ج-چ


جادوگر
جادوگر:در خواب نشانگر سمبل قدیمی و مونث عشق است


جارو
دیدن جارو:به معنی رفت و آمد با افراد ناباب است
با جارو کار کردن:نشانه پیروزی مطابق میل و کاملا مطلوب می باشد
جارو کردن:در خواب نشانگر غرور و تکبر بیش از حد صاحب رویاست


جاه طلبی
جاه طلبی:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا به عنوان انسانی جاه طلب دچار یاس و ناامیدی خواهد شد


جراحت،زخم
جراحت:در خواب غالبا نشانگر عمل جراحی می باشد
دشتن یا برداشتن جراحت:خواب بیننده خود را بر اثر غفلت به دردسر می اندازد،ولی با کمی همت و جسارت از آن رهایی می یابد
کسی را مجروح ساختن:صاحب رویا بداندیشی دیگران را احساس می کند
مجروحین را دیدن:انجام کاری پرزحمت و طاقت فرسا،بیهوده خواهد بود


جزیره
دیدن جزیره:اشاره به تنهایی و غم و اندوه دارد
در یک جزیره متروکه تنها ساکن بودن:خواب بیننده به دنبال آرامش و تنهایی می باشد
ترک کردن جزیره:شخص راهی نامطمئن را خواهد پیمود


جسد،جنازه
جنازه دیدن:به معنی ازدواج یا تولد در جمع خانواده یا دوستان می باشد
خود را به عنوان جنازه دیدن:وعده نجات از یک نگرانی بزرگ را می دهد


جشن
جشن:در خواب نشانکر آرامش درونی و تعادل روحیست و جشن گرفتن نشانه شادیست


جغد
دیدن جغد:خواب بیننده از آموزش چیزی استقبال می کند
فریاد جغد را شنیدن:به معنی ترس و وحشت است
گرفتن یا در قفس دیدن جغد:اشاره به مهمانان هراس انگیز می کند


جمجمه
جمجمه دیدن:برنامه ای از پیش طراحی شده به خوبی به اتمام می رسد
چمچمه را به عنوان تصویر دیدن:انجام کاری به کش و قوس ختم می شود
جمجمه را هنگام حفاری یافتن:به معنی میراث یا کمک های مالی دیگر است


جنگ
دیدن جنگ:خواب بیننده دچار ناآرامی و تحریک عصبی خواهد شد
در جنگ اسیر شدن:صاحب رویا با حریفی قوی،که از او لطمه خواهد خورد رو به رو می شود
دیدن جنگ افزار:نشانه بدبختب و گرفتاریست
جنگ افزارهای نابود شده را دیدن:خبر از آرامشی می دهد که پس از یک فاجعه ایجاد خواهد شد


جنگل
جنگل:در خواب می تواند بی خطر یا خطرناک باشد


جنون،دیوانگی
جنون داشتن یا بدان مبتلا شدن:در یک جریان عشقی احساسات و عواطف ب فهو و شعور بررسی می شود
اشخاص دیوانه را دیدن:به خواب بیننده در مورد توطئه ای که با احساسات او ارتباط مستقیم دارد هشدار می دهد


جواهرات
دیدن جواهرات:به معنی فقر است
مالک جواهرات بودن:بخت و اقبال با خواب بیننده یار می شود
خریدن جواهرات:شخص مجبور به صرفه جویی و پس انداز می شود
گم کردن جواهرات:نشانه شانسی غیرمنتظره است
جواهر فروش بودن:خبر از ضرر و زیان در معاملات و کسب می دهد


جهنم
دیدن جهنم:خبر از تغییر روابط با دیگران می دهد
در جهنم بودن:شخص از طرف دشمنان مورد آزار قرار می گیرد
از جهنم نجات یافتن:خواب بیننده از خطری جدی نجات می یابد


جیوه
دیدن جیوه:خبر از تغییر روابط و مناسبات خواب بیننده با دیگران می دهد


چادر،خیمه
دیدن چادر:شخص اهداف بزرگی را در سر می پروراند
در چادر زندگی کردن یا خوابیدن:صاحب رویا خود را از چیزی غیر مفید و زاید و یا پیشداوری رهایی می بخشد،و بدین وسیله متوجه زیبایی دنیا خواهد شد.از طرف دیگر برای فردی فرهنگی و عامی از زندگی نامطمئن خانوادگی خبر می دهد


چاق،فربه
چاق شدن:نشانه برآورده شدن امید و آرزوست
چاق بودن:به معنی ثروت غیرمنتظره می باشد
انسان چاق دیدن:نشانه سعادت،نیکبختی و برد است
کودک چاق دیدن:نشانه شروع دورانی بسیار مساعد و بر وفق مراد است

چاقو
دیدن چاقو:به معنی جداییست
با چاقو بدن خود را بریدن:به معنی یاس و ناامیدی یا فریب می باشد
قصد بریدن بدن خود را با چاقویی کند داشتن،اما موفق نشدن:نشانه نرسیدن به یک هدف است
چاقوی بزرگ کشتارگاه را دیدن:به معنی هشدار در مقابل خطری جدیست
چاقو و چنگال دیدن:خواب بیننده به محفلی دعوت می شود،یا اینکه برایش مهمان خواهد آمد
چاقو تیز کردن:نشانه مشاجره و درگیریست
چاقوی جیبی دیدن:به معنی رویدادی ناگوار است،که اتفاق می افتد

چاه
دیدن چاه:اگر چاه خشک باسد تعبیر آن بد است.و اگر آب داشته باشد تعبیر آن خوب است
دیدن چاه با آب زلال:به معنی معاملات سهام است،که نتیجه معامله،بسیار رضایتبخش می باشد
چاه از آب لبریز بودن:نشانه ضرر و زیان است
از چنین چاهی(لبریز بودن آب) آب کشیدن:به معنی ارتباط با یک شخص است.چنانچه آب زلال باشد،این شخص باوفا و مطمئن است و اگر زلال نباشد بی وفا و ناباب است


چای
دیدن یا نوشیدن یا آماده کردن چای:خواب بیننده باید در کاری بسیار صبور باشد


چتر نجات
چتر نجات دیدن:شخص بدون علت خود را به مخاطره می اندازد
از چتر نجات استفاده کردن:نقشه یک کار بزرگ تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که خواب بیننده شانس خود را دوباره امتحان کند


چراغ راهنمایی
چراغ راهنمایی روشن:نشانه غم و اندوه است
چراغ راهنمایی بدون نور:علامت شادی و خوشبختی می باشد


چراغ،لوستر
روشن کردن چراغ:صاحب رویا کسی را آگاهانه یا ناآگاهانه،خوشحال کرده یا به او کمک می کند
چراغ را در حالی که کسی آن را روشن می کند،دیدن:خواب بیننده توسط دیگران از موضوع مهم و حائز اهمیتی آگاه می شود
دیدن چراغی که روشن و واضح می سوزد:وعده یک رویداد جالب،شادی و نیک بختی را می دهد
چراغ را در حال مات سوختن یا سوسو زدن دیدن:مساله جالب و زیبایی،نمی تواند درست شکوفا شود،
یا در شکوفایی آن اختلال ایجاد می شود
چراغ را در حال دود کردن،دیدن:باید منتظر یک اتفاق ناگوار جدی بود
خود چراغ را خاموش کردن:صاحب رویا آگاهانه یا ناآگاهانه،شادی یا خوشبختی کسی را مختل یا از بین خواهد برد
دیدن چراغی که توسط دیگران خاموش شود:به صاحب رویا خسارت وارد می شود
شکستن چراغ:شخص بر اثر بی توجهی خود به شدت ضرر کرده،یا در معرض خطر قرار می گیرد
چراغی شکسته دیدن،یا دیدن اینکه چگونه کسی آن را می شکند:در مورد کاری که بسیار خطرناک یا پر زیان است،هشدار می دهد


چرخ آسیاب
چرخ آسیاب را در حرکت دیدن:نشانه شغلی پر درآمد است
چرخ آسیاب را متوقف دیدن:به معنی دیدار شخص با یارش می باشد
چرخ آسیاب را شکسته دیدن:در دیدار شخص با یارش،مزاحمت ایجاد می شود
به یک چرخ یا پروانه آسیاب برخورد کردن:نشانه یک دلبستگی با عواقب بسیار وخیم می باشد


چرخ و فلک
دیدن چرخ و فلک:صاحب رویا برای لحظاتی کوتاه به سرزمین رویاهایش برده می شود
شوار چرخ و فلک شدن:امید به یاس مبدل خواهد شد


چشم
چشم های آبی:نشانه عشقی باشکوه است
چشم های سیاه:نشانه احتیاط است
چشم های بیمار و نیمه بسته:نشانه بی پولی و فقر است
چشم های کور:به معنی خبر خوش و مسرت بخش است
چشم های آتشین:نشانه دلبستگی شدید می باشد
چشم های آتشین دزدیده شود:به معنی علاقه و دلبستگی شدید است


چشمه
چشمه پاک و زلال را در حال جوشیدن دیدن:به معنی خوش شانسیست.
چشمه با آب کدر و تیره:شخص در معرض تهدید ناسازگاری قرار دارد
از چشمه ای آب زلال برداشتن و نوشیدن:خبر از یک موفقیت بزرگ،که در نتیجه تلاش و کوشش بدست آمده می دهد
از چشمه آب کدر برداشتن و نوشیدن:صاحب رویا با شخصی ریاکار سروکار پیدا می کند


چک بانکی
دیدن چک بانکی:از طرف کسی به خواب بیننده قولی داده شده،ولی معلوم نیست که آیا به آن قول وفا می شود یا خیر
چک صادر کردن:صاحب رویا نباید قولی را که نمی تواند یا نمی خواهد به آن وفا کند،به کسی بدهد


چکمه
چکمه ساق بلند دیدن:خبر از کاری پر زحمت می دهد


چماق
چماق در دست گرفتن:خواب بیننده در مورد مساله ای به تصمیم نهایی خواهد رسید
کسی را با چماق زدن:صاحب رویا سعی در مبارزه با دشمنان خواهد کرد
با چماق کتک خوردن:دشمن اندیشه های بدی در سر می پروراند


چمدان
دیدن یا خریدن چمدان:صاحب رویا به رازی پی خواهد برد
چمدان را باز دیدن:به خواب بیننده در مورد دزدان هشدار می دهد
چمدان کوچک هدیه گرفتن:خبر از یک واقعه مطلوب می دهد


چمنزار
دیدن چمنزار:ساعات خوشی را وعده می دهد
بر روی چمنزار دراز کشیدن:نشانه چیزیست که تاکنون به ندرت قابل ذکر و شایان توجه بوده،و به طور غیرمنتظره معنی و مفهوم پیدا می کند


چوبدستی،عصا
چوبدستی:در خواب نشانگر تمایلات جنسیست


چهره،صورت
چهره زیبا داشتن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست
چهره زیبا دیدن:به معنی خوشی و شادیست
چهره زشت داشتن:به معنی دلواپسیست
چهره خود را دیدن:وعده اخبار خوبی را نمی دهد
چهره آرایش شده:به معنی دوستان ناباب می باشد


چینی(شخص)
دیدن یک شخص چینی:صاحب رویا با سعی و تلاش به هدفش خواهد رسید
با یک چینی رفت و آمد کردن:خواب بیننده با شخصی ناباب سروکار چیدا می کند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ت-ث


تئاتر
دیدن تئاتر:خواب بیننده تمام وجود خود را صرف یک تصور گمراه کننده خواهد کرد
در تئاتر نشستن:خبر از یک بدبیاری بر اثر تصوری فریبنده می دهد


تابلو
دیدن تابلو:خوشحالی غیرمترقبه می آورد
خریدن تابلو:به معنی اوقات تلخی و کسالت است
فروختن تابلو:نشانه تجارب خوب است


تابوت
تابوت خالی دیدن:خواب بیننده بی جهت نگران آینده اش است
تابوت را با جسد دیدن:خبر از یک بدبیاری در زندگی زناشویی یا در یک شراکت می دهد
خود را در تابوت دیدن:نشانه رویدادی مسرت بخش در زندگی زناشویی یا در یک شراکت می باشد


تاج
تاج طلایی:نشانه به ظاهر و لباس خود بیش از حد اهمیت دادن است
تاج نقره ای یا تاجی از جنس یک فلز کم ارزش دیدن:خواب بیننده هدیه ای دریافت می کند
دیدن تاج گل گیاه آس:صاحب رویا در یک مراسم ازدواج شرکت کی کند،یا اینکه شخصا خود ازدواج می نماید
تاج گل داشتن:نشانه شادی و خوشحالیست
تاج گل طلایی دیدن:معنی این سمبل برای بیماران مرگ،برای اشخاص متمول موفقیت و برای فقرا بدبیاری می باشد
در معرض باد قرار گرفتن تاج گل:نویدبخش آینده ای بر وفق مراد می باشد
حمل کردن تاج گل:از خواب بیننده تقدیر می شود
تاج اسکلت مرده:به معنی یک بیماری مهلک می باشد


تار عنکبوت
دیدن تار عنکبوت:خواب بیننده باید روابط آسیب پذیری را که بین خود و دیگران برقرار نموده،از چشم بیگانگان پنهان نگه دارد.زیرا در غیر این صورت،این روابط به راحتی نابود خواهد شد
تار عنکبوت را خراب کردن:صاحب رویا به دلیل بی توجهی روابط خود را با دیگران از بین می برد


تب
تب داشتن:به معنی بی ثباتی در عشق و دوستی می باشد
دیدن بیمار تب دار:صاحب رویا از طرف دوستش ترک می شود


تبر
دیدن تبر:نشانه بدبیاریست
با تبر کار کردن:به معنی پیشرفت در کار می باشد


تجمل
تجملی زندگی کردن:نشانه کاهش درآمد است


تختخواب،بستر
تختخواب را خالی دیدن:خبر از فوت کسی می دهد
تختخواب را مهیا کردن:نشانه شادی ونشاط در خانه است
در تختخواب تمیز دراز کشیدن:به معنی رضایت از شرایط زندگیست
در تختخواب کثیف دراز کشیدن:به معنی نارضایتی از شرایط زندگیست
در تختخواب نتوان خوابیدن:نشانه عدم توافق است
با یک بچه در تختخواب خوابیدن:نشانه برآورده شدن امید و آرزوست


تخته سیاه
دیدن تخته سیاه:صاحی رویا به زودی به خاطر چیزی مجبور به پرداخت شهریه خواهد بود
بر روی تخته سیاه نوشتن:شخص به خاطر نیاموختن مطلبی زیان خواهد دید
دیگران را در حال نوشتن بر روی تخته سیاه دیدن:به خواب بیننده نصیحت خوبی می شود
پاک کردن تخته سیاه:شخص کاری را با دقت و فکر بیشتر نسبت به دفعه قبل شروع می کند


تخم مرغ
دیدن تخم مرغ یا داشتن آن:به معنی توافق در خانه است
تخم مرغ پیدا کردن:نشانه ارتباطی محکم با یک شخص می باشد.و در افراد مجرد نامزدی یا ازدواج تعبیر می شود
تخم مرغ بزرگی را دیدن یا در دست نگه داشتن:خبر از رخدادی بسیار پرمنفعت می دهد
مرغی را در حال تخم گذاشتن دیدن:نشانه اخبار بسیار خوبیست
تخم مرغ خوردن:به معنی از بین رفتن نگرانی در ارتباط با کمبود مواد غذایی می باشد
تخم مرغ قشنگی از جنس شکلات دیدن:نشانه آشنایی با شخصی باوقار و متشخص می باشد
تخم مرغ های رنگین دیدن:به معنی غم و غصه و اندوهی سخت می باشد
تخم مرغ قرمز دیدن:نشانه مرگ،یا خشم یک دوست،یا خطر آتش سوزی می باشد
تخم مرغ زرد دیدن:خبر از بیماری می دهد
به زمین انداختن تخم مرغ:نشانه اختلاف عقیده و غیبت و بدگویی از دیگران می باشد
تخم مرغ را باز کردن و در آن جوجه یافتن:خبر از سود و منفعتی کلان می دهد
جوجه را در حال بیرون آمدن از تخم دیدن:نشانه رویدادی خوشحال کننده در خانواده است،که موجب بهبودی اوضاع می شود
تخم مرغ گندیده به طرف کسی پرتاب نمودن:به خاطر بی انصافی و ظلمی که شخص مرتکب شده از او انتقام گرفته می شود
با تخم مرغ مورد اصابت واقع شدن:به معنی اعتراض یا تعقیب می باشد
با تخم مرغ غذا درست کردن:نشانه دعوت شدن از طرف شخصی جالب می باشد
تخم مرغ فاسد شده دیدن:خبر از نزاع در خانواده می دهد
تخم مرغ خریدن:خواب بیننده به سودی کلان دست می یابد
تخم مرغ آب پز شده:به معنی شادی فراوان است


ترازو
دیدن ترازو:در آینده نزدیک صاحب رویا تصمیم مهمی را اتخاذ می کند
دو کفه ترازو را دقیق میزان کردن،و چیزی را وزن نمودن:خواب بیننده در یک تصمیم گیری انتخاب صحیح را انجام می دهد
دیدن ترازویی که دو کفه آن میزان نشده،یا کم و زیاد نشان می دهد:خواب بیننده در یک تصمیم گیری انتخاب غلط را انجام می دهد


