گارسون‏برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که گارسون هستید، به این معنا است که بیش از اندازه در تصمیم‏گیرى به دیگران متکى هستید. دیدن گارسون در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است.گارى‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گارى ببینید، بیانگر آن است که اخبار ناخوشایندى به گوشتان مى‏رسد. گارى سوارى در خواب، بیانگر انجام کارهاى مشکل است. راندن گارى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که گاریى را هل مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که دچار مشکل مى‏شوید. دیدن گارى پر از سنگ در خواب، نشانه‏ى انجام کارهاى بیهوده است.گازبیتون مى‏گوید: اگر در خواب بوى گاز را استشمام کنید، بیانگر آن است که رفتار بدى با اطرافیان دارید. اگر در خواب از بوى گاز احساس خفگى کنید، بیانگر آن است که اگر بیشتر مراقب کارهایتان نباشید دچار مشکل مى‏شوید. روشن کردن گاز در خواب، بیانگر غلبه بر مشکلات است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که روى گاز مشغول غذا درست کردن هستید، نشانه‏ى آن است که نسبت به اطرافیان بى‏تفاوت هستید. اگر خواب ببینید بالنى را از گاز پر مى‏کنید، نشانه‏ى برخورد با افراد خشن است.گاز گرفتن‏محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که یکى او را به قهر گاز گرفت، دلیل که به قدر گاز گرفتن زیانى به وى رسد. اگر بیند خرى او را گاز گرفت، دلیل که کارش از بحث تجلل است. اگر دید گاوى او را گاز گرفت، دلیل که او را در آن سال زحمت بود و گاز گرفتن همه درندگان و جنبدگان در خواب، دلیل دشمنى است.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گاز گرفتن در خواب بر سه وجه است. اول مضرت. دوم: خصومت. سوم: نقصان مال و جاه.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید کسى را گاز گرفته‏اید، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.گاوحضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر دید بر گاو نشسته است، دلیل عمل است از قبل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گاوى نر در خانه او آمد، دلیل که حق تعالى در خیر بر وى بگشاید. اگر دید گاو او را سه سر است، دلیل که غلامش به هر سرى یک سال عمل کند.کرمانى گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت، دلیل بر خرید و فروش در بیدارى است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه‏ى او آمد، دلیل خیر و برکت است. اگر دید گاو نر او را به سر زد و بینداخت. اگر بیننده عمل دارا است معزول شود. اگر بازرگان است، دلیل بر نقصان مال است. اگر پادشاه است، دلیل که از پادشاهى بیفتد. محمد بن سیرین گوید: اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن، دلیل مال است و پوست او، دلیل بر میراث است. اگر دید گاوى را دوشید و شیر آن را خورد، دلیل که مال او زیاده شود. اگر این خواب را بنده بیند، آزاد شود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ماده گاو در خواب بر شش وجه است. اول: فرمانروایى. دوم: مال. سوم: بزرگى. چهارم: ریاست. پنجم: سال نیکو. ششم: منفعت بسیار.بیتون مى‏گوید: دیدن گاو در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب گاو لاغر و بیمارى را ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب گاو مرده‏اى ببینید، بیانگر غم و اندوه است.گاوآهن‏برایت مى‏گوید: دیدن گاو آهن در خواب، بیانگر غلبه بر مشکلات است.گاو دشتى‏ابراهیم گوید: دیدن گاو دشتى به خواب، دلیل مردى توانگر است. اگر بیند گاو دشتى را شکار بگرفت یا کسى به وى داد، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر که بچه گاو دشتى بگرفت، دلیل که او را فرزندى آید. اگر بیند گوشت گاو دشتى خورد دلیل که دولت و قوت یابد.گاوصندوق‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گاوصندوقى ببینید، بیانگر آن است که در کارها بیشتر دقت مى‏کنید. باز کردن در گاوصندوق در خواب، بیانگر آن است که در کارها عجله مى‏کنید.برایت مى‏گوید: دیدن گاوصندوق پر از پول در خواب، علامت موفقیت و پیروزى است. اگر در خواب گاوصندوقى خالى ببینید، علامت ضرر و زیان مالى است.گاومیش‏محمد بن سیرین گوید: گاومیش به خواب مردى توانگر است و تأویلش چون گاوان دیگر است.گچ‏محمد بن سیرین گوید: دیدن گچ در خواب، جنگ و خصومت است. اگر دید گچ فروخت تأویلش بد است.بیتون مى‏گوید: گچ کارى در خواب، بیانگر غم و اندوه است.اچ میلر مى‏گوید: دیدن گچ تحریرى در خواب، بیانگر آن است که از تلاش‏هاى خود نتیجه‏اى نمى‏گیرید.گدایى کردن‏محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب دید گدایى مى‏کرد و مردم او را چیزى مى‏دادند، دلیل خیر و برکت است.ابراهیم گوید: اگر دید از مردم چیزى مى‏خواست و نمى‏دادند، دلیل که کارهاى وى بسته شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گدایى بر چهار وجه است اول: خیر و برکت. دوم: منفعت. سوم: معیشت. چهارم: عز و جاه.برایت مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را مشغول به گدایى ببینید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى شده‏اید. اگر خواب ببینید که خودتان گدایى مى‏کنید، بیانگر آن است که در انجام کارتان موفق هستید.