ت-ث


تئاتر
دیدن تئاتر:خواب بیننده تمام وجود خود را صرف یک تصور گمراه کننده خواهد کرد
در تئاتر نشستن:خبر از یک بدبیاری بر اثر تصوری فریبنده می دهد


تابلو
دیدن تابلو:خوشحالی غیرمترقبه می آورد
خریدن تابلو:به معنی اوقات تلخی و کسالت است
فروختن تابلو:نشانه تجارب خوب است


تابوت
تابوت خالی دیدن:خواب بیننده بی جهت نگران آینده اش است
تابوت را با جسد دیدن:خبر از یک بدبیاری در زندگی زناشویی یا در یک شراکت می دهد
خود را در تابوت دیدن:نشانه رویدادی مسرت بخش در زندگی زناشویی یا در یک شراکت می باشد


تاج
تاج طلایی:نشانه به ظاهر و لباس خود بیش از حد اهمیت دادن است
تاج نقره ای یا تاجی از جنس یک فلز کم ارزش دیدن:خواب بیننده هدیه ای دریافت می کند
دیدن تاج گل گیاه آس:صاحب رویا در یک مراسم ازدواج شرکت کی کند،یا اینکه شخصا خود ازدواج می نماید
تاج گل داشتن:نشانه شادی و خوشحالیست
تاج گل طلایی دیدن:معنی این سمبل برای بیماران مرگ،برای اشخاص متمول موفقیت و برای فقرا بدبیاری می باشد
در معرض باد قرار گرفتن تاج گل:نویدبخش آینده ای بر وفق مراد می باشد
حمل کردن تاج گل:از خواب بیننده تقدیر می شود
تاج اسکلت مرده:به معنی یک بیماری مهلک می باشد


تار عنکبوت
دیدن تار عنکبوت:خواب بیننده باید روابط آسیب پذیری را که بین خود و دیگران برقرار نموده،از چشم بیگانگان پنهان نگه دارد.زیرا در غیر این صورت،این روابط به راحتی نابود خواهد شد
تار عنکبوت را خراب کردن:صاحب رویا به دلیل بی توجهی روابط خود را با دیگران از بین می برد


تب
تب داشتن:به معنی بی ثباتی در عشق و دوستی می باشد
دیدن بیمار تب دار:صاحب رویا از طرف دوستش ترک می شود


تبر
دیدن تبر:نشانه بدبیاریست
با تبر کار کردن:به معنی پیشرفت در کار می باشد


تجمل
تجملی زندگی کردن:نشانه کاهش درآمد است


تختخواب،بستر
تختخواب را خالی دیدن:خبر از فوت کسی می دهد
تختخواب را مهیا کردن:نشانه شادی ونشاط در خانه است
در تختخواب تمیز دراز کشیدن:به معنی رضایت از شرایط زندگیست
در تختخواب کثیف دراز کشیدن:به معنی نارضایتی از شرایط زندگیست
در تختخواب نتوان خوابیدن:نشانه عدم توافق است
با یک بچه در تختخواب خوابیدن:نشانه برآورده شدن امید و آرزوست


تخته سیاه
دیدن تخته سیاه:صاحی رویا به زودی به خاطر چیزی مجبور به پرداخت شهریه خواهد بود
بر روی تخته سیاه نوشتن:شخص به خاطر نیاموختن مطلبی زیان خواهد دید
دیگران را در حال نوشتن بر روی تخته سیاه دیدن:به خواب بیننده نصیحت خوبی می شود
پاک کردن تخته سیاه:شخص کاری را با دقت و فکر بیشتر نسبت به دفعه قبل شروع می کند


تخم مرغ
دیدن تخم مرغ یا داشتن آن:به معنی توافق در خانه است
تخم مرغ پیدا کردن:نشانه ارتباطی محکم با یک شخص می باشد.و در افراد مجرد نامزدی یا ازدواج تعبیر می شود
تخم مرغ بزرگی را دیدن یا در دست نگه داشتن:خبر از رخدادی بسیار پرمنفعت می دهد
مرغی را در حال تخم گذاشتن دیدن:نشانه اخبار بسیار خوبیست
تخم مرغ خوردن:به معنی از بین رفتن نگرانی در ارتباط با کمبود مواد غذایی می باشد
تخم مرغ قشنگی از جنس شکلات دیدن:نشانه آشنایی با شخصی باوقار و متشخص می باشد
تخم مرغ های رنگین دیدن:به معنی غم و غصه و اندوهی سخت می باشد
تخم مرغ قرمز دیدن:نشانه مرگ،یا خشم یک دوست،یا خطر آتش سوزی می باشد
تخم مرغ زرد دیدن:خبر از بیماری می دهد
به زمین انداختن تخم مرغ:نشانه اختلاف عقیده و غیبت و بدگویی از دیگران می باشد
تخم مرغ را باز کردن و در آن جوجه یافتن:خبر از سود و منفعتی کلان می دهد
جوجه را در حال بیرون آمدن از تخم دیدن:نشانه رویدادی خوشحال کننده در خانواده است،که موجب بهبودی اوضاع می شود
تخم مرغ گندیده به طرف کسی پرتاب نمودن:به خاطر بی انصافی و ظلمی که شخص مرتکب شده از او انتقام گرفته می شود
با تخم مرغ مورد اصابت واقع شدن:به معنی اعتراض یا تعقیب می باشد
با تخم مرغ غذا درست کردن:نشانه دعوت شدن از طرف شخصی جالب می باشد
تخم مرغ فاسد شده دیدن:خبر از نزاع در خانواده می دهد
تخم مرغ خریدن:خواب بیننده به سودی کلان دست می یابد
تخم مرغ آب پز شده:به معنی شادی فراوان است