تراشیدن،زدودن
تراشیدن:در خواب نشانگر خوشبختی در عشق و دلدادگیست


ترور
ترور یا سوء قصد کردن را مشاهده کردن:به معنی هیجان بیش از حد می باشد،که به خوشی خواهد گذشت
خود ترور را انجام دادن:خواب بیننده خود را قربانی مساله ای بیهوده می نماید
خود مورد سوء قصد واقع شدن:نشانه خطرهای تهدیدکننده است
اگر در انجام سوء قصد خون ریخته شود:به معنی ضررهای شخصی یا شغلیست


تریاک
دیدن تریاک:نشانه هشدار است در برابر تمایل شخص،که ممکن است ار را به نابودی بکشاند
اگر به شخص تریاک تعارف شود:به خواب بیننده در ارتباط با یک کلاهبردار یا فریبکار هشدار می دهد
تریاک کشیدن:صاحی رویا فریب خواهد خورد
تریاک کشیدن دیگران را دیدن:به خواب بیننده در مورد افراد سهل انگار و بی فکر اخطار می کند
وارد بیغوله تریاک کشی شدن:شخص به کار یا ماجرای مخاطره آمیزی دست خواهد زد


تریبون
تریبون:خواب بیننده در آینده نزدیک سوژه اصلی رویدادی خواهد بود که درباره آن زیاد صحبت خواهد شد
خود در طول مراسم پشت تریبون ایستادن:صاحب رویا یک تبعیض غیردوشتانه را به چشم می بیند


تشنگی
تشنه بودن:خواب بیننده با اشخاص نابابی آشنا می شود
رفع تشنگی کردن:به معنی خوشبختی و سعادت است
احساس تشنگی کردن:به معنی خوشبختی و سعادت است
احساس تشنگی کردن،بدون آنکه بتوان آن را رفع کرد:غم و رنج و ناآرامی می آورد
در اثر تشنگی بسیار نالیدن:نشانه ثروت و اعتبار می باشد
تشنه بودن و یک بطری خالی پیدا کردن:صاحب رویا در یک ماجرای عشقی،یاس و ناامیدی را تجربه می کند
به تشنه آب دادن:نشانه تشکر و سپاسگزاریست
به تشنه ای آب ندادن:افکار ناخوشایندی به ذهن صاحب رویا خطور می کند

تشییع جنازه،مراسم تدفین
تشیع جنازه:در خواب نشانگر بزرگتر شدن خانواده یا ازدیاد اموال می باشد

تفنگ
دیدن تفنگ:خواب بیننده به کسی دلبستگی فراوان پیدا می کند
حمل کردن تفنگ:صاحب رویا به دنبال کسی می باشد
با تفنگ شلیک کردن:خواب بیننده دچار دستپاچگی و وضع ناراحت کننده ای می شود

تقویم
دیدن تقویم:صاحب رویا یک اتفاق غیرمنتظره ناخوشایند را تجربه می کند
تقویم نو خریدن:قول شادی بسیار را در آینده می دهد
تقویم قدیمی را دور انداختن:وضعیت خواب بیننده پس از دلواپسی های بسیار بهبود می یابد
تقویم خانگی را خواندن:شخص از وقایعی مطلع می شود که،که مدت زیادی خواهان دانستن آنها بوده است

تگرگ
بارش تگرگ را دیدن:به معنی خسارت فراوان است
بارش تگرگ را از یک پناهگاه دیدن:نشانه نارضایتی و اوقات تلخیست
گرفتار بارش تگرگ شدن:خبر از یک زندگی خانوادگی از هم پاشیده می دهد

تله
در تله افتادن:خواب بیننده به کسی که ارزشش را ندارد دل می بندد
کسی را به تله انداختن:چیزی که صاحب رویا از مدت ها پیش انتظار آن را می کشیده است،بدست می آورد

تمساح
دیدن تمساح:کسی نیاز مبرم به آشنایی با شخص دیگری دارد
تمساح های متعدد دیدن:یک واقعه غیرمترقبه در پیش است

توالت،مستراح
توالت ساده:خواب بیننده از دوستان ناباب پرهیز می کند
توالت مدرن:صاحب رویا باید منتظر ناراحتی و دردسر باشد

توپ(سلاح آتشین)
دیدن توپ:وحشت و فاجعه می آورد
با توپ شلیک کردن:نشانگر عزت و احترام و تولد شخصی برجسته است
غرش توپ را شنیدن:خواب بیننده خبری خوشحال کننده به دستش می رسد

تور
تور:در خواب نشانگر غرایز جنسیست

تیغ،خار
دیدن تیغ:نشانه مطیع و سربه راه شدن فردی سرکش است
با تیغ مجروح شدن:شخصی مشتاقانه منتظر خواب بیننده است
تیغ سلمانی:نشانگر دردسر در جمع خانواده است

ثروت
ثروت داشتن یا بدست آوردن:نگرانی مالی می آورد
ثروتمند بودن:خواب بیننده پول زیادی را از دست خواهد داد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ب-پ

باتلاق
دیدن باتلاق:صاحب رویا باید از یک نقشه یا کار از قبل آغاز شده ای،پیش از اینکه دیر شود،صرف نظر نماید.چون راه برگزیده شده،فقط مصیبت،فلاکت،ناکامی و نگرانی به بار می آورد
در باتلاق گیر کردن و به سختی در آن به سمت جلو حرکت کردن:به معنای کار طاقت فرسا و جنگهای سخت می باشد
کاملا در باتلاق گیر کردن:خبر از شکست کامل یک نقشه،یا بازگشت به وضعی بد و نامساعد را می دهد

باد
بادی که به صورت شخص می وزد:به معنی رودربایستی و خجالت است
بادی که به پشت شخص بوزد:نویدبخش پیشرفت خوب صاحب رویاست
چیزی را در حال وزیدن باد به این طرف و آن طرف رفتن دیدن:خبر از موضوعات تازه و نوظهور می دهد

بادام خوردن
بادام شیرین:به معنی تقدیر از خواب بیننده توسط دیگران،و یا تشکر از او به وسیله دوستانش می باشد
بادام تلخ:صاحب رویا با عدم موافقت دیگران،یا یاس و ناامیدی در محدوده ی دوست و آشنا رو به رو خواهد شد

بادبادک
بادبادکی کاغذی را در حال پرواز دیدن:به معنی بدشانسیست

بادبزن
بادبزن:در خواب نشانگر آن است که مقاصد واقعی،پنهان شده،یا جامه ی مبدل می پوشند.

باران
دیدن باران:بازگشت مجدد دوران بهتر را نوید می دهد
توسط باران خیس شدن:صاحب رویا سعادت و نیکبختی را در جایی خواهد یافت که هرگز انتظارش را ندارد
دیدن باران در آفتاب:به معنی سعادت و خوشبختی همراه با اشک می باشد

بازار
در بازار بودن یا از آنجا خرید کردن:صاحب رویا دچار ناپایداری یا عدم اطمینان در روابط با دیگران خواهد شد
در بازار کالا عرضه کردن:خبر از معاملات یا اقدامات نامطمئن و تغییرات شغلی می دهد
در بازار سرپوشیده بودن:خواب بیننده در برابر یک انتخاب یا تصمیم گیری قرار می گیرد

بازرگان
دیدن بازرگان:خواب بیننده سعی در مستقل نمودن خود دارد
از یک بازرگان نامه ای دریافت کردن:خواب بیننده مجبور می شود بدهکاری هایش را بپردازد
با بازرگانان بسیاری دور هم جمع شدن:خبر از یک کنفرانس بسیار مهم می دهد

بازی
بازی تفریحی،گروگیری یا بازی با توپ در هوای آزاد و مشابه آن:شخص را دست انداخته و مورد استهزاء قرار می دهند
بازی سرگرم کننده،که با اندیشیدن یا زبردستی همراه است:نشانه مشکل پیدا کردن با دوست یا نامزد خود و یا جدایی از آنها می باشد
دیدن بازی شطرنج:به صاحب رویا اخطار می کند که مواظب باشد
شطرنج بازی کردن:نشانه داشتن شریک عاقلیست که،صاحب رویا توسط او سودی فراوان کسب می کند
بازی شطرنج را بردن:خواب بیننده نمی داند آیا منافعی را که توسط شریکش به او پیشنهاد شده،غنیمت شمرده،بپذیرد،یا این فرصت را به وسیله اشتباهات خود از دست می دهد
بازی شطرنج را باختن:شخص به کمک شریکی عاقل،موفقیت و سودهای فراوانی را تصیب خود خواهد کرد

باغ
دیدن باغ:صاحب رویا دوست جدیدی پیدا می کند
در باغ به گردش پرداختن:به معنی خوشحالی و شادیست
در باغ کار کردن:نشانه رضایت در نتیجه انجام وظیفه می باشد
باغ را با حصار بلند دیدن:تقاضای خواب بیننده در ارتباط با موضوعی پذیرفته نمی شود
باغ را مراقبت نشده دیدن:صاحب رویا توسط مشاوران نابابی احاطه شده است

بال پرندگان
داشتن بال یا با آن پرواز کردن:غم و اندوه می آورد

بالن
دیدن بالن:به معنی هوشیاری بیش از حدیست که صاحب رویا تجربه می کند
خود را در یک بالن در حال پرواز دیدن:شخص از اهداف قابل دسترس دور می شود
ترکیدن بالن پر شده با گاز را دیدن:شخصی از دست خواب بیننده خشمگین و عصبانیست

بانک
پول به بانک واریز کردن:یکی از پنهانی ترین آرزوهای صاحب رویا برآورده می شود
از بانک پول برداشت کردن:به معنی بدهکاری می باشد
در بانک کار کردن:امید زیادی وجود دارد که وضعیت خواب بیننده بهتر شود

بانو
بانوان زیادی را دیدن یا با آنها صحبت کردن:شخص قربانی غیبت و بدگویی دیگران می شود

ببر
دیدن ببر:انسانی کینه جو کسی را به طور محسوس آزار خواهد داد
مورد تهدید یا حمله ببری واقع شدن:به صاحب رویا توسط شخصی کینه توز خسارات فراوانی خواهد خورد
ببری را کشتن:خواب بیننده شخصی کینه جو را اصلاح می سازد

بچه خوک
بچه خوک را دیدن یا غذا دادن:به معنی سعادت و موفقیت می باشد

بخار
دیدن بخار:نشانه کار بی حاصلیست که با تلاشی صادقانه انجام شده است
بخار یک لوکوموتیو را دیدن:صاحب رویا نقشه های بزرگی را در سر می پروراند
بر روی یک اجاق یا بخاری آب در حال تبخیر شدن را دیدن:خبر از اختلافات خانوادگی می دهد

بخاری دیواری
دیدن بخاری دیواری:اشاره به یک دلباختگی نامناسب یا علاقه مفرط و شوم می کند،که با خود پدیده های ناخوشایند به همراه می آورد

بخور
توزیع نمودن بخور:خواب بیننده توسط اشخاص متملق احاطه شده است

بدن،جسم
بدن بزرگ و زیبایی داشتن:از لحاظ مادی کامل بودن،یا داشتن سلامتی کامل و سعادت می باشد
بدنی در حال رشد داشتن:در مردها بهتر شدن اوضاع کاری،در دختران جوان،داستان دلدادگی؛در زنان جوان،بارداری؛و در زنان مسن،بخشش مادی را نوید می دهد
بدنی را در حال لاغر شدن یا چروک خوردن دیدن:به معنی سعادت و رفاه کاسته شده و بیماری می باشد
بدنی را در حال تحلیل رفتن دیدن:خبر از ضرری سخت یا یک بیماری مرگبار می دهد
داشتن زخم بر بدن یا زخمی شدن:صاحب رویا باید از چیزی صرف نظر کند
بدنی سنگین و بدون تحرک داشتن:باید در انتظار موانعی بزرگ یا یک بدبیاری جدی در مورد مساله ای بود
بدنی بدون وزن و معلق داشتن:خبر از موقعیت ها یا روابط مزاحم می دهد،که خواب بیننده نمی تواند خود را از آنها رها سازد
لخت کردن بدن:شخص دچار ننگ و رسوایی می شود
اگر بدن توسط دیگران عریان شود:خواب بیننده نباید فریب خورده و خود را به دام دیگران بیندازد
بدن شخص دیگری را برهنه دیدن:با گرایش شهوانی،آرزویی برآورده می شود.چنانچه تمایلات جنسی در کار نباشد،صاحب رویا کشفی حیرت انگیز انجام خواهد داد
بدن شخص دیگری را برهنه کردن:با تمایل شهوانی،نشانه داستان عاشقانه ممنوع و پنهانی می باشد.فقدان چنین تمایلی،باعث رسوایی کسی دیگر،یا افشا شدن یک دوستی ناباب می شود

برانکار
بر روی برانکار دراز کشیدن:صاحب رویا در انجام کاری موفق نخواهد بود
خود یک برانکار را حمل کردن:خواب بیننده در یک سانحه چیزهایی را که قابل نجات باشد،نجات خواهد داد

برج
دیدن برج:خواب بیننده جهشی بزرگ را با موفقیت انجام می دهد
فرو ریختن برج را دیدن:جهش بزرگی که امیدی بسیار به موفقیت آن می رفت،ناموفق خواهد ماند
نگهبان برج:صاحب رویا دلسرد و مایوس خواهد شد

برج فانوس دریایی
دیدن برج فانوس دریایی:شخص دچار وضعیتی ناگوار خواهد شد


برف
بارش برف را دیدن:خبر از اخباری می دهد که بخت و قبال را در آینده نه چندان دور به ارمغان می آورد
برف را روی منظره دیدن:به معنی خانه ای راحت می باشد
دیدن کولاک برف:صاحب رویا اوقات بسیار سختی را با موفقیت پشت سر می گذارد
گلوله برفی یا برف بازی را دیدن:شخص نباید اجازه دهد تا دیگران او را جهت انجام کارهای بد وسوسه نمایند
دیدن آدم برفی:صاحب رویا یک دوست کاملا خونسرد و بی احساس پیدا می کند
ساختن آدم برفی:خواب بیننده به طور موقت باید خیلی بی رحم و سنگدل باشد


برکه بزرگ،دریاچه کوچک
دیدن برکه بزرگ یا دریاچه کوچک:خیر از یک خوش شانسی تازه بعد از یک تجربه دردناک می دهد

برگ درخت،برگ کتاب
برگ کتاب را دیدن:به معنی کسب اطلاعات و دانش می باشد
برگ سبز و زیبای درختان را دیدن:خبر از برآورده شدن آرزویی می دهد
برگ های رنگارنگ یا پژمرده را دیدن:به معنی یاس،ناامیدی و نگرانیست
برگ های درختان را در حال ریختن دیدن:نشانه گرفتاری و بدبختیست

برنج
دیدن،پختن یا خوردن برنج:به معنی درآمد خوب می باشد

بزاق
بزاق دهان دیدن:به معنی کلاهبرداری یا کشمکش است

بزمجه،مارمولک
دیدن بزمجه:فلاکت و بدبختی توسط دشمنان پنهانی بوجود می آید
بزمجه سبز:به معنی سوء تفاهمیست که در پایان قضیه روشن می شود
بزمجه خاکستری:به معنی مناقشه و ناراحتیست که توسط اشخاصی که از اعتماد انسان سوء استفاده می کنند بوجود می آید

بستنی یخی
بستنی یخی خوردن:نشانه خوشبختی برای اشخاص سالم و مرگ برای لفراد بیمار می باشد

بسیج
دیدن بسیج:در رابطه با زندگی شخصی صاحب رویا راجع به موضوعی شدیدا عصبانی می شود

بشقاب
دیدن بشقاب:صاحب رویا برای صرف غذا دعوت می شود
شکستن بشقاب:از یک دعوت منافع بخصوصی عاید شخص می شود

بطری
دیدن بطری:خبر از ساعات شاد و لذت بخش می دهد
دیدن بطری شکسته:به معنی پیشامدی ناکوار و تلخ می باشد
دیدن بطری خالی:اشاره به فقدان چیزی که مورد احتیاج است دارد
بطری را با آب دیدن:خواب بیننده آینده خوبی را پیش رو دارد

بلبل
دیدن بلبل:به معنی سعادت و خوشبختی در زندگی زناشویی،یخصوص در دلدادگی می باشد
آواز بلبل را شنیدن:به صاحب رویا مخفیانه بسیار عشق ورزیده می شود
بلبل را در قفس زندانی کردن:خواب بیننده مقاصد کثیفی دارد
بلبل را در قفس دیدن:به شخص در مورد مقاصد کثیف دیگران هشدار می دهد

بلندگو
دیدن بلندگو:خبر از اخبار مهم می دهد
شنیدن صدای بلندگو:صاحب رویا به راز مهمی پی خواهد برد
از بلندگو موسیقی زیبا و خوش نوا شنیدن:به معنی لذت بردن از یک شادی پنهانیست
از موسیقی صدای بدنوا شنیدن:خواب بیننده در معرض خطری مخفیانه قرار دارد


بلیط(مسافرت)
خریدن بلیط:خواب بیننده باید در صبر استقامت پیشه کند

بمب
دیدن بمب:خبر از پیشامدی غیرمنتظره و نامطلوب می دهد
بمب را بر روی کسی انداختن:به معنی آغاز دشمنی توسط دیگران است
بمب را در حال انفجار و نابود کردن دیدن:نشانه به وقوع پیوستن سانحه ای می باشد
سوء قصد با بمب را دیدن:صاحب رویا بدون اینکه اصلا متوجه خطریس که در کمین اوست باشد،از چنگ آن خواهد گریخت،یا شاید تاکنون گریخته باشد

