رئیس ................................................................................... بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید رئیس هستید، به این معناست که به خاطر انجام کارهاى خوب دیگران به شما احترام مى‏گذارند. دیدن رئیس خود در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالاتر است. برایت مى‏گوید: پاداش گرفتن از رئیس در خواب، نشانه‏ى ضرر و زیان مالى است. اگر خواب ببینید که با رئیستان دعوا مى‏گیرید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى تردید دارید. ...................................................................................................................................................... رادیو برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که رادیو خریده‏اید، به این معناست که به مسافرت خواهید رفت.شنیدن صداى رادیو در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است. ...................................................................................................................................... .................راز برایت مى‏گوید: شنیدن راز دیگران در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر در خواب ببینید که راز کسى را برملا مى‏کنید، یعنى دچار ضرر مالى خواهید شد. ........................................................................................................................................ راسو محمد بن سیرین گوید: دیدن راسو به خواب دزد است. اگر بیند راسو در خانه یا در دکان رفت، دلیل کند که دزد در آنجا شود و چیزى بدزدد. اگر بیند که راسو را بکشت، دلیل که دزدى را بگیرد و بر او ظفر یابد. اگر بیند گوشت راسو مى‏خورد یا چیزى از اندام‏هاى او در دست داشت، دلیل است که مالى از دزد بستاند. کرمانى گوید: اگر بیند راسو وى را بگزید، دلیل که بیمار و سرانجام شفا یابد. اگر بیند که با راسو جنگ و نبرد مى‏کرد و بر او غالب آمد، دلیل که بر دزد چیره شده او را شکست دهد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن راسو به خواب، بر سه وجه است. اول: غم و اندوه. دوم: درد. سوم: بیمارى. ......................................................................................................................................................... ران محمد بن سیرین گوید: ران دیدن، قوت او و خویشان او بود. اگر بیند ران او شکست یا بیفتاد، دلیل که از خویشان خود جدا شود و به تن ضعیف گردد و در غربت هلاک شود. اگر بیند که ران کسى را ببرید، یا بیفکند، آن کس را همین دلیل کند. کرمانى گوید: ران راست، دلیل کند بر خویشان پدرى، ران چپ، دلیل بر خویشان مادرى کند. اگر بیند که ران او باریک شد، دلیل بود که خویشان او ضعیف شوند. اگر بیند ران او پاره شد، دلیل بود که خویشان او را از مهترى اندوه و خوارى برسد. اگر بیند گوشت ران‏هاى او افتاده بود، دلیل است که مال خویشانش ضایع شود. جابر گوید: اگر بیند ران‏هایش به ریسمان بر یکدیگر بسته شد، دلیل که از خویشان جدا نگردد و پیوستگى کند به نکاح. اگر بیند گوشت ران خود را مى‏خورد، دلیل کند که به قدر آن مال خویش خورد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ران در خواب دیدن بر چهار وجه است. اول: اهل بیت. دوم: دوستان که بر ایشان اعتماد باشد. سوم: خشم. چهارم: مال. بیتون مى‏گوید: دیدن ران نرم و سفید در خواب، بیانگر آن است که اقبال خوب در انتظار شماست. دیدن ران زخمى در خواب، بیانگر بى‏وفایى و خیانت است. .................................................................................................................................................... راه محمد بن سیرین گوید: راه به خواب دیدن، دین بود و استقامت آن و جستن راستى در دین و دنیا. اگر بیند بر شاهراه مى‏رفت، دلیل که به راه دین رود. اگر بیند که به راه راست گروهى را هدایت کرد، دلیل که قومى را به راه راست و صلاح راهنمایى کند. اگر بیند در راه سرگشته و متحیر مى‏گردید، دلیل که در راه دین یا به کار دنیا سرگشته شده باشد. کرمانى گوید: اگر بیند در راهى مى‏رفت چنان که خسته نشد، دلیل که حق خود را از کسى بستاند. اگر بیند کسى او را از راست به راه کج برد، دلیل بود که او را به دروغ مشغول گرداند. اگر بیند به شب تاریک به راه مى‏رفت و راه به او مشکل شد، دلیل که استقامت و راه راست یابد. اگر راه‏هاى بسیار بیند و نداند که از کدام راه باید رفت، دلیل که در دین خویش متحیر بود و با مردم بد دین وى را صحبت بود. جابر گوید: اگر بیند در راه او سبزه و نباتات نیکو بود، دلیل بر پاکى و نیکویى دین کند. اگر بیند در راه به گمان مى‏رفت، دلیل بود که دین بدست آورد یا در کار خود سرگشته شود. قوله تعالى: »و ان هذا صراطى مستقیما فاتبعوه« )انعام، 173(. اگر بیند کسى را از راه ببرد، دلیل بر فساد وى کند. قوله تعالى: »و قد خاب من دسیها«. )شمس، 10(. اسمعیل اشعث گوید: راه راست در خواب مسلمانى بود و استقامت دین و راه کج برخلاف این بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: راه در خواب بر پنج وجه است. اول: دنیا. دوم: رامش. سوم: کار نیکو. چهارم: خیر و برکت. پنجم: آسانى و راحت مردم است. بیتون مى‏گوید: عبور از راه‏هاى باریک و ناهموار در خواب، نشان‏دهنده‏ى