لادن‏اصفهانى گوید: اگر دید لادن بسیار داشت، نامش منتشر شود و مشهور جهان شود.لاشخوربیتون مى‏گوید: اگر در خواب لاشخور ببینید، به این معنا است که مصیبت و رسوایى در پیش دارید. شنیدن صداى لاشخور در خواب، بیانگر اتفاقات ناگوار است.برایت مى‏گوید: اگر در خواب لاشخورى را در حال پرواز ببینید، بیانگر آن است که دشمنان قصد آزار شما را دارند. اگر در خواب لاشخورى را شکار کنید، نشانه‏ى آن است که دشمنان را شکست خواهید داد.لاغرى‏ابن‏عباس گوید: اگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر دید با لاغرى ضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیمارى بود.برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که لاغر شده‏اید، به این معنا است که دوستانتان قصد آزار شما را دارند. اگر در خواب کسى را ببینید که لاغر شده است، نشانه‏ى آن است که در کارهایش پیشرفت مى‏کند.لاک‏پشت‏کرمانى گوید: در خواب دلیل بر مردى عالم است که از صحبت او فایده به مردم رسد. محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لاک‏پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل‏ است او را با زاهدى صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک‏پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لاک‏پشت در خواب بر سه وجه است. اول: مردى عالم. دوم: مردى زاهد. سوم: مردى صناع.هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى لاک‏پشت در خواب، بیانگر موفقیت است. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن لاک‏پشت هستید، به این معنا است که موضوعى باعث خوشحالى شما مى‏شود.برایت مى‏گوید: دیدن لاک‏پشت مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.لال‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید لال شده‏اید، بیانگر آن است که نقشه‏هاى شما نقش بر ملا مى‏شود.لاله‏اصفهانى گوید: اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بى‏وقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود. اگر زنى دید لاله ببرید و به شوهر داد طلاق بگیرد. اگر مرد نیز این کار کند، همین دلیل دارد.لانه‏جاحظ گوید: اگر در خانه‏ى او لانه‏ى مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فایده باشد که به او برسد. اگر لانه بکند کارى مکروه کند. اگر باز به جاى خود نهاد یارى کسى کند. اگر دید در لانه‏ى مرغ بزرگ بود در پناه بزرگى در آید و خیر بیند.لب‏محمد بن سیرین گوید: دیدن لب‏ها در خواب، دلیل حاجت روایى بود و دیدن لب زیرین در خواب، بهتر از لب بالا است و بعضى گویند: دیدن لب‏ها در خواب، دلیل قرابت و خویشى است. اگر بیند که لب‏هاى او نبودند، دلیل بر نقصان مال است و نیز گویند زنش بمیرد. اگر بیند لب‏هاى او ببریدند، دلیل که زنش را طلاق دهد.ابراهیم گوید: اگر بیند لب‏هاى او درد کرد، دلیل است غمگین شود. اگر بیند که لب‏هاى او بر هم چسبیده بود چنان که باز نتوانست کرد، دلیل که کارش بسته شود. اگر زنى بیند خالى سیاه بر لب داشت، دلیل عز و جاه است. اگر این خواب را مردى بیند، دلیل است مالش زیاده شود. اگر بیند لب‏هاى او سرخ بود، دلیل است سخن روا شود. اگر بیند لب‏هایش سبز است یا سفید، دلیل که از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعیف بیند، دلیل که عاجز شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لب بالا در خواب، دلیل پسر است و لب زیرین دختر بود.بیتون مى‏گوید: دیدن لب‏هاى خشک و بى‏رنگ و رو در خواب، بیانگر آن است که نسبت به اطراف خود بى‏تفاوت هستید. دیدن لبى که رژ لب زده است، بیانگر درگیرى و نزاع است. اگر در خواب مشاهده کنید شخصى لبش را کج مى‏کند، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.لباس‏محمد بن سیرین گوید: اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنى به خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود.ابراهیم گوید: اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگى بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد.جابر گوید: اگر لباس پادشاهان داشت، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند لباس علماء داشت، دلیل است که از علماء بهره‏مند گردد. اگر بیند که لباس صوفیان داشت از دنیا دست بدارد. اگر بیند که لباس توانگران داشت دلیل که در جمع مال حریص بود. اگر بیند که لباس ترسایان و جهودان داشت، دلیل که بیننده را میل به ایشان شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لباس در خواب هفت وجه است. اول: دین پاک. دوم: توانگرى. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل.هفتم: عدل.