ک-گکادو،هدیه
کادو گرفتن:نشانه سرمایه گذاری خوب است
کادو دادن:خواب بیننده دچار بی اعتباری خواهد شد


کارت پستال
کارت پستال نوشتن یا فرستادن:خواب بیننده مجبور به متقبل شدن مسئولیتی نامطلوب می باشد
کارت پستال گرفتن:صاحب رویا به یک امید واهی دل می بندد


کارخانه
دیدن کارخانه:به معنی معاملات پرمنفعت است
مالک کارخانه بودن:صاحب رویا پول فراوانی را بدون استفاده خرج خواهد کرد
در کارخانه کار کردن:خبر از رضایت در شغل را می دهد
دودکش کارخانه:نشانه نیاز شدید جنسیست


کاغذ
کاغذ بریدن:به معنی جدایی می باشد
کاغذ را به صورت بند یا رل دیدن:در آینده نزدیک،نوشته ای مهم،یک نقش اساسی بازی می کند
بر روی کاغذ نوشتن یا نقاشی کردن:صاحب رویا کاری انجام می دهد که باطنا او را به خود مشغول خواهد ساخت


کاکتوس
آب دادن کاکتوس:به معنی محبت کردن به دوستانیست،که ارزش آن را ندارند
داشتن کاکتوس در کنار پنجره:خواب بیننده شخصی خرده گیر می باشد
کاکتوس بزرگ در باغچه داشتن:درباره صاحب رویا حرف های بسیار بدی زده می شود


کالسکه
کالسکه دیدن یا سوار آن بودن:به معنی عزت و ثروت است
از کالسکه پیاده شدن:نشانه از دست دادن مال و ثروت است


کامیون
دیدن کامیون:خواب بیننده صاحب کالا خواهد شد


کبوتر
صدای کبوتر را شنیدن:به صاحب رویا پند خوبی داده می شود،که باید حتما از آن پیروی کند.تعبیر دیگر این سمبل اتحاد دو یار عاشق می باشد


کتاب
دیدن یا خواندن کتاب:شخص یک آشنایی باارزش و دائمی انجام می دهد
کتاب نوشتن:نشانه نارضایتی در زندگی شغلیست
کتاب را جدی خواندن:علامت احترام و داناییست
کتاب خریدن:صاحب رویا به خود و دیگران بهره می رساند


کچلی
کچلی داشتن:به معنی ثروت است
کچلی را در کودکان دیدن:نشانه سلامتیست


کراوات
کراوات هدیه گرفتن:خواب بیننده دوستی وفادار می یابد
کراوات جدید بستن:صاحب رویا قصد دارد با ظاهر خود بر کسی اثر گذارد.اما این شخص تنها به باطن انسان ها ارزش می دهد
کراوات قدیمی و پاره بر گردن داشتن:خواب بیننده با مشکلات بزرگتری رو به رو می شود،که زندگی روزمره و را تحت تاثیر قرار می دهد


کرست
کرست بر تن داشتن:به معنی تلاش های بیهوده است
کرست را از تن درآوردن:به معنی رهایی از رنج و ناراحتیست


کرکس،لاشخور
کرکس دیدن:خواب بیننده به یک بیماری سخت دچار می شود
کرکس را در حال پرواز دیدن:حق کسی پایمال می شود
کرکس را شکار کردن:به معنی غلبه بر دشمن است


کرم
کرم دیدن:کسی خواسته یا ناخواسته خواب بیننده را خواهد آزرد


کره زمین
دیدن کره زمین:خبر از ازدواجی سعادتمندانه در آینده نزدیک می دهد؛چنانچه شخص متاهل باشد،شفری روحبخش در انتظار اوست
در فضای درخشان و زیبا غوطه ور بودن:به خواب بیننده توصیه می کند مراقب سلامتی اش باشد


کسوف
کسوف:در خواب نشانگر رویدادهای نامطلوبی در آینده است،که ممکن است خسارت های فراوانی به بار بیاورد


