دادگاه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک دادگاه، ببینید بیانگر آن است که نباید اجازه دهید تا حق شما پایمال شود. اگر در خواب مشاهده کنید که در دادگاهى شما را محکوم مى‏کنند، به این معناست که به خاطر انجام دادن کارى از شما تشکر و قدردانى مى‏شود. اگر به عنوان یک شاهد در دادگاه حضور پیدا کنید، علامت آن است که به دیگران در انجام کارهایشان کمک مى‏کنید. دریافت احضاریه از دادگاه، نشانه‏ى انجام یک کار غیر قانونى است.

دارایى

بیتون مى‏گوید: داشتن ثروت فراوان در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است.

داربست

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب داربستى ببینید، به این معناست که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. بالا رفتن از داربست، به این معناست که به خاطر کارى که انجام نداده‏اید شما را سرزنش مى‏کنند. پایین آمدن از داربست،بیانگر آن است که گناهى انجام مى‏دهید که به خاطرش مجازات مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که روى داربستى مشغول کار هستید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. افتادن از روى داربست، علامت آن است که در انجام کارتان دچار مشکلى مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را ببینید که از روى داربستى مى‏پرد به این معناست که شجاعت بیش از حد باعث دردسر شما مى‏شود.

دارچین

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین مى‏خورد غم و اندوهش صعب‏تر بود.
کرمانى گوید: اگر بیند دارچین جهت رفع علت مى‏خورد و او را سود داشت، دلیل نیکى و صلاح است.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى دارچین در خواب، بیانگر آن است که در کارهایتان دچار مشکل مى‏شوید.

دارو

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند جهت بیمارى دارو بخورد و او را موفق بود، دلیل که صلاح دین باشد.
کرمانى گوید: اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وى را زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه مى‏کرد، دلیل که با مردم نیکویى کند. اگر بیند داروى خشک مى‏ستد، دلیل که از غم و اندوه رهایى یابد. اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود، دلیل که از غم و اندوه فرج یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: هر دارویى که زرد باشد، دلیل بر بیمارى و رنج کند و هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیمارى کند. اگر بیند دارو خورد و بر وى اثر کرد، دلیل است که دین وى به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.
بیتون مى‏گوید: خوردن داروهاى خوش‏طعم، بیانگر حل مشکلات است. خوردن داروهاى تلخ در خواب، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده کنید که به شخصى دارو مى‏دهید، علامت آن است که قصد دارید به یکى از دوستانتان ضرر برسانید. استفاده کردن از داروى قلابى در خواب، بیانگر آن است که دست به کارهاى نادرست مى‏زنید.
برایت مى‏گوید: دیدن دارو در خواب، بیانگر آن است که براى سود بیشتر باید تلاش کنید. اگر خواب ببینید که مشغول درست کردن دارو هستید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

داروخانه

برایت مى‏گوید: دیدن داروخانه در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. خریدن دارو از داروخانه، بیانگر آن است که چیز مهمى را از دست مى‏دهید.

داس

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند داس در دست داشت، دلیل که آلتى بیاورد که وى را مال حاصل شود. اگر بیند با داس کشت و درو کرد، دلیل او را مال و نعمتى به رنج حاصل شود. اگر داس او بشکست و یا ضایع شد، مال او نقصان یابد.
جابر گوید: اگر داس زرین یا سیمین در دست داشت، دلیل بود که از مال حرام چیزى حاصل کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک داس ببینید، بیانگر آن است که به یکى از اهداف خود مى‏رسید.
بیتون مى‏گوید: دیدن داس شکسته در خواب، علامت شکست در کارها است.

داغ کردن (سوزاندن)

محمد بن سیرین گوید: داغ کردن به خواب، دلیل بر یافتن گنج و مال است. اگر بیند بر تنش داغ بود، دلیل به قدر آن گنج و مال یابد. اما اگر آن مال را در خیرات و طاعت حق تعالى هزینه کند، در عقبى از عقوبت حق تعالى رستگار شود. ولى اگر در شر و فساد صرف کند، به عذاب مبتلا شود.
کرمانى گوید: اگر بیند از محل داغ خون و چرک بیرون مى‏آمد، دلیل که به خدمت پادشاه مقیم شود. اگر از نشان داغ خون و چرک نمى‏آمد، دلیل که از سلطان بهره نیابد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند داغ بر کسى نهاد یا کسى داغ بر تن او نهاد، تأویلش سخن زشت است، یا بر او تهمت نهند. اگر به جهت علتى به پشت وى داغ نهادند، دلیل بر دین و دنیاى او بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: داغ آتشین منع زکوة بود و مشغولى از لشگر پادشاه. قوله تعالى: «یوم یحمى علیها فى نار جهنم فتکوى جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم». (توبه، 35)

دالان

برایت مى‏گوید: راه رفتن در دالان بیانگر، درگیرى و نزاع است. اگر در خواب، خودتان را در دالانى تاریک و طویل ببینید به این معناست که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

دام

محمد بن سیرین گوید: دام اگر بیند،مکر و حیلت بود. اگر بیند پاى او در دام گرفتار است، دلیل بود که به مکر و حیله گرفتار شود. اگر بیند پایش از دام گشوده گشت، تأویلش به خلاف این بود.
جابر مغربى گوید: اگر جانورى از جمله‏ى حیوانات با دام بگرفت، آن کس را که به آن جانور منسوب است به مکر و حیلت به چنگ آورده، مطیع و فرمانبر خود کند.
هانس کورت مى‏گوید: پهن کردن دام براى شکار حیوانات، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود دست به هر کارى مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید که حیوانى در دام افتاده است، بیانگر آن است که در کارهایتان پیشرفت مى‏کنید. مشاهده‏ى دام خالى، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب یک دام پاره ببینید، به این معناست که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند.

داماد

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى داماد در خواب، نشانه‏ى آن است که یکى از آشنایان شما به زودى ازدواج مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که با دامادى روبوسى مى‏کنید، بیانگر دعوا و مشاجره است. اگر در خواب ببینید با داماد دعوا مى‏گیرید، به این معناست که یک موقعیت خوب پیش رو دارید.

دامن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روى دامن کسى بنشیند، به این معناست که در کارتان موفق مى‏شوید. اگر دخترى مشاهده کند که شخصى روى دامنش نشسته، به این معناست که به خاطر اشتباهى مورد سرزنش قرار مى‏گیرد. اگر خواب ببینید که مارى روى دامنتان قرار دارد، معنایش آن است که دشمنان شما را آزار مى‏دهند و اگر گربه‏اى روى دامن خود ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب باشید تا در دام افراد حیله‏گر نیفتید.

دانش‏آموز

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دانش‏آموزى ببینید، به این معناست که به خاطر موضوعى بى‏ارزش با دیگران بحث مى‏کنید.

دانشجو

برایت مى‏گوید: دیدن دانشجو در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است.

دانشکده

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دانشکده در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالاى اجتماعى است. اگر در خواب مشاهده کنید که تحصیلات خود را به پایان رسانده‏اید اما دوباره در دانشکده ثبت نام مى‏کنید، بیانگر آن است که به خاطر انجام کارهاى نیک مورد تشویق قرار مى‏گیرد.

دانشگاه

بیتون مى‏گوید: بازدید از دانشگاه در خواب، بیانگر از دست دادن موقعیت‏هاى خوب است. اگر خواب ببینید که در دانشگاه زندگى مى‏کنید، به این معناست که در انتخاب رشته‏ى تحصیلى، دچار اشتباه شده‏اید.
برایت مى‏گوید: رفتن به دانشگاه خوش‏شانسى است. اگر خواب ببینید که براى ورود به دانشگاه قبول شده‏اید، نشانه‏ى این است که مورد احترام دیگران قرار مى‏گیرید.

دانه‏ها

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دانه‏ها چیزى بر زمین ریخته بود، آن چیزها را نرخ کاسته گردد و هر چیز از دانه‏ها که بیند، که در خانه کرد یا در جوالى یا در جاى دیگر، نرخ آن چیز گران شود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند شپشه در دانه‏ها افتاد، دلیل که نرخ دانه‏ها گران شود. اگر بیند دانه‏ها از زمین برچید، نرخ آن گران شود. اگربیند آتش در بازار چوب‏فروشان افتاد، دلیل که دانه‏ها گران شود. اگر بیند مردگان دانه‏ها به مردمان دادند، دلیل که دانه‏ها ارزان شود.

داور

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک داور ببینید، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب باشید تا دچار مشکلات نشوید. اگر خواب ببینید که یک داور هستید، به این معناست که باید در تصمیم‏گیرى مصمم باشید.

دایره

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شکل دایره در خواب، به این معناست که باید مراقب اطراف خود باشید. اگر دخترى در خواب شکل دایره ببیند، بیانگر آن است که در انجام کارى بدون فکر عمل مى‏کند.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دایره‏اى رسم مى‏کنید، به این معناست که در تلاش هستید تا موفق شوید اما نمى‏توانید. اگر در خواب خودتان را در دایره‏اى ببینید، بیانگر آن است که به دنبال راه‏حلى براى مشکل پیش آمده مى‏گردید.

دایرةالمعارف

برایت مى‏گوید: دیدن دایرةالمعارف در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است.

دایه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دایه‏اى را ببینید که مشغول شیر دادن به بچه است، به این معناست که به یکى از اهدافتان مى‏رسید. اگر در خواب بچه‏اى را ببینید که دایه دارد، نشانه‏ى آن است که اخبار ناگوارى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب دختر جوانى را ببینید که دایه دارد، به این معناست که روزهاى خوبى در انتظار شماست.
بیتون مى‏گوید: اگر زنى خواب ببیند که مشغول نگهدارى از بچه‏ها است، دلالت بر آن دارد که مى‏تواند به تنهایى زندگى خود را اداره کند.

