د-ذ


دادگاه،دادگسترِِی
دیدن دادگاه:خواب بیننده باید دنبال حقش باشد
به دادگاه دعوت شدن:صاحب رویا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت
توسط دادگاه محکوم شدن:خواب بیننده به خاطر کاری که در اصل،لیاقت سپاسگزاری را می داشت،با ناسپاسی رو به رو خواهد شد
شاهد دادگاه بودن:شخص باید به کسی که در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته کمک کند


داد و فریاد،ناله
داد و فریاد:در خواب نشانگر فاجعه است


دارو
دارو ساختن:نشانه بیماریست
دارو دادن:کسی که دارو می خورد،در بازی زندگی شانس می آورد
دارو خوردن:نشانه زیان هاییست،که می توانند در آینده جبران شوند
گیاهان دارویی را دیدن یا خوردن:خبر از به اتمام رسیدن معاملات تجاری خراب می باشد


دانشگاه
دیدن دانشگاه:به معنی پیشرفت های روحیست
به دانشگاه رفتن:خبر از سعادت و خوش شانسی در آینده می دهد
در دانشگاه انتخاب شدن:نشانه افتخاری بزرگ برای شخص،اما همزمان،یک زندگی یکنواخت و خسته کننده را می دهد


در آغوش گیری
در آغوش گیری را دیدن:چنانچه خواب بیننده احتیاط نکند،ممکن است به چنگ شخصی بی وجدان اسیر شود


درخت کاج
درخت کاج دیدن:به معنی دلبستگی قوی عاطفی می باشد


درد
درد احساس کردن:شخص در انجام یک کار امیدی به موفقیت ندارد
درد زایمان:نشانگر نگرانی و درد و رنج است

دیدن دامن(در رویای زنان):گردش یا مهمانی ای برای خواب بیننده،از درجه اهمیت خاصی برخوردار است
دامن زیبا و شیک دیدن:صاحب رویا نزد جنس مخالف از محبوبیت خاصی برخوردار خواهد بود
دامن کهنه و مندرس دیدن:نشانه عدم موفقیت و محبوبیت نزد جنس مخالف است
دامن تنگ و بیش از حد کوتاه دیدن:از مزاحمت های یک مرد باید بیم داشت
دامن گشاد یا بیش از حد بلند دیدن:خواب بیننده دچار شرمندگی آزاردهنده ای می شود
دامن لکه دار دیدن:صاحب رویا را تهمتی تهدید می کند


دامن دیدن(در رویای مردان)
دامن دیدن:در یک جریان،دست زنی در کار است
دامن زیبا و شیک دیدن:قول یک پیروزی فریبنده را می دهد
دامن کهنه و مندرس دیدن:خواب بیننده دچار یاس و ناامیدی خواهد شد


درشکه
دیدن درشکه با اسب:به معنی خوش شانسی و سعادت است
دیدن درشکه با گاو:نشانه شادی و سرور است
دیدن درشکه با الاغ:خبر از داستان های احمقانه می دهد


دروازه
دیدن دروازه:شانس می آورد
دروازه ای باز دیدن:خبر از دیداری ناخوشایند می دهد
از دروازه ای باز عبور کردن:خواب بیننده از طرف کسی مورد استقبال قرار می گیرد
دروازه ای بسته دیدن:صاحب رویا از جانب کسی به طور غیردوستانه پذیرفته می شود


دره
دره را دیدن یا در آن راه رفتن:چنانچه دره سیز و خرم باشد،دوران یک زندگی بدون آلایش و شادی بخش از راه می رسد.اگر دره تاریک و گرفته باشد،نشانه ضرر و زیان به علت افراط می باشد


دریا
دریای آرام و ساکت دیدن:صاحب رویا به استقبال روزهای آفتابی و زیبا می رود
دریای طوفانی دیدن:مبارزه ای سخت در پیش است
در دریای طوفانی شنا کردن:خواب بیننده فرصت خواهد یافت،تا دلواپسی های روزمره خود را برای مدت کوتاهی فراموش کند
در دریای طوفانی افتادن:باید انتظار ضربه سختی را از طرف سرنوشت داشت
در دریای طوفانی،افتادن و غرق شدن:به معنی رهایی از سرنوشتی شوم،یا یک وضعیت کاملا خطرناک است
دیدن ماهی های دریا:صاحب رویا از تخیلات واهی رنج می برد