بدبختى است. اگر در خواب مشاهده کنید که راه خود را گم کرده‏اید، به این معناست که اگر در انجام کارها دقت نکنید، موفق نمى‏شوید. عبور از راه‏هایى که اطرافش پوشیده از گل و گیاه است، به این معناست که تصمیم درست را در انجام کارهایتان مى‏گیرید. ........................................................................................................................................... راه‏ آهن برایت مى‏گوید: اگر در خواب راه‏آهن ببینید، به این معناست که شخصى تلاش مى‏کند تا شما را به دردسر بیاندازد. ................................................................................................................................................ راهب بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که راهب هستید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب راهب ببینید، به این معناست که دچار مشکلات مى‏شوید. ....................................................................................... ......................................................................................................................... راه رفتن در خواب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب راه مى‏روید، به این معناست که بدون فکر دست به کارهاى نادرست مى‏زنید که دچار پشیمانى مى‏شوید. ........................................................................................................................... ...............راهزن محمد بن سیرین گوید: راهزن در خواب، مردى بود که با مردم نبرد کند و اگر به خواب بیند که راه زد و مال بسیار ببرد، دلیل که با مردى پیوندد که او را عزیز و گرامى دارد، فایده یابد به قدر آن چه راهزن برده باشد. اگر بیند راهزن بر او جمع شد، نتوانست از او چیزى بردن، دلیل که بیمار گردد و بیم هلاک بود و سرانجام از آن خلاصى یابد. کرمانى گوید: اگر بیند که راهزن چیزى از او دزدید، دلیل که از کسى دروغ شنود. اگر بیند به راهى مى‏رفت و راهزنان هلاکش کردند، خبر مصیبت به وى رسد. جابر گوید: اگر بیند راهزنى کرد و کالایى برد، دلیل بود کسى بر او خصم شود و عیش بر او تباه کند. اگر خویش را راهزن بیند، لکن کالاى کسى را نبرد، دلیل است که بیمار گردد و سرانجام شفا یابد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: راهزنى به خواب بر سه وجه است. اول: جنگ و خصومت. دوم: دروغ گفتن. سوم: بیمارى و تباهى عیش. برایت مى‏گوید: دیدن راهزن در خواب، بیانگر آن است که در کارى شکست مى‏خورید. اگر خواب ببینید که راهزنى به شما حمله مى‏کند، بیانگر آن است که فرصت مناسبى براى انجام کارها به دست مى‏آورید. .......................................................................................................................................................... رایحه بیتون مى‏گوید: حس کردن رایحه‏ى دل‏انگیز در خواب، بیانگر آن است که در امور مالى پیشرفت خواهید کرد. هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب رایحه‏ى انزجارآورى استنشاق کنید، به این معناست که نباید به اطرافیان خود اعتماد داشته باشید. ......................................................................................................................... رب محمد بن سیرین گوید: رب‏ها به طعم شیرین بود و بوى خوش دارد، خوردنش دلیل بر خیر و منفعت کند و آنچه به خلاف این بیند، دلیل بر رنج و غم و مضرت کند. ریختن رب در خواب، چون شیرین بود، دلیل است بر کار بامنفعت و چون ترش بود به خلاف این بود. ....................................................................................................................................................... رباخوار بیتون مى‏گوید: دیدن افراد رباخوار در خواب، بیانگر آن است که دوستان رفتار خوبى با شما ندارند. برایت مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول رباخوارى است، به این معناست که یکى از اطرافیان به شما خیانت مى‏کند. .............................................................................................................................................................. رتیل بیتون مى‏گوید: اگر در خواب رتیل ببینید، به این معناست که دشمنان قصد دارند به شما آسیب وارد کنند. اگر در خواب رتیلى را بکشید، بیانگر آن است که اقبال خوب در انتظار شماست. ........................................................................................................................................................ ......................رخساره محمد بن سیرین گوید: رخساره در خواب دیدن، دلیل بر روشنایى مردم بود. اگر بیند رخساره او صاف و پاکیزه است، در میان مردمان مشهور گردد و بزرگى یابد. اگر بیند که رخساره او زرد و سیاه است، تأویلش برخلاف این است. کرمانى گوید: رخساره در خواب، آرایش مردم و کدخدایى او است. اگر در رخساره عیبى بیند، در کدخدایى و آرایش او نقصان رسد. جابر گوید: اگر بیند بر رخساره او موى بود، دلیل که وام‏دار گردد. اگر بیند رخسار او سرخ و پاکیزه بود، دلیل که شادمان و خرم گردد. اگر بیند که رخساره او زرد بود، دلیل بود که بیمار گردد. اگر بیند که رخساره او سیاه و تیره است، دلیل که از جهت عیال او را غم و اندوه رسد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: رخساره در خواب، دلیل بر نیکویى حال و شادى مردم کند و زشتى رخساره، دلیل بر غم و اندوه و بیمارى کند. ................................................................................................................................................. ........................