد، دلیل که مردى دزد را پند دهد. اگر بیند زاغى را بیافت و پنهان کرد، دلیل است در هوادارى و باطل‏جویى بود. اگر بیند زاغى به منقار از خانه او چیزى فراگرفت، دلیل کند که فاسقى یا هندویى از خانه او چیزى بدزدد. هانس کورت گوید: مشاهده‏ى زاغ در خواب، بیانگر دعوا و درگیرى است. مشاهده‏ى زاغ کبود در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر خواب ببینید که زاغ کبودى گرفته‏اید، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است. اگر یک زاغ کبود مرده در خواب ببینید، به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید. مشاهده‏ى بچه‏ى زاغ در خواب، نشانه‏ى بیمارى است. کشتن زاغچه در خواب نشانه‏ى بدست آوردن ثروت است. ........................................................................................................................................................................ زالو محمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بیند زالو خون از اندام او مى‏مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد. اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. کرمانى گوید: زالو عیالى است که مال دیگران خورد نه مال خود. اگر بیند که زالوى بسیار بر وى جمع شدند و خون او را مى‏مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد. جابر گوید: اگر بیند که زالو بر اندام وى بود، لیکن اندامش را نمى‏مکید و گزندى نمى‏کرد، دلیل است که از دشمن هیچ گزندى به وى نرسد. اگر بیند زالو در گلوى او شد. دلیل که دشمن در خانه او بود و به قدر مضرتى که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند. برایت مى‏گوید: دیدن زالو در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى معالجه زالو به تن شما مى‏اندازند، بیانگر آن است که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند. اگر خواب ببینید که زالو خون کسى را مى‏خورد، بیانگر آن است که شخصى قصد صدمه زدن به شما را دارد. .................................................................................................................................................... زانو محمد بن سیرین گوید: اصل زانو در خواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بى‏رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوى بیند، دلیل که کار او قوى گردد و عیش بر او فراخ گردد. کرمانى گوید: زانو در خواب کار و کسب و معیشت مردم است و هر چند که سخت‏تر بود کار و کسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف این بود. جابر گوید: زانو در خواب کار و کسب و جایگاه رنج و عناى مردم بود و هر زیاده و نقصان که در زانو بیند، تأویلش چنان بود که یاد کردیم. بیتون مى‏گوید: دیدن زانوهاى کثیف در خواب، بیانگر بیمارى است. اگر در خواب زانوهایتان بیش از اندازه بزرگ شده باشد، به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید. اگر در خواب احساس کنید که زانوهایتان درد مى‏کند، بیانگر حوادث ناگوار است. مشاهده‏ى زانوهاى بدشکل، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که زانوى خوب و سالمى دارید، بیانگر آن است که اقبال خوبى در انتظار شماست. دیدن زانوى خون‏آلود و زخمى، بیانگر بدبختى است. اگر در خواب مشاهده کنید که زانوى شما ورم کرده، به این معناست که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر خواب ببینید که زانوى شما شکسته، نشانه‏ى گرفتارى و انجام کارهاى دشوار است. ............................................................................................................................................. زاهد بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را زاهد ببینید، بیانگر آن است که اخبار مهمى به گوش شما مى‏رسد. مشاهده‏ى زاهد در خواب، بیانگر خیانت و بى‏وفایى است. .......................................................................................................................................... زایمان بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که زایمان کرده‏اید، به این معناست که یک نفر به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شود. اگر زنى خواب ببیند که زایمان کرده، به این معناست که پول زیادى به دست مى‏آورد. اگر دخترى خواب زایمان ببیند، بیانگر انجام کارهاى نادرست است. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پسر زاییده‏اید، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. اگر خواب ببینید که دختر زاییده‏اید، نشانه‏ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که بچه‏اى مرده به دنیا آورده‏اید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر خواب ببینید که زایمان سختى داشته‏اید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب زایمان حیوانى را ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. ..................................................................................................................................................... زباله بیتون مى‏گوید: دیدن آشغال و زباله در خواب، بیانگر انجام کارهاى نادرست است. .................................................................................................................................................. زبان محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بى‏آنکه با کسى خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود. اگر بیند که زبانش در طول یا در عرض زیاد شد، دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد. کرمانى گوید: اگر بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالى او را علم و دانش روزى کند. اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید، دلیل که از باطل‏گویى توبه کند و خاموشى اختیار کند. اگر بیند که بر سخنش خطایى زشت رفت، دلیل است سخنى گوید که رضاى خدا باشد. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند زبان او قوى و ستبر بود، دلیل است مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه کند. اگر بیند زبان او دراز است، دلیل که درشت سخن و بدگوى بود و مردمان را به زبان رنجاند. اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى بیند زبان او دراز شده بود، دلیل که کسى او را غمز کند یا دشنام دهد. اگر کسى بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود، دلیل که در میان مردم منافقى کند. اگر بیند که در اصل زبان هیچ نداشت، دلیل که از شغل همه فروماند و دشمن بر او چیره شود. اگر بیند سر زبانش بریده بود، چنان که هیچ سخن نتوانست گفت، دلیل که شغل او بیشتر بر دست وکیلش برآید. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زبان به خواب بر شش وجه است. اول: حکمت. دوم: ریاست. سوم: ترجمان. چهارم: حاجت. پنجم: دلیل. ششم: سخن گفتن به زبان‏هاى مختلف. بیتون مى‏گوید: دیدن زبان در خواب، بیانگر آن است که اطرافیان رفتار بدى با شما دارند. اگر در خواب مشاهده کنید که زبانتان بیش از اندازه بزرگ یا کوچک شده، نشان‏دهنده‏ى آن است که چیزى مى‏گویند که دچار مشکل مى‏شوید. ................................................................................................................................................ زبان‏هاى خارجى اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به زبان آلمانى صحبت مى‏کنید، به این معناست که در کارها موفق مى‏شوید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حروف سانسکریت ببینید، علامت آن است که از موضوع مهمى آگاه مى‏شوید. مطالعه‏ى زبان لاتین در خواب، بیانگر موفقیت در کارها است. مطالعه‏ى زبان یونانى در خواب، بیانگر آن است که دوستان با نظر شما موافق هستند. اگر خواب ببینید که زبان یونانى را نمى‏توانید یاد بگیرید، به این معناست که دچار گرفتارى مى‏شوید. ................................................................................................................................................... زبور (کتاب مقدس حضرت داوود) محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند کتاب زبور همى خواند، دلیل که به حق تعالى بازگردد و به کار خیر رغبت نماید. اگر بیند زبور به ظاهر نمى‏خواند، دلیل که زهد و خیرات و ورع برپا کند. جابر مغربى گوید: اگر بیند زبور مى‏نوشت، دلیل که به کارى مشغول شود که از آن کار او را منفعت رسد. اگر بیند زبور مى‏خواند، دلیل که کارى و اختیارى نکو پیش گیرد. ................................................................................................................................................. زخم محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است بر زخم‏زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بیند از جایگاه زخم او خون بیرون آمد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد. کرمانى گوید: اگر کسى بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زخم به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن. دوم: خیر و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند. جابر گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کارى مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون مى‏رفت، دلیل که کسى بر وى دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد. اگر بیند که جایگاه زخم ورم داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که زخمى بر روى بدنتان است، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. برایت مى‏گوید: دیدن زخم در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب روى بدن کسى زخم ببینید، نشانه‏ى آن است که دچار مشکل مى‏شوید. ..................................................................................................................................................... زدن حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که او را با تازیانه زدند، چنان که اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که خون از تن او روان شد، تأویل این جمله بد بود و نیز، دلیل کند که کسى به زبان او را برنجاند و از آن غمگین شود. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که او را تازیانه زدند، بى‏آنکه دست و پاى او را ببندند، اگر از تن او خون روان شد، دلیل که او را مال حرام حاصل گردد. اگر بیند نشان خستگى از زخم پیدا گشت، دلیل کند که به قدر آن از کسى فایده بیند. کرمانى گوید: اگر بیند کسى تازیانه بر پشت او زد و از جاى آن خون بیرون آمد، دلیل است که از آن کس مال حرام یابد، یا زننده را به گناهى متهم کند. اگر بر پشت خود زخم بیند و نداند چه کسى او را زد، دلیل که کار دین و دنیاى او نکو گردد. اگر بیند تازیانه به کسى زد، چنان که پاره‏پاره گردید، دلیل که اهل خاندان او پراکنده گردند. جابر مغربى گوید: اگر بیند که یکى وى را بزد و نداند براى چه زد، دلیل است که مال یابد و جامه‏ى نو پوشد و بهتر آن بود که زننده را نشناسد و به وقت زدن دست و پاى بسته بود. اگر بیند که یکى وى را با چوب یا تازیانه بزد و دانست که شخصى معروف است، دلیل است که از او چیزى بدو رسد و بیننده را نیک نباشد. اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که مرده‏یى او را مى‏زد، دلیل است که از سفر منفعت یابد و یا چیزى که از دستش رفته باز به دستش آید. اگر بیند که او مرده بود و او را مى‏زدند، دلیل که او را در دین قوت بود و بعضى از معبران گویند: وامش گذارده شود. اگر بیند که مرده را مى‏زد و از آن راضى بود، دلیل که حال آن مرده در آخرت نیک بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زدن در خواب بر شش وجه بود. اول: شفاعت. دوم: مجادله. سوم: روشن شدن کار مشکل. چهارم: سفر. پنجم: شرف و بزرگى. ششم: مال حرام. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید با شخصى زد و خورد مى‏کنید، به این معناست که دچار گرفتارى مى‏شوید. .................................................................................................................................................. زر محمد بن سیرین گوید: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که زر بیافت یا کسى به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانى بر وى افتد، کسى بر وى خشم گیرد. کرمانى گوید: اگر کسى در خواب بیند زر و یا سیم مى‏گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد. اگر بیند که زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که زر همى خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند. جابر گوید: زر به خواب، مردان را بد بود و زنان را خوب. اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد. اگر کان سیم بیند، دلیل بود که دخترى مهتر به زنى گیرد، لکن اندوهگین شود. اگر بیند با زرگرى نشسته و با او معامله مى‏کرد، دلیل که او را با مردى دروغگو سر و کار افتد. ............................................................................................................................................. زردآلو محمد بن سیرین گوید: زردآلو چون به وقت بود و به طعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویى که بخورد او را دینارى حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتى رسد و بعضى از معبران گویند: زردآلو به تأویل کنیزک و نیز به تأویل مال یا نعمت باشد. کرمانى گوید: اگر بیند که هسته زردآلو بشکست و تلخ بود، دلیل که اندوهى به وى رسد. اگر شیرین بود، دلیل است از مردى بى‏اصل منفعت یابد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زردآلود به خواب بیمارى است چون به وقت خود بود، اگر نه به وقت خود بود، غم و اندوه است. اگر به طعم شیرین بود منفعت است. بیتون مى‏گوید: دیدن زردآلو در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب کسى را در حال خوردن زردآلو ببینید، به این معناست که در موقعیت نامناسبى قرار گرفته‏اید. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که زردآلو خریده‏اید، به این معناست که در کارتان به موفقیت مى‏رسید. خوردن زردآلو در خواب، بیانگر داشتن سلامتى کامل است. ...................................................................................................................................................... زردچوبه محمد بن سیرین گوید: دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیمارى بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او را زیان و مضرت رسد. اگر بیند جامه‏ى خویش را به زردچوبه مى‏کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگرى بود، تأویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد. ....................................................................................................................................................................... زردى (یرقان) برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به بیمارى یرقان مبتلا هستید، به این معناست که در کارها به موفقیت مى‏رسید. .......................................................................................................................................................... .......................زرشک اصفهانى گوید: زرشک در خواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد. اگر بیند زرشک مى‏خورد، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند زرشک از درخت جمع مى‏کرد، دلیل است با مردى بخیل او را خصومت افتد. ........................................................................................................................................................................................................ ......................زره محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زره پوشیده بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد، دلیل است دشمن بر وى خیره شود. اگر بیند کسى او را زره داد و در پوشید، دلیل که آن کس وى را شکست دهد و بعضى از معبران گویند: زره حصین دین است که او را نگاه دارد. کرمانى گوید: اگر کسى بیند زره داشت، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت. اگر بیند که با زره سلاح پوشیده، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زره در خواب بر شش وجه است. اول: ایمنى. دوم: حصین دین. سوم: قوت. چهارم: مال. پنجم: زندگانى. ششم: نیکویى. زره‏گر در خواب مردى است که ادب آموزد مردمان را. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که زره پوشیده‏اید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.............................................. ......................................................................................................................................................... زشت.............................. هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چهره‏ى زشتى دارید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناامیدى شما مى‏شود. برایت مى‏گوید: اگر دخترى در خواب چهره‏ى خود را زشت ببیند به این معناست که با اطرافیان رفتار خوبى ندارد. ........................................................................................................................................... زعفران محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند زعفران با خود داشت، دلیل که مردمان به قدر آن وى را مدح و ثنا گویند، خاصه چون بیند زعفران ناسوده است. اگر بیند که زعفران خرد مى‏کرد، دلیل که بیمار شود، اگر بیند زعفران بر جامه یا بر تن او بمالند، دلیل بر بیمارى است، اگر بیند که رنگ زعفران از تن بشست، دلیل که از بیمارى شفا یابد. کرمانى گوید: اگر بیند زعفران ناکوفته بخرید یا کسى به وى داد، دلیل است زنى توانگر بخواهد. اگر کسى جامه یا تن به زعفران زرد کند، بیمارى و غم و اندوه است. اگر بیند که زعفران مى‏خورد، همین دلیل کند. اگر بیند به خروارها داشت، دلیل است او را نعمت حاصل شود و از مردم مدح و ثناى شنود. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زعفران ببینید، به این معناست که دشمنان مى‏کوشند تا به شما آسیب برسانند. اگر خواب ببینید که چایى زعفران مى‏نوشید، به این معناست که دچار درگیرى مى‏شوید. برایت مى‏گوید: دیدن زعفران در خواب، نشانه‏ى آن است که تلاش مى‏کنید تا زندگى خوبى داشته باشید. ................................................................................................................................................................. زغال محمد بن سیرین گوید: زغال دیدن به خواب، مال حرام است. اگر بیند که از جایى فراگرفت یا کسى بدو داد، دلیل که او را مال حرام حاصل شود. اگر بیند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وى فایده یابد. اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد، دلیل که وى را از سلطان غم و اندوه رسد. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زغال‏هارا در حال سوختن ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. مشاهده‏ى زغال سنگ در خواب، بیانگر دعوا و اختلاف بین اعضاى خانواده است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب از زغال براى گرم کردن خود استفاده کنید، به این معناست که اقبال بدى در انتظار شما است. دیدن زغال سنگ گداخته در خواب، نشانه‏ى وقوع حوادث ناگوار است. .................................................................................................................................................................... ....................زکام محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که یکى را یا خود را علت زکام بود، دلیل است روزى اندک بیمار شود و زود شفا یابد و هر چه که زکام صعب‏تر است، بیمارى او بیشتر شود. کرمانى گوید: زکام دیدن، دلیل کند که بر کسى خشم گیرد و زود صلح کند. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زکام در خواب بر سه وجه است. اول: بیمارى اندک. دوم: خشم گرفتن بر کسى. سوم: منفعت یافتن. ............................................................................................................................................ ......................زکات محمد بن سیرین گوید: زکات در خواب دیدن، دلیل بود که مالش زیاده گردد. اگر بیند که زکات فطر مى‏داد، دلیل که نماز و تسبیح گوید و رستگارى یابد. قوله تعالى: «قد افلح المؤمنون. الذینهم فى صلواتهم خاشعون». (مؤمنون، 1 و 2). اگر وام دارد زود بگذارد، اگر بیمار است شفا یابد، اگر دشمن دارد بر وى ظفر یابد. کرمانى گوید: اگر کسى بیند که زکات مال مى‏داد، مال او در حق بود و بلا رفع شود و به قول رسول‏الله فرماید: «حصنوا اموالکم بالزکوة». یعنى: «حصین کنید مال خود را از زکات دادن.» جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که زکات مال مى‏داد، دلیل که مالش زیاده گردد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زکات مال دادن در خواب بر هفت وجه است. اول: بشارت. دوم: خیر و برکت. سوم: روشن بودن کارهاى مشکل. چهارم: قضاى حاجت. پنجم: روشنایى. ششم: از غم فرج یافتن. هفتم: زیادتى مال. ....................................................................................................................................... ......................زگیل بیتون مى‏گوید: دیدن زگیل روى بدنتان در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است. دیدن زگیل روى بدن دیگران در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. ....................................................................................................................................... .....................زلزله محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین مى‏جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضى از معبران گویند: اگر بیند زمین مى‏جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیمارى بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیر سوى بالا شد، دلیل که فتنه و بلاى عظیم به اهل آن ولایت رسد. کرمانى گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرورفت و یک جانب به حال خود باقى بماند، دلیل که پادشاهى به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زلزله و حنف و زمین فروشدن، این جمله در خواب محنت و بلایى عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیمارى بود. قوله تعالى: «فخسفنا به و بداره الارض». (قصص، 81). و به همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار. برایت مى‏گوید: دیدن زلزله در خواب، نشانه‏ى پیشامدهاى غیر منتظره است. اگر خواب ببینید که زلزله خسارت وارد کرده، به این معناست که دچار زیان و ضرر مالى مى‏شوید. هانس کورت مى‏گوید: زلزله در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. ................................................................................................................................................................ زمرد محمد بن سیرین گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسى بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غایب شود یا مالش از دست برود. کرمانى گوید: زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تأویل آن به دین و مذهب بازگردد. جابر گوید: زمرد در خواب، کنیزک است و حکم آن از نیک و بد به کنیزک بازآید و بعضى گویند: زمرد در خواب دیدن، دلیل سخنى نیکو باشد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زمرد در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزند. دوم: برادر. سوم: مال حلال. چهارم: کنیزک خوبروى. پنجم: سخن نیکو. هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل‏ها که گفتیم نیکوتر باشد. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زمرد سبز ببینید، نشانه‏ى آن است که پولى به دست مى‏آورید. خریدن زمرد در خواب، نشانه‏ى شکست در کارها است. ...................................................................................................................................... زمستان محمد بن سیرین گوید: زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به خواب بیند که زمستان بود چنان که مردم را از آن مضرت مى‏رسید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت رسد. اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر است. کرمانى گوید: زمستان را در وقت خود دیدن، چنان که سرما سخت نباشد، دلیل یافتن مراد و زیادتى عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد و دلیل بر زیادتى عدل و انصاف بود. بیتون مى‏گوید: مشاهده فصل زمستان، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. ...................................................................................................................................................... زمین حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: زمین در خواب دیدن، زن است. اگر بیند که او را زمینى بود فراخ و بزرگ و خاک آن زمین پاکیزه بود، دلیل که او را زنان باشند به ستر و صلاح، چنان که در میان زنان ایشان را فضل و منزلت و جاه بود. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که در زمین سبزه و نبات معروف بود با نعمت و اسباب، دلیل که او را فضل و دیانت بود و سرانجام ثواب آخرت یابد. اگر بیند در صحرایى بود مانند بیابان و آن زمین را شناسد، دلیل که سفر دور کند. اگر بیند زمین را مى‏کند و خاکش مى‏خورد، دلیل است مال یابد، به قدر آن خاک که خورده باشد. جابر مغربى گوید: اگر بیند زمین با وى سخن گفت و به خیر و نیکویى وى را مژده داد دلیل که در دین و دنیا خیر بسیار کند، چنان که مردمان را از آن شگفت یاد و بعد از وفات او را یاد کنند. اگر بیند زمین در زیر پایش در نوشت، دلیل که آخر عمرش شده باشد. اسمعیل اشعث گوید: اگر دید زمین را از بهر کشت مى‏شکافت، دلیل که به شغل بزرگى مشغول شود و از قبل زن منفعت یابد یا از سفر نعمتى بدست آورد. اگر کسى زمین خویش را آبادان بیند، دلیل است کارش نیکو و قوى شود. اگر زمین را خراب دید، دلیل است کارش ضعیف گردد یا با کسى او را خصومت افتد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زمین در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: دنیا. سوم: مال. چهارم: ولایت. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زمین سرسبزى ببینید، بیانگر آن است که به خوشبختى مى‏رسید. اگر در خواب زمین خشک و بى‏آب و علفى ببینید، بیانگر آن است که در یکى از کارهایتان شکست مى‏خورید. برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب زمین پهناورى هستید، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. ..................................................................................................................................... زن محمد بن سیرین گوید: زن جوان در خواب، شادى و مقصود مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکویى و جمال و فربهى و لاغرى و زشتى بود. بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانى باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه فراخى نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطى و تنگى بود و زن شادمان آراسته، مرادهاى این جهانى بود و پیرزن ترش‏روى چرکین، بدحال و بدمرادى باشد. کرمانى گوید: اگر زنى بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیاى او بود. اگر زنى بیند که او را قضیب بود و مجامعت مى‏کرد، دلیل که او را فرزند بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنى جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کارى زشت در وجود آید. اگر مردى بیند که زنش از سوى پس با او جماع مى‏کرد، دلیل است حرمت و بزرگى او زایل شود. اگر زنى بیند که مرد شد و جامه‏ى مران را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او. جابر مغربى گوید: زن مفسد در خواب، اهل دنیا را زیادتى دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتى صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردى بیند کسى دست درازى با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکى رسد وى را با شوهردار از آن مرد و اگر بیند کسى زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسرى آورد. اگر بیند که کسى او را دوا داد، دلیل که دخترى آورد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زن در خواب بر شش وجه است اول: شادى و مقصود. دوم: دنیا. سوم: شغل این جهان. چهارم: فراخى نعمت و پنجم: قحطى و تنگى. ششم: توانگرى. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زن زیبایى ببینید، بیانگر آن است که به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب عده‏اى از زنان را با هم ببینید، به این معناست که شخصى قصد دارد شما را به دردسر بیاندازد. اگر در خواب مشاهده کنید که با زنى دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب زنى با موهاى خرمایى ببینید، بیانگر آن است که دچار دردسر مى‏شوید. اگر در خواب زنى با موهاى بلوند ببینید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن زنى با چشمان قهوه‏اى، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. برایت مى‏گوید: دیدن یک زن حامله در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. اگر خواب ببینید که زنى را در آغوش گرفته‏اید، به این معناست که دچار درگیرى و نزاع مى‏شوید. دیدن زنى با موهاى قرمز، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. دیدن زنى با موهاى مشکى، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است. ..................................................................................................................................................... زنا بیتون مى‏گوید: دیدن خواب زنا، بیانگر انجام کارهاى نادرست است. اگر در خواب مشاهده کنید که زنا کرده‏اید، به این معناست که دست به کار اشتباهى مى زنید. اگر زنى در خواب ببیند که زنا کرده است، به این معناست که با شوهر خود اختلافاتى دارد که منجر به جدایى مى‏شود. ....................................................................................................................................... ......................زنبق بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گل زنبق ببینید، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید که مشغول چیدن گل زنبق هستید، به این معناست که ناراحتى و غم جاى خود را به شادى و نشاط مى‏دهد. اچ میلر مى‏گوید: دیدن زنبق پژمرده در خواب، بیانگر غم و اندوه است. ................................................................................................................................................ ....................زنبور محمد بن سیرین گوید: زنبور در خواب، مردى سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور را بگزید، دلیل که او را از مردى پست، رنج و مکروه رسد، یا سخنى ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیارى بر وى جمع شدند، دلیل که در میان مردمان پست گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را مى‏گزیدند. کرمانى گوید: اگر کسى بیند زنبور وى را بگزید، دلیل که از زنى بد، وى را آزارى رسد. اگر زنبور بسیار در خانه‏ى خود جمع بیند، دلیل که او را با زنى سخن‏چین شغلى افتد. اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند از هوا زنبوران بسیار جمع آمده‏اند، دلیل که لشگرى در آنجا جمع شود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زنبور در خواب، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم پست. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان. برایت مى‏گوید: دیدن زنبور در خواب، نشانه‏ى آن است که به اهداف خود مى‏رسید. اگر در خواب ببینید که زنبورى شما را نیش زده، یعنى دوستان خوبى به دست مى‏آورید. اگر در خواب زنبورى را ببینید که روى گل نشسته است، بیانگر آن است که لحظات لذت‏بخشى خواهید داشت. بیتون مى‏گوید: کشتن زنبور در خواب، بیانگر شکست دشمنان است. اگر در خواب زنبور سرخى ببینید، به این معناست که دچار دردسر مى‏شوید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که زنبور او را نیش مى‏زند، علامت آن است که عده‏اى قصد دارند تا او را به دردسر بیاندازند. ................................................................................................................................................................. ........................زنبیل محمد بن سیرین گوید: زنبیل در خواب، زن است یا کنیزک. اگر بیند که زنبیلى داشت، دلیل که وى را خادمى حاصل شود و بعضى از معبران گویند: زنبیل در خواب، مال و نعمت است. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زنبیل دیدن در خواب، بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح دین. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیر و برکت. نهم: میراث از جهت زنان. زنبیل‏باف در خواب خداوندگار است. ............................................................................................................................................... زنجیر محمد بن سیرین گوید: زنجیر در خواب، گناه و معصیت بود. اگر بیند زنجیر را بگسست و بینداخت، دلیل که از گناه توبه کند و به خداى تعالى بازگردد. جابر گوید: اگر کسى بیند در گردن زنجیر داشت، دلیل که مظالم در گردن دارد. اگر بیند زنجیر بر دست‏ها داشت، دلیل که مال کسان را دست‏درازى کند و از حرام نیندیشد. اگر بیند بر پاها زنجیر داشت، دلیل که به معصیت و فساد شود. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى زنجیر در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید با زنجیر دست و پاى شما را بسته‏اند، به این معناست که کارهاى زیادى بر دوش شما مى‏گذارند. برایت مى‏گوید: دیدن زنجیر طلا در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببینید که زنجیر طلا به شما هدیه داده‏اند، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن زنجیر آهنى در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارها است. ............................................................................................................................................................ زندان محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر بیند در زندان بر پاى داشت، دلیل که در کارهایش دچار مشکل شود. کرمانى گوید: اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند، دلیل که بزرگى و جاه یابد. اگر مستور نباشد از جهت شغل‏هاى دنیا او را غم و اندوه است. اگر بیند با مردى زندانبان با بند همى رفت، دلیل که کار بسته‏ى او گشایش یابد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زندانبان در خواب، چون معروف است، خلاصى یافتن و عاقبت نیکو باشد. قوله تعالى: «قال رب السجن احب الى مما یدعوننى الیه.» (یوسف، 33). و چون مجهول بود، دلیل کورى و غم و اندوه است، چنان که حضرت یوسف علیه‏السلام فرمود: «السجن قبر الایحاء، و منزل البلوى، و تجربة الاصدقاء و شماته الاعدآء». یعنى: زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان. اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامى بیابد. بیتون مى‏گوید: زندانى شدن در خواب، بیانگر شکست در کارها است. مشاهده‏ى زندان در خواب، بیانگر زیان و ضرر است اگر خواب ببینید که از زندان فرار مى‏کنید، به این معناست که بر مشکلات پیروز مى‏شوید. برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شما را در اتاقى زندانى کرده‏اند، نشانه‏ى آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید. ....................................................................................................................................................................... زندانبان بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زندانبان ببینید، به این معناست که به خاطر اشتباهات دچار مشکلات مى‏شوید........... ......................................................................................................................................... زندگى پرزرق و برق هانس کورت مى‏گوید: داشتن زندگى پرزرق و برق در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوش است. ........................................................................................................................................ زنده برایت مى‏گوید: اگ در خواب مرده‏اى را ببینید که زنده شده، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید. بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آدم زنده‏اى را مى‏سوزانند، بیانگر آن است که دچار مشکلات مى‏شوید. .............................................................................................................................................. .........................زنده بگور برایت مى‏گوید: زنده بگور شدن در خواب، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شما را زنده به گور مى‏کنند، به این معناست که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب برسانند. ............................................................................................................................................... زنگ بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى زنگى را بشنوید، به این معناست که موضوعى شما را پریشان مى‏کند و شنیدن صداى زنگ خطر، نشانه‏ى مشکلات است. شنیدن صداى زنگ در، علامت آن است که کارى را به انجام مى‏رسانید. برایت مى‏گوید: شنیدن صداى زنگ، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوشایند است. اگر خواب ببینید که زنگى را به صدا درآورده‏اید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. ........................................................................................................................................ زنگار محمد بن سیرین گوید: زنگار در خواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دلیل بر هلاکت کند، فى‏الجمله در دیدن زنگار هیچ خیر و منفعت نباشد. ...................................................................................................................................... .....................زنگ ‏زدگى بیتون مى‏گوید: دیدن فلزات زنگ زده در خواب، نشانه‏ى بدشانسى است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب آهن زنگ زده‏اى ببینید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود تلاش مى‏کنید. ....................................................................................................................................................................................... زولبیا محمد بن سیرین گوید: زولبیا در خواب، دلیل است بر جهد و کوشش بیش از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادى. اگر بیند زولبیا داشت یا کسى بدو داد و مى‏خورد، دلیل که به قدر آن وى را مال و نعمت حاصل شود. اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد، دلیل که از کسى سخن خوش و لطیف شنود. جابر گوید: اگر بیند زولبیا بى‏زعفران مى‏خورد، دلیل که مال یابد. اگر زولبیا به زعفران خورد، دلیل کند که بیمار شود. ........................................................................................................................................... ...................زهر محمد بن سیرین گوید: زهر در خواب، مال حرام است و حرب کردن و کشتن به ناحق بود. اگر بیند زهر مى‏خورد، دلیل که به قدر آن مال حرام بخورد، یا خون به ناحق بریزد. اگر بیند تن او با خوردن زهر متورم شد، دلیل که مال حرام حاصل کند. کرمانى گوید:اگر بیند تن او زهرآلوده است، دلیل که به کارى سخت حریص شود و بعضى از معبران گویند: سخنى بر وى بندند و او را بدان سخن التزام کنند. اگر بیند تن وى را از آن گزند رسید، دلیل که به قدر گزند تن، مالى به رنج و سختى بدست آورد و بعضى از معبران گویند: زهر خوردن، دلیل است که از کسى خشم فروخورد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زهر به خواب دیدن، بر پنج وجه است. اول: مال حرام. دوم: فروبستن کار. سوم: غم و اندوه. چهارم: خشم فروخوردن. پنجم: منفعت که به رنج حاصل شود. برایت مى‏گوید: خوردن زهر در خواب، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر خواب ببینید که به کسى زهر مى‏دهید، بیانگر آن است که در انجام کارها به کمک کسى نیاز دارید. بیتون مى‏گوید: خرید و فروش زهر در خواب، نشانه‏ى حوادث غیر منتظره است. اگر در خواب ببینید که شخصى با سم مسموم شده، نشانه‏ى آن است که دچار مشکلات مى‏شوید. اگر خواب ببینید که سمى را دور مى‏ریزید، به این معناست که بر مشکلات غلبه پیدا مى‏کنید. ................................................................................................................................................. ................زیاده‏ روى بیتون مى‏گوید: زیاده‏روى در انجام کارى در خواب، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. ............................................................................................................................................. .......................زیبا بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چهره‏ى زیبایى دارید، معنایش این است که باید بیشتر دقت کنید تا فریب افراد حیله‏گر را نخورید. اگر در خواب کودک زیبایى را ببینید، بیانگر آن است که به جنس مخالف علاقمند مى‏شوید. دیدن اجسام زیبا در خواب، بیانگر خوشبختى است. ...................................................................................................................................... زیتون محمد بن سیرین گوید: اگر زیتون در خواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. اگر بیند زیتون مى‏خورد، دلیل که غم و اندوه خورد. کرمانى گوید: روغن زیتون به خواب، خیر و برکت بود. اگر بیند روغن زیتون صاف کرده و مى‏خورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد. جابر گوید: اگر بیند زیتون تلخ با نان مى‏خورد، او را اندکى منفعت به رنج و سختى حاصل آید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول جمع‏آورى زیتون هستید، به این معناست که در کارها به موفقیت مى‏رسید. اگر خواب ببینید که زیتون مى‏خورید، یعنى دوستان جدیدى پیدا مى‏کنید. اچ میلر مى‏گوید: دیدن درخت زیتون در خواب، به معناى خوش‏شانسى است. چیدن زیتون در خواب، به معناى آن است که باید در کارها دقت بیشترى انجام دهید. دیدن زیتون فاسد در خواب، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. ............................................................................................................................................... .......................زیرپوش زنانه بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زیرپوش زنانه نو و تمیز ببینید، به این معناست که آدم متکبرى هستید. اگر در خواب زیرپوش کهنه و پاره‏اى ببینید، به این معناست که دست به کار نادرستى مى‏زنید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که زیرپوش نرمى پوشیده است، به این معناست که با مرد خوبى ازدواج مى‏کند. ................................................................................................................................................. ........................زیرزمین بیتون مى‏گوید: دیدن زیرزمین سرد و تاریک در خواب، علامت آن است که افکار بیهوده شما را پریشان کرده است. زندگى کردن در زیرزمین، بیانگر ضرر مالى است. اگر در خواب زیرزمینى پر از مواد غذایى ببینید، بیانگر آن است که سود فراوانى از کارتان به دست مى‏آورید. برایت مى‏گوید: دیدن زیرزمین در خواب، نشانه‏ى آن است که براى مدتى زندگى سختى دارید. نشستن در زیرزمین تاریک، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است. .............................................................................................................................................................. ...........................زیره محمد بن سیرین گوید: زیره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و میل به شیرینى دارد، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران باشد، دلیل بر بیمارى کند. اما خوردن زیره باج در خواب، دلیل بر خصومت و غم کند. ................................................................................................................................. ................زیلوى محمد بن سیرین گوید: زیلوى به خواب چون گسترده بود، دلیل بر درازى و ساختگى کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد بهتر باشد و چون زیلو در نوشته باشد، دلیل بر نقصان عمر و درویشى کند. اگر بیند بر زیلوى کوچک نشسته است و آن زیلوى در زیر آن دراز شده، دلیل است عیش و روزى بر وى فراخ شود. جابر مغربى گوید: اگر بیند زیلوى ستبر پاکیزه داشت، دلیل است نعمت بر وى فراخ گردد. اگر بیند زیلوى کهنه و دریده گسترده است، دلیل است عمر به تلخى گذراند و عیش بر وى تنگ شود. اگر بیند زیلوى مجهول افکنده بود، دلیل که آن چه دارد از دست او بشود. اگر بیند زیلوى نو بدو دادند یا بخرید و در خانه بگسترد، دلیل است دولت و اقبال یابد و عمرش دراز شود، زیرا که گستردن زیلوى در خواب، دلیل بر درازى عمر بود و در نوشتن آن، دلیل بر سپردن عمر کند. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است. اول: ساختگى کار مردم. دوم: درازى عمر. سوم: روزى. چهارم: عز و دولت. پنجم: دشوارى عیش. ششم: گناه و امانت که بر گردن جمع کند. ........................................................................................................................................ زین محم بن سیرین گوید: زین در خواب دیدن، چون بر پشت چهارپایان نباشد بد بود. اما چون بر پشت چهارپایى باشد، حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد، زیرا که زین، آلت چهارپایان است. اگر بیند که زینى بخرید، دلیل است کنیزک بخرد یا زن بخواهد و خداوند نعمت بسیار شود و باشد که مال و میراث یابد. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى زین در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى زین اسب در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث خوشحالى شما مى‏شود. .................................................................................................................................................. زیورآلات بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که زیورآلات به خود آویخته‏اید، به این معناست که در کارتان پیشرفت مى‏کنید. اگر خواب ببینید که زیورآلات خود را گم کرده‏اید، به این معناست که که فرصت مناسبى براى انجام کارها به دست مى‏آورید. هدیه گرفتن زیورآلات در خواب، بیانگر آن است که کارهایتان را به درستى انجام مى‏دهید. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که زیورآلات باارزشى دارید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