بنزین
دیدن بنزین:نشانه میل و علاقه شدیدیست که به سرعت شعله ور شده و با همان سرعت نیز دوباره خاموش می شود
بنزین را در حال سوختن دیدن:گفت و شنودهای خوشحال کننده در نظر است

بنفشه
دیدن بنفشه:صاحب رویا در صدد است برخی از عقایدش را تغییر منفی دهد
چیدن،هدیه کردن یا هدیه گرفتن بنفشه:خبر از خوشبختی و سعادتی خالصانه می دهد


بوسه
بوسه دادن:خواهش کسی پذیرفته نخواهد شد
مردی را بوسیدن:شخص یک پیام خداحافظی دریافت می کند
مادر را بوسیدن:به معنی آرزوی نوازش و ملاطفت داشتن است
شخص پیری را بوسیدن:به معنی یاس و ناامیدی در یک زندگی عاشقانه می باشد
بوسیدن دست ها:خبر از خوش اقبالی در زندگی،و عشق و دوستی می دهد
دیگران را در حال بوسیدن یکدیگر دیدن:نشانه اندوه فراوان است
زمین را یوسیدن:به معنی غم و غصه و فروتنی شخص می باشد
بوسیدن صورت:نشانه توفیق و کامیابیست
میل بوسیدن داشتن،اما اجازه آن را نداشتن:صاحب رویا به افسردگی شدید دچار می شود
توسط کسی بوسیده شدن:خواب بیننده بسیار مورد توجه و احترام دیگران است
یکدیگر را بسیار یوسیدن:صاحب رویا روزنه های امید بسیار عالی خواهد داشت


بهار
خود را در حال دیدن رویای بهار دیدن:صاحب رویا آرزویی دارد که هرگز برآورده نخواهد شد


به دار آویختن،آویزان کردن
رخت و لباس را برای خشک شدن به بند آویختن:صاحب رویا آرزوی محیط بهتری را دارد،که در برخی موارد نیز برآورده خواهد شد
به دار آویختن:وضعیت فعلی شخص به سمت بهتر شدن در حال حرکت است
به دار آویخته بودن یا شدن:خبر از خوشبختی،سعادت و افتخار خواب بیننده می دهد


بهشت
دیدن بهشت:وعده دوران مطابق میل و کاملا مساعد را می دهد
خود را در بهشت دیدن:به صاحب رویا در مقابل غرور نابجا هشدار می دهد
سیب های بهشتی:صاحب رویا باید منتظر جریانات ناخوشایند فراوان باشد


با گلوله به قتل رسیدن
به ضرب گلوله کشته شدن:به معنی عزت و احترام می باشد


به کسی تو خطاب کردن
به کسی تو خطاب کردن،یک شخص عالی رتبه را تو خطاب کردن:آینده ای عالی را پیش بینی می کند


به کسی خندیدن
به کسی در خواب خندیدن:نشانه داشتن آرزوهای احمقانه است

بیل
بیل:در خواب نشانگر کاری پر زحمت است

بیمار
بیمار بودن:از کسی دلجویی خواهد شد
بیماران را عیادت کردن:به معنی شادی و نشاط می باشد
بیماری آب مروارید:صاحب رویا در مورد چیزی اطمینان خواهد یافت

بیمه
با بیمه قرارداد بستن:نشانه ضرر و زیان یا صدمه می باشد

بینی
بینی بیش از حد بزرگ یا چشمگیر دیدن:خواب بیننده نباید در امور دیگران دخالت کند
خود را با یک بینی بیش از حد بزرگ یا چشمگیر دیدن:صاحب رویا نباید در انجام یک نقشه یا کاری،توسط سخنان پرت و پلا و بیهوده دیگران منحرف شود
توسط بینی نتوان هوا را تنفس کردن:شخص در انجام کاری دچار موانع و مشکلات فراوان می شود
داشتن یک بینی در حال خونریزی:به معنی ضرر مالی می باشد

بیوه زن یا مرد زن مرده
بیوه زن یا مرد زن مرده را دیدن یا خود بودن:شخص از یک عذاب روحی رها نخواهد شد

بیهوشی،اغما
بیهوش شدن:قول میراث یا هدایای دیگر را می دهد
کسی را در حال بیهوش شدن دیدن:خواب بیننده از کسی پول قرض می کند

پادشاه،ملکه
دیدن پادشاه:صاحب رویا معاملات خوبی انجام داده،و ثروتمند می شود
خود،پادشاه بودن:خواب بیننده بیش از حد به توانایی های خود اطمینان دارد
در قصر زندگی کردن:به طور کلی به معنی اصلاح وضعیت صاحب رویاست
پادشاهان را در حال نزاع با یکدیگر دیدن:خبر از تغییرات گسترده اجتکاعی می دهد
قتل پادشاهی را دیدن:صاحب رویا باید انتظار تغییرات نامساعد و ناگهانی اوضاع اقتصادی را داشته باشد
تاج پادشاهی را دیدن:خوش شانسی می آورد
خود تاج گذاری کردن:خواب بیننده در یک زمان کوتاه هدف بزرگی را به دست می آورد


پارس کردن سگ
پارس سگ را شنیدن:به صاحب رویا در مورد یک خطر ناشناخته هشدار می دهد
سگ ها را در حال پارس کردن دیدن:در اطراف شخص،اشخاصی وجود دارند که مقاصد شومی را در سر می پرورانند
چنانچه سگ ها به انسان پارس کنند:صاحب رویا باید بسیار محتاط و خونسرد باشد


پارک
دیدن پارک:نوید دوستان ثروتمند را می دهد
در پارک گردش کردن:خواب بیننده آدم خوش مشرب و معاشرتی شده،ویا در یک جشن زیبا و باشکوه شرکت خواهد کرد


پاره کردن
پاره کردن نامه یا نوشته های دیگر:به معنی اخباری ناخوشایند می باشد
چیزهای دیگر را پاره کردن:خواب بیننده مجبور به انجام وظیفه ایست که باب طبعش نمی باشد


پالتو،مانتو
پالتوی جدید دیدن:صاحب رویا فرصتی بدست می آورد که باید از آن حداکثر استفاده را بنماید
پالتوی قدیمی دیدن:یک بدیاری خواب بیننده را تهدید می کند
پالتوی جدید پوشیدن:وضعیت فعلی شخص رو به بهبودی خواهد رفت
پالتوی جدید را از تن درآوردن:به معنی بدتر شدن اوضاع فعلی صاحب رویاست
پاره کردن پالتو:نشانه رابطه ایست که گسسته شده و از بین می رود
پالتوی قدیمی پوشیدن:خبر از یک حالت اضطراری،بیچارگی و نگرانی می دهد
پالتوی قدیمی را از تن درآوردن:نشانه سبک شدن از ترس و نگرانیست
ترمیم کردن پالتو:یک مساله ی سر هم بندی شده،در شخص ایجاد نگرانی می کند
دیدن کسی که محکم خود را در پالتو پیچیده است:این خطر وجود دارد که صاحب رویا بوسیله اعمال ریاکارانه دیگران فریب داده شود و به او صدمه برسد.اعلام یک راز نشانه دیگر این سمبل است
چندین پالتو دیدن:خواب بیننده به وضعی ناهنجار دچار خواهد شد


پای برهنه
راه رفتن با پای برهنه:نشانه بهتر شدن سلامتی می باشد
با پای برهنه در آب زلال راه رفتن:معنی خوبی دارد
با پای برهنه روی چمن راه رفتن:معنی بسیار خوبی دارد
با پای برهنه روی سنگ ها راه رفتن،که پای انسان را نیز درد بیاورد:در انجام یک کار باید انتظار مشکلات را داشت


پاییز
دیدن پاییز یا احساس کردن آن:نشانه کاهش یافتن شدت و قدرت دلدادگی می باشد


پختن(نان یا شیرینی)
نان پختن:به معنی خوشبختی و سعادت است
شیرینی پختن:موقعیت فعلی خواب بیننده شکل بهتری به خود می گیرد
نوع مخصوصی از آب نبات و تافی پختن:بعضی از آرزوهای صاحب رویا برآورده می شود


پدر
پدر خود را در قید حیات دیدن:شخص قصد دارد در خانواده ننگ و رسوایی به بار بیاورد.و در این خصوص وظیفه اش در برابر خانواده به او گوشزد می شود
پدر خود را فوت شده دیدن:خبر از یک شادی یا یک کمک پیش بینی نشده می دهد


پر
پر سفید دیدن:صاحب روی از یک سوءظن نادرست تبرئه می شود
پر سیاه دیدن:به معنی غم و غصه طولانی می باشد
پر در حال پرواز دیدن:خواب بیننده به شانس خود بیهوده امیدوار است
با پر زینت شدن:به معنی سفری طولانی می باشد
با جاروی پردار کار کردن:نشانه یک زندگی خانوادگی سعادتمندانه می باشد
با قلم پردار نوشتن:نشانه خبر خوبیست که به زودی بدست صاحب رویا می رسد
داشتن پر بر کلاه:به معنی برآورده شدن آرزوهای شخص می باشد
دیدن پر رختخواب:به معنی آزردگی و رنجش می باشد
پر رختخواب خریدن:نشانه وضع مالی خوب می باشد


پرتو نور،شعاع نور
دیدن پرتو:خبر از سلامتی و تندرستی می دهد

پرتو نگاری(اشعه ایکس)
پرتو نگاری کس دیگری را دیدن:فردی که صاحب رویا می پنداشت او را کاملا می شناسد،چهره دیگر خود را ناگهان نشان می دهد
پرتونگاری خود را دیدن:خواب بیننده توسط اشتباهات خود،دچار وضعیتی ناخوشایند می شود


پرچم،بیرق
پرچم را افراشته دیدن:ناراحتی و غم و غصه می آورد
حمل کردن پرچم:به معنی احترام و حیثیت می باشد
پایین آوردن پرچم:نشانه پشیمانی از انجام کاری می باشد
پرچم سیاه:خبر از دشمنی می دهد
پرچم ملی را حمل کردن:خواب بیننده به کشورش خدمتی می کند
در هوا به این سو و آن سو تکان خوردن پرچم:خبر از فرا رسیدن دورانی خوش و مطلوب را می دهد


پرده سینما،اکران دیدن
پرده نازک سینما:به معنی رفاه و ثروتمندیست
دیدن پرده ضخیم سینما:خواب بیننده جهیزیه خود را خواهد گرفت
پرده سینما را سفید و تمیز دیدن:نشانه آغاز دورانی مساعد است
پرده سینما را کثیف یا پاره دیدن:نشانه عدم موفقیت در کار و تجارت است
ساختن پرده سینما:خبر از موفقیت در کار و تجارت می دهد
در اختیار داشتن پرده سینما:به معنی مال و ثروت است


پرستش کردن
ستایش یک زن:نشانه افتخاری بزرگ و ثروت می باشد
ستایش یک مرد:صاحب رویا به اوضاع و احوال و شرایط بهتری نائل می شود


پرنده
پرنده را دیدن یا صدای آن را شنیدن:پرندگان آوازه خوان به معنی اخبار،پرندگان مهاجر نشانه تغییر و تحول و پرندگان شکاری نشانه وجود دشمن است
قفس خالی پرنده را دیدن:نشانه فریب،یاس و ناامیدی،یا یک خسارت می باشد


پرواز کردن
پرواز کردن با هواپیما:نقشه ای بلندپروازانه موفق نشده،علاوه بر آن ضرر و زیان هم به همراه می آورد
خود بال داشتن:نگرانی ودلواپسی می آورد
بدون بال پرواز کردن:به معنی شادی و نیکبختیست
هنگام پرواز سقوط کردن:خواب بیننده در یک قضیه ی توام با سوء نیت کشیده می شود
کسی را در حال پرواز دیدن:حسادت می آورد
با بالون پرواز کردن:آرزوهای صاحب رویا برآورده می شود


پری
دیدن پری:نشانه یک رویداد زیبای عاطفی می باشد
توسط پریان احاطه شدن:خواب بیننده در تردید است که نسبت به کدام یک از دو نفری که در سر راهش قرار دارند،علاقه مند می باشد،و به کدام یک دل ببندد
هنگامی که شخص به طرف پریان دست دراز می کند،آنان را در حال فرار یا ناپدید شدن ببیند:خبر از پیشامد عشقی غم انگیز میدهد


پستان حیوانات ماده پستاندار
پستان حیوانات:خواب بیننده مجبور به تقسیم دارایی خود خواهد شد


پستچی
پستچی:در خواب نشانگر سلامتی و شادابیست


پل
دیدن پل:معنی آن معادل آرزوهای مخالف یکدیگر می باشد.این عمل باعث می شود که شخص برد را در زندگی تجربه کند
پل های متعدد را دیدن:به معنی غصه و دلتنگی می باشد
روی پل راه رفتن:صاحب رویا باید در زندگی محتاط و مراقب باشد
از روی پل افتادن:به معنی موانع بسیار در کار و تجارب می باشد
روی یک پل قدیمی و نامطمئن راه رفتن:خواب بیننده از چنگ یک خطر به سلامت خواهد گریخت
روی یک پل خیلی طویل راه رفتن:شخص به پیشرفت های بسیاری در زندگی نائل می شود


پله برقی
پله برقی دیدن:نشانه سود و منفعتیست،که توسط کسی به خواب بیننده می رسد
استفاده کردن از پله برقی:صاحب رویا راه سختی را پیشروی خود خواهد داشت


پلیس
دیدن پلیس:به معنی هشدار در مقابل بی دقتی و نادرستیست،که خواب بیننده در شرف انجام آن می باشد
از پلیس کمک خواستن:صاحب رویا در نظر دارد با کسی به مناقشه لفظی شدید بپردازد،اما باید بسیار مراقب باشد
با پلیس سروکار پیدا کردن:ناخوشایندی ها و محدودیت ها،زندگی خواب بیننده را تلخ می کند
توسط پلیس یاری شدن:مساله ای ناخوشایند به خوبی پایان می یابد


پورسانت،بهره
پورسانت پرداختن:صاحب رویا پاداشی دریافت می نماید
پورسانت گرفتن:خواب بیننده باید خسارت عمل اشتباه خود را بپردازد


پیامبر
پیامبر بودن:صاحب رویا دست کم گرفته خواهد شد
دیدن پیامبر:خبر از برملا شدن یک راز می دهد.یا اینکه خواب بیننده از چیزی که خواهان داشتن آن می باشد،مطلع می شود.اخباری که پیامبر در خواب اعلام می دارد،باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد،زیرا غالبا رویدادها در مسیر همان اخبار قرار دارد


پیانو
پیانو خریدن:خواب بیننده بیشتر از آنچه که مجاز است،پول خرج می کند
نواختن پیانو:صاحب رویا اوقات خود را در وقف مسائل بیهوده خواهد نمود


پیپ
دیدن پیپ:خبر از دیدار دوستی قدیمی می دهد
پیپ کشیدن:صاحب رویا کشف غیرمنتظره ای خواهد کرد،که در منزل هم بسیار راحت و آسوده می تواند باشد


پیچ
دیدن پبچ:خواب بیننده باید به چیزی که دارد محکم بچشبد
پیچاندن پیچ:صاحب رویا ارتباطی همیشگی با کسی برقرار می کند
پیچ شل:نشانه از دست دادن رابطه ای سودآور می باشد
گم کردن پیچ:نشانه از دست دادن رابطه ای سودآور می باشد


پیروزی،علامت برد
دیدن پیروزی:در خواب نشانگر آن است که در آینده ای نزدیک مقدار کمی شانس در انتظار صاحب رویا می باشد


پیر،کهنسال
خود پیر بودن:خواب بیننده از دید خودش جوانتر است


پیشگو،فالگیر
پیشگو را دیدن،یا با او صحبت کردن:چنانچه یک پیشگویی مطرح باشد،غالبا مساله بر سر جریانیست که در آینده نزدیک به وقوع می پیوندد.اگر خواب بیننده جزئیات پیشگویی را به یاد نیاورد،نشانه آن است که در انجام کاری،یک پیوند خوب برای او بسیار پرارزش می تواند باشد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

-الف


آب
آب زلال:به معنی موفقیت و برد است
آب راکد و کثیف:نشانه ی روابط مبهم و نا مطمئن است

آبشار
دیدن آبشار:نشانه تباهی یکی از اعضای خانواده است

آبله داشتن
آبله یا دیدن آن:خواب بیننده به ثروت خواهد رسید

آب مروارید
آب مروارید:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا در مورد چیزی اطمینان حاصل می کند

آتش
دیدن آتش:آتش با شعله های روشن،به معنی عشق ورزیدن به خودی هاست. و با دود زیاد خبر از گرفتاری می دهد.
در زمین بایر آتش روشن کردن:خواب بیننده یک پیمان دوستی طبق دلخواه خود خواهد بست.
دور آتش رقصیدن یا دیگران را در حین انجام این عمل دیدن:نشانه انجام یک پیک نیک شاد و فرح بخش است
در آتش افتادن:به معنی ضرر و زیان فراوان است
آتش را در بخاری یا اجاق دیدن:به معنی حساب باز کردن روی بچه دار شدن،یا داشتن خوشحالی و شادی فراوان توسط بچه ها می باشد
در بخاری اجاق آتش را خاموش کردن:نشانه یک بیماری جدی است

