ب-پ

باتلاق
دیدن باتلاق:صاحب رویا باید از یک نقشه یا کار از قبل آغاز شده ای،پیش از اینکه دیر شود،صرف نظر نماید.چون راه برگزیده شده،فقط مصیبت،فلاکت،ناکامی و نگرانی به بار می آورد
در باتلاق گیر کردن و به سختی در آن به سمت جلو حرکت کردن:به معنای کار طاقت فرسا و جنگهای سخت می باشد
کاملا در باتلاق گیر کردن:خبر از شکست کامل یک نقشه،یا بازگشت به وضعی بد و نامساعد را می دهد

باد
بادی که به صورت شخص می وزد:به معنی رودربایستی و خجالت است
بادی که به پشت شخص بوزد:نویدبخش پیشرفت خوب صاحب رویاست
چیزی را در حال وزیدن باد به این طرف و آن طرف رفتن دیدن:خبر از موضوعات تازه و نوظهور می دهد

بادام خوردن
بادام شیرین:به معنی تقدیر از خواب بیننده توسط دیگران،و یا تشکر از او به وسیله دوستانش می باشد
بادام تلخ:صاحب رویا با عدم موافقت دیگران،یا یاس و ناامیدی در محدوده ی دوست و آشنا رو به رو خواهد شد

بادبادک
بادبادکی کاغذی را در حال پرواز دیدن:به معنی بدشانسیست

بادبزن
بادبزن:در خواب نشانگر آن است که مقاصد واقعی،پنهان شده،یا جامه ی مبدل می پوشند.

باران
دیدن باران:بازگشت مجدد دوران بهتر را نوید می دهد
توسط باران خیس شدن:صاحب رویا سعادت و نیکبختی را در جایی خواهد یافت که هرگز انتظارش را ندارد
دیدن باران در آفتاب:به معنی سعادت و خوشبختی همراه با اشک می باشد

بازار
در بازار بودن یا از آنجا خرید کردن:صاحب رویا دچار ناپایداری یا عدم اطمینان در روابط با دیگران خواهد شد
در بازار کالا عرضه کردن:خبر از معاملات یا اقدامات نامطمئن و تغییرات شغلی می دهد
در بازار سرپوشیده بودن:خواب بیننده در برابر یک انتخاب یا تصمیم گیری قرار می گیرد

بازرگان
دیدن بازرگان:خواب بیننده سعی در مستقل نمودن خود دارد
از یک بازرگان نامه ای دریافت کردن:خواب بیننده مجبور می شود بدهکاری هایش را بپردازد
با بازرگانان بسیاری دور هم جمع شدن:خبر از یک کنفرانس بسیار مهم می دهد

بازی
بازی تفریحی،گروگیری یا بازی با توپ در هوای آزاد و مشابه آن:شخص را دست انداخته و مورد استهزاء قرار می دهند
بازی سرگرم کننده،که با اندیشیدن یا زبردستی همراه است:نشانه مشکل پیدا کردن با دوست یا نامزد خود و یا جدایی از آنها می باشد
دیدن بازی شطرنج:به صاحب رویا اخطار می کند که مواظب باشد
شطرنج بازی کردن:نشانه داشتن شریک عاقلیست که،صاحب رویا توسط او سودی فراوان کسب می کند
بازی شطرنج را بردن:خواب بیننده نمی داند آیا منافعی را که توسط شریکش به او پیشنهاد شده،غنیمت شمرده،بپذیرد،یا این فرصت را به وسیله اشتباهات خود از دست می دهد
بازی شطرنج را باختن:شخص به کمک شریکی عاقل،موفقیت و سودهای فراوانی را تصیب خود خواهد کرد

باغ
دیدن باغ:صاحب رویا دوست جدیدی پیدا می کند
در باغ به گردش پرداختن:به معنی خوشحالی و شادیست
در باغ کار کردن:نشانه رضایت در نتیجه انجام وظیفه می باشد
باغ را با حصار بلند دیدن:تقاضای خواب بیننده در ارتباط با موضوعی پذیرفته نمی شود
باغ را مراقبت نشده دیدن:صاحب رویا توسط مشاوران نابابی احاطه شده است