دزدی،سرقت
شاهد دزدی بودن:صاحب رویا یک ماجرای دلبستگی را تجربه خواهد کرد
خود دزدی کردن:شخص در آرزوی مال و ثروت است
توسط دزدی مورد دستبرد واقع شدن:خواب بیننده باید بیشتر مراقب سلامتی اش باشد
در حین سفر مورد دزدی واقع شدن:نشانه حادثه ای در ورزش است


دستبند
خود دستبند به دست داشتن:خبر از یک دلبستگی پنهانی می دهد
دستبند کادو گرفتن:خبر از شادی و سرور می دهد
دستبندی را به دست دیگری دیدن:به معنی خرج های بیهوده است
دستبند سیاه:نشانه بیماریست
دیدن دستبندها:نشانه خرج های غیر ضروریست


دستکش
دستکش هدیه گرفتن:شخص ادعای بی موردی از کسی خواهد کرد
دستکش به دست کردن:شادی و نشاط می آورد
دستکش در دست داشتن:نشانه شانس و اعتبار است
دستکش پاره دیدن:به صاحب رویا بی توجهی خواهد شد
گم کردن دستکش:به معنی درگیری و مشاجره است


دستمال
دیدن دستمال:صاحب رویا دچار شرمندگی بدی خواهد شد
دستمال را نیافتن:اطرافیان خواب بیننده توسط کسی شرمنده خواهند شد


دشنام دادن،فحش دادن
به خواب بیننده فحش داده شود:به معنی جدال و نزاع می باشد


دعا کردن،عبادت کردن
دعا کردن را دیدن:نشانه ترس از خداوند است
دعا کردن در یک مکان مقدس مانند کلیسا و مسجد:به معنی عذاب وجدان است
دعا کردن در هوای آزاد،در جلوی یک عکس مقدس:نشانه وحشت در ارتباط با موجودیت است


دفن کردن
دفن کردن:نشانگر آن است که خواب بیننده سعی در پنهان نمودن تمایلات درونی مخرب داشته،و وانمود به ترک عادات ناشایسته می کند


دکل
دیدن دکل:صاحب رویا در زندگی سربلند و سرافراز خواهد بود


دلقک
دیدن دلقک:به صاحب رویا چیز باارزشی اهدا می شود
خود دلقک بودن:دوستان و نزدیکان خواب بیننده در درک صحیح او عاجزند


دلو،سطل
دیدن دلو:خواب بیننده از موضوع جدیدی اطلاع خواهد یافت


دم
حیوانات با دم بلند دیدن:صاحب رویا در انجام کاری،دچار آزار و اذیت بی پایان خواهد شد
دم حیوانی را گرفتن:خواب بیننده کاری را اشتباه انجام می دهد
دیدن حیوانی که دم خود را تکان می دهد:به معنی شادی و نشاط است


دماسنج
دیدن دماسنج:صاحی رویا با شخصی غیرقابل اعتماد،تجربه تلخی را انجام می دهد


دمپایی،کفش
دمپایی دیدن:این مورد که نباید به زور مطیع کسی شد را،گوشزد می کند
دمپایی خریدن:خواب بیننده مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد
دمپایی هدیه گرفتن:به افراد مجرد قول نامزدی یا ازدواج در آینده نزدیک را می دهد و در افراد متاهل،زن مجبور به پیروی از خواسته شوهرش می باشد
دمپایی به پا داشتن:خبر از یک صحنه ناخوشایند در خانه می دهد
دمپایی چوبی دیدن:احتمال این خطر وجود دارد که صاحب رویا قدرت طلب و ستیزه جو شود