آتش نشانی
دیدن آتش نشانی:صاحب رویا به دردسر بزرگی دچار خواهد شد

آخور
دیدن آخور:به معنی سود و منفعت است

آدم ربایی
آدم ربایی کردن:به معنی قول ازدواج یا پیمان دوستی است
ربودن یک کودک:به معنی خوش شانسی غیرمنتظره می باشد

آدم کوتوله دیدن
آدم کوتوله:خواب بیننده با کسی آشنا خواهد شد که در برابر او احساس حقارت می کند

آدم لاغر دیدن
آدم لاغر:به معنی بدبختیست

آذرخش،صاعقه
دیدن آذرخش:به معنی ضرر مالی،غم م غصه،نزاع در خانواده و دردسر و ناخشنودی در کسب است
آذرخش را در بالای سر یا منزل مسکونی دیدن:خبر از ضرر و زیان در مال و زندگی می دهد
برخورد کردن آذرخش به انسان بدون آنکه به او صدمه بزند:به معنی خطریست که شخص ازچنگ آن خواهد گریخت
توسط آذرخش صدمه دیدن:نشانه ضربه غیرمترقبه سرنوشت یا اخبار نا خوشایند است
آذرخش را به عنوان انعکاس نور دیدن:به معنی نعمت و موهبت است
رعد و برق دیدن:خبر از دیدار مجدد شادی آور با یک دوست را می دهد
اصابت کردن با رعد و برق:نشانه ضرر و زیان مالی است

آرایش،تزیین
آرایش،تزیین:خواب بیننده پیشامدهای بزرگی را تجربه می کند

آسمان
دیدن آسمان آبی:خبر از شادی می دهد
دیدن آسمان قرمز:به معنی همه گونه ناسازگاریست
دیدن آسمان ابری:تعبیر آن،نااستواری در زندگی می باشد
آسمان را گرفته دیدن:به معنی کسالت است
آسمان را با ستارگان فراوان دیدن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست

آسیاب
دیدن آسیاب:قول یک رویداد خوشایند و پرمنفعت را می دهد
متوقف دیدن آسیاب:به معنی شانس در دلدادگی و زندگی می باشد
سر و صدای آسیاب را شنیدن:نشانه یک کار پر ارزش است

آشپزخانه
دیدن آشپزخانه:یک شی مورد علاقه صاحب رویا توسط شخصی شکسته خواهد شد

آشنایان
آشنایان را ملاقات و یا با آنها صحبت کردن:خبری تازه به گوش صاحب رویا خواهد رسید

آفتابگردان
داشتن آفتابگردان:به معنی ضرر و زیان بسیار می باشد

آلت،ابزار
ابزار در خواب:نشانگر سعادت خانوادگی می باشد

آلت تناسلی
آلت تناسلی:درخواب نشانگر رها شدن فرد از بار و فشار وارده بر اوست،که در نتیجه باعث آرامش روحی او می شود.تعبیر دیگر این سمبل،بروز عقده ها،آرزوهای طرد شده و غیره می باشد

آلو
آلو یا خوردن آن:نشانه رضایت از زندگی می باشد

آمیزش
آمیزش:در خواب نشانگر غرایز جنسی است.و در سنین بالاتر نشانه نوآوری می باشد
آمیزش با همسر:به معنی غم و غصه است

آنتن
دیدن آنتن یا مالک آن بودن:خبر از دوستانی می دهد که در دوردست زندگی می کنند
آنتن را به رادیو متصل ساختن:به معنی توانگری مالیست
آنتن را با زمین ارتباط دادن:خواب بیننده با نیروهایی قوی قادر به انجام کاری بزرگ می شود
آنتن را قطعه قطعه کردن:به معنی اخبار بد و ناخوشایند می باشد

آواز خنده دار
آواز خنده دار خواندن:به معنی یک پیشامد فرح بخش می باشد
با کس دیگر آواز خواندن:نشانه یک آشنایی مطلوب می باشد

آهک
سوزاندن آهک:شخص باید برای یک زندگی بهتر بیشتر تلاش کند
کوره آهک:صاحب رویا عمری دراز خواهد داشت

آهن
آهنگری کردن:به معنی دعوا و نزاع می باشد
دیدن آهن سرخ:نشانه عشق و محبت فراوان است
دیدن آهن قدیمی و زنگ زده:خواب بیننده از دوست خود جدا خواهد شد
با یک تکه آهن کتک خوردن:خبر از اندوه و غصه فراوان می دهد
ذوب کردن آهن:به معنی دوستی و محبت می باشد
ورقه آهن:شخص دارای شخصیتی پایدار است
نرده آهنی:به معنی وجود موانع می باشد
زنجیر آهنی:نشانه آینده نامعلوم می باشد
حلقه آهنی:صاحب رویا در جشنی به مناسبت سالگرد ازدواج کسی شرکت خواهد کرد،یا خود این جشن را می گیرد

آهنربا
آهنربا دیدن:خبر از ایجاد یک رابطه یا آشنایی مهم می دهد
دیدن اینکه چگونه اشیا توسط آهنربا جذب می شوند:شخص چیزی را که برای او بسیار با ارزش است، از دست می دهد
خود توسط آهنربا جذب شدن:خواب بیننده به کسی دل می بندد
با آهنربا کار کردن،و افراد دیگر یا اجسام را با آن جذب کردن:نشانه جدایی یا فاصله گیری از یک شخص،یا چیز مورد علاقه می باشد

آیین و مراسم مذهبی
دیدن آیین و مراسم مذهبی:نشانه خوش اقبالی،برکت و افتخار می باشد
خود در مراسم مذهبی شرکت کردن:به معنی رهایی از نگرانی ها و مشکلات می باشد

آیینه
دیدن آیینه:تذکر به خودشناسی می دهد
خود را در آیینه دیدن:خواب بیننده به وجود خطایی در خود پی می برد،یا اینکه این خطا به او گوشزد می شود.تعبیر دیگر آن خود را معصوم و مهربان دیدن است
آیینه را شکستن یا آن را شکسته دیدن:به صاحب رویا روش بهتر انجام شدن کاری آموخته می شود
سفارش ساخت آیینه را دادن:نشانه خیانت است

ابر(حمام)
ابر حمام را جهت شست و شوی دیدن:خواب بیننده باید با بدگویی دیگران با آسودگی خاطر مبارزه کند،زیرا در غیر این صورت،حمایت و پشتیبانی معنوی یک شخص مهم را از دست می دهد
خود را با ابر حمام شستن:شخص اتهامی را با دلیل و برهان رد خواهد کرد

ابرو
ابروی پرپشت داشتن:نشانه شادی در زندگیست
ابروی در حال ریزش،کم پشت یا سوخته دیدن:به معنی ضرر و زیان می باشد

ابریشم
دیدن ابریشم:وعده یک محل سکونت دلپذیر و توام با رفاه را می دهد
تولید کردن ابریشم:صاحب روبا دوستان زیادی خواهد یافت،که در نزد او احساس راحتی و آرامش می کنند

ابلیس،شیطان
دیدن ابلیس:شخص از روی علاقه و میل شدید نسبت به انجام یک عمل نسنجیده،دچار نزاع های ناراحت کننده و خطرناک می شود
توسط ابلیس تهدید و یا مورد حمله واقع شدن:خواب بیننده بر اثر عملی نسنجیده،دچار نزاع های ناراحت کننده و خطرناک می شود

اتاق دیدن
اتاق دیدن یا در آن بودن:خواب بیننده به زودی خانه فعلی خود را عوض خواهد کرد

اتو دیدن
اتو دیدن یا استفاده کردن از آن:نشانه سود و منفعت است
چیزی را با اتو سوزاندن:نشانه مطلوب در زندگی صاحب رویاست

اجاق
اجاق با آتش:نشانه آرامش و رفاه بسیار می باشد
اجاق بدون آتش:شخص توسط دیگران ترک می شود

اختراع
اختراع کردن:خواب بیننده خبری دریافت خواهد کرد،که در آن کسی مامور تغییر چیزی در اوضاع زندگی کنونی او می شود
با اختراع موفقیتی حاصل نکردن:شخص آرمان های بیش از حد ایده آلی دارد،که در عمل،غیرقابل تحقق بخشیدن است

اخراج،عزل
اخراج شدن:به معنی نگرانی و غم و غصه می باشد

اداره
اداره:نشانگر کاهش آزادی فردی می باشد

ادرار
ادرار کردن:موقعیت شخص مساعدتر می شود
نوشیدن ادرار:خواب بیننده سلامتی خود را بدست می آورد
در تخت ادرار کردن:به معنی تمرین پرهیزکاریست

ادویه
دیدن ادویه:به معنی درآمد فراوان و شادی می باشد

ارتش
دیدن ارتش:به معنی نگرانی درباره آینده است
ارتش را در حال رژه دیدن:نشانگر تغیرات بزرگی که در زندگی صاحب رویاست
به ارتش ملحق شدن:تعبیر آن موفقیت تجاریست
ارتش را در حال جنگ دیدن:باید در انتظار ثروت های هنگفتی بود

ارواح
خواب ارواح را دیدن:صاحب رویا با افراد خوش نیتی سر و کار پیدا می کند

اره دستی
اره دستی دیدن:نشانگر آن است که صاحب رویا کاری را به نحو مطلوبی انجام می دهد

ازدواج
رویای آرزو:تجزیه و تحلیل ازدواج انجام گرفته یا در شرف انجام
ازدواج کردن:تعبیر آن خوشبختی ومنفعت است
با یک بیوه زن یا مرد بی زن ازدواج کردن:خبر از نگرانی و دلواپسی فراوان می دهد
ازدواج نامشروع:نشانه خطر آتش سوزیست
همسر(زن):به معنی توانگری می باشد
شوهر:به معنی تامین بودن است
طلاق:نشانه تهمت نابجا و نارواست

از گور برخاستن
از گور برخاستن:در خواب نشانگر نجات یافتن از بیچارگی و آغاز تحولی درونیست

اژدها
دیدن اژدها به عنوان موجودی افسانه ای:خواب بیننده مورد لطف و حمایت اشخاص بلند مرتبه واقع می شود
دیدن اژدهای خشمگین و عصبانی:به معنی ضرر و زیان فراوان می باشد
توسط اژدها زخمی شدن:خواب بیننده توسط دشمنی قوی مورد تهدید واقع می شود
کشتن اژدها:صاحب رویا موفق به رهایی خود از یک موقعیت سخت می شود

اسب
اسب را با زین یا بدون آن در چراگاه دیدن:علامت استقلال و وابسته نبودن شخص به دیگریست
دیدن اسب در طویله:به معنی رفاه و آسایش است
اسب را زین شده و بدون سوارکار دیدن:نشانه ترقی فوق العاده خواب بیننده است
سوار اسب آرام شدن و سوارکاری کردن:به معنی ترقی راحت و بدون دردسر صاحب رویاست
سوار اسب ناآرام و غیر اهلی شدن و سواری کردن:پس از غلبه شخص بر مشکلات و موانع سخت بسیار،یک موفقیت با دوام و مطلوب ایجاد می شود
اسب سرکش را نتوان رام کردن:خواب بیننده به هدفش نخواهد رسید
قصد سوار شدن اسب را داشتن و نتوانستن:صاحب رویا آدم بدقدمیست
اسب غیر اهلی و لگدانداز را دیدن:به معنی مشکلات تهدید کننده است،که شخص بر آنها غلبه خواهد کرد
سوار اسب رمیده شدن و نیفتادن:صاحب رویا از یک وضعیت بسیار خطرناک،با موفقیت رهایی می یابد
با اسب از روی گودال یا مانع پریدن:خواب بیننده با قدرت تمام بر تمامی موانع زندگی اش غلبه می کند
از اسب بر زمین افتادن:خبر از یک خطر می دهد
چمن خوردن اسب را دیدن:یک رویداد ناگوار در کمین است
دیدن اسب در حالی که به سوی قند یا نان بو می کشد:به صاحب رویا قول یک دوست باوفا را می دهد
اسب را با افسار هدایت کردن:ابتدا چس از دقت و ملاحظه فراوان،شخص باید کاری را شروع کرده،و سپس آهسته و مطمئن به سمت هدف برود
اسب را در حالی که با افسار روی دو پا بلند می شود،دیدن:به معنی یک موفقیت پر زحمت است
اسب را در حالی که افسارش را به زور باز کرده اند دیدن:با وجود تمام زحمتی که صاحب رویا می کشد،با عدم موفقیت رو به رو می شود
هدایت کردن اسب خود را دیدن:به معنی بی وفایی در خانواده است
اسب را با یراقی معمولی،متصل به گاری دیدن:خبر از یک زندگی سرشار از تلاش و کار می دهد،که در پایان با موفقیت رو به رو خواهد شد
اسب را با یراقی پر ارزش،متصل به یک کالسکه بسیار شیک دیدن:به صاحب رویا قول عزت و شرف و افتخار می دهد
اسب رمیده را با یک گاری دیدن:موجودیت و خانه و زندگی شخص در معرض خطر جدیست
زمین خوردن اسب و واژگون شدن گاری را دیدن:نشانه لطمه به موجودیت خواب بیننده و خوشبختی خانوادگیست
خود را در یک کالسکه واژگون شده یافتن:به معنی یک پایان غم انگیز و سرشار از ناامیدیست
اسب تربیت شده را در سیرک دیدن:صاحب رویا یک حامی پرقدرت خواهد داشت
کره اسب دیدن:قول یک رویداد بسیار خوشحال کننده را می دهد
اسب گاز گیرنده دیدن:صاحب رویا شادی را تجربه خواهد کرد
اسب هلاک شده دیدن:به معنی ضرر و زیان است
اسب را دهنه و یراق زدن:صاحب رویا کار جدیدی را شروع خواهد کرد
اسب به رنگ زرد خاکستری:خبر از رسیدن یک دوست می دهد
اسب نر:برای زنان نشانگر غرایز جنسی خالص و جست و جو به دنبال یک زندگی قدرتمننه است
مردان را سوار بر اسب دیدن:خواب بیننده امید برآورده شدن آرزوهایش را دارد
توجه:در اسب سفید،تعابیر موافق ذکر شده تشدید و تعابیر ناموافق، تضعیف می شود.و در اسب سیاه،تعابیر ناموافق تشدید و موافق تضعیف می گردد

اسباب کشی
اسباب کشی کردن:صاحب رویا در آینده مجبور می شود بر اثر پیشامدی،حالات مبهم خود را کاملا تغییر دهد

استخوان
دیدن استخوان:به معنی کار زیاد می باشد
گوشت استخوان را گاز زدن:نشانه نگرانی غذاییست
استخوان را جلوی سگ انداختن:خواب بیننده علی رغم خوبی کردن در حق کسی،با ناسپاسی مواجه خواهد شد
دیدن استخوان یک مرده:به معنی نیاز شدید به چیزی می باشد

استخوان ماهی
استخوان ماهی را قورت دادن:خواب بیننده با ناخوشنودی و تنفر سر و کار خواهد داشت

استفراغ کردن
استفراغ کردن:در خواب نشانگر خوشبختی و سعادت می باشد

اسفناج
اسفناج:در خواب نشانگر سلامتی و تندرستیست

اسکله
دیدن اسکله در بندر:آرزویی که خواب بیننده فکر می کند برآورده شدن آن مدت زیادی طول خواهد کشید،به زودی برآورده می شود

اسکناس
اسکناس بسیار دیدن:خواب بیننده لطمه مالی خواهد خورد

اسکی
دیدن اسکی:به خواب بیننده در مورد یک راه پرشیب هشدار می دهد
به ورزش اسکی پرداختن:افت شخص در کاری،سریعتر از پیشرفت او می باشد
دیگران را در حال ورزش اسکی دیدن:صاحب رویا در نتیجه الگو بد،از راهش منحرف خواهد شد

اسموکینگ(لباس رسمی مردانه)
دیدن اسموکینگ در رویای مردان:به معنی قرار ملاقاتی خوشایند می باشد
دیدن اسموکینگ در رویای زنان:به ندرت می توان منتظر یک دیدار مجدد ملاطفت آمیز بود

اسهال
اسهال داشتن:شخص دچار اندوه،ضرر و زیان می گردد

اشاره کردن
اشاره کردن:درخواب نشانگر احساس گناه،و در بسیاری موارد،بیماری و یا تعقیب از جانب دیگران می باشد
با انگشت اشاره کردن:خواب بیننده دچار دردسر می شود


اشک
دیدن اشک:خبر از شادی و نشاط می دهد


اصلاح
اصلاح شدن(صورت):در خواب نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه می باشد
اصلاح کردن موی سر:نشانگر آرزوی داشتن ظاهری خوب،برای رسیدن به موفقیت و خوشبختیست،که غالبا بر اساس غرایز جنسی می باشد
موی سر سر کسی را اصلاح کردن:خواب بیننده عصبانی و خشمگین خواهد شد
خود اصلاح شدن:تعبیر آن نامزدی یا ازدواج برای اشخاص جوان می باشد؛و برای افراد مسن،خوش اقبال بودن از لحاظ مادی است


اعتراف
اعتراف دیدن:شخص خود را سرزنش می کند
در اعتراف کسی شرکت کردن:توصیه می کند شخص در امور خود تجسس نماید