گذرنامه‏بیتون مى‏گوید: دیدن گذرنامه در خواب، علامت بى‏وفایى دوستان است. اگر خواب ببینید که گذرنامه‏تان پاره شده است، علامت آن است که در کارتان موفق مى‏شوید.گرازبرایت مى‏گوید: اگر در خواب گرازى ببینید، بیانگر آن است که اگر بیشتر مراقب نباشید دچار دردسر مى‏شوید.گربه‏محمد بن سیرین گوید: دیدن گربه در خواب، دلیل بر مردى مفسد و دزد است. اگر دید گربه در خانه او آمد، دلیل که دزدى در آن‏جا رود. اگر دید گربه از خانه‏ى او چیزى خورد، دلیل که دزد از آن‏جا چیزى بدزدد. اگر بیند گربه را بکشت، دلیل که دزدان را بکشد یا شکست دهد.ابراهیم گوید: اگر بیند که گربه را بکشت و پوست او بکند، دلیل که مال دزدى بستاند. اگر بعد از صبح گربه را در خواب دید، دلیل که شش روز بیمار شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گربه بر پنج وجه است. اول: دزد. دوم: عمار. سوم: بیمارى. چهارم: زنى مشفقه. پنجم: جنگ و خصومت کردن.بیتون مى‏گوید: دیدن گربه در خواب، بیانگر مصیبت و بدبختى است. اگر در خواب صداى گربه‏اى را بشنوید، علامت آن است که دوستان به شما صدمه وارد مى‏کنند. اگر در خواب مشاهده کنید که گربه‏اى را از خود مى‏رانید، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه مى‏یابید.گرداب‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گردابى ببینید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.گردبادبیتون مى‏گوید: دیدن گردباد در خواب، بیانگر غم و اندوه است.گردن‏حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن گردن در خواب، دلیل امانت است و محل دین اگر دید گردن او چون شیر شد، دلیل قوت است و صلاح دین و امانت نگه داشتن. اگر گردن خود را ضعیف دید، تأویلش به خلاف این است. اگر دید مارى در گردن او حلقه شده بود، دلیل که زکوة مال نداده باشد. قوله تعالى: »سیطوقون ما بخلوا به یوم القیمة« )آل عمران، 180(.محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب به گردن خود گرانى دید، دلیل که بیمار شود. اگر دید بارى در گردن داشت و بر خود هیچ رنج از آن بار نمى‏دید، دلیل بر درستى دین است و عمر دراز.ابراهیم گوید: اگر گردن خود را سیاه دید، دلیل که امانت را خیانت کند. اگر در خواب‏ گردن خود را کوتاه دید، دلیل که امانت بگذارد.جابر گوید: اگر دید بر گردن موى داشت، دلیل که وام‏دار شود. اگر گردن خود را شکسته دید، دلیل که به مراد برسد و در دینش خلل افتد. اگر گردن خود را کج بیند، دلیل که امانت را خیانت کند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گردن بر پنج وجه است. اول: امانت. دوم: توانایى. سوم: خیانت. چهارم: وام. پنجم: بیمارى.بیتون مى‏گوید: دیدن گردن خود در خواب، به این معنا است که موضوعى شما را پریشان مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که گردنتان کلفت شده است، به این معنا است که باید در رفتارتان دقت بیشترى داشته باشید.گردن‏بندمحمد بن سیرین گوید: اگر دید گردن‏بند از مروارید داشت، دلیل که حق تعالى کلام خویش را روزى او کند و هر چند که گردن‏بند قیمتى بر گردن دید، دلیل که علم و دانش او بیشتر است.ابراهیم گوید: اگر در خواب دید گردن‏بندى موافق در گردن داشت، دلیل شرف و بزرگى است و نیز گویند که امانتى به وى سپارند. اگر دید گردن‏بند او به جواهر مرصع بود، دلیل که جاه و دولت یابد. اگر دید گردن‏بند بسیار داشت، دلیل که در علوم کامل شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گردن‏بند بر شش وجه است. اول: حج اسلام. دوم: ولایت. سوم: خصومت. چهارم: امانت. پنجم: معالجت. ششم: کنیزک.بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که گردن‏بندى هدیه گرفته‏اید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى را سپرى خواهید کرد. اگر خواب ببینید که گردن‏بند خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.گردوهانس کورت مى‏گوید: دیدن گردو در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب مشاهده کنید که گردو مى‏شکنید و مغزى خوب و سالم دارد، بیانگر آن‏ است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. اما اگر مغز گردو فاسد و خراب باشد، یعنى دچار شکست مى‏شوید. اگر خواب ببینید مشغول خوردن گردو هستید، به این معنا است که به آرزوهاى خود دست مى‏یابید.گرسنگى‏محمد بن سیرین گوید: اگر دید گرسنه است و چیزى نداشت که بخورد، دلیل حرص است.جابر گوید: اگر دید گرسنه بود مصیبت است. اگر دید گرسنه بود و چیزى خورد چنان که سیر شد، دلیل که از معصیت توبه کند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گرسنگى بر چهار وجه است. اول: عسرت و تنگى. دوم: حرص. سوم: گناه. چهارم: طمع داشتن به مردم.بیتون مى‏گوید: دیدن افراد گرسنه در خواب، به معناى نارضایتى از محیط اطرافتان است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که گرسنه هستید، به این معنا است که در کارتان پیشرفت مى‏کنید.گرفتگى صدابرایت مى‏گوید: اگر در خواب احساس کنید صدایتان گرفته است، به این معنا است در کارى که در پیش گرفته‏اید موفق خواهید بود.