دباغى

محمد بن سیرین گوید: دباغى کردن در خواب، گذاشتن شغل مردمان بود. اگر کسى به خواب بیند که دباغى مى‏کرد، دلیل که شغل مردمان به صلاح بگذارد. اگر بیند مرده را زنده همى کرد، دلیل که پیشه را دباغى کند.
کرمانى گوید: دباغى در تأویل والى بود که مردمان سراى‏ها به وى سپارند و میراث وارثان قسمت کند و پوست در خواب مال و میراث بود. اگر دباغى به خواب بیند که مرده زنده کرده، دلیل که از دباغى بى‏نیاز گردد.
جابر گوید: دباغى به خواب دیدن، در تأویل، مردى بود که صلاح کار بدو بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شغلتان دباغى است، نشان‏دهنده‏ى انجام کارهاى سخت و دشوار است. اگر شخصى را مشغول دباغى پوست حیوانات ببینید، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده کنید که از دباغخانه چرم خریدارى مى‏کنید، بیانگر آن است که با دوستان خود لحظات خوبى را سپرى مى‏کنید.

دبه‏ى روغن

محمد بن سیرین گوید: دبه روغن در خواب، مردى امین بود که مال کسان را در خیر و شر نفقه کند. اگر بیند دبه روغن داشت یا کسى بدو داد، دلیل که با مردى امین او را صحبت افتد به دوستى و از او خیر یابد، به قدر بزرگى و کوچکى دبه. اگر دبه را چرکین و کهنه بیند، دلیل که از آن مرد شر و مضرت بدو رسد. اگر بیند دبه او ضایع شد، از او جدا شود و ترک صحبت او.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دبه به خواب بر نه وجه است. اول: مرد امین. دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح تن. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیر و برکت. نهم: میراث از جهت زنان.

دبیرستان

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دبیرستان در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. دیر رسیدن به دبیرستان، بیانگر دردسر و گرفتارى است.

دبیرى

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى به خواب بیند دبیرى مى‏کرد، دلیل که مال مردمان را به مکر و حیله ستاند و کارهاى ناکردنى کند. اگر بیند دبیرى پادشاه مى‏کرد، دلیل که از مردمان منفعت بسیار یابد. اگر بیند که دبیرى دانا بود، دلیل که خیر و منفعت یابد، ولکن اگر عمل دارد، دلیل است که معزول گردد.
کرمانى گوید: اگر بیند که جامع قرآن و خطبه و دعوات و توحید و ثبوت مى‏نوشت، دلیل است که به شغل و عیش کردن دنیا فریفته گردد. اگر بیند که خامه مى‏نوشت و مدادش نیکو است، دلیل که قباله‏ى مال و بوارا مى‏نویسد. اگر بیند که چیزها مى‏نوشت که خلاف شریعت است، دلیل است که بد باشد.

دختر

محمد بن سیرین گوید: دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادى و فرح دنیا باشد. اگر بیند او را دخترى آمد، یا کسى دختر به وى بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمى و برکت و نعمت است. اگر بیند که دختر او بمرد، تأویلش به خلاف این است.
کرمانى گوید: اگر بیند دختر به کسى داد، دلیل که از او خرمى بدان کس رسد. اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند، اگر بیند که دخترى برگرفته و مى‏برد، دلیل است که خیر و نعمت بدو رسد. اگر بیند که او دخترى شده بود، دلیل بر غم و اندوه کند.
بیتون مى‏گوید: دیدن دخترى زیبا در خواب، نشانه‏ى داشتن زندگى خوب و دیدن دخترى لاغر و ضعیف در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده کنید که دخترتان به حرف‏هاى شما اهمیتى نمى‏دهد، به این معناست که روزهاى بدى پیش رو دارید. دیدن دختر ناتنى خود در خواب، بیانگر داشتن لحظات شاد است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دخترى به شما توهین مى‏کند، به این معناست که به خاطر اشتباهى که مرتکب شده‏اید مجازات مى‏شوید. اگر دخترى را با لباس سفید ببینید، نشانه‏ى داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر خواب ببینید که اطراف شما دخترانى شاد و بانشاط هستند، بیانگر آن است که مورد آزار عده‏اى قرار مى‏گیرید. اگر خواب ببینید که دخترى شما را مى‏بوسد، یعنى دچار ناامیدى مى‏شوید.

دخل

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دخلى پر از پول مشاهده کنید، به معناى داشتن لحظات لذت‏بخش است و اگر دخلى خالى ببینید، یعنى دچار غم و اندوه مى‏شوید.

در

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: در به خواب دیدن زن است. اگر بیند درهاى معروف در برابرش گشاده شد، دلیل که درهاى نعمت و مال دنیا بر وى گشاده شود. اگر بیند آن درهایى که گشاده شد بر جانب راه بود، دلیل که مال و نعمتى که دارد به زودى هزینه کند بر خاص و عام. اگر بیند در سرا در برابرش گشاده شد، دلیل که مالى بدو رسد از جهت پادشاه بود و بر عیال خود نفقه کند. اگر بیند که در سراى او بشکست، یا بیفتاد یا ضایع شد، دلیل است بر مصیبت و رنج عظیم که بدو رسد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در سراى کسى بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند، دلیل که در محنت و مصیبت افتد، خداوند خانه. اگر بیند در سرایش از جایگاه زایل شد، دلیل که حال او از نیکى به بدى زایل گردد، به سبب اهل او. اگر بیند در سراى او انباشته است، دلیل که اهل آن سراى را مصیبت رسد. اگر بیند در میان سراى او در کوچک بود، دلیل که آفتى و مکروهى به عیال او رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند که حیوانات درنده در خانه‏ى او برمى‏جهند، دلیل که جوانان قصد عیال او کنند. اگر دید در خانه‏ى او دو حلقه داشت، یا بر در خانه او حیوانات درنده بودند، دلیل که زنان او را دوست دارند. اگر بیند در آسمان گشاده گردید، دلیل است که بر مردم آن دیار در خیر گشاده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن در به خواب بر سه وجه است. اول: خداوند سراى. دوم: زن. سوم: خادم و هر که دروازه‏ى شهر به خواب دید، دلیل بود بر حاجت و دربانى پادشاه و مردى بزرگ است.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از درى عبور مى‏کنید، یعنى عده‏اى قصد تهمت زدن به شما را دارند. اگر در خواب مشاهده کنید که در شبى بارانى از درى عبور مى‏کنید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. براى زنان چنین خوابى، بیانگر انجام کارهاى ناپسند است.

در آغوش گرفتن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب بینید که شخصى را در آغوش گرفته‏اید، به این معناست که باید مراقب باشید تا در دام افراد حیله‏گر نیفتید.
بیتون مى‏گوید: در آغوش گرفتن نزدیکان، نشانه پیشامدهاى ناگوار است. اگر در خواب شخص غریبه‏اى را در آغوش بگیرید، بیانگر همنشینى با افراد جدید است.

درآمد

بیتون مى‏گوید: حقوق گرفتن در خواب، دلالت بر آن دارد که قصد آزار کسى را دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که قسمتى از درآمدتان اضافه مانده، نشانه‏ى پیشرفت در امور مالى است. داشتن درآمد کم در خواب، علامت گرفتارى و مشکلات دارد. اگر زنى در خواب مشاهده کند که هیچ درآمدى ندارد، به معناى یأس و ناامیدى است.

درآوردن لباس

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که لباستان را درمى‏آورید، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب کفشایتان را درمى‏آورید، بیانگر رفتن به یک مسافرت است.

دربانى

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که دربانى مى‏کرد، دلیل که حاجتى که دارد روا شود، از مردى بزرگ و عزت و جاه یابد. اگر بیند که دربانى مى‏کرد و در نبود، دلیل که خاص و مقرب پادشاه شود. اگر بیند که پادشاه او را از دربانى معزول کرد، تأویلش به خلاف این است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دربان هستید، یعنى مرتکب اشتباه مى‏شوید. دیدن دربان در خواب، بیانگر یک پیشامد ناراحت‏کننده است.

درختان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن هر درختى که به نزد مردمان عزیز است. دیدن مردى شریف و بزرگوار بود و هر درختى که میوه‏دار است، دلیلش بر مردى توانگر است و درخت بى‏بر مردى است درویش و درختى که دیار عرب است، دلیل بر مردى بیابانى کند و هر درخت که در ناحیه‏ى عجم است، دلیل بر مردمان عجم کند و هر درختى که معروف نباشد و در مسجد یا در نمازگاهى است، دلیل بر قوه‏ى دین کند و درخت که در باغ بیند، دلیل مال است خداوند باغ را. اگر بیند درختى از ریشه برکند، دلیل که مردى را از جاه و نعمت بیفکند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب درخت سرسبزى را مشاهده کنید، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب درخت خشکیده‏اى ببینید، بیانگر ضرر و زیان است. اگر در خواب از درختى بالا بروید، یعنى روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که درختى را مى‏برید، یعنى دچار مشکلات مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن درختى پر از گل، بیانگر خوش‏شانسى است. دیدن درختى پر از میوه، بیانگر وقوع حوادث خوشایند است. اگر خواب ببینید که از درختى مى‏افتید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. نشستن زیر درخت در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوب است.

درخت آبنوس

دلیل کند بر مردى فرومانده از کارش و بعضى گویند. زن بود یا کنیزک.

درخت آلو

در خواب، دیدن مردى طبیب که نفعش به هر کس مى‏رسد و درخت آلوى زرد، دلیل بود بر بیمارى.

درخت امرود

به خواب دیدن، دلیل بر مردى توانگر بود، که خوش‏طبع و سازگار است.

درخت انار

دلیل بود بر مردى که مال و نعمت بسیار دارد و بعضى گویند: دلیل بر زنى توانگر شایسته است.

