اول:kind_050.gif (3905 bytes)

خواب سه نوع است:
1.رؤیای صالحه یا خوابی نیکو که مژده ای است از طرف خداوند برایبیننده ی آن ویک قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پیامبران است .[بخاریومسلم]
2.خواب ناپسند و نا خوشایند که از طرف شیطان است وبرای مسخره کردن وآزار دادن بیننده ی خواب می باشد .kind_051.gif (1681 bytes)

3. خوابی که ناشی از خیالات و تفکرات انسان و اعمال روزمره ی اوست. خوابهایی نیز که به علت عادتهای روزمره می باشند در این طبقه جای میگیرند مثلاً فردی عادت نموده است که در ساعت معینی از روز غذابخورد،اگر روزی برخلاف عادت در آن ساعت ،غذا نخورد وبخوابد ،ممکن استخواب غذا خوردن را ببیند ویا اگر در حالت بیداری غذای زیاد خورده باشد،ممکن است در خواب ببیند که استفراغ می کند.غیر از این سه نوع هر خوابی که دیده شود، خوابهای پریشان وباطل است ونمی توان آنها را تعبیر نمود زیرا بر اساس قاعده ی مشخصی قرار نگرفتهاند.


دوم:

اگر خواب خوشایند ونیکو باشد،شایسته است که بیننده ی آن چهار عمل زیررا انجام دهد:

1.خداوند را به خاطر دیدن آن خواب سپاس گوید.

2.به دیگرا ن در مورد آن ،مژده دهد.

3.نزد هرکس که دوست دارد،آن را بیان کند.

4.پیش خود آن را به چیزی نیک و شایسته تعبیر نماید زیرا خواب بر اساسچگونگی تعبیر آن تحقق می یابد.

سوم:

اگر خواب ناپسند وناخوشایند باشد،شایسته است که بیننده ی آن هفت عملزیر را انجام دهد که در صورت انجام دادن آنها ،از آن خواب دچار ضرروزیان نمی گردد- اگر خداوند اراده کند-.

1.از شر این خواب به خداوند پناه ببرد.

2.با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشیطان الرجیم» از شر شیطان بهخداوند پناه ببرد.

3.سه مرتبه به طرف چپ خود تف کند{بدون پرت کردن آب دهان.م}.

4.جهت خوابیدن خود را عوض کند.

5.نماز بخواند.

6.آن را نزد کسی بیان نکند.

7.نزد خود نیز آن را تعبیر ننماید.

دلیل تمام موارد بالا احادیثی از پیامبر خدا(ص) می باشند.

امام بخاری از ابوسعید خدری روایت می کند که پیامبر خدا(ص) فرمودهاست:«اذا رأی احدکم رؤیا یحبها فانما هی من الله فلیحمدالله علیهاولیحدث بها و اذا رأی غیر ذلک مما یکره فانما هی من الشیطان فلیستعذ منشرها ولا یذکرها لاحد فانها لا تضره»یعنی(هرگاه یکی از شما خوابی رادید که ازآن خوشش آمد ، آن از طرف خداست پس خداوند را بر آن سپاس گویدوآن را برای دیگران نیز بیان نماید واگر خواب ناخوشایندی ببیند ،آن ازطرف شیطان است پس از شر آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد کسی بیاننکند که در این صورت از آن خواب دچار ضرر و زیان نمی گردد).

ترمذی نیز از ابو هریره روایت نموده است که پیامبر فرموده است : «اذارأی احدکم الرؤیا الحسنة فلیفسرها ولیخبر بها واذا رأی الرؤیا القبیحةفلا یفسرها و لایخبر بها»یعنی (اگر یکی از شما خواب خوبی را دید آن راتعبیر نموده ونزد دیگران با زگو نماید و اگر خواب زشت و نا خوشایندی رادید آن را تعبیر نکند و نزد دیگران نیز بازگو ننماید).