کشف
کشف کردن:خواب بیننده از مطالب جدید زیادی اطلاع پیدا خواهد کرد.تعبیر دیگر این سمبلبر آن است که شخص بیش از حد به تقدیر تکیه کرده،و بر روی کار با هدف حساب نمی کند


کشیدن
کشیدن دندان:خبراز خرج و نگرانی زیاد می دهد
کشیدن اتومبیل یا گاری:خبر از کاری پر زحمت می دهد،که پاداش کمی به آن داده می شود


کفش
کفش دیدن:صاحب رویا در آینده نزدیک دوندگی بسیار خواهد داشت
کفش های جدید و راحت به پا کردن و راه رفتن:قول یک حرکت موفقیت آمیز را می دهد
کفش های مندرس به پا کردن و راه رفتن:نشانه یک اقدام ناموفق است
کفش خیلی تنگ به پا کردن:اشاره به یک اقدام پر زحمت یا سخت دارد
کفش گم شده را پیدا کردن:صاحب رویا اقدام به آشنایی با کسی خواهد کرد
کفش گم شده سالم و بدون نقص باشد:از یک آشنایی دوستی یا شراکت خوبی به وجود می آید
اگر کفش گم شده کهنه و مندرس باشد:خواب بیننده لذت کمی از یک آشنایی خواهد برد
کفش خریدن:به صاحب رویا وعده هایی داده می شود


کلاغ
کلاغ دیدن:خواب بیننده از طرف دزدان یا اختلاس تهدید می شود
چندین کلاغ دیدن:خبر از یک حادثه می دهد
به وسیله کلاغ های در حال پرواز احاطه شدن،یا کلاغ ها را در حالی که روی سر کسی می نشیند،دیدن:نشانه خطر مرگ است
کلاغ ها را ترساندن:اگر صاحب رویا چشمانش را باز نگه دارد،می تواند از یک خطر به موقع،جلوگیری کند
فریاد کلاغ را شنیدن:خبر از اخبار ناخوشایند می دهد


کلاه گیس
کلاه گیس دیدن:به خواب بیننده اخطار می دهد که نباید فریب دیگران را بخورد
خود کلاه گیس بر سر داشتن:صاحب رویا دچار احساس حقارت می شود


کلبه
کلبه دیدن:به معنی صبر داشتن به هنگام مشکلات است
ضمن گردش،به کلبه ای رفتن:صاحب رویا دنبال حامی و پشتیبان است
در کلبه زندگی کردن:به معنی کار سخت است


کلنگ
دیدن کلنگ:به معنی سانحه است
با کلنگ کار کردن:نشانه پیشرفت خوب در کار است


کلید
دیدن کلید:به معنی یک راز است
گم کردن کلید:خواب بیننده از مساله ای که علاقه فراوانی به دانستن آن دارد،اطلاع خواهد یافت
کلید جاگذاشته یا گم ده را پیدا کردن:احتیاط!نقشه ها یا مقاصد بر اثر بی عرضگی و خامی از دست نرود
کلید جاگذشته یا گم شده را نتوان پیدا کردن:نشانه به شکست منتهی شدن مقاصد پنهانیست


کمربند
کمربند قدیمی دیدن:نشانه تلاش بی ثمر است
کمربند طلایی دیدن:قول موفقیت می دهد
کمربند صدمه خوردن دیدن:خبر از دردسر و مصیبت می دهد
پیدا کردن کمربند:خواب بیننده اعتماد کسی را به خود جلب خواهد کرد
کمربند به کمر داشتن:خبر از یک رابطه در آینده نزدیک می دهد
گم کردن کمربند:نشانه سهل انگاری در یک برنامه از پیش طراحی شده است


