ثبت اختراع ........ بیتون مى‏گوید: ثبت کردن اختراع در خواب، بیانگر آن است که احتمالا دچار بیمارى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که حق ثبت اختراع کسى را مى‏خرید، نشان‏دهنده‏ى آن است مسافرتى خواهید داشت که هیچ سودى از آن نمى‏برید. ................................................................................................................................................... ثبت کردن بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که اسمتان را در مکانى ثبت کرده‏اند، معنایش آن است که مسؤولیتى بر عهده‏ى شما قرار مى‏دهند. اگر در خواب مشاهده کنید که با اسمى دروغ در مکانى مشغول ثبت نام هستید، بیانگر آن است که به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید رنج مى‏برید. ..................................................................................................................................... ثروت اچ میلر مى‏گوید: به دست آوردن ثروت در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالى است. بیتون مى‏وگوید: اگر دخترى در خواب خود را صاحب ثروتى هنگفت ببیند یعنى زندگى خوبى خواهد داشت. اگر فرد تهیدستى باشید و خواب ببینید که پول و ثروت فراوانى به شما مى‏رسد، به این معنا است که به آروزهایتان مى‏رسید. اگر خواب ببینید که به یکى از نزدیکانتان ثروت فراوانى مى‏رسد، یعنى روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب یکى از نزدیکانتان ثروت فراوانى به شما داد، یعنى در کارها موفق مى‏شوید. .................................................................................................................................. ثروتمند برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را فرد ثروتمندى ببینید، یعنى چیز مهمى را از دست مى‏دهید. بیتون مى‏گوید: دیدن افراد ثروتمند در خواب، نشانه‏ى آن است که اطرافیان به هنگام نیاز به شما کمک خواهند کرد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول گفت و گو با مرد ثروتمندى بیند، به این معنا است که با شخصى آشنا مى‏شود که او را به اهدافش مى‏رساند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