رزم ناو (کشتى جنگى) بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى رزمناو در خواب، بیانگر رفتن به سفرهاى طولانى است. دیدن رزمناو و روى امواج دریا، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. دیدن رزمناوى شکسته در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دشمنان قصد صدمه زدن به شما را دارند. ....................................................................................................................................... ......................رژه بیتون مى‏گوید: رژه رفتن در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب عده‏اى را مشغول رژه رفتن بینید به این معناست که باید در کارها دقت بیشترى را انجام دهید. اگر خواب ببینید که در یک گروه مشغول رژه رفتن هستید، بیانگر پیروزى در کارها است................ ......................................................................................................................................... .........................رستاخیر مسیح برایت مى‏گوید: رستاخیز مسیح، بیانگر آن است که روزهاى خوبى را پیش رو دارید. ................................................................................................................................................ رستخیز محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که قیامت پدید آمد، دلیل که حق تعالى در آن دیار که او بود، حق بگسترد و دلیل کند، اگر اهل آن دیار ظالم باشند بلایى و آفتى رسد، اگر اهل آن دیار مظلوم باشند، حق تعالى ایشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بیند اهل آن دیار در پیش حق تعالى ایستاده‏اند، دلیل که خشم و عذاب حق تعالى نازل گردد. کرمانى گوید: اگر بیند که قیامت برخاست، دلیل بود که اگر مظلوم است بر ظالمان دست یابد، اگر در غم و رنج و محنت است فرج یابد، اگر علامتى از قیامت پیدا کرد، چنان که آفتاب از مغرب برآمد یا یاجوج و ماجوج پدید آمد باید توبه کند و به حق تعالى بازگردد، تا رضاى او جوید. اگر بیند شمارگاه را یا او را بدانجا بردند، نشان غفلت بود. قوله تعالى: «اقرء کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیبا». (بنى‏اسرائیل، 14). اگر خود را بر صراط بیند، دلیل است بر راه راست و اگر بر صراط نتوانست گذشتن، دلیل که بر راه خطا است، توبه کردن تا حق تعالى از او خشنود شود. ............................................................................................................................................................................................... رسوایى بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به خاطر کارهاى رسوایى‏آور ناراحت هستید، بیانگر آن است که خودتان دست به کارهایى مى‏زنید که رسوایى به بار مى‏آورد. ............................................................................................................................................................................. رشته فرنگى بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى رشته فرنگى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اچ میلر مى‏گوید: خریدن یا خوردن رشته فرنگى در خواب، بیانگر آن است که با یکى از دوستانتان ملاقات خواهید داشت. ..................................................................................................................................................... ........................رصدخانه بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در رصدخانه‏اى هستید، نشان‏دهنده‏ى آن است که در کارهایتان به موفقیت مى‏رسید. ........................................................................................................................................ .............رضوان (دربان بهشت) محمد بن سیرین گوید: اگر کسى رضوان را در خواب بیند، دلیل که از عذاب ایمن گردد و از سختى برهد. اگر بیند رضوان بر در بهشت ایستاده، دلیل که از دنیا برود و بعضى از معبران گویند: رضوان در خواب، دلیل است که با خزینه‏دار سلطان او را صحبت افتد، زیرا که رضوان خازن بهشت است. اگر بیند رضوان او را در بهشت برد، دلیل که زود از دنیا برود و عاقبتش به سعادت برود. اگر بیند رضوان از میوه‏هاى بهشت او را چیزى داد یا جامه سبز به وى بخشید، دلیل که وفات او نزدیک رسیده باشد. کرمانى گوید: اگر بیند رضوان او را یاقوت یا مروارید یا گوهر از بهشت داد، دلیل که او را فرزندى داناى عالم به وجود آید، چنان که نام او در جهان به علم منتشر شود. ............................................................................................................................................................. رطوبت بیتون مى‏گوید: زندگى کردن در جاهاى مرطوب، بیانگر شکست دشمنان