ع-غ


عاج فیل
عاج فیل دیدن:خواب بیننده به شغلی مانند خبر نگاری روی می آورد،و قلمی شیوا خواهد داشت
شی ای را از جنس عاج فیل دیدن:صاحب رویا در جامعه به خوبی پذیرفته می شود
شی ای را از جنس عاج فیل هدیه گرفتن:خواب بیننده به کسی با احساسات دوستانه فکر می کند


عاشق شدن
عاشق بودن یا شدن:نشانه یاس و ناامیدیست
کسی عاشق صاحب رویا شود:خواب بیننده توسط دیگران منافعی به دست می آورد


عالم برزخ
عالم برزخ:در خواب نشانگر مصیبت و بدبختیست


عبادت
عبادت در مسجد یا کلیسا یا هر نوع مکان مقدس دیگر:صاحب رویا پست خوبی را به دست خواهد آورد


عدد
عدد دیدن:عدد در خواب نشانگر شانس است.اگر در بسیاری موارد ار آن پیروی شود،منجر به شانس خواهد شد.همچنین می تواند برای بازی از درجه اهمیت خاصی برخوردار باشد


عرق(بدن)
عرق بدن :در خواب نشانگر شفا یافتن بیماران است


عروس
عروس دیدن:نشانه شادی و سعادت است
خود را به عنوان عروس دیدن:خواب بیننده وضع شخصی اش را بهبود می بخشد


عروسک
عروسک دیدن:به طور کلی بدین معنیست که صاحب رویا نباید با احساسات دیگران بازی کند.تعبیر دیگر این سمبل در رویای زنان،بزرگتر شدن خانواده،و در رویای مردان،هشداریست برای دست کشیدن از عادات زشت و ناپسند
عروسک خیمه شب بازی:در خواب نشانگر وفاداری از جانب زیردستان می باشد


عروق،شریان ها
عروق:در خواب نشانگر گرفتگی قلب است


عریان،برهنه
عریان راه رفتن:خواب بیننده نیازمند کمک مالی خواهد شد
کودکان عریان دیدن:قول یک خوشبختی تمام عیار را می دهد
فردی زیبا از جنس مخالف را عریان دیدن:نشانه ارضای یک آرزوی شورانگیز پنهانی می باشد
فردی زشت از جنس مخالف را عریان دیدن:به دلیل یک ماجرای دلدادگی،شخص باید انتظار ننگ و رسوایی و مورد استهزاء قرار گرفتن را داشته باشد
با دیدن شخص عریان به طور ناگهانی ترسیدن:در زندگی هم به معنی شوک نامطلوب و بسیار ناخوشایند می باشد


عسل
عسل را با شانه دیدن:نشانه خوش شانس بودن در امور شغلیست


عشق
عشق:در خواب نشانگر تنها بودن صاحب رویاست.


عضو تناسلی
عضو تناسلی:خواب بیننده از چیزی در لذت خواهد بود


عطر
عطر هدیه گرفتن یا بوییدن آن:کسی چیزی را از شخص پنهان می کند
عطر هدیه دادن:تلاش جهت جلب کردن توجه کسی نسبت به خود،موفق خواهد بود


عطسه کردن
عطسه کردن:در خواب نشانگر پیشگویی با قول موفقیت می باشد


عقاب
عقاب را زنده دیدن:نشانه سود و فایده است


عقرب
عقرب دیدن:خبر از دشمنی پنهانی می دهد
توسط عقرب گزیده شدن:به خواب بیننده توسط دشمنی پنهانی لطمه سختی وارد خواهد شد


عقل
عقل خود را از دست دادن:صاحب رویا نباید بیش از حد فکر کند


عقیق،یشم
سنگ بزرگ تراشیده شده دیدن:نشانه خوش شانس بودن در مسائل مادیست
سنگ سیاه کوچک:گرفتاری های بسیاری در انتظار صاحب رویاشت


عکس،تصویر
عکس خود را دیدن:خوش شانسی می آورد
عکس بچه ها،زنان یا آشنایان را دیدن:نشانه خبرهای تازه است
عکس والدین فوت شده یا دوستان را دیدن:به معنی رهایی از یک موقعیت عذاب آور،کمک یا حمایت می باشد
عکس کسانی را دیدن که از طرف آنها به صاحب رویا لطمه ای وارد شده یا می شود:خواب بیننده بیش از حد ترسو و نامطمئن است
عکس های بسیار دیدن:نوید دهنده عزت و احترام و تجلیل از صاحب رویاست


علفزار
علفزاری سرسبز دیدن:نشانه شادی و سرور است
علفزار خشکی را دیدن:خواب بیننده در آینده حوصله اش بسیار سر خواهد رفت


عمل جراحی
در یک عمل جراحی شرکت کردن:اشاره به روابط غمناک،یا یک ضربه سخت سرنوشت دارد
خود تحت عمل جراحی قرار گرفتن:قول کمک دیگران جهت رهایی از گرفتاری مالی را می دهد


عمو،دایی
عمو یا دایی دیدن:خبر از کشمکش در خانواده می دهد


عمه،خاله،زن عمو،زن دایی
دیدن عمه و ..:نشانه یک هدیه است


عنکبوت
دیدن عنکبوت:خوشبختی و دارایی شخص در معرض خطر جدی قرار دارد


عیسی مسیح (ع)
نزد عیسی مسیح(ع) بودن:نشانه کمک و پایان همه نیازهاست
حضرت عیسی مسیح(ع) را بر صلیب دیدن:صاحب رویا از رنج و درد رهایی خواهد یافت


عینک
عینک را دیدن یا به چشم گذاشتن:صاحب رویا وارد یک دوره بدبیاری خواهدشد


غار
غار کندن:خبر از یک مورد مرگ در خانواده یا جمع دوستان می دهد
در غار بودن:نشانه یک تغییر و تحول بزرگ است
در غار زندگی کردن:برای مسافران،نشانه تحول در شانس و خوشبختیست
در غار مردن:افسردگی می آورد
از غار تاریک بیرون آمدن و به نور رسیدن:خواب بیننده پس از یک فقر طولانی،دوباره وضع مالی بهتری پیدا خواهد کرد
دیدن یا داخل غار شدن:از طرف دوستان ناباب برای صاحب رویا دامی گسترده می شود


غذا خوردن
بسیار با عجله غذا خوردن:خواب بیننده به خاطر بی توجهی و نداشتن حس همدردی با دیگران،خود را از چشم می اندازد
غذای مختصر خوردن:صاحب رویا به خاطر چیزی احساس پشیمانی می کند
میل به غذا خوردن داشتن،اما چیزی نیافتن:در زندگی خواب بیننده تغییر و تحولاتی صورت می گیرد


غرق شدن کشتی،کشتی شکسته
در کشتی در حال غرق شدن بودن:خواب بیننده دچار یک موقعیت خطرناک خواهد شد
با کشتی در امواج غرق شدن:صاحب رویا به خاطر اشتباهاتش،از هم پاشیدگی سختی را تجربه می کند
به عنوان بازمانده یک کشتی غرق شده،نجات یافتن:شخص مال و ثروتش را از دست می دهد
به عنوان بازمانده یک کشتی غرق شده در آب خفه شدن:به واسطه کمک های بی دریغ دیگران،خواب بیننده از نیازمندی و فقر شدید نجات پیدا می کند
بازمانده یک کشتی غرق شده را نجات دادن:صاحب رویا از یک سانحه،به طرز معجزه آسایی نجات پیدا می کند
دیدن کشتی در مه:به معنی خطری تهدیدکننده است


غروب،عصر
غروب:در خواب نشانگر کاهش قدرت روحی و جسمانیست


غصه
غصه داشتن:شخص گم شده در آینده نزدیک پیدا می شود


غله
دیدن غله:چنانچه غله به میزان زیاد دیده شود،نشانه فراوانی نعمت است.اگر مقدار غله کم باشد،علامت فقر و نقصان است
درو کردن غله:از پایان یافتن نگرانی ها خبر می دهد
با تاجر غلات سرو کار داشتن:خواب بیننده کارهای محوله را به نحو عالی انجام می دهد
دیدن مزرعه گندم:نشانه منفعت و موفقیت است


غنچه
غنچه دیدن:صاحب رویا شادی و شانس را در عشق و زندگی تجربه می کند


غواص
دیدن غواص:خواب بیننده در برابر یک تصمیم دشوار قرار داده می شود
غواص بودن:قول سودهای کلان را می دهد،که بر اثر یک تصمیم جسورانه بدست می آید


غول،هیولا
دیدن غول:خواب بیننده موفقیت بزرگی را کسب خواهد کرد
مورد تهدید یا تعقیب یک غول واقع شدن:نشانه موفق بودن یک اقدام جسورانه است
با هیولا دوست بودن،یا او پشتیبان شخص باشد:قول یک موفقیت برون مرزی را می دهد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ط-ظطاسی سر
طاسی سر داشتن:صاحب رویا در جمع اشخاص دانشمند،بسیار موفق خواهد بود
طاسی سر را در دیگری دیدن:خواب بیننده با فردی جدی آشنا می شود