اعدام
دیدن اعدام:نشانه غلبه بر یک دشمن و یا پیدا کردن دشمنی جدید است
اعدام یک دوست یا یک شخص نزدیک را دیدن:به معنی جدایی از یک انسان دوست داشتنیست
مراسم اعدام خود را انجام دادن:اگر همراه با خون باشد،شخص یک مشاجره یا محاکمه را خواهد برد؛چنانچه بدون خونریزی بوده،و شخص معدوم دوباره زنده شود،خواب بیننده با وجود تمام تلاشش،موفق به غلبه کردن بر یک دشمن نمی شود
خود اعدام شدن:اگر همراه درد باشد،خبر از بیمارز شدن می دهد؛در غیر این صورت شخص به ننگ دچار شده و تحقیر می شود

افعی
دیدن افعی:خوشبختی در عشق و زندگی زناشویی در خطر است
چنانچه شخص توسط افعی نیش زده شود:به معنی هشدار در مقابل دوستان ناباب یا رابطه یی شوم می باشد

الاغ
دیدن الاغ:به معنی مشاجره می باشد
سوار الاغ بودن:خواب بیننده خیلی آهسته به اهدافش می رسد
به الاغ غذا دادن:صاحب رویا در حق انسنی نالایق خوبی می کند
الاغ را در حال دویدن دیدن:خبر از ناراحتی و دردسر می دهد
الاغ را زدن:به معنی سنگدلی نسبت به بستگان می باشد
عر عر الاغ را شنیدن:به معنی کار و تلاش بیهوده است
در کالسکه بسته شده به یک الاغ،سوار بودن:خواب بیننده بیش از حد تحت تاثیر اشخاص سهل انگار قرار می گیرد

الکتریسیته
دچار برق گرفتگی شدن:خبر از پیشامدهای غیرمنتظره می دهد
جرقه های الکتریکی دیدن:نشانه به خود آمدن پس از علاقه و دلبستگی شدید می باشد
دیدن نور برق:نشانه هشدار از محدوده ناخودآگاه است؛و چنانچه شخص محتاط نباشد،خطر مرگ وجود دارد
دیدن نیروگاه برق یا بازدید کردن از آن:صاحب رویا یک گردهمایی جدی در پیش دارد
در یک نیروگاه برق کار کردن:شخص قرارداد یک کار بسیار پرمسئولیت را دریافت می کند

الماس
دیدن الماس:خبر از آینده ای خوب می دهد
خود را مالک چند قطعه الماس دیدن:نشانه خوب شدن اوضاع مالیست

اماله
دیدن اماله:نشانه رهایی از همه ناراحتی هاست

انار
انار دیدن یا خریدن آن:به معنی رهایی شخص از یک سوءظن می باشد

انجیر
انجیر تازه دیدن یا خوردن:شخص به روابط بهتری با دیگران دست خواهد یافت
دیدن انجیر خشک:به معنی کاهش مال می باشد
چیدن انجیر:نشانه پیروزی خواب بیننده در رسیدن به یک هدف است
انجیر را به عنوان هدیه گرفتن:خبر از رفت و آمد دوستانه می دهد
برگ درخت انجیر:به معنی عفت و پاکدامنیست
درخت انجیر:صاحب رویا هوسهایش را تحت کنترل درمی آورد

انسان
انسانی را مطابق میل خود دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:خوشی و لذتی مخصوص در انتظار صاحب رویاست
انسانی را زشت دیدن:شخص مساله ای شدیدا نامطلوب و آزار دهنده را تجربه می کند
انسانی را شاد دیدن:به معنی غصه و نگرانی می باشد
انسانی را غمگین دیدن:خواب بیننده داخل نگرانیهای دیگران کشیده شده،یا از آنها متاثر می شود

انفجار
دیدن انفجار:نشانه ناآرامی عصبیست،که به طور ناگهانی فروکش می کند
دیدن انفجار با قربانی:شخص از یک وضعیت بحرانی،بدون کوچکترین خسارتی خارج می شود
انفجار یک کارخانه بزرگ را،همراه با آتش سوزی عظیم دیدن:خبر از یک واقعه پرمنفعت می دهد

انگورفرنگی(تمشک)
انگورفرنگی را بر بوته دیدن:شخص با افراد صدیق و بی ریا سروکار خواهد داشت

انگور
شاخه بوته انگور را شکستن:خواب بیننده یک پیمان دوستی صادقانه خواهد بست
در برداشت محصول انگور شرکت کردن:به معنی رضایت می باشد
خارج از فصل انگور داشتن:به معنی بی وفاییست
آب انگور نوشیدن:شخص بدنبال تنوع و سرگرمی می گردد

اهرم
اهرم:در خواب نشانگر آن است که خواب بیننده بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد
   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

تعبیر خواب حرف ژ


تعبیر خواب ژله

1ـ خوردن ژله در خواب ، علامت آن است که با موانعی قابل عبور در زندگی روبرو خواهید شد .

2ـ اگر زنی را در خواب ببینید که ژله درست می کند ، علامت آن است که بار دیگر از دیدار دوستان لذت خواهید برد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳٠

 

تعبیر خواب حرف س 1

تعبیر خواب

 ساتور

دیدن ساتور در خواب ، علامت آن است که با ولخرجی افراطی در معرض نقشة افراد شرور قرار می گیرد . اگر در خواب ساتور شکسته یا زنگ زده ای ببینید ، نشانة آن است که از دست مردم جاه طلب به ستوه می آیید .

 

 

تعبیر خواب

 ساحر

1ـ اگر جادوگر یا ساحری را به خواب ببینید ، علامت آن است که برای تشکیل خانواده ای بزرگ ، زحمتهایی فراوان خواهید کشید و در کنار این زحمتها ، از کار خود ، لذتهایی نیز خواهید برد .

2ـ دیدن ساحر و جادوگر در خواب ، نشانة آن است که آرزوهایتان به نومیدی و یأس مبدل می گردد .

 

 

تعبیر خواب

 ساختمان

1ـ اگر خواب ببینید مشغول ساختمانی هستید ، نشانة آن است که در زندگی خود تغییری خردمندانه بوجود می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید صاحب ساختمانی شکوهمند هستید ، علامت آن است که از خانه ای که فعلاً در آن زندگی می کنید به خانه ای بهتر نقل مکان خواهید کرد .

3ـ دیدن ساختمانهای قدیمی و مخروبه در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که به آن اقدام کنید ، شکست خواهید خورد .

4ـ دیدن ساختمانی بزرگ و باشکوه که چمنزاری سبز اطرف آن را فرا گرفته است ، نشانة عمر طولانی و زندگی آسوده و سیر و سیاحت در کشورهای دوردست است .

5ـ دیدن خانه های کوچک و نوساز در خواب ، نشانة شادمانی و فعالیتهای سودمند است .

6ـ دیدن ساختمانهای کهنه و کثیف ، نشانة بیماری و شکست در عشق و کار است .

 

 

تعبیر خواب

 سارق

1ـ اگر خواب ببینید سارق هستید و مأموران در تعقیب شما هستند ، نشانة آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می کنید یا او را دستگیر می سازید ، نشانة آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید .

 

 

تعبیر خواب ساس

1ـ خواب ساس ، علامت بیماری وخیم و اوضاع نابسامان است ، اگر تعداد ساسها زیاد باشد علامت بدبختی است

2ـ اگر در خواب ساسها مرده به نظر برسند ، نشانة وقوع بیماری و ناراحتی است . اگر ساسها را در خواب زیر پا له کنید و بجای خون از تنشان آب بیرون بزند ، نشانة خطر و اتفاقی شوم است .

3ـ اگر خواب ببینید ساسها روی دیوار راه می روند و شما روی آنها آب جوش می ریزید ، نشانة بیماری سختی است که شما را پریشان می کند . اما به مرگ نمی انجامد .

4ـ دیدن ساس در خواب ، نشانة آن است که گرفتاریهایی پیچیده و نفرت انگیز در زندگی شما رخ خواهد داد . افراد خانواده از بی دقتی خدمتکاران عذاب خواهند کشید و احتمال دارد در اثر این بی دقتیها کسی به بیماری مبتلا شود .

 

 

تعبیر خواب ساعت

دیدن ساعت در خواب ، نشانة خطر از سوی دشمنان است . شنیدن ضربه های ساعت دیواری در خواب ، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند .

 

 

تعبیر خواب

 ساعت مچی

1ـ دیدن ساعت مچی در خواب ، نشانة آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می کنید ، نشانة آن است که کوشش و تلاشهای شما را در اثر رقابت به شکست می انجامد .

3ـ اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می افتد و می شکند ، نشانة آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد .

4ـ اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می افتد ، نشانة آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود .

5ـ اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است ، نشانة آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می سازد .

6ـ اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید ، نشانة آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد .

7ـ اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می دهید ، نشانة آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد .

 

 

تعبیر خواب

 ساق پا

1ـ اگر خواب ببینید ساق پای زنی را تحسین می کنید ، علامت آن است که قدرت قضاوت خود را از دست خواهید داد و نسبت به زنی زیبا رفتاری احمقانه از خود نشان می دهید .

2ـ دیدن ساق پاهای از شکل افتاده در خواب ، علامت یافتن دوستانی بداخلاق و انحام دادن کارهایی بی منفعت است .

3ـ دیدن ساق پای زخمی در خواب ، نشانة حمله های رنج آور مالاریا و تلفات این بیماری است .

4ـ  اگر خواب ببینید پایی چوبی دارید ، علامت آن است که خود را به شیوة نادرستی به دوستان تحمیل می کنید .

5ـ اگر خواب ببینید بر ساق پای شما جراحتی دهان باز کرده است ، نشانة آن است که در آمد شما صرف کمک به دیگران خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببینید به جای دو پا سه پا دارید ، نشانة آن است که به کارهایی که منفعت بیشتری برایتان خواهد داشت فکر می کنید .

7ـ اگر خواب ببینید نمی توانید با پای خود راه بروید ، علامت آن است که به فقر و تنگدستی دچار خواهید شد. 8ـ دیدن پای قطع شده در خواب ، نشانة آن است که دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد .

9ـ اگر زنی خواب ببیند ساق پایی پر از مو دارد ، علامت آن است که به همسر خود تسلط خواهد یافت .

10ـ اگر خواب ببینید ساق پایی زیبا و خوش ترکیب دارید ، نشانة آن است که آینده ای خوش و دوستانی وفادار خواهید داشت .

 

 

تعبیر خواب

 سالاد

1ـ خوردن سالاد در خواب ، نشانة آن است که با مردمی ناپاک حشر و نشر پیدا خواهید کرد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند سالاد درست می کند ، نشانة آن است که نامزد او مردی دمدمی مزاج خواهد بود .

 

 

تعبیر خواب

 سال نو

1ـ اگر خواب ببینید در ایام عید به سر می برید ، علامت آن است که زندگی زناشویی شما با سعادت همراه خواهد بود .

2ـ اگر خواب ببینید در ایام عید احساس کسالت و خستگی می کنید ، نشانة آن است که حرفه و شغل شما در موقعیت نامساعدی قرار خواهد گرفت .

 

 

تعبیر خواب

 سبد

اگر خواب ببینید سبدی پر را حمل می کنید یا به سبدی پر می نگرید ، نشانة آن است که به موفقیت کامل می رسید ، اما اگر سبد خالی باشد ، نشانة نارضایتی و اندوه است .

 

 

تعبیر خواب

 سبزه

1ـ دیدن سبزه در خواب ، برای بازرگانان نشانة ترقی و پیشرفت در کار و زندگی است . برای ادیبان و هنر پیشه ها ، نشانة آن است که شهرتمند خواهند شد . برای افراد جوان علامت مسافرت از طریق دریاست .

2ـ اگر در خواب پشت کوه ، چمنزار پهناوری ببینید ، نشانة تحمل سختیهای کم اهمیت است .

3ـ اگر خواب ببینید از چمنزاری می گذرید و به جایی خشک و بی لطف قدم می گذارید ، علامت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد .

4ـ دیدن چمنزار خشکیده در خواب ، نشانة بدبختی و اندوه است .

5ـ دیدن چمنزار سبز و دور از آفت ، نشانة خوشبختی و شادمانی است .

 

 

تعبیر خواب

 سبزیجات

1ـ خوردن سبزیجات در خواب ، علامت آن است که هنگام خوشبختی و لذت بردن از زندگی درمی یابید که مورد سوء استفاده قرار گرفته اید .

2ـ دیدن سبزیجات فاسد و پژمرده در خواب ، نشانة ابتلا به غم و اندوهی بی پایان است .

3ـ اگر دختری خواب ببیند برای تهیة شام سبزی پاک می کند ، نشانة آن است که با مردی خوش برخورد و مهربان ازدواج خواهد کرد .

 

 

تعبیر خواب

 سبیل

1ـ اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته اید ، نشانة آن است که خودستایی و غرور شما باعث می شود از خوشیهای زندگی لذت چندانی نبرید .

2ـ اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد . زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت .

3ـ اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می کند ، نشانة آن است که سعی می کند از دوستان شرور و لذتهای نادرست روی برگرداند ، و به مقامی درخور احترام دست یابد .

 

 

تعبیر خواب

 ستاره

1ـ اگر خواب ببینید به ستارگانِ درخشانِ آسمان نگاه می کنید ، نشانة آن گاست که از سلامتی کامل و سعادت برخوردار خواهید شد .

2ـ دیدن ستارگان کم سو یا سرخ در خواب ، نشانة روبرو شدن با دردسر و بدبختی است .

3ـ دیدن شهابی که از کنار ستارگان می گذرد ، نشانة راه یافتن غم و اندوه به زندگی است .

4ـ اگر خواب ببینید ستارگان به شکل مرموزی پدیدار و ناپدید می گردند ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک دگرگونیها و تحولاتی غریب پیش می آید .

5ـ اگر خواب ببینید ستاره ای فرود می آید و به شما اصابت می کند ، نشانة آن است که در خانوادة شما مصیبتی اتفاق خواهد افتاد .

6ـ اگر خواب ببینید ستاره ها دور زمین می چرخند ، نشانة آن است که واقعه ای خطرناک اتفاق خواهد افتاد .

 

 

تعبیر خواب

 ستایش

1ـ اگر خواب ببینید مورد ستایش قرار گرفته اید ، تعبیری این چنین داردکه به مقامی بالاتر خواهید رسید ولی با این حال علاقة خود را نسبت به همکاران قبلی از دست نمیدهید .

2ـ اگر کشاورزی خواب ببیند به ستایش خدا یا خانواده اش می پردازد ، علامت آن است که محصولات فراوانی به دست خواهد آورد و همچنین همسایگانی مهربان و باصفا . اگر تجار چنین خوابی ببینند ، دلالت بر آن دارد که با فریب و نیرنگ چیزی عایدشان نمی شود .

3ـ اگر دختری خواب ببیند زندگی خود را صرف ستایش و پرستش از مذهبی کرده است ، علامت آن است که شوهری نجیب و مهربان نصیبش خواهد شد .

 

 

تعبیر خواب

 سَر

1ـ دیدن سَرِ آدمی مشهور در خواب ، علامت آن است که با افراد بسیار پرنفوذ و قدرتمندی آشنا می شوید و آنها شما را در انجام کارهایی مهم یاری می کنند .

2ـ اگر سر خودتان را در خواب ببینید ، نشانة آن است که به بیماری مغز و اعصاب دچار می شوید .

3ـ دیدن سر خون آلود و جداشده از تن در خواب ، نشانة آن است که عزیزترین امیدهای شما با نومیدی از بین می رود .

4ـ اگر خواب ببینید دو یا چند سر دارید ، نشانة آن است که در زندگی به سرعت ارتقاء می یابید .

5ـ اگر در خواب احساس کنید سردرد دارید ، علامت آن است که تشویشِ خاطر ، شما را تحت فشار قرار خواهد داد .

6ـ دیدن سرِ ورم کرده در خواب ، علامت آن است که در زندگی بیشتر خیر می بینید ،‌ تا بدی .

7ـ دیدن سر کودک در خواب ، نشانة آن است که در آینده به ثروت و لذتهای بسیار دست خواهید یافت .

8ـ دیدن سر یک حیوان در خواب ، علامت آن است که خواسته های شما حول محورهای مادی و لذتهای دنیوی می گردد .

9ـ اگر در خواب سر خود را بشویید ، نشانة آن است که بخاطر نظرات منصفانه ، دیگران به دنبال شما خواهند آمد .

 

 

تعبیر خواب

 سرایدار

1ـ دیدن سرایدار در خواب ، علامت آن است که در اثر تربیت نادرست فرزندان رنج خواهید برد .

2ـ اگر در خواب به دنبال سرایدار بگردید ، نشانة آن است که وجود آرام شما را آزار و اذیتهایی چند پریشان خواهد ساخت .

3ـ‌ اگر در خواب برای خانه خود سرایدار پیدا کنید ، علامت آن است که کارهایتان به خوبی پیش خواهد رفت ، و دوستان و همنشینانی درخور احترام خواهید یافت .

 

 

تعبیر خواب

 سرباز

1ـ دیدن رژة سربازان در خواب ، نشانة آن است که پس از افراط در اعمالی ناپسند و ترک آن اعمال ، به مقاماتی برتر از رقیبان خود دست می یابید .

2ـ دیدن سرباز زخمی در خواب ، نشانة آن است که بدبختی دیگران به زندگی شما هم آسیب خواهد رساند .

3ـ اگر خواب ببینید سربازی لایق هستید ، نشانة آن است که به آرزهای خود دست خواهید یافت .