بخاری ومسلم از ابوسلمه روایت نموده اند که گفت:«لقد کنت أری الرؤیافتمرضنی حتی سمعت ابا قتادة یقول وانا کنت أری الرؤیا تمرضنی حتی سمعتالنبی(ص)یقول الرؤیا الحسنة من الله فاذا أری احدکم فلا یحدث به الا منیحب واذا رأی ما یکره فلیتعوذ بالله من شرها ومن شرّالشیطان ولیتفلثلاثاً و لا یحدث بها احداً فانها لن تضره» یعنی (من خواب می دیدم و بهعلت آن مریض می شدم تا اینکه شنیدم که ابوقتاده نیز که همانند من بهواسطه ی خوابهایش دچاربیماری می گشته است،گفت که از پیامبر (ص) شنیدمکه فرمود خواب نیکو از طرف خداوند است پس هرکس آن را ببیند به جز نزدآنکس که دوستش دارد ،آن را بازگو نکند و اگر کسی خواب نا خوشایند ونامطلوبی را ببیند پس از شر آن و شر شیطان به خداوند پناه ببرد و سهبار تف نماید و آن را نزد کسی بازگو ننمایدکه در این صورت از آن دچارزیان نمی گردد).و در روایت مسلم آمده است(اگر کسی خوابی مطلوب ونیکببیندآن را مژده دهد ونزد کسی بازگو نماید که دوستش دارد).

امام مسلم از جابر روایت می کند که پیامبر(ص)فرمود:«اذا رأی احدکمالرؤیا یکرهها فلیبصق عن یساره ثلاثاً ولیتعذ بالله من الشیطان ثلاثاًولیتحول عن جنبه الذی کان علیه»یعنی(اگر یکی از شما خوابی نا مطلوب وناپسند را دید،سه بار به طرف چپ خود تف نماید وسه بار بگوید اعوذ باللهمن الشیطان الرجیم و از آن سمت که خوابیده است روی برگرداند وبه سمتدیگر بخوابد).

و نیز امام مسلم از ابو هریره روایت نموده است که پیامبرخدا(ص) فرمود:«فان رأی احدکم ما یکره فلیقم فلیصل ولا یحدث بهاالناس»یعنی (اگریکی از شما خواب ناخوشایندی را دید پس از خواب برخیزد ونماز بخواندو آن را برای کسی بازگو ننماید).


چهارم:

برای دست یافتن به تعبیری درست از خواب باید به مراحل زیر توجه نمود:

1.آن قسمت از خواب باید تعبیر شود که دارای اهمیت است و یا به امریواقعی اشاره دارد ویا برای تنبیه بیننده ی خواب ویا مژده ای برای اوباشدو یا سودی دنیوی و اخروی در آن باشد.به قسمتهایی از خواب که پریشانو نامفهومند و تعبیر درستی ندارند ،نباید توجه نمود.

2.برای تمام آن چیزهایی از خواب که دارای اهمیت می باشند ،برای تعبیرآن باید در قرآن ،حدیث پیامبر(ص)،قیاس و تشبیه ، واژه شناسی و معنیاسامی برای آن اصلی پیدا نمود.[ به اصل کتاب رجوع شود].تعبیر خواب براساس اسامی و واژه شناسی

مثلاً اگر در خواب فردی را ببینید که اسمش «راشد» است، می توان آن رابه هدایت و راهنمایی به راه راست تعبیر نمود زیرا راشد یعنی که کسی کهراه راست را در پیش گرفته است و بر همین اساس اگر اسم شخص «سالم »باشدبه سلامتی و اگر «سعید» باشد به خوشبختی تعبیر شود.«عقبه » نام را بهعاقبت کار،«نافع» نام را به سود و منفعت،«رافع»نام را به بلندی و رفعت،«احمد» نام را به سپاسگذاری و«صالح»نام را به نیکوکاری تعبیرنمایید.امام مسلم از انس روایت می کند که پیامبرخدا (ص) فرمود : «رأیتذات لیلة کأنا فی دار عقبة بن رافع،فأتینا برطب من رطب ابن طاب ،فأولةالرفعة لنا فی الدنیا و العاقبة فی دیننا و ان دیننا قد طاب»یعنی (شبیدر خواب دیدم که در خانه ی عقبة بن رافع هستم و مقداری خرمای پاکورسیده را برایمان آوردند. من این خواب را اینگونه تعبیر می نمایم کهما در دنیا به بلندی و رفعت دست می یابیم و در دینمان نیز عاقبت به خیرخواهیم شد زیرا دینما ن دین پاک ورسیده وکاملی است).

خواننده ی گرامی ،اگر شما خوابی را دیدید، سعی نمایید بر اساس مطالبیکه توضیح داده شدند،خود آنها را تعبیر نمایید و اگر نتوانستید خوابتانرا با هیچ یک از موارد فوق تعبیر نمایید،از کتابهای تعبیر خواب که مورداطمینان هستند و یا این سایت، استفاده نمایید.