ژله‏ ............................................................................................................................................................ بیتون مى‏گوید: درست کردن ژله در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن ژله هستید، نشانه‏ى آن است که بر مشکلات غلبه پیدا مى‏کنید. ............................................................................................................................................ ...............ژنرال‏ برایت مى‏گوید: اگر در خواب ژنرالى ببینید، به این معنا است که در کارها پیشرفت مى‏کنید. اگر در خواب خودتان را یک ژنرال ببینید، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر عهده‏ى شما مى‏گذارند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

بابونه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن بابونه یا مشغول نوشیدن
چاى بابونه هستید، بیانگر سلامتى شما است. دیدن بابونه، دلالت بر غم و اندوه دارد. خریدن بابونه، نشانه‏ى آن است که خطر یا بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

باتلاق

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى باتلاق در خواب، بیانگر آن است که باید در نقشه‏هایى که براى رسیدن به اهدافتان کشیده‏اید، دقت بیشترى نمایید تا دچار شکست نشوید. اگر در خواب ببینید که در باتلاقى افتاده‏اید، به این معنا است که احتمالا دچار ضرر زیادى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که نزدیک شما زمین‏هاى باتلاقى قرار گرفته که اطراف آن را سبزه و گیاه پوشانده است، بیانگر آن است که شما توطئه‏ى دشمنان را نابود کرده و به خوشبختى مى‏رسید.

باد وزیدن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که باد سختى مى‏وزد، دلیل که مردم آن دیار را بیم و ترس بود. اگر بیند که باد چنان سخت بود که درختان را همى کند و خرابى کرد، دلیل است که اهل آن دیار را بلا و مصیبت از علت طاعون و سرخجه و مانند این رسد.
کرمانى گوید: باد سموم در خواب، دلیل بر بیمارى‏هاى سرد کند و باد معتدل سرد دیدن در خواب، دلیل بیمارى‏هاى شوریده است در آن دیار و باد معتدل دیدن، دلیل بر تندرستى بود از مردم آن دیار و موجب نیکویى و کسب آن دیار کند. اکر بیند که او را از جاى به جایى مى‏برد، دلیل که سفرى دور کند و در آن سفر جاه و بزرگى یابد به قدر آن که او را باد به زمین برده باشد. اگر بیند که باد با گرد و تاریکى بود، دلیل بر ترس و بیم و اندیشه‏ى آن قوم بود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که او را بادى سخت به سوى آسمان‏ها برد، دلیل که اجل او نزدیک بود. اگر بیند که او را باد از آسمان به زمین آورد، دلیل بود که بیمار شود و عاقبت شفا یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن باد در خواب بر نه وجه است. اول: بشارت. دوم: فرمانروایى. سوم: مال. چهارم: مرگ. پنجم: عذاب. ششم: کشتن. هفتم: بیمارى. هشتم: شفاء. نهم: راحت. اگر بیند که بر باد نشسته بود، دلیل است که بزرگى و فرمانروایى یابد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که باد ملایمى از مغرب مى‏وزد، دلیل که مردم آن دیار را مال و نعمت زیاده شود. اگر بیند که باد ملایمى از شمال مى‏وزد، دلیل بر شفا و راحت آن دیار. اگر به خلاف این بود، دلیل بر خیر نباشد. اگر صداى باد همى شنید، دلیل است خیر پادشاه بزرگ در آن دیار گسترده شود. اگر بیند که باد مردم آن دیار را برگرفت و بر هوا برد، دلیل است که از مردمان شرف و بزرگى یابد.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببیند که باد به آرامى مى‏وزد، به معناى آن است که ثروتى فراوان به دست مى‏آورید. اگر در خواب ببینید که باد به شدت در حال وزش است و صداى وحشتناکى را ایجاد کرده، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان را از دست مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در جهت مخالف باد راه مى‏روید و باد به صورت شما مى‏وزد بیانگر آن است که باید، اعتماد به نفس بیشترى در انجام کارها داشته باشید. اگر در خواب ببینید که در جهت باد راه مى‏روید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که باد شما را به این طرف و آن طرف مى‏کشد، نشانه‏ى آن است که به مسافرتى خواهید رفت که براى شما سود و منفعت فراوان دارد.