 

 

تعبیر خواب

 سربریدن

1ـ اگر خواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانة شکست در کار و مغلوب شدن است .

2ـ اگر خواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است ، نشانة تبعید و مرگ است .

 

 

تعبیر خواب

 سرخک

1ـ اگر خواب ببینید به بیماری سرخک مبتلا شده اید ، علامت ان است که افکار اضطراب آور با کار و زندگی شما تداخل پیدا خواهد کرد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران به بیماری سرخک مبتلا شده اید ، علامت آن است که کارهای دیگران شما را به دردسر خواهد انداخت .

 

 

تعبیر خواب

 سرخوردن

1ـ اگر خواب ببینید از جایی سر می خورید ، نشانة آن است که نامزد شما پیمان شکنی می کند و شما را به دام نومیدی می اندازد .

2ـ اگر خواب ببینید از شیب دامنة تپه ای پوشیده از علفهای سبز سر می خورید ، علامت ان است که وعده های فریبنده شما را به نابودی خواهد کشاند .

 

 

تعبیر خواب

 سرشیر

1ـ اگر کشاورزی در خواب سرشیر ببیند ، نشانة محصول فراوان و روابط خانوادگی مطلوب می باشد .

2ـ اگر خواب ببینید سرشیر می نوشید ، علامت آن است که بزودی سعادتمند خواهید شد .

3ـ اگر عشاق خواب سرشیر ببینند ، نشانة آن است که بزودی با عشاق خود پیمان ازدواج می بندند .

 

 

تعبیر خواب

 سرطان

1ـ اگر خواب ببینید بیمارِ مبتلا به سرطان با موفقیت معالجه می شود ، نشانة آن است که وضع زندگی فقیرانة شما متحول می گردد و پیشرفت چشمگیری به سوی ثروتمند شدن خواهید داشت .

2ـ اگر خواب ببینید شخصی به سرطان مبتلا شده است ، نشانة آن است که یکی از نزدیکان شما دچار بیماری خواهد شد ، اما اگر تجار چنین خوابی ببینند ، نشانة آن است که در کارهای خود با کسادی روبرو خواهند شد .

3ـ دیدن شخص مبتلا به سرطان در خواب ، نشانة آن است که عشق به سردی مبدل می شود و کارها با کسادی و خرابی توأم می شود و تأسف و اندوه در اوج خود قرار می گیرد .

 

 

تعبیر خواب

 سرفه

1ـ اگر خواب ببینید سرفه آزارتان می دهد ، نشانة آن است که باید از سلامتی جسمانی خود مراقبت کنید . در غیر این صورت بیمار خواهید شد .

2ـ اگر در خواب صدای سرفة دیگران را بشنوید ، نشانة آن است که سرانجام از محیطهای نامطلوب می گریزید .

 

 

تعبیر خواب

 سرقت

1ـ اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است ، نشانة عقده ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست .

2ـ اگر خواب ببینید متهم به سرقت چیزی شده اید ، نشانة آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می کنند و این امر باعث آزار شما می شود . اما بعد به این نکته پی خواهید برد ، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید کسی را متهم به سرقت کرده اند ، علامت آن است که در اثر استدلالی شتابزده باکسی درگیر خواهید شد .

 

 

تعبیر خواب

 سرکه

1ـ خوردن سرکه در خواب ، علامت آن است که از تن دادن به کاری که شما را مضطرف و نگران می سازد ، اجتناب خواهید کرد .

2ـ ریختن سرکه روی سبزیجات ، نشانة شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است .

3ـ دیدن سرکه در خواب ، علامت آن است که خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند .

 

 

تعبیر خواب

 سرما

اگر خواب ببینید از سرما رنج می برید ، علامت آن است که باید بیشتر مراقب سلامت و دیگر امور مربوط به خود باشید ، دشمنان برای نابودی شما در حال کشیدن نقشه اند .

 

 

تعبیر خواب

 سرمازدگی

اگر خواب ببینید از سرمازدگی رنج می برید ، دلالت بر آن دارد که تصادف یا بیماری شما را تهدید می کند ، و ممکن است به علت هراس و وسواس بیش از اندازه با دوستانی که شریک شما هستند ، معاملة زیان آوری انجام دهید .

 

 

تعبیر خواب

 سرو

1ـ اگر در خواب درختانِ سرو سبز ببینید ، دلالت بر پیروزی در کاری دارد .

2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود ، دست نمی یابید .

 

 

تعبیر خواب

 سرهنگ

1ـ اگر خواب ببینید تحت فرمان سرهنگی هستید ، نشانة آن است که در به دست آوردن امتیازات اجتماعی و شغلی ، شکست می خورید .

2ـ اگر خواب ببینید سرهنگ هستید ، علامت آن است که با تدابیری می خواهید مقام خود را از دیگر دوستان برتر نگه دارید .

 

 

تعبیر خواب

 سطل

1ـ دیدن سطل هایی پر از شیر در خواب ، نشانة معاشرت با افرادی سالم و دوست داشتنی است .

2ـ دیدن سطلی تهی در خواب ، علامت خرابی محصولات و کمبود مواد غذایی است .

3ـ اگر خواب ببینید دختر جوانی سطلی را حمل می کند ، علامت آن است که به کارهای خانه علاقه ای خاص پیدا خواهید کرد .

 

 

تعبیر خواب

 سفر به خارج

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد .

 

 

تعبیر خواب

 سقط جنین

1ـ اگر زنی خواب ببیند او را وادار به سقط می کنند ، علامت آن است که وی به موضوعی می اندیشد که اگر موضوع اتفاق بیفتد او به سمت سختی و رسوایی خواهد غلتید .

2ـ اگر دکتری خواب ببیند در سقط جنین نوزادی شرکت می کند ، نشانة آن است که در حرفة خود ، به علت کوتاهی در انجام وظیفه و عدم دقت لازم به زحمت خواهد افتاد .

 

 

تعبیر خواب

 سقوط

اگر خواب ببینید بعد از سقوط ، آسیبی نمی بینید ، اما وحشتزده اید ، نشانة آن است که با تقلای بسیار ، سرانجام به افتخار و ثروت دست می یابید . اما اگر در حین سقوط زخمی شوید ، علامت آن است که با سختیها و فقدان دوستان روبرو می شوید .

 

 

تعبیر خواب

 سکه

1ـ دیدن سکة طلا در خواب ، نشانة سفرهای دریایی و لذت و خوشی از سفرهاست .

2ـ دیدن سکة نقره در خواب ، علامت آن است که در صمیمی ترین خانواده ها اختلاف و دعوا بوجود می آید .

3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش سکه ای نقره به او می دهد ، دلالت بر آن دارد که نامزدش او را ترک می گوید .

4ـ دیدن سکة مسی در خواب ، علامت دردهای جسمانی و نومیدی است .

5ـ دیدن سکة نیکِلی ، نشانة آن است که کارهای پست به عهدة شما گذارده خواهد شد .

6ـ اگر در خواب سکة نقره ای به نظرتان شفاف و درخشان بیاید ، یا میان دیگر سکه های شما جلوة خاصی داشته باشد ، نشانة سعادت و خوشبختی است .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳٠

 

تعبیر خواب حرف س 2

 


 

 

تعبیر خواب

 سگ

1ـ اگر در خواب سگی شرور ببینید ، نشانة دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .

2ـ اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، علامت منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .

3ـ اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می یابید .

4ـ اگر خواب ببینید سگی شکاری از روی رد پا به جستجوی شماست ، نشانة آن است که در دام وسوسه ای می افتید و احتمال دارد در زندگی سقوط کنید .

5ـ دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .

6ـ اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می کند .

7ـ دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، دلالت بر بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .

8ـ اگر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانة آن است که بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .

9ـ اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانة شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد

10ـ اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری را دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .

11ـ دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و کوته فکری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .

12ـ اگر در خواب از دیدن سگ بولداگ بزرگی بترسید ، علامت آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببینید ، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهی کرد .

13ـ شنیدن صدای خرخر سگ در خواب ، علامت آن است که تحت فرمان افراد فریبکار قرار خواهید گرفت و آرامش خانواده به هم خواهد خورد .

14ـ شنیدن صدای زوزة محزون سگ در خواب ، نشانة مرگ یا جدایی طولانی بین دوستان است .

15ـ شنیدن غرش سگها هنگام جنگیدن با هم ، در خواب ، علامت آن است که زندگی شما پریشان و غم زده خواهد بود و از دشمنان شکست خواهید خورد .

16ـ اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانة آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد

17ـ اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، نشانة آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانة آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد .

18ـ خواب سگی که چند سر دارد ، نشانة آن است که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولاً در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند .

19ـ اگر سگ هاری در خواب ببینید ، نشانة آن است که  تلاشهای شما به موفقیت نمی انجامد و شاید به بیماری خطرناکی مبتلا شوید .

20ـ اگر سگ هاری در خواب شما را گاز بگیرد ، علامت آن است که یکی از افراد مورد علاقة شما در آستانة دیوانگی است و احتمال دارد اتفاق رقت باری رخ دهد .

21ـ اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است .

22ـ دیدن سگی که شنا می کند ، در خواب ، نشانة آن است که به سرعت به سوی شادی و سعادت پیش می روید .

23ـ اگر خواب ببینید سگی گربه ای را شکار می کند ، علامت معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .

24ـ اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، علامت پیروزی و موفقیت است . 

 

 

 

تعبیر خواب

 سل

اگر خواب ببینید به بیماری سل مبتلا شده اید ، علامت آن است که در محاصرة خطری قرار می گیرید . دوستان خود را حفظ کنید .

 

 

تعبیر خواب

 سلول

اگر خواب ببینید در سلولی زندانی هستید ، نشانة آن است که مداخلة مردم حسود منجر به شکست شما در کاری پر منفعت خواهد شد . اما اگر بتوانید از سلول خود بگریزید ، علامت آن است که دوره ای از انجام کاری مطلوب لذت خواهید بود .

 

 

تعبیر خواب

 سنبل

دیدن گل سنبل یا چیدن این گل در خواب ، نشانة آن است که با ناراحتی و اندوه از دوستی جدا خواهید شد . اما این جدایی علی رغم احساس شما نتایج خوبی به بار خواهد آورد .

 

 

تعبیر خواب

 سنتور

1ـ دیدن سنتور در خواب ، نشنة آن است که برترین آرزوهای شما با اندیشه هایی عمیق و با ارزش به دست   می آید .

2ـ اگر زنی در خواب سنتور ببیند ، علامت آن است که زندگی او دور از حسادتهای زنانه خواهد بود .

 

 

تعبیر خواب

 سنجاب

1ـ دیدن سنجاب در خواب ، نشانة پیروزی در کارها و یافتن دوستانی سازگار وصمیمی است .

2ـ کشتن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .

3ـ دست آموز کردن سنجاب در خواب ، علامت استمرار نشاط و شادمانی اعضای خانواده است .

4ـ اگر خواب ببینید سگی در پی گرفتن سنجابی است ، نشانة آن است که با دوستان خود اختلاف پیدا خواهید کرد . 

 

 

تعبیر خواب

 سنجاق

1ـ دیدن سنجاق در خواب ، نشانة روبرو شدن با اختلافات و مشاجرات خانوادگی است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که باید با نامزد خود مودبانه رفتار کند .

2ـ اگر خواب ببینید سنجاقی میان لبها می گذارید ، علامت آن است که حوادثی شما را در مرز خطرناکی قرار می دهد .

 

 

تعبیر خواب

 سنجاقک

1ـ دیدن سنجاقک در خواب ، علامت آن است که در اثر بدبختی بیش از اندازه به دیگران وابسته خواهید شد .

2ـ اگر در خواب کسی دربارة سنجاقک از شما سوالاتی بکند ، علامت آن است که در زمان اکنون و آینده شاهد وقایع شگفت انگیزی خواهید بود .

3ـ اگر زنی در خواب سنجاقک ببیند ، نشانة آن است که همسری تندخو خواهد داشت .

 

 

تعبیر خواب

 سند

1ـ دیدن اسناد و مدارک در خواب ، علامت آن است که اتفاقاتی نقشه های شما را برای تصاحب ثروت نقش بر آب می سازد .

2ـ اگر خواب ببینید سندی را امضاء می کنید ، علامت آن است که علی رغم تلاشهای شرورانه دشمنان ، اطرافیان به شما اعتماد خواهند کرد .

3ـ گم کردن سند در خواب ، علامت آن است که برای احقاق حقوق خود با دشمنان کشمکش خواهید کرد .

4ـ اگر خواب ببینید سندی را امضاء می کنید ، علامت آن است که برای رسیدن به پیروزی در دادگاه باید با دقت وکیل خود را انتخاب کنید . امضاء هر گونه مدرک و سندی در خواب نشانة وقوع رویدادهایی نامطلوب است .

 

 

تعبیر خواب

 سنگ

1ـ دیدن سنگ در خواب ، نشانة آن است که با ناراحتیها و شکستهای پیاپی روبرو خواهید شد .

2ـ راه رفتن از میان سنگها در خواب ، نشانة آن است که از راهی سخت و ناهموار خواهید گذشت .

3ـ اگر خواب ببینید زمینهای سنگلاخ را خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است پس از کسب تجربه های متعدد به پیروزی دست می یابید .

4ـ اگر از خرید و فروش زمینهای سنگلاخی سودی به دست نیاورید ، نشانة آن است که به نومیدی دچار خواهید شد . اما اگر احساس کنید هنگام خرید و فروش زمینها ، اضطراب و نگرانی بسیار دارید ، علامت آن است که در معامله ای توفیق می یابید و سودی به چنگ می آورید .

5ـ دیدن ریگهای کوچک در خواب ، نشانة آن است که از مسایل جزیی ناراحت و عصبانی خواهید شد .

6ـ اگر خواب ببینید سنگی در هوا پرتاب می کنید ، علامت آن است که به کسی پند و اندرز خواهید داد .

7ـ اگر خواب ببینید به طرف فردی پرخاشگر سنگ پرتاب می کنید ، نشانة آن است که به خاطر رعایت اصول اخلاقی ، خطری از کنار گوشتان خواهد گذشت .

 

 

تعبیر خواب

 سنگر

1ـ اگر خواب ببینید سنگری می سازید ، نشانة آن است که از طرحهای شریرانة دشمنان خواهید گریخت .

2ـ اگر خواب ببینید به جستجوی سنگری می گردی تا در آن پناه بگیرید ، نشانة آن است که مرتکب خطایی خواهید شد ، و سعی خواهید کرد خطای خود را توجیه کنید .

3ـ اگر خواب ببینید از سنگری دفاع می کنید ، نشانة آن است که برای دفاع از آبرو و ثروت خود به دردسر خواهید افتاد .

4ـ اگر خواب ببینید به سنگری حمله می کنید و آن را به تصرف خود در می آورید ، علامت آن است که به سرسخت ترین دشمن خود غالب می شوید و در زندگی توفیق می یابید .

 

 

تعبیر خواب

 سنگ مرمر

1ـ دیدن معدن سنگ مرمر در خواب ، علامت کسب ثروت و پاگذاشتن به محیطهای سرد و خالی از محبت است

2ـ اگر خواب ببینید سنگ مرمری را صیقل می دهید ، علامت آن است که ارث کلانی به شما خواهد رسید .

3ـ دیدن سنگ مرمر شکسته در خواب ، علامت آن است که در اثر امتناع و نپذیرفتن اصول اجتماعی از چشم نزدیکان خواهید افتاد .

 

 

تعبیر خواب

 سوارکار اسب

1ـ دیدن سوارکار حرفه ای در خواب ، علامت آن است که از دریافت هدیه ای غیرمنتظره قدردانی خواهید کرد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با سوارکار حرفه ای معاشرت می کند ، علامت آن است که با فردی از طبقة دیگر اجتماع ازدواج خواهد کرد .

3ـ اگر خواب ببینید سوارکاری از روی اسب می افتد ، علامت آن است که بیگانگان از شما درخواست کمک می کنند .

 

 

تعبیر خواب

 سوپ

1ـ دیدن سوپ در خواب ، نشانة آسایش و شنیدن خبرهای خوش است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند سوپ درست می کند ، نشانة آن است که در خانة خود ناچار نمی شود کار کند . زیرا با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد .

3ـ خوردن سوپ که از شیر شیرین درست شده است ، نشانة آن است که از روی بداقبالی مشاجراتی روی می دهد ، اما دعوا و فریادها با آشتی خاتمه می یابد .

 

 

تعبیر خواب

 سوختن با آب جوش

اگر خواب ببینید آب جوش جایی از بدنتان را سوزانده است ، نشانة آن است که حوادث نامساعد ، آرزوهای دلپذیر شما را از میان خواهد برد .

 

 

تعبیر خواب

 سوزن

1ـ اگر خواب ببینید برای دوختن لباسی از سوزن استفاده می کنید ، نشانة آن است که به علت عدم همکاری دیگران با شما رنج خواهید برد .

2ـ نخ کردن سوزن در خواب ، علامت آن است که گرفتاری دیگران ، بیش از گرفتاری خانوادگی شما را به خود مشغول خواهد کرد .

3ـ اگر خواب ببینید به دنبال سوزن می گردید ، علامت آن است که به نگرانیهای بی پایه و بی اساس دچار خواهید شد .

4ـ پیدا کردن سوزن در خواب ، علامت یافتن دوستانی باوفا است .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام دوختن لباس سوزن می شکند ، نشانة آن است که به تنهایی و فقر محکوم خواهید شد .