درخت انجیر

به خواب دیدن، دلیل بر مردى توانگر و خداوند نعمت.

درخت انگور

دلیل بر زنى کریمه‏ى نیکو صورت نیکوکار.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب درخت انگورى را ببینید که هیچ انگورى ندارد، به این معناست که شما فرد متکبرى هستید. دیدن انگور روى درخت، نشان‏دهنده‏ى آن است که براى موفقیت تلاش فراوانى مى‏کنید.

درخت بادام

به خواب دیدن، دلیل بر زنى کند که بدکردار باشد.

درخت بلوط

دلیل کند بر مردى بى‏خبر منافق با اهل خویش.
بیتون مى‏گوید: مشاهده درخت بلوط در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب درخت بلوطى بدون شاخ و برگ دیدید، بیانگر اتفاقات ناگوار است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر رعد و برق زیر یک درخت بلوط مى‏روید، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید خطرى شما را تهدید مى‏کند. نشستن زیر درخت بلوط در خواب، بیانگر آن است که شخصى به کمک شما مى‏آید.

درخت بید

هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت بید، بیانگر آن است به سفرى مى‏روید که هیچ سودى از آن نمى‏برید.
برایت مى‏گوید: دیدن بید مجنون در خواب، بیانگر ملاقات با دوستان قدیمى است. اگر در خواب شکوفه‏اى از درخت بید بچینید، بیانگر آشنایى با افراد جدید است.

درخت پسته

دلیل است بر مردى توانگر، اما بخیل.

درخت تبریزى

برایت مى‏گوید: درخت تبریزى، نشانه‏ى آن است که تصمیم درستى براى انجام کارها مى‏گیرید.

درخت ترنج

دلیل کند بر مردى مخالف خود رأى و بعضى گویند: دلیل کند بر مردى صاحب جاه و نعمت.

درخت توت

برایت مى‏گوید: درخت توت، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

درخت چنار

دلیل کند بر مردى مبارک که منفعت از او به خویشان و دوستان رسد.

درخت خار

دلیل کند بر مردى بدکردار، که شر او به مردمان رسد و بعضى گویند: دلیل کند بر مردى بیمار که هیچ کس را منفعت نباشد.

درخت خرما

به خواب دیدن، دلیل بر مردى شریف و عالم کند. اگر بیند درخت خرمایى در خانه داشت، دلیل که با مردى بزرگ دوست و آشنا شود.

درخت زردآلو

دلیل کند بر مردى بیمار.

درخت زیتون

دلیل کند بر مردى که خداوند اصل و نسب است، لکن در مال اندک و نیکویى کمتر باشد.

درخت سدر

دلیل کند بر مردى بزرگوار، لکن خداوند شرم بود.

درخت سرو

دلیل کند بر مرد عجمى تیزطبع.

درخت سنجد

دلیل کند بر مردى سبک‏روح، محتشم و لطیف‏سخن و مردم‏نواز.

درخت سیب

تأویل درخت سیب مثل درخت سرو است.

درخت شفتالو

به خواب دیدن، دلیل کند بر مردى توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.

درخت شمشاد

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب درخت شمشادى ببینید، به معناى آن است که به اهداف خود مى‏رسید. اگر در خواب درخت شمشاد خشکى ببینید، به این معناست که مسئولیت سنگینى بر دوشتان مى‏گذارند. اگر خواب ببینید که از میان شمشادها مى‏گذرید، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است.

درخت صنوبر

دلیل کند بر مردى درویش بد دین، که او را نه دین است و نه دنیا.

درخت عود

دلیل کند بر مردى نیکوروى، لطیف طبع، خوش‏زبان و توانگر.

درخت فندق

دلیل کند بر مردى عرب و سخت‏دل، که به لهو و طرب خوش داشته باشد و خیرش کمتر است.

درخت کاج

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت کاج، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. دیدن جوز کاج، بیانگر آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.

درخت کدو

دلیل کند بر مردى عالم یا طبیب بافرهنگ.

درخت گردو

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت گردو در خواب، نشانه‏ى داشتن لحظات لذت‏بخش است.

درخت گلنار

دلیل بر مردى شریف، کریم، جوانمرد و بعضى گویند: دلیل کند بر مال و فرزند.

درخت گیلاس

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت گیلاس، نشان‏دهنده‏ى داشتن زندگى خوب است. اگر در خواب ببینید که از درخت گیلاس بالا مى‏روید، بیانگر آن است که از انجام کارى خسته مى‏شوید. افتادن از درخت گیلاس، بیانگر یک اتفاق خوشایند است.

درخت نارنج

دلیل کند بر مردى گران‏طبع بیمارگونه و زردروى.

درخت نخل

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى درخت نخل در خواب، بیانگر آن است که فرصتى براى انجام کارهاى عقب‏افتاده به دست مى‏آورید. دیدن نخل آپارتمانى، بیانگر موفقیت در کارها است.

درخت نى

محمد بن سیرین گوید: دلیل کند بر مردى بدخوى و سخن‏چین. هر درختى که میوه‏دار است، دلیل بر نعمت است، بر قیاس میوه‏ى آن درخت. اگر کسى بیند از درخت میوه‏دار میوه خورد، دلیل که به قدر آن منفعت مالى از کسى بیابد و بعضى از معبران گفته‏اند: دیدن درخت به خواب زن است و درخت چون در خانه‏ى پادشاه بیند، خدمتکار پادشاه است. اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه، تأویلش مردمان فرومایه است و هر درختى که خار دارد، تأویلش مردى است بدخوى ناسازگار.
کرمانى گوید: رگ و بیخ درختان به خواب، دلیل است بر رضاى خداوند در دین. اگر بیند رگ‏هاى درخت قوى بود، دلیل که زکوة مال تمام دهد. اگر به خلاف این بیند، زکوة مال ندهد و پوست درخت، دلیل بود بر روزه داشتن خداوند خواب. اگر بیند پوست درخت قوى بود، دلیل که خداوندش روزه‏دار است و شاخ درختان به خواب دیدن، دلیل است بر برادران و خویشان و فرزندان وى. اگر بیند شاخه‏هاى درخت بسیار است، خویشان آن و اهل بیت او بسیار باشند و برگ درختان، دلیل است بر خوش‏طبعى.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن درختان در خواب، بر ده وجه است. اول: پادشاه. دوم: زر. سوم: بازرگان. چهارم: مرد مبارز. پنجم: مرد عالم. ششم: مؤمن. هفتم: کافر. هشتم: عنوان. نهم: خصومت و جنگ. دهم: مرد منافق. و هم آن حضرت مى‏فرماید: درخت انگور در خواب بر پنج وجه است. اول: منفعت. دوم: خسران. سوم: مرد با مکر و حیله. چهارم: جنگ و خصومت. پنجم: مال شبهه.

درد کردن اعضا

ابن‏سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که همه‏ى اندام‏هاى او درد مى‏کرد، دلیل که مالى که دارد از دست او برود. اگر بیند که سرش درد مى‏کرد، دلیل که گناه بسیار کند و توبه باید کرد و صدقه باید داد. قوله تعالى: »فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه ففدیة من صیام او صدقة او نسک«. )بقره، 196(. اگر بیند که پیشانى او درد مى‏کرد، دلیل بر فساد دین و غم و اندوه کند. اگر بیند که چشم وى درد مى‏کرد و کسى او را مداوا مى‏کرد، دلیل است که وى را راه نماید به حق. اگر بیند که گوش او درد مى‏کرد، دلیل که از هر کسى سخن زشت و فحش شنود. اگر بیند که زبانش درد مى‏کرد، یا در زبانش نقصانى است، دلیل که سخنى گوید که وى را از آن ضررى رسد. اگر که گردن او درد مى‏کند، دلیل که امانتى به گردن او است و آن امانت را نگذارد. اگر بیند که دلش درد مى‏کند، دلیل که سخت و بى‏رحم است.اگر بیند که شکمش درد مى‏کند، دلیل که مال حرام خورد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر کسى در خواب احساس کند که جایى از بدنش درد مى‏کند، بیانگر آن است که از انجام یکى از کارهاى خود احساس پشیمانى مى‏کند. اگر در خواب شخصى را ببینید که جایى از بدنش درد مى‏کند، بیانگر آن است که بدون فکر کارى را انجام مى‏دهید. اگر دخترى احساس کند که قلبش درد مى‏کند، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى او مى‏گردد.
برایت مى‏گوید: احساس درد در خواب، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر خواب ببینید که به خاطر درد احساس ناراحتى مى‏کنید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد.

درد دل کردن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با شخصى مشغول درددل هستید، به این معناست که روزهاى بدى پیش رو دارید.

دردسر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به دردسر افتاده‏اید به این معناست که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. اگر در خواب شخصى را ببینید که دچار گرفتارى شده، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

در زدن

برایت مى‏گوید: شنیدن صداى در، در خواب بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است.

درشکه

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى درشکه در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. سوار شدن بر درشکه در خواب، بیانگر سود مالى است. دویدن به دنبال درشکه در خواب، بیانگر انجام کارهاى دشوار است.

درفش کفاشى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب درفش کفاشى ببینید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود، اگر در خواب ببینید که با درفش کفاشى مجروح مى‏شوید، نشانه‏ى درگیرى و دعوا است.

درگیرى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با شخصى درگیر شده‏اید، بیانگر انجام کارهاى خطرناک است. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که با شخصى دعوا مى‏گیرد، به این معناست که مردى عاشقانه او را دوست دارد.

درمانده

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد درمانده در خواب، نشانه‏ى سود مالى است. اگر در خواب، خود را درمانده ببینید به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

درمانگاه

بیتون مى‏گوید: دیدن درمانگاه در خواب، به معناى غم و اندوه است.