بیتون مى‏گوید: دیدن لباس‏هاى گران قیمت و قدیمى در خواب، بیانگر داشتن اوقات شاد است. دیدن لباس سفید در خواب، بیانگر درگیرى با مشکلات است. دیدن لباس سیاه در خواب، بیانگر غم و اندوه است. دیدن لباس زرد در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. دیدن لباس آبى، دلالت بر رسیدن به آرزوها دارد. دیدن لباس سبز در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. پوشیدن لباس‏هاى کثیف و پاره در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى شما را ناراحت مى‏سازد. دیدن لباس قرمز در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید لباس مى‏خرید، نشانه‏ى آن است که در کارهایتان شانس مى‏آورید. اگر خواب ببینید که لباس خدمتکاران را پوشیده‏اید، بیانگر آن است که نیاز به کمک خواهید داشت.لبنیاتى‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مغازه‏ى لبنیاتى ببینید، بیانگر آن است که زندگى خوبى خواهید داشت.لبه‏ى بام‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که بر روى لبه‏ى بام نشسته است، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.لجاجت‏بیتون مى‏گوید: انجام دادن کارها با لجاجت در خواب، بیانگر آن است که موضوعى شما را ناراحت و عصبى کرده است.لجن‏بیتون مى‏گوید: افتادن در لجن، علامت آن است که براى مدتى دچار بدشانسى مى‏شوید.برایت مى‏گوید: دیدن لجن در خواب، علامت آن است که شما رفتار ناپسندى با اطرافیان خود دارید. راه رفتن در لجنزار، به معناى آن است که دچار یأس و نومیدى مى‏شوید.لحاف‏محمد بن سیرین گوید: دیدن لحاف در خواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف بخرید، دلیل که کنیزکى دوشیزه بخرد یا زن خواهد، اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود.جابر گوید: اگر دید لحافى سبز داشت، دلیل است زنى دین‏دار بخواهد. اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است. اگر سیاه بیند زن او عالمه است. اگر زرد بیند، زن او بیمارگونه بود. اگر ملون بیند، زن او فریبنده است. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لحاف در خواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: کنیزک دوشیزه. سوم: عز و جاه.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب لحاف تمیز و زیبایى ببینید، بیانگر آن است که روزهاى شادى در انتظار شما است. اگر در خواب لحاف کثیف و پاره‏اى ببینید، نشان دهنده‏ى آن است که در کارتان ناموفق خواهید بود.لخت‏برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را لخت ببینید، نشانه‏ى آن است که باید مراقب اعمال خود باشید. دیدن یک شخص لخت در خواب، علامت انجام کارهاى رسوایى‏آور است. دیدن نوزاد لخت در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.لذت‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید از موضوعى لذت مى‏برید، به این معنا است که اوقات لذتبخشى خواهید داشت.لرزیدن‏محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند سر او مى‏لرزید، دلیل زحمت است. اگر بیند گردن او مى‏لرزید، دلیل که امانت نگذارد. اگر بیند کف‏هاى او مى‏لرزید، دلیل است سخنى سخت بشنود. اگر بیند شکم او مى‏لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.ابراهیم گوید: اگر بیند همه‏ى اندام او مى‏لرزید، دلیل است که سختى بیند. اگر دید پایش مى‏لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن لرزیدن اندام‏ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعیف احوال. دوم: ترس و بیم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بیمارى.اصفهانى گوید: اگر بیند آسمان مى‏لرزید، دلیل که در آن دیار ظلم بود اگر بیند آفتاب یا ماه مى‏لرزید، دلیل است پادشاه آن ملک را مضرت رسد.جابر گوید: اگر دید عرش مى‏لرزید، دلیل بر بى‏دیانتى علما است. اگر لوح و قلم مى‏لرزید، دلیل بدحالى دبیران است. اگر بیند هفت آسمان مى‏لرزید، دلیل محنت است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید چانه‏ى شما مى‏لرزد، به این معنا است که باید مراقب باشید تا اسرارتان برملا نشود.لشگرمحمد بن سیرین گوید: اگر بیند لشگریان بر اهل آن موضع گزند رسانیدند، دلیل قوت اهل آن موضع بود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لشگر در خواب بر پنج وجه است. اول: ملخ. دوم: سیل. سوم: باد. چهارم: خصومت. پنجم: محنت.لغزیدن‏اچ میلر مى‏گوید: لغزیدن در خواب، علامت آن است که دچار گرفتارى و دردسر مى‏شوید.لقمه‏محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که لقمه‏ى شیرین در دهان نهاد، دلیل که سخنى خوش گوید. اگر آن لقمه ترش بود تأویل به خلاف این است.جابر گوید: اگر بیند لقمه‏ى گرم در دهان نهاد، دلیل که در بلایى افتد. اگر لقمه در دهان خوش بود، تأویلش به خلاف این است.