گرگ‏محمد بن سیرین گوید: اگر بیند گرگ او را بدرید، دلیل که زن را طلاق دهد. اگر بیند گرگ را بکشت و گوشت او بخورد، دلیل که به قدر آن میراث یابد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى گرگ در خواب، دلالت بر خیانت اطرافیان دارد. شنیدن صداى گرگ در خواب، علامت شکست در انجام کارها مى‏باشد. دیدن گرگ مرده در خواب، به این معنا است که دشمنان خود را شکست خواهید داد.گرمابیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس گرما کنید، یعنى دچار مشکل مى‏شوید.گرمابه‏بیتون مى‏گوید: رفتن به گرمابه در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است. اگر در خواب عده‏اى را در گرمابه ببینید بیانگر آن است که روزهاى شادى را خواهید گذراند.گروبیتون مى‏گوید: گرو گرفتن در خواب، بیانگر سود مالى است.برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که پولى را گرو گذاشته‏اید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد.گروه خوانندگان یا نوازندگان‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى موسیقى گروه نوازندگان را گوش کنید، نشانه‏ى آن است که دست به کارهاى بیهوده مى‏زنید.گره‏محمد بن سیرین گوید: اگر بیند به ریسمان گره انداخت، دلیل که بر کارى اعتماد کند. اگر بیند چیزى را محکم ببست و گره کرد، دلیل بستگى کار او بود و هر چند گره سخت‏تر بیند بستگى کار او بیشتر بود. اگر بیند گره نتوانست گشود، دلیل که کارهاى او بسته ماند.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گره‏اى ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول باز کردن گره‏اى هستید، به این معنا است که به اهداف خود مى‏رسید. بستن گره در خواب، بیانگر آن است که شخصى باعث‏ عصبانیت شما مى‏شود.گریختن در خواب‏محمد بن سیرین گوید: گریختن در خواب، دلیل رستگارى است و بعضى گویند: دلیل که بر دشمن ظفر یابد. زیرات موسى در خواب دید که از فرعون مى‏گریخت و بعد، از شر فرعون رستگارى یافت و بر وى ظفر یافت.جابر گوید: اگر دید مردان از زنان مى‏گریختند، دلیل که بیننده را از بزرگى ترس بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گریختن، دلیل شادى بود، وقتى که فریاد و زارى نکند. اگر فریاد کند، دلیل مصیبت است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از خانه مى‏گریزید، به این معنا است که باید مراقب کارهاى خود باشید، اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزى فرار مى‏کنید، به معناى شنیدن اخبار ناخوشایند است. اگر در خواب دوست خود را ببینید که با شخصى فرار مى‏کند، بیانگر آن است که به زودى ازدواج مى‏کند.گریستن‏محمد بن سیرین گوید: دیدن گریستن در خواب، دلیل شادى است از حق تعالى. اگر دید بر گناه مى‏گریست یا در مجلس علم و قرآن خواندن و آن چه بدین ماند، دلیل که حق تعالى از فضل خود بر وى رحمت کند و گناهان او را بیامرزد. اگر دید که مى‏گریست و اشک از چشم او نمى‏آمد، دلیل زیان است. اگر دید بگریست و خون به جاى اشک مى‏آید، دلیل از کارى در گذشته حیرت و حسرت و ندامت خورد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر دید بگریست و بعد از آن بخندید، دلیل که اجلش نزدیک است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب عده‏اى را گریان ببینید، بیانگر آن است باید مراقب خود باشید.اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب صداى گریه شخصى را بشنوید، به این معنا است که دچار بدشانسى مى‏شوید.گزارشگربرایت مى‏گوید: اگر در خواب گزارشگرى ببینید، نشانه‏ى آن است که اطرافیان به هنگام نیاز از شما حمایت خواهند کرد.گزنه‏بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى گزنه در خواب، بیانگر مشکلات است. اگر در خواب مشاهده کنید که از میان گزنه‏ها راه مى‏روید اما هیچ آسیبى به شما نمى‏رسد، به این معنا است که به سعادت مى‏رسید.گزیدن‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حشره‏اى شما را بگزد، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید.گشنیزحضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن گشنیز در خواب، غم و اندوه است و دانه‏ى آن در خواب چیزى نباشد.گل‏محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که گل خورد، دلیل که مال بر عیال هزینه کند. اگر بیند که خانه‏ى خود را به گل اندود کرد، دلیل غم است. اگر گل‏هاى سبز و سرخ و سفید بیند دلیل لهو و طرب است و گل سیاه غم و اندوه است. اگر بیند در میان گل غرق شد، دلیل که به بلایى درماند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند که از میان گل برآمد و خود را بشست، دلیل که از غم برهد.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى گل در خواب، بیانگر غم و اندوه است. دیدن زمین گلى در خواب، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است.گل‏محمد بن سیرین گوید: دیدن گل‏ها به خواب بر دو وجه باشد. اول: آن که بر درخت بود. دوم: آن که از درخت جدا بود و گلى که آن را بقایى نباشد، دیدن آن در خواب، دلیل غم و اندیشه بود. اگر بى وقت بیند، دلیل مصیبت به سبب فرزند است و چون گل را از درخت جدا بیند، دلیل غم و گریستن بود.