درو

بیتون مى‏گوید: دیدن کشاورزان هنگام درو، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر در خواب ماشین درو ببینید، بیانگر آن است که دچار ضرر و زیان مى‏شوید.

دروغ گفتن

محمد بن سیرین گوید: دروغ گفتن در خواب، دلیل بر فساد دین است. اگر بیند که گواهى به دروغ مى‏دهد، دلیل که دین او تباه شود و تأویلش به خلل است.
جابر گوید: اگر بیند پادشاه دروغ مى‏گفت، دلیل که مردم نکوهش و بدى او گویند و حرمت و آبروى او برود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى آن که تنبیه نشوید، مجبورید دروغ بگویید معنایش این است که رفتار بدى با اطرفیان دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که براى دفاع از دوستتان دروغ مى‏گویید، بیانگر آن است که شخصى به شما توهین مى‏کند. اگر در خواب شخصى به شما دروغ بگوید، یعنى قصد دارد تا به شما آسیب برساند. اگر در خواب شما را دروغگو بنامند، به این معناست که عده‏اى قصد آزار شما را دارند.

درویشى

محمد بن سیرین گوید: درویشى در خواب بهتر از توانگرى است، خاصه در راه دین و صلاح و عاقبت. اگر بیند که درویش شده است، دلیل کند بر صلاح دین و عاقبت وى. اگر بیند که توانگر شده بود، تأویلش به خلاف این است.
کرمانى گوید: اگر بیند که با درویش مسلمان خیرات کرد، دلیل که دشمن خود را در کارى یارى دهد. اگر بیند که از درویش نان مى‏خواست، دلیل که خیر و منفعت به وى رسد.

دره

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در دره‏اى شد، دلیل که در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بیند از دره بیرون آمد، از غم و اندوه رسته شود.
کرمانى گوید: دره در خواب، دلیل بر حج اسلام کند. قوله تعالى: «و الشعرآء یتبعهم الغاون الم تر انهم فى کل واد یهیمون». (شعراء، 225).
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دره‏ى سرسبز و زیبا در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. دیدن دره‏اى خشک و تاریک در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است متحمل ضرر مى‏شوید. اگر در خواب دره‏اى پر از لجن ببینید، به این معناست که سلامتى شما در خطر است.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که براى گردش به دره‏اى مى‏روید به این معناست که خبرهایى به گوش شما مى‏رسد.

دریا

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد، دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید. اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وى را بالا افکند، دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود. اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد، دلیل است که از کار دنیا خلاصى یابد. اگر بیند که از دور به دریا نگریست و نزدیک او نرفت، دلیل که بدان چه امید دارد نرسد. اگر بیند که بر روى دریا همى شد، چنان که پاى او تر نبود، دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهاى دنیا بر او آسان شود.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که در دریا است، دلیل که به خدمت پادشاه شود، یا مطیع مردى عالم و فاضل شود. اگر بیند در میان دریا متحیر فرومانده است، دلیل که کار او پرخطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید، دلیل است بى‏غم شود. اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره‏ى تمام یابد.
برایت مى‏گوید: دیدن دریایى آرام، بیانگر داشتن لحظات شیرین است. دیدن دریایى طوفانى در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.
بیتون مى‏گوید: شندین امواج دریا، بیانگر آن است که زندگى یکنواختى دارید. اگر زنى در خواب مشاهده کند که با همسر خود در دریا مشغول شنا است، به این معناست که در انجام کارش موفق خواهد شد.

دریاچه

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى دریاچه در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که در دریاچه‏اى مشغول شنا هستید، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوب است.
بیتون مى‏گوید: قایق‏رانى در دریاچه، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب دریاچه‏اى با آب‏هاى زلال ببینید، به این معناست که به هدف خود مى‏رسید. اگر در خواب دریاچه‏اى با آب گل‏آلود ببینید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

دریانورد

برایت مى‏گوید: دریانوردى در خواب، نشانه‏ى خوش‏شانسى است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دریانورد هستید، به این معناست که به مسافرت‏هاى لذت‏بخشى خواهید رفت. اگر دخترى در خواب یک دریانورد ببیند، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شود.

دزد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دزدى را ببینید، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید، خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که دزد به خانه‏ى شما آمده، به این معناست که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب برسانند. اگر در خواب دزدان دریایى ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر در خواب خودتان را یک دزد دریایى ببینید، بیانگر آن است که در انجام کارى موفق نمى‏شوید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که نامزدش یک دزد دریایى است، به این معناست که نامزدش فرد مناسبى براى ازدواج نیست.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دزدى را گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که در کارها پیشرفت مى‏کنید، دیدن فرار یک دزد در خواب، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر خواب ببینید که دزد هستید، علامت آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

دژ نظامى

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دژ نظامى در خواب، به این معناست که باید مراقب دشمنان باشید. اگر در خواب شخصى را ببینید که در دژ نظامى زندانى است، یعنى در کارها به موفقیت مى‏رسید.

دست

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که قاضى یا سلطان دست او را ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش را بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش بازماند. اگر بیند که به یک دست، دست دیگر را باز مى‏کرد، دلیل است بر کسب خود ظلم و بیداد کند. اگر بیند که دست خویش را به کارد مى‏برد. دلیل که او را دل به هواى کسى مشغول شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که چپ شده است و کارها به دست چپ مى‏کرد، دلیل که کارهاى پوشیده کند و حاجتش روا شود، خاصه که کارزار به دست چپ کند. اگر بیند که دست‏ها را به سوزن نیل کرده است، دلیل که همتش بر تعلیم علم و دانش است و بلندى حال. اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، دلیل است او را مصیبتى رسد، از مرگ برادر یا فرزند یا انباز اگر بیند که دست او بزرگ‏تر یا قوى‏تر از آن شد که است، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد.
جابر گوید: اگر بیند که دست خویش را چون چنبر در گردن کرده است، دلیل که کردار نیک و نماز و طاعت کند و حج و غزا کند و خیرات بجا آورد. اگر بیند که دست او را از جایى کوتاه کردند، دلیل است مقصودى که دارد برمى‏آید از کسى که از او یارى خواهد. اگر بیند که دست او کوتاه و پا دراز شد و از ترکیب و حال خویش بگشت، دلیل بر فساد پیشه و منفعت وى کند.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند دستش چون دست سلطان شده است، بزرگى و پادشاهى یابد. اگر بیند دست راست او دراز شده است، دلیل که دولتش زایل شود. اگر بیند که دست‏ها را با اشنان مى‏شست، دلیل است که از خیر او ناامید شود، آن که امید دارد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دست‏هایى تمیز و زیبا ببینید، بیانگر آن است که در کارها به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب دست‏هاى زشت و کثیف ببینید، به معناى غم و اندوه است. دیدن دست خونى در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما شده است. اگر در خواب ببینید که دستان خود را سوزانده‏اید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود دست به هر کارى مى‏زنید. اگر در خواب دستان خود را زخمى ببیند، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با کسى دست مى‏دهید، یعنى یک دوست خوب پیدا مى‏کنید. دیدن دست‏هاى پر مو،بیانگر بدشانسى است. اگر در خواب دست‏هاى زیادى ببینید، به این معناست که به ثروت مى‏رسید. اگر در خواب ببینید که دستتان ورم کرده نشانه‏ى آن است که دچار مشکلى مى‏شوید، دیدن دست‏هاى قطع شده در خواب بیانگر شکست در کارها است.

دستبند

برایت مى‏گوید: دیدن دستبند در خواب، بیانگر دیدار از دوستان قدیمى است. اگر در خواب یک دستبند هدیه بگیرید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن دستبند نقره در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است. دیدن دستبند طلا، بیانگر خوش‏شانسى است.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که یک دستبند گم کرده‏اید، یعنى موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. پیدا کردن دستبند، نشانه‏ى آن است که ملکى مى‏خرید.

دست دادن

بیتون مى‏گوید: دست دادن در خواب، بیانگر آن است که با دیگران رفتار خوبى دارید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که با فرمانده‏اى دست مى‏دهد، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارد. اگر دخترى در خواب با یک پیرمرد دست بدهد، بیانگر آن است که دچار گرفتارى مى‏شود.

دستکش

محمد بن سیرین گوید: اگر مردى بیند دستکش در دست داشت و از آهن است، دلیل که او را قوت و توانایى است، خاصه که از فولاد بود. اگر دستکش زرین است یا سیمین، تأویلش چون دست‏اورنجن است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دستکش در خواب بر سه وجه است. اول: قوت و توانایى. دوم: ظفر یافتن بر دشمن. سوم: نظام کارها.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دستکش به دست دارید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که دستکشى هدیه گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که قصد دارید شخصى را به دردسر بیاندازید. گم کردن دستکش در خواب، بیانگر دعوا و نزاع است.
بیتون مى‏گوید: دیدن دستکش نو در خواب، به این معناست که موانع را پشت سر مى‏گذارید. دیدن دستکش پاره و کهنه، علامت ضرر و زیان مالى است. پیدا کردن دستکش، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر مردى در خواب دستکش زنانه دستش کند، به این معناست که زنى باعث آزار شما شده است. دیدن دستکش رانندگى در خواب، به این معناست که مشکلات را به خوبى حل مى‏کنید.

دستگاه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دستگاهى ببینید، به این معناست که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. دیدن یک دستگاه خراب در خواب، به این معناست که دشمنان به شما آسیب وارد مى‏کنند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشغول تعمیر دستگاه خرابى باشید، نشانه‏ى آن است که براى رسیدن به هدف خود باید از موانع بگذرید. دیدن دستگاه تلفن در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

دستگیره

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دستگیره‏اى ببینید، نشانه‏ى آن است که با افراد جدیدى آشنا مى‏شوید.