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لقمه در خواب بر سه وجه است. اول: بوسه دادن. دوم: سخن لطیف. سوم: منفعت.لک‏لک‏محمد بن سیرین گوید: دیدن لک‏لک به خواب، دلیل بر زنى است بى‏آزار و عاقبت اندیش و با حسب و نسب. اگر بیند لک‏لکى داشت، با چنین کسى صحبت دارد. اگر دید لک‏لکى بر بام خانه او نشست، دلیل است مهترى به خانه او آید. اگر بیند لک‏لک را بکشت، دلیل که دشمن را بکشد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لک‏لک در خواب چهار وجه است. اول: مردى دهقان. دوم: پادشاهى ضعیف. سوم: پاسبان. چهارم: غریبى و درویشى.لکنت زبان‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید دچار لکنت زبان شده‏اید، نشانه‏ى آن است سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب شخصى را ببینید که با لکنت صحبت مى‏کند، علامت آن است که عده‏اى قصد آزار شما را دارند.لکه‏بیتون مى‏گوید: دیدن لکه بر روى لباس در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.لگد زدن‏محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کسى را لگد زد، دلیل است حال او بد شود.اگر بیند استرى یا اسبى او را لگد زد، دلیل است کارش به خلل افتد. اگر اشتر وى را لگد زد دلیل که از سفر زحمت یابد. اگر گاو لگد زد، دلیل زیان است.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لگد زدن در خواب چهار وجه است. اول: نقصان ضرر. دوم: مضرت. سوم: غم و اندوه. چهارم: فساد عیال.لگن دستشویى‏بیتون مى‏گوید: اگر در خواب لگن دستشویى ببینید، علامت آن است که مسئولیت سنگینى بر دوشتان قرار مى‏دهند. دین لگن دستشویى کثیف و شکسته در خواب، به معناى انجام کارهاى ناپسند است.لنگربیتون مى‏گوید: دیدن لنگر در خواب، بیانگر رفتن به مسافرت است.لنگرگاه‏بیتون مى‏گوید: راه رفتن بر روى لنگرگاه در خواب، بیانگر شکست دشمنان است. نشستن بر روى لنگرگاه در خواب، به معناى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.لنگ شدن‏محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که لنگ شده بود، دلیل است پیش خویشان خوار شود.ابراهیم گوید: اگر خود را در خواب لنگ بیند، دلیل است که مقصودش برنیاید. اگر بیند که لنگ بود و به عصا مى‏رفت، دلیل است که از کسى یارى خواهد و مرادش بر آید.جابر گوید: اگر بیند که به هر دو پا لنگ شده، دلیل است که اعتقاد کدخدایى به کسى کرده بود. اگر لنگ در خواب بیند که لنگ بود و پایش درست شد، دلیل که مقصودش برآید و مرادش حاصل شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لنگ در خواب بر پنج وجه است. اول: منفعت. دوم: ناتوانى. سوم: درویشى. چهارم: غم و اندوه. پنجم: نقصان عیش.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که مى‏لنگد، بیانگر آن است که اطرافیان رفتار ناشایستى با شما دارند.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که هنگام راه رفتن مى‏لنگید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید.لوبیامحمد بن سیرین گوید: دیدن لوبیا به خواب خام و پخته وقت و بى‏وقت، دلیل غم بود. و در دیدن آن خیرى نباشد.بیتون مى‏گوید: دیدن لوبیا در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببینید لوبیا مى‏خورید، بیانگر آن است که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند.لوستربیتون مى‏گوید: دیدن لوسترى زیبا و روشن در خواب، به معناى آن است که روزهاى خوشى را خواهید گذراند. دیدن لوستر خاموش در خواب، بیانگر بیمارى است. اگر در خواب لوستر شکسته‏اى ببینید، بیانگر آن است که دچار ضرر و زیان مى‏شوید.لوله‏هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب لوله‏هاى گاز را ببینید، بیانگر آن است که در انجام کارى موفق خواهید شد.برایت مى‏گوید: دیدن لوله در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است.لیمومحمد بن سیرین گوید: دیدن لیمو در خواب، دلیل بیمارى است و در دیدن آن خیر نباشد. (و الله اعلم بالصواب)بیتون مى‏گوید: دیدن لیمو در خواب، بیانگر مشکلات و بیمارى است. اگر خواب‏ ببینید که لیمو مى‏خورید، بیانگر آن است که در کارى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول گرفتن آب، لیمو هستید، به این معنا است که شخصى از شما سوء استفاده مى‏کند.لیموناد فروشى‏بیتون مى‏گوید: رفتن به مغازه‏ى لیموناد فروشى در خواب، بیانگر غلبه بر مشکلات است.لیوان‏برایت مى‏گوید: دیدن لیوان در خواب، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که با لیوان چیزى مى‏نوشید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت. دیدن لیوان شکسته در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۳