جابر گوید: اگر بیند درخت گل در خانه داشت، دلیل که به سبب فرزند خرم گردد. اگر گل‏ها را از هر نوع شکفته بیند، دلیل که از خویشان شاد گردد و دیدن گل در خواب، دلیل بر مردى دون همت بود که با کس وفا نکند یا نامه که از غایت برسد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گل به خواب شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: دوست. سوم: مردى دون همت. چهارم: کنیزک. پنجم: غلام. ششم: نامه.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى باغ گل در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب گل‏هاى پژمرده‏اى ببینید، بیانگر آن است که حادثه‏اى نامطلوب در انتظارتان است. گل سفید در خواب، نشانه‏ى ناراحتى است.گلاب‏محمد بن سیرین گوید: دیدن گلاب در خواب، دلیل تندرستى بود آن که مردم او را ثنا گویند. اگر بیند که گلاب بر کسى ریخت، دلیل تندرستى آن کس بود. اگر بیند که گلاب خورد، دلیل که غمگین گردد.جابر گوید: اگر بیند که گلاب به همه مى‏داد، دلیل که به نیکویى مشهور گردد. اگر بیننده عالم بود، دلیل که مردم از علم او بهره یابند.گلابى‏بیتون مى‏گوید: دیدن گلابى در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است. اگر خواب ببینید که مشغول چیدن گلابى هستید، به این معنا است که بر مشکلاتتان غلبه پیدا مى‏کنید.گل آفتابگردان‏برایت مى‏گوید: دیدن گل آفتابگردان در خواب، نشانه‏ى ضرر مالى است.گل بنفشه‏بیتون مى‏گوید: دیدن گل بنفشه در خواب، بیانگر شادى و خوشحالى است. اگر در خواب گل بنفشه پژمرده‏اى ببینید، بیانگر آن است که از دوستان خود جدا مى‏شوید.برایت مى‏گوید: چیدن گل بنفشه در خواب، علامت خوشبختى است.گل پامچال‏بیتون مى‏گوید: دیدن گل پامچال، بیانگر شادى و خوش شانسى است.برایت مى‏گوید: چیدن گل پامچال در خواب، بیانگر آسایش و رفاه در زندگى است.گل خانه بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گل خانه‏اى ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب اعمال خود باشید.گلدان‏بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى گلدان در خواب، به معناى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب گلدان شکسته‏اى ببینید، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.گل داوودى‏بیتون مى‏گوید: دیدن گل داوودى سفید در خواب، بیانگر ضرر و زیان است. دیدن گل داوودى زرد در خواب، بیانگر غم و اندوه است. دیدن گل‏هاى رنگارنگ داوودى، بیانگر اوقات لذتبخش است.برایت مى‏گوید: دیدن گل داوودى، دلالت بر امور عاشقانه دارد.گلدوزى‏برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید مشغول گلدوزى هستید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.گل رزبیتون مى‏گوید: دیدن گل رز بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب گل‏هاى رز پژمرده‏اى ببینید، بیانگر آن است که یکى از نزدیکان خود را از دست مى‏دهید.گل سنبل‏برایت مى‏گوید: دیدن گل سنبل بیانگر داشتن اوقات لذتبخش است. دیدن گل سنبل پژمرده در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.گل سرخ‏بیتون مى‏گوید: دیدن گل سرخ بیانگر سعادت و خوشبختى است. دیدن گل سرخ پژمرده در خواب، بیانگر مصیبت و بدبختى است.گلف‏هانس کورت مى‏گوید: بازى گلف در خواب، نشانه‏ى افراط در تفریحات است. اگر خواب ببینید که در بازى گلف بازنده شده‏اید، یعنى موضوعى شما را ناراحت کرده است.برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى دیگران مشغول بازى گلف، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است.گل کلم‏بیتون مى‏گوید: دیدن گل کلم در خواب، بیانگر پایان مشکلات است. خوردن گل کلم‏ در خواب، به این معنا است که مرتکب اشتباه مى‏شوید.گل کوکب‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گل کوکب ببینید، بیانگر آن است که آینده‏ى درخشانى خواهید داشت.گل محمدى‏بیتون مى‏گوید: دیدن گل محمدى در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است.گل مینابرایت مى‏گوید: دیدن گل مینا در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در کارها مى‏باشد. اگر در خواب گل میناى پژمرده‏اى ببینید، به این معنا است که دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.گلنارمحمد بن سیرین گوید: دیدن گلنار در خواب، دلیل عروسى و منفعت است. اگر بیند که گلنار از درخت بگسست، دلیل که از عروس جدا شود یا از کنیزک.گلومحمد بن سیرین گوید: دیدن گلو در خواب، دلیل بر امانت است و گذاردن وام. اگر بیند که گلویش از آفت‏ها سالم بود، دلیل که امانت نگه دارد و وام بگذارد. اگر ببیند که رنجى در گلوى او پدید آمد، تأویلش به خلاف این است. اگر در خواب گلوى خود را فراخ بیند، دلیل که روزى بر وى فراخ شود. اگر تنگ بیند، دلیل که امانت نگه دارد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گلو در خواب، دلیل بر خرج و دخل بود و هر زیادت و نقصان که در گلو بیند، دلیل بر خرج و دخل است.بیتون مى‏گوید: گلو درد در خواب، بیانگر حیله و مکر دشمنان است.گل‏ولاى‏بیتون مى‏گوید: راه رفتن از گل‏ولاى در خواب، بیانگر مشکلات و گرفتارى است. اگر در خواب مشاهده کنید که لباستان گلى شده است، به این معنا است که دست به کارهاى نادرستى مى‏زنید.گلوله‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گلوله‏ى توپى ببینید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.