دستگیرى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که شخصى دستگیر شده، به این معناست که از موضوعى هراس دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى هنگام دستگیرى از دست پلیس فرار مى‏کند، علامت آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش مى‏کنید.

دستمال

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دستمال در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب دستمال سفید و تمیز ببینید، به این معناست که در دام افراد حیله‏گر نمى‏افتید. مشاهده‏ى دستمال کهنه و پاره، علامت دعوا و نزاع است. اگر در خواب دستمال خود را گم کنید، معنایش این است که پیمانى را که بسته بودید مى‏شکنید.
برایت مى‏گوید: دیدن دستمال کاغذى، نشانه‏ى گرفتارى و مشکلات است. مشاهده‏ى دستمال جیبى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. دیدن دستمال به درد نخور در خواب، بیانگر آن است که سعى مى‏کنید از هر طریقى پول به دست آورید.

دستمزد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که کسى به شما دستمزد مى‏دهد، بیانگر پیشرفت در کارها است. اگر در خواب به کسى دستمزد بدهید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب دستمزدتان کم شده باشد، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب دشمنان باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که دستمزدتان زیاد شده است، نشان‏دهنده‏ى سود مالى است.

دست‏نویس

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نوشته‏اى ناتمام ببینید، بیانگر آن است که از کارى ناامید مى‏شوید. دیدن یک نوشته ناخوانا در خواب، بیانگر رسیدن به اهداف است. گم کردن یک نوشته، بیانگر غم و اندوه است. سوختن یک نوشته بیانگر، سود مالى است.

دستور پخت

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دستور پخت غذایى را از کسى مى‏گیرید، به این معناست که خبر دروغى را دریافت مى‏کنید.

دستور زبان

هانس کورت مى‏گوید: دیدن دستور زبان در خواب، نشانه‏ى خوش‏شانسى است.
بیتون مى‏گوید: مطالعه‏ى دستور زبان در خواب، به این معناست که در انجام کارتان تصمیم درستى مى‏گیرید.

دست و روى شستن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دست و روى تمام به آب صاف بشست، دلیل که حاجتى که دارد تمام بیابد و مقصودش حاصل شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که دست و روى به آب پلید مى‏شست و تمام نشست، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند که در چشمه‏ى صافى دست و روى تمام بشست، دلیل است اگر غمگین است فرج یابد، اگر ترسنده است ایمن شود، اگر بیمار است شفا یابد، اگر وام دارد وامش گذارده شود، اگر اسیر است از بند رهایى یابد، اگر بیند که دست و روى ناشسته نماز کرد، دلیل که دینش ضعیف است و مالى که دارد از دستش برود.

دسته گل

برایت مى‏گوید: دیدن دسته گل در خواب، بیانگر داشتن روابط دوستانه است. اگر در خواب ببینید که مشغول درست کردن دسته گل هستید، نشانه‏ى آن است که در عشقتان موفق مى‏شوید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب دسته گلى زیبا و رنگارنگ دیدید، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب دسته گلى پژمرده ببینید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

دستیار

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دستیار هستید، به این معناست که شخصى قصد سوءاستفاده از شما را دارد اگر در خواب مشاهده کنید که دستیار دارید، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید بیشتر مراقب اطراف خود باشید. اگر در خواب دستیارى در انجام کارها به شما کمک کند، بیانگر آن است که از انجام کارهاى زیاد خسته شده‏اید.

دسر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشغول خوردن دسر باشید، بیانگر آن است که در کارتان با شکست مواجه مى‏شوید. دیدن دسر در خواب، بیانگر آن است که در کارى سود چندانى نمى‏کنید. اگر دخترى در خواب ببیند که دسر درست مى‏کند، به این معناست که نامزدش فرد مناسبى براى ازدواج نیست.

دسیسه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با دسیسه و نیرنگ به دام مى‏افتید، به این معناست که اشتباهى انجام مى‏دهید.

دشت

بیتون مى‏گوید: دیدن دشتى سرسبز و زیبا در خواب، بیانگر آن است که زندگى خوبى دارید. دیدن دشتى خشک و بى‏آب و علف، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما شده است.

دشمن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند با دشمن در نبرد بود، اگر بیند دشمن او را بخورد، دلیل که در بلا و مصیبت افتد و توبه باید کرد و صدقه باید داد، تا از آن برهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دشمن به خواب بر سه وجه بود: اول: بستگى کارها. دوم: غم و اندوه. سوم: خسران مال.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با دشمنتان دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب دشمن خود را شکست دهید، به این معناست که از خطرى نجات پیدا مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب با دشمن خود ملاقات کنید، به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

دشنام

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى را دشنام مى‏داد، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود.
کرمانى گوید: اگر بیند کسى را دشنام مى‏داد، دلیل که آن کس بر وى چیره و کامکار شود.

دعا کردن

محمد بن سیرین گوید: دعا در خواب، دلیل حاجت‏روایى بود. اگر بیند خود را دعا همى کرد و آمرزش مى‏خواست، دلیل بود که عاقبتش به خیر بوده و حاجتش روا شود. اگر کسى بیند دعا به کسى مى‏نمود، دلیل که به ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جاى نیاورد. اگر بیند مظلومى را دعا مى‏کرد، دلیل کند که همه‏ى خلق را نیکو بود و بد کس نیندیشد و حاجت همه کس را روا کند. اگر بیند دعاى خاص همى خواند، دلیل که وى را فرزندى آید. قوله تعالى: »اذ نادى ربه نداء خفیا«. )مریم، 3(
کرمانى گوید: اگر مصلح و پارسا بود، خدا وى را بیامرزد و حاجت او را روا کند. اگر مفسد بود گناهش را عفو کند و او را توبه دهد. اگر کافر بود، اسلام او را کرامت کند.
بیتون مى‏گوید: دعا کردن در خواب، بیانگر آن است که براى انجام کارى نیاز به کمک دیگران دارید. اگر در خواب شخصى را در حال دعا خواندن ببینید، بیانگر آن است که دوستانتان به دردسر افتاده‏اند.
برایت مى‏گوید: دعا کردن در مسجد، بیانگر آن است که به هدف خود مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که براى کسى دعاى خیر مى‏کنید، به این معناست که به خواسته‏ى خود خواهید رسید.

دعوت کردن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کسى را به خانه‏ى خود دعوت کنید، نشان‏دهنده‏ى آن است که یک پیشامد غیر منتظره در پیش دارید. اگر در خواب به خانه‏ى کسى دعوت شوید، بیانگر آن است که اخبار ناگوارى به گوش شما مى‏رسد.
برایت مى‏گوید: دعوت کردن در خواب، نشانه‏ى پیدا کردن دوستان جدید است.

دفترچه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک دفترچه‏ى نشانى ببینید، بیانگر آن است که به اهداف خود نمى‏رسید. اگر خواب ببینید که مشغول ورق زدن دفترچه‏ى تلفن هستید، به این معناست که فرد جدیدى به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شود. اگر اسم آشنایى در دفترچه ببینید، بیانگر آن است که فرصتى براى انجام کارهاى عقب‏افتاده پیدا مى‏کنید.

دف زدن

محمد بن سیرین گوید: دف زدن در خواب، امر معروف بود، بر آن کس که دف زند. لکن اگر کنیزک دف زند، دلیل بود بر چیزى مشهور که به او رسد، اگر دف زننده آزاد بود، دلیل بر کارى مشهور بود. اگر مردى جوان دف زند، دلیل که با دشمن خود امر به معروف کند. اگر مردى پیر دف زند، دلیل که ترک امر معروف کند.
کرمانى گوید: اگر مردى بیند در خواب دف زند، استادانه و نیکو، دلیل که زنى بخواهد به صورت نیکو و به کردار بد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آواز دف شنیدن در خواب، نشاط و شادى بود، چون از زن و کنیزک شنود. اگر آواز دف از مردى پیر شنود، دلیل بر بخت و دولت و فیروزى بود و آواز دف از مردى جوان شنیدن، دلیل بر ظاهر شدن حالى کند.

دکان

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دکان در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى سعى دارند مانع پیشرفت شما شوند.

دکتر

بیتون مى‏گوید: دیدن یک دکتر در خواب، بیانگر داشتن سلامتى کامل است. دیدن دکترى در حال معالجه‏ى بیمار، نشان‏دهنده‏ى آن است که بیمارى یکى از اعضاى خانواده‏ى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید با دکترى نامزد شده‏اید، به این معناست که در دام افراد حیله‏گر، گرفتار مى‏شوید. اگر در خواب یک دکتر قلابى ببینید، به این معناست که سلامتى شما در خطر است.

دکل

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک دکل چوبى ببینید، نشانه‏ى آن است که شما آدم متکبرى هستید.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دکل شکسته در خواب، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب است. اگر در خواب یک دکل کشتى ببینید، به این معناست که پولى به دست مى‏آورید. اگر ملوانى در خواب دکل ببیند، نشانه‏ى آن است که سفرى در پیش دارد.

دکمه

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى دکمه در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است. اگر در خواب ببینید که دکمه‏ى خود را گم کرده‏اید، به این معناست که در انجام کارى مرتکب اشتباه مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بر اونیفورم خود، دکمه‏هایى براق مى‏دوزید، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. دیدن دکمه‏هاى سردست در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها است.