بادام

ابن‏سیرین گوید: بادام در خواب دیدن، نعمت و روزى بود؛ لکن به خصومت به دست آید. اگر بیند که بادام فراگرفت، دلیل بود که به قدر آن وى را نعمت و روزى است و دشوار به دست آید. و معبران مى‏گویند: تأویل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بیند بهتر بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بادام با پوست داشت یا کسى به وى داد، دلیل که از مردى بخیل چیزى یابد به سختى، اگر بیند که از مغز بادام تلخ روغن بیرون آورد، دلیل کند که از مردى بخیل وى را به قدر آن روغن منفعت رسد.
جابر مغربى گوید: دیدن بادام در خواب نعمت و مال است. اما اگر بادام با پوست بیند، دلیل که مال قدرى به رنج و سختى به دست آورد و چون بادام بدون پوست بیند، دلیل که مال به آسانى به دست آورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهانى حاصل گردد. دوم: از بیمارى شفا یابد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بادام در خواب، دلالت بر پیشرفت امور مالى دارد. دیدن بادام نارس در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است.
برایت مى‏گوید: اگر کسى در خواب ببیند که مشغول خوردن بادام‏هاى شیرین است، به این معنا است که به خاطر انجام یک کار بخصوص، مورد تشویق دیگران قرار مى‏گیرد. خوردن بادام تلخ در خواب، بیانگر آن است که در مقابل وسوسه‏هاى اطرافیان مقاومت مى‏کنید.

بادبادک

بیتون مى‏گوید: درست کردن بادبادک در خواب، به این معنا است که شما براى انجام معاملات خود پول کافى ندارید. اگر در خواب ببینید که عده‏اى از کودکان مشغول بادبادک هوا کردن هستند، بیانگر آن است که در انجام تفریحات و لذت‏ها زیاده‏روى مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: اگر بادبادکى را در هوا دیدید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار بدشانسى مى‏شوید.

بادبزن

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بادبزن در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. اگر دخترى خواب بادبزن را ببیند، یعنى با افراد جدید هم نشین مى‏شود. اگر دخترى خواب ببیند که بادبزن خود را گم کرده، بیانگر بى‏وفایى نامزد او است.

باد رها کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که در میان مجمع مردمان باد رها کرد، چنان که مردمان آواز آن را بشنیدند، دلیل که سخنى زشت گوید که مردم بر وى افسوس کنند و به سبب آن در میان مردمان رسوا شود. اگر بیند که باد نرم رها کرد و آواز آن را بشنیدند تأویلش به خلاف این بود. اگر این خواب مردى هندو بیند، دلیل است که او را خرمى رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند که بادى رها کرد و آواز بلندى داشت و بوى ناخوشى، دلیل که کارى کند که مردم بر او تشنیع کنند و او را ملامت کنند و بدى او گویند. اگر بیند که آواز داشت و بوى ناخوش نداشت، دلیل است که از کارى بى‏فایده جدا شود و خیرش در آن بود. اگر بیند بدون قصد بادى رها کرده و مردمان بر او بخندند و او شرم مى‏داشت، دلیل است که از کارى معمولى معیشت او ساخته شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: باد رها کردن در خواب بر چهار وجه بود. اول: سخنى درشت. دوم: تشنیع. سوم: کارى به ملامت. چهارم: رسوایى. اگر بیند که باد را قصدا رها کرد، دلیل که آن کس بد دین و بد مذهب بود.

بادکنک

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بادکنک در خواب یا بازى کردن با آن، به این معنا است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که بچه‏ها بادکنک، باد مى‏کنند به این معنا است که وجود کارهاى زیاد مانع از استراحت شما شده‏اند.

بادنجان

ابن‏سیرین گوید: بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بى‏وقت و اگر پخته بود و اگر خام، دلیل غم و اندوه بود به قدر آن که خورده بود، دلیل تر و خشک آن یکسان بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بادنجان بسیار داشت، لیکن جمله را ببخشید یا بفروخت یا از منزل خود بیرون انداخت و از آن بخورد، دلیل است که از غم و اندوه رها شود.

باد و بوران

بییتون مى‏گوید: مشاهده‏ى باد و بوران شدید در خواب، بیانگر آن است که کارهایى انجام مى‏دهید که در به ثمر رسیدن آن دچار شک و تردید شده‏اید.

باران

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: باران در خواب رحمت و برکت بود از خداى تعالى بر بندگان چون عام بود و به همه جا برسد، و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتى که مردمان باران خواهند بهتر باشد، اما اگر باران خاص است، چنان که بر یک جا باران سخت مى‏بارید و جز آن جا جاى دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیمارى بر اهل آن موضع و سختى که به ایشان رسد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بدید که باران سخت به وقت خویش نمى‏بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح مى‏کرد، دلیل کند که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند که باران بر سر وى مى‏بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت باز آید. اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان مى‏بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات )نعوذ بالله( پدید آید.
کرمانى گوید: اگر بیند به جاى باران شهد همى بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد و هر چیز که بیند که از آسمان مى‏بارید تأویلش از جنس آن چیز بود. اگر بیند که آب باران صاف و ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیمارى کشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن باران در خواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: برکت. سوم: فریاد خواستن. چهارم: رنج و بیمارى. پنجم: بلا. ششم: کارزار. هفتم: خون ریختن. هشتم: فتنه. نهم: قحط. دهم: امان یافتن. یازدهم: کفر. دوازدهم: دروغ.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن باران در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که زندگى شما وضع بهترى پیدا خواهد کرد. اگر در خواب ببینید که زیر باران خیس شده‏اید، به این معنا است موضوعى که هیچ امیدى به آن نداشتید باعث خشنودى شما مى‏شود. اگر در خواب ببینید هنگام بارش باران، خورشید در آسمان حضور دارد، به این معنا است که سرانجام ناراحتى و گرفتارى به پایان مى‏رسد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید ابرهایى تیره، آسمان را پوشانده و باران مى‏بارد، نشانه‏ى آن است که در انجام امور کارى دلسرد مى‏شوید. اگر در خواب ببینید در هنگام بارش باران به دنبال جایى هستید که خیس نشوید، بیانگر موفقیت در اهدافتان است. اگر دخترى در خواب ببیند که زیر باران خیس شده، بیانگر آن است که در کسب لذت‏ها افراط کرده و به این خاطر مورد سوءظن اطرافیان قرار مى‏گیرد.

بارانى

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند بر تن او بارانى بود و او در خدمت پادشاه بود، دلیل است که نام نیک و مدح و ثناى او در پیش مردمان فاش شود. اگر بارانى او از جهت جامه بود، دلیل است که او را فایده دین و دنیا حاصل شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بارانى او از پشم بود یا از کتان یا از پنبه و به گونه سبز است، دلیل بر نیکویى بود اما بارانى زرد، دلیل بر رنج و بیمارى بود. اگر بارانى کبود بود، دلیل بر گناه و معصیت بود. اگر بارانى سفید بیند، دلیل است بر خیر و منفعت که از جایى بدو رسد.

باربر

بیتون مى‏گوید: اگر کسى خواب باربر را ببیند، یعنى دچار بدشانسى و گرفتارى مى‏شود. اگر در خواب مشاهده کنید که باربر هستید، به این معنا است که به جاهایى مى‏روید که افراد فقیر و مستمند در آن جا فراوانند.

بار کشیدن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بر پشت بار سبک داشت، دلیل که به قدر و جنس آن بار وى را منفعت رسد. اگر بیند که بر پشت بار گران داشت، دلیل که گناه و معاصى بسیار کند. قوله تعالى: «لیحملوا اوزارهم کاملة بوم القیمة و من اوزار الذین یضلوانهم بغیر علم». (نحل، 25).
کرمانى گوید: اگر بیند که بار بسیار داشت و دانست که از ملک او است، دلیل به قدر جنس بار وى را خیر و منفعت رسد یا مضرت و بدى. اگر بیند که آن بار ملک آن نبود خیر و شر او به خداوند خواب باز گردد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که دست به کارهاى خیرخواهانه خواهید زد. اگر در خواب دیگران را مشغول حمل بار دیدید، به این معنا است که تجربیاتى به دست مى‏آورید که برایتان بسیار مفید و مطلوب خواهد بود.

باروت

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دست به باروت زده‏اید، به این معنا است که کارهایى انجام مى‏دهید که برایتان بسیار خطرناک است. دیدن باروت در خواب، بیانگر آن است در انجام کارهایى که به زودى قصد انجامش را دارید براى خود شریک نگیرید.

باز (قوش)

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بازى بگرفت یا کسى به وى داد و آن باز مطیع او بود، یعنى بر دست وى نشست، دلیل نماید بر بزرگى قدر و افزونى جاه و منزلت. اگر او بیند که بازى سفید بر دست او نشست، دلیل که از پادشاه قدر و منزلت یابد. اگر بیند باز از دست او بیفتاد و بمرد، دلیل است که از منزلت به درویشى و بیچارگى افتد.
کرمانى گوید: اگر بیند باز بگریخت و در خانه شد یا در زیر دامن زنى پنهان گردید، دلیل که آن زن را پسرى خوب روى پدید آید. اگر بیند بر پاى آن زن زنگله زرین یا سیمین بود، دلیل که زن را دخترى آید.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بازى بیافت و او را بکشت، دلیل که اگر آن کس از مردم پادشاه بود معزول شود از عمل. اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجى و غمى رسد از جهت اهل بیت. اگر بیند که باز از دست او بپرید و باز نیامد، اگر این خواب را پادشاه دیده بود، دلیل است مملکت از دست او برود. اگر باز بیامد و بر دست او نشست تأویلش آن که مملکت و قدرت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: چون بیند که باز مطیع او است، تأویل بر پنج وجه است. اول: رامش. دوم: شادى. سوم: بشارت. چهارم: فرمانروایى. پنجم: یافتن مراد. و مال به قدر و قیمت باز، خاصه چون باز سفید و مطیع او بود و چون باز مطیع نباشد تأویلش بر چهار وجه بود. اول: پادشاه ستمگر. دوم: حاکمى که میل کند. سوم: فقیه خائن. چهارم: فرزند که فرمان پدر و مادر نبرد.
برایت مى‏گوید: دیدن باز در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار بدشانسى مى‏شوید.

بازار

بیتون مى‏گوید: دیدن بازار در خواب، نشان دهنده‏ى رسیدن به خوشبختى است. اگر در خواب ببینید در بازار گوشت و سبزیجات هستید و تمامى گوشت‏ها و سبزیجات خراب و فاسد هستند، بیانگر ضرر و زیان مالى است. اگر در خواب ببینید که در بازار ماهى فروشان هستید، نشانه‏ى موفقیت در تمامى امور زندگى است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از بازار خرید مى‏کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببینید که در بازار چیزى مى‏فروشید، بیانگر تغییر شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسى و ناراحتى است.

بازجویى

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب از شما بازجویى کنند، به این معنا است که در ارتباط برقرار کردن با اطرافیان دچار مشکل مى‏شوید.

بازرس

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بازرس شده‏اید، به این معنا است که دست به کارهایى مى‏زنید که دوست ندارید کسى از آن مطلع شود. دیدن بازرس در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى کوتاه دچار گرفتارى مى‏شوید.

بازرگان

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بازرگان هستید، بیانگر پیشرفت در امور شغلى است. اگر در خواب بازرگانى را ببینید، علامت آن است که در انجام کارها موفقیت حاصل مى‏کنید.

بازو

محمد بن سیرین گوید: بازو در خواب برادر بود و یا فرزند یا دوست معتمد یا انباز. اگر بیند که بازوى وى قوى بود، دلیل که وى را از ایشان منفعت و قوت رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را هیچ فایده و قوت از ایشان نباشد. اگر ببیند که بازوى او افتاد یا اگر کسى بازوى او را ببرید، دلیل که برادر یا دوست یا انباز او از دنیا رحلت کند یا از وى مفارقت جویند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بازو در خواب بر شش وجه بود. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: انباز. چهارم: دوست. پنجم: پسر عم. ششم: همسایه.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب بازوى خودتان را دیدید، نشانه‏ى پذیرفتن انجام کارهاى مشکل است. اگر در خواب بازوى خود را بسیار کوچک دیدید، به این معنا است که با مردم با خوش‏رویى برخورد مى‏کنید، دیدن بازوى پر مو در خواب، نشان دهنده‏ى پیشرفت در امور کارى است. اگر خواب ببینید که بازویتان شکسته، به این معنا است که در ایجاد ارتباط با اطرافیانتان دچار مشکل مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: دیدن بازوى قطع شده در خواب، بیانگر جدایى از یکى از نزدیکانتان است.

بازوبند

کرمانى گوید: بازوبند زرین. اگر بیند که در بازو داشت، دلیل که از برادران یا از کسى دیگر او را غم و کراهت رسد. اگر بازوبند سیمین داشت، دلیل که دختر خود را یا دختر خواهر خود را به شوهر دهد. اگر این خواب را زنى بیند، دلیل که او را مال و نعمت و آرایش بود. اگر بیند که بازوبند سیمین یا آهنین داشت، دلیل که او را از برادر قوت و یارى بود. اگر بیند که بازوبند بشکست یا ضایع شد تأویلش به خلاف این بود.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بازوبند سیاه در خواب، بیانگر آن است که بیمارى و گرفتارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید کسى به شما یک بازوبند هدیه داده، به این معنا است که موضوعى باعث شادى شما مى‏شود.

بازى

برایت مى‏گوید: دیدن هر نوع بازى در خواب، به این معنا است که با انجام کارهاى نادرست نمى‏توانید به هدف خود دست یابید. توپ بازى در خواب، به این معنا است که کارى انجام مى‏دهید که مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرید.

بازى چشم‏بندى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با دیگران مشغول بازى چشم‏بندى هستید، به این معنا است که در کارى شرکت مى‏کنید که احتمالا به شما ضرر مى‏رساند.

بازى ورق

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در بازى ورق برنده مى‏شوید، به این معنا است که قاضى در دادگاه به نفع شما رأى صادر مى‏کند، اگر در بازى ورق بازنده شوید، به این معنا است که توطئه‏ى. دشمنان شما را گرفتار مى‏سازد. ورق بازى کردن در خواب براى سرگرمى، نشان‏دهنده‏ى آن است که به زودى به خواسته‏هایتان مى‏رسید. اما اگر بر سر پول با کسى ورق بازى مى‏کنید، به این معنا است که گرفتارى‏ها و مشکلاتى شما را تهدید مى‏کند.

باطرى

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى باطرى در خواب، بیانگر پیشرفت در امور مالى است.

باغ

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن باغ به خواب زن بود. اگر بیند باغ را آب مى‏داد، دلیل که با زن خویش مجامعت کند. اگر بیند که باغ را آب مى‏داد و تر نمى‏شد، دلیل که زن او از شوهر مجامعت کند. اگر بیند در خواب گل و ریحان مى‏کشت، دلیل که فرزند صالح بیاورد. اگر بیند در باغ شفتالو مى‏کشت، دلیل که او را فرزندى آید که زود علم و ادب بیاموزد. اگر بیند در باغ او ریحان رسته بود و بالا کشیده و بوى او به دماغ مى‏رسید، دلیل که او را فرزندى بود دلیر و دانا و خردمند و بوى ریحان، دلیل بر هر فرزند نماید.
کرمانى گوید: باغ در خواب مردى است بزرگوار با مال و جمال. اگر بیند در وقت بهار یا تابستان باغ خرم گشته بود و در او میوه‏ها رسته بود و گل و یا ریاحین شکفته و آب روان و او در باغ نشسته، دلیل که مرگ او بر شهادت بود، زیرا جمله‏ى صفات بهشت است. اگر بیند باغى در تابستان سبز با میوه و آب رود بیامد و باغ را از اصل بر کند و خراب کرد، دلیل که پادشاه آن دیار را بیم هلاک بود یا به سبب سلطانى بزرگ از پادشاهى معزول گردد.
جابر مغربى گوید: اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت. اگر در باغ سبزه بیند، دلیل که کارش نیکو شود و شغل وى آراسته شود. اگر باغ از سبزه و میوه خالى بیند، دلیل که کار او نیکو گردد. اگر باغ را خرم و آراسته دید کسى او را گفت که این باغ از آن فلان است و او میوه از آن باغ مى‏خورد، دلیل که به قدر آن از خداوند باغ منفعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب. دوم: فرزند نیک. سوم: عیش خوش. چهارم: مال. پنجم: بلندى. ششم:شادى. هفتم: کنیزک.« و باغ در خواب دیدن قیم زن بود. اگر کسى بیند که باغبانى مى‏کرد، دلیل که زنى توانگر کند و به شغل او مشغول شود و به ایشان سازگارى و مدارا کند و بعضى از معبران گفته‏اند: دیدن باغ بر سه وجه است. اول: کدخداى سراى. دوم: قیم زن. سوم: فرزند قرة العین.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى باغ در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغى مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند در باغى زیبا با نامزد خود مشغول گردش است، بیانگر رسیدن به خوشبختى و سعادت است. اگر خواب ببینید که در باغى مشغول چیدن میوه هستید، نشانگر زندگى آرام توأم با رفاه و آسایش است. اگر در خواب خود را در باغى ببینید که درختان آن باغ برگ و میوه‏اى ندارد، به این معنا است که براى به دست آوردن موقعیت‏هاى مناسب، فرصت‏ها را از دست مى‏دهید.

باغچه

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى باغچه در خواب، بیانگر این است که شما عاشق مى‏شوید. اگر در خواب با یک باغچه‏ى کثیف و نامرتب روبه‏رو شدید، به این معنا است که شما در انجام کارى با کسى مشورت مى‏کنید که شایستگى لازم را ندارد. اگر خواب ببینید در باغچه‏اى مشغول به کار هستید، به این معنا است که در انجام کارها دقت زیادى دارید.

باغبان

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب باغبانى را دیدید، بیانگر آن است که در امور مالى زیان خواهید کرد.

باغ وحش

برایت مى‏گوید اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‏اید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى بکنید، احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى حیوانات باغ وحش در خواب، بیانگر آن است که شما زندگى پر فراز و نشیبى خواهید داشت، گاهى آرام و بى‏دغدغه و گاهى همراه با مشکلات.

بافتن جامه‏ها

محمد بن سیرین گوید: بافتن جامه‏ها در خواب سفر است و بافنده مسافر است. اگر بیند جامه یا چیزى مى‏بافت، دلیل است که به سفر رود. آورده‏اند که بافتن جامه‏ها در خواب خصومت است.
کرمانى گوید: اگر بیند به جاى ابریشم ریسمان یا کتان مى‏بافت، دلیل که بد بود، زیرا که نشان خیانت است، خصوصا اگر بیند جامه تمام نگردد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بافندگى همى کرد، دلیل است که او را با مردم خصومت همى افتد و حالش نیکو شود، اما از مردان او را سرزنش و ملامت رسد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول بافندگى دیدید، به این معنا است که در یک موقعیت خسته‏کننده‏اى قرار مى‏گیرید که مى‏توانید بر آن تسلط پیدا کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر مردى در خواب خود را در کارخانه‏ى ریسندگى ببیند، بیانگر رسیدن به موفقیت و خوشبختى است. اگر دخترى خود را در یک کارخانه‏ى بافندگى مشغول به کار ببیند به این معنا است که همسرى لایق و شایسته‏ى خود به دست مى‏آورد. اگر در خواب یک کارخانه‏ى بافندگى ویران و خراب دیدید، به این معنا است که احتمالا در یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید.