برایت مى‏گوید: دیدن گلوله در خواب، بیانگر آن است که از خطرى در امان مى‏مانید.گله‏بیتون مى‏گوید: دیدن گله‏ى گوسفندان در خواب، به این معنا است که به اهداف خود مى‏رسید. دیدن گله‏ى گاوهاى فربه در خواب، به معناى سعادت و خوشبختى است. دیدن گله‏اى از گاوهاى ضعیف و لاغر در خواب، بیانگر آن است که باید براى رسیدن به هدف خود تلاش فراوانى انجام دهید.برایت مى‏گوید: دیدن گله‏ى حیوانات در خواب، بیانگر کسب ثروت است.گل همیشه بهاربیتون مى‏گوید: دیدن گل همیشه بهار در خواب، به این معنا است که باید مراقب کارهایتان باشید.برایت مى‏گوید: چیدن گل همیشه بهار در خواب به معناى آشنایى با افراد جدید است.گلیم‏محمد بن سیرین گوید: دیدن گلیم در خواب، دلیل بر مردى دین‏دار و بزرگ است.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند که گلیمى یافت، دلیل است زنى توانگر بخواهد. اگر این خواب را زنى بیند، شوهر کند.جابر گوید: اگر در خواب گلیمى سبز بیند، دلیل است بر زنى مستوره. اگر گلیمى سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر است. اگر گلیم زرد بیند، دلیل است آن زن بیمارگونه بود. اگر سیاه بیند، دلیل که آن زن عالمه است. اگر بیند که گلیم او ضایع شد، دلیل است از زن جدا شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گلیم در خواب بر پنج وجه است. اول: رئیس. دوم: مهترى. سوم: توانگر. چهارم: کنیزک. پنجم: منفعت.گم شدن‏محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند گم شد، دلیل است در آن موضوع ضایع بماند و قدر او را ندانند. اگر بیند فرزند یا عیالش گم شد، دلیل زیان بود. اگر بیند چیزى از او گم شد. اگر آن چیز به تأویل نیک بود غم است. اگر بد بود کارش به نظام شود.گمرک‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب اداره‏ى گمرکى ببینید، به این معنا است که باید براى رسیدن به اهداف خود سخت تلاش کنید.گن‏برایت مى‏گوید: پوشیدن گن در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است. اگر خواب ببینید گن خود را درمى‏آورید، به این معنا است که بر مشکلات خود غلبه مى‏یابید.گناه‏محمد بن سیرین گوید: اگر بیند گناه مى‏کرد. ندانست چه گناه بود، دلیل است در فتنه افتد.ابراهیم گوید: دیدن گناه نمودن، دلیل مصیبت بود و در بیدارى توبه باید کردن.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مرتکب گناهى شده‏اید، نشانه‏ى آن است که با دوستان نابابى همنشین شده‏اید.گناهکاربیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى افراد گناهکار در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.گنبدمحمد بن سیرین گوید: دیدن گنبد در خواب، دلیل زن است. اگر در خواب گنبدى پاکیزه ببیند، دلیل است زنى خوب‏رو بخواهد.جابر گوید: گنبد در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: بزرگى. سوم: منفعت. چهارم: عز و جاه.بیتون مى‏گوید: دیدن ساختمان‏هاى گنبدى شکل در خواب، علامت پیشرفت و موفقیت است.برایت مى‏گوید: دیدن زیرزمینى گنبدى شکل در خواب، نشانه‏ى آن است که باید دقت بیشترى در کارها داشته باشید. اگر خواب ببیند که ساختمانى گنبدى شکل فروریخته است، به این معنا است که دچار بدشانسى مى‏شوید.گنج‏محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب ببیند گنج یافت، دلیل است بیمار شود. اگر بیند گنج ناپدید شد، تأویلش به خلاف این است.جابر گوید: یافتن گنج در خواب در جایى خراب دشوارتر بود تا جایى آبادان به سبب آن که در جاى آبادان بیمار زود شفا یابد و در جاى خراب بیمار هلاک شود.بیتون مى‏گوید: پیدا کردن گنج در خواب، بیانگر کسب ثروت است.گنجشک حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: گنجشک در خواب مردى با قدر و جاه است. اگر صاحب خواب مستوره است. اگر مستوره نبود و بیند که آن را به دام یا حیلتى بگرفت، دلیل که با مردم بى‏قدر مکر و حیلتى سازد و آنان را شکست دهد. اگر بیند گنجشک ماده بگرفت، دلیل که زنى با قدر بر وى ظفر یابد. اگر بیند از گوشت وى بخورد، دلیل که مال آن زن بدان قدر که گوشت وى خوردن بود بدو رسد. اگر بیند گنجشک از آشیانه‏ بیرون آورد، دلیل که بدو رنج و ملامت رسد.محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بچگان گنجشک را شکار مى‏کرد و گردن ایشان را فرومى‏شکست و در انبان مى‏نهاد، دلیل که معلمى کودکان کند و اندام ایشان را به چوب خورد کند. اگر بیند گنجشکى سرخ را صید کرد، دلیل که زنى خوب‏روى خواهد و یا کنیزکى با جمال بخرد. اگر بیند گنجشکى زرد یافت، دلیل که زنى خوب‏روى خواهد و یا کنیزکى با جمال بخرد. اگر بیند گنجشکى زرد یافت، دلیل که زنى بیمارگونه خواهد و معبران گویند: گنجشک یافتن در خواب، فرزند است یا غلام. اگر بیند گنجشکى کور داشت، دلیل که با مردى هودار بدفعل دوستى نماید.کرمانى گوید: گنجشک در خواب، چون یکى بیند فرزند بود. اگر بیند گنجشکان بسیار بانگ مى‏داشتند، دلیل که او را با مردى غوغاکارى افتد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گنجشکان در خواب بر نه وجه است. اول: پادشاه. دوم: والى. سوم: مردى بزرگ قدر. چهارم: غلام خوب‏روى. پنجم: قاضى. ششم: بازرگان. هفتم: مرد راهزن. هشتم: مرد با خصومت. نهم: مردى که به جماع کردن مولع بود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گنجشکى ببینید، بیانگر آسایش و رفاه در زندگى است. اگر در خواب گنجشکى زخمى ببینید، بیانگر آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.