ح-خ


حامله
حامله بودن:یکی از آرزوهای خواب بیننده برآورده می شود
دیگران را حامله دیدن:به معنی خوش شانس بودن در معملات و تجارت است


حباب کف صابون
دیدن حباب کف صابون:خواب بیننده باید از تخیلات بیهوده دست بردارد،زیرا این تخیلات می تواند شخص را به یاس و ناامیدی تلخی سوق دهد
درست کردن حباب کف صابون:خیالی باطل به یاس و ناامیدی می انجامد


حجامت کردن
حجامت کردن:در خواب نشانگر شادی های زودگذر،مشاجره و همچنین مرگ یکی از بستگان نزدیک می باشد


حراج
به قیمت مناسب خرید کردن:خبر از بدست آمدن فرصتی مناسب برای برآورده شدن آرزویی دیرینه را می دهد


حروف
دیدن و یاد گرفتن حروف الفبا:به معنی سعادت و خوشبختی در خانواده است
حروف را به ترتیب الفبا نوشتن:شخص قضیه ای را روبراه خواهد کرد


حشرات
دیدن حشرات:خواب بیننده با فردی پرحرف سروکار پیدا می کند
دیدن حشرات کوچک و بی ضرر:نشانه موفقیت و منفعت است
توسط حشرات بزرگ گزیده شدن:خبر از یک خسارت مالی یا بیماری می دهد
کشتن حشرات:صاحب رویا بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد


حکم دادگاه،رای دادگاه
حکم دادن در دادگاه:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی سخت در اشتباه می باشد و حق با کسی دیگر است
حکم دادگاه به شخص ابلاغ شود:خبر از روزهای ناآرام،در نتیجه شک و تردید می دهد
حکم دادگاه را قرائت کردن:خواب بیننده نباید حق کسی را پایمال کند
حکم اعدام یا حبس ابد:به معنی ننگ و رسواییست


حلقه،انگشتری
دیدن حلقه:خواب بیننده به فردی دلبستگی پیدا می کند
یافتن حلقه:صاحب رویا عاشق خواهد شد
حلقه را به انگشت کردن:خواب بیننده را از یک خیانت عمدی آگاه می سازد
حلقه را از انگشت درآوردن:نشانه خیانتی عمدیست،که عواقب شومی را نیز در پی خواهد داشت
گم کردن حلقه:شخص به طوری موقت از انسانی دوست داشتنی جدا می شود
هدیه گرفتن حلقه:صاحب رویا دوست یا همکاری خوب پیدا می کند،یا یک آرزویش برآورده می شود
به کسی یک حلقه یا یک انگشتر هدیه کردن:آرزوی خواب بیننده در مورد درستی یا دلبستگی عاطفی تحقق پیدا نمی کند
حلقه شکسته:به معنی خیانت است


حلقه ازدواج
حلقه ازدواج در رویای فرد مجرد:دیدن حلقه خبر از یک جشن نامزدی یا عروسی در آینده نزدیک می دهد
حلقه را در دست کردن یا داشتن:صاحب رویا باید مدت زیادی برای یک ازدواج یا نامزدی صبر کند
حلقه را از دست درآوردن:نشانه بر هم زدن یک رابطه عاطفیست
حلقه ازدواج در رویای فرد متاهل:مسئولیت های زناشویی به خواب بیننده یادآوری شده و به او در مقابل خیانت هشدار می دهد
از دست درآوردن یا گم کردن حلقه:نشانه انتقادات شدید خانوادگیست


حمام
حمام ولرم گرفتن:به معنی رفاه و شهرنشینیست
حمام داغ گرفتن:نشانه بیماریست
حمام سرد گرفتن:نشانه غلبه بر دشمنان است
در هوای آزاد حمام گرفتن:به معنی قدرت و استقامت است
در ماسه حمام گرفتن:نشانه قوی تر شدن اعصاب است
در آب زلال حمام گرفتن:به معنی سعادت و خوشبختیست
در آب تیره حمام گرفتن:نشانه ضرر مالیست


حیوان درنده
دیدن حیوان درنده:نشانه بدجنسیست


خار،تیغ
دیدن خار:شخص در خصوص دلبستگی های عاطفی دچار ناراحتی می شود
خود را با خار زخمی کردن:نشانه ذوق و شوق در زندگی زناشوییست
با خار زخمی شدن:به معنی از بین رفتن یک دوستیست
تاجی از خار بر سر داشتن:خبر از ناراحتی روحی می دهد
در بیشه پر از خار افتادن:خواب بیننده دچار وضعیتی بسیار آشفته می شود

خارج از کشور
به خارج از کشور سفر کردن:نشانه تغییر وتحولات گسترده ای در زندگی صاحب رویاست

خاک انداز
خاک انداز دیدن:شخص مجبور به انجام کارهای خدماتی خواهد شد

خاکستر
دیدن خاکستر:صاحب رویا دچار یاس و ناامیدی و بیماری سختی می شود
پخش کردن خاکستر:خبر از مرگ کسی در آینده نزدیک می دهد
جمع کردن خاکستر:نشانه ازدیاد مال و دارایی شخص است

خانواده
دیدن یا داشتن خانواده:نشانه خوشبختی و سعادت است

خانه
خانه:در خواب نشانگر بدن انسان و حالت درونی یا بیرونی آن است.سقف خانه برابر با مغز انسان،درها برابر با اعضای تناسلی،پنجره برابر با اعضای تناسلی جانبی،زیرزمین برابر با پاها یا اندام پایینی،و بالکن برابر با سینه است
ساختن خانه:خبر از روابط اجتماعی مناسب می دهد
مالک خانه بودن:نشانه روزهای بدون دلواپسیست
خانه خود را ترک کردن:به معنی گشوده شدن راه های جدیدی برای آینده شخص است
خانه فقرا را از بیرون دیدن:خواب بیننده در نتیجه کار زیاد به ثروت و خوشبختی دست می یابد
خود را مالک چنین خانه ای دیدن:اندیشه ای عالی،موفقیتی چشمگیر می آورد