باقلا

محمد بن سیرین مى‏گوید: دیدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بى‏وقت خوردن، اگر پخته باشد یا خام، دلیل بر غم کند و حکم تأویل آن در تر و خشک یکسان است. اگر بیند که نخورد غم و اندوه کمتر بود.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که شخصى باقلا بدو داد و بخورد، دلیل است که اندوهگین شود و باشد که با آن کس خصومت نماید و معبران گفته‏اند: اگر بیند باقلا داشت یا کسى بدو داد، یا از خانه بیرون ریخت و از آن هیچ نخورد، او را زیان ندارد، خاصه چون به وقت خویش دیده بود.

بالا رفتن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر بالاى کوهى نشسته بود یا بر بام و یا بر قصر و مانند این‏ها بالا رفتن، دلیل است که آن چه جوید، بیابد و حاجتش روا شود و بعضى از معبران گویند: اگر بیند به دشوارى بالا همى رفت، دلیل که آن چه خواهد به رنج و دشوارى بیابد. اگر بیند بر نردبان بالا مى‏شد، دلیل است که در دین شرف و منزلت یابد، خاصه که نردبان او از گل بود. اگر بیند نردبان او گچ و سنگ بود، دلیل است که در دین او خلل باشد.
کرمانى گوید: بالا رفتن از نردبان گچ و سنگ، دلیل که شرف و بزرگى یابد در این جهان. اگر بیند از خشت و خام و گل بود، قدر و منزلت یابد در این جهان. اگر بیند بر آسمان بالا رفت و بر نیامد، دلیل است که اجل او نزدیک باشد. اگر بیند بر آسمان شد و باز آمد، دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بر بالا شدن بر پنج وجه است. اول: روایى حاجت. دوم: زن خواستن. سوم: قرب و بزرگى. چهارم: مراد یافتن. پنجم: بالا رفتن کار.
برایت مى‏گوید: بالا رفتن از پله‏ها در خواب، نشانگر آن است که بعضى مواقع بى‏احتیاطى مى‏کنید. اگر کسى در خواب ببیند که از کوه بالا مى‏رود، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. اگر کسى در خواب ببیند که از اسب سفیدى بالا مى‏رود، معنایش آن است که در انجام کارهایش موفق مى‏شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مانند یک دزد از دیوار کسى بالا مى‏روید و سریعا صاحب خانه متوجه مى‏شود، معنایش این است که خطرى شما را تهدید مى‏کند که باعث نگرانى شما شده، اما شما با درایت مشکل را حل مى‏کنید.

بالا سر

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شى‏ءاى بالاى سر شما آویخته است، بیانگر بهبودى در امور مالى است. اما اگر شى‏ء مورد نظر، روى سر شما بیفتد به این معنا است که احتمالا خطرى را تهدید مى‏کند. و اگر آن شى‏ء روى شما افتاد و به شما آسیبى نرساند، به این معنا است که بعد از کشیدن سختى‏هاى زیاد به خوشى و آرامش دست مى‏یابد.

بالش

محمد بن سیرین گوید: بالش در خواب خادم است بیننده‏ى خواب را. اگر بیند بالشى نو فرا گرفت و آن بالش سبز بود، یا شخصى به وى داد، دلیل است که او را خادم یا خدمتکارى مصلح و پارسا پیدا شود. اگر بیند بالش او کهن و چرکین و زرد و سیاه باشد، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند بالش او بدرید یا بسوخت یا از وى ضایع شد، دلیل است که خدمتکاران وى ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلایى بدو رسد و به سبب آن از وى جدا شود.
کرمانى گوید: اگر بیند شخصى از خانه‏ى او بالش بدزدید، دلیل است که شخصى از پى زن او مى‏گردد که او را بفریبد یا از پى کنیزک. معبران گویند: دیدن بالش در خانه، دلیل است شخصى از آن بمیرد. اگر مردى بیند بالش بسیار یافت، دلیل است به قدر آن بالش‏ها او را خادمان و کنیزان حاصل شود. اگر بیند آتش در افتاد و بالش او بسوخت، دلیل که خادمان و کنیزان او بروند یا بگریزند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بالش در خواب بر پنج وجه است. اول: خادم. دوم: کنیزک. سوم: ریاست. چهارم: دین نیکو. پنجم: پرهیزکارى و عدل.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که روى بالشى نشسته‏اید، بیانگر قبول مسائل ناگوار است.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بالش، نشانه‏ى موفقیت در زندگى است.

بالکن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در بالکنى ایستاده‏اید، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى یک بالکن قدیمى، بیانگر غم و اندوه است. اگر دخترى خواب ببیند با نامزد خود روى بالکن ایستاده است، به این معنا است که به زودى ازدواج مى‏کند.

بالن

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بالن در خواب، نشانه‏ى آن است که در انجام کارها باید دقت بیشترى نمایید. اگر در خواب ببینید که با بالنى در حال پرواز هستید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار اشتباه مى‏شوید. مشاهده‏ى سقوط بالن در خواب، نشانه‏ى یأس و نومیدى است.

بال و پر پرندگان

اچ میلر مى‏گوید: مشاهده‏ى بال پرندگان در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مثل پرندگان، بال و پر دارید، یعنى غم و ناراحتى شما را تهدید مى‏کند.

بام

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر بام خانه‏ى مجهول بود، دلیل است که زنى خواهد بر قدر بلندى بام با قدر و رفعت. اگر دید بام آن خانه معروف بود، دلیل که شرف و بزرگى یابد و کارش بر نظام شود.
جابر مغربى گوید: اگر دید بر بام خانه‏ى پادشاه است، دلیل که بزرگى و منزلت یابد. اگر بیند از بام بیفتاد، از جاه و منزلت بیفتد و او را اندوه رسد.

بانک

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول پول گذاشتن در بانک هستید، نشانه‏ى رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از بانکى پول برداشت مى‏کنید، نشانه‏ى زیان و ضرر مالى است.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که وارد بانکى مى‏شوید و اسکناس‏هاى زیادى روى هم انباشته شده است، بیانگر بالا رفتن موقعیت اجتماعى شما است.

بانکدار

برایت گوید: اگر در خواب مشغول صحبت با یک بانکدار باشید، بیانگر آن است که بلایى از سر شما رفع مى‏شود. اگر در خواب خود را صاحب یک بانک ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام یکى از معاملات خود سود چندانى حاصلتان نمى‏شود.

بانگ نماز

محمد بن سیرین گوید: هر بنده‏ى مصلح و مؤمن و مستور چون بیند در جایگاهى معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد، دلیل حج بیت الله بگذارد. قوله تعالى: »و اذن فى الناس بالحج یاتوک رجالا«. )حج، 27(. اگر بانگ نماز در جایگاهى مجهول بود، مکروهى و ناپسندى بدو رسد. اگر این خواب را مردى فاسق دید، دلیل که او را به دزدى گیرند. اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا مى‏خواند. اگر دید در بستر خفته بانگ نماز داد، دلیل که با زن خود الفت دارد. اگر دید بانگ نماز در خانه خود مى‏داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسى از اهل بیت او هلاک شود. اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه مى‏داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است. اگر دید که بانگ نماز در کوچه مى‏داد، دلیل بر جاسوسى کند.
کرمانى گوید: اگر مردى بیند با زن خود بانگ نماز مى‏داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند به زودى. و اگر دید در کلمه‏هاى بانگ نماز زیادت و نقصانى بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید. اگر دید کودکى بانگ نماز مى‏داد، دلیل که پدر و مادر را وداع گوید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است. اول: حج. دوم: سخن. سوم: فرمانروایى. چهارم: بزرگى. پنجم: ریاست. ششم: سفر. هفتم: بریدن. هشتم: مفلسى. نهم: خیانت. دهم: جاسوسى. یازدهم: منافقى و بددینى. دوازدهم: بریدن دست.

ببر

محمد بن سیرین گوید: ببر جانورى است درنده و از جمله‏ى سباع است و دشمن شیر است و دیدن وى به خواب دشمن قوى و دلیر است؛ لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را شکست داد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وى را شکست داد دشمن بر وى ظفر یابد. اگر بیند ببر از وى ترسان است و مى‏گریخت از دشمن ایمن گردد.
کرمانى گوید: پوست و استخوان و موى ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که از دشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد. اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب مى‏کند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر مى‏رساند.
هانس کورت مى‏گوید: حمله‏ى ببر در خواب، بیانگر آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ى یک ببر را مى‏گیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

بت

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بت مى‏پرستید، دلیل که بر خداى تعالى دروغ گوید و بر راه باطل است. اگر بیند بت از چوب است و او را مى‏پرستید، دلیل که منافق است در دین. اگر بیند آن بت از آهن است یا از مس یا از ارزیر، دلیل که غرضش از دین صلاح دنیا و طلب متاع او بود.
کرمانى گوید: اگر آن بت از جوهر بیند، دلیل که غرضش از دین پادشاهى و خدم و حشم است. اگر بیند آن بت از جوهر دور شد، دلیل که غرضش از دین جمع کردن مال حرام است. اگر بیند بت در خانه است از عقل و دانش خود فروماند و متحیر شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بت به خواب بر سه وجه است. اول: دروغ و باطل. دوم: مکار منافق. سوم: زن مفسد فریبنده.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید بتى را مى‏کشنید، به این معنا است که از موقعیت اجتماعى بالایى برخوردار مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که مردم مشغول بت‏پرستى هستند، به معناى آن است که شما با یکى از اطرافیانتان مشاجره مى‏کنید.

بتونه

بیتون مى‏گوید: بتونه کارى در خواب، نشانه‏ى آن است که با انجام کارهایى سخت به مال و ثروت فراوانى خواهید رسید.

بچه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب بچه‏اى را مشاهده کردید، به این معنا است که در انجام کارها فرصت مناسبى را به دست آورده‏اید. دیدن بچه‏ى لاغر در خواب نشانه‏ى آن است که شما دچار مشکل مى‏شوید، اگر در خواب بچه‏ى چاقى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که بچه‏اى خوابیده، به معنى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که بچه‏اى را به قتل رسانده‏اید، یعنى به یکى از اشتباهات خود پى مى‏برید. و اگر در خواب خود را مشغول بازى با بچه‏ها دیدید، نشانه‏ى آن است که در تمامى کارهایتان به موفقیت مى‏رسید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بچه‏ى بازیگوش و شیطانى را دیدید، نشانه‏ى آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل مى‏شوید.

بچه‏ى شیرخوار

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بچه‏ى شیرخوار، نشانه‏ى آن است که همیشه موفق مى‏شوید. اگر خواب ببینید که بچه‏اى تازه متولد شده، به این معنا است که فرصتى دوباره به دست مى‏آورید. اگر بچه‏اى را در حال شیر خوردن ببینید، نشان دهنده‏ى آینده‏اى خوب و آرام است.

بخارى

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شعله‏هاى یک بخارى خوب نمى‏سوزد، بیانگر شادى و خوشحالى است. اگر در خواب نتوانید یک بخارى را روشن کنید، به معناى آن است که با یکى از اطرافیانتان دچار مشکل مى‏شوید. دیدن بخارى داغ در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که در زندگى رفاه کامل را دارید.

بخشش کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مال خود را به کار خیر بخشش مى‏کرد، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد، یا کسى را از خویشان خود به زن دهد و مال خود را بر ایشان قسمت کند. اگر بیند مال خویش را به راه فساد بخشش مى‏کرد، دلیل است که سوى فساد و حرام گراید. اگر بیند مال خویش بر بیگانگان بخشش مى‏کرد، دلیل که حالش هم به مرگ او و هم به زندگانى او پراکنده شود.
کرمانى گوید: اگر بیند مال کسى را بخشش مى‏کرد به رضاى صاحب مال، دلیل خیر و شر آن به خداوند مال باز گردد.

بخور کردن

محمد بن سیرین گوید: بخور کردن به خواب مال است از مردى بزرگوار، اگر بیند از بوهاى خوش چیزى بخور کرد، دلیل که به قدر آن از مردى مال حاصل شود.
جابر مغربى گوید: بخورى که خوشبوى بود بیننده را خیر و منفعت بیشتر است. اگر بخور خوشبوى نبود، خداوند خواب را تأویلش به خلاف این است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: تأویل بخور کردن به سه وجه است. اول: مال بسیار. دوم: عیش خوش. سوم: نام نیکو.
برایت مى‏گوید: بخور دادن در خواب، بیانگر آن است که اطرافیان با چاپلوسى قصد دارند به شما نزدیک شوند.

بدبختى

بیتون مى‏گوید: دیدن بدبختى خودتان در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار بدشانسى مى‏شوید. اگر خواب ببینید کسى گرفتار بدبختى شده است، نشانه‏ى آن است که فردى با کارهاى موذیانه مانع از موفقیت شما مى‏شود.

بدخلق

برایت مى‏گوید: اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید، نشانه‏ى آن است که اوقات خوشى پیش رو دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید، بیانگر آن است که با افرادى نالایق همنشین مى‏شوید.

بدن

برایت مى‏گوید: دیدن بدن در خواب، بیانگر آن است که شما دلبسته‏ى کسى مى‏شوید و در انجام کارهاى بیهوده وقت تلف مى‏کنید. اگر خواب ببینید که داراى بدنى قوى هستید، به این معنا است که به خوشبختى مى‏رسید. اگر در خواب بدن خود را زخمى ببینید، بیانگر ضرر مالى است. دیدن بدن لخت در خواب، نشانه‏ى آن است کار نادرستى انجام مى‏دهید که آبروى شما در خطر است.

بذر

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بذر در خواب، بیانگر خوشبختى است.

برادر

بیتون مى‏گوید: اگر برادر خود را در خواب خوشحال ببینید، نشانگر آن است که براى رسیدن به اهدافش به او کمک خواهید کرد. اگر برادر خود را ناراحت یا گرفتار ببینید، به این معنا است که دچار بیمارى یا ضرر مالى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که برادرتان مرده یا با او خداحافظى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که مدتى دچار بیمارى مى‏شوید. دیدن برادر همسر خود در خواب، نشانه‏ى اختلاف خانوادگى است.

برادرزاده

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب برادرزاده‏ى خود را ببیند، یعنى اوضاع مالیتان بهبود مى‏یابد. اما برادرزاده‏ى خود را ناراحت دیدید، یعنى دچار بدشانسى خواهید شد.

برادرى (دوستى)

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب ببینید با کسى پیمان دوستى مى‏بندید، نشانه‏ى آن است با فردى آشنا مى‏شوید که یکى از دوستان عزیز و باوفاى شما مى‏شود.

برانکار

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى برانکار در خواب، بیانگر بروز مشکلات است.

براى فروش عرضه کردن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چیزى را مى‏فروشید، بیانگر خوشى و شادى است.

برج

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از برج بالا مى‏روید، بیانگر رسیدن به آرزوهایتان است. اگر خواب ببینید که از برج پایین مى‏آیید و ناگهان برج ویران مى‏گردد، بیانگر غم و اندوه است. اگر فرد نیازمندى خواب ببیند که از برج دیده‏بانى بالا مى‏رود، بیانگر بهبودى در امور مالى است و اگر زنى چنین خوابى ببیند، نشانه‏ى آن است که براى موفقیت در کارها باید غرور خود را کنار بگذارد.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى برج مراقبت در خواب، بیانگر بروز مشکلات است. مشاهده‏ى برج فرستنده در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

برجستن (جهیدن)

محمد بن سیرین گوید، اگر کسى بیند از جایى به جایى مى‏جست، دلیل که حال او دگرگون شود. اگر بیند به جاى دورى جست، دلیل که به سفر رود. اگر بیند در وقت جستن عصا در دست داشت، دلیل که اعتماد وى بر مردى قوى بود.
کرمانى گوید: اگر بیند از جایى بیرون جست، دلیل که از حال بد به حال نیک برگردد. اگر بیند به هر جایى که مى‏خواهد مى‏جست، دلیل است بر قوت و توانایى وى.
جابر مغربى گوید: اگر بیند از جایى پاکیزه بجست، دلیل که از حال فساد به حال صلاح آید. اگر به خلاف این بیند از صلاح به فساد آید.

برچسب

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى برچسب در خواب، بیانگر دخالت دشمنان در امور شخصى شما مى‏باشد.

بر دار کردن

کرمانى گوید: اگر بیند کسى را بر دار کردند و مردم در وى نظاره مى‏کردند، دلیل که بر چندین مردمان مهتر شود. اگر بیند کسى به نظاره‏ى او نبود، شرف و بزرگى یابد؛ لیکن در راه دین مدبر و فاسق است. اگر بیند گوشت کسى را که بر دار کرده بودند مى‏خورد، دلیل که مالى از کسى که بر مردم مسلط بود بخورد. اگر بیند او را بر دار کرده و خون از وى روان شد، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بر دار کردن در خواب بر چهار وجه است. اول: مهترى. دوم: مال. سوم: بزرگوارى. چهارم: غیبت مردم کردن.

برده

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که برده هستید، یعنى در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. دیدن برده در خواب، نشانه‏ى آن است که باید با تمایلات نفسانى خود مبارزه کنید.

برزنت

بیتون مى‏گوید: خرید و فروش برزنت در خواب، بیانگر انجام کارهاى مشکوک و خطرناک است. مشاهده‏ى پارچه‏ى برزنت در خواب، نشانه خیانت اطرافیان است.

برس

هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى برس در خواى، دلالت بر بدشانسى و بدبیارى دارد. اگر در خواب برس لباس دیدید، یعنى کارهاى مشکل پیش رو دارید.

برف

محمد بن سیرین گوید: برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکى دیده بود. اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهى که پیوسته در آن جا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد.
جابر مغربى گوید: دیدن برف به خواب لشکر هزیمتى است، خاصه که با برف بیند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزى. دوم: زندگانى. سوم: مال بسیار و ارزانى نرخ‏ها. چهارم: لشگر بسیار. پنجم: بیمارى. ششم: غم و اندوه. اگر بیند در تابستان برف جمع مى‏کرد، دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند. اگر به زمستان جمع مى‏کرد، دلیل که به عیش خوش گذراند و منفعت بسیار یابد.
کرمانى گوید: برف به خواب دیدن در سردسیر، دلیل بر خیر و نیکى کند و در گرمسیر، دلیل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بیند برف به وقت خود مى‏خورد، بهتر از آن است که بى‏وقت بود.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب بارش برف را ببینید، به این معنا است که باید در انتظار اخبار خوش باشید. مشاهده‏ى آدم برفى در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى روابطى سرد و بى‏تفاوت با دیگران خواهید داشت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن برف هستید، به این معنا است که به آرزوهاى خود نمى‏رسید. آب شدن برف‏ها دلالت بر شادى و خوشحالى دارد. اگر خواب ببینید که در هواى برفى، خورشید مى‏درخشد، نشان دهنده‏ى پایان سختى‏ها و رسیدن خوشبختى است. اگر دخترى خواب ببیند که مشغول سورتمه سوارى بر روى برف‏ها مى‏باشد، بدین معنا است که براى ازدواج با مرد مورد علاقه‏اش با مخالفت‏هاى اطرافیان روبه‏رو شده است.

برق

ابن‏سیرین گوید: برق در خواب خزانه‏دار پادشاه است. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر برگرفت، دلیل که کارى کند که در آن خیر بود. اگر بیند برق همى درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: برق در خواب بر پنج وجه است. اول: خزانه‏دار پادشاه. دوم: وعده بد. سوم: خیر. چهارم: رحمت. پنجم: راه راست.