اچ میلر مى‏گوید: شنیدن صداى گنجشکان در خواب، بیانگر داشتن اوقات شیرین است. گندم‏محمد بن سیرین گوید: دیدن گندم، دلیل بر روزى حلال است که با رنج به دست آید. اگر دید گندم پخته خورد، دلیل که غمگین شود. اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است، دلیل هلاک او بود.ابراهیم گوید: اگر بیند خوشه‏هاى گندم مى‏خورد، دلیل قحط است. اگر بیند گندم کاشت، دلیل که گندم در آن دیار ارزان شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گندم در خواب سه وجه بود. اول: معزولى. دوم: تصرف. سوم: غربتى.بیتون مى‏گوید: دیدن گندم در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببینید که جوانه‏ى گندم مى‏خورید، بیانگر آن است که در کارتان موفق خواهید بود.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که گندم مى‏کوبید، به این معنا است که مشغول انجام کارهاى سخت هستید.گنگ‏محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند گنگ شده بود، دلیل بر نقصان دین بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درویشى. دوم: بدحالى. سوم: غم. چهارم: نقصان عیش. پنجم: مصیبت. ششم: نقصان دین. اگر گنگى بیند گویا شد، دلیل که کارها بر وى گشاده شود.گواتربرایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به بیمارى گواتر مبتلا شده‏اید، بیانگر آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.گوجه‏فرنگى‏بیتون مى‏گوید: دیدن گوجه‏فرنگى در خواب، علامت داشتن اوقات لذتبخش است. اگر خواب ببینید که گوجه‏فرنگى مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که سالم و سلامت هستید.گودال‏بیتون مى‏گوید: دیدن گودالى عمیق در خواب، بیانگر مشکلات و گرفتارى‏ها است. اگر خواب ببینید که درون گودالى افتاده‏اید، به این معنا است که دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.برایت مى‏گوید: دیدن گودال آب در خواب، علامت وقوع پیشامدهاى ناگوار است.گورحضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن گور در خواب، دلیل زندان است. اگر در خواب بیند گورى از بهر خود کند، دلیل که عیش بر وى تنگ شود و بعضى گویند، آن‏جا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وى را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وى تنگ شود و بعضى گویند، آن‏جا که گور کند، دلیل که خانه بسازد. اگر بیند وى را در گور نهادند، دلیل که معیشت بر وى تنگ شود و نیز گویند که به سفر رود، اگر دید او را در گور نهادند و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.محمد بن سیرین گوید: اگر وى را در گور نهادند، دلیل که او را زندان کنند. اگر بیند بر بام خانه‏ى او گور مى‏کندند، دلیل که عمر او دراز بود.ابراهیم گوید: اگر بیند منکر و نکیر از وى سوال پرسیدند، دلیل که پادشاه با وى مطالبتى کند. اگر جواب ایشان را صواب داد، دلیل که از عذاب پادشاه برهد، اگر جواب را خطا داد به خلاف این بود.بیتون مى‏گوید: دیدن گور در خواب، علامت رنج و مصیبت است. اگر در خواب مشاهده کنید مشغول کندن گورى هستید، به این معنا است که دشمنان قصد دارند شما را نابود سازند.گورخرابن‏سیرین گوید: اگر بیند گورخرى به وى فرا رسیده، دلیل که غنیمتى به وى رسد. اگر بیند بر گورخر نشسته بود و آن مطیع او بود، دلیل که عاصى و گناهکار بود و مفارقت از اهل اسلام جوید. اگر بیند گورخر با وى جنگ و نبرد مى‏کرد یا سر از وى کشیده مى‏داشت، دلیل بر سختى کار و غم و رنج است که بدو رسد.کرمانى گوید: دیدن گورخر به خواب، مردى جاهل و احمق است. چنان که او را خرد و علم و فرهنگ نباشد. اگر بیند گوشت گورخر مى‏خورد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند بر گورخرى نابینا نشسته بود، دلیل که مال بى‏اندازه یابد. اگر بیند وى گورخر شد، دلیل که روزى بر وى فراخ شود، لکن دین او را زیان باشد.جابر مغربى گوید: دیدن پوست و گوشت گورخر به خواب، مال و غنیمت است. و بعضى از معبران گویند: جاه و عزت است. اگر بیند سر گورخر یافت، دلیل که هزار درم‏ بیابد، یا با مهترى بزرگ او را صحبت افتد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند سر گورخر مى‏خورد، دلیل که عبادت بسیار کند و دین ورزد. اگر بیند گورخران از پیش او مى‏گریختند، دلیل که از مسلمانان مفارقت جوید و به راه فساد آید.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى گورخر در خواب، بیانگر انجام کارهاى زیاد است.گورستان‏ابن‏سیرین گوید: دیدن گورستان در خواب، دلیل صحبت است با جاهلان که دین و دنیاى ایشان به فساد بود.ابراهیم گوید: اگر دید گورستان را زیارت مى‏کرد، دلیل که اهل زندان را دلدارى کند. جابر گوید: اگر در گورستان مى‏رفت، دلیل که درویش شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گورستان در خواب، علامت فقر و تنگدستى است. اگر در خواب گورستانى مجاور کلیسا ببینید بیانگر آن است که از دوستان خود جدا مى‏شوید.گورکن‏بیتون مى‏گوید: دیدن گورکن در خواب، بیانگر آن است که براى موفقیت سخت تلاش مى‏کنید.