بال پرندگان
داشتن بال یا با آن پرواز کردن:غم و اندوه می آورد

بالن
دیدن بالن:به معنی هوشیاری بیش از حدیست که صاحب رویا تجربه می کند
خود را در یک بالن در حال پرواز دیدن:شخص از اهداف قابل دسترس دور می شود
ترکیدن بالن پر شده با گاز را دیدن:شخصی از دست خواب بیننده خشمگین و عصبانیست

بانک
پول به بانک واریز کردن:یکی از پنهانی ترین آرزوهای صاحب رویا برآورده می شود
از بانک پول برداشت کردن:به معنی بدهکاری می باشد
در بانک کار کردن:امید زیادی وجود دارد که وضعیت خواب بیننده بهتر شود

بانو
بانوان زیادی را دیدن یا با آنها صحبت کردن:شخص قربانی غیبت و بدگویی دیگران می شود

ببر
دیدن ببر:انسانی کینه جو کسی را به طور محسوس آزار خواهد داد
مورد تهدید یا حمله ببری واقع شدن:به صاحب رویا توسط شخصی کینه توز خسارات فراوانی خواهد خورد
ببری را کشتن:خواب بیننده شخصی کینه جو را اصلاح می سازد

بچه خوک
بچه خوک را دیدن یا غذا دادن:به معنی سعادت و موفقیت می باشد

بخار
دیدن بخار:نشانه کار بی حاصلیست که با تلاشی صادقانه انجام شده است
بخار یک لوکوموتیو را دیدن:صاحب رویا نقشه های بزرگی را در سر می پروراند
بر روی یک اجاق یا بخاری آب در حال تبخیر شدن را دیدن:خبر از اختلافات خانوادگی می دهد

بخاری دیواری
دیدن بخاری دیواری:اشاره به یک دلباختگی نامناسب یا علاقه مفرط و شوم می کند،که با خود پدیده های ناخوشایند به همراه می آورد

بخور
توزیع نمودن بخور:خواب بیننده توسط اشخاص متملق احاطه شده است

بدن،جسم
بدن بزرگ و زیبایی داشتن:از لحاظ مادی کامل بودن،یا داشتن سلامتی کامل و سعادت می باشد
بدنی در حال رشد داشتن:در مردها بهتر شدن اوضاع کاری،در دختران جوان،داستان دلدادگی؛در زنان جوان،بارداری؛و در زنان مسن،بخشش مادی را نوید می دهد
بدنی را در حال لاغر شدن یا چروک خوردن دیدن:به معنی سعادت و رفاه کاسته شده و بیماری می باشد
بدنی را در حال تحلیل رفتن دیدن:خبر از ضرری سخت یا یک بیماری مرگبار می دهد
داشتن زخم بر بدن یا زخمی شدن:صاحب رویا باید از چیزی صرف نظر کند
بدنی سنگین و بدون تحرک داشتن:باید در انتظار موانعی بزرگ یا یک بدبیاری جدی در مورد مساله ای بود
بدنی بدون وزن و معلق داشتن:خبر از موقعیت ها یا روابط مزاحم می دهد،که خواب بیننده نمی تواند خود را از آنها رها سازد
لخت کردن بدن:شخص دچار ننگ و رسوایی می شود
اگر بدن توسط دیگران عریان شود:خواب بیننده نباید فریب خورده و خود را به دام دیگران بیندازد
بدن شخص دیگری را برهنه دیدن:با گرایش شهوانی،آرزویی برآورده می شود.چنانچه تمایلات جنسی در کار نباشد،صاحب رویا کشفی حیرت انگیز انجام خواهد داد
بدن شخص دیگری را برهنه کردن:با تمایل شهوانی،نشانه داستان عاشقانه ممنوع و پنهانی می باشد.فقدان چنین تمایلی،باعث رسوایی کسی دیگر،یا افشا شدن یک دوستی ناباب می شود

برانکار
بر روی برانکار دراز کشیدن:صاحب رویا در انجام کاری موفق نخواهد بود
خود یک برانکار را حمل کردن:خواب بیننده در یک سانحه چیزهایی را که قابل نجات باشد،نجات خواهد داد