 

سوسک

اگر خواب ببینید سوسکی روی بدن شما راه می رود ، دلالت بر آن دارد که مدت کوتاهی تنگ دست و بیمار خواهید شد . اما اگر در خواب سوسک را بکشید ، دلالت بر سعادت و زندگی پرثمر دارد .

 

 

تعبیر خواب

 سوسیس

1ـ اگر خواب ببینید سوسیس سرخ می کنید ، نشانة آن است که مسئولیتهای مختلفی را خواهید پذیرفت ، و در به ثمر رساندن همة آنها توفیق خواهید یافت .

2ـ خوردن سوسیس در خواب ، نشانة آن است که خانه ای محقرانه ولی دلپذیر خواهید داشت .

 

 

تعبیر خواب سوگند یاد کردن

1ـ اگر خواب ببینید برای کسی سوگند یاد می کنید ، علامت آن است که به وفاداری نامزد خود تردید پیدا خواهید کرد .

2ـ اگر خواب ببینید در برابر اعضای خانوادة خود سوگند یاد می کنید ، نشانة آن است که به زودی در اثر ناسازگاری شما با دیگر افراد خانواده اختلاف و جر و بحث در محیط بوجود می آید .

 

 

تعبیر خواب

 سوهان

دیدن سوهان در خواب ، نشانة انجام کاری است که در پایان شما را پریشان و ناراضی خواهد کرد .

 


 

 

تعبیر خواب

 سه قلو

1ـ دیدن بچه های سه قلو در خواب ، علامت آن است که در کارهایی پیروز می شوید که هراس شکست خوردن در آنها وجود دارد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش نوزادان سه قلو به دنیا آورده است ، علامت آن است که کاری که مدتهای مدید برای اتمامش می کوشید با موفقیت به پایان خواهد رسید .

3ـ شنیدن گریه نوزادان سه قلو به هنگام تولد در خواب ، علامت آن است که کارهای شتابزده با موفقیتی دلپذیر خاتمه خواهد یافت .

4ـ اگر دختری خواب ببیند سه قلو به دنیا آورده است ، علامت آن است که در امور عاشقانه شکست می خورد ، اما در کسب ثروت موفقیت به دست می آورد .

 

 

تعبیر خواب

 سیاره

دیدن سیاره ای در خواب ، نشانة رفتن به سفری خسته کننده و پذیرفتن وظیفه ای سنگین است .

 

 

تعبیر خواب

 سیاه سرفه

1ـ اگر خواب ببینید فرزندتان مبتلا به سیاه سرفه گشته است ، علامت ابتلاء بیماری خفیف است . این خواب نشانة تفاهم و هماهنگی میان اعضای خانواده نیز هست .

 

 

تعبیر خواب

 سیب

1ـ دیدن سیب قرمز به درختان سبز ، نشانة آن است که برای بینندة خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد .

2ـ اگر خواب ببینید سیب کال یا کرم زده می خورید ، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت . اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید ، دلالت بر آن دارد که به اهدافی که داشتید ، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید .

3ـ اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است ، مانند هشداری است که بیش از اندازه بلند پروازی می کنید .

4ـ اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند ، نشانة آن است که دوستان با چرب زبانی شما را فریب می دهند

5ـ اگر در خواب سیب کرم خورده ببینید ، نشانة آن است که کوشش ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید .

 

 

تعبیر خواب سیب زمینی

1ـ دیدن سیب زمینی در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است .

2ـ اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می کنید ، نشانة آن است که زندگیتان با توفیق همراه خواهد بود .

3ـ خوردن سیب زمینی در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ است .

4ـ پختن سیب زمینی در خواب ، نشانة انجام کاری موافق طبع است .

5ـ کاشتن سیب زمینی در خواب ، نشانة برآورده شدن خواسته ها و آرزوهاست .

6ـ دیدن سیب زمینی گندیده در خواب ، نشانة داشتن آینده ای تاریک و کسب لذتهای ناپایدار است .

 

 

تعبیر خواب

 سیر

1ـ اگر در خواب از زمینی که در آن سیر کاشته اید عبور کنید ، نشانة آن است که از فقر و تنگدستی به سمت ثروتمند شدن حرکت خواهید کرد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که با در نظر گرفتن اعتبار و شغل خواستگار خود ازدواج خواهد کرد .

2ـ خوردن سیر در خواب ، نشانة آن است که با نگاهی به زندگی آرزوهای بیهوده را از خود دور می کنید .

 

 

تعبیر خواب

 سیرابی

1ـ دیدن سیرابی در خواب ، علامت آن است که به بیماری شدید مبتلا خواهید شد .

2ـ خوردن سیرابی در خواب ، علامت آن است که واقعه ای باعث نومیدی شما خواهد شد .

 

 

تعبیر خواب

 سیل

1ـ اگر خواب ببینید سیل قسمتی از شهر را نابود ساخته است ، نشانة آن است که بیمار خواهید شد و در حرفة خود زیان خواهید دید و هنگام ازدواج شما حوادثی باعث اغتشاش و هرج و مرج می گردد و شما را اندوهگین می سازد .

2ـ دیدن سیل در خواب ، نشانة آن است که به زودی نگرانی و اضطراب به طرف شما سرازیر می شود .

 

 

تعبیر خواب

 سیم

دیدن سیم در خواب ، نشانة قبول کردن کاری پرمخاطره است که اگر به اتمام برسد ، برای شما ثروت و افتخار به ارمغان می آورد .

 

 

تعبیر خواب

سینه ریز

1ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است که همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت .

2ـ گم کردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است که به زودی دست سنگین ماتم را بر شانة خود احساس خواهید کرد .

 

تعبیر خواب سینی

1ـ دیدن سینی در خواب ، علامت آن است که به شکلی احمقانه ثروت شما بر باد خواهد رفت . حوادثی تلخ شما را غافلگیر خواهد کرد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳٠

 

تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب شاخة درخت

1ـ اگر در خواب شاخة درختی را لبریز از برگهای سبز و میوه ببینید ، نشانة آن است که با دوستان ، ساعات خوشی خواهید داشت و ثروتی به چنگ خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید شاخه درختی خشکیده است ، دلالت آگاه شدن از خبرهای تأسف بار از وضع شخصی غایب دارد .

 

تعبیر خواب شادمانی

1ـ اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال و شادمان هستید ، نشانة آن است که در کارهای شما دگرگونی مطلوبی رخ می دهد .

2ـ اگر عشاق در خواب از دیدار معشوق خود شادمان شوند ، نشانة وصال و شنیدن تبریکاتی همراه با شادی است .

3ـ اگر در خواب از تماشای مناظر زیبا احساس شادمانی کنید ، علامت آن است که به موفقیتی بزرگ دست خواهید یافت و دوستانی صمیمی و پایدار پیدا خواهید کرد .

 

تعبیر خواب شال

1ـ دیدن شال در خواب ، نشانة آن است که فردی با محبت و چرب زبانی به شما نزدیک خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید شال خود را گم کرده اید ، علامت آن است که به اندوه و پریشانی دچار خواهید شد . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که مردی خوش قیافه او را تا آستانة بر هم زدن قول و قرار ازدواجش با مردی دیگر پیش خواهد برد .

 

تعبیر خواب شام

1ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، دلالت بر آن دارد که مسایلی همیشه شما را وادار می کند که به فکر تهیة مایحتاج زندگی باشید .

2ـ اگر دختری خواب ببیند به اتفاق نامزدش شام می خورد ، نشانة شکست و جدایی در عشق است .

3ـ اگر خواب ببینید میهمانانی را به شام دعوت کرده اید ، دلالت بر آن دارد که از میهمان نوازی افراد مؤدب و مهربان لذت خواهید برد .

 تعبیر خواب شانه

1ـ  دیدن شانه های برهنه در خواب ، نشانة آن است که تفییرات شادی آور باعث می شود که با نگاهی دیگر به جهان بنگرید .

2ـ اگر خواب ببینید شانه هایتان باریک به نظر می رسد ، علامت آن است که برای انتخاب تفریح و سرگرمی ، سلیقه های دیگران مورد توجه شما قرار خواهد گرفت .

 

تعبیر خواب شاه توت

دیدن شاه توت در خواب ، نشانة رفع مشکلات است ، و جمع کردن شاه توت نشانة بداقبالی است و خوردن آن نشانة زیان مالی است .

 

تعبیر خواب شاهدانه

دیدن شاهدانه در خواب ، نشانة دوستیهای عمیق و پایدار است .

 

تعبیر خواب شاهرگ

1ـ دیدن شاهرگ خود در خواب ، علامت آن است که تهمتی به شما وارد می سازند و تا مرز رسوایی شما را پیش خواهند بود .

2ـ اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود ، علامت آن است که به دامی خواهید افتاد که هیچ راه گریزی ندارد .

3ـ اگر خواب ببینید یکی از شاهرگهای بدنتان متورم شده است ، علامت آن است که به سرعت به مقام پر مسئولیت و مهمی ارتقاء خواهید یافت .

 

تعبیر خواب شاهین

1ـ دیدن شاهین در خواب ، نشانة آن است که دیگران به پیشرفت و موفقیت شمابا حسادت می نگرند .

2ـ اگر دختری خواب شاهین ببیند ، نشانة آن است که کسی به او تهمت خواهد زد .

 

تعبیر خواب شب

1ـ اگر خواب ببینید تاریکی شب شما را فرا گرفته است ، نشانة آن است که سختی و مشقت کار بیش از اندازه به شما فشار خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید شب رخت می بندد و سپیده سر می زند ، علامت آن است که اوضاع و احوال مشقت بار زندگی به سمت راحتی و فراغت پیش خواهد رفت .

 

تعبیر خواب شبنم

1ـ اگر در خواب احساس کنید شبنم بر شما می نشیند ، علامت آن است که دچار بیماری و تب خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید شبنمی زیر نور آفتاب میان علفها برق می زند ، علامت آن است که به افتخار و ثروت بسیاری دست خواهید یافت . اگر هنوز ازدواج نکرده باشید با شخص ثروتمندی ازدواج خواهید کرد .

 

تعبیر خواب شپش

1ـ دیدن شپش در خواب ، علامت ابتلا به بیماری درد آور نگرانیهای دیگر است .

2ـ دیدن شپش روی ساقة گیاهان در خواب ، نشانة قحطی و زیانهای دیگر مالی است .

3ـ دیدن شپش بر بدن خود یا دیگری در خواب ، علامت آن است که با نزدیکان خود رفتار نامساعد و تندی خواهید کرد .

4ـ اگر خواب ببینید شپش می گیرید ، نشانة آن است که به بیماری دچار می شوید و آن بیماری را به دیگران نیز سرایت می دهید .

 

تعبیر خواب شتر

1ـ اگر خواب ببینید شتری در حال کشیدن بار است ، دلالت بر آن دارد که با وجود صبر و طاقت فراوان ، غم و اندوه کوچکترین امیدهای شما را بر باد خواهد داد .

2ـ اگرخواب ببینید شتری از آن شماست ، دلالت بر آن دارد که دارایی فراوانی از طریق استخراج مهدن به دست خواهید آورد .

3ـ اگر گله شتری در خواب ببینید ، علامت آن است که از بستر بیماری با سلامت بر می خیزید و همان زمان که فکر می کنید دیگر کسی به یاری شما نخواهد آمد ، افرادی برای امداد به نزد شما خواهند آمد .

 

تعبیر خواب شتر مرغ

1ـ دیدن شتر مرغ در خواب ، علامت آن است که پنهانی به ثروت اندوزی خواهید پرداخت ، هم زمان با این کار نسبت به زنان رفتاری حقارت آمیز در پیش می گیرند .

2ـ گرفتن شتر مرغ در خواب ، نشانة آن است که با سرمایة خود قادر می شوید به سفرهای گوناگون بروید و بر دانش گسترده ای چیره شوید .

 

تعبیر خواب شته

اگر خواب ببینید گیاهی را شته زده است ، نشانة آن است که خبر مرگ دوستان در راه است .

 

تعبیر خواب شجرنامه

1ـ دیدن شجرنامة خود در خواب ، نشانة آن است که مشکلات خانواده به دوش شما خواهد افتاد . در خارج از حوضة فعالیتهای خود می توانید آسوده باشید .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران در حال مطالعة شجر نامة خود هستند ، علامت آن است که ناچار می شوید حق خود را به دیگران واگذار کنید . اگر در خواب ببینید که قسمتی از شجرنامه نیست ، نشانة آن است که دوستان را به خاطر تنگدستی آنها نادیده می گیرید .

 

تعبیر خواب شستن لباس

1ـ اگر خواب ببینید لباس می شویید ، علامت آن است که با تلاش فراوان سرانجام به ثروت دست می یابید . اگر لباسها بعد از شستشو کثیف به نظر برسند ، نشانة آن است که در کسب ثروت و لذت پیروز نخواهید شد .

 

تعبیر خواب شطرنج

1ـ اگر خواب ببینید مشغول بازی شطرنج هستید ، دلالت بر آن دارد که در کارهایتان با کسادی مواجه خواهید شد ، این خواب می تواند نشانة بیماری و یا یافتن دوستانی ناموافق باشد .

2ـ اگر خواب ببینید در بازی شطرنج بازنده اید ، دلالت بر آن دارد که از منافع غیر قابل اعتماد برای شما نگرانی ایجاد می شود . اما اگر خواب ببینید در بازی شطرنج برنده اید نشانة آن است که بر اتفاقات نامطلوب غالب خواهید شد .

 

تعبیر خواب شعبده باز

دیدن شعبده باز در خواب ، نشانة آن است که در راه جستجوی ثروت و شادمانی با تجربه هایی تلخ روبرو می شوید .

 

تعبیر خواب شکار

1ـ اگر خواب ببینید مشغول شکار کردن هستید ، نشانة آن است که برای رسیدن به هدفی دست نیافتنی می کوشید .

2ـ اگرخواب ببینید در پی شکاری به کوه می زنید ، نشانة آن است که به آرزوهای خود دست می یابید و بر موانع غلبه خواهید کرد .

 

تعبیر خواب شکاف

1ـ دیدن شکاف بر سطح دیوار یا اشیاء در خواب ، نشانة‌آن است که در ادارة امور شغل خود با مشکلاتی روبرو خواهید شد که باعث جدایی شما از خویشاوندان خواهد شد .

2ـ دیدن شکاف بر سنگهای کوه در خواب ، نشانة آن است که دوستی با خیانت ورزیدن به شما ، شادمانی زندگی تان را به اندوه مبدل می سازد .

3ـ دیدن شکاف در خواب ، علامت بیماری یا خیانت دوستی است که شادمانی شما را تبدیل به اندوه می کند .

 

تعبیر خواب شکر

1ـ دیدن شکر در خواب ، نشانة آن است که از زندگی زناشویی خود لذت چندانی نخواهید برد .

2ـ خوردن شکر در خواب ، نشانة آن است که مدتی با موضوعات درد آور و ملال آور کشمکش خواهید داشت .

3ـ پرسیدن نرخ شکر در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را تهدید خواهند کرد .

4ـ خرید و فروش شکر در خواب ، نشانة آن است که از خطری جدی با شجاعت جان سالم به در خواهید برد .

5ـ اگر خواب ببینید بشکه ای شکر می شکند و شکرها بر زمین می ریزد ، نشانة آن است که زیانی اندک متوجه شما خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببینید سیاه پوستی هنگام حمل کیسه های شکر آواز می خواند ، نشانة آن است که از موقعیتی ظاهراًً کم اهمیت ، منفعت زیادی به دست خواهید آورد .

 

تعبیر خواب شکستن

1ـ اگر خواب ببینید استخوان دست یا پایتان شکسته است ، دلالت بر آن دارد که در مدیریت شکستهایی خواهید خورد .

2ـ دیدن شکستن اسباب و وسایل خانه در خواب ، علامت دعوا و آشفتگی روحی میان افراد خانواده است .

3ـ شکستن پنجره در خواب ، نشانة داغدار شدن است .

4ـ دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت آن است که رقابتهای حسادت آمیز تبدیل به شورش و دعواهایی خشونت آمیز خواهد شد .

 

تعبیر خواب شکلات

1ـ دیدن شکلات در خواب ، نشانة آن است که برای اقوام خود ثروتی گرد می آورید .

2ـ دیدن شیرینی شکلاتی در خواب ، دلالت بر یافتن دوستان و سرگرمیهای مطلوب دارد .

3ـ اگر خواب ببینید شکلاتی ترش می خورید ، دلالت بر بیماری و ناامیدیهای پیاپی دارد .

4ـ اگر خواب ببینید شیر کاکائو یا چیزی مانند آن می نوشید ، نشانة آن است که پس از دگرگونیهای نامطلوب به هدف خود می رسید .

 

تعبیر خواب شکم

1ـ اگر در خواب شکم خود را ببینید ، نشانة آن است که آرزوهای بسیار دارید . اما باید با دنیای آرزوهایتان واقعی تر برخورد کنید و بجای رویا پردازی ، دو چندان در زندگی کار کنید . و از تفریح و تفنن بپرهیزید .

2ـ اگر خواب ببینید شکمتان سخت و منقبض شده است ، نشانة آن است که دوستان ، شما را نادیده می گیرند و آزارتان می دهند .