گوزن‏هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب گوزن ببینید، به این معنا است که با افراد درستکارى آشنا مى‏شوید. سوار شدن بر گوزن در خواب، به معناى وقوع پیشامدهاى غیرمنتظره است.گوژپشت‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گوژپشت ببینید، یعنى دچار غم و اندوه مى‏شوید.گوساله‏ابن‏سیرین گوید: اگر بیند گوساله‏ى نر داشت، دلیل که او را پسرى آید. اگر ماده بیند، دختر بود.ابراهیم گوید: اگر بیند که گوساله در خانه او آمد و شد مى‏کرد، دلیل غم است. اگر بیند بر پشت گوساله نشست، دلیل که با پادشاهى پیوندد و بزرگى یابد.جابر گوید: اگر بیند که گوساله او بمرد، دلیل است فرزندش بمیرد. اگر بیند که گوساله را بکشت و از گوشت او بخورد، دلیل است میراث فرزند خود خورد. اگر بیند که گوساله‏ى سفید داشت، دلیل که فرزند او پارسا و خوب روى بود. اگر گوساله‏ى سیاه بیند، دلیل که فرزند او توانگر و مستور بود. اگر گوساله‏ى ابلق دید، دلیل که همه خیر در آن فرزند بود. اگر در خواب گوساله‏اى فربه و قوى بیند، دلیل که فرزند او تندرست و نیکو حال بود. اگر دید که گوساله ضعیف است، تأویلش به خلاف این است.گوسفندابن‏سیرین گوید: دیدن گوسفند در خواب، دلیل غنیمت است. اگر بیند که گوسفند مى‏چرانید، دلیل که بر قومى مهترى یابد. اگر دید که گوسفند بسیار داشت و دانست که ملک او است، دلیل که نعمت بسیار حاصل کند. اگر بیند که گوشت گوسفند پخته مى‏خورد، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد. اگر بیند که گوسفند را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال او را بخورد.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند که بز و میشى داشت، دلیل که از بزرگى مال حاصل کند. اگر بیند که شاخ‏هاى بز و میش، قوى بود، دلیل که بیننده‏ى خواب توانا شود. اگر بیند که بز و میش بسیار داشت و دانست که ملک او است، دلیل است به قدر آن منفعت یابد و نیز گویند به عدد هر میشى، بزرگى یابد.جابر گوید: دیدن میش در خواب، دلیل بر زنى بزرگ است. قوله تعالى: »ان هذا اخى له تسع و تسعون نعجة واحدة« )ص -23(. اگر بیند که ماده میشى داشت، دلیل که زنى بزرگ‏زاده بخواهد. اگر بیند که گوسفند با او سخن گفت، دلیل است روزى بر وى فراخ شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گوسفند در خواب بر پنج وجه است. اول: مهترى. دوم: زنى بزرگ. سوم: مال. چهارم: فرمان روا. پنجم: جاه و منفعت یافتن.بیتون مى‏گوید: دیدن گوسفند در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید مشغول چیدن پشم گوسفند هستید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. دیدن گوسفندان مریض در خواب، علامت یأس و ناامیدى است.برایت مى‏گوید: دیدن گوسفند در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است. دیدن پشم گوسفند در خواب بیانگر کسب ثروت است.گوش‏ابن‏سیرین گوید: اگر بیند گوش او بیفتاد، دلیل که زن را طلاق دهد یا دخترش بمیرد. و گویند، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر بیند گوش او کر شد، دلیل است بر فساد دین.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گوش بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: دختر. سوم: دوست. چهارم: رفیق. پنجم: پسر. ششم: غلام. هفتم: ترس و بیم.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گوش ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب باشید تا رازهایتان برملا نشود.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید پنهانى به چیزى گوش مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که مورد سوءظن قرار مى‏گیرد.گوشت‏ابن‏سیرین گوید: دیدن گوشت پخته در خواب بهتر از خام است یا کباب. اگر بیند گوشت گوسفند پخته مى‏خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابى از گوشت گاو خورد یا از اسب، دلیل که منفعت است از پادشاه. دیدن گوشت‏ها به خواب هر چند که پخته‏تر بیند، دلیل است که مال آسان‏تر به دست آید و آن چه خام خوردند، دلیل بر مالى است که به زحمت بدست آید. و خریدن و فروختن گوشت در خواب، بد بود.حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند گوشت از تن خود مى‏خورد، دلیل مال است.جابر گوید: دیدن گوشت فربه، بهتر از گوشت لاغر است. اگر بیند که گوشت بخرید و به خانه برد، دلیل هلاک او است.ابراهیم گوید: اگر بیند که گوشت اسب مى‏خورد، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند که گوشت اشتر مى‏خورد، دلیل که مال یتیمى خورد به رنجورى. اگر بیند که گوشت پرستو مى‏خورد، دلیل بر مال اندک است. اگر بیند که گوشت بز مى‏خورد، دلیل بر بیمارى است و مصیبت. اگر بیند که گوشت بط مى‏خورد، دلیل مال است.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: خوردن گوشت جانوران در خواب بر چهار وجه است. اول: مال. دوم: میراث. سوم: توانگرى. چهارم: مصیبت دیدن. گوشت هر جانورى که حلال بود، دلیل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود، مال حرام است.