اکنون بعد از مشخص نمودن اصولی که خواب باید بر اساس آنها تعبیر شود ـقرآن ، حدیث،قیاس وتشبیه و واژه شناسی ـ نمونه هایی را بیان می کنیم تاشما خواننده ی عزیز با توجه به آنها و بررسی تعبیر آنها بر اساس اصولیاد شده ،بتوانید تعبیر روشنی برای خوابهای خود بیابید . این نمونه هاهمگی تعابیر ی هستند که استاد تعبیر خواب، «ابن سیرین» آنها ارائه دادهاست.نمونه ی اول : «حجاج بن یوسف» در خواب دید که دو کنیز از آسمانپایین آمده اند و او یکی از آنها را با خود برده و دیگری به آسمانبرگشته است . تعبیر این خواب را از «ابن سیرین» پرسیدند و او نیز خوابرا اینگونه تعبیر نمود که آن دو کنیز، دو فتنه اند و «حجاج» فقط به یکیاز آنها خواهد رسید ودر حقیقت نیز اینگونه شد؛آن دو فتنه ، فتنه ی «ابناشعث» و فتنه ی «ابن مهلب» بود که حجاج به فتنه ی «ابن اشعث» رسید امابه دیگری نرسید.Sleep_walker.gif - (7K)

در این خواب دو نشانه ی عمده وجود داشتند : اول، دو کنیز و دوم ،بردنیکی از آن دو کنیز توسط حجاج و باز گشت دیگری . در تعبیر نشانه ی اول،«ابن سیرین» از اصل حدیث پیامبر (ص) استفاده نمود و زن را فتنه تعبیرنمود زیرا پیامبر(ص)می فر ماید:« ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال منالنساء» یعنی( بعد از رفتنم ، هیچ فتنه ای را را زیان بخش تر از زنانبرای مردان نمی یابم).بخاری و مسلم

برای تعبیر نشانه ی دوم نیز از قیاس وفهم خود استفاده کرده بود و گرفتنکنیز را رسیدن به آن فتنه تعبیر نموده بود و در حقیقت تعبیر خواب نیزهمانگونه شد که او پیش بینی نموده بود.نمونه ی دوم : مردی پیش ابنسیرین آمد و گفت با زنی ازدواج نموده ام ، در خواب دیدم که سیاه وکوتاه قد شده است . ابن سیرین گفت سیاهیش نشانه ی ثروت و مالداری اوستو کوتاه قد بودنش دال بر عمر کوتاهش می باشد .در حقیقت این خواب نیزاین گونه تحقق یافت ؛بعد از مدتی زن آن مرد دار فانی را وداع گفت و مردصاحب میراث زیاد او شد.

در این خواب نیز دو نشانه ی عمده وجود داشت :اول ،سیاهی آن زن و دوم،کوتاه قد بودنش . در این مورد ،ابن سیرین برای تعبیر نشانه ی اول ازاصل زبان و واژه شناسی استفاده نمود زیرا در زبان عربی اگر یکی دارایپول و ثروت زیاد باشد ،می گویند : «لفلان سواد» یعنی فلانی سیاهی زیادیدارد.برای تعبیر نشانه ی دوم نیز،ابن سیرین از تشبیه و قیاس استفادهنموده بود و قد کوتاه زن را به عمرکوتاهش تشبیه نموده بود ودر نهایت باکنار هم گذاشتن ای دو تعبیر ،تعبیر فوق را ارائه داده بود .نمونه یسوم: عبدالله بن مسلم می گوید : گهگاهی در مجلس ابن سیرین حاضر می شدمو بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس اباضیه ها می رفتم[اباضیه ،گروهیگمراه از خوارج بودند که رئیس آنان عبدالله بن اباض نام داشت] و باآنان نشست و برخاست می کردم . شبی در خواب دیدم که همراه با عده ایجنازه ی پیامبر (ص) با دوش خود حمل می کردم .پیش ابن سیرین آمده ،خوابرا برایش تعریف نمودم. ابن سیرین گفت : چرا با قومی نشست و برخاست میکنی که می خواهند آنچه را پیامبر(ص) آورده است ، دفن نمایند.Sleeping_soundly.gif - (5K)

در این خواب نیز دو نشانه وجود دارد :اول،جنازه ی پیامبر(ص) و دوم، حملآن بر دوش و تصمیم برای دفن آن .در تعبیر نشانه ی اول ،ابن سیرین جنازهی پیامبر(ص) را به راه وروش حقی که آن حضرت آورده است، و نشانه ی دومرا به دفن واز بین بردن آن راه وروش قیاس نموده است.نمونه ی چهارم : مردی نزد ابن سیرین آمد وگفت در خواب دیدم که تاجی از طلا را بر سر مگذاشته ام. ابن سیرین گفت :از خدا بترس ، پدرت در غربت چشمانش را ازدست داده است و از تو می خواهد که نزد او بروی. مرد به خانه برگشت ودیدکه نامه ای از پدرش رسیده است که در آن از کوری خود خبر داده و از پسرشخواسته بود که نزد او برود.