دل

محمد بن سیرین گوید: دل دیدن به خواب، مالى بود که به وى رسیده، یا مالک وى گردد. اگر بیند دل بیرون تن او بود، دلیل بود بر صلاح و نیکویى تن وى قوله تعالى: »حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق.« )سبا، 23(. اگر بیند دل او تنگ شد، دلیل که کارهاى وى تنگ و دشوار شود. اگر دل را شادمان بیند، دلیل که کارها بر وى گشاده گردد. اگر دل را فروبسته بیند، از گناه توبه باید کردن.
جابر گوید: اگر بیند دل او پاره‏پاره شد، دلیل که دل را به هوس محال و شغل‏هاى ناکردنى مشغول کند. اگر بیند دل او روشن و منور است، دلیل بر صلاح دین او کند. اگر بیند دلش تاریک و تیره است، تأویلش به خلاف این است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دل به خواب دیدن بر ده وجه است. اول: مال. دوم: ریاست. سوم: فرزند. چهارم: شجاعت. پنجم: جوانمردى. ششم: حرص و آز. هفتم: دین. هشتم: قوت. نهم: شهوت. دهم: نهان داشتن احوال خویش.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن دل و روده‏ى انسان در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

دلار

برایت مى‏گوید: دیدن دلار در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که دلار خریده‏اید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى دچار شکست مى‏شوید. اگر خواب ببینید که دلار پیدا کرده‏اید، نشانه‏ى آن است که از طرف دوستى، هدیه مى‏گیرید. گم کردن دلار در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

دلالى کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند دلالى مى‏کرد، دلیل که مصلح و رهنماى خیر بود به کردار نیک.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دلالى کردن به خواب بر چهار وجه است. اول: مصالحه در میان مردم. دوم: راه راست نمودن. سوم: کردار نیک. چهارم: امر به معروف به جاى آوردن و بدان که دلال، مردى است رهنماى مردمان به خیر و شر.

دلفین

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک دلفین ببینید، دلالت بر آن دارد که کارهاى قبلى خود را هنچنان ادامه مى‏دهید.

دلقک

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دلقکى ببینید، بیانگر آن است که دچار گرفتارى مى‏شوید. پوشیدن لباس دلقک‏ها در خواب، علامت آن است که براى رسیدن به موفقیت دست به هر کارى مى‏زنید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دلقک هستید، نشانه‏ى آن است که با دوستانتان دچار مشکل مى‏شوید.

دلیرى (شجاعت)

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از خود شجاعت به خرج داده‏اید، یعنى در کارها پیشرفت مى‏کنید.

دم

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانى به خوش‏دلى گذراند، اما در راه دین سستى کند و بعضى از معبران گویند: اگر کسى بیند دم داشت، دلیل که مردمان تابع او شوند. اگر بیند که دم او چون دم سگ یا خر یا گرگ بود، دلیل که مال حرام یابد و مردمان او را ملامت کنند.
کرمانى گوید: اگر بیند دم اسب یا دم خر در دست داشت، دلیل که به قدر آن مال و نعمت یابد. اگر کسى بیند در دست دم حیوانى داشت که گوشت او حرام بود، دلیل که حرام یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دم حیوان در خواب بر چهار وجه است. اول: تیغ. دوم: یاران. سوم: مال. چهارم: عیش و راحت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دم جانورى را ببینید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث خشم شما مى‏شود. اگر در خواب مشاهده کنید که مثل جانوران، دم دارید، به این معناست که حوادث غیر منتظره‏اى پیش رو دارید. قطع کردن دم جانوران در خواب، بیانگر بدبختى است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب به دم جانورى دست بزنید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب جانورى براى شما دم تکان داد، نشانه‏ى آن است که لحظات شیرینى خواهید داشت.

دماسنج

بیتون مى‏گوید: دیدن دماسنج در خواب، بیانگر گرفتارى و دردسر است. اگر در خواب یک دماسنج شکسته ببینید، به این معناست که سلامتى شما در خطر است.

دمپایى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دمپایى ببینید، به این معناست که قصد دارید تا شخصى را به دردسر بیاندازید.

دمل

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند دمل داشت، دلیل که مالش زیاده شود، بر قدر آن دمل. اگر بیند دمل او شکافت و خون از وى بیرون آمد، دلیل که برخى از مال وى تلف شود.
جابر گوید: اگر بیند دمل بشکافت و از او خون و چرک مکید، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بیند دارو بر دمل نهاد و جامه از خون بشست، دلیل که از مال حرام توبه کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روى بدنتان دمل ببینید، بیانگر آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید. اگر روى گردن خود دمل ببینید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

دنبه

محمد بن سیرین گوید: دنبه به خواب، دلیل مال است، که مرد نگاه مى‏دارد یا مال زن او بود. اگر بیند دنبه‏ى خام مى‏خورد، دلیل که مال به شبهه خورد. اگر بیند دنبه پخته مى‏خورد، دلیل که از دشمنش مال بخورد.
کرمانى گوید: اگر بیند چون گوسفندان دنبه داشت، دلیل که او را فرزندى آید، که صاحب اقبال و دولت است و روزى بر وى فراخ است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دنبه در خواب دیدن، یک بدره درم است.

دندان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندان‏هاى بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین، دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندان‏هایى که بر جنب آن باشند، دلیل بر عم و فرزندان و عمان کند و دندان‏هایى که بر جنب دندان‏هاى دیگر است، که آن را ثنایا خوانند، دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید، دلیل که او را فرزندى یا خواهرى یا برادرى آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید، دلیل که از این جماعت یکى هلاک شود، یا جدا شود، چنان که هیچ کس از وى نشان ندهد. اگر بیند بعضى از دندان بشکست یا ضایع شد، دلیل که به یکى از ایشان بلا و آفتى رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند دندان‏هایش همه در کنارش افتاد، پس همه را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند. اگر بیند از دندان‏هاى او بوى خوش مى‏آمد دلیل که خویشان بر وى ثنا گویند. اگر بر خلاف این بیند، دلیل که خویشان بر وى غیبت کنند. اگر بیند دندانش درد مى‏کرد و برکند، دلیل که مال یابد. اگر بیند دندان او سیاه شد، او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که دندان‏هایش افتاده بود و در کهنه بست، دلیل که او را عمر دراز است، چنان که همه تبار خویش را در گور کند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که از دهان دندانى خون‏آلود فراگرفت، دلیل که منفعت را آن کس است که آن دندان برگیرد، لکن او را مصیبتى رسد. اگر بیند که بعضى از دندان‏هایش ناپدید شد، دلیل که به عدد آن از خویشان وى به غربت روند و به سلامت بازآیند. اگر بیند که همه دندان‏هاى وى در میان زبان جمع شد و دیگر باز جاى خود نشست، دلیل که خویشان وى شکایت کنند از او.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دندان‏ها در خواب بر شش وجه است. اول: اهل بیت.
دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: غم و اندوه. پنجم: مصرف. ششم: مفارقت از خویشان.
بیتون مى‏گوید: لق شدن دندان‏ها در خواب، بیانگر غم و اندوه است. کشیدن دندان در خواب بیانگر بیمارى است. اگر خواب ببینید که دندان‏هاى خود را مسواک مى‏زنید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود تلاش بسیار مى‏کنید. دیدن دندان مصنوعى در خواب، بیانگر انجام کارهاى سخت و سنگین است.
برایت مى‏گوید: دیدن دندان‏هاى زیبا در خواب، نشانه‏ى بهبودى در امور مالى است. اگر خواب ببینید که دندان‏هاى خود را پر مى‏کنید، به این معناست که باید مراقب خود باشید تا دچار اشتباه نشوید. اگر خواب ببینید که دندان مصنوعى گذاشته‏اید، به این معناست که شادى شما زیاد طول نمى‏کشد. اگر خواب ببینید که خلال دندان، دندان‏هاى خود را تمیز مى‏کنید، به این معناست که دچار ضرر مالى مى‏شوید.

دندانپزشک

برایت مى‏گوید: دیدن دندانپزشک در خواب، علامت آن است که موانع را پشت سر مى‏گذارید.
بیتون مى‏گذارید: اگر در خواب دندانپزشکى را ببینید که مشغول درست کردن دندان‏هاى شما، است علامت آن است که در انجام کارى دچار تردید شده‏اید.

دنده‏ى انسان

برایت مى‏گوید: دیدن دنده‏ى انسان در خواب، به این معناست که به خاطر انجام کارى مورد تشویق قرار مى‏گیرید.

دوچرخه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با دوچرخه از تپه‏اى بالا بروید، معنایش آن است که به سعادت مى‏رسید اما اگر با دوچرخه از تپه پایین بیایید، به این معنى است که دچار گرفتارى مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دوچرخه‏سوارى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات غیر منتظره است.
دیدن یک دوچرخه‏ى خراب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید.

دوختن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند جامه‏ى خویش را مى‏دوخت کارش نیکو شود و حالش به صلاح آید. اگر بیند جامه به مال خویش مى‏دوخت، تأویلش همین است. اگر بیند جامه‏ى زنى مى‏دوخت، غم و زیان به او رسد. اگر بیند جامه‏ى مردى مى‏دوخت تأویلش نیکو باشد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند از بهر خویشتن پیراهنى بدوخت و گریبان تمام کرد با عیال خویش سازگار باشد اگر بیند شلوار بدوخت و لیفه‏ى آن را ندوخت، دلیل است که زنى خواهد و سرانجام رهایى یابد اگر بیند که قبا بدوخت، دلیل که زنى به خدمت مشغول گرداند اگر بیند پیراهن زیر پاره مى‏کرد به کدخدایى مشغول شود اگر بیند جامه‏ى عیال مى‏دوخت، دلیل که به خدمت عیالش بماند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دوزنده به خواب کسى است که کارهاى دنیا بر دست وى به صلاح آید، خاصه آن کس را که جامه از بهر او بدوزد.