برکنار شدن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از مقام خود برکنار شده‏اید، به این معنى است که به مقام بالاترى خواهید رسید.

برکه

برایت مى‏گوید: دیدن برکه‏اى با آب تمیز، بیانگر آشنایى با اشخاص جدید است. اگر آب برکه کثیف و گل آلود باشد، نشانه‏ى آشنایى با افراد حیله‏گر است. اگر در خواب برکه‏اى پر از ماهى دیدید، بیانگر پیشرفت در امور مالى است اما اگر ماهى‏ها مرده باشند، یعنى دچار زیان و ضرر مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى ببیند که در برکه‏اى مشغول آب تنى است، یعنى به مقام بالایى دست پیدا مى‏کند.

برگ

محمد بن سیرین گوید: در خواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوى بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وى. اگر بیند برگ سبز از درخت فراگرفت یا کسى بدو داد، دلیل که بیننده‏ى خواب را خلق و خوى خوش است و نیکو.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند از درخت برگ تازه فراگرفت، دلیل که او را به قدر آن مال حاصل شود.
جابر مغربى گوید: برگ درختان میوه‏ى شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه‏ى ترش، دلیل بر خلق بد است. درختانى که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است. معبران گویند: برگ درختانى که میوه دارند، دلیل بر درم و دینار کند.
برایت مى‏گوید: دیدن برگ‏هاى تازه و سبز در خواب، بیانگر رسیدن به اهدافتان است. اگر در خواب ببینید که برگ درختان مى‏ریزد. بیانگر ضرر مالى است.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى برگ‏هاى خشک در خواب، دلالت بر ناامیدى دارد. مشاهده‏ى برگ بو در خواب، نشان‏دهنده‏ى موقعیت اجتماعى مناسب است.

برلیان

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى برلیان در خواب، به این معنا است که در رسیدن به یکى از اهدافتان دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب یک برلیان شکسته ببینید، به این معنا است از کسى که انتظارش را نداشتید به شما خیانت مى‏کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید کسى به شما برلیان هدیه داد، بیانگر داشتن اوضاع مناسب است. اگر خواب ببینید که برلیانى را گم کرده‏اید، نشانه‏ى جدایى از یکى از دوستانتان است.

برنج

محمد بن سیرین گوید: برنج دیدن در خواب، مالى است که به رنج حاصل شود، به قدر آن که دیده بود.
کرمانى گوید: اگر بیند برنج پخت همى خورد، دلیل که حاجت او روا شود و خیر و نیکى بدو رسد. اگر بیند برنج با گوشت پخته همى خورد، بهتر و نیکو بود و برنج با شیر خوردن به غایت نیکو است. اگر بیند برنج با دوغ پخته همى خورد، دلیل بر غم و اندوه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن برنج در خواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: حاجت. سوم: خیر و منفعت که بدو رسد.
بیتون مى‏گوید: دیدن برنج در خواب، بیانگر سود و ثروت فراوان است. اگر دخترى در خواب خود را مشغول حاضر کردن برنج ببیند، نشانه دهنده‏ى انجام کارهاى جدید و بهبودى در امور مالى است. اگر ببینید دانه‏هاى برنج کثیف است، به معناى آن است که احتمالا بیمارى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول خوردن برنج ببینید، دلالت بر انجام کارهاى خیر دارد.

برنز

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى مجسمه‏اى از برنز که از خود حرکتى ندارد، ببیند به این معنا است که در ازدواج شکست خواهد خورد اما اگر مجسمه در حال حرکت باشد، به این معنى است که موفق به ازدواج با نامزد خود نمى‏شود.

برنشیت

هانس کورت مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى برنشیت در خواب، بیانگر آن است که به خاطر بیمارى قادر به انجام باقى کارها نیستید. درد کشیدن از بیمارى برنشیت در خواب، دلالت بر ناامیدى دارد.

بره

محمد بن سیرین گوید: بره در خواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فراگرفت و یا کسى بدو داد، دلیل که او را فرزندى آید. اگر بیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره را بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.
کرمانى گوید: دیدن بره در خواب، خیر و منفعت است و نیکى و مال حلال به قدر بزرگى و کوچکى آن. اگر بیند بره داشت او را مال و غنیمت رسد به قدر آن. اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از بهر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتى رسد به سبب فرزند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بره به خواب بر چهار وجه است. اول: فرزند. دوم: مال حلال. سوم: معیشت. چهارم: غم و اندوه.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بره‏اى سفید دارید، بیانگر زندگى آرام و لذتبخش است. مشاهده‏ى بره‏ها در حالى که مشغول چریدن در سبزه‏زارى هستند، بیانگر به دست آوردن پول و ثروت است. اگر در خواب بره‏ى مرده‏اى را ببینید، نشان‏دهنده‏ى بروز غم و اندوه است. شیر مکیدن بره‏ها از پستان مادر خود، بیانگر آن است که به زودى صاحب فرزندى زیبا مى‏شوید. فروختن بره در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. اگر در خواب ببینید که یک بره‏ى گمشده را پیدا کرده‏اید،نشانه‏ى آن است که در انجام یکى از معاملاتتان سود کلانى نصیب شما مى‏شود.

برهنگى

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد، دلیل که حج طلب کند. اگر بیننده‏ى خواب مردى مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود.
کرمانى گوید: اگر خود را برهنه دیدید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند لنگى بر میان بسته بود، دلیل که در طاعت و عبادت مجتهد شود.
جابر مغربى گوید: برهنگى در خواب، محنت و رسوایى است اما اگر عورت او پوشیده بیند، مرد صالح را نیکو بود و فاسق را بد بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: برهنگى در خواب، مرد صالح را خیر و نیکى است و مرد مفسد را بدى و رسوایى است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را عریان مشاهده کنید، بیانگر آن است که دست به کارهاى ناشایست خواهید زد. اگر در خواب دیگران را برهنه ببینید، بیانگر آن است که در دام افراد حیله‏گر قرار مى‏گیرید. اگر در خواب خودتان را برهنه ببینید و تلاش کنید با چیزى خودتان را بپوشانید، نشانه‏ى آن است که از انجام کارهاى زشت دست خواهید کشید.

بریان

محمد بن سیرین گوید: بریان در خواب، خداوند سخن است و فراخى طلب روزى و گوشت پخته به تأویل بهتر از گوشت خام است.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند بریان از گوشت گوسفند خورد، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختى به دست آورد. اگر بیند بریان از گوشت گاو خورد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود. اگر بیند بره بریان همى خورد، دلیل که او را مالى اندک حاصل شود و بعضى از معبران گفته‏اند: خوردن بره پخته به خواب، دلیل آمدن پسرى کند.
جابر مغربى گوید: اگر دید سر بره‏ى بریان مى‏خورد، دلیل که او را از مهترى منفعت رسد. اگر بیند مرغ بریان مى‏خورد، دلیل که مالى از جهت زنى به مکر و حیله به دست آورد. اگر بیند ماهى بریان شده مى‏خورد، دلیل که به سفر شود و به طلب عام یا صحبت مردى بزرگ پیوندد.

بریدن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چیزى را مى‏برید، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب ببینید عضوى از بدن یک بچه را قطع مى‏کنید، یعنى از انجام دادن یکى از کارهایتان واهمه دارید.

بز

محمد بن سیرین گوید: بز در خواب مردى بود بزرگ و ماده بز زنى بود. اگر دید بزى مجهول را بکشت، دلیل که بر مردى بزرگ ظفر یابد. اگر بیند پوست بز را بکند، دلیل که مال بسیار بستاند و هزینه کند. اگر بیند از گوشت او بخورد، دلیل که مال بخورد. اگر بیند بر وى نشست و از هر طرف مى‏راند، دلیل که با مردى بزرگ مکر و حیله کند و به هر حال که خواهد او را گرداند. اگر دید بز او را از پشت خود بیفکند، دلیل که آن مرد وى را از جاه و حرمت بیفکند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بز نر در خواب مقدمه لشگر است. اگر بیند بز نر بیافت و بر وى نشست، دلیل که این مرد مقدم لشگر شود. اگر از مردم عامه بود، دلیل که او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود. و نیز فرماید »از پیغمبر صلى الله علیه و آله شنیدم: هر که فرزند بز را به خواب بیند که بخرید و به خانه برد، چهل سال درویشى از وى دور گردد و دیدن بز فروش در خواب، مردى بود که مردان و زنان را جمع کند.«
کرمانى گوید: بز ماده در خواب دیدن و گوشت او خوردن مالى جمع کرده بود و بعضى از معبران گویند: مالى جمع کرده او را حاصل شود.
جابر مغربى گوید: بز ماده دیدن و خوردن، دلیل خیر و منفعت کند، چون به طعم خوش و نیکو بود. اگر به طعم ناخوش بود، دلیل بر غم و اندوه کند.
بیتون مى‏گوید: اگر بزهاى زیادى را ببینید که مشغول چریدن هستند، بیانگر ثروت فراوان است. اگر در خواب مشاهده کنید بز نرى به شما شاخ مى‏زند، به این معنا است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر دخترى در خواب خود را مشغول شیر نوشیدن ببینید، بیانگر آن است که با مرد ثروتمندى ازدواج مى‏کند. مشاهده‏ى بزغاله در خواب، بیانگر افراط در تفریاحات و لذت‏ها است. اگر در خواب یک بز کوهى ببینید، علامت آن است که در رسیدن به آرزوهایتان تلاش مى‏کنید.

بزاز

محمد بن سیرین گوید: بزاز به تازى، جامه فروش بود و دیدنش مردى خطرناک است، زیرا که بهاى جامه درم و دینار است که دهند و ستانند و تأویل درم و دینار مکر و اندیشه است و در آن هیچ خیر نباشد؛ لکن اگر بهاى جامه جز درم و دینار بستد، دلیل که او را اندوهى و زیانى رسد. اگر دید که کالاى دیگر به عوض کالاى خویش بستد، دلیل که مرادش حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بزاز در خواب زینت دنیا است.

بساط

محمد بن سیرین گوید: بدان که بساط در خواب شادروان بود. اگر بیند که بساطى بگسترد و بر وى نشست، دلیل بود که روزى بر وى فراخ شود و عمرش دراز بود.
جابر مغربى گوید: اگر بند که بساط پاکیزه و نو داشت فراخ، دلیل که نعمت و مال او بسیار شود، خاصه که گسترده بیند. اگر بیند بساز خویش بفروخت یا به کسى بخشید، دلیل که در مال او نقصان شود. اگر بدید که بساط او بسوخت، دلیل که روزى بر وى بسته گردد و حالش بد شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بساط در خواب، چون بزرگ و نو بود، بر شش وجه بود. اول: عز و جاه. دوم: بزرگى و رفعت. سوم: مرتبت. چهارم: مال. پنجم: عمر دراز. ششم: ثنا به قدر بزرگى آن. بدان که بساط فروش چون بها بستاند، خلاف این است.

بستر

محمد بن سیرین گوید: بستر در خواب زن است و نیک و بد آن تعلق به زن دارد. اگر بیند که بسترى خرید یا بستر را بدل یا از آن بستر به بستر دیگر شد، دلیل که زن دیگر خواهید و زن نخستین را طلاق دهد.
کرمانى گوید: اگر کسى خود را بر بستر مجهول بیند، دلیل که به قدر و قیمت آن او را زیانى رسد. اگر بیند که بستر وى بر تختى مجهول گسترده بود و بر آن نشسته بود، دلیل که بزرگى و منزلت یابد و دشمنان را شکست دهد.
جابر مغربى گوید: بستر در خواب ولایت و تن آسایى بود. قوله تعالى: »متکئین على فرش بطآئنها من استبرق«. )رحمن، 54( اگر بیند که بستر را از خانه بیرون انداخت و بعد از آن به خانه آورد، دلیل که میان او و زن طلاق رجعى افتد. اگر خویشتن را به سه چهار بستر، هر یکى افتاده بیند، دلیل که به شماره‏ى هر بسترى زنى بخواهد یا کنیزک خرد. اگر بستر خود را در خانه بیند یا در مغاک که از آن جا بیرون نتوانست آورد، دلیل که زنش رنجور شود و از آن رنج خلاصى نیابد. اگر خویش را بر بستر نرم گسترده بیند که خفته بود، دلیل که آن سال بر وى مبارک گردد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند بستر او نو است و در زیر خود گسترده بود و بالش‏ها نهاده بود، دلیل کند که زن کند یا کنیزک خرد. اگر دید بر بستر خویش بالش‏ها نهاده، دلیل بر خادمان کند. قوله تعالى: »و نمارق مصفوفة«. )غایشه، 15(. اگر بیند بستر به جاى مجهول است، دلیل که زمینى بخرد و در آن کشاورزى کند و معبران گویند: میراث یابد. اگر بیند بر بستر خفته، دلیل که راحت و آسانى یابد. اگر بیند بسترى داشته و بر هوا بر روى آن خفته است، دلیل است که به سبب زن و جاه و بزرگى یابد. اگر بیند بسترش دریده است، دلیل که زنش نابکار است. معبران است. معبران گویند: اگر بیند آتش در بستر او افتاده و بسوخت، دلیل که زن را طلاق دهد یا زن بمیرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بستر در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: ولایت. چهارم: معیشت و منفعت و تن آسایى.

بستنى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خودتان را مشغول خوردن بستنى ببینید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است اما اگر بچه‏ها را مشغول بستنى خوردن، ببینید، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. اگر دخترى در خواب بستنى خود را مقابل دیگران به زمین بیاندازد، یعنى بر اثر بدخلقى با دیگران دچار وضع بد مى‏شود.

بسته‏بندى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چیزى را بسته‏بندى مى‏کنید، نشانه‏ى تغییر و تحولات در زندگى است. اگر در خواب چیزى را بسته‏بندى شده ببینید، به این معنى است که به زودى به مسافرت‏هایى خواهید رفت که تجربه‏هاى زیادى به دست مى‏آورید.

بسته‏ى پستى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بسته‏ى پستى به شما تحویل مى‏دهند، به این معنا است که براى مدتى در زندگى دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که بسته‏ى پستى را حمل مى‏کنید، به این معنا است که موقعیت‏هاى خوبى پیش رو دارید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب بسته‏اى به شما برسد که درون آن خالى باشد، نشان‏دهنده‏ى آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار مشکل مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که بسته‏ى پستى، طلایى به دست شما مى‏رسد، نشانه‏ى آن است که به موقعیت‏هاى اجتماعى بالایى خواهید رسید.

بشقاب

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بشقاب در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب ببینید که بشقابتان شکسته، نشان‏دهنده‏ى آن است که در یکى از کارهایتان سود فراوانى نصیب مى‏شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بشقاب مسى در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى تلاش مى‏کنند تا خانواده‏تان را از هم بپاشند.

بشکه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بشکه‏اى پر را مشاهده کنید، به معناى داشتن لحظات خوش در زندگى است. دیدن بشکه‏اى خالى در خواب، بیانگر غم و اندوه است.

بطرى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بطرى آب ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. دیدن بطرى خالى در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى قصد فریب شما را دارند و شما باید مراقب خود باشید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول شکستن یک بطرى هستید، یعنى براى مدتى دچار غم و ناامیدى مى‏شوید.

بعدازظهر

بیتون مى‏گوید: دیدن بعدازظهرى بارانى در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار نومیدى مى‏شوید دیدن خواب بعدازظهر براى زن‏ها، دلالت بر آشنایى با افراد جدید را دارد.

بغل

محمد بن سیرین گوید: بغل دیدن به خواب، دلیل بر ملامت و زشتى است که بدو رسد و موى بغل، دلیل کند بر یافتن مراد و غالب شدن بر دشمن.
کرمانى گوید: اگر بیند که از بغل وى بوى ناخوش مى‏آید، دلیل کند که مال حرام یابد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که از بغل وى بوى ناخوش مى‏آمد، مال حرام یابد. اگر کسى بیند که دست‏ها در زیر بغل داشت، دلیل است بر یافتن مراد و قهر دشمن. قوله تعالى: »و اضمم یدک الى جناحک تخرج بیضآء« )طه، 22(. و بعضى از معبران گفته‏اند: دلیل است بر داشتن مروت و جوانمردى، و هر که بیند در بغل او نقصانى نیست، دلیل که نامرادى کشد و دشمن بر وى غالب شود. اگر بیند که از بغل وى بوى ناخوش مى‏آمد، دلیل که مال به وى رسد، اما به دشوارى. اگر بیند از زیر بغل وى عرق روان شد، دلیل که به قدر آن غرق از مال چیزى نقصان گردد.

بغل کردن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید کسى را بغل مى‏کنید، به این معنا است که در عشقتان دچار شکست مى‏شوید. اگر زنى در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زند.

بقالى

محمد بن سیرین گوید: بقالى کردن در خواب، جهد کردن است در کارها و چیزى حاصل کردن به جهت معیشت. اگر بیند بقالى مى‏کرد، دلیل که به کار و کسب دنیا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وى را از متاع دنیا حاصل شود.
کرمانى گوید: اگر بیند متاع‏هاى بقالى را به زر و درم مى‏فروخت، دلیل بر غم و اندوه کند، زیرا که زر و درم به تأویل غم و اندوه است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بقالى کردن در خواب بر سه وجه باشد. اول: کسب کردن. دوم: منفعت یافتن. سوم: غم و اندوه.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید در یک بقالى، لبنیات و چیزهایى تازه فروخته مى‏شود دلالت بر داشتن فکرى آسوده دارد.

بلبل

کرمانى گوید: بلبل در خواب دیدن، فرزند کوچک و غلام است و آواز او به خواب، کلام خوش و سخن لطیف است. اگر بیند بلبلى بپرید، دلیل که فرزند یا غلام او ضایع گردد. اگر بیند بلبل در دست او بمرد، دلیل که فرزند او یا غلامش بمیرد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بلبلان بسیار داشت، دلیل که بر قدر آن غلامان بخرد. اگر بیند بلبلان را بکشت و از گوشت آن‏ها بخورد، دلیل که از غلام میراث یابد.
هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگى آرام و موفق است. شنیدن صداى دل نو از بلبل در خواب، بیانگر داشتن زندگى خوب و رسیدن به مقام‏هاى بالاى اجتماع است. اگر خواب ببینید که در باغى هستید و یک بلبل مى‏گیرید، نشانه‏ى آن است که با افراد ثروتمندى همنشین مى‏شوید.

بلدرچین

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بلدرچین در خواب، دلالت بر شنیدن اخبار خوشایند دارد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک بلدرچین مرده ببینید، به این معنا است که حوادث ناگوارى پیش رو دارید و شکار بلدرچین در خواب، بیانگر آن است که شما به اطرافیانتان حسودى مى‏کنید.

بلغور

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بلغور مى‏خوردید، نشانه‏ى آن است که به مادیات توجه زیادى دارید.

بلم

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بلم در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر در خواب بلمى را میان موج‏هاى بلند دریا سرگردان دیدید، نشانه‏ى آن است که در امور مالى دچار زیان خواهید شد. اگر در خواب غرق شدن بلمى را ببینید که سرنشینان زیادى دارد، به معناى آن است که براى نجات دوستتان تلاش بیهوده مى‏کنید.

بلندگو

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بلندگو در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. اگر در خواب ببینید که از بلندگو صدایى را مى‏شنوید، بیانگر آن است به یک مسأله‏ى مهم پى خواهید برد.