دندان
دندان های زیبا در دهان دیگران دیدن:قول دوستان و آشنایان متمول را می دهد
دندان های زیبا داشتن:به خواب بیننده قول سودهای کلانی را در آینده می دهد
دندان های خراب یا لق را در دهان دیگران دیدن:خبر از یک آشنایی و یک رابطه بدون منفعت می دهد
دندان های خراب یا لق داشتن:خواب بیننده دچار ضررو زیان مادی خواهد شد
دندان های در حال افتادن:خبر از یک بیماری سخت می دهد
دندان خود را کشیدن:نشانه یک کار اشتباه می باشد
دندان کسی را کشیدن:خواب بیننده از گرفتاری کس دیگری استفاده می برد
دندان خود را پر کردن:اشاره به مشکلات مادی می کند
دندان های مصنوعی در دهان دیگران دیدن:به خواب بیننده در مورد یک شیاد هشدار می دهد
خود دندان مصنوعی داشتن:خواب بیننده به یک موفقیت ظاهری دست می یابد
دندان درد داشتن:خرجی غیرمنتظره،ضربه سنگینی به وضعیت اقتصادی شخص خواهد زد
خلال دندان دیدن:خبر از تسهیلات مادی می دهد
استفاده کردن از خلال دندان:خواب بیننده از نظر مادی در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت
دندان پزشک را در حین کار دیدن:یکی از دوستان صاحب رویا،او را از موقعیتی نامطمئن نجات خواهد داد


دوچرخه
دیدن یا راندن دوچرخه:خواب بیننده در معرض تهدید تصادفی کوچک در خیابان می باشد
دوچرخه قراضه خریدن:به صاحب رویا توصیه می کند بیشتر مراقب باشد
دوچرخه خریدن:خواب بیننده فعالیت ورزشی خواهد داشت


دود
دود سیاه یا تیره دیدن:خبر از ناخوشنودی ها می دهد
دود سفید دیدن:قول سعادت و نیک بختی را،تنها برای مدتی کوتاه می دهد
دود آتش دیدن:نشانه عزت و توانگری می باشد


دوربین
دیدن یا کار کردن با دوربین:قول آینده ای درخشان و سرشار از نعمت را می دهد
دیدن دوربین خراب:به معنی عدم امنیت اقتصادی برای صاحب رویاست

دوش حمام
دوش آب سرد گرفتن:صلاحیت خواب بیننده و مقاصد واقعی او شناخته نخواهد شد
در اتاقی سرد دوش آب گرم گرفتن:نشانه سلامتیست
در جمعی شاد و خوشحال دوش گرفتن:خبر از شادی و خوشحالی فراوان می دهد

دهان
دهان بزرگ داشتن:خواب بیننده در نظر دارد که در آینده یک سخنران خوب شود

دیگ
دیگی را در حال سر رفتن بر روی اجاق، دیدن:خبر از هیجانی شدید می دهد
تعمیر کردن دیگ:خواب بیننده به خوبی از طرف دیگران پذیرفته می شود
دیگ غذا دیدن:برای صاحب رویا مهمان خواهد آمد
دیدن تعمیرکار دیگ:خبر از مشاجره می دهد
دیدن سازنده دیگ:صاحب رویا عروس یا داماد خواهد شد

دینامیت
دینامیت را در حال انفجار دیدن:خواب بیننده نزد دیگران بسیار معتبر و محبوب خواهد شد

دیوار
دیدن دیوار:خواب بیننده به چیزی که برای رسیدن به آن بسیار تلاش کرده است،نخواهد رسید
دیواری را پیش روی خود دیدن:موانعی بر سر راه صاحب رویا ایجاد خواهد شد
دیواری غیرقابل بالا رفتن را رو به روی خود دیدن:برای خواب بیننده امید کمی،جهت رسیدن به هدفی که برای دستیابی به آن تلاش بسیار کرده است وجود دارد
از دیوار بالا رفتن:به معنی غلبه بر موانع است
روی دیوار ایستادن:خواب بیننده به هدفش خواهد رسید
از دیوار پایین پریدن:نشانه اقدامی مخاطره آمیز می باشد
از دیوار پایین افتادن:شخص در انجام کاری موفق نخواهد بود

دیوانه
دیوانه را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:صاحب رویا طرفدار حقیقت بوده،و یک شادی بزرگ را تجربه می کند

ذبح کردن
ذبح کردن حیوانات:به معنی منفعت است