خداوند
خداوند را نیایش کردن:به معنی ثبات در عقیده است
خداوند را ستایش کردن:نوید دهنده سعادت و برکت است


خربزه
دیدن خربزه:به معنی یک زندگی عاشقانه شیرین می باشد
خوردن خربزه:باید از یک کار غیراخلاقی،انتظار عواقب نامطلئب و غیرمنتظره را داشت


خرس سفید،خرس قطبی
دیدن خرس قطبی:خواب بیننده در جریان یک دلبستگی عاطفی،دچار یاس و ناامیدی می شود


خرگوش
دیدن خرگوش:صاحب رویا از چیزی خواهد ترسید
دیدن خرگوش سفید:نشانه شادی و خوشحالیست
دیدن خرگوش سیاه:نشانه عزا و ماتم است
دنبال کردن خرگوش:خواب بیننده به دنبال ماجراجویی می باشد
گرفتن خرگوش:خواب بیننده با فردی آشنا می شود که خیلی جوان تر از اوست
شکار کردن خرگوش:نشانه بخت و اقبال شخص است
پرورش دادن خرگوش:صاحب رویا عمری طولانی خواهد داشت
خوردن خرگوش:به معنی رضایت است
خرگوش را در حال دویدن دیدن:نشانه شوک ناگهانیست
خرگوش را نشسته دیدن:به معنی تصمیم گیری منطقی در جریان امریست


خرچنگ
خرچنگ دیدن:نشانه پس روی در معاملات است
خرچنگ گرفتن:به خواب بیننده به خاطر انجام کاری دشوار،پاداش خوبی داده می شود
خرچنگ خوردن:صاحب رویا به اوضاع مالی خوبی دست می یابد


خرما
خرما چیدن:نشانه تمایل شخصی به سوی عشق و محبت است
خرما هدیه کردن:خواب بیننده به عنوان پاداش بوسه دریافت می کند
خرما خوردن:زنی به صاحب رویا دلبستگی پیدا می کند


خسوف
دیدن خسوف:نشانه ضررهای جدی و مشکلات فراوان است


خفاش
دیدن خفاش:خبر از کاری مخاطره آمیز می دهد
گرفتن خفاش:به طور کلی نشانه بهبود یافتن اوضاع شخص در آینده نزدیک می باشد.تعبیر دیگر این سمبل برای بیماران سلامت خود را به زودی بازیافتن است


خفه شدن در آب
خود خفه شدن:نشانه بخت و اقبال و شادیست
از خفه شدن نجات یافتن:صاحب رویا با شخصی بردبار و شکیبا و باگذشت فراوان،که همیشه خود را قربانی دیگران می کند آشنا می شود
توسط کسی خفه شدن:به معنی خسارت مالی فراون است
برای نجات شخصی در حال خفه شدن،شتافتن:خواب بیننده بر وضعیتی خطرناک با شهامت و خونسردی غلبه می کند
دیدن فردی غرق شده:به معنی لذت و تفریح می باشد
در یک فاجعه غرق شدگان زیادی را دیدن:خبر از یک قربانی بزرگ می دهد


خندیدن
خندیدن،یا در تفریحات خنده دار شرکت کردن:صاحب رویا به زودی دچار رنج و ناراحتی می شود


خودرو
هدایت کردن خودرو:به معنی پیروزی می باشد
در خودرو نشستن:به معنی دور شدن شخص از بخت و اقبال خویش است


خورشید
خورشید را زیبا،طلایی و در حال طلوع دیدن:قول رویدادی بسیار مطلوب و خوشایند را می دهد
خورشید را سرخ و در حال طلوع دیدن:صاحب رویا باید در آینده نزدیک یه یک درگیری سخت خاتمه دهد
خورشید را در آسمان صاف،در حال تابش دیدن:در هر رابطه ای قول روزهای خوبی را می دهد
خورشید را سرخ در آسمان دیدن: نشانه روزهای سختیست که در پیش می باشد
خورشید را در حال تابش به داخل اتاق دیدن:خبر از آمدن ساعاتی خوش در خانه می دهد
خورشید را در حین پنهان شدن در پشت ابرها دیدن:خبر از غم و غصه زودگذر می دهد
خورشید را منعکس شده در آب دیدن:به معنی شعادت و خوشبختی ساختگی،یا وعده ای توخالی و بی اساس می باشد
خورشید را در آسمان در حال انجام حرکات غیرعادی(به این طرف و آن طرف رفتن یا سقوط کردن و ....) دیدن:خبر از بروز فاجعه ای در آینده نزدیک می دهد


خوک
دیدن خوک:به طور کلی نشانه شانس است
ذبح کردن خوک:قول یک موفقیت مالی،به قیمت یا بوسیله خیانت دیگران را می دهد،که آرامش داخلی صاحب رویا را به هم زده،و در نتیجه لذت چندانی از این موفقیت نمی برد

خودکشی کردن،خود را حلق آویز کردن
خودکشی کردن:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا به همه جوانب یک نکته پی می برد

خوک وحشی،گراز
دیدن خوک وحشی:چیزی که صاحب رویا آن را با زحمت و تلاش فراوان بدست آورده،بر اثر بی توجهی شخص نابود خواهد شد

خون
دیدن خون:خواب بیننده نگران یکی از بستگان نزدیکش است
خونریزی داشتن:نشانه بسیار خوبیست
خون از دهان ریختن:نشانه یک بیماری بسیار خطرناک است


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