بلور

محمد بن سیرین گوید: بدان که بلور در خواب، زنى بى‏اصل است. اگر بیند بلور داشت یا کسى بدو داد، دلیل که زنى بى‏اصل به زنى بخواهد. اگر بیند بلور داشت و ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد یا از او غایب شود. اگر بیند بلور بسیار داشت، دلیل که او را به سبب زنان مال حاصل شود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بلور مى‏فروخت، دلیل که دلالگى زنان بى‏اصل نماید. اگر بیند بعضى از بلور که مى‏فروخت سوراخ نداشت و بعضى سوراخ داشت، دلیل که دلالگى دختران دوشیزه و زنان بیوه بى‏اصل کند.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اجسام بلورى در خواب، بیانگر آن است که مشکلاتى شما را تهدید مى‏کند. اگر زنى خواب ببیند که خانه‏اش را با اشیاء بلورى تزئین کرده است، به این معنا است که با افراد ناشایستى همنشین مى‏شود.

بلوط

محمد بن سیرین گوید: دیدن بلوط در خواب، روزى حلال است، به قدر آن که خورده بود. اگر بیند در خانه‏ى وى انبان‏هاى بلوط بود، دلیل که مال و نعمت بسیار او را در آن سال حاصل شود، چون داند که آن بلوط ملک وى است. اگر بلوط در خانه دیگران بود، دلیل که مردمان پیش او امانت‏ها نهند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بلوط در خواب بر سه وجه باشد. اول: روزى حلال. دوم: منفعت. سوم: معیشت نیکو.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در جستوجوى درخت بلوط هستید، بیانگر آن است که براى رهایى از مشکلات، کوشش زیادى مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که از درخت بلوط مى‏افتید، نشانه‏ى آن است که فرصت خوبى را از دست مى‏دهید.

بلوغ

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که تازه به سن بلوغ رسیده‏اید، بیانگر آن است که باید در ایجاد ارتباط با دیگران دقت کنید.

بلیط

برایت مى‏گوید: خرید بلیط براى سفر، بیانگر آن است که باید در کارها دقت بیشترى نمایید. خریدن بلیط سینما در خواب، نشانه‏ى آن است که باید در کارهایتان عجله نکنید. اگر کسى به شما یک بلیط سینما )تئاتر( داد، بیانگر آشنایى با افراد جدید است.

بمب

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بمب در خواب، بیانگر آن است که شما با دیگران مشاجراتى انجام خواهید داد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که خودتان در مکانى بمب مى‏گذارید، به این‏ معنا است که در نزدیکان شما چند دشمن وجود دارد. اگر خواب ببینید که بمبى ترکیده است، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

بنا

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بنا در خواب، بیانگر آن است که محیط زندگى خود را تغییر مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مانند یک بنا مشغول ساختن، ساختمانى باشید دلالت بر خوشبختى و سعادت همیشگى دارد.

بناگوش

محمد بن سیرین گوید: در خواب دیدن، پسرى خوب روى و مبارک است و هر دو بناگوش دو پسر است.
کرمانى گوید: دیدن بنا گوش به خواب، دلیل بر قدر و جاه او بود و زیادت و نقصان دیدن در بناگوش، دلیل بر قدر و جاه صاحب خواب است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بناگوش به خواب، بر چهار وجه است. اول: پسرى نیکو روى. دوم: قدر و جاه. سوم: دین درست. چهارم: منفعت از سبب فرزند.

بندباز

اچ میلر مى‏گوید: مشاهده‏ى کارهاى یک بندباز در خواب، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که از یک بندى پرت مى‏شوید، به این معنا است که کارهایى انجام مى‏دهید که عواقب ناخوشایندى به همراه دارد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که یک بندباز هستید، به این معنا است که کارهاى شما دشمنانتان را نابود مى‏سازد. اگر در خواب زنى را مشغول بندبازى ببینید، به این معنا است که دشمنان بر علیه شما نقشه‏هایى کشیده‏اند.

بند لباس

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بند لباس در خواب، بیانگر داشتن روابط دوستانه است. اگر خواب ببینید که بند لباس مى‏خرید، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

بند نهادن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که بند آهنین در پاى داشت، دلیل که دین او به خلل بوده و او دعوى مسلمانى کند به دروغ و مردى بخیل است و از او چیزى به کسى نرسد. بعضى از معبران گویند: چون مردى مصلح بر دست خود بند بیند، دلیل که از کارهاى بد و ناساز باز ماند و دست بدارد. اگر بند دست از چوب بیند، آن که گفتم کمتر و آسانتر بود.
کرمانى گوید: اگر کسى در گردن خود بند از چوب بیند، دلیل که امانتى در گردن او بود و او امانت نمى‏گذارد. اگر بند چوبین بر پاى خود بیند، دلیل بود از اطاعت حق تعالى. اگر این کس در سفر بود، به سلامت باز آید. اگر دید بند گردنش از نقره بود، دلیل که او رابه سبب زن رنج و زحمت است. اگر دید که بندش از زر بود، رنج و زحمتش از جهت مال بود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر امیرى بیند که بر پاى خود بند آهنین داشت، دلیل که از ولایت خویش به سفر رود و در آن سفر بماند. اگر بیند در هر دو پایش بند نهاده بود، دلیل که ولایت یابد. اگر بیند چهار بند در پاى داشت، دلیل است که چهار پسر یابد. اگر بیند بند از پاى او برداشته‏اند، دلیل که از غم‏ها فرج یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بند در خواب بر چهار وجه است. اول: کفر. دوم: نفاق. سوم: بخل. چهارم: از معصیت دست برداشتن.

بندر

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بندر در خواب، بیانگر شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید که وارد بندرى مى‏شوید، بیانگر آن است که به اهداف خود خواهید رسید. اگر در خواب ببینید که در بندرى مشغول خرید هستید، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما روى مى‏آورد.

بنده

محمد بن سیرین گوید: هر که بنده‏ى نابالغ را به خواب بیند که بالغ شده است، دلیل است که آزاد شود. اگر کسى بیند بنده خود را آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود، اگر بیند بنده را که خواجه را بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را فروخت، دلیل که شادمان شود.

بنزین

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بنزین در خواب، بیانگر آن است ثروتى به شما خواهد رسید که دیگران سعى دارند آن را از چنگ شما خارج سازند.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بنزین آتش گرفته، بیانگرموقعیت‏هاى بد است.

بنفشه

محمد بن سیرین گوید: بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنى یا کنیزى چیزى بدو رسد، یا او را فرزندى آید. اگر وى را از درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد.
کرمانى گوید: اگر زنى بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند کسى دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد.
جابر مغربى گوید: درخت بنفشه در خواب، کنیزى است بدخوى و ناسازگار.

بنگاه املاک

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بنگاه املاک در خواب، بیانگر آن است که یکى از اطرافیانتان قصد دارد شما را امتحان کند. اگر در خواب ببینید که براى کارى به بنگاه املاک مراجعه کرده‏اید، علامت آن است که دست به کارهاى اشتباه مى‏زنید.

بنیاد نهادن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بنیاد نو نهاد، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود. اگر بیند بنیادى در جاى مجهول و نداند که از آن کیست، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا. اگر بیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد، دلیل که فایده و روزى حلال یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد، دلیل که مال او از حرام حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند که شهرى بنا کرد، دلیل که جماعتى از مردمان را در پناه خود گیرد. اگر بیند قلعه بنا کرد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود. اگر بیند کوشکى بنا کرد، دلیل که به کار دنیا مشغول شود. اگر بیند سرایى بنا کرد و در وى بنشست، دلیل که نفقه‏ها و خیرها بیند.

بو

برایت مى‏گوید: استشمام بوهاى خوب در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوب است. و استشمام بوهاى بد در خواب، بیانگر غم و ناراحتى است.

بوته

برایت مى‏گوید: اگر در خواب بوته‏ى سبزى مشاهده‏ى کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. مشاهده‏ى بوته خشک در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب بوته‏ى خارى مشاهده کنید، به این معنى است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که خارى به دستتان رفته است، یعنى دچار گرفتارى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: پرورش دادن بوته‏ى شاه دانه در خواب، دلالت بر جدایى از دوستان است.

بوتیمار (پرنده ماهى‏خوار)

محمد بن سیرین گوید: بوتیمار در خواب، روزى است. اگر بیند بوتیمار را بگرفت، دلیل که به قدر آن از زن مال روزى یابد. اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وى بخورد، دلیل که به قدر آن از مال زن بخورد.
کرمانى گوید: بوتیمار در خواب بزرگى است. اگر بیند بوتیمار را بگرفت و به خانه آورد، دلیل که از خویشان خود زنى خواهد و از او منفعت یابد.

بودا

برایت مى‏گوید: دیدن بودا در خواب، نشانه‏ى آن است که از موضوعى واهمه‏ى دارید. اگر در خواب ببینید که با یک بودایى گفت‏وگو مى‏کنید، یعنى باید منتظر پیشامدهاى ناگهانى باشید. اگر در خواب دعا کردن یک بودایى را ببینید، یعنى قصد گفتن موضوعى را دارید اما از بیان کردن آن مى‏ترسید.

بوزینه

محمد بن سیرین گوید: بوزینه در خواب، دلیل بر دشمنى فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را شکست دهد. اگر دید با بوزینه نبرد مى‏کرد و بر وى چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبى بر تن او پدید آید که از آن خلاصى نیابد.
کرمانى گوید: اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که دشمن را شکست دهد. اگر دید گوشت او بخورد، دلیل که در رنجى و عیبى گرفتار آید. اگر دیدى کسى بوزینه به وى بخشید، دلیل که کسى دشمنى او ظاهر کند.
جابر گوید: اگر دید بوزینه را بکشت، دلیل که بیمار شود و زود شفا یابد. اگر دید که بوزینه بر اسب نشسته بود، دلیل که جهودى با زن او فساد کند. بوزینه ماده زنى مفسده و جادوگر است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک بوزینه‏ى دراز دست دیدید، یعنى دشمنان از نام شما سوء استفاده مى‏کنند. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بیانگر آن است که نامزدش لایق ازدواج با او نیست.

بوسه دادن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند کسى را بوسه داد، دلیل که آن کس را دوست و خواستگار است. اگر آن کس مجهول بود، دلیل که از جایى که طمع ندارد، خیر و منفعت بیند. اگر بیند معروفى را بوسه داد، دلیل که از آن کس خیر و منفعت بیند.
کرمانى گوید: اگر بیند مردى را به شهوت بوسه مى‏داد، دلیل که از بهره مرده خیر کند، یا او را به دعاى خیر یاد آورد. اگر بیند مرده وى را بوسه مى‏داد، دلیل که از مال یا علم آن مرده چیزى به وى رسد. اگر بیند کسى وى را بوسه مى‏داد، دلیل که طالب و خواستگار وى است. اگر به خلاف این بیند، دلیل که مراد و مقصود نیابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بوسه دادن، دلیلش بر چهار وجه است. اول: خیر و منفعت. دوم: حاجت روایى. سوم: بر دشمن ظفر یافتن. چهارم: سخن خوش شنیدن.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مادر خود را مى‏بوسید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب خواهر یا برادر خود را مى‏بوسید، نشان‏دهنده‏ى شادمانى و نشاط است. بوسیدن نامزد خود در تاریکى، بیانگر داشتن روابط نادرست است. بوسیدن دشمن در خواب، دلالت بر آن دارد با یکى از اطرافیانتان که قهر بودید آشتى مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دست کسى را مى‏بوسید، دلالت بر موفقیت در عشقتان دارد. اگر در خواب ببینید کسى شما را مى‏بوسد، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید. بوسیدن زمین در خواب، نشانه‏ى غم و ناراحتى است.

بوفالو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک بوفالو دیدید، یعنى با زیرکى توطئه‏ى دشمنان را برملا مى‏سازید. کشتن چندین بوفالو در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است

بوق زدن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید بوق مى‏زند و بوق زدن را نمى‏دانست، دلیل که مردم را از سر خود آگاه کند. اگر بیند بوق مى‏زند، دلیل که در میان مهتران دروغ گوید و آن دروغ را به سوگند راست کند و به عاقبت ظاهر گردد که آن دروغ بود.
جابر مغربى گوید: بوق زدن به تأویل، مردان را مصیبت است و زنان را رسوایى و ظاهر شدن راز ایشان.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بوق زدن در خواب بر چهار وجه است. اول: خبر دروغ. دوم: سخن مکروه. سوم: ظاهر شدن راز. چهارم: مصیبت است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى بوقى را شنیدید، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. اگر در خواب یک بوق شکسته دیدید، بیانگر آن است که احتمالا تصادفى در پیش دارید.

بوقلمون

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بوقلمون در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. فروختن بوقلمون در خواب، نشانه‏ى داشتن زندگى آرام و راحتى است. اگر در خواب یک بوقلمون بیمار یا مرده مشاهده کردید، دلالت بر بدبختى دارد. شکار بوقلمون در خواب نشان دهنده‏ى به دست آوردن پول از راه‏هاى نادرست است.
برایت مى‏گوید: خوردن گوشت بوقلمون، نشانه‏ى سعادت است.

بوکس بازى کردن

برایت مى‏گوید: دیدن بازى بوکس در خواب، بیانگر داشتن اختلاف با دیگران است. اگر در خواب خودتان مشغول بازى بوکس باشید، یعنى باید براى رسیدن به آرزوهایتان تلاش بیشترى نمایید. شکست در بازى بوکس، نشانه‏ى آن است که با یکى از اطرافیانتان دعوا مى‏گیرید. پیرورزى در بازى بوکس، بیانگر موفقیت در انجام کارهاى مشکل است.

بولینگ

بیتون مى‏گوید: دیدن بازى بولینگ در خواب، بیانگر از دست دادن موقعیت‏هاى مناسب است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که توپ بولینگ را پرتاب مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى نمایید تا دچار ضرر نشوید، اگر در خواب ببینید که توپ‏هاى بولینگ در حال افتادن است، علامت آن است که نتیجه‏ى کارهایتان را خواهید دید.

بوم

محمد بن سیرین گوید: بوم به خواب دیدن، مردى دزد نابکار مفسد است و حسود. اگر بیند با بوم جنگ مى‏کرد، دلیل که او را با مردى جنگ و خصومت افتد و دیگر به همه حال دیدن بوم نیکو نباشد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بومى داشت یا کسى به وى داد، دلیل که مردى دزد را قهر کرد. اگر بیند گوشت بوم مى‏خورد، دلیل که به قدر آن گوشت، مال از مردى دزد بخورد. اگر بیند که بچه بوم داشت، دلیل که غلام کوچک دزد یا شاگرد از دزد او را حاصل شود.

به

محمد بن سیرین گوید: بدان که استادان این فن در تأویل به در خواب دیدن، خلاف است. بعضى گویند: مهترى و بزرگى یابد و از آن خیر و منفعت بیند و ثناى نیکو شنود، و بعضى گویند که فرزند باشد و بعضى گویند بیمارى است، و آن که حکم بیمارى کرد. چنین گوید که آن چون به گونه‏ى زرد است، دلیل بر بیمارى کند و آن که گفت سفرى دراز است، با رنج تن بدان معنى که گفت جبرئیل آدم را، در وقت بیرون آمدن از بهشت به وى داد و حکم به سفر دراز با غم و اندوه و رنج، از این رو است که سفر آدم از بهشت به دنیا بود، با چندین غم و اندوه بود که به وى رسید و آنان که حکم وى به فرزند کرده‏اند، بدان معنى که گفتند: چون آدم علیه‏السلام به دنیا آمد، از خوردن آن به، منى زیاد شد، لاجرم از وى چندین فرزندان به وجود آمدند و آنان گفتند از مهترى بزرگ منفعت بیند یا ثناى نیکو، بدان معنى گفتند که دهنده آن جبرئیل علیه‏السلام است و ستاننده‏ى آن آدم و بوى خوش آن ثناى نیکو است و چنان دانید که هر خوبى که استادان تعبیر آن کرده‏اند، از گزاف نگفته‏اند.
ابراهیم گوید: به در خواب دیدن بیمارى است، خواه که به وقت و خواه بى‏وقت بود. اگر به گونه زردتر است، بیمارى صعب‏تر است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن به در خواب چون به وقت خود بود و به گونه سبز بود، به تأویل فرزند است و چون به در وقت خود بیند و به گونه زرد بود بیمارى است.

بهار

محمد بن سیرین گوید: بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بیند که فصل بهار است و هوا نامعتدل، چنان که از گرمى و سردى مردمان را مضرت و رنج رسید، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه رنج و مضرت رسد. اگر بیند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شکوفه، و مردم را هیچ رنج و مضرت نبود، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد. اگر بهار را به وقت خود اعتدال بیند، دلیل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه، قوت و نصرت است و دلیل انصاف پادشاه است و تأویل فصل پاییز همین است.
بیتون مى‏گوید: دیدن فصل بهار در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوش و خرم است. اگر در خواب فصل بهار را به صورت غیرعادى دیدید، یعنى دردسر و ناراحتى شما را تهدید مى‏کند.

به خطر افتادن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید دیگران زندگى شما را به خطر مى‏اندازند، بیانگر آن است که دشمنان شما را فریب مى‏دهند و باید بیشتر مراقب خودتان باشید و اگر در خواب مشاهده کردید که زندگى دیگران را به خطر مى‏اندازید، به این معنا است که از راه نادرستى ثروت فراوان به دست مى‏آورید.

بهره

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کردید که از نتیجه‏ى کارهاى خود بهره مى‏گیرید، بیانگر موفقیت و شادى در زندگى است.

بهشت

محمد بن سیرین گوید: بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمى و مژده است از خداى تعالى. قوله تعالى: «ادخلوها بسلام امنین» (حجر، 64) اگر بیند از میوه‏هاى بهشت فراگرفت یا کسى به وى داد و بخورد، دلیل که آن قدر که میوه‏ى بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد. اگر بیند با حوران بهشت همى بود، دلیل که نزع بر وى آسان شود. اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیکن وى را نگذاشتند، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است. اگر بیند در بهشت به روى او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وى ناخشنود باشند. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، باز گردید، دلیل که بیمار شود به حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد. اگر بیند فرشتگان دست وى را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طوبى بنشست. دلیل که مراد دو جهانى یابد. قوله تعالى: «طوبى لهم و حسن ماب». (رعد، 29) اگر بیند وى را از خوردن شراب و شیر منع کردند، دلیل بود بر تباهى دین وى. قوله تعالى: «انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنة». (مائده، 72)
جابر مغربى گوید: اگر بیند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دلیل که از کسى خرم و شادمان شود و نعمت یابد. قوله تعالى: «سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین». (زمر، 73) اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگرى یا با عالمى بزرگوار. اگر بیند سوى بهشت مى‏رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است. اول: علم. دوم: زهد. سوم: منت. چهارم: شادى. پنجم: بشارت. ششم: ایمنى. هفتم: خیر و برکت. هشتم: نعمت. نهم: سعادت. اگر به خواب دید که در بهشت است، دلیل بر مرادت دو جهانى است و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است. اگر نه به بیمارى یا به بلایى مبتلا شود، چنان که ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود و مردمان از علم او منفعت یابند.
برایت مى‏گوید: دیدن بهشت در خواب، بیانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشین است. اگر در خواب ببینید در بهشت هستید، نشانه‏ى آن است که از تکبر و خودخواهى به دور خواهید بود. خوردن میوه‏ى بهشتى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در باغ‏هاى بهشت گم شده‏اید، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان دچار مشکل مى‏شوید.

بهمن

برایت مى‏گوید: دیدن بهمن در خواب، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالا خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که بهمن راه شما را مسدود مى‏کند، به این معنا است که دچار مشکل مى‏شوید.

به هوش آمدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کسى را به هوش بیاورید، علامت آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‏شوید و به مقام‏هاى بالایى دست پیدا مى‏کنید. اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش مى‏آورند، به این معنا است که دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شوید که قادر به جبران آن هستید.