طبل،دهل
طبل دیدن:نشانه اخبار جدید است


طلا
دیدن یا مالک بودن طلا:نشانه پیشرفت خوب در معاملات تجاریست
طلا پیدا کردن:خواب بیننده کسی را پیدا می کند که واقعا به او علاقه مند است
گم کردن یا خرج کردن طلا:به معنی ضرر و زیان است
خود را با طلا آراستن:به معنی هدایت سطحی زندگیست
لباس طلایی به تن داشتن:صاحب رویا قولی مساعد،اما نه چندان جدی دریافت می کند
تمیز کردن یا شستن طلا:خواب بیننده با کار و تلاش ارتقاء مقام پیدا خواهد کرد


طناب،ریسمان
طناب:در خواب نشانگر بدقول شدن صاحب رویاست


طوطی
طوطی دیدن یا حرف زدن آن را شنیدن:کسی رازی را بر ملا می سازد،که فکر می کرد از آن راز به خوبی مراقبت می کند


ظالم،ستمگر
ظالم:در خواب نشانگر بدگویی درباره خواب بیننده است


ظرف
ظروف خانه جدید دیدن:نشانه بزرگتر شدن خانواده است
ظروف خانه را کثیف دیدن:خواب بیننده دچار نگرانی در امور خانه می شود
ظروف خانه را شستن:به معنی تفاهم در عشق و دوستیست
ظروف خانه را شکستن:به معنی شانس و خوشبختیست
ظروف چینی:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا با اشخاص،بی فکرانه رفتار می کند،و بدین وسیله،خیلی چیزها را به راحتی از بین می برد

ظهر
ظهر:در خواب سمبل روز زندگیست.صبح مطابق جوانی،ظهر بلوغ،بعدازظهر به معنی به استقبال نیستی رفتن،و شب نزدیک شدن به پایان زندگیست
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ص-ضصابون
دیدن صابون:به صاحب رویا اخطار می کند،بیشتر مواظب آبروی خود باشد
استفاده کردن از صابون:خواب بیننده بی جهت مورد شک و تردید قرار می گیرد


صخره
صخره مرتفع دیدن:به معنی برنامه ای از پیش طراحی شده بسیار عالی می باشد.تعبیر دیگر این سمبل آن است که شخص پس از کار بسیار به موفقیت می رسد
تصمیم به بالا رفتن از صخره را گرفتن و نتوانستن:به معنی بازگشت ناگهانی به وضع بد و نامساعد می باشد
از بین بردن یک صخره:نشانه به تعویق افتادن یک کار می باشد
از صخره سقوط کردن:خبر از یک حادثه ناگهانی می دهد


صدف
دیدن صدف:اشاره به آگاهی از ماجرایی می کند،که مدت زیادی از آن می گذرد
صدف را یافتن و باز کردن:یک راز کاملا پنهانی شخص برملا یا لو داده می شود


صلیب
صلیب را در راه دیدن:نشانه خبری مطلوب است
صلیب را روی برج دیدن:خواب بیننده افکار والایی دارد


صندلی
صندلی دیدن:قول آرامش و استراحت می دهد
روی صندلی نشستن:خبر از دورانی پر زحمت و سرشار از تلاش و کوش می دهد

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

س-ش


ساحل
در ساحل دریاچه یا رودخانه بودن:خبر از ساعات خوشی می دهد که زودگذر هستند،اما شخص تمایل به طولانی بودن آن ساعات دارد


ساختمان
ساختمان را در حال ساخت دیدن:خواب بیننده به اعنبار زیادی دست می یابد
ساختمان تازه بنا شده را دیدن:نشانه منبع درآمد جدید است
آسمان خراش دیدن:صاحب رویا پول زیادی به دست خواهد آورد
ساختمان اداری دیدن:نشانه دردسر و زیان مالیست
ساختمان را در حال فروریختن دیدن:نشانه تقسیم یک نقشه بین گروهی می باشد


ساعت
ساعت دیدن:خبر از نزدیک شدن زمانی که،تعیین کننده یک تصمیم مهم است می دهد
صدای ساعت را شنیدن:صاحب رویا در مقابل یک تصمیم مهم در زندگی اش قرار می گیرد
ساعت از کارافتاده و خراب دیدن:به معنی پایان غیرمنتظره یک وضعیت،یا یک آشنایی نزدیک می باشد
ساعت مچی به دست داشتن:خواب بیننده باید از وقت خود حداکثر استفاده راببرد
ساعت مچی را به کسی هدیه دادن:نشانه خوشبختی فردیست
ساعت مچی را در دست دیگری دیدن:موفقیت های بزرگی در پیش است


ساق پا
ساق پای بیمار داشتن:نشانه ضرر و زیان مالی می باشد
ساق پای سالم داشتن:خبر از شادی و خوشحالی می دهد


سایه
سایه اشیاء را دیدن:صاحب رویا توسط خطرهای تخیلی دچار ترس و وحشت می شود
در هوای گرم به زیر سایه خنک رفتن یا آنجا بودن:نشانه واقعه ای دردناک و ناراحت کننده است
مجبور به ماندن در زیر سایه بودن،در حالی که صاحب رویا قصد دارد زیر نور بایستد:
به معنی غم و غصه می باشد

ستارگان
دیدن ستارگان روشن:خبر از یک پیغام خوب می دهد
دیدن ستارگان تاریک:خبر از پیشامدهای اسرارآمیزی می دهد


ستاره سینما
دیدن ستاره معروف سینما یا تئاتر:خواب بیننده با بی احتیاطی بسیار در کارها عمل می کند


ستون
ستون چهار گوش دیدن:خواب بیننده یک زندگی نمونه را هدایت می کند


سرباز
سرباز را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:در رویای زنان به معنی ارتباطی زودگذر است؛و در آقایان خبر از روزهای ناآرام می دهد
سربازان را در حال تمرین دیدن:نشانه دردسر با اشخاص رده بالای شغلی می باشد
سربازان را در حال جنگ دیدن:علامت یک کشمکش سخت و درگیری با دیگران است


سرخ پوست
دیدن سرخ پوست:خواب بیننده از طرف اشخاص توطئه گر تهدید می شود


سرطان
سرطان داشتن:دشمنان خطرناک سعی می کنند موجودیت خواب بیننده را از بین ببرند


سرنگ
دیدن سرنگ:خبر از رویداد غیرمترقبه و ناراحت کننده می دهد
توسط سرنگ تزریق نمودن:کاری خیرخواهانه،پاداش بدی خواهد داشت
توسط سرنگ به خواب بیننده تزریق شود:شخص در انجام کاری ناموفق خواهد بود


سفر
به سفر رفتن:نشانه دوستی های متغیر است
سفر با ماشین یا هواپیما یا قطار:خواب بیننده از چنگ فاجعه ای تهدیدکننده نجات می یابد
خود را در غربت دیدن:صاحب رویا سعی دارد از مسئولیتی خطیر شانه خالی کند


سقوط کردن،افتادن
از بلندی سقوط کردن:به معنی صدمه خوردن به احترام و دارایی شخص می باشد
به داخل چاله افتادن:صاحب رویا به بدنامی دچار می شود
از روی چیزی سقوط کردن:خواب بیننده در مورد یک موضوع اطلاعاتی به دست می آورد
شخص بلغزد ولی زمین نخورد:صاحب رویا از حادثه ای در امان خواهد ماند
لغزیدن و به زمین خوردن:نشانه خطر است
لغزیدن دیگران را دیدن:خواب بیننده موفق می شود دشمنانش را بشناسد

سکته
خود سکته کردن:خبر از یک شوک می دهد،که خواب بیننده بلافاصله پس از آن،سلامتی خود را بازخواهد یافت
سکته کسی را دیدن:صاحب رویا ناخواسته باعث ترسیدن کسی می شود


سکه
سکه پول دیدن:به خواب بیننده در مورد یک خرج،یا نقشه ای برنامه ریزی شده و یا هر کار دیگری هشدار می دهد
سکه گرفتن:به معنی ضرر و زیان مالیست
سکه خرج کردن:نشانه سپاسگزاری دیگران یا سود غیرمنتظره در یک کار می باشد
سکه های خارجی یا ناآشنا دیدن:صاحب رویا از جانب کسی به طور غیرمنتظره پول یا چیزهایی با ارزش دیگر خواهد یافت؛یا پول خارجی و یا چیزهای باارزش دیگر،از این پس برای شخص نقش مهمی ایفا خواهد کرد
سکه های قدیمی یا خارجی را جمع کردن:به معنی سرگرمی با چیزهای عجیب و غریب،یا رویداد غیر عادیست