برج
دیدن برج:خواب بیننده جهشی بزرگ را با موفقیت انجام می دهد
فرو ریختن برج را دیدن:جهش بزرگی که امیدی بسیار به موفقیت آن می رفت،ناموفق خواهد ماند
نگهبان برج:صاحب رویا دلسرد و مایوس خواهد شد

برج فانوس دریایی
دیدن برج فانوس دریایی:شخص دچار وضعیتی ناگوار خواهد شد


برف
بارش برف را دیدن:خبر از اخباری می دهد که بخت و قبال را در آینده نه چندان دور به ارمغان می آورد
برف را روی منظره دیدن:به معنی خانه ای راحت می باشد
دیدن کولاک برف:صاحب رویا اوقات بسیار سختی را با موفقیت پشت سر می گذارد
گلوله برفی یا برف بازی را دیدن:شخص نباید اجازه دهد تا دیگران او را جهت انجام کارهای بد وسوسه نمایند
دیدن آدم برفی:صاحب رویا یک دوست کاملا خونسرد و بی احساس پیدا می کند
ساختن آدم برفی:خواب بیننده به طور موقت باید خیلی بی رحم و سنگدل باشد


برکه بزرگ،دریاچه کوچک
دیدن برکه بزرگ یا دریاچه کوچک:خیر از یک خوش شانسی تازه بعد از یک تجربه دردناک می دهد

برگ درخت،برگ کتاب
برگ کتاب را دیدن:به معنی کسب اطلاعات و دانش می باشد
برگ سبز و زیبای درختان را دیدن:خبر از برآورده شدن آرزویی می دهد
برگ های رنگارنگ یا پژمرده را دیدن:به معنی یاس،ناامیدی و نگرانیست
برگ های درختان را در حال ریختن دیدن:نشانه گرفتاری و بدبختیست

برنج
دیدن،پختن یا خوردن برنج:به معنی درآمد خوب می باشد

بزاق
بزاق دهان دیدن:به معنی کلاهبرداری یا کشمکش است

بزمجه،مارمولک
دیدن بزمجه:فلاکت و بدبختی توسط دشمنان پنهانی بوجود می آید
بزمجه سبز:به معنی سوء تفاهمیست که در پایان قضیه روشن می شود
بزمجه خاکستری:به معنی مناقشه و ناراحتیست که توسط اشخاصی که از اعتماد انسان سوء استفاده می کنند بوجود می آید

بستنی یخی
بستنی یخی خوردن:نشانه خوشبختی برای اشخاص سالم و مرگ برای لفراد بیمار می باشد

بسیج
دیدن بسیج:در رابطه با زندگی شخصی صاحب رویا راجع به موضوعی شدیدا عصبانی می شود

بشقاب
دیدن بشقاب:صاحب رویا برای صرف غذا دعوت می شود
شکستن بشقاب:از یک دعوت منافع بخصوصی عاید شخص می شود

بطری
دیدن بطری:خبر از ساعات شاد و لذت بخش می دهد
دیدن بطری شکسته:به معنی پیشامدی ناکوار و تلخ می باشد
دیدن بطری خالی:اشاره به فقدان چیزی که مورد احتیاج است دارد
بطری را با آب دیدن:خواب بیننده آینده خوبی را پیش رو دارد

بلبل
دیدن بلبل:به معنی سعادت و خوشبختی در زندگی زناشویی،یخصوص در دلدادگی می باشد
آواز بلبل را شنیدن:به صاحب رویا مخفیانه بسیار عشق ورزیده می شود
بلبل را در قفس زندانی کردن:خواب بیننده مقاصد کثیفی دارد
بلبل را در قفس دیدن:به شخص در مورد مقاصد کثیف دیگران هشدار می دهد

بلندگو
دیدن بلندگو:خبر از اخبار مهم می دهد
شنیدن صدای بلندگو:صاحب رویا به راز مهمی پی خواهد برد
از بلندگو موسیقی زیبا و خوش نوا شنیدن:به معنی لذت بردن از یک شادی پنهانیست
از موسیقی صدای بدنوا شنیدن:خواب بیننده در معرض خطری مخفیانه قرار دارد