دود

محمد بن سیرین گوید: دود به خواب، سلطانى ستمگر باشد. اگر بیند در جانب مشرق یا به جانب مغرب دودى عظیم بود، دلیل کند که مردم آن دیار را از سلطان، جور و ستم رسد و در محنت او گرفتار گردند. اگر بیند دود در عالم برخاسته و آتش زبانه مى‏زد، دلیل است که فتنه و بلا در آن عالم پدید آید.
جابر مغربى گوید: اگر بیند در شهر یا در ولایتى، بى‏آنکه آتشى بود دود برمى‏آمد، دلیل است که اهل آن موضع را از حق تعالى بیم بود و توبه باید کرد. اگر بیند از خانه یا دکان او دود بیرون مى‏آمد، دلیل که شاهى ظالم وى را مصادره و مالش بستاند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که از شدت دود نمى‏توانید جایى را ببینید، به این معناست که در دام حیله‏گر گرفتار مى‏شود.
برایت مى‏گوید: دیدن دود سیاه، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است. دیدن دود سفید، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوشایند است. اگر در خواب دود آتش ببینید، به این معناست که به مقام بالایى دست پیدا مى‏کنید.

دودکش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دودکش در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب مشاهده کنید که دود از دودکش برمى‏خیزد، به این معناست که در انجام کارى موفق هستید. اگر خواب ببینید که از دودکش پایین مى‏آیید، به این معناست که کار ناردستى انجام مى‏دهید. بالا رفتن از دودکش در خواب، بیانگر آن است که مشکلات را حل مى‏کنید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب دودکشى ببینید که اطراف آن دودزده است، به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید. دیدن یک دودکش آهنگرى در خواب، نشانه‏ى آن است که پولى به دستتان مى‏رسد.

دوده

بیتون مى‏گوید: مشاهده دوده در خواب، بیانگر آن است که در کارتان چندان موفق نیستید.
برایت مى‏گوید: تمیز کردن دوده‏هاى، لوله بخارى در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام یکى از کارهایتان است.

دوربین

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با دوربین به جایى نگاه کنید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. استفاده از دوربین عکاسى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى باعث ناامیدى شما مى‏شود.
برایت مى‏گوید:اگر در خواب یک دوربین شکسته و خراب ببینید، علامت آن است که بر تصمیم خود مصمم هستید. مشاهده‏ى یک دوربین نظامى در خواب، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوب است.

دورویى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را مشاهده کنید که با شما با دورویى رفتار مى‏کند، بیانگر آن است که دوستانتان قصد آزار و اذیت شما را دارند. اگر در خواب نامزدتان را مشاهده کنید که رفتار دورویى با شما دارد، بیانگر آن است که دوستتان به شما خیانت مى‏کند. اگر در خواب شما با دیگران دورویى کنید، بیانگر آن است که رفتار درستى با دیگران ندارید.

دورى

بیتون مى‏گوید: دورى از دوستان در خواب، به معناى آن است که بعضى از مسائل باعث خستگى شما شده‏اند.
برایت مى‏گوید: دورى از دشمنان، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است.

دوزخ

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند در دوزخ شد و بیرون نیامد، دلیل کند که عاصى و بدکار است و توبه باید کند و به سوى حق تعالى بازگردد، زیرا اجلش نزدیک است. اگر توبه نکند، بیم آن باشد که به کافرى بمیرد. اگر بیند دوزخ را و از آن رنجى و گزندى به تن او نرسید، دلیل که در رنج و غم دنیا گرفتار شود و به آخر سلامتى یابد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند او را کشان‏کشان به دوزخ بردند، دلیل که عاقبت او به کفر کشد. اگر بیند بانگ آتش دوزخ مى‏شنید دلیل که هیبت و سیاست پادشاه بدو رسد. اگر بیند که در نزدیک دوزخ قرار گرفت دلیل که جهان بر وى دشوار شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دوزخ به خواب شش وجه است. اول: خشم گرفتن خداى تعالى بر وى. دوم: مبتلا شدن به گناه. سوم: جور سلطان ستمگر. چهارم: رنج و مصیبت. پنجم: خذلان. ششم: مال یتیمان و ربا خوردن.

دوزندگى

بیتون مى‏گوید: دوختن لباس در خواب، علامت آن است که به اهداف خود مى‏رسید.

دوست

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دوستان خود را خوشحال و شاد ببینید، به این معناست که خبرهاى بدى به گوش شما مى‏رسد. دیدن دوستان غمگین و ناراحت در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببینید که دوستانتان را ملاقات مى‏کنید، به این معناست که در کارها پیشرفت مى‏کنید. اگر در خواب یکى از دوستان خود را ببینید که پارچه‏ى سفیدى بر سر خود بسته، به این معناست که شخصى قصد دارد با نزدیکى به شما آسیب برساند. دعوا گرفتن با دوستان در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعى نگران هستید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با دوستان خود مى‏خندید، به این معناست که از دوستان خود جدا مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که دوستتان مرده، نشانه‏ى شنیدن اخبار مهم است. اگر در خواب به کمک دوستتان بروید، به این معناست که براى انجام کارى نیاز به کمک دیگران دارید. اگر در خواب با دوستان خود در جمعى حضور داشته باشید، بیانگر آن است که با دوستانتان روزهاى خوبى را سپرى مى‏کنید.

دوست داشتن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چیزى را دوست بدارید، نشانه‏ى آن است که زندگى خوبى دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که اطرافیان خود را دوست دارید، به این معناست در کارهایتان پیروز و موفق هستید. اگر در خواب دیگران به شما علاقمند باشند، به این معناست که از زندگى راضى هستید.

دوستى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با کسى دوست مى‏شوید، بیانگر آن است که دوستان خوب و وفادارى در اطراف شما هستند.

دوش

محمد بن سیرین گوید: دوش خواب دیدن، دلیل آهستگى مرد و جمال و زینت او بود اگر دوش را ضعیف و شکسته بیند، تأویلش به خلاف این است.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند دوش او قوى و درست است، امانتى که در گردن او بوده گذارده شود. اگر بیند سست و ضعیف است، دلیل که از امانت گذاردن فروماند. اگر بیند بر دوش او موى بسیار است، امانت نگاهدار است.

دوشاب

محمد بن سیرین گوید: دوشاب در خواب مال و منفعت است، لکن نه بسیار. اگر بیند دوشاب مى‏خورد، دلیل که بر قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بیند اندکى دوشاب در دهان نهاد، دلیل که از کسى سخن شنود.
جابر گوید: اگر کسى بیند دوشاب پاکیزه مى‏خورد، دلیل که او را فرزندى به حسب حاصل شود. اگر بیند از شیره دوشاب همى پخت، دلیل که کارى کند که از آن خیر و منفعت یابد.

دوغ

بیتون مى‏گوید: نوشیدن دوغ در خواب، علامت آن است که باید در کارها بیشتر دقت کنید تا مرتکب اشتباه نشوید. دور ریختن دوغ در خواب، علامت بدشانسى است. اگر در خواب غذایى بخورید که در آن دوغ ریخته‏اند، بیانگر آن است که دچار گرفتارى مى‏شوید.

دوقلو

برایت مى‏گوید: اگر در خواب بچه‏هاى دوقلو ببینید، به این معناست، زندگى شما دست خوش تغییر و تحولاتى مى‏گردد.
هانس کورت مى‏گوید: دیدن بچه‏هاى دوقلوى بیمار در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دچار غم و اندوه مى‏شوید.

دولا شدن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که خم شده است، به این معناست که در کارى پیشرفت مى‏کنید. خم شدن در خواب، بیانگر انجام یک کار اشتباه است.

دویدن

بیتون مى‏گوید: دویدن در خواب، بیانگر پیشرفت در کارها است. اگر خواب ببینید که هنگام دویدن زمین مى‏خورید، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب گروهى را در حال دویدن ببینید، نشانه‏ى آن است که مسئولیت کارى را بر عهده‏ى شما مى‏گذارند.

ده

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که در دهى است و نام آن ندانست، دلیل بر خیر و نیکى کند. اگر نام آن ده دانست، دلیل بر بدى است. اگر دید که از ده بیرون آمد نیکو است. اگر بیند در ده شد بد است.
کرمانى گوید: اگر کسى به خواب بیند که از شهرى خراب به دهى آباد شد و در وى نعمت بود، دلیل بر خیر و برکت و عز و اقبال کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر شر و ادبار کند. اگر بیند که در دهى شده است، تأویلش نیک است.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که دهى مجهول بدو دادند، دلیل که بر قدر عمارت آن ده، وى را خیر و منفعت رسد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در دهکده‏اى زندگى مى‏کنید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن دهکده‏اى زیبا و تمیز در خواب، نشان‏دهنده‏ى بهبودى در امور مالى است. اگر در خواب دهکده‏اى کثیف ببینید، بیانگر آن است که درآمد کمى دارید. اگر خواب ببینید که در یک مهمان‏خانه‏ى روستایى هستید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

دهان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دهان در خواب دیدن، کلید کارها و خاتمه وى است و هر چه از دهان بیرون آید، تأویل آن بر گوهر کلام است، اگر نیکو است. اگر بدو هر چه در دهان شود، از گوهر روزى است و آن چه از غذا در دهان شود، صلاح دین او است.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند دهان وى سخت بسته است، دلیل کند که هلاک شود، یا بیمار شود، یا اجلش نزدیک آمده باشد. اگر بیند که دهان او فراخ شده است، چنان که طعام بسیار در وى مى‏گنجید، دلیل است به قدر آن وى را نعمت و روزى رسد.
کرمانى گوید: اگر کسى به خواب دهان خود را نیکو بیند، دلیل که سخن‏هاى نیکو شنود. اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت، دلیل است که سخن‏هاى زشت شنود و به هیچ کار نیاید. اگر کسى بیند که گوشت دهان او بیفتاد، دلیل که او را زیانى رسد. اگر بیند که از دهانش خوب بیرون مى‏آمد، دلیل که از کسى گفتگوى به خصومت شنود. اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود، دلیل که داورى آن از جهت زنان باشد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که از دهان او کرم یا جانورى بیرون آمد، دلیل که یکى از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا زندگانى. اگر بیند که از دهانش پلیدى بیرون آمد، دلیل که کارش که براى مردم است به سبب منت نهادن باطل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است. اول: منزل و خانه. دوم: خزانه. سوم: گشایش کارها. چهارم: مال. پنجم: حاجت. ششم: وزیر. هفتم: دربان.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دهان بزرگى دارید، بیانگر آن است که سخنران معروفى هستید.