سگ
سگ سیاه دیدن:به خواب بیننده توسط دوستش خیانت می شود
سگ سفید دیدن:صاحب رویا یک آشنایی دلپذیر انجام می دهد
سگ هار دیدن:به معنی ترس بی دلیل از چیزی می باشد
سگ گازگیر دیدن:نشانه یک اتهام است
سگ آرام و قابل اطمینان دیدن:برای خواب بیننده تله گذاشته اند
سگ مرده دیدن:صاحب رویا در جمع افرادیست،که مقاصد خصمانه ای نسبت به او دارند
با سگ بازی کردن:شخص دچار دلتنگی و ضرر خواهد شد
سگ را در حال شکار دیدن:نشانه نامرتب بودن شخص است
مورد حمله سگ واقع شدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که محتاط باشد
سگ را به کسی حمله ور کردن:دشمنی می آورد
صدای پارس سگ را شنیدن:به صاحب رویا هشدار می دهد که هوشیار باشد
دیدن چندین سگ در حالی که با هم می جنگند:نشانه کشمکش خانوادگی به خاطر میراث می باشد
سگ شخص را گاز بگیرد:به معنی بیماریست
دیدن سگ در حال زوزه کشیدن:علامت خطر است
دیدن لانه سگ:خواب بیننده به داشتن سگ تمایل پیدا می کند


سنگ قیمتی،جواهر
دیدن سنگ قیمتی:خواب بیننده وسوسه خواهد شد
خریدن سنگ قیمتی:نشانه ضرر است
هدیه گرفتن سنگ قیمتی:نشانه زیاد شدن داراییست
مالک سنگ قیمتی بودن:صاحب رویا به افتخار بزرگی نائل می شود
حمل کردن سنگ قیمتی:خواب بیننده متکبر خواهد شد
پیدا کردن سنگ قیمتی:صاحب رویا گرفتار فقر می شود
گم کردن سنگ قیمتی:علامت رسواییست
فروختن سنگ قیمتی:خبر از بهبود وضع مالی می دهد


سوت
شنیدن سوت:به معنی دیدار مجدد یک دوست است،که بسیار باعث خوشحالی خواب بیننده می شود


سوختن
اگر هنگام سوختن دود دیده شود:معنی خوبی دارد
اگر هنگام سوختن شعله روشن دیده شود:نشانه شادی بسیار است


سوزن
دیدن سوزن:شخص باید انتظار دشمنی توسط دیگران را داشته باشد
با سوزن کار کردن:خواب بیننده برای خود،به دلیل رفتارش،دشمن تراشی می کند
فرورفتن سوزن به تن خواب بیننده:نشانه از دست دادن یک دوست می باشد


سیخ کباب
دیدن سیخ کباب:در خواب نشانگر از بین رفتن یک دوستی می باشد


سیرک
سیرک دیدن:نشانگر جست و جو به دنبال راهی غیرعادیست


سیگار کشیدن
خود سیگار کشیدن:خواب بیننده دچار ناآرامی و نارضایتی با خود یا دنیا می شود
سیگار کشیدن در جایی که ممنوع است:صاحب رویا قصد دارد کاری غیرممکن را ممکن سازد،ولی به شدت لطمه خواهد خورد
در حالی که شخص خود سیگاریست،دیگران را در حال سیگار کشیدن دیدن:خواب بیننده به اتفاق خوشی که آرزویش را داشت،نائل نمی شود
در حالی که شخص خود غیر سیگاریست،دیگران را در حال سیگار کشیدن دیدن:نشانه ایجاد دردسر توسط دیگران است
دخانیات تعارف کردن:شخص قصد دارد کسی را به طرف خود جلب کند،اما خجالتش تاکنون مانع این کار بوده است
به خواب بیننده دخانیات تعارف شود:صاحب رویا در دام کسی گرفتار خواهد شد


سیل
دیدن سیل:خبر از یک مهمانی مخل آسایش،یا رفت و آمد با یک شخص مزاحم می دهد
هنگام سیل آب را در حال جاری شدن به داخل اتاق دیدن:چنانچه آب زلال باشد،به معنی دیدار با مهمانی برجسته و یا سود کلان می باشد.و اگر آب تیره باشد،نشانه درگیری و مشاجره است


شاخ حیوانات
شاخ حیوانات را دیدن:نشانه بدشانسی و بدبیاری در زندگی زناشوییست


شادی کردن
شادی کردن:در خواب نشانگر ناآرامی و بیماریست


شانه کردن مو
موهای یک کودک را شانه کردن:خواب بیننده از قضاوت خوب دیگران خوشحال می شود
موهای بلند را شانه کردن:علامت یک دوستی جدید است


شاه کلید
شاه کلید دیدن:به خواب بیننده دستبرد زده می شود
شاه کلید یافتن:صاحب رویا مانع یک دزدی می شود


شخم زدن زمین
شخم زدن زمین را دیدن:به خواب بیننده پیشنهادی با قول موفقیت آمیز بودن آن داده می شود
خود زمین را شخم زدن:به صاحب رویا قول موفقیتی مطلوب را می دهد،که البته باید با عرق ریختن به دست آید


شرشر کردن آب
شرشر کردن آب،صدای شرشر آب دریا را شنیدن:تقدیر کسی را دوردست خواهد برد


شعر
شعر:نشانگر آن است که خواب بیننده خبر منفی دریافت می کند


شکستگی پا
شکستگب پا را در دیگران دیدن:صاحب رویا در یک مسابقه،مانند امتحان یا مسابقه ورزشی،موفقیت به دست می آورد


شلوغی
دیدن ازدحام مردم:به معنی منفعت است


شمشیر
دیدن شمشیر :به معنی دشمنیست
شمشیر را در دست داشتن:نشانه احترام و افتخار است
شمشیر بر کمر داشتن:به خواب بیننده توصیه می کند مراقب خشونت دیگری باشد
با شمشیر به کسی ضربه زدن:صاحب رویا دچار تنگدستی شدیدی خواهد شد
با شمشیر زخمی شدن:به معنی خطر مرگ است
توسط شمشیر تهدید شدن یا ضربت خوردن:نشانه غلبه بر یک دشمن است
شمشیر زنگ زده دیدن:علامت حتک حرمت است


شمع
شمع خریدن:به معنی رخدادی خوشحال کننده است
شمع روشن دیدن:قول یک زندگی طولانی را می دهد
شمع را در حال سوختن یا خاموش بودن دیدن:خبر از یک مورد مرگ در خانواده می دهد
شمع در حال سوختن را در مکانی مقدس دیدن:صاحب رویا از انجام کاری که منجر به لطمه خوردن به کسی شده است،به شدت پشیمان است
کشیدن،درست کردن یا در حال سوختن،شمع را دیدن:خواب بیننده در یک مراسم جشن و سرور شرکت خواهد کرد


شن،ماسه
دیدن شن:خبر از روابط نامطمئن می دهد
روی شن یا ماسه دراز کشیدن:به معنی در معرض خطر قرار داشتن زندگی خواب بیننده است
طوفان شن:خبر از فروپاشی چیزهایی می دهد،که صاحب رویا تاکنون به دست آورده است
ساعت شنی دیدن:نشانه مرد یا جدایی اجتناب ناپذیر یکی از نزدیکان صاحب رویا می باشد


شیر دادن
در حیوانات شیر دادن(با پستان)را دیدن:نشانه رشد و ترقی خواب بیننده است


شیطان
دیدن شیطان:صاحب رویا تشویق به انجام عملی احساسی می شود،که در صورت فکر کردن آگاهانه،دست به انجام آن نمی زند
توسط شیطان مورد تهدید یا حمله واقع شدن:خواب بیننده به دلیل عملی که با شوق کامل انجام داده،دچار درگیری های ناخوشایندی خواهد شد
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ر-ز


راه آهن
دیدن راه آهن:به معنی خداحافظیست
با قطار سفر کردن:خواب بیننده به سرعت و خیلی عالی پیشرفت می کند
از قطار پیاده شدن:صاحب رویا به هدفش خواهد رسید
قطاری را در حال خروج از یک تونل دیدن:شخص از یک راز در مورد خودش آگاه می شود
در یک حادثه راه آهن حضور داشتن:خواب بیننده از دوستی که در دوردست ساکن است،اخبار ناخوشایندی دریافت می کند
کارمند راه آهن بودن:خواب بیننده با رئیش خود درگیر می شود،یا دچار مشکلاتی از این قبیل خواهد شد
با وجود عجله دیر به قطار رسیدن:صاحب رویا شانسی را از دست خواهد داد


رژه
دیدن رژه:به خواب بیننده در مورد انضباط فردی هشدار می دهد
در رژه شرکت کردن:تقدیر شخص رو به سختی تربیت کرده،و بدین ترتیب او را صاحب موفقیت و اعتبار خواهد کرد