در این خواب سه نشانه وجود دارد :اول،سر ؛ دوم ،تاج و سوم ، طلا. برایتعبیر نشانه ی اول ،ابن سیرین از اصل زبان و واژه شناسی استفاده نمودهاست زیرا سر به معنی ریاست و بزرگی نیز به کار می رود و رئیس و بزرگ هرشخصی ،پدرش می باشد.تاج از پوششهای غیر عربی است و سرزمین غیر عرب نیزبرای اعراب ،سرزمین غربت به حساب می آید و طلا نیز دلیل بر از دست دادنبینایی می باشد. از تعبیر این سه نشانه ، ابن سیرین تعبیری را ارائهداد که راست از آب در آمد.

آنچه که جای تأ مل دارد این است که این خوابها بر اساس تعبیری که ابنسیرین برای آنها ارائه داده بود ،به وقوع پیوستند زیرا خوابها بر اساستعبیر آنها اتفاق می افتند.حاکم از انس بن مالک روایت نموده است کهپیامبر(ص) فرمود :«ان الرؤیا تقع علی ما تعبر ومثل ذلک مثل رجل رفعرجله فهو ینتظره متی یضعها فاذا رأی احدکم رؤیا فلا یحدث بها الاناصحاً او عالماً » یعنی(خواب آنگونه که تعبیر می شود ،اتفاق می افتد وواقع شدن آن مانند کسی است که پای خود را برداشته است ومنتظر است تاببیند که چه وقت آن را روی زمین بگذارد.پس هر گاه یکی از شما خوابیرادید آن را به جز نزد عالم و یا ناصحی بازگو ننماید ) .ابوداود، ترمذیو ابن ماجه نیز از ابو رزین عقیلی روایت نموده اند که پیامبر (ص)فرموده است :«الرؤیا علی رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .» یعنی ( خواب اگر تعبیر نشود چونان پرنده ای پرواز می کند و به وقوع نمی پیوندداما اگر تعبیر شود ،واقع می شود.. .) .

از این رو لازم به ذکر است که خواب تا آنجا که امکان دارد وبدون زیادهروی و عدول از حق ،باید به شیوه ای پسندیده و خیر تعبیر شود و اگر اینامکان وجود نداشت ،تعبیر ننمودن آن بهتر است.ابن وردی در این مورد میگوید :خواب بر بال پرنده ودر حال پرواز است؛ اما اگر تعبیر شود ،مژدهآور یا زیان بخش خواهدشد.
Nightmare.gif - (5K)
اگر بتوان برای خواب دو تعبیر متفاوت ارائه داد ،باید دید که کدامیکبهتر و به اصول تعبیرخواب وتناسب واژه هانزدیکتر است تا خواب آنگونهتعبیر شود. المناوی در شرح«الفیه ی وردیه»از عده ای از بزرگان نقل میکند که فرموده اند :لازم وضروری است که معبر خواب آرام و با حوصله باشدتا تعبیرش تعبیری درست وتمام باشد وباید به کیفیت واژه ها وکلمات بهدقت توجه نماید وبتواند چیزهای درست و با معنی را از موارد بی معنی وپریشان تشخیص دهد وبه دلایل واهداف آن خواب توجه کامل نماید وسپسقوانین تعبیر خواب را بر آنها تطبیق نماید و اگر خواب دارای دو معنابود ،آن معنایی را انتخاب نماید که تناسب بیشتری [با شرایط و احوال] داشته باشد .

ممکن است تعبیر خواب در مورد بیننده ی آن واقع نشود و برای افرادخانواده،برادر،دوست و یا افراد نزدیک تحقق یابد و این زمانی است کهامکان وقوع برای بیننده خواب وجود نداشته باشد.

پیامبر(ص) در خواب ابوجهل را دید که با وی بیعت نمود .در این مورد ابوجهل به پسرش عکرمه تعبیر شد که در نهایت به پیامبر(ص) ایمان آورد وپیامبر (ص) فرمود این تعبیر خوابی است که دیده بودم. پیامبر(ص) در خوابدید که اسید بن عاص والی مکه شده است و در نهایت پسر اسید والی مکه شد.