بیابان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: بیابان در خواب قسمت و روزى است به قدر بزرگى و فراخى آن. اگر بیند در بیابان‏ها تنها بود، دلیل که از کسب خویش مال فراوان یابد. اگر بیند با گروهى در بیابان مى‏گشت، دلیل که مال و نعمت بسیار از سفر یابد و روزى بر وى گشاده شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که از بیابان بیرون آمد، دلیل که از غم و اندوه رسته شود. اگر بیند در بیابان شد، دلیل که غمگین و مستمند گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بیابان در خواب بر چهار وجه است. اول: روزى و قسمت. دوم: حیرت و سرگشتگى. سوم: عناد و رنج. چهارم: بیم و خطر و هلاک، مگر از وى زود بیرون آید.
بیتون مى‏گوید اگر در خواب ببینید که در تاریکى و شب در بیابان‏ها هستید، بیانگر ضرر مالى است. اگر دخترى در خواب خود را در بیابانى تنها و بى‏کس ببیند به این معنا است که باید بیشتر مراقب خودش باشد خطرى او را تهدید مى‏کند.

بى‏اعتنایى

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب به شما بى‏اعتنایى کرد، به این معنا است که از شغل خود راضى نیستید. اگر در خواب ببینید که یکى از نزدیکانتان به شما بى‏اعتنایى مى‏کند، به این معنا است که اگر مى‏خواهید زندگى خوبى داشته باشید باید رفتار زشت خود را اصلاح کنید.

بى‏بند و بارى

بیتون مى‏گوید اگر خواب ببینید که با فرد بى‏بند و بارى معاشرت مى‏کنید، به این معنا است که به خاطر رفتار ناپسند خود دیگران شما را مورد تمسخر قرار مى‏دهند، اگر دخترى در خواب فرد هرزه‏اى را ببیند، به این معنا است که سعى دارد به نامزد خود بفهماند که فرد سالمى است و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بیانگر شک و تردید شوهرش نسبت به او است.

بى‏حرمتى

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دیگران به شما توهین مى‏کنند، به این معنا است که موضوعى شما را ناراحت مى‏کند. اگر دخترى در خواب ببیند کسى به او بى‏حرمتى کرده، به آن معنا است که با نامطمئنى ارتباط دوستى برقرار مى‏کند.

بى‏حسى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حس کنید که تمام اعضاى بدنتان بى‏حس شده است، به این معنا است که احتمالا دچار بیمارى مى‏شوید.

بیدارى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس کردید که هوشیار هستید، بیانگر تجربیاتى تلخ است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که از خواب بیدار مى‏شوید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است.

بى‏دندان

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى افراد بى‏دندان در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان براى بدنامى شما است. اگر خواب ببینید که هیچ دندانى ندارید، به این معنا است که باید در رسیدن به اهدافتان بیشتر تلاش کنید.

بیراهه

برایت مى‏گوید: اگر خودتان یا دیگران را ببینید که در بیراهه‏اى گرفتار شده‏اید، بیانگر آن است که با درایت خود به دیگران اجازه نمى‏دهید که خواسته‏هایشان را به شما تلقین کنند.

بى‏رحمى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با شما با بى‏رحمى رفتار کردند، بیانگر آن است که در کارتان با مشکل روبه‏رو مى‏شوید. اگر در خواب فردى را ببینید که با دیگران رفتار بى‏رحمانه‏اى دارد، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر دوش شما مى‏گذارند که به شما ضرر مى‏رساند.

بیسکویت

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید مشغول پختن بیسکویت هستید، نشان‏دهنده‏ى شرکت در یک جشن یا مهمانى دوستانه است.
بیتون مى‏گوید: خوردن بیسکویت در خواب، بیانگر آن است که توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازید. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن بیسکویت ببیند، دلالت بر توجه‏ى زیادیبه جنس مخالف دارد.

بیشه

محمد بن سیرین گوید: بیشه‏ى درختان در خواب، زنى بود بیابانى. اگر دید که در بیشه شد و آن بیشه سبز است و درختان میوه‏دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از میوه آن بیشه همى خورد، دلیل که زنى خواهد که اصل او بیابانى است، یا کنیزکى خرد که در بیابان او پرورده باشند. و از آن زن او را خیر و منفعت رسد. اگر آن بیشه را خالى از آن‏ها دید، دلیل بر شر و مضرت کند. اگر بیند در آن بیشه به جاى درختان، خار بود، از آن خارها او گزند رسید، دلیل که او را غم و اندوه به جهت زنان رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بیشه در خواب بر چهار وجه است. اول: زن بیابانى. دوم: کنیزک. سوم منفعت. چهارم: غم و اندوه.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در بیشه‏اى پنهان شده‏اید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند، اگر در خواب شخصى را ببینید که خود را در بیشه‏اى پنهان کرده، به این معنا است که نقشه‏هایش آشکار مى‏گردد. اگر در خواب مشاهده کنید که بیشه‏اى سوخته است، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى شما را تهدید مى‏کند.

بیل

محمد بن سیرین گوید: بیل در خواب خادمى است که کارها کند.
کرمانى گوید: بیل در خواب خادمى است که کارها به نفاق کند و بعضى گویند: بیل در خواب کارى است که با رنج و عذاب حاصل شود. اگر کسى بیند بیل دارد و با آن کارى کند، دلیل که کار وى تمام شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بیل در خواب، بیانگر آن است که در زندگى بیشتر به کار مى‏پردازید تا به تفریحات. کار کردن با بیل در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به رفاه در زندگى سعى و تلاش زیادى خواهید کرد. اگر زنى در خواب ببیند با بیل سرکجى مشغول کندن زمین مى‏باشد، به این معنا است که در انجام تمام کارها به خود مستقل است. اگر خواب ببیند که با بیل به شما حمله مى‏کنند، به این معنا است که توطئه‏ى دشمن را بر ملا مى‏سازید.

بیلیارد

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى میز بیلیارد در خواب، بیانگر آن است که به خاطر ثروت و پول با دیگران به مشاجره مى‏پردازید. دیدن میز و توپ‏هاى بیلیارد در خواب، نشان‏دهنده‏ى افراط در تفریحات است.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى بازى بیلیارد باشید، نشان‏دهنده‏ى آن است که کارهاى خطرناکى انجام مى‏دهید.

بیمارستان

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در بیمارستان هستید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید احتمالا دچار بیمارى مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که براى عیادت مریض مى‏روید، نشانگر شنیدن اخبار ناگوار است.
اچ میلر مى‏گوید: مشاهده‏ى بیمارستان در خواب، نشانه‏ى آن است که به دیدن مریض مى‏روید. اگر در خواب ببینید که از بیمارستان مرخص مى‏شوید، بیانگر آن است که قصد دارید در انجام کارهایتان به خود متکى باشید. اگر در خواب ببینید به عنوان یک پرستار در بیمارستانى کار مى‏کنید، به این معنى است که از یکى از اطرافیانتان ناراحت و غمگین مى‏شوید.

بیمارى

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او با مردم به نفاق است و بعضى گویند که در آن سال بمیرد. اگر بیند از بیمارى تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمى‏گفت، دلیل که بیمارى بر وى دراز شود و بر خطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست مى‏کرد و سخن مى‏گفت، دلیل که زود از بیمارى شفا یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته‏اند که بیمارى در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.
جابر مغربى گوید: بیمارى‏هاى گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت‏ها و سنت‏ها.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند که بیمار است و از علت خویش مى‏نالید، دلیل که از غم ایمن شود. اگر از بیمارى قانع و راضى و شاکر بود، تأویلش به نیکى و صحت است. اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اشخاص بیمار در خواب، بیانگر آن است که بیمارى واگیردارى شما و خانواده‏تان را تهدید مى‏کند. اگر در خواب یکى از اعضاى خانواده‏تان بیمار شده باشد، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. مبتلا شدن به بیمارى واگیردار در خواب، نشانه‏ى آن است که به خاطر انجام کارهاى سنگین، از لحاظ روحى بسیار خسته مى‏شوید. اگر در خواب به بیمارى سل مبتلا شده‏اید،بیانگر آن است که به خاطر بیمارى بسیار ضعیف مى‏شوید.

بى‏نظم

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آدم بى‏نظمى هستید، به این معنا است که باید در انجام کارها دقت بیشترى کنید.

بینى

حضرت دانیال مى‏گوید: بینى در خواب، دلیل بر جاه و منزلت است و هر زیان و نقصان که در وى بیند، دلیل قدر و جاه بیننده است. اگر بیند که بینى او کوتاه شده است، دلیل است بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بیند که بینى وى افتاده بود، دلیل که از جاه و منزلت بیفتد. اگر بیند که سوراخ بینى او فراخ شده، دلیل که معیشت بر وى فراخ شود. اگر تنگ شده بود، دلیل که معیشت بر وى تنگ شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که مغز از بینى او بیرون آمده بود، دلیل که از مهترى منفعت یابد. اگر بیند که جانورى از بینى وى بیرون آمد، چون کرم و مگس و مانند این، دلیل که او را فرزندى آید. اگر بیند که بینى او سوراخ شده است و مهار در بینى او کرده‏اند، دلیل که مردمان را تواضع کند یا با زنى بزرگ جمع شود و از او مال و نعمت یابد.
جابر گوید: اگر کسى در خواب بیند که از بینى او خون مى‏آید و معبر را گوید: »به خواب دیدم که از بینى من خون مى‏آمد«، دلیل که مال بسیار یابد. اگر گوید: »دیدم خون از بینى من مى‏شد، دلیل که مالش برود و باید که چون سائل سخن گوید، معبر لفظا تعبیر کند و حدیث او را به فال نگاه دارد. اگر کسى بیند هر دو سوراخ بینى او یکى شده بود، دلیل که با زن عاقله جمع شود. اگر بیند که سر بینى او بریده است، دلیل که فرزند خویش را ختنه کند و بعضى گویند که در جاه و منزلت او نقصان شود.
جاحظ گوید: اگر بیند بینى ندارد، دلیل که کسى از خویشان وى بمیرد. اگر بیند او را دو بینى است، دلیل که در میان او و عیال اختلاف افتد. اگر بیند کسى بوى خوشى را در زیر بینى او داشت، دلیل که او را از آن کس منفعتى رسد. اگر بیننده‏ى خواب زن بود، دلیل که او را پسرى مصلح آید. اگر بیند شخصى بوى ناخوش در زیر بینى او داشت، دلیل است از آن کس خشمى فرو خورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن بینى در خواب بر پنج وجه است. اول: عز. دوم: مال. سوم: بزرگى. چهارم: فرزند. پنجم: عیش خوش.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى بینى خود در خواب، بیانگر آن است که با شناخت تمام استعدادهاى خود مى‏توانید تمام کارهایتان را با دقت انجام دهید. اگر در خواب بینى خود را کوچک ببینید، علامت آن است که در رسیدن به اهدافتان دچار شکست مى‏شوید. روییدن مو بر روى بینى، به این معنا است که نتیجه‏ى کارهاى خود را به زودى خواهید دید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب بینى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، بیانگر آن است که در انجام بعضى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب نتوانید با بینى خود نفس بکشید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.

بیهوشى

کرمانى گوید: اگر کسى بیند بیهوش شد،چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کارى پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد؛ ولکن سرانجام کارش نیکو گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بیهوشى در خواب بر دو وجه است. اول: دشوارى کارها. دوم: تحیر و سرگشتگى و فروماندگى و بیچارگى.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