رژ لب
رژ لب:نشانه کشمکش یا اختلاف با یک زن است


رستوران
دیدن رستوران:خبر از دیداری دوباره با آشنایان می دهد
در یک رستوران رفت و آمد کردن:نشانه ناآرامی در خانه صاحب رویاست

روحانی
روحانی دیدن:خبر از یک زندگی طولانی می دهد
دیدن چندین روحانی:همه چیز برملا خواهد شد
روحانی یک مکان مقدس را دیدن:درستکاری و وظیفه شناسی،مسیر زندگی را تعیین می کند


رودخانه
رودخانه را با آب زلال و جریان آرام دیدن:به معنی نیت پاک خواب بیننده است
رودخانه را با آب تیره و جریان ناآرام دیدن:شخص مقاصد بدی بر علیه کسی دارد
جریان آب رودخانه را با صدای بلند شنیدن:به صاحب رویا توهین خواهد شد
رودخانه را در حال طغیان دیدن:موانعی در اتخاذ و انجام یک تصمیم می آورد
در رودخانه افتادن:به معنی سانحه است
در رودخانه شنا کردن:خواب بیننده بر حریفی خطرناک غلبه می کند


رونویسی کردن،کپی کردن
رونویسی کردن:در خواب نشانگر رسوایی،غم و غصه و وحشت است


رهبر
رهبر:در خواب،نشانگر یک توطئه،وارث و ثروت،که البته بی ثبات است،می باشد


ریسیدن(تار)
با چرخ نخ ریسی،ریسیدن:نشانه ازدواج است


ریش
دیدن یا داشتن ریش:خواب بیننده از سلامتی کامل برخوردار است؛و هر چه ریش پرپشت تر باشد این سلامتی کامل تر است
ریش را در حال بلند شدن دیدن:شخص روابط مناسب و مطلوبی با دیگران ایجاد می کند
ریش را زدن:به معنی زیان فراوان است
ریش را از دست دادن:نشانه ضرر و زیان است
دیدن ریش قرمز:صاحب رویا مراقب دوستان ناباب خواهد بود
دیدن ریش در چهره یک زن:نشانه احتیاط است


زائر
دیدن زائر:به خواب بیننده در مورد اینکه خوشبختی های دنیوی از بین رفتنیست،هشدار می دهد
خود زائر بودن:به معنی تنهایی،با میل یا به زور می باشد


زاغ،کلاغ
کلاغ دیدن:به معنی سرقت است
گرفتن کلاغ:خواب بیننده با مهارت در مقابل دشمنان از خود دفاع می کند
چندین کلاغ را با هم دیدن:توسط زنی به صاحب رویا تهمت زده می شود
کشتن کلاغ:خبر از برطرف شدن یک سوءتفاهم می دهد


زالو
زالو:در خواب برای بیماران نشانه بهبودی،و برای آنهایی که سالم اند نشانه بیماریست


زانو
زانو سالم داشتن:نشانه داشتن شانس در معاملات تجاریست


زایمان
زایمان آسان خود را دیدن:خواب بیننده خوشحال به هدف مورد نظرش خواهد رسید
زایمان مشکل دیدن:چیزی که خواب بیننده فکر می کرد از دست رفته،عاقبت خوبی پیدا می کند
در زایمان آسان فردی ناشناس شرکت کردن:نشانه موفقیت در جمع دوستان یا آشنایانیست،که خواب بیننده شخصا از آنها استفاده برده است
در زایمان مشکل فردی ناشناس شرکت کردن:نشانه پیش نیامدن موفقیت هاست


زباله
زباله دیدن:به معنی منفعت است
چیزی را در زباله جست و جو کردن،ولی آن را نیافتن:صاحی رویا موقعیت خود را به خاطر کاری بی احتیاطانه،به مخاطره خواهد انداخت
در زباله پول یافتن:به خواب بیننده هشدار می دهد،از کیف پولش در مقابل دزدان محافظت کند
داخل زباله رفتن:به معنی نفرت و انزجار است
کسی را میان زباله دیدن:صاحب رویا برای شخصی به طور ناخواسته،دردسر درست می کند


زراعت کردن
زراعت کردن:در خواب نشانگر پاداش برای کارهای سخت،پیشرفت در شغل یا کارهای شخصی می باشد


زغال
دیدن زغال:برای شخص شانس می آورد
خود را با آن گرم کردن:نشانه یک فاجعه است
زغال سرخ دیدن:خبر از واقعه ای غیرمنتظره و بسیار خوشحال کننده می دهد


زگیل
زگیل دیدن:خواب بیننده به نقطه ضعفی در زندگی دوستش پی خواهد برد
خود زگیل داشتن:شخصی به نقطه ضعف صاحب رویا پی برده،و آن را به او گوشزد خواهد کرد


زلزله
دیدن زلزله:به خواب بیننده هشدار می دهد،در زندگی باثبات باشد
زلزله را به چشم دیدن:اشاره به تغییر قریب الوقوع در روابط زندگی خواب بیننده دارد
بر اثر زلزله خسارت دیدن:خواب بیننده به دلیل پیشرفت و توسعه کلی در کشور دچار ضرر و زیان می شود


زمستان
خود را در زمستان دیدن:صاحب رویا نباید در آینده دست به کارهای مهم بزند؛زیرا دوره ای که جهت تحقق بخشیدن به برنامه ریزی ها یا مقاصد مختلف گذاشته شده،کاملا نامناسب می باشد


زمین،خاک
زمین(خاک)سپاه را دیدن:خبر از غم و اندوه می دهد
زمین(خاک)زرد،یا زمینی که خورشید بر آن می تابد،دیدن:خبر از یاران باوفا،و سعادت و خوشبختی می دهد
بر روی زمین نشستن و احساس سرما کردن:خواب بیننده باید مراقب سلامتی اش باشد
بر روی زمین دراز کشیدن و حمام آفتاب گرفتن:به صاحب رویا در یک گردش دسته جمعی خوش خواهد گذشت


زن
دیدن زن:خبر از اختلافات جزئی می دهد
زنی زیبا دیدن:صاحب رویا دلباخته است
زنی را باردار دیدن:به معنی اخبار جدید شادی بخش می باشد
زنی را با موهای بلند دیدن:قول سعادت،شانس و افتخار را می دهد
زنی را با موهای قرمز رنگ دیدن:صاحب رویا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت
زنی را با موهای سیاه یا قهوه ای دیدن:به معنی بیماریست
زنی را با موهای بافته دیدن:قول یک سرگرمی لذت بخش را می دهد
زنی را در آغوش گرفتن:به معنی نزاع و مشاجره است
از زنی دلربایی کردن:صاحب رویا توسط چاپلوسان فریب خواهد خورد
نزد زنی محبوب بودن:خواب بیننده درگیر یک مشاجره خواهد بود
زنی جوان و عریان دیدن:نشانه آرزوهای بیهوده است
چنانچه زنی تبدیل به مرد یا مردی تبدیل به زن شود:نشانه احترام و تکریم است
زنی را در حال پایین آمدن از جایی دیدن:قول آسایش و خوشبختی را می دهد
زنی پیر را دیدن:نشانه بازگشت خاطرات،و دادن صورتی خیالی به خاطرات دوران مادری می باشد
زنی پیر را بوسیدن:به معنی مشاجره و درگیری در ازدواج است
زنی را در حال دعا کردن دیدن:به معنی فرارسیدن دوران مطلوب و ایده آل است
زنی را با آرایش دیدن:نشانه دوروییست
زنی را با بچه دیدن:به معنی نگرانیست
زنی را با بچه در جمع دیدن:نشانه نارضایتی و بدگوییست
زنی را با کفش های زیبا دیدن:به معنی خوش گذرانیست
زنی را با کلاه خواب دیدن:نشانه تنبلیست
زن های زیادی را دیدن:صاحب رویا یک مهمانی خواهد داد


زنبور عسل
زنبورعسل دیدن:نشانه فایده و منفعت است
زنبورعسل را بر روی شکوفه های قرمز رنگ دیدن:نشانه شروع یک دوره خوشبختیست،که در آن،خواب بیننده به تمام آرزوهایش خواهد رسید
توسط زنبورعسل نیش زده شدن:آشنایی صاحب رویا با کسی،خاطره خوبی را برای او به جا می گذارد

زندان
دیدن زندان:نشانه امنیت است
بی گناه به زندان افتادن:خواب بیننده با شک و تردید کسی نسبت به خودش رو به رو می شود
از زندان آزاد شدن:خبر از آغاز ذوره جدیدی از زندگی را می دهد

زنگ
دیدن زنگ:خواب بیننده جرات انجام کاری را پیدا خواهد کرد،اما موفق نمی شود
صدای زنگ را شنیدن:به معنی داراییست
خود رنگ را زدن:صاحب رویا نادانسته باعث خوشحالی کسی خواهد شد