بلیط(مسافرت)
خریدن بلیط:خواب بیننده باید در صبر استقامت پیشه کند

بمب
دیدن بمب:خبر از پیشامدی غیرمنتظره و نامطلوب می دهد
بمب را بر روی کسی انداختن:به معنی آغاز دشمنی توسط دیگران است
بمب را در حال انفجار و نابود کردن دیدن:نشانه به وقوع پیوستن سانحه ای می باشد
سوء قصد با بمب را دیدن:صاحب رویا بدون اینکه اصلا متوجه خطریس که در کمین اوست باشد،از چنگ آن خواهد گریخت،یا شاید تاکنون گریخته باشد

بنزین
دیدن بنزین:نشانه میل و علاقه شدیدیست که به سرعت شعله ور شده و با همان سرعت نیز دوباره خاموش می شود
بنزین را در حال سوختن دیدن:گفت و شنودهای خوشحال کننده در نظر است

بنفشه
دیدن بنفشه:صاحب رویا در صدد است برخی از عقایدش را تغییر منفی دهد
چیدن،هدیه کردن یا هدیه گرفتن بنفشه:خبر از خوشبختی و سعادتی خالصانه می دهد


بوسه
بوسه دادن:خواهش کسی پذیرفته نخواهد شد
مردی را بوسیدن:شخص یک پیام خداحافظی دریافت می کند
مادر را بوسیدن:به معنی آرزوی نوازش و ملاطفت داشتن است
شخص پیری را بوسیدن:به معنی یاس و ناامیدی در یک زندگی عاشقانه می باشد
بوسیدن دست ها:خبر از خوش اقبالی در زندگی،و عشق و دوستی می دهد
دیگران را در حال بوسیدن یکدیگر دیدن:نشانه اندوه فراوان است
زمین را یوسیدن:به معنی غم و غصه و فروتنی شخص می باشد
بوسیدن صورت:نشانه توفیق و کامیابیست
میل بوسیدن داشتن،اما اجازه آن را نداشتن:صاحب رویا به افسردگی شدید دچار می شود
توسط کسی بوسیده شدن:خواب بیننده بسیار مورد توجه و احترام دیگران است
یکدیگر را بسیار یوسیدن:صاحب رویا روزنه های امید بسیار عالی خواهد داشت


بهار
خود را در حال دیدن رویای بهار دیدن:صاحب رویا آرزویی دارد که هرگز برآورده نخواهد شد


به دار آویختن،آویزان کردن
رخت و لباس را برای خشک شدن به بند آویختن:صاحب رویا آرزوی محیط بهتری را دارد،که در برخی موارد نیز برآورده خواهد شد
به دار آویختن:وضعیت فعلی شخص به سمت بهتر شدن در حال حرکت است
به دار آویخته بودن یا شدن:خبر از خوشبختی،سعادت و افتخار خواب بیننده می دهد


بهشت
دیدن بهشت:وعده دوران مطابق میل و کاملا مساعد را می دهد
خود را در بهشت دیدن:به صاحب رویا در مقابل غرور نابجا هشدار می دهد
سیب های بهشتی:صاحب رویا باید منتظر جریانات ناخوشایند فراوان باشد


با گلوله به قتل رسیدن
به ضرب گلوله کشته شدن:به معنی عزت و احترام می باشد


به کسی تو خطاب کردن
به کسی تو خطاب کردن،یک شخص عالی رتبه را تو خطاب کردن:آینده ای عالی را پیش بینی می کند


به کسی خندیدن
به کسی در خواب خندیدن:نشانه داشتن آرزوهای احمقانه است

بیل
بیل:در خواب نشانگر کاری پر زحمت است

بیمار
بیمار بودن:از کسی دلجویی خواهد شد
بیماران را عیادت کردن:به معنی شادی و نشاط می باشد
بیماری آب مروارید:صاحب رویا در مورد چیزی اطمینان خواهد یافت

بیمه
با بیمه قرارداد بستن:نشانه ضرر و زیان یا صدمه می باشد

بینی
بینی بیش از حد بزرگ یا چشمگیر دیدن:خواب بیننده نباید در امور دیگران دخالت کند
خود را با یک بینی بیش از حد بزرگ یا چشمگیر دیدن:صاحب رویا نباید در انجام یک نقشه یا کاری،توسط سخنان پرت و پلا و بیهوده دیگران منحرف شود
توسط بینی نتوان هوا را تنفس کردن:شخص در انجام کاری دچار موانع و مشکلات فراوان می شود
داشتن یک بینی در حال خونریزی:به معنی ضرر مالی می باشد