دهقان

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب خودتان را دهقان ببینید، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن یک دهقان پیر در خواب، نشانه‏ى آن است که در کارتان با مشکلى روبه‏رو مى‏شوید. اگر در خواب دهقانى را ببینید که مشغول کار کردن است، به این معناست که اقبال خوبى در انتظار شماست.

دهنه‏ى اسب

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دهنه‏ى اسب ببینید، بیانگر آن است که مشکلات را به خوبى حل خواهید کرد. مشاهده‏ى دهنه‏ى اسب شکسته در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

دهل زدن

محمد بن سیرین گوید: دهل زدن به خواب، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله، دلیل بر زننده‏ى دهل کند. اگر بیند با دهل ناى زدند و پاى کوفتند، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود. اگر بیند به طور مفرد دهل مى‏زد، دلیل است که سخن باطل گوید، یا کارى کند روشن و پیدا.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دهل زدن، دلیل بر خبرهاى دروغ و مختلف است، که در او هیچ خیر نباشد.

دیپلمات

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دیپلمات هستید، به این معناست که کارهاى مهمى انجام مى‏دهید. اگر در خواب مشاهده کنید که به سفر دیپلماتى مى‏روید، نشانه‏ى آن است که فرصت مناسبى براى انجام کارها به دست مى‏آورید. دیدن یک دیپلمات در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

دیر

بیتون مى‏گوید: پناه بردن به دیر، بیانگر شکست دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید که وقتى مى‏خواهید به دیرى پناه ببرید با کشیشى برخورد مى‏کنید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما شده است.

دیپلم

برایت مى‏گوید: دیپلم گرفتن در خواب، بیانگر آن است که در کارى موفق مى‏شوید.

دیگ

محمد بن سیرین گوید: دیگ در خواب کدبانوى خانه است و صاحب خانه و هر نقصان که در دیگ بیند، تأویلش بر صاحب خانه است. اگر بیند که در دیگ گوشت و خوردنى بود، دلیل است که روزى پرداخته بى‏رنج بدو رسد. اگر بیند دیگ بشکست، دلیل که صاحب خانه یا کدبانوى خانه هلاک شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دیگ به خواب بر پنج وجه است. اول: کدخداى خانه. دوم: کدبانوى خانه. سوم: رئیس شهر. چهارم: خادم. پنجم: موکل بر حوائج.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دیگ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. مشاهده‏ى دیگ شکسته در خواب بیانگر آن است که دچار یأس و ناامیدى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: دیدن دیگ غذا در خواب، بیانگر مهمانى و لحظات خوب است. اگر در خواب دیگى را روى اجاق ببینید، به این معناست که به خاطر موضوعى خشمگین مى‏شوید.

دیگ بخار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیگ بخار ببینید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

دینارها

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دینارها به خواب اگر عددش بیش از چهار است، دلیل که او را کارى از کراهت رسد،یا سخنى شنود که او را از آن سخت آید، به قدر زیادى و کمى دینار. اگر دینار معروف بود، آنچه گفتیم کمتر است.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که دینار به عدد پنج بود، دلیل که کارى نیکو و پسندیده کند. اگر بیند با او یک دینار بود نه بزرگ و نه کوچک، دلیل که سراى کوچک نو به وى برسد، از کسى معروف که آن دینار به وى بدهد. اگر با وى صد دینار بود، یا هزار دینار دلیل بود که علمى اختیار کند که او را حاصل شود، لیکن عددش باید زوج باشد، نه فرد. اگر بیند دینار به کسى داد یا از وى ضایع گردید، او را علم به قدر آن ضایع شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که دینار بیافت یا کسى به او داد، دلیل که او را فرزندى آید. اگر بیند دینار از وى ضایع شد، دلیل که از جهت فرزند او را مصیبت رسد. اگر بیند دینار بسیار داشت، رنجى به او رسد. معبران گویند: دینار به خواب دیدن، دلیل بر گذاردن امانات است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دینار، چون به عدد پنج بود، پنج نماز است. اگر به عدد جفت است، دین پاک و علم بامنفعت بود، اگر به عدد فرد است، به خلاف این است. اگر بیند دینارها به کسى داد یا ضایع شد، یا دزدیدند این جمله، دلیل بر زوال غم و اندوه کند و اگر از یک دینار تا چهار بستاند یا کسى به وى دهد دلیل بر عز و جاه و رفعت است، از قبل زنان. معبران گویند: دینار به خواب زن و کنیزک و فرزندان است و دینار بسیار مال است، که به رنج و خصومت بدست آورد.

دینام

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى دینام در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب دینام خرابى ببینید، به این معناست که دچار گرفتارى مى‏شوید.

دینامیت

بتون مى‏گوید: اگر در خواب دینامیت ببینید، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر در خواب از دینامیت بترسید، به این معناست که اگر مراقب توطئه‏ى دشمنان نباشید دچار دردسر مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن انفجار دینامیت در خواب، بیانگر آن است که به خاطر انجام کارى نزد مردم محبوبیت پیدا مى‏کنید.

دیو

محمد بن سیرین گوید: دیو در خواب دیدن دشمنى بزرگ است مکار و فریفته. اگر کسى بیند که دیو او را دنبال کرد، دلیل که توبه باید کردن از کارهاى ناصواب تا دشمنان قصد او نکنند و بر وى ظفر نیابند. قوله تعالى: »ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو فاذا هم مبصرون«. )اعراف، 201(. اگر بیند که با دیو جنگ کرد و بر وى غلبه کرد، دلیل که دین او درست و قوى است.
کرمانى گوید: اگر کسى دیو را خرم و شادمان بیند، دلیل که به فساد آید و به هوا و شهرت مشغول شود. اگر دیو را غمگین بیند، دلیل که به صلاح و عبادت مشغول شود. اگر بیند که دیو جامه از تن برکشید، دلیل که اگر عامل بود از عمل معزول شود. اگر دهقان بود، وى را محنت رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دیو در خواب بر شش وجه است. اول: دیار دشمن. دوم: فساد دین. سوم: شهوت و هواى نفس. چهارم: از طاعت دور بودن. پنجم: از اهل اصلاح دورى جستن. ششم: خوردن چیزى حرام.

دیوار

محمد بن سیرین گوید: دیوار در خواب، حال بیننده‏ى خواب است در دنیا. اگر بیند بر دیوار نشسته است و آن دیوار محکم و باقوت است، دلیل کند که حالش در دنیا نیکو و محکم است. اگر بیند که دیوار را خراب مى‏کرد و دیوار کهنه است، دلیل که مال یابد. اگر نو بود، دلیل بر غم و مصیبت است. اگر بیند که بر دیوار به پاى بود، دلیل که حالش مستقیم و نیکو نباشد. اگر بیند که از دیوار بیفتاد، دلیل است که حالش متغیر شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که دیوار کج را راست کرد یا دیوار خراب را عمارت کرد، دلیل که حال تباه شده‏ى او به صلاح بازآید. اگر بیند که دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع بیفتاد، دلیل که والى شهر هلاک شود.
جابر مغربى گوید: دیوار به خواب دیدن، مردى بزرگوار است به قدرى که بزرگ بود. اگر بیند که دیوار کهنه را نیکو کرد و نیک را خراب نمود، دلیل که بر غم و اندوه است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند به دست خود دیوارى بنا کرد، اگر دیوار از گل و خشت است، دلیل است بر مال و دین امانت. اگر دیوار از گچ و آجر بیند، دلیل بر خویشتن‏بینى و تباهى او کند، اگر آن دیوار از سنگ و آهک بیند، دلیل که به دنیا مغرور و فریفته شود و طالب راه آخرت نباشد.
هانس کورت مى‏گوید: ساختن دیوار در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب مشاهده کنید که دیوارى خراب مى‏شود و یا از دیوارى پرت مى‏شوید، به این معناست که در انجام کارى شکست مى‏خورید. اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول سوراخ کردن دیوار هستید، به این معناست که موانع را پشت سر خواهید گذاشت. اگر خواب ببینید که دیوارى را خراب مى‏کنید به این معناست که دشمنان را شکست مى‏دهید. راه رفتن روى دیوار، بیانگر داشتن روزهاى خوب است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیوارى روبه‏روى خود ببینید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود دچار مشکل مى‏شوید. بالا رفتن از دیوار در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در کارها است. اگر خواب ببینید که از دیوارى مى‏پرید، نشانه‏ى آن است که دست به کار خطرناکى خواهید زد.

دیوانگى

محمد بن سیرین گوید: دیوانگى در خواب، مال حرام است بر قدر دیوانگى وى، لکن آن مال را به خیرات هزینه کند و از مردمان ملامت یابد.
کرمانى گوید: هر که بیند که دیوانه شده است، دلیل که فساد گراید و ربا خورد. قوله تعالى: «الذین یاکلون الربوا لا یقومون الا کما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس». (بقره، 275).
جابر مغربى گوید: اگر بیند که با دیوانه هم صحبت شد، دلیل است که با مردى رباخواره و مفسد هم‏صحبت گردد و از صحبت وى ملامت و بدنامى و فساد دین او را حاصل گردد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که دیوانه هستید، به این معناست که نتیجه‏ى خوبى از کارهایتان نمى‏گیرید. اگر در خواب شخصى را ببینید که دیوانه شده است، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
برایت مى‏گوید: صحبت کردن با یک دیوانه در خواب، نشانه‏ى داشتن لحظات شادى‏بخش است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۳