زهر،سم
زهر خوردن:علامت نزدیک بودن خطر است
به کسی زهر دادن:شخص به بدبختی دچار می شود

زیارتگاه
زیارتگاه:در خواب نشنگر طلب مغفرت است

زین اسب
زین اسب:در خواب،نشانگر اهدای هدیه ای پرارزش به خواب بیننده خواهد بود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

د-ذ


دادگاه،دادگسترِِی
دیدن دادگاه:خواب بیننده باید دنبال حقش باشد
به دادگاه دعوت شدن:صاحب رویا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت
توسط دادگاه محکوم شدن:خواب بیننده به خاطر کاری که در اصل،لیاقت سپاسگزاری را می داشت،با ناسپاسی رو به رو خواهد شد
شاهد دادگاه بودن:شخص باید به کسی که در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته کمک کند


داد و فریاد،ناله
داد و فریاد:در خواب نشانگر فاجعه است


دارو
دارو ساختن:نشانه بیماریست
دارو دادن:کسی که دارو می خورد،در بازی زندگی شانس می آورد
دارو خوردن:نشانه زیان هاییست،که می توانند در آینده جبران شوند
گیاهان دارویی را دیدن یا خوردن:خبر از به اتمام رسیدن معاملات تجاری خراب می باشد


دانشگاه
دیدن دانشگاه:به معنی پیشرفت های روحیست
به دانشگاه رفتن:خبر از سعادت و خوش شانسی در آینده می دهد
در دانشگاه انتخاب شدن:نشانه افتخاری بزرگ برای شخص،اما همزمان،یک زندگی یکنواخت و خسته کننده را می دهد


در آغوش گیری
در آغوش گیری را دیدن:چنانچه خواب بیننده احتیاط نکند،ممکن است به چنگ شخصی بی وجدان اسیر شود


درخت کاج
درخت کاج دیدن:به معنی دلبستگی قوی عاطفی می باشد


درد
درد احساس کردن:شخص در انجام یک کار امیدی به موفقیت ندارد
درد زایمان:نشانگر نگرانی و درد و رنج است

دیدن دامن(در رویای زنان):گردش یا مهمانی ای برای خواب بیننده،از درجه اهمیت خاصی برخوردار است
دامن زیبا و شیک دیدن:صاحب رویا نزد جنس مخالف از محبوبیت خاصی برخوردار خواهد بود
دامن کهنه و مندرس دیدن:نشانه عدم موفقیت و محبوبیت نزد جنس مخالف است
دامن تنگ و بیش از حد کوتاه دیدن:از مزاحمت های یک مرد باید بیم داشت
دامن گشاد یا بیش از حد بلند دیدن:خواب بیننده دچار شرمندگی آزاردهنده ای می شود
دامن لکه دار دیدن:صاحب رویا را تهمتی تهدید می کند


دامن دیدن(در رویای مردان)
دامن دیدن:در یک جریان،دست زنی در کار است
دامن زیبا و شیک دیدن:قول یک پیروزی فریبنده را می دهد
دامن کهنه و مندرس دیدن:خواب بیننده دچار یاس و ناامیدی خواهد شد


درشکه
دیدن درشکه با اسب:به معنی خوش شانسی و سعادت است
دیدن درشکه با گاو:نشانه شادی و سرور است
دیدن درشکه با الاغ:خبر از داستان های احمقانه می دهد


دروازه
دیدن دروازه:شانس می آورد
دروازه ای باز دیدن:خبر از دیداری ناخوشایند می دهد
از دروازه ای باز عبور کردن:خواب بیننده از طرف کسی مورد استقبال قرار می گیرد
دروازه ای بسته دیدن:صاحب رویا از جانب کسی به طور غیردوستانه پذیرفته می شود


دره
دره را دیدن یا در آن راه رفتن:چنانچه دره سیز و خرم باشد،دوران یک زندگی بدون آلایش و شادی بخش از راه می رسد.اگر دره تاریک و گرفته باشد،نشانه ضرر و زیان به علت افراط می باشد


دریا
دریای آرام و ساکت دیدن:صاحب رویا به استقبال روزهای آفتابی و زیبا می رود
دریای طوفانی دیدن:مبارزه ای سخت در پیش است
در دریای طوفانی شنا کردن:خواب بیننده فرصت خواهد یافت،تا دلواپسی های روزمره خود را برای مدت کوتاهی فراموش کند
در دریای طوفانی افتادن:باید انتظار ضربه سختی را از طرف سرنوشت داشت
در دریای طوفانی،افتادن و غرق شدن:به معنی رهایی از سرنوشتی شوم،یا یک وضعیت کاملا خطرناک است
دیدن ماهی های دریا:صاحب رویا از تخیلات واهی رنج می برد


دزدی،سرقت
شاهد دزدی بودن:صاحب رویا یک ماجرای دلبستگی را تجربه خواهد کرد
خود دزدی کردن:شخص در آرزوی مال و ثروت است
توسط دزدی مورد دستبرد واقع شدن:خواب بیننده باید بیشتر مراقب سلامتی اش باشد
در حین سفر مورد دزدی واقع شدن:نشانه حادثه ای در ورزش است


دستبند
خود دستبند به دست داشتن:خبر از یک دلبستگی پنهانی می دهد
دستبند کادو گرفتن:خبر از شادی و سرور می دهد
دستبندی را به دست دیگری دیدن:به معنی خرج های بیهوده است
دستبند سیاه:نشانه بیماریست
دیدن دستبندها:نشانه خرج های غیر ضروریست


دستکش
دستکش هدیه گرفتن:شخص ادعای بی موردی از کسی خواهد کرد
دستکش به دست کردن:شادی و نشاط می آورد
دستکش در دست داشتن:نشانه شانس و اعتبار است
دستکش پاره دیدن:به صاحب رویا بی توجهی خواهد شد
گم کردن دستکش:به معنی درگیری و مشاجره است


دستمال
دیدن دستمال:صاحب رویا دچار شرمندگی بدی خواهد شد
دستمال را نیافتن:اطرافیان خواب بیننده توسط کسی شرمنده خواهند شد


دشنام دادن،فحش دادن
به خواب بیننده فحش داده شود:به معنی جدال و نزاع می باشد


دعا کردن،عبادت کردن
دعا کردن را دیدن:نشانه ترس از خداوند است
دعا کردن در یک مکان مقدس مانند کلیسا و مسجد:به معنی عذاب وجدان است
دعا کردن در هوای آزاد،در جلوی یک عکس مقدس:نشانه وحشت در ارتباط با موجودیت است


دفن کردن
دفن کردن:نشانگر آن است که خواب بیننده سعی در پنهان نمودن تمایلات درونی مخرب داشته،و وانمود به ترک عادات ناشایسته می کند


دکل
دیدن دکل:صاحب رویا در زندگی سربلند و سرافراز خواهد بود


دلقک
دیدن دلقک:به صاحب رویا چیز باارزشی اهدا می شود
خود دلقک بودن:دوستان و نزدیکان خواب بیننده در درک صحیح او عاجزند


دلو،سطل
دیدن دلو:خواب بیننده از موضوع جدیدی اطلاع خواهد یافت


دم
حیوانات با دم بلند دیدن:صاحب رویا در انجام کاری،دچار آزار و اذیت بی پایان خواهد شد
دم حیوانی را گرفتن:خواب بیننده کاری را اشتباه انجام می دهد
دیدن حیوانی که دم خود را تکان می دهد:به معنی شادی و نشاط است


دماسنج
دیدن دماسنج:صاحی رویا با شخصی غیرقابل اعتماد،تجربه تلخی را انجام می دهد


دمپایی،کفش
دمپایی دیدن:این مورد که نباید به زور مطیع کسی شد را،گوشزد می کند
دمپایی خریدن:خواب بیننده مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد
دمپایی هدیه گرفتن:به افراد مجرد قول نامزدی یا ازدواج در آینده نزدیک را می دهد و در افراد متاهل،زن مجبور به پیروی از خواسته شوهرش می باشد
دمپایی به پا داشتن:خبر از یک صحنه ناخوشایند در خانه می دهد
دمپایی چوبی دیدن:احتمال این خطر وجود دارد که صاحب رویا قدرت طلب و ستیزه جو شود