بیوه زن یا مرد زن مرده
بیوه زن یا مرد زن مرده را دیدن یا خود بودن:شخص از یک عذاب روحی رها نخواهد شد

بیهوشی،اغما
بیهوش شدن:قول میراث یا هدایای دیگر را می دهد
کسی را در حال بیهوش شدن دیدن:خواب بیننده از کسی پول قرض می کند

پادشاه،ملکه
دیدن پادشاه:صاحب رویا معاملات خوبی انجام داده،و ثروتمند می شود
خود،پادشاه بودن:خواب بیننده بیش از حد به توانایی های خود اطمینان دارد
در قصر زندگی کردن:به طور کلی به معنی اصلاح وضعیت صاحب رویاست
پادشاهان را در حال نزاع با یکدیگر دیدن:خبر از تغییرات گسترده اجتکاعی می دهد
قتل پادشاهی را دیدن:صاحب رویا باید انتظار تغییرات نامساعد و ناگهانی اوضاع اقتصادی را داشته باشد
تاج پادشاهی را دیدن:خوش شانسی می آورد
خود تاج گذاری کردن:خواب بیننده در یک زمان کوتاه هدف بزرگی را به دست می آورد


پارس کردن سگ
پارس سگ را شنیدن:به صاحب رویا در مورد یک خطر ناشناخته هشدار می دهد
سگ ها را در حال پارس کردن دیدن:در اطراف شخص،اشخاصی وجود دارند که مقاصد شومی را در سر می پرورانند
چنانچه سگ ها به انسان پارس کنند:صاحب رویا باید بسیار محتاط و خونسرد باشد


پارک
دیدن پارک:نوید دوستان ثروتمند را می دهد
در پارک گردش کردن:خواب بیننده آدم خوش مشرب و معاشرتی شده،ویا در یک جشن زیبا و باشکوه شرکت خواهد کرد


پاره کردن
پاره کردن نامه یا نوشته های دیگر:به معنی اخباری ناخوشایند می باشد
چیزهای دیگر را پاره کردن:خواب بیننده مجبور به انجام وظیفه ایست که باب طبعش نمی باشد


پالتو،مانتو
پالتوی جدید دیدن:صاحب رویا فرصتی بدست می آورد که باید از آن حداکثر استفاده را بنماید
پالتوی قدیمی دیدن:یک بدیاری خواب بیننده را تهدید می کند
پالتوی جدید پوشیدن:وضعیت فعلی شخص رو به بهبودی خواهد رفت
پالتوی جدید را از تن درآوردن:به معنی بدتر شدن اوضاع فعلی صاحب رویاست
پاره کردن پالتو:نشانه رابطه ایست که گسسته شده و از بین می رود
پالتوی قدیمی پوشیدن:خبر از یک حالت اضطراری،بیچارگی و نگرانی می دهد
پالتوی قدیمی را از تن درآوردن:نشانه سبک شدن از ترس و نگرانیست
ترمیم کردن پالتو:یک مساله ی سر هم بندی شده،در شخص ایجاد نگرانی می کند
دیدن کسی که محکم خود را در پالتو پیچیده است:این خطر وجود دارد که صاحب رویا بوسیله اعمال ریاکارانه دیگران فریب داده شود و به او صدمه برسد.اعلام یک راز نشانه دیگر این سمبل است
چندین پالتو دیدن:خواب بیننده به وضعی ناهنجار دچار خواهد شد


پای برهنه
راه رفتن با پای برهنه:نشانه بهتر شدن سلامتی می باشد
با پای برهنه در آب زلال راه رفتن:معنی خوبی دارد
با پای برهنه روی چمن راه رفتن:معنی بسیار خوبی دارد
با پای برهنه روی سنگ ها راه رفتن،که پای انسان را نیز درد بیاورد:در انجام یک کار باید انتظار مشکلات را داشت


پاییز
دیدن پاییز یا احساس کردن آن:نشانه کاهش یافتن شدت و قدرت دلدادگی می باشد


پختن(نان یا شیرینی)
نان پختن:به معنی خوشبختی و سعادت است
شیرینی پختن:موقعیت فعلی خواب بیننده شکل بهتری به خود می گیرد
نوع مخصوصی از آب نبات و تافی پختن:بعضی از آرزوهای صاحب رویا برآورده می شود