کوپن
دیدن کوپن:صاحب رویا خیلی سریع به پول خواهد رسید


کوزه
کوزه دیدن:نشانه اشک است
کوزه خالی را حمل کردن:صاحب رویا توسط دوستش ترک می شود
کوزه پر را حمل کردن:خواب بیننده شادی فراوانی را تجربه می کند
شکستن کوزه:نشانه درگیری در زندگی زناشویی می باشد


کوه آتشفشان
دیدن کوه آتشفشان:خواب بیننده در کاری با رفتارش باعث ایجاد جنجال می شود


کیف پول
گم کردن کیف پول:یک راز پنهانی شخص برملا می شود
پیدا کردن کیف پول:شخص خود را پشت راز دیگری پنهان می کند
پیدا کرن کیف با پول:خواب بیننده میل دارد بدون تلاش،به پول برسد.چیزی که غیرممکن است
کیف پول را دزدیدن:به صاحب رویا در مورد یکی از اطرافیانش،که نسبت به او سوءنیت دارد هشدار می دهد


گاو صندوق
گاو صندوق را خالی دیدن:خبر از زیان و عدم موفقیت شغلی می دهد
گاو صندوق را پر دیدن:نشانه موفقیت فراوان است


گاو
دیدن گاو ماده:علامت سعادت و شانس فراوان است
دوشیدن گاو ماده:خواب بیننده،بدون سختی زیاد پول فراوانی بدست می آورد
توسط گاو ماده تعقیب شدن:به صاحب رویا در مورد دشمنی که در مواقع حماقت،بسیار خطرناک می شود هشدار می دهد
دیدن گاو ماده مرده:شخص در کار و تجارت ضرر فراوان می کند
طویله گاو را دیدن:به معنی شفا یافتن از یک بیماری مهلک می باشد


گدایی کردن
گدایی کردن را دیدن:صاحب رویا چیزی را جبران خواهد کرد
خود گدایی کردن:صاحب رویا از چیزی انتقام خواهد گرفت


گربه
دیدن گربه:در هر ارتباطی که باشد علامتی ناخوشایند است.در وهله اول،دورویی دوستان و آشنایان؛و دوم یاس و ناامیدی در زندگی زناشویی و دلبستگی عاطفیست
توسط گربه خراشیده یا گاز گرفته شدن:خواب بیننده دشمنان خطرناکی دارد
اگر گربه خود را به شخص بمالد:صاحب رویا بر اثر چاپلوسی فریب داده می شود،تا از او سوءاستفاده شود
گربه را با بچه هایش دیدن:به معنی ناراحتی و دلخوریست
صدای گربه یا فریاد آن را شنیدن:صاحب رویا داخل غیبت و یاوه گویی می شود


گرگ
دیدن گرگ:خواب بیننده نباید یکی از آشنایانش را در ردیف دشمنان خود قرار دهد،زیرا او دشمن بی رحمیست
مورد حمله گرگ واقع شدن:یک فرد آشنا،برای صاحب رویا در انجام کاری مشکل ایجاد می کند


گریه کردن
گریه کردن:در خواب نشانگر خنده در هنگام بیداریست


گل و لای
دیدن گل یا در آن افتادن:به معنی ثروت است
دیدن گل و لای:به صاحب رویا در مورد رفتار بی نزاکت هشدار می دهد
در گل و لای راه رفتن:خواب بیننده شهرت و اعتبارش را به خاطر رفتاری بی ادبانه از دست می دهد


گلوله
دیدن گلوله:نشانگر این است کهخواب بیننده از خطری رهایی خواهد یافت


گیوتین
دیدن گیوتین:صاحب رویا حکم نابودی خود را توسط دادگاه خواهد شنید؛اما اوضاع به سرعت بهبود می یابد
خود را زیر گیوتین دیدن:خواب بیننده منتظر یک تصمیم است،اما مطمئن نیست این تصمیم به نفع اوست یا به ضررش
در مراسم اعدام با گیوتین شرکت داشتن:خواب بیننده شاهد یک حادثه خواهد بود