دندان
دندان های زیبا در دهان دیگران دیدن:قول دوستان و آشنایان متمول را می دهد
دندان های زیبا داشتن:به خواب بیننده قول سودهای کلانی را در آینده می دهد
دندان های خراب یا لق را در دهان دیگران دیدن:خبر از یک آشنایی و یک رابطه بدون منفعت می دهد
دندان های خراب یا لق داشتن:خواب بیننده دچار ضررو زیان مادی خواهد شد
دندان های در حال افتادن:خبر از یک بیماری سخت می دهد
دندان خود را کشیدن:نشانه یک کار اشتباه می باشد
دندان کسی را کشیدن:خواب بیننده از گرفتاری کس دیگری استفاده می برد
دندان خود را پر کردن:اشاره به مشکلات مادی می کند
دندان های مصنوعی در دهان دیگران دیدن:به خواب بیننده در مورد یک شیاد هشدار می دهد
خود دندان مصنوعی داشتن:خواب بیننده به یک موفقیت ظاهری دست می یابد
دندان درد داشتن:خرجی غیرمنتظره،ضربه سنگینی به وضعیت اقتصادی شخص خواهد زد
خلال دندان دیدن:خبر از تسهیلات مادی می دهد
استفاده کردن از خلال دندان:خواب بیننده از نظر مادی در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت
دندان پزشک را در حین کار دیدن:یکی از دوستان صاحب رویا،او را از موقعیتی نامطمئن نجات خواهد داد


دوچرخه
دیدن یا راندن دوچرخه:خواب بیننده در معرض تهدید تصادفی کوچک در خیابان می باشد
دوچرخه قراضه خریدن:به صاحب رویا توصیه می کند بیشتر مراقب باشد
دوچرخه خریدن:خواب بیننده فعالیت ورزشی خواهد داشت


دود
دود سیاه یا تیره دیدن:خبر از ناخوشنودی ها می دهد
دود سفید دیدن:قول سعادت و نیک بختی را،تنها برای مدتی کوتاه می دهد
دود آتش دیدن:نشانه عزت و توانگری می باشد


دوربین
دیدن یا کار کردن با دوربین:قول آینده ای درخشان و سرشار از نعمت را می دهد
دیدن دوربین خراب:به معنی عدم امنیت اقتصادی برای صاحب رویاست

دوش حمام
دوش آب سرد گرفتن:صلاحیت خواب بیننده و مقاصد واقعی او شناخته نخواهد شد
در اتاقی سرد دوش آب گرم گرفتن:نشانه سلامتیست
در جمعی شاد و خوشحال دوش گرفتن:خبر از شادی و خوشحالی فراوان می دهد

دهان
دهان بزرگ داشتن:خواب بیننده در نظر دارد که در آینده یک سخنران خوب شود

دیگ
دیگی را در حال سر رفتن بر روی اجاق، دیدن:خبر از هیجانی شدید می دهد
تعمیر کردن دیگ:خواب بیننده به خوبی از طرف دیگران پذیرفته می شود
دیگ غذا دیدن:برای صاحب رویا مهمان خواهد آمد
دیدن تعمیرکار دیگ:خبر از مشاجره می دهد
دیدن سازنده دیگ:صاحب رویا عروس یا داماد خواهد شد

دینامیت
دینامیت را در حال انفجار دیدن:خواب بیننده نزد دیگران بسیار معتبر و محبوب خواهد شد

دیوار
دیدن دیوار:خواب بیننده به چیزی که برای رسیدن به آن بسیار تلاش کرده است،نخواهد رسید
دیواری را پیش روی خود دیدن:موانعی بر سر راه صاحب رویا ایجاد خواهد شد
دیواری غیرقابل بالا رفتن را رو به روی خود دیدن:برای خواب بیننده امید کمی،جهت رسیدن به هدفی که برای دستیابی به آن تلاش بسیار کرده است وجود دارد
از دیوار بالا رفتن:به معنی غلبه بر موانع است
روی دیوار ایستادن:خواب بیننده به هدفش خواهد رسید
از دیوار پایین پریدن:نشانه اقدامی مخاطره آمیز می باشد
از دیوار پایین افتادن:شخص در انجام کاری موفق نخواهد بود

دیوانه
دیوانه را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:صاحب رویا طرفدار حقیقت بوده،و یک شادی بزرگ را تجربه می کند

ذبح کردن
ذبح کردن حیوانات:به معنی منفعت است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ح-خ


حامله
حامله بودن:یکی از آرزوهای خواب بیننده برآورده می شود
دیگران را حامله دیدن:به معنی خوش شانس بودن در معملات و تجارت است


حباب کف صابون
دیدن حباب کف صابون:خواب بیننده باید از تخیلات بیهوده دست بردارد،زیرا این تخیلات می تواند شخص را به یاس و ناامیدی تلخی سوق دهد
درست کردن حباب کف صابون:خیالی باطل به یاس و ناامیدی می انجامد


حجامت کردن
حجامت کردن:در خواب نشانگر شادی های زودگذر،مشاجره و همچنین مرگ یکی از بستگان نزدیک می باشد


حراج
به قیمت مناسب خرید کردن:خبر از بدست آمدن فرصتی مناسب برای برآورده شدن آرزویی دیرینه را می دهد


حروف
دیدن و یاد گرفتن حروف الفبا:به معنی سعادت و خوشبختی در خانواده است
حروف را به ترتیب الفبا نوشتن:شخص قضیه ای را روبراه خواهد کرد


حشرات
دیدن حشرات:خواب بیننده با فردی پرحرف سروکار پیدا می کند
دیدن حشرات کوچک و بی ضرر:نشانه موفقیت و منفعت است
توسط حشرات بزرگ گزیده شدن:خبر از یک خسارت مالی یا بیماری می دهد
کشتن حشرات:صاحب رویا بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد


حکم دادگاه،رای دادگاه
حکم دادن در دادگاه:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی سخت در اشتباه می باشد و حق با کسی دیگر است
حکم دادگاه به شخص ابلاغ شود:خبر از روزهای ناآرام،در نتیجه شک و تردید می دهد
حکم دادگاه را قرائت کردن:خواب بیننده نباید حق کسی را پایمال کند
حکم اعدام یا حبس ابد:به معنی ننگ و رسواییست


حلقه،انگشتری
دیدن حلقه:خواب بیننده به فردی دلبستگی پیدا می کند
یافتن حلقه:صاحب رویا عاشق خواهد شد
حلقه را به انگشت کردن:خواب بیننده را از یک خیانت عمدی آگاه می سازد
حلقه را از انگشت درآوردن:نشانه خیانتی عمدیست،که عواقب شومی را نیز در پی خواهد داشت
گم کردن حلقه:شخص به طوری موقت از انسانی دوست داشتنی جدا می شود
هدیه گرفتن حلقه:صاحب رویا دوست یا همکاری خوب پیدا می کند،یا یک آرزویش برآورده می شود
به کسی یک حلقه یا یک انگشتر هدیه کردن:آرزوی خواب بیننده در مورد درستی یا دلبستگی عاطفی تحقق پیدا نمی کند
حلقه شکسته:به معنی خیانت است


حلقه ازدواج
حلقه ازدواج در رویای فرد مجرد:دیدن حلقه خبر از یک جشن نامزدی یا عروسی در آینده نزدیک می دهد
حلقه را در دست کردن یا داشتن:صاحب رویا باید مدت زیادی برای یک ازدواج یا نامزدی صبر کند
حلقه را از دست درآوردن:نشانه بر هم زدن یک رابطه عاطفیست
حلقه ازدواج در رویای فرد متاهل:مسئولیت های زناشویی به خواب بیننده یادآوری شده و به او در مقابل خیانت هشدار می دهد
از دست درآوردن یا گم کردن حلقه:نشانه انتقادات شدید خانوادگیست


حمام
حمام ولرم گرفتن:به معنی رفاه و شهرنشینیست
حمام داغ گرفتن:نشانه بیماریست
حمام سرد گرفتن:نشانه غلبه بر دشمنان است
در هوای آزاد حمام گرفتن:به معنی قدرت و استقامت است
در ماسه حمام گرفتن:نشانه قوی تر شدن اعصاب است
در آب زلال حمام گرفتن:به معنی سعادت و خوشبختیست
در آب تیره حمام گرفتن:نشانه ضرر مالیست


حیوان درنده
دیدن حیوان درنده:نشانه بدجنسیست


خار،تیغ
دیدن خار:شخص در خصوص دلبستگی های عاطفی دچار ناراحتی می شود
خود را با خار زخمی کردن:نشانه ذوق و شوق در زندگی زناشوییست
با خار زخمی شدن:به معنی از بین رفتن یک دوستیست
تاجی از خار بر سر داشتن:خبر از ناراحتی روحی می دهد
در بیشه پر از خار افتادن:خواب بیننده دچار وضعیتی بسیار آشفته می شود

خارج از کشور
به خارج از کشور سفر کردن:نشانه تغییر وتحولات گسترده ای در زندگی صاحب رویاست

خاک انداز
خاک انداز دیدن:شخص مجبور به انجام کارهای خدماتی خواهد شد

خاکستر
دیدن خاکستر:صاحب رویا دچار یاس و ناامیدی و بیماری سختی می شود
پخش کردن خاکستر:خبر از مرگ کسی در آینده نزدیک می دهد
جمع کردن خاکستر:نشانه ازدیاد مال و دارایی شخص است