اگر تعبیرخوابی باعث بر ملا شدن عیب مسلمانی گردد که خداوند آن عیب راپنهان نموده است، باید از فاش نمودن وبیان آن تعبیر خودداری نموده و درصورت بیان آن باید از نام بردن فرد مورد نظر اجتناب نمایید زیرا در اینصورت برادر مسلمانتان راغیبت نموده ودچار گناه شده اید .ابن وردی نیزمی گوید : اگر خوابت بیانگر عیب مردم بود ،آن را پنهان دار و همواره آنوجه از تعبیر را انتخاب نمایید که بهتر و نیکوتر است.
Hamock.gif - (5K)

بیان این مطلب ضروری است که خواب باید متناسب با بیننده ی آن و درجهوپایگاه اجتماعی او تعبیر شود . برای هر فرد آن تعبیری متناسب است کهبا شرایط و احوال خود وی سازگار باشد . ممکن است خوابی برای شخصی رحمتو همان خواب برای دیگری زحمت و عذاب باشد . گویند روزی مردی از ابنسیرین سئوال نمود : در خواب دیدم که اذان می گویم ،تعبیر آن چیست ؟ ابنسیرین در جواب گفت : به زیارت خانه ی خدا می روی و فریضه ی حج به جایمی آوری .بعد از مدتی شخصی دیگر دقیقاً همان سئوال را از ابن سیرینپرسید واو نیز در جواب به آن مرد گفت : تو دزدی خواهی کرد و دستت را بهخاطر آن قطع خواهند کرد .آنانی که شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سیرینپرسیدند: چگونه برای یک خواب دو تعبیر متفاوت نمودی ؟او نیز در جوابگفت :اولی مرد نیکو کار و خوبی بود و من نیز بر اساس این آیه ی قرآن«واذان من الله ورسوله الی الناس یوم الحج الأکبر»یعنی(این اعلامی است ازسوی خدا وپیامبرش به همه ی مردم در روز بزرگترین حج)[توبه/3]،اذان رابه رفتن به حج تعبیر نمودم ،اما دومی مرد شرور و بدکرداری بود وبر اساساین آیه از قرآن«اذن مؤذن ایتها العیرانکم لسرقون»یعنی(ندا دهنده ای فریاد زد ای کاروانیان شما دزدید)[یوسف/70] اذان گفتن وندا دادنش را بهدزدی تعبیر نمودم .

اگر بچه ی کوچکی خوابی را ببیند ،تعبیرش برای والدینش است و همچنینتعبیر خواب برده برای اربابش و زن برای شوهرش می باشد و همه ی اینها درصورتی است که تعبیر آن خواب متناسب شرایط خود آنها نباشد . ابن وردی دراین مورد می گوید :خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نیزکه زن درخواب می بیند به شوهرش می رسد .خواب بچه به والدینش بر می گردد وهمه یاینها درصورتی است که خود اهل و شایسته ی تعبیر آن خواب آن نباشند.

المناوی در مورد کیفیت تعبیر چیزهای عجیب وغریب و نا مشخص در شرح الفیهی وردیه می گوید :اگر اول خواب تا آخر آن برای شما معلوم باشد، تعبیرآن ساده است اما اگربخشی از خواب مشخص و بخشی دیگر نامشخص و پریشانباشد،ابتدا قسمت معلوم آن را تعبیر نمایید و بخش نامعلوم آن را بیشترمورد بررسی و دقت قراردهید ودر صورت امکان، آن بخش را به قسمتهایکوچکتری تقسیم نمایید ودر صدد درک جداگانه ی آن قسمتها باشید ودر صورتدرک آنها ،تعبیر مشخصی برای آنها ارائه دهید و از مجموع آنها تعبیریکلی برای خواب ارائه نمایید.اگر درک وفهم خوابی برایتان امکان نداشت ویا خواب از نوعی باشد که تاکنون دیده نشده باشد،بهتر است که تعبیر نشودتا اینکه خود واقع شود.

و نهایتاً اگر می خواهید که بر تعبیر خوابها آگاه شوید،سعی نمایید تابر پایه های اساسی برای تعبیر خواب آگاهی بیشتری پیداکنید و برای هرچیز بتوانید دلایل موجهی از قرآن وسنت ،معانی واژگان و اسامی و قیاسوتشبیه بیابید وبا کمک گرفتن از مجموع این موارد و نیزبا توجه به شرایطو احوال بیننده ی خواب در صدد برآیید که برای خواب تعبیری درست پیداکنید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٢:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٧