بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى هارى در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید سگ هارى شما را گاز گرفته است، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
هاون‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن هاون و دسته‏ى آن به خواب، دلیل بر دو شریک باشند که از یکدیگر بگریزند. اگر از ایشان یکى را به خواب بیند فایده نباشد. اگر بیند در هاون چیزى مى‏کوفت از خوردنى، دلیل منفعت است. اگر آن چیز از داروهاى گرم بود، دلیل مال است. اگر آن چه کوفت شیرین بود، دلیل منفعت است. اگر تلخ بود دلیل مضرت است.
ابراهیم گوید: اگر بیند که از جوهرها بعضى در هاون کوفت، دلیل خیر است.
هدف‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب هدف و نشانه‏اى ببینید، به این معنا است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.
هدهد
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى هدهد را در خواب بیند، دلیل بر مردى بزرگ با خیر است. اگر بیند هدهد با او سخن گفت از چیزهاى جهان آگاه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن هدهد در خواب چهار وجه است. اول: خیر. دوم: خوشى. سوم: بزرگى. چهارم: ظفر یافتن.
هدیه‏
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى دید که چیزى به کسى هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.
ابراهیم گوید: هدیه فرزند بود.
جابر گوید: اندیشه و فکر بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر و نیکى است.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‏ى تولد دریافت مى‏کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است.
برایت مى‏گوید: هدیه دادن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
هراسان‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که هراسان و پریشان هستید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
هسته‏
برایت مى‏گوید: دیدن هسته‏ى میوه‏ها، بیانگر موفقیت و پیروزى است. اگر در خواب هسته‏اى را پرت کنید، به این معنا است که دچار بدشانسى مى‏شوید.
هفت تیر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب یک هفت تیر هستید، به این معنا است که باید مراقب اعمال خود باشید. اگر در خواب صداى شلیک هفت تیرى را بشنوید، به آن معنا است که از خبرهاى بدى اطلاع پیدا مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: شلیک کردن با هفت تیر در خواب، بیانگر آن است که دشمنان قصد نابودى شما را دارند. دیدن هفت تیر در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.
هلو
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى هلو در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. خوردن هلو در خواب، بیانگر آن است که دلبسته‏ى جنس مخالف خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از درختى هلو مى‏چینید، به این معنا است که اوقات شیرینى را خواهید گذراند. دیدن هلوى فاسد در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى‏ها است.
هما )فرشته نیک‏بختى(
محمد بن سیرین گوید: هما در خواب عز و دولت است.
ابراهیم گوید: پادشاه بود یا مرد بزرگ خیراندیش.
همسایه‏
بیتون مى‏گوید: دیدن همسایه‏هاى خود در خواب، بیانگر کارهاى بیهوده است. اگر در خواب همسایه‏هاى خود را عصبانى و ناراحت ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکلات و گرفتارى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: صحبت کردن با همسایه‏ها در خواب، نشانه‏ى درگیرى و نزاع است.
همسر
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که همسرى مهربان و خوش اخلاق دارید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود موفق خواهید بود. اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
همکار
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با همکار خود به گردش مى‏روید، بیانگر آن است که روزهاى شادى خواهید داشت.
هندوانه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب هندوانه ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب مشاهده کنید که هندوانه خورده‏اید، به این معنا است که مرتکب اشتباهى خواهید شد.
هنرپیشه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که عاشق هنرپیشه‏اى شده‏اید، به این معنا است که در تفریحات و لذت‏هاى خود افراط مى‏کنید. اگر خواب ببینید که هنرپیشه‏اى مرده است، به این معنا است که اتفاق ناگوارى در انتظار شما است. اگر خواب ببینید که با هنرپیشه‏اى ازدواج کرده‏اید، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. دیدن هنرپیشه‏ى آماتور در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: دیدن هنرپیشه در خواب، نشانه‏ى آرزوهاى دست نایافتنى است. اگر خواب ببینید که هنرپیشه هستید، نشانه‏ى آن است که باید در کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید.
هوا
محمد بن سیرین گوید: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز دید، غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پرگرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع درآید و رنج رساند.
هواپیما
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با هواپیمایى در حال پرواز هستید، بیانگر آن است که در کارهاى خود موفق خواهید بود. اگر خواب ببینید که هواپیمایى آتش گرفته و یا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان خواهید شد. دیدن هواپیماى شکارى در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى است.
هویج‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن هویج در خواب، دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل که غمى به وى رسد.
ابراهیم گوید: دیدن هویج در خواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود که با گوشت پخته باشند.
بیتون مى‏گوید: دیدن و خوردن هویج در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است.
هیأت منصفه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که عضو هیأت منصفه هستید، بیانگر آن است که سعى مى‏کنید تا به موفقیت بهترى دست پیدا کنید.
هیاهو
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى هیاهو در خواب، بیانگر درگیرى و دعوا است.
هیپنوتیزم‏
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شخصى را هیپنوتیزم مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که سعى مى‏کنید روى دیگران نفوذ پیدا کنید. اگر در خواب شخصى شما را هیپنوتیزم کند، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان مى‏شوید.
هیزم‏
اصفهانى گوید: اگر در خواب هیزم تر و خشک دید، دلیل جنگ است. اگر بیند که هیزم را از صحرا جمع نمود بدکار و غماز شود. و هر صفت که بیند، بر آن قیاس کند. )و الله اعلم بالصواب(.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب هیزم‏هاى روشن ببینید، علامت اوقات خوش است. خرید و فروش هیزم در خواب، علامت خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب خاکسترهاى هیزم را ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل و ناامیدى مى‏شوید.
هیولا
بیتون مى‏گوید: دیدن هیولا در خواب، بیانگر مشکلات و گرفتارى است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