خانواده
دیدن یا داشتن خانواده:نشانه خوشبختی و سعادت است

خانه
خانه:در خواب نشانگر بدن انسان و حالت درونی یا بیرونی آن است.سقف خانه برابر با مغز انسان،درها برابر با اعضای تناسلی،پنجره برابر با اعضای تناسلی جانبی،زیرزمین برابر با پاها یا اندام پایینی،و بالکن برابر با سینه است
ساختن خانه:خبر از روابط اجتماعی مناسب می دهد
مالک خانه بودن:نشانه روزهای بدون دلواپسیست
خانه خود را ترک کردن:به معنی گشوده شدن راه های جدیدی برای آینده شخص است
خانه فقرا را از بیرون دیدن:خواب بیننده در نتیجه کار زیاد به ثروت و خوشبختی دست می یابد
خود را مالک چنین خانه ای دیدن:اندیشه ای عالی،موفقیتی چشمگیر می آورد

خداوند
خداوند را نیایش کردن:به معنی ثبات در عقیده است
خداوند را ستایش کردن:نوید دهنده سعادت و برکت است


خربزه
دیدن خربزه:به معنی یک زندگی عاشقانه شیرین می باشد
خوردن خربزه:باید از یک کار غیراخلاقی،انتظار عواقب نامطلئب و غیرمنتظره را داشت


خرس سفید،خرس قطبی
دیدن خرس قطبی:خواب بیننده در جریان یک دلبستگی عاطفی،دچار یاس و ناامیدی می شود


خرگوش
دیدن خرگوش:صاحب رویا از چیزی خواهد ترسید
دیدن خرگوش سفید:نشانه شادی و خوشحالیست
دیدن خرگوش سیاه:نشانه عزا و ماتم است
دنبال کردن خرگوش:خواب بیننده به دنبال ماجراجویی می باشد
گرفتن خرگوش:خواب بیننده با فردی آشنا می شود که خیلی جوان تر از اوست
شکار کردن خرگوش:نشانه بخت و اقبال شخص است
پرورش دادن خرگوش:صاحب رویا عمری طولانی خواهد داشت
خوردن خرگوش:به معنی رضایت است
خرگوش را در حال دویدن دیدن:نشانه شوک ناگهانیست
خرگوش را نشسته دیدن:به معنی تصمیم گیری منطقی در جریان امریست


خرچنگ
خرچنگ دیدن:نشانه پس روی در معاملات است
خرچنگ گرفتن:به خواب بیننده به خاطر انجام کاری دشوار،پاداش خوبی داده می شود
خرچنگ خوردن:صاحب رویا به اوضاع مالی خوبی دست می یابد


خرما
خرما چیدن:نشانه تمایل شخصی به سوی عشق و محبت است
خرما هدیه کردن:خواب بیننده به عنوان پاداش بوسه دریافت می کند
خرما خوردن:زنی به صاحب رویا دلبستگی پیدا می کند


خسوف
دیدن خسوف:نشانه ضررهای جدی و مشکلات فراوان است


خفاش
دیدن خفاش:خبر از کاری مخاطره آمیز می دهد
گرفتن خفاش:به طور کلی نشانه بهبود یافتن اوضاع شخص در آینده نزدیک می باشد.تعبیر دیگر این سمبل برای بیماران سلامت خود را به زودی بازیافتن است


خفه شدن در آب
خود خفه شدن:نشانه بخت و اقبال و شادیست
از خفه شدن نجات یافتن:صاحب رویا با شخصی بردبار و شکیبا و باگذشت فراوان،که همیشه خود را قربانی دیگران می کند آشنا می شود
توسط کسی خفه شدن:به معنی خسارت مالی فراون است
برای نجات شخصی در حال خفه شدن،شتافتن:خواب بیننده بر وضعیتی خطرناک با شهامت و خونسردی غلبه می کند
دیدن فردی غرق شده:به معنی لذت و تفریح می باشد
در یک فاجعه غرق شدگان زیادی را دیدن:خبر از یک قربانی بزرگ می دهد


خندیدن
خندیدن،یا در تفریحات خنده دار شرکت کردن:صاحب رویا به زودی دچار رنج و ناراحتی می شود


خودرو
هدایت کردن خودرو:به معنی پیروزی می باشد
در خودرو نشستن:به معنی دور شدن شخص از بخت و اقبال خویش است


خورشید
خورشید را زیبا،طلایی و در حال طلوع دیدن:قول رویدادی بسیار مطلوب و خوشایند را می دهد
خورشید را سرخ و در حال طلوع دیدن:صاحب رویا باید در آینده نزدیک یه یک درگیری سخت خاتمه دهد
خورشید را در آسمان صاف،در حال تابش دیدن:در هر رابطه ای قول روزهای خوبی را می دهد
خورشید را سرخ در آسمان دیدن: نشانه روزهای سختیست که در پیش می باشد
خورشید را در حال تابش به داخل اتاق دیدن:خبر از آمدن ساعاتی خوش در خانه می دهد
خورشید را در حین پنهان شدن در پشت ابرها دیدن:خبر از غم و غصه زودگذر می دهد
خورشید را منعکس شده در آب دیدن:به معنی شعادت و خوشبختی ساختگی،یا وعده ای توخالی و بی اساس می باشد
خورشید را در آسمان در حال انجام حرکات غیرعادی(به این طرف و آن طرف رفتن یا سقوط کردن و ....) دیدن:خبر از بروز فاجعه ای در آینده نزدیک می دهد


خوک
دیدن خوک:به طور کلی نشانه شانس است
ذبح کردن خوک:قول یک موفقیت مالی،به قیمت یا بوسیله خیانت دیگران را می دهد،که آرامش داخلی صاحب رویا را به هم زده،و در نتیجه لذت چندانی از این موفقیت نمی برد

خودکشی کردن،خود را حلق آویز کردن
خودکشی کردن:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا به همه جوانب یک نکته پی می برد

خوک وحشی،گراز
دیدن خوک وحشی:چیزی که صاحب رویا آن را با زحمت و تلاش فراوان بدست آورده،بر اثر بی توجهی شخص نابود خواهد شد

خون
دیدن خون:خواب بیننده نگران یکی از بستگان نزدیکش است
خونریزی داشتن:نشانه بسیار خوبیست
خون از دهان ریختن:نشانه یک بیماری بسیار خطرناک است


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ج-چ


جادوگر
جادوگر:در خواب نشانگر سمبل قدیمی و مونث عشق است


جارو
دیدن جارو:به معنی رفت و آمد با افراد ناباب است
با جارو کار کردن:نشانه پیروزی مطابق میل و کاملا مطلوب می باشد
جارو کردن:در خواب نشانگر غرور و تکبر بیش از حد صاحب رویاست


جاه طلبی
جاه طلبی:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا به عنوان انسانی جاه طلب دچار یاس و ناامیدی خواهد شد


جراحت،زخم
جراحت:در خواب غالبا نشانگر عمل جراحی می باشد
دشتن یا برداشتن جراحت:خواب بیننده خود را بر اثر غفلت به دردسر می اندازد،ولی با کمی همت و جسارت از آن رهایی می یابد
کسی را مجروح ساختن:صاحب رویا بداندیشی دیگران را احساس می کند
مجروحین را دیدن:انجام کاری پرزحمت و طاقت فرسا،بیهوده خواهد بود


جزیره
دیدن جزیره:اشاره به تنهایی و غم و اندوه دارد
در یک جزیره متروکه تنها ساکن بودن:خواب بیننده به دنبال آرامش و تنهایی می باشد
ترک کردن جزیره:شخص راهی نامطمئن را خواهد پیمود


جسد،جنازه
جنازه دیدن:به معنی ازدواج یا تولد در جمع خانواده یا دوستان می باشد
خود را به عنوان جنازه دیدن:وعده نجات از یک نگرانی بزرگ را می دهد


جشن
جشن:در خواب نشانکر آرامش درونی و تعادل روحیست و جشن گرفتن نشانه شادیست


جغد
دیدن جغد:خواب بیننده از آموزش چیزی استقبال می کند
فریاد جغد را شنیدن:به معنی ترس و وحشت است
گرفتن یا در قفس دیدن جغد:اشاره به مهمانان هراس انگیز می کند


جمجمه
جمجمه دیدن:برنامه ای از پیش طراحی شده به خوبی به اتمام می رسد
چمچمه را به عنوان تصویر دیدن:انجام کاری به کش و قوس ختم می شود
جمجمه را هنگام حفاری یافتن:به معنی میراث یا کمک های مالی دیگر است


جنگ
دیدن جنگ:خواب بیننده دچار ناآرامی و تحریک عصبی خواهد شد
در جنگ اسیر شدن:صاحب رویا با حریفی قوی،که از او لطمه خواهد خورد رو به رو می شود
دیدن جنگ افزار:نشانه بدبختب و گرفتاریست
جنگ افزارهای نابود شده را دیدن:خبر از آرامشی می دهد که پس از یک فاجعه ایجاد خواهد شد


