ژله‏ ............................................................................................................................................................ بیتون مى‏گوید: درست کردن ژله در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن ژله هستید، نشانه‏ى آن است که بر مشکلات غلبه پیدا مى‏کنید. ............................................................................................................................................ ...............ژنرال‏ برایت مى‏گوید: اگر در خواب ژنرالى ببینید، به این معنا است که در کارها پیشرفت مى‏کنید. اگر در خواب خودتان را یک ژنرال ببینید، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر عهده‏ى شما مى‏گذارند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