3ـ اگر خواب ببینید شکمتان ورم کرده است ، نشانة آن است که در آینده با سختی مواجه خواهید شد ولی بر آنان غلبه خواهید کرد و با تلاشهای خود به راحتی خواهید رسید .

4ـ اگر خواب ببینید خون از شکمتان جاری می شود ، نشانة آن است که حادثة وحشتناکی در خانواده تان رخ خواهد داد .

5ـ اگر در خواب شکم کودکی بیمار را ببینید ، نشانة آن است که نوعی بیماری واگیر دار در کمینتان نشسته است .

6ـ دیدن شکمی بزرگ درخواب ، نشانة کسب ثروت و سعادت است .

7ـ دیدن شکمی چروکیده در خواب ، نشانة ابتلا به بیماری و درد است .

8ـ اگر دختری خواب ببیند از ناحیة شکم زخمی شده است ، نشانة آن است که خطری او را تهدید می کند .

 

تعبیر خواب شکمو

1ـ اگر خواب ببینید با فرد شکویی بر سر سفره غذا نشسته اید ، نشانة آن است که امتیازی به دست می آورید . اما گرداگرد شما را افرادی خودخواه فرا خواهند گرفت .

2ـ اگر خواب ببینید فردی شکمو هستید ، نشانة آن است که به روان و جسم خود بسیار رسیدگی می کند .

3ـ اگر زنی خواب ببیند رضایت فرد شکمویی را جلب می کند ، نشانة آن است که شوهر او مردی ستمگر خواهد بود .

 

تعبیر خواب شکنجه

1ـ اگر خواب ببینید کسی شما را شکنجه می دهد ، علامت آن است که در اثر توطئه های دوستان فریبکار ، متحمل اندوه و نومیدی خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید شما کسی را شکنجه می دهید ، نشانة آن است که نقشه هایی که برای به دست آوردن ثروتی ریخته اید ، نقش بر آب خواهد شد .

3ـ اگر خواب ببینید می کوشید از شکنجه شدن دیگران جلوگیری کنید ، علامت آن است که پس از تلاش فراوان به معشوق مورد نظر خود خواهید رسید .

 

تعبیر خواب شکوفه

1ـ اگر خواب ببینید درختان غرق شکوفه شده اند ، دلالت بر آن دارد که بزودی رویدادهایی شادی آفرین برایتان رخ خواهد داد .

 

تعبیر خواب شلاق

دیدن شلاق در خواب ، نشانة وجود اختلافات میان دوستان است .

 

تعبیر خواب شلغم

1ـ دیدن شلغم درشت در خواب ، علامت آن است که آینده ای درخشان خواهید داشت ، و از پیروزیهای خود پیوسته سرمست خواهید شد .

2ـ خوردن شلغم در خواب ، علامت آن است که به بیماریی مبتلا خواهید شد .

3ـ سوا کردن و خریدن شلغم در خواب ، علامت آن است که از فرصتهایی که زندگی در اختیار شما خواهد گذاشت ، به خوبی استفاده خواهید کرد و ثروتی برای خود گرد خواهید آورد .

4ـ خوردن شلغم خام در خواب ، علامت آن است  که به اندوه و یأسی شدید دچار خواهید شد .

5ـ اگر دختری خواب ببیند شلغم می کارد ، علامت آن است که دارایی قابل توجه ای به ارث خواهد برد ، و با مردی خوش قیافه ازدواج خواهد کرد .

 

تعبیر خواب شلوار

1ـ دیدن شلوار در خواب ، علامت آن است که به انجام کارهایی نادرست وسوسه خواهید شد .

2ـ اگر در خواب پای چپ خود را در پاچة راست شلوار فرو ببرید ، نشانة آن است که سحری نفود خود را برشما تثبیت می کند .

 

تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح (ﻉ)

1ـ دیدن شمایل حضرت مسیح (ﻉ) در خواب ، نشانة اندوهی است که دیگران را نیز دربر می گیرد و نشانة رنج و سختی هاست که شما بی هیچ شکایتی آنها را می پذیرید .

2ـ اگر دختری در خواب ببیند که شمایلی از حضرت مسیح (ﻉ)دارد ، علامت آن است با رفتار محبت آمیز خود ، نزد دیگران محبوبیت می یابد و آیندة درخشانی به دست می آورد .

 

تعبیر خواب شمش طلا

دیدن شمش طلا در خواب ، نشانة آینده ای چشمگیر است .

 

تعبیر خواب شمشیر

1ـ اگر خواب ببینید به کمرتان شمشیری بسته اید ، نشانة آن است که با افتخار مقامی در دولت به دست می آورید .

2ـ اگر خواب ببینید کسی شمشیر شما را می گیرد ، نشانة آن است که در رقابت با دیگران پیروز می شوید .

3ـ اگر خواب ببینید دیگران با خود شمشیر حمل می کنند ، نشانة آن است که جنگ و جدالها با خطر همراه خواهد بود .

4ـ دیدن شمشیر شکسته در خواب ، نشانة ابتلا به نومیدی و یأس است .

 

تعبیر خواب شمع

1ـ اگر خواب ببینید شمعها با شعله ای یکنواخت می سوزند ، دلالت بر آن دارد که آیندة شما بر پایه های محکم استوار است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال درست کردن شمع است ، نشانة آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و با اقوام خود دیدارهایی خوشایند خواهد داشت .

3ـ اگر دختری خواب ببیند در حال روشن کردن شمعی است ، دلالت بر آن دارد که معشوق خود را به علت مخالفت پدر و مادر مخفیانه دیدار می کند .

4ـ اگر خواب ببینید شمعی در اثر باد خاموش می شود ، دلالت بر آن دارد که شایعاتی پشت سر شما منتشر می شود .

5ـ اگر خواب ببینید شمعی را فوت می کنید ، دلالت بر آن دارد که اخبار تأسف باری به دستتان خواهد رسید ، یا دوستان شما مرده اند یا درگیر حوادثی مرگ آفرین هستند .

 

تعبیر خواب شمعدان

اگر خواب ببینید در شمعدانی ، شمعهایی سالم قرار گرفته است ، نشانة آن است که آینده ای درخشان در انتظار شماست . اما اگر ببینید در شمعدانها ، شمعی نیست ، تعبیری بر خلاف آنچه بیان شد ، دارد .

 

تعبیر خواب شنا

1ـ اگر خواب ببینید به راحتی در جایی شنا می کنید ، نشانة آن است که در زندگی با موفقیت پیش می روید . اما اگر احساس کنید ، هنگام شنا کردن در آب می روید ، نشانة آن است که از زندگی خود ناراضی خواهید شد .

2ـ اگر دختری خواب ببیند با یکی از دوستان خود شنا می کند ، نشانة آن است که با رفتار جذاب خود مورد علاقة دیگران قرار می گیرد .

3ـ زیر آبی شنا کردن در خواب ، نشانة تقلا کردن و داشتن دلواپسی و اضطراب است .

 

تعبیر خواب شوهر

1ـ اگر خواب ببینید شوهرتان شما را ترک می گوید ، علامت آن است که مدتی روابطی تلخ بین شما و شوهرتان حکمفرما خواهد بود . اما تلخیها با آشتی و صمیمیت به پایان می رسد .

2ـ اگر خواب ببینید شوهرتان با شما بدرفتاری می کند ، نشانة آن است که شوهرتان به شما علاقه و اعتماد خواهد داشت .

3ـ اگر خواب ببینید شوهرتان مرده است ، علامت آن است که به اندوه و ناامیدی گرفتار خواهید شد .

4ـ اگر در خواب شوهرتان را رنگ پریده و ناراحت ببینید ، نشانة آن است که یکی از افراد خانواده مدتی بیمار و بستری خواهد شد .

5ـ اگر در خواب شوهر خود را شاد و آراسته ببینید ، علامت آن است که خانه لبریز از شادمانی می گردد و آینده ای درخشان در انتظار شماست .

6ـ اگر شوهر خود را در خواب بیمار و بستری ببینید، علامت آن است که شوهرتان با شما بدرفتاری خواهد کرد و نسبت به شما دلسرد خواهد شد .

7ـ اگر خواب ببینید شوهرتان به زنی دیگر دل بسته است ، علامت آن است که شوهرتان بع زودی از محیط خانواده دلسرد می شود و در جستجوی خوشبختی به جایی دیگر می رود .

8ـ ٍٍٍٍٍاگر خواب ببینید شوهر خود را دوست ندارید ، نشانة‌ آن است که فرصتهایی نشاط آور اما زودگذر را تجربه خواهید کرد .

9ـ اگر دختری خواب ببیند شوهر دارد ، نشانة آن است که مورد توجه مردان قرار خواهد گرفت زیرا فاقد زیبایی است .

10ـ  اگر خواب ببینید شوهرتان دور از شما زندگی می کند ، نشانة آن است که محیط های ناسازگار و ناخوشایند مانع تفاهم شما با شوهرتان می شود .

11ـ اگر خواب ببینید شوهرتان صاحب مقامی است و طرفدارانی دارد ، نشانة آن است که دوستان شما را به دردسر خواهند انداخت .

 

تعبیر خواب شهر

اگر خواب ببینید در شهری بیگانه زندگی می کنید ، نشانة آن است که حادثة تأسف باری موجب می شود که محل زندگی یا راه زندگی خود را تغییر دهید .

 

تعبیر خواب شهرت

1ـ اگر خواب ببینید فردی مشهور هستید ، نشانة آن است که امیدهای شما به یأس تبدیل می گردد .

2ـ دیدن اشخاص مشهور در خواب ، علامت آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت می رسید .

 

تعبیر خواب شیر

1ـ اگر خواب ببینید شیر می نوشید ، علامت آن است که به محیطهای مطلوب و مساعد پا خواهید گذاشت .

2ـ اگر در خواب مقدار زیادی شیر ببینید ، نشانة سلامتی و کسب ثروت است .

3ـ اگر خواب ببینید شیر خرید و قروش می کنید ، علامت آن است که به ثروت شما افزوده خواهد شد .

4ـ اگر خواب ببینید ظرف شیری را دور می ریزید ، علامت آن است که برای سعادت خودتان هم که شده خیر خواهی پیشه می کنید .

5ـ اگر خواب ببینید مقداری شیر بر زمین می ریزید ، نشانة آن است که در زندگی زیان کوچکی خواهید دید و موقتأ از دست دوستان رنجیده خاطر می شوید .

6ـ دیدن شیر ناخالص در خواب ، نشانة آن است که از مشکلات کوچکی عذاب خواهید کشید .

7ـ چشیدن شیر ترش در خواب ، نشانة آن است که از ناراحتی دوستان خود متأثر خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاش خود باز نمی توانید شیر بنوشید ، نشانة آن است که در آستانة از دست دادن چیزی باارزش قرار گرفته اید .

9ـ خوردن شیر داغ در خواب ، علامت آن است که با تلاش بسیار سرانجام ثروتی به دست خواهید آورد .

10ـ اگر خواب ببینید با شیر استحمام می کنید ، علامت لذت بردن از زندگی و همنشین شدن با دوستان ارزشمند است .

 

تعبیر خواب شیر

1ـ دیدن شیر ، سلطان جنگل در خواب ، نشانة آن است که نیرویی عظیم شما را در زندگی به پیش خواهد برد .

2ـ اگر خواب ببینید شیر درنده ای را رام کرده اید ، نشانة پیروزی در هر کاری است .

3ـ اگر خواب ببینید شیری شما را در پنجه های خود اسیر کرده است ، نشانة آن است که در مقابل حملة دشمنان خود بی دفاع و عاجز خواهید ماند .

4ـ دیدن شیرها در قفس حیوانات ، نشانة آناست که پیروزی شما بستگی به توانایی شما در مقابله با مخالفین دارد .

5ـ اگر خواب ببینید مردی شیری را به درون قفس می برد یا از قفس خارج می کند ، نشانة آن است که با قدرت روحی خود بر مشکلات غلبه خواهید کرد ، و مورد لطف و محبت دیگران قرار خواهید گرفت .

6ـ دیدن شیر جوان در خواب ، علامت آن است که به  طرز عاقلانه ای به زندگی و کارهای خود رسیدگی کنید .

یقینأ به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت .

7ـ اگر دختری در خواب شیرهای جوان ببیند ، نشانة آن است که خواستگارانی درستکار و زیبا خواهد داشت .

8ـ اگر دختری خواب ببیند شیری از غار بیرون می آید ، نشانة آن است که به ثروت و مرد مورد علاقه اش خواهد رسید .

9ـ شنیدن غرش شیر در خواب ، علامت آن است که به مقامی غیر منتظره دست خواهید یافت .

10ـ اگر خواب ببینید شیری روی شما افتاده ، می غرد و دندانهایش را با خشم نزدیک صورتتان می آورد ، نشانة آن است که بعد از کسب قدرت شکست شما را تهدید خواهد کرد .

11ـ دیدن پوست شیر در خواب ، نشانة پیشرفت مالی و کسب شادمانی است .

12ـ اگر خواب ببینید سوار بر شیر شده اید ، نشانة آن است که با شجاعت در مقابل سختیهای زندگی ایستادگی خواهید کرد .

13ـ اگر خواب ببینید از فرزند خود در مقابل حمله شیر با چاقو دفاع می کنید ، نشانة آن است که شجاعانه در مقابل تهدید دشمن خواهید ایستاد .

 

تعبیر خواب شیرینی

1ـ دیدن شیرینی در خواب ، علامت آن است که فردی مکار به شما نیرنگ خواهد زد .

2ـ خوردن شیرینی در خواب ، علامت آن است که با دیگران روابطی دوستانه پیدا خواهید کرد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند شیرینی می پزد ، نشانة آن است که با نیرنگها و فریب خود نمی تواند دیگران را گمراه بسازد .

 

تعبیر خواب شیشه

1ـ اگر خواب ببینید از پشت شیشه به بیرون نگاه می کنید ، نشانة آن است که بهترین آرزوهای شما را آسمانی ابری و تیره مبدل به اندوه می سازد .

2ـ اگر در خواب تصویر خود را در شیشة پنجره ببینید ، علامت اختلاف و مشاجره در امر ازدواج و شکست در معاملات و بی ثمر ماندن تلاش ها است .

3ـ اگر در خواب چهرة خود و دیگران را در شیشة پنجره ببینید ، نشانة آن است که شما دوستان خود را فریب می دهید زیرا سرپرست دو خانواده هستید .

4ـ شکستن شیشه در خواب ، نشانة آن است که در اثر تصادف و زودتر از موعد طبیعی خواهید مرد .

5ـ شکستن ظروف شیشه ای در خواب ،‌ نشانة آن است که قراردادهای کاری به شکل نامطلوبی پایان می یابد .

6ـ گرفتن کریستال از کسی در خواب ، نشانة آن است که به خاطر استعداد و هوش خود ستایش خواهید شد .

7ـ اگر در خواب ظروف کریستال به کسی هدیه بدهید ، نشانة آن است که به تعهدات خود نمی توانید به موقع عمل کنید و شکست می خورید .

8ـ اگر دختری نامزد خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که جشن نامزدی خود را به هم خواهد زد .

9ـ اگر زنی شوهر خود را در شیشه ببیند ، علامت آن است که برای شادی و سربلندی خود تقلا خواهد کرد .

10ـ اگر در خواب از شیشة پنجره به جایی نگاه کنید ، علامت آن است که ناچار می شوید زیرِ دستِ کسی کار کنید .

11ـ اگر خواب ببینید شیشه های پنجره بخار کرده اند ، نشانة آن است که در موقعیت نامطلوبی قرار خواهید گرفت .

12ـ اگر زنی در خواب چهرة مردانی بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن استک که او را در حین عملی ناپسند غافلگیر می کنند و این عمل موجب سرافکندگی او و نزدیکانش می شود .

13ـ اگر مردی در خواب چهرة زنان بیگانه را در شیشه پنجره ببیند ، علامت آن است که در اثر اعمال حماقت آمیز سلامت و کار خود را به نابودی می کشد .

 

تعبیر خواب شیطان

1ـ دیدن ابلیس در خواب ، برای کشاورزان نشانة محصولات آفت زده است و مرگ و میر میان حیوانات مزرعه و بیماری بین اعضای خانواده آنهاست . برای ورزشکاران نشانة آن است که باید در تمرینهای خود دست به کارهای افراطی نزنند . زیرا سلامت آنها در معرض خطر است . برای واعظ نشانة آن است که  در تبلیغات مذهبی خود بیش از اندازه متعصب و افراطی است .

2ـ اگر خواب ببینید ابلیس چهره ای زشت دارد و لباسهایی جواهر نشان بر تن کرده است و سعی می کند شما را با خود به خانه اش ببرد ، علامت آن است که افراد بی قید و بند می کوشند با چاپلوسی از شما سوء استفاده کنند . اگر دختران چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که باید از توجه مردان متأهل بترسند و خود را در پناه دوستان حفظ کنند . احتمال دارد افراد بیگانه پول و جواهرات آنها را بربایند .

3ـ دیدن شیطان نشانة نومیدی است حتی در رؤیاها نیز باید باز شر ابلیس گریخت .

4ـ اگر خواب ببینید ابلیس در هیئت شاهانه ای شما را به سوی خود می کشد ، نشانة آن است که به دام دشمنان می افتید . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، علامت آن است که به وسیلة فردی عیاش از انجام وظایف خود کوتاهی می کنند .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/۳٠
← صفحه بعد صفحه قبل →