ترازو
دیدن ترازو:در آینده نزدیک صاحب رویا تصمیم مهمی را اتخاذ می کند
دو کفه ترازو را دقیق میزان کردن،و چیزی را وزن نمودن:خواب بیننده در یک تصمیم گیری انتخاب صحیح را انجام می دهد
دیدن ترازویی که دو کفه آن میزان نشده،یا کم و زیاد نشان می دهد:خواب بیننده در یک تصمیم گیری انتخاب غلط را انجام می دهد


تراشیدن،زدودن
تراشیدن:در خواب نشانگر خوشبختی در عشق و دلدادگیست


ترور
ترور یا سوء قصد کردن را مشاهده کردن:به معنی هیجان بیش از حد می باشد،که به خوشی خواهد گذشت
خود ترور را انجام دادن:خواب بیننده خود را قربانی مساله ای بیهوده می نماید
خود مورد سوء قصد واقع شدن:نشانه خطرهای تهدیدکننده است
اگر در انجام سوء قصد خون ریخته شود:به معنی ضررهای شخصی یا شغلیست


تریاک
دیدن تریاک:نشانه هشدار است در برابر تمایل شخص،که ممکن است ار را به نابودی بکشاند
اگر به شخص تریاک تعارف شود:به خواب بیننده در ارتباط با یک کلاهبردار یا فریبکار هشدار می دهد
تریاک کشیدن:صاحی رویا فریب خواهد خورد
تریاک کشیدن دیگران را دیدن:به خواب بیننده در مورد افراد سهل انگار و بی فکر اخطار می کند
وارد بیغوله تریاک کشی شدن:شخص به کار یا ماجرای مخاطره آمیزی دست خواهد زد


تریبون
تریبون:خواب بیننده در آینده نزدیک سوژه اصلی رویدادی خواهد بود که درباره آن زیاد صحبت خواهد شد
خود در طول مراسم پشت تریبون ایستادن:صاحب رویا یک تبعیض غیردوشتانه را به چشم می بیند


تشنگی
تشنه بودن:خواب بیننده با اشخاص نابابی آشنا می شود
رفع تشنگی کردن:به معنی خوشبختی و سعادت است
احساس تشنگی کردن:به معنی خوشبختی و سعادت است
احساس تشنگی کردن،بدون آنکه بتوان آن را رفع کرد:غم و رنج و ناآرامی می آورد
در اثر تشنگی بسیار نالیدن:نشانه ثروت و اعتبار می باشد
تشنه بودن و یک بطری خالی پیدا کردن:صاحب رویا در یک ماجرای عشقی،یاس و ناامیدی را تجربه می کند
به تشنه آب دادن:نشانه تشکر و سپاسگزاریست
به تشنه ای آب ندادن:افکار ناخوشایندی به ذهن صاحب رویا خطور می کند

تشییع جنازه،مراسم تدفین
تشیع جنازه:در خواب نشانگر بزرگتر شدن خانواده یا ازدیاد اموال می باشد

تفنگ
دیدن تفنگ:خواب بیننده به کسی دلبستگی فراوان پیدا می کند
حمل کردن تفنگ:صاحب رویا به دنبال کسی می باشد
با تفنگ شلیک کردن:خواب بیننده دچار دستپاچگی و وضع ناراحت کننده ای می شود

تقویم
دیدن تقویم:صاحب رویا یک اتفاق غیرمنتظره ناخوشایند را تجربه می کند
تقویم نو خریدن:قول شادی بسیار را در آینده می دهد
تقویم قدیمی را دور انداختن:وضعیت خواب بیننده پس از دلواپسی های بسیار بهبود می یابد
تقویم خانگی را خواندن:شخص از وقایعی مطلع می شود که،که مدت زیادی خواهان دانستن آنها بوده است

تگرگ
بارش تگرگ را دیدن:به معنی خسارت فراوان است
بارش تگرگ را از یک پناهگاه دیدن:نشانه نارضایتی و اوقات تلخیست
گرفتار بارش تگرگ شدن:خبر از یک زندگی خانوادگی از هم پاشیده می دهد

تله
در تله افتادن:خواب بیننده به کسی که ارزشش را ندارد دل می بندد
کسی را به تله انداختن:چیزی که صاحب رویا از مدت ها پیش انتظار آن را می کشیده است،بدست می آورد

تمساح
دیدن تمساح:کسی نیاز مبرم به آشنایی با شخص دیگری دارد
تمساح های متعدد دیدن:یک واقعه غیرمترقبه در پیش است

توالت،مستراح
توالت ساده:خواب بیننده از دوستان ناباب پرهیز می کند
توالت مدرن:صاحب رویا باید منتظر ناراحتی و دردسر باشد

توپ(سلاح آتشین)
دیدن توپ:وحشت و فاجعه می آورد
با توپ شلیک کردن:نشانگر عزت و احترام و تولد شخصی برجسته است
غرش توپ را شنیدن:خواب بیننده خبری خوشحال کننده به دستش می رسد

تور
تور:در خواب نشانگر غرایز جنسیست

تیغ،خار
دیدن تیغ:نشانه مطیع و سربه راه شدن فردی سرکش است
با تیغ مجروح شدن:شخصی مشتاقانه منتظر خواب بیننده است
تیغ سلمانی:نشانگر دردسر در جمع خانواده است

ثروت
ثروت داشتن یا بدست آوردن:نگرانی مالی می آورد
ثروتمند بودن:خواب بیننده پول زیادی را از دست خواهد داد