ص-ضصابون
دیدن صابون:به صاحب رویا اخطار می کند،بیشتر مواظب آبروی خود باشد
استفاده کردن از صابون:خواب بیننده بی جهت مورد شک و تردید قرار می گیرد


صخره
صخره مرتفع دیدن:به معنی برنامه ای از پیش طراحی شده بسیار عالی می باشد.تعبیر دیگر این سمبل آن است که شخص پس از کار بسیار به موفقیت می رسد
تصمیم به بالا رفتن از صخره را گرفتن و نتوانستن:به معنی بازگشت ناگهانی به وضع بد و نامساعد می باشد
از بین بردن یک صخره:نشانه به تعویق افتادن یک کار می باشد
از صخره سقوط کردن:خبر از یک حادثه ناگهانی می دهد


صدف
دیدن صدف:اشاره به آگاهی از ماجرایی می کند،که مدت زیادی از آن می گذرد
صدف را یافتن و باز کردن:یک راز کاملا پنهانی شخص برملا یا لو داده می شود


صلیب
صلیب را در راه دیدن:نشانه خبری مطلوب است
صلیب را روی برج دیدن:خواب بیننده افکار والایی دارد


صندلی
صندلی دیدن:قول آرامش و استراحت می دهد
روی صندلی نشستن:خبر از دورانی پر زحمت و سرشار از تلاش و کوش می دهد