پا ............................................................ حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى بیند یک پاى او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه‏ى مال او از وى ضایع گردد. اگر هر دو پاى بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. و معبران گویند: اگر شخصى هر دو پاى خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود. اگر دید پاى او آهنین یا مسین است، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقى ماند. اگر دید که پایش آبگینه است، دلیل که عمرش زود سپرى شود و مالش ماند، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نبود. اگر دید پایش شل شده بود، دلیل است بر سستى و ضعف حال او، به آن چه طلب کند از خیر و شر. ابن‏سیرین گوید: اگر صالحى بیند که پایش شل شده است، دلیل است بر زیادى دین او. قوله تعالى: «و لا على الاعرج حرج». (نور، 61) اگر بیند پاهاى او به ریسمان بسته بود، دلیل که از کسى منفعتى به وى رسد. اگر بیند پایش نبود و به چوب راه مى‏رفت، دلیل که اعتماد بر کسى کند که از آن کس وفا نیابد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پاى در خواب بر هفت وجه است. اول: عیش. دوم: عمر. سوم: سعى کردن. چهارم: طلب مال. پنجم: قوت. ششم: سفر. هفتم: زن و پاى کوفتن در خواب غم و مصیبت است. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پاى خود در خواب، دلالت بر ناامیدى دارد. اگر در خواب پاى دیگران را ببینید، به این معنا است که با انجام کارهاى سخت به مقام‏هاى بالاترى مى‏رسید. شستن پا در خواب، بیانگر آن است که فریب دیگران را خواهید خورد. اگر در خواب احساس کنید که پایتان درد مى‏کند، به این معنى است که دچار درگیرى‏هاى خانوادگى خواهید شد. برایت مى‏گوید: اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، به این معنا است که به زودى ملکى خواهید خرید. اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه لاغر دیدید، یعنى کارهاى سختى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. ...................................................................................................................................................... ................پا برهنه بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را با لباس‏هایى پاره و پا برهنه سرگردان دیدید، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید تا دچار ناامیدى نشوید. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روى سبزه‏زارى قدم مى‏زنید، به این معنا است که اوقات خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب پا برهنه بر روى صخره‏ها راه مى‏روید، به این معنا است که دچار گرفتارى و مشکلات خواهید شد. ............................................................................................................................................. پابند محمد بن سیرین گوید: پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستى دهد. اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزى حلال است به قدر آن که دیده. اگر دید پیرزنى خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد. اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وى ضایع شد، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند، یا از وى ضایع گردد. .................................................................................................................................................... پاپیچ برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى پاپیچ در خواب، بیانگر تفریحات و داشتن اوقات خوش است. .................................................................................................................................................. پاتیله (دیگ) محمد بن سیرین گوید: پاتیله در خواب دیدن، کدبانوى خانه است. اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسى بدو داد، دلیل که کدبانوى خانه را آفت رسد. کرمانى گوید: اگر بیند که در پاتیله چیزى است از خوردنى، دلیل است که او را از کدبانوى خانه خیر و منفعت رسد. اگر بیند که در پاتیله چیزى ناخوش است از طعام‏ها، دلیل است که او را از کدبانوى خانه ضرر رسد. ............................................................................................................................................................... پاچه محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید پاچه گوسفند همى خورد، دلیل که چیزى یا نعمتى بدو رسد، به قدر آن که خورده است. اگر بیند پاچه گاو همى خورد، دلیل که در آن سال او را فراخى و نعمت است بر اندازه‏ى خوردن او. جابر مغربى گوید: خوردن پاچه در خواب، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار آن چه خورده است، خاصه چون بیند که خام مى‏خورد. ........................................................................................................................................................................................ پادشاه محمد بن سیرین گوید: دوازده چیز است که بیننده خواب را، دلیل بر پادشاهى است. اول: آن که پیغمبر صلى الله علیه و آله او را امام گرداند. دوم: آن که بیند که علم شریعت وزرد. سوم:آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنى منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن که بر منبر او خطبه کرد. پنجم: آنکه جامه رسول صلى الله علیه و آله بر تن او است. ششم: آن که انگشترى بیند که در انگشت دارد. هفتم: آن که بیند که او آفتاب یا مهتاب گردیده. هشتم: آن که بیند تن او رودخانه شده است. نهم: آن که بیند که چشم او دیوار شهر گشته است. دهم: آن که بیند که چشم او محراب مسجد جامع شده است. یازدهم: آن که پادشاه او را انگشترى دهد. دوازدهم: آن که بیند که چشم او مانند گاوى شده است. این دوازده چیز در خواب دیدن، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهى. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کلاه داد، دلیل که بر مردمان خویش رئیس و والى گردد. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار و درازى عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه دستار است، چنان که در روزگار رسول صلى الله علیه و آله بر سر صحابه است، دلیل که به پادشاه عدل و انصاف رسید. اگر بیند در آمدن او آنجا چیزى منکر نبود، دلیل است هیچ مضرت و زیان به اهل آن موضع نرسد. کرمانى گوید: اگر بیند پادشاهى بمرد و دفنش نکردند و بر وى نگریستند و جنازه‏ى او بر نداشتند، دلیل است بعضى از سراى او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود. اگر پادشاه به خواب بیند که کعبه سراى او است، دلیل که هرگز در مملکت او زوال نباشد و از دشمن ایمن است. جابر مغربى گوید: اگر بیند در نزد پادشاه بزرگ بود، دلیل است که از پادشاه بهره و نصیب یابد. اگر پادشاه را در لباسى نیکو بیند، در سرایى یا در کوچه‏اى که منسوب به او است، دلیل است بر زیادتى و بزرگى پادشاه و ولایت و عزت و جاه وى و خدم و حشم و مال و خزائن او. اگر بیند در پادشاه نقصانى است، تأویلش به خلاف این بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى پادشاه را گشاده‏روى و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاده شود. اگر کسى وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کارى کند که زود به صلاح باز آید. اگر حاجب پادشاه را بیند،دلیل که از شغل‏ها فرو ماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسى ملامت رسد. اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند پادشاه به شهرى درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد، دلیل نماید که کار آن شهر نقصان و آفت‏پذیر بود. اگر بیند که پادشاه در شهر او یا خانه او بخفت، دلیل که پادشاه را بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پادشاه در خواب، بیانگر آن است که سعى دارید آدم فروتنى باشید. اگر در خواب ببینید که پادشاه هستید و تاجى به سر دارید، به این معنا است که به مقام‏هاى بالاى اجتماعى مى‏رسید. اگر دخترى در خواب خود را در حضور پادشاهى ببیند به این معنا است که با فرد مقتدرى ازدواج خواهد کرد. ................................................................................................................................................. پادگان برایت مى‏گوید: دیدن پادگان در خواب، نشانه‏ى آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد. اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید، نشانه‏ى آن است در یکى از کارهایتان دچار شک مى‏شوید. اگر خواب ببینید که پادگان را ترک مى‏کنید، بیانگر داشتن اوقات خوش است. پادو بیتون مى‏گوید: دیدن پادو در خواب بیانگر آشنایى با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر زنى در خواب ببیند که در جایى مشغول پادویى است، بیانگر دخالت در یک کار احمقانه است. ....................................................................................................................................... .....................پارچ بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پارچ در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب یک پارچ شکسته ببینید، یعنى از دوستان خود جدا مى‏شوید. .......................................................................................................................................... پارچه برایت مى‏گوید: دیدن پارچه در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که پارچه‏ى کتانى مى‏خرید، یعنى به زودى ازدواج مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که پارچه‏ى کتان مى‏فروشید، بیانگر داشتن روزهاى شاد است. بیتون مى‏گوید: دیدن پارچه‏هاى گل‏دار در خواب، به این معنا است که فرصت‏هاى مناسب را از دست خواهید داد. مشاهده‏ى پارچه‏ى مخمل در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب پارچه‏ى مخمل قدیمى ببینید، به این معنا است که آدم متکبرى هستید و اگر در خواب ببینید که لباستان از جنس مخمل است، یعنى در زندگى به امتیازات بالایى دست مى‏یابید. .................................................................................................................................... پارس کردن برایت مى‏گوید: شنیدن پارس سگ در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب ببینید که سگى براى کمک به شما پارس مى‏کند، یعنى باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید. .......................................................................................................................................................................... .........................پارک برایت مى‏گوید: دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که در پارکى قدم مى‏زنید، بیانگر حضور در یک جشن است. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود و همسرتان را در پارک ببینید، بیانگر داشتن زندگى آرام و راحت است. اگر در خواب پارک‏هاى متروک را مشاهده کنید، بیانگر آن است که براى مدتى زندگى سختى خواهید داشت. .................................................................................................................................................. .......................پارو بیتون مى‏گوید: گم کردن پارو در خواب، به این معنا است که براى رسیدن به اهدافتان تلاش بیهوده انجام مى‏دهید. اگر در خواب ببینید که پارو به دست دارید و یا پارویتان شکسته، به این معنا است که براى رفاه دیگران از تفریحات خود مى‏گذرید. ....................................................................................................................................... پاره کردن برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که کاغذى را پاره مى‏کنید، یعنى باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى انجام دهید، پاره کردن نامه در خواب نشانه‏ى شنیدن خبر ناگوار است. ................................................................................................................................................ ..........................پاسبان بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پاسبانى را ببینید، بیانگر تغییر و تحولات ناخوشایند در زندگى است. فرار از دست پاسبان در خواب، نشان دهنده‏ى انجام کارهاى غیرقانونى است. ...................................................................................................................................................................... ..........................پاسپورت برایت مى‏گوید: دیدن پاسپورت در خواب، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوب و یا رفتن به مسافرت است. .......................................................................................................................................................... .........................پاشنه‏ى پاى محمد بن سیرین گوید: پاشنه پا در خواب، دلیل بر نظام کار و کسب مردم کند. اگر بیند که پاشنه پاى او بشکست، دلیل که به کارى مشغول شود که از آن پشیمانى حاصل شود. جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که پاشنه پاى خود را مى‏برید و بخورد سباع و درنده مى‏داد، دلیل که آن چه به کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد. اگر که پاشنه پاى او بیفتاد، دلیل که او را کار و کسب نباشد و درویش بیچاره گردد. اچ میلر مى‏گوید: دیدن پاشنه‏ى پا در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالى است. اگر در خواب ببینید که پاشنه‏ى پایتان زخمى شده، به این معنا است که عده‏اى قصد سوء استفاده از شما را دارند. ......................................................................................................................................................... پاک نویس بیتون مى‏گوید: پاک نویس نوشته‏اى در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که از انجام کارهایتان نتیجه‏ى مطلوبى به دست نمى‏آورید. اگر دخترى در خواب مشغول پاک نویس نامه‏اى باشد، یعنى بر سر موضوعى با نامزدش دچار اختلاف مى‏شود. ...................................................................................................................................... پالان محمد بن سیرین گوید: پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصى به بها خرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند پالان بر پشت داشت، دلیل که مطیع و فرمانبردار زن شود و بر وى مستولى گردد. اگر بیند پالان از وى ضایع شد، دلیل است که زن از وى جدا شود و یا طلاقش دهد. جابر مغربى گوید: اگر دید پالان پاکیزه نو داشت، دلیل است که زن مستور سازگارى بخواهد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پالان درشت و چرکین داشت، دلیل است که زنى از ستیزه روى و ناسازگار و از وى مضرت بیند. ........................................................................................................................................... .........................پالتو بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پالتو در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى با شما مخالفت مى‏کنند. اگر در خواب ببینید که پالتوى زیبایى به تن دارید، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. ................................................................................................................................................ پانسمان برایت مى‏گوید: دیدن پانسمان در خواب، نشانه‏ى رسیدن به ثروت است. ........................................................................................................................................... .........پانسیون بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پانسیون در خواب، بیانگر تغییر محل زندگیتان است. ................................................................................................................................. .........................پاییز بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فصل پاییز در خواب، بیانگر آن است که از اختلافات دیگران به نفع خود سود مى‏برید. اگر دخترى خواب ببیند که در فصل پاییز ازدواج مى‏کند، به این معنا است که همسر دلخواه خود را پیدا مى‏کند. .......................................................................................................................................................................... پتو بیتون مى‏گوید: دیدن پتوى تمیز در خواب، به معناى آن است که از بیمارى نجات پیدا مى‏کنید. دیدن پتوى کثیف در خواب، بیانگر آن است که یکى از اطرافیانتان به شما خیانت مى‏کند. ................................................................................................................................................. ..........................پختن گوشت بیتون مى‏گوید: پختن گوشت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که شما آدم متکبرى هستید. ........................................................................................................................................... ................پخت و پز بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب خود را مشغول پخت و پز ببیند، نشانه‏ى آن است‏ که در زندگى پشتیبانى ندارد و باید بیشتر مواظب فرزندانش باشد. ............................................................................................................................................ ................پدر برایت مى‏گوید: دیدن پدر در خواب براى دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشترى انجام دهند و براى پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیرى خواهند شد. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پدر خود را مرده ببینید، یعنى در کارهایتان دچار مشکل خواهید شد. اگر در خواب پدر یا مادر همسر خود را دیدید، یعنى با یکى از اطرافیانتان مشکل پیدا خواهید کرد. ............................................................................................................................................. پدربزرگ یا مادربزرگ بیتون مى‏گوید: دیدن پدربزرگ یا مادربزرگ در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که سرانجام مشکلاتتان را حل خواهید کرد. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با پدربزرگ یا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستید، دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد. ........................................................................................................................................... .........................پدرخوانده بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پدرخوانده‏ى خود را غمگین و ناراحت دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلاتى مى‏شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید، یعنى روزهاى خوشى پیش رو خواهید داشت. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید، به این معنا است که به مقام‏هاى بالایى دست پیدا خواهید کرد. ...................................................................................................................................................................... ..................پدر روحانى هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى پدر روحانى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگى است. شنیدن صداى موعظه‏ى پدر روحانى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که فردى قصد فریب شما را دارد. ........................................................................................................................................................... ..............پذیرفتن بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیگران خواسته‏ى شما را مى‏پذیرند، به این معنا است که به مقامات بالایى دست پیدا مى‏کنید. پذیرفتن خواسته‏ى دیگران در خواب، به این معنا است که در اثر داشتن اراده ضعیف دچار شکست مى‏شوید. ................................................................................................................................... ..................پر محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید او را پرها است چون پر مرغ، دلیل که او را مهترى و بزرگى است به قدر پرها و بعضى از معبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت و پناه است. کرمانى گوید: اگر دید پرها داشت و مى‏پرید، دلیل است که به سفر رود و کارش نیکو شود. اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دلیل است که به قدر آن وى را خیر و منفعت حاصل شود. اگر بیند پرهاى او بیفتاد، دلیل که از بزرگى و جاه بیفتد و مالش نقصان گردد. برایت مى‏گوید: دیدن پرهاى سفید در خواب، بیانگر آن است که فکرهاى بیهوده در سر دارید. دیدن پرهاى سیاه در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که از پر براى تزیین استفاده مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پرهاى عقاب را ببینید، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. اگر خواب ببینید که پرهاى زیادى شما را احاطه کرده و نمى‏توانید حرکت کنید، به این معنا است که کارهاى سختى انجام مى‏دهید. اگر دخترى در خواب ببینید که بر روى کلاهش پرى قرار گرفته، به این معنا است که سعادت و خوشبختى در انتظار او است. ................................................................................................................................................ پرتره بیتون مى‏گوید: اگر در خواب به یک پرتره‏ى زیبا نگاه کنید، بیانگر خیانت و بى‏وفایى است. ........................................................................................................................................................... پرتقال برایت مى‏گوید: دیدن پرتقال در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال مى‏چینید، به این معنا است که شادیتان به غم مبدل مى‏شود. بیتون مى‏گوید: خوردن پرتقال در خواب، بیانگر به خطر افتادن سلامتى است. اگر دخترى در خواب ببیند پرتقالى به دست دارد، به این معنا است که همسرى به دلخواه خود پیدا مى‏کند. خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمى‏شوید. اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید، بیانگر روابطى پاک و صمیمى با افراد است. اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنى جدایى از نزدیکانتان است. ........................................................................................................................................................................................................................... پرتگاه بیتون مى‏گوید: افتادن از لبه‏ى پرتگاه یا ایستادن بر لبه‏ى پرتگاه، بیانگر آن است که دچار بدبختى و یأس خواهید شد. ............................................................................................................................................................................................................ پرتو نور بیتون مى‏گوید: صحبت از پرتو نور در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که از لحاظ روحى دچار آشفتگى خواهید شد. ................................................................................................................................. پرچم بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پرچم کشور خودتان را ببینید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به این معنا است که موضوعى آبروى شما را تهدید مى‏کند. برایت مى‏گوید: برافراشته کردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببینید پرچم را پایین مى‏آورید، نشانه آن است که پى به اشتباهات خود خواهید برد. دیدن پرچم سیاه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است. ........................................................................................................................................ ................پرچمدار بیتون مى‏گوید: دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى‏کنید. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى‏بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید. .......................................................................................................................................... ............................پرچین بیتون مى‏گوید: دیدن پرچین در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب مشاهده کنید در بوته‏هاى خار کنار پرچین گیر کرده‏اید، به معناى آن است که عده‏اى مانع از موفقیت شما مى‏شوند. اگر دخترى در خواب ببیند که نامزدش کنار پرچین ایستاده است، بیانگر آن است که به زودى ازدواج مى‏کند. .............................................................................................................................................................. پرخاش بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید به دیگران پرخاش مى‏کنید، بیانگر آن است که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏کنند. اگر در خواب دیگران به شما پرخاش کنند، به این معنى است که در دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید. ................................................................................................................................... ..................پرداخت (پول) برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به کسى پول مى‏دهید، به این معنا است که به ثروت فراوانى خواهید رسید. اگر در خواب ببینید که کسى به شما پولى مى‏دهد، بیانگر زیان و ضرر مالى است. ............................................................................................................................................. ........پرده محمد بن سیرین گوید: هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها. اگر پرده بر در سرایى بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم. جابر مغربى گوید: پرده‏ى نو پادشاه را نیکو است و رعیت را بد بود و پرده‏ى کهنه به همه حال نیکو نباشد. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهى ملاقات مى‏کنید. اگر در خواب پرده‏هاى کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است. مشاهده‏ى پرده‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگى به مادیات مى‏پردازید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که پرده‏ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسرى ثروتمند پیدا خواهد کرد. ............................................................................................................................................................................ پرستارى بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پرستارى را مشاهده کنید که از شما مراقبت مى‏کند، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشغول پرستارى از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى‏یابید، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به این معنا است که شغل مناسبى به دست خواهد آورد. ........................................................................................................................................... پرستو محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پرستو داشت، یا کسى به وى داد، دلیل که با کسى که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و در مقام او قرار مى‏گیرد. اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسى که مؤانست دارد جدایى جوید و دور شود. کرمانى گوید: دیدن پرستو در خواب، مردى توانگر با خرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنى توانگر با خرد است. اگر بیند پرستو از وى بپرید، دلیل که از مردى توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بمرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند. جابر مغربى گوید: اگر بیند پرستویى را فراگرفت، دلیل که از غم‏ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پرستو در خواب، بیانگر داشتن زندگى آرام است. اگر در خواب پرستویى مرده یا زخمى ببینید، دلالت بر غم و ناراحتى دارد. اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب پرواز پرستویى را ببینید، یعنى در عشقتان موفق مى‏شوید. شنیدن صداى پرستو در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوش است. ......................................................................................................................................... ..........................پرگار بیتون مى‏گوید: استفاده از پرگار به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار اشتباه مى‏شوید. .............................................................................................................................................. ..........................پرنده محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پرید، دلیل که بعضى از مال او برود. برایت مى‏گوید: دیدن پرندگان در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‏اى را ببینید که بر روى تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان مى‏رسید. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پرندگان زیبا در خواب، بیانگر رسیدن به سعادت است. اگر در خواب پرنده‏اى را در حال پرواز دیدید، یعنى اوضاع نابسامانى خواهید داشت. اگر در خواب پرنده‏ى زخمى دیدید، به این معنا است که دچار اشتباهى مى‏شوید. دیدن پرندگان نوروزى در خواب، بیانگر معاملات سودآور است. اگر در خواب پرنده‏ى نوروزى مرده‏اى دیدید، نشانه‏ى جدایى از دوستان است. ......................................................................................................................................................... پرواز کردن حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند چون مرغ از جایى به جایى مى‏پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندى و پریدن وى از زمین بلندى و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان مى‏رفت، دلیل که او را مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند. محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند از جانب قبله بپرید و باز به جاى خویش آمد، بى‏پر همى پرید، دلیل که از حال خود بگردد. اگر بیند از بام خویش به بامى دیگر مى‏پرید، دلیل که زن را طلاق دهد و زنى دیگر خواهد یا کنیزکى خرد. کرمانى گوید: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سراى خود به سراى مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند. اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جایى به جایى پرواز نمود، دلیل که سفر نماید. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: پریدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: حج. سوم: بزرگى. چهارم: تغییر حال. پنجم: بیمارى و مرگ. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز مى‏کنید، بیانگر گرفتارى و دردسر است. پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‏ى ناامیدى و یأس است. پرواز با بالن در خواب، نشانه‏ى آن است که به یکى از اهدافتان مى‏رسید. اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط مى‏کنید، یعنى روزهاى سختى پیش رو دارید. بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در نزدیکى زمین مشغول به پرواز هستید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب بر فراز جاهاى ویران پرواز کنید، نشان‏دهنده‏ى بدبختى است. اگر دخترى در خواب ببیند که هنگام پرواز به او آسیب مى‏رسد، به این معنا است که عده‏اى در تلاش‏اند تا او به اهدافش نرسد. ............................................................................................................................................ ......................پروانه محمد بن سیرین گوید: پروانه در خواب، مردى ضعیف و نادان است که خود را به نادانى در هلاک اندازد. کرمانى گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکى دوشیزه دست دراز کند و از او مضرت نرسد. اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، دلیل که فرزندش هلاک شود. برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى پروانه در خواب، بیانگر آشنایى با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر در خواب ببیند که پروانه‏اى گرفته‏اید، به این معنا است که دچار خیانت مى‏شوید. بیتون مى‏گوید: دیدن پروانه میان گل‏ها، بیانگر پیروزى است. دیدن پروانه‏ها در حال پرواز، به این معنا است که از حال دوستانتان اطلاع پیدا مى‏کنید. ..................................................................................................................................................................... ...............پرونده برایت مى‏گوید: دیدن پرونده در خواب، به این معنا است که درگیر اختلاف شده و دچار آشفتگى روحى مى‏شوید. پرهیزکار بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در زندگى پرهیزکار هستید، به این معنى است که به تمام اهدافتان مى‏رسید. ......................................../............................................................................................. پرى محمد بن سیرین گوید: پرى به خواب دیدن، اگر خوشخوى و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند، اگر پرى را مرده بیند، کار او شوریده شود. اگر با پرى جنگ مى‏کرد، دلیل که کار او آشفته شود. کرمانى گوید: پریان بعضى مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر باشند، دیدار ایشان دیار دشمن و ادبار و اندوه است. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر به خواب دید که در میان پریان است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود. اگر بیند پرى او را در گردن گرفت و مى‏رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگى بود. اگر بیند پرى او را از گردن بینداخت، از جاه و بزرگى بیفتد. اگر بیند پریان با او به لطف سخن مى‏گفتند، دلیل که کارش نیکو شود. اگر پرى را در جامه‏ى نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پرى را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پرى او را چیزى داد، از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پرى در خواب بر پنج وجه است. اول: دوستى عزیز. دوم: بخت و دولت. سوم: کارى که دارد از او کامرانى یابد. چهارم: بزرگى و حشمت. پنجم: خبر دروغ و کارهاى باطل است. بیتون مى‏گوید: دیدن پرى در خواب، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختى است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب چند پرى را دیدید که دور شما مى‏گردند، یعنى در انجام یکى از کارهایتان دچار شک و تردید شده‏اید. اگر خواب ببینید که چند پرى از شما دورى مى‏کنند، به این معنى است که احتمالا موضوعى شما را ناراحت خواهد ساخت. ..................................................................................................................................... پرى دریایى بیتون مى‏گوید: بیرون آمدن چند پرى دریایى از دریا، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر در خواب چند پرى دریایى را ببینید که در دریا مشغول بازى و آب تنى هستند، بیانگر افراط در لذت‏هاى جسمى است. اگر دخترى در خواب خود را به شکل یک پرى دریایى بیند، یعنى به خاطر زیبایى خود دچار غرور خواهد شد. برایت مى‏گوید: دیدن پرى دریایى زیبا در خواب، بیانگر وقوع پیشامدهاى غیرمترقبه است. اگر در خواب چند پرى زشت را مشاهده کنید، یعنى در انجام کارها دچار مشکل مى‏شوید. .................................................................................................................................................. ............................پریدن بیتون مى‏گوید: پریدن از چیز بلندى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که با تلاش زیاد به اهداف خود مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که در حین پریدن به زمین مى‏افتید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. ................................................................................................................................................ ...............پریشانى بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که موضوعى باعث پریشانى شما شده است، بیانگر وقوع پیشامدهاى ناگوار است. دیدن پریشانى و ناراحتى دیگران در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. ......................................................................................................................................... پزشک برایت مى‏گوید: دیدن پزشک در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب ببینید که پزشک شده‏اید، به این معنى است که براى رسیدن به اهدافتان تلاش بسیارى مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که با پزشکى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که کارهایتان با موفقیت به انجام مى‏رسند. بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببینید که بیمار است و به پزشک مراجعه مى‏کند، به این معنا است که مى‏تواند بر ناراحتى‏هاى خود غلبه کند. ......................................................................................................................................................................... پزشکى قانونى بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در پزشکى قانونى حضور دارید و جسدها را نگاه مى‏کنید، به معنى آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما شده است. مراجعه به پزشکى قانونى در خواب، نشان‏دهنده‏ى شنیدن خبر مرگ یکى از اطرافیان است. ................................................................................................................................................. ................پژواک بیتون مى‏گوید: شنیدن پژواک صداى کسى در خواب، بیانگر آن است که روزهاى بدى پیش رو دارید. ........................................................................................................................................... ...........................پستان کرمانى گوید: اگر مردى بیند که پستان مردى مى‏مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان مى‏خورد، دلیل که کار دنیا بر وى بسته شود. جابر مغربى گوید: پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وى. اگر زنى بیند پستان او بریده است، دلیل که دخترش بمیرد. اگر مردى بیند که بریده است، زنش بمیرد. اگر زنى بیند در زیر پستان، پستانى دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر مى‏خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنجم: برادران. ................................................................................................................................................................. پستان‏بند محمد بن سیرین گوید: پستان‏بند دیدن در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروایى بود و مردان را زخم تازیانه و غم و اندیشه بود. اگر زنى بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد. اگر زنى بیند که پستان‏بند داشت، دلیل بود که مال و نعمت یابد و شادمان گردد. اگر مردى بیند، دلیل بر خذلان و نامرادى از همگان است. .................................................................................................................................................................. پستان حیوانات شیرده بیتون مى‏گوید: دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید. ........................................................................................................................................... ............................پستچى برایت مى‏گوید: دیدن پستچى در خواب، نشانه‏ى شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید که با یک پستچى برخورد مى‏کنید، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادى بخش است. بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با پستچى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که آبروى شما در خطر است. اگر در خواب ببینید که پستچى از جلوى خانه‏تان عبور مى‏کند، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏گردد. ............................................................................................................................................................... .............پستخانه برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به دنبال پستخانه‏اى هستید، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. بیتون مى‏گوید: دیدن اداره‏ى پست در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است. ................................................................................................................................................ پستى و فرومایگى بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آدم پستى هستید، به این معنى است که براى رسیدن به هدفتان دچار مشکلى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که دیگران شما را پست مى‏خوانند، بیانگر دعوا و مشاجره با دوستان است. ............................................................................................................................................ پسر برایت مى‏گوید: دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ى آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید. بیتون مى‏گوید: اگر مادرى در خواب ببیند که خطرى پسرش را تهدید مى‏کند، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشد بیمارى او را تهدید مى‏کند. ...................................................................................................................................... پشت محمد بن سیرین گوید: پشت در خواب دیدن، مردى بود که از او قوت و یارى و پناه طلبد