است. ....................................................................................................................................................... رعد و برق بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى رعد و برق در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر در خواب مشاهده کنید که رعد و برق بر سر شما فرود مى‏آید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. مشاهده‏ى آذرخش در آسمان، بیانگر ضرر مالى مى‏شوید. ............................................................................................................................................ رفتن محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند از شهر و دیار خود بیرون مى‏رفت و ندانست به کجا مى‏رود، دلیل که بیچاره و فرومایه شود. اگر بیند زن و فرزند با خود همى برد، دلیل که همه بیچاره و خوار گردند. اگر بیند مانند شتر مى‏رفت، دلیل که سعادت دنیاى یابد. اگر بیند مانند اسب یا خر همى رفت، دلیل کند بر تنگى مال و درازى عمر. اگر بیند مانند حیوانات درنده همى رفت، تأویلش بد بود خاصه در دین. اگر بیند که مانند مرغان شکارى همى رفت، دلیل خیر و نیکى بود. کرمانى گوید: اگر بیند از تاریکى به روشنایى مى‏رفت، دلیل که از تنگى و رنج به نعمت و فراخى افتد. اگر بیند از آبادانى به خرابى مى‏رفت، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند از جایى نیک به جاى بدى رفت، دلیل بر بدى کند. اگر بیند که از جایى بد به جایى نیک همى رفت، دلیل بر خیر و نیکى کند. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با وسیله‏ى نقلیه به جایى مى‏روید، بیانگر آن است که خوش‏شانسى به شما رو مى‏کند. ............................................................................................................................................................................................. رفو کردن محمد بن سیرین گوید: رفو کردن جامه و چیزهاى دیگر، دلیل بر جنگ و خصومت کند. اگر بیند جامه‏ى خویش یا جامه اهل یا دستارى یا مقنعه را رفو مى‏کرد، دلیل که او را با کسى از خویشان جنگ و خصومت افتد. کرمانى گوید: اگر بیند جامه خویش را رفو مى‏کرد و نتوانست، دلیل که از جهت عیال خود غم و اندوه خورد و رفوگر در خواب خداوند جنگ و خصومت بود و با همه کس به گفتگوى درماند و جهد کند تا کار خویش را صلاح آورد و از خصومت بازدهد. ............................................................................................................................................... رفیق بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به رفیق خود علاقه‏اى ندارید، بیانگر آن است که دوستان شما را به دردسر مى‏اندازند. داشتن رفیق ناموفق در خواب، بیانگر آن است که دوستان شما را تنها مى‏گذارند. ....................................................................................................................................................... .......................رقابت بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در رقابتى پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ى آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اما اگر در رقابت موفق نشوید، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. .......................................................................................................................................... ......................رقص کردن محمد بن سیرین گوید: پاى کوفتن در خواب، غم و اندوه است و بعضى دیگر از معبران گویند که بیمارى است و گروهى گویند رقص کردن مردان را، زندان خلاصى بود، خاصه کسى را که بر پاى او بند بود. کرمانى گوید: رقص در خواب، زنان را رسوایى است و مردان را، دلیل بر خصومت است، اما صوفیان و کسانى که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص در خواب، مردى بود که پیوسته در مصیبت خویش یا در مصیبت دیگران باشد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند. برایت مى‏گوید: دیدن رقص در خواب، بیانگر آن است که باید در تصمیم‏گیرى بیشتر دقت کنید. اگر خواب ببینید که مى‏رقصید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. بیتون مى‏گوید: دیدن کودکان در حال رقص، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. دیدن افراد پیر در حال رقصیدن، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. رقصیدن آرام در خواب، بیانگر داشتن لحظات شیرین و لذت‏بخش است. اگر خواب ببینید که با گروهى مشغول رقصیدن هستید، به این معناست که به تفریح و گردش مى‏روید. اگر در خواب رقص لهستانى )پولکا( ببینید، نشان‏دهنده‏ى آن است که در کارهایتان موفق مى‏شوید. ....................................................................................................................................................... ....................