پدر
پدر خود را در قید حیات دیدن:شخص قصد دارد در خانواده ننگ و رسوایی به بار بیاورد.و در این خصوص وظیفه اش در برابر خانواده به او گوشزد می شود
پدر خود را فوت شده دیدن:خبر از یک شادی یا یک کمک پیش بینی نشده می دهد


پر
پر سفید دیدن:صاحب روی از یک سوءظن نادرست تبرئه می شود
پر سیاه دیدن:به معنی غم و غصه طولانی می باشد
پر در حال پرواز دیدن:خواب بیننده به شانس خود بیهوده امیدوار است
با پر زینت شدن:به معنی سفری طولانی می باشد
با جاروی پردار کار کردن:نشانه یک زندگی خانوادگی سعادتمندانه می باشد
با قلم پردار نوشتن:نشانه خبر خوبیست که به زودی بدست صاحب رویا می رسد
داشتن پر بر کلاه:به معنی برآورده شدن آرزوهای شخص می باشد
دیدن پر رختخواب:به معنی آزردگی و رنجش می باشد
پر رختخواب خریدن:نشانه وضع مالی خوب می باشد


پرتو نور،شعاع نور
دیدن پرتو:خبر از سلامتی و تندرستی می دهد

پرتو نگاری(اشعه ایکس)
پرتو نگاری کس دیگری را دیدن:فردی که صاحب رویا می پنداشت او را کاملا می شناسد،چهره دیگر خود را ناگهان نشان می دهد
پرتونگاری خود را دیدن:خواب بیننده توسط اشتباهات خود،دچار وضعیتی ناخوشایند می شود


پرچم،بیرق
پرچم را افراشته دیدن:ناراحتی و غم و غصه می آورد
حمل کردن پرچم:به معنی احترام و حیثیت می باشد
پایین آوردن پرچم:نشانه پشیمانی از انجام کاری می باشد
پرچم سیاه:خبر از دشمنی می دهد
پرچم ملی را حمل کردن:خواب بیننده به کشورش خدمتی می کند
در هوا به این سو و آن سو تکان خوردن پرچم:خبر از فرا رسیدن دورانی خوش و مطلوب را می دهد


پرده سینما،اکران دیدن
پرده نازک سینما:به معنی رفاه و ثروتمندیست
دیدن پرده ضخیم سینما:خواب بیننده جهیزیه خود را خواهد گرفت
پرده سینما را سفید و تمیز دیدن:نشانه آغاز دورانی مساعد است
پرده سینما را کثیف یا پاره دیدن:نشانه عدم موفقیت در کار و تجارت است
ساختن پرده سینما:خبر از موفقیت در کار و تجارت می دهد
در اختیار داشتن پرده سینما:به معنی مال و ثروت است


پرستش کردن
ستایش یک زن:نشانه افتخاری بزرگ و ثروت می باشد
ستایش یک مرد:صاحب رویا به اوضاع و احوال و شرایط بهتری نائل می شود


پرنده
پرنده را دیدن یا صدای آن را شنیدن:پرندگان آوازه خوان به معنی اخبار،پرندگان مهاجر نشانه تغییر و تحول و پرندگان شکاری نشانه وجود دشمن است
قفس خالی پرنده را دیدن:نشانه فریب،یاس و ناامیدی،یا یک خسارت می باشد


پرواز کردن
پرواز کردن با هواپیما:نقشه ای بلندپروازانه موفق نشده،علاوه بر آن ضرر و زیان هم به همراه می آورد
خود بال داشتن:نگرانی ودلواپسی می آورد
بدون بال پرواز کردن:به معنی شادی و نیکبختیست
هنگام پرواز سقوط کردن:خواب بیننده در یک قضیه ی توام با سوء نیت کشیده می شود
کسی را در حال پرواز دیدن:حسادت می آورد
با بالون پرواز کردن:آرزوهای صاحب رویا برآورده می شود