بیتون مى‏گوید: دیدن گوشت خام در خواب، علامت شکست در انجام کارها مى‏باشد. بریدن گوشت در خواب، علامت ضرر مالى است. خوردن گوشت پخته در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد. دیدن گوشت خوک در خواب بیانگر پیشرفت و موفقیت است. اگر در خواب گوشت خوک فاسد ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن گوشت گراز هستید، بیانگر آن است موضوعى شما را پریشان مى‏سازد.برایت مى‏گوید: دیدن گوشت نمک سود کرده، بیانگر بیمارى است. خوردن گوشت اسب بیانگر داشتن زندگى خوب است.گوشواره‏محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که به هر دو گوش گوشواره داشت، دلیل است از مردم زینت و جمال یابد. اگر بیند از هر دو گوش او مروارید آویخته بود، دلیل که علم قرآن آموزد و دانا شود.ابراهیم گوید: اگر مردى در خواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکى از زر و دیگرى از نقره، دلیل است زن را طلاق دهد و بیرون کند.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گوشواره در خواب، چهار وجه است. اول: فزونى جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگى. چهارم: غم و اندوه.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گوشواره‏اى ببینید، بیانگر آن است که اخبار خوشایندى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب گوشواره‏ى شکسته‏اى ببینید به این معنا است که پشت سر شما حرف مى‏زنند.برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که گوشواره‏اى هدیه گرفته‏اید، بیانگر آن است که در شغل خود پیشرفت مى‏کنید. خریدن گوشواره در خواب، به معناى آشنایى با افراد جدید است.گوهرابن‏سیرین گوید: دیدن گوهر به خواب، دلیل بر زنى توانگر صاحب جمال بود. اگر بیند گوهرى داشت، دلیل است زنى چنین بخواهد. اگر دید گوهر او ضایع شد، دلیل است زن را طلاق دهد.ابراهیم گوید: اگر بیند گوهر مى‏فروخت، دلیل است دلاکى کند و دخترى را به شوهر دهد. اگر بیند گوهر سفید داشت، دلیل است فرزندى آورد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گوهر به خواب بر هشت وجه است. اول: مال مذکور. دوم: علم مشهور. سوم: فرزند معروف. چهارم: چیزى گرانبها. پنجم: زنى با جمال. ششم: سخنى مفید. هفتم: خیر و برکت. هشتم: کارى نیکو. و دیدن گوهر فروش در خواب، دلیل بر خداوند علم و دین بود.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى گوهر در خواب، به معناى خوش شانسى است.گوى‏ابن‏سیرین گوید: اگر در خواب بیند با پادشاهى گوى زد، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر مرد عامى بیند گوى مى‏زد، دلیل که با کسى خصومت نماید.جابر گوید: گوى زدن در خواب، سپاهى را نیکو است و غیر سپاهى را بد بود.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گویى ببینید، بیانگر آن است که در موقعیت خوبى قرار گرفته‏اید. دیدن گوى آهنى در خواب بیانگر غلبه بر مشکلات است. اگر در خواب گوى شیشه‏اى ببینید، بیانگر آن است که در کارى دچار تردید شده‏اید.گهواره‏بیتون مى‏گوید: دیدن گهواره کودک در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب مشاهده کنید گهواره‏اى را تکان مى‏دهید، بیانگر آن است که بیمارى‏ یکى از اعضاى خانواده‏ى شما را تهدید مى‏کند.گیاه‏ابن‏سیرین گوید: دیدن گیاه تازه در خواب، دلیل بر دین است و روزى فراخ. اگر بیند در میان گیاه‏زار مقیم شد، دلیل است در راه دین ثابت بود. اگر بیند بر تن او گیاه رسته بود، دلیل که نعمت بر وى زیاده شود. اگر بیند گیاه از صحرا به خانه برد، دلیل که از سفر مال حاصل نماید. اگر بیند گیاه از خانه بیرون ریخت، دلیل است مال خود به کار خیر صرف نماید. اگر بیند گیاه مى‏خورد، دلیل که بیمار شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن گیاه در خواب، بر پنج وجه است. اول: دین. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: ولایت. پنجم: نیکویى حال.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى گیاهان در خواب، بیانگر داشتن اوقات لذتبخش است. اگر در خواب گیاهان سمى ببینید، آن است که دشمنان قصد نابودى شما را دارند. اگر در خواب گیاه خردل ببینید، نشانه‏ى آن است که موفق و پیروز خواهید شد. مشاهده‏ى گیاه داروش در خواب به این معنا است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب گیاه مر ببینید، بیانگر آن است که به اهداف خود خواهید رسید.برایت مى‏گوید: اگر در خواب گیاه مورد ببینید، علامت آن است که به زودى ازدواج مى‏کنید. دیدن گیاهان دارویى، بیانگر داشتن عمر طولانى است. دیدن گیاه اسطوفودس در خواب، بیانگر آن است که در موقعیت مساعدى قرار گرفته‏اید. اگر در خواب گیاه سیر ببینید بیانگر آن است که از بیمارى نجات مى‏یابید.گیسوهاابن‏سیرین گوید: دیدن گیسوها در خواب، دلیل عز و جاه بود کسى را که گیسو دارد و سادات و زنان و توانگران را، دلیل مال است و صوفیان را دلیل بر دوستى با اهل پیغمبر است.گیلاس‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گیلاس ببینید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب گیلاس نارسى ببینید، یعنى آینده‏ى درخشانى دارید. اگر خواب ببینید مشغول خوردن گیلاس هستید، بیانگر آن است که به موفقیت مى‏رسید.برایت مى‏گوید: چیدن گیلاس در خواب، علامت آشنایى با افراد جدید است. خوردن گیلاس ترش و فاسد در خواب، علامت شکست در انجام کارها مى‏باشد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۳