جنگل
جنگل:در خواب می تواند بی خطر یا خطرناک باشد


جنون،دیوانگی
جنون داشتن یا بدان مبتلا شدن:در یک جریان عشقی احساسات و عواطف ب فهو و شعور بررسی می شود
اشخاص دیوانه را دیدن:به خواب بیننده در مورد توطئه ای که با احساسات او ارتباط مستقیم دارد هشدار می دهد


جواهرات
دیدن جواهرات:به معنی فقر است
مالک جواهرات بودن:بخت و اقبال با خواب بیننده یار می شود
خریدن جواهرات:شخص مجبور به صرفه جویی و پس انداز می شود
گم کردن جواهرات:نشانه شانسی غیرمنتظره است
جواهر فروش بودن:خبر از ضرر و زیان در معاملات و کسب می دهد


جهنم
دیدن جهنم:خبر از تغییر روابط با دیگران می دهد
در جهنم بودن:شخص از طرف دشمنان مورد آزار قرار می گیرد
از جهنم نجات یافتن:خواب بیننده از خطری جدی نجات می یابد


جیوه
دیدن جیوه:خبر از تغییر روابط و مناسبات خواب بیننده با دیگران می دهد


چادر،خیمه
دیدن چادر:شخص اهداف بزرگی را در سر می پروراند
در چادر زندگی کردن یا خوابیدن:صاحب رویا خود را از چیزی غیر مفید و زاید و یا پیشداوری رهایی می بخشد،و بدین وسیله متوجه زیبایی دنیا خواهد شد.از طرف دیگر برای فردی فرهنگی و عامی از زندگی نامطمئن خانوادگی خبر می دهد


چاق،فربه
چاق شدن:نشانه برآورده شدن امید و آرزوست
چاق بودن:به معنی ثروت غیرمنتظره می باشد
انسان چاق دیدن:نشانه سعادت،نیکبختی و برد است
کودک چاق دیدن:نشانه شروع دورانی بسیار مساعد و بر وفق مراد است

چاقو
دیدن چاقو:به معنی جداییست
با چاقو بدن خود را بریدن:به معنی یاس و ناامیدی یا فریب می باشد
قصد بریدن بدن خود را با چاقویی کند داشتن،اما موفق نشدن:نشانه نرسیدن به یک هدف است
چاقوی بزرگ کشتارگاه را دیدن:به معنی هشدار در مقابل خطری جدیست
چاقو و چنگال دیدن:خواب بیننده به محفلی دعوت می شود،یا اینکه برایش مهمان خواهد آمد
چاقو تیز کردن:نشانه مشاجره و درگیریست
چاقوی جیبی دیدن:به معنی رویدادی ناگوار است،که اتفاق می افتد

چاه
دیدن چاه:اگر چاه خشک باسد تعبیر آن بد است.و اگر آب داشته باشد تعبیر آن خوب است
دیدن چاه با آب زلال:به معنی معاملات سهام است،که نتیجه معامله،بسیار رضایتبخش می باشد
چاه از آب لبریز بودن:نشانه ضرر و زیان است
از چنین چاهی(لبریز بودن آب) آب کشیدن:به معنی ارتباط با یک شخص است.چنانچه آب زلال باشد،این شخص باوفا و مطمئن است و اگر زلال نباشد بی وفا و ناباب است


چای
دیدن یا نوشیدن یا آماده کردن چای:خواب بیننده باید در کاری بسیار صبور باشد


چتر نجات
چتر نجات دیدن:شخص بدون علت خود را به مخاطره می اندازد
از چتر نجات استفاده کردن:نقشه یک کار بزرگ تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که خواب بیننده شانس خود را دوباره امتحان کند


چراغ راهنمایی
چراغ راهنمایی روشن:نشانه غم و اندوه است
چراغ راهنمایی بدون نور:علامت شادی و خوشبختی می باشد


چراغ،لوستر
روشن کردن چراغ:صاحب رویا کسی را آگاهانه یا ناآگاهانه،خوشحال کرده یا به او کمک می کند
چراغ را در حالی که کسی آن را روشن می کند،دیدن:خواب بیننده توسط دیگران از موضوع مهم و حائز اهمیتی آگاه می شود
دیدن چراغی که روشن و واضح می سوزد:وعده یک رویداد جالب،شادی و نیک بختی را می دهد
چراغ را در حال مات سوختن یا سوسو زدن دیدن:مساله جالب و زیبایی،نمی تواند درست شکوفا شود،
یا در شکوفایی آن اختلال ایجاد می شود
چراغ را در حال دود کردن،دیدن:باید منتظر یک اتفاق ناگوار جدی بود
خود چراغ را خاموش کردن:صاحب رویا آگاهانه یا ناآگاهانه،شادی یا خوشبختی کسی را مختل یا از بین خواهد برد
دیدن چراغی که توسط دیگران خاموش شود:به صاحب رویا خسارت وارد می شود
شکستن چراغ:شخص بر اثر بی توجهی خود به شدت ضرر کرده،یا در معرض خطر قرار می گیرد
چراغی شکسته دیدن،یا دیدن اینکه چگونه کسی آن را می شکند:در مورد کاری که بسیار خطرناک یا پر زیان است،هشدار می دهد


چرخ آسیاب
چرخ آسیاب را در حرکت دیدن:نشانه شغلی پر درآمد است
چرخ آسیاب را متوقف دیدن:به معنی دیدار شخص با یارش می باشد
چرخ آسیاب را شکسته دیدن:در دیدار شخص با یارش،مزاحمت ایجاد می شود
به یک چرخ یا پروانه آسیاب برخورد کردن:نشانه یک دلبستگی با عواقب بسیار وخیم می باشد


چرخ و فلک
دیدن چرخ و فلک:صاحب رویا برای لحظاتی کوتاه به سرزمین رویاهایش برده می شود
شوار چرخ و فلک شدن:امید به یاس مبدل خواهد شد


چشم
چشم های آبی:نشانه عشقی باشکوه است
چشم های سیاه:نشانه احتیاط است
چشم های بیمار و نیمه بسته:نشانه بی پولی و فقر است
چشم های کور:به معنی خبر خوش و مسرت بخش است
چشم های آتشین:نشانه دلبستگی شدید می باشد
چشم های آتشین دزدیده شود:به معنی علاقه و دلبستگی شدید است


چشمه
چشمه پاک و زلال را در حال جوشیدن دیدن:به معنی خوش شانسیست.
چشمه با آب کدر و تیره:شخص در معرض تهدید ناسازگاری قرار دارد
از چشمه ای آب زلال برداشتن و نوشیدن:خبر از یک موفقیت بزرگ،که در نتیجه تلاش و کوشش بدست آمده می دهد
از چشمه آب کدر برداشتن و نوشیدن:صاحب رویا با شخصی ریاکار سروکار پیدا می کند


چک بانکی
دیدن چک بانکی:از طرف کسی به خواب بیننده قولی داده شده،ولی معلوم نیست که آیا به آن قول وفا می شود یا خیر
چک صادر کردن:صاحب رویا نباید قولی را که نمی تواند یا نمی خواهد به آن وفا کند،به کسی بدهد


چکمه
چکمه ساق بلند دیدن:خبر از کاری پر زحمت می دهد


چماق
چماق در دست گرفتن:خواب بیننده در مورد مساله ای به تصمیم نهایی خواهد رسید
کسی را با چماق زدن:صاحب رویا سعی در مبارزه با دشمنان خواهد کرد
با چماق کتک خوردن:دشمن اندیشه های بدی در سر می پروراند


چمدان
دیدن یا خریدن چمدان:صاحب رویا به رازی پی خواهد برد
چمدان را باز دیدن:به خواب بیننده در مورد دزدان هشدار می دهد
چمدان کوچک هدیه گرفتن:خبر از یک واقعه مطلوب می دهد


چمنزار
دیدن چمنزار:ساعات خوشی را وعده می دهد
بر روی چمنزار دراز کشیدن:نشانه چیزیست که تاکنون به ندرت قابل ذکر و شایان توجه بوده،و به طور غیرمنتظره معنی و مفهوم پیدا می کند


چوبدستی،عصا
چوبدستی:در خواب نشانگر تمایلات جنسیست


چهره،صورت
چهره زیبا داشتن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست
چهره زیبا دیدن:به معنی خوشی و شادیست
چهره زشت داشتن:به معنی دلواپسیست
چهره خود را دیدن:وعده اخبار خوبی را نمی دهد
چهره آرایش شده:به معنی دوستان ناباب می باشد


چینی(شخص)
دیدن یک شخص چینی:صاحب رویا با سعی و تلاش به هدفش خواهد رسید
با یک چینی رفت و آمد کردن:خواب بیننده با شخصی ناباب سروکار چیدا می کند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱
← صفحه بعد صفحه قبل →