پری
دیدن پری:نشانه یک رویداد زیبای عاطفی می باشد
توسط پریان احاطه شدن:خواب بیننده در تردید است که نسبت به کدام یک از دو نفری که در سر راهش قرار دارند،علاقه مند می باشد،و به کدام یک دل ببندد
هنگامی که شخص به طرف پریان دست دراز می کند،آنان را در حال فرار یا ناپدید شدن ببیند:خبر از پیشامد عشقی غم انگیز میدهد


پستان حیوانات ماده پستاندار
پستان حیوانات:خواب بیننده مجبور به تقسیم دارایی خود خواهد شد


پستچی
پستچی:در خواب نشانگر سلامتی و شادابیست


پل
دیدن پل:معنی آن معادل آرزوهای مخالف یکدیگر می باشد.این عمل باعث می شود که شخص برد را در زندگی تجربه کند
پل های متعدد را دیدن:به معنی غصه و دلتنگی می باشد
روی پل راه رفتن:صاحب رویا باید در زندگی محتاط و مراقب باشد
از روی پل افتادن:به معنی موانع بسیار در کار و تجارب می باشد
روی یک پل قدیمی و نامطمئن راه رفتن:خواب بیننده از چنگ یک خطر به سلامت خواهد گریخت
روی یک پل خیلی طویل راه رفتن:شخص به پیشرفت های بسیاری در زندگی نائل می شود


پله برقی
پله برقی دیدن:نشانه سود و منفعتیست،که توسط کسی به خواب بیننده می رسد
استفاده کردن از پله برقی:صاحب رویا راه سختی را پیشروی خود خواهد داشت


پلیس
دیدن پلیس:به معنی هشدار در مقابل بی دقتی و نادرستیست،که خواب بیننده در شرف انجام آن می باشد
از پلیس کمک خواستن:صاحب رویا در نظر دارد با کسی به مناقشه لفظی شدید بپردازد،اما باید بسیار مراقب باشد
با پلیس سروکار پیدا کردن:ناخوشایندی ها و محدودیت ها،زندگی خواب بیننده را تلخ می کند
توسط پلیس یاری شدن:مساله ای ناخوشایند به خوبی پایان می یابد


پورسانت،بهره
پورسانت پرداختن:صاحب رویا پاداشی دریافت می نماید
پورسانت گرفتن:خواب بیننده باید خسارت عمل اشتباه خود را بپردازد


پیامبر
پیامبر بودن:صاحب رویا دست کم گرفته خواهد شد
دیدن پیامبر:خبر از برملا شدن یک راز می دهد.یا اینکه خواب بیننده از چیزی که خواهان داشتن آن می باشد،مطلع می شود.اخباری که پیامبر در خواب اعلام می دارد،باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد،زیرا غالبا رویدادها در مسیر همان اخبار قرار دارد


پیانو
پیانو خریدن:خواب بیننده بیشتر از آنچه که مجاز است،پول خرج می کند
نواختن پیانو:صاحب رویا اوقات خود را در وقف مسائل بیهوده خواهد نمود


پیپ
دیدن پیپ:خبر از دیدار دوستی قدیمی می دهد
پیپ کشیدن:صاحب رویا کشف غیرمنتظره ای خواهد کرد،که در منزل هم بسیار راحت و آسوده می تواند باشد


پیچ
دیدن پبچ:خواب بیننده باید به چیزی که دارد محکم بچشبد
پیچاندن پیچ:صاحب رویا ارتباطی همیشگی با کسی برقرار می کند
پیچ شل:نشانه از دست دادن رابطه ای سودآور می باشد
گم کردن پیچ:نشانه از دست دادن رابطه ای سودآور می باشد


پیروزی،علامت برد
دیدن پیروزی:در خواب نشانگر آن است که در آینده ای نزدیک مقدار کمی شانس در انتظار صاحب رویا می باشد


پیر،کهنسال
خود پیر بودن:خواب بیننده از دید خودش جوانتر است


پیشگو،فالگیر
پیشگو را دیدن،یا با او صحبت کردن:چنانچه یک پیشگویی مطرح باشد،غالبا مساله بر سر جریانیست که در آینده نزدیک به وقوع می پیوندد.اگر خواب بیننده جزئیات پیشگویی را به یاد نیاورد،نشانه آن است که در انجام کاری،یک پیوند خوب برای او بسیار پرارزش می تواند باشد