رقیب بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در کارهاى خود رقیب دارید، به این معناست که اگر دقت بیشترى نداشته باشید دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب رقیبتان شما را شکست دهد، به معناى خسارت و ضرر است. اگر خواب ببینید که بر رقیب خود پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها است. .................................................................................................................................................................... رکاب محمد بن سیرین گوید: اگر بیند رکاب از زین جدا گردید، فرزند یا غلام است و چون با رکاب بود، فرزندى باشد که در کارها معتمد و امین است و در او هیچ خیانت نباشد. کرمانى گوید: اگر بیند رکاب او زرین است، دلیل است فرزند او منکر و خویشتن‏بین بود. اگر بیند رکاب او سیمین است، دلیل که فرزندش به مال دنیا مغرور شود. اگر بیند رکابش برنجین یا مسین بود، دلیل بود بر قدر پاکیزگى و روشنى او را قوت باشد در کارهاى دنیایى. اگر بیند رکاب او چوبین بود، دلیل که فرزند او دون همت و بدرأى و فرومایه بود و رکاب‏دار در خواب نیکو بود، زیرا که او به مهتران نزدیک بود. برایت مى‏گوید: دیدن رکاب در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. .................................................................................................................................................................. .................رگبار بیتون مى‏گوید: دیدن رگبار در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که موقع رگبار زیر درخت پناه گرفته‏اید، به این معناست که خطرى شما را تهدید مى‏کند. دیدن رگبار سخت و وحشتناک در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به هدف خود باید تلاش کنید. ....................................................................................................................................... رگ بیتون مى‏گوید: دیدن رگ‏ها در خواب، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. ........................................................................................................................................ رم برایت مى‏گوید: نوشیدن رم در خواب، بیانگر انجام کارهاى نادرست است. .................................................................................................................................................. ..........................رماتیسم بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به بیمارى رماتیسم مبتلا شده‏اید، بیانگر آن است که در رسیدن به اهداف خود دچار مشکل مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را ببینید که رماتیسم گرفته، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. ........................................................................................................................................ .................رمان برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول خواندن رمان هستید، به این معناست که دل‏بسته‏ى جنس مخالفى مى‏شوید. ............................................................................................................................................... رمز و راز بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از موضوع پررمز و رازى آگاهى مى‏یابید، به این معناست که تغییرات خوشایندى در زندگیتان رخ مى‏دهد. ............................................................................................................................................................................... رنج بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى انجام کارى رنج مى‏برید، بیانگر آن است که در کارتان موفق خواهید شد. اگر در خواب موضوعى باعث رنجش شما شود، به این معناست که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏کنند. ..................................................................................................................................... رنده برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى رنده‏ى آشپزخانه در خواب، بیانگر آگاهى از مسائل مهم است. استفاده کردن از رنده‏ى آشپزخانه، نشانه‏ى یک حادثه‏ى ناگوار است. اگر در خواب رنده‏ى نجارى ببینید، به این معناست که باید دقت بیشترى در کارهایتان داشته باشید. بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با رنده‏ى نجارى مشغول به کار هستید، به این معناست که به خاطر انجام کارى مورد تشویق قرار مى‏گیرید. اگر در خواب نجارى را ببینید، که با رنده کار مى‏کند، به این معناست که در انجام کارهایتان پیشرفت مى‏کنید. ...................................................................................................................................... رنگ باختن برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به خاطر موضوعى رنگتان مى‏پرد، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.......................................................................................................................................... رنگ چهره بیتون مى‏گوید: اگر در خواب رنگ چهره‏تان زیبا و سپید باشد، به این معناست که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که چهره‏اى زشت دارید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. ......................................................................................................................................................................... رنگ کردن برایت مى‏گوید: اگر در خواب چیزى را رنگ سیاه بزنید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب چیزى را سفید رنگ کنید، به این معناست که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب چیزى را قرمز رنگ کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که پارچه‏اى را به رنگ‏هاى آبى، قرمز و طلایى درمى‏آورید، یعنى روزهاى خوبى پیش رو دارید. اما اگر پارچه را سیاه، سفید و قهوه‏اى رنگ کنید، یعنى دچار غم و اندوه مى‏شوید. رنگ کردن خانه در خواب بیانگر موفقیت در کارها است. ....................................................................................................................................................... رنگ‏ها محمد بن سیرین گوید: رنگ سفید به خواب دیدن در جامه‏ها و غیر آن، دلیل بر صلاح و پاکى دین کند و رنگ سرخ در خواب، مردان را رنج و کراهت بود و زنان را نیکو بود و رنگ سبز از جامها و غیر آن مردان و زنان را در دین و دنیا، و خیر و صلاح بود و رنگ زرد، مردان و زنان را رنج و بیمارى باشد و رنگ سیاه بر جامه مردان و زنان غم و مصیبت بود، مگر کسانى که همیشه سیاه پوشند، ایشان را زیان ندارد و رنگ کبود بر جامه‏ى زنان و مردان، دلیل بر اندوه و مصیبت کند. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: رنگ سفید و سبز به خواب، دلیل بر خیر و برکت و عز و ظفر یافتن و دین پاک باشد، زیرا که لباس اهل بهشت است و رنگ سیاه سلطان و اصحاب او و قاضى و خطیب و رئیس و محتسب را بزرگى و مملکت و شرف و عز بود به مقدار و قیمت جامه و رنگ زرد بیمارى بود و رنگ سرخ پرخاش و خصومت بود و رنگ زرد به خواب دلیل کسى بود که بر وى بهتان گوید، لکن بر دست او خیرات بسیار رود. برایت مى‏گوید: دیدن رنگ آبى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر خواب ببینید که لباس آبى پوشیده‏اید، نشانه‏ى آن است که به خاطر موضوعى ناراحت مى‏شوید. دیدن اتاق آبى، نشانه‏ى غم و اندوه است. دیدن رنگ سرخ، بیانگر سود مالى است. دیدن موهاى سرخ، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. دیدن رنگ سفید در خواب، بیانگر آن است که آدم خوبى هستید. دیدن رنگ قهوه‏اى در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است. دیدن چشمان قهوه‏اى، نشانه‏ى همنشینى با افراد ناباب است. ........................................................................................................................................................... رنگین کمان برایت مى‏گوید: دیدن رنگین کمان در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. بیتون مى‏گوید: اگر فرد عاشقى خواب رنگین کمان ببیند، به این معناست که ازدواج مبارکى خواهد داشت. .......................................................................................................................................... ...............روابط جنسى حیوانات برایت مى‏گوید: دیدن روابط جنسى حیوانات، بیانگر خوش‏شانسى است. ................................................................................................................................... روابط زناشویى اچ میلر مى‏گوید: روابط زناشویى در خواب، بیانگر دلبستگى به جنس مخالف است. ................................................................................................................................................. روباه محمد بن سیرین گوید: روباه در خواب مردى مکار، غدار نابکار و فریبنده بود یا زن و کنیزک دروغگو بود از خویشان او. اگر بیند که با روباه در جنگ و نبرد بود، دلیل کند که خویشان او با او خصومت کنند. اگر بیند روباه راهى جست، دلیل که از پریان ترسیده گردد. اگر بیند با روباه بازى مى‏کرد یا خواست که او را برانگیزاند، دلیل که زنى او را دوست دارد، ولیکن دوستى او ضعیف است. کرمانى گوید: اگر بیند روباهى را شانه همى کرد، دلیل که کسى با وى حیله سازد و او را بفریبد. اگر بیند روباهى در پیش او چاپلوسى مى‏کرد، دلیل که غریبى با وى مکر و حیله کند و پوست روباه به خواب دیدن، مال است که به دست آورد و شیر روباه در خواب، دروغگو بود. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به دنبال روباهى هستید، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زنید. اگر خواب ببینید که روباهى را کشته‏اید، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که روباهى وارد حیاط خانه‏ى شما شده است، یعنى عده‏اى قصد آزار شما را دارند. برایت مى‏گوید: اگر در خواب روباهى را رام کنید، یعنى با افراد ناباب همنشین مى‏شوید. اگر خواب ببینید که روباهى را گرفته‏اید، به این معناست که از نقشه‏اى که برعلیه شما کشیده‏اند، مطلع مى‏شوید. دیدن دم روباه در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. ............................................................................................................................................... روتختى بیتون مى‏گوید: دیدن روتختى تمیز و زیبا، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. دیدن روتختى کثیف و نامرتب، بیانگر اتفاقات ناگوار است. ....................................................................................................................................................................................... روح برایت مى‏گوید: دیدن روح در خواب، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است. اگر خواب ببینید که با روحى مشغول صحبت هستید، بیانگر آن است که در کارتان پیروز مى‏شوید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روح نزدیکان خود را ببینید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که روح از بدنتان خارج شد، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب روحى را در آسمان ببینید، بیانگر مرگ یکى از اطرافیان است. اگر در خواب روح کسى را ببینید که زنده است، به این معناست که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. ......................................................................................................................................................... رود محمد بن سیرین گوید: رود بزرگ در خواب، دیدن مردى بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافى شد، دلیل که با مردى بادیانت پیوندد. اگر بیند در رودى بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وى گل گندیده بود، دلیل که با مردى ستمگر و بى‏دیانت پیوندد، به قدر تیرگى آب و از او غم و اندوه به وى رسد. اگر بیند که رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهایى بیاید و هر چند رود بزرگ‏تر و صاف‏تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق‏تر بود. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: رود بزرگ وزیر پادشاه است. اگر بیند که آب رود زیاد شد، دیل که مال وزیر زیاد شود. اگر بیند که آب رود را همى خورد، دلیل که از وزیر عطا یابد. اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود. اگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. کرمانى گوید: رود دجله به خواب، خلیفه بغداد بود و بعضى از معبران گویند: رود دجله پادشاه مصر است و رود گر پادشاه ارمینه است و رود نیل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از این رودها چون روشن بود در آن خیر و منفعت است که از ایشان برسد به قدر آن آب که از آن خورده بود. اگر رودى از شیر بیند و خود را در میان آن بیند، دلیل که در فتنه افتد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن رود در خواب بر هفت وجه است. اول: حج. دوم: بزرگى و جاه. سوم: پادشاهى. چهارم: نعمت. پنجم: تجارت. ششم: ریاست. هفتم: علم و ظفر بود. بیتون مى‏گوید: دیدن رودخانه‏اى با آب زلال و شفاف، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن رودى با آب کثیف و گل‏آلود، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که با قایق از عرض رودخانه عبور مى‏کنید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب رودخانه‏اى خشک ببینید، به این معناست که دچار گرفتارى و بیمارى مى‏شوید. .................................................................................................................................................. روده محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که روده فراگرفت یا کسى به وى داد و بخورد، دلیل که از خویشان خیر و منفعت یابد و باشد که ایشان از وى شرف و سعادت یابند. اگر روده‏هاى وى از درون پیدا شد، دلیل که فرزندى از خویشان او مهتر شود. اگر بیند روده کسى را مى‏خرد، دلیل که به قدر آن از مال کسى که نهان کرده بود نصیب یابد. کرمانى گوید: آشکار شدن روده در خواب، مال نهان کرده بود که آشکار گردد، یا ولایتى یابد که به وى رسد. اگر خود در ولایتى باشد، بر قدر آن مال یابد. جابر مغربى گوید: اگر بیند روده‏هاى وى از دهانش بیرون آمد، دلیل بر مرگ فرزندان او بود. اگر بیند که روده کسى از دهنش بیرون آمد، دلیل که بر قدر آن مال که نهان کرده بود بخورد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن روده در خواب بر شش وجه است. اول: مال حرام. دوم: شفقت. سوم: سخن‏هاى ناخوش. چهارم: فرزند. پنجم: زندگانى. ششم: کارکرد خوش. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روده‏ى خود را ببینید، نشانه‏ى آن است که حادثه‏ى غم‏انگیزى پیش رو دارید. مشاهده‏ى روده در خواب، بیانگر از دست دادن نزدیکان است. اگر در خواب مشاهده کنید که روده‏اى را در خاک پنهان مى‏کنید، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. .................................................................................................................................................. ..............روز هانس کورت مى‏گوید: دیدن روز آفتابى و دلپذیر در خواب، علامت داشتن لحظات شیرین و خوشایند است. دیدن روز ابرى و تیره در خواب، علامت آن است که در کارهایتان موفق نمى‏شوید. ........................................................................................................................................ روزها محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که روز آدینه است یا شنبه، دلیل که کارى شروع کند و پندارد در آن خیر است و شر بود. اگر به خواب بود و پنداشت شب است و روز بود، دلیل بر شر او بود. جابر گوید: اگر روز شنبه است پندارد آدینه است، دلیل که دوست و هواخواه جهودان بود. اگر به خواب دید یکشنبه است و پندارد آدینه است، دلیل بود که دوست و هواخواه اهل نفاق بود. اگر روز سه‏شنبه را روز آدینه پندارد، دلیل که دوست و هوادار اهل فساد بود. اگر روز چهارشنبه را روز آدینه پندارد، دلیل که دوست و هواخواه مفسدان بود. اگر روز پنجشنبه را روز آدینه پندارد، دلیل که دوست و هوادار اهل نعمت بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: بهترین روزها اگر به خواب بیند، روز آدینه است، بعد از آن دوشنبه و پنجشنبه است و هر چند روز را روشن‏تر و صافى‏تر بیند بهتر بود. بیتون مى‏گوید: دیدن روز تعطیل در خواب، بیانگر شرکت در مهمانى دوستانه است. برایت مى‏گوید: دیدن روز تعطیل، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. ........................................................................................................................................................ روز رستاخیز بیتون مى‏گوید: دیدن روز رستاخیز در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب باشید تا در دام افراد حیله‏گر گرفتار نشوید. ............................................................................................................................................... روز قیامت بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى روز قیامت در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب مشاهده کنید که در روز قیامت جزء گناهکاران هستید، بیانگر آن است که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏کنند. ........................................................................................................................................... روزنامه برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى روزنامه در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است. اگر خواب ببینید که مشغول خواندن روزنامه هستید، به این معناست که در انجام یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاده کنید که روزنامه منتشر مى‏کنید، بیانگر آن است که در حرفه‏ى خود موفق مى‏شوید. .................................................................................................................................................. روزنامه‏نگار برایت مى‏گوید: اگر در خواب با روزنامه‏نگارى مشغول صحبت باشید، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان به موفقیت مى‏رسید. ....................................................................................................................................... روزه داشتن محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند روزه داشت و قرآن یا تسبیح و یا تهلیل مى‏خواند، دلیل که از حرام خوردن و گناه کردن توبه کند. اگر بیند با روزه غیبت مردمان مى‏کرد و یا سخن‏هاى فحش گفت، دلیل بود که طاعت و عبادت برپا کند، ولى در راه دین راستگو نباشد. کرمانى گوید: اگر بیند در ماه رمضان روزه بود، دلیل بود بر گرانى و تنگى طعام، بعضى معبران گویند: دلیل بود بر تندرستى دین حق تعالى و فرج یافتن از غم و ایمن گشتن از بیمارى و گذران وام و از رنج و سختى رستن بود، خاصه چون در ماه رمضان بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: روزه داشتن در خواب، بر ده وجه بود. اول: بزرگى دوم: ریاست. سوم: تندرستى. چهارم: مرتبه. پنجم: توبه از گناهان. ششم: ظفر یافتن بر دشمن. هفتم: زیادى نعمت. هشتم: حج گزاردن. نهم: جنگ کردن. دهم: دلیل که او را پسرى آید، اما روزه گشادن به خواب نیک مردى و روزى حلال بود و چون به قصد گشاد، دلیل که در سفر بلا کشد یا بیمار شود. اگر بیند که دو ماه روزه داشت، دلیل که از گناهان توبه کند. اگر بیند روزه تطوع داشت، دلیل بود که از بیمارى ایمن شود. اگر بیند یک سال پیوسته روزه داشت، دلیل بود که تائب شود. اگر بیند در عاشورا روزه داشت، دلیل که از غم و اندوه رستگارى یابد. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که روزه‏دار هستید، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است. ................................................................................................................................................................... روستا محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند در روستا یا جایگاهى مجهول بود، دلیل خیر بود. اگر بیند که به جایگاهى معروف بود نیکو نبود. اگر بیند از روستا به شهرى رفت، دلیل که از فتنه و بلا ایمن شود و کارش به نظام گردد. اگر بیند از شهرى به روستا گشت، تأویلش به خلاف این است. جابر گوید: اگر کسى بیند در روستایى آبادى کم گشته، دلیل شر و بدى بود. اگر بیند روستایى ملک او شده بود یا کسى به وى بخشیده بود، دلیل است که از آن روستا خیر و نیکى به او رسد. اگر آن روستا را خراب بیند تأویلش به خلاف این است. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در روستا زندگى مى‏کنید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. برایت مى‏گوید: اگر در خواب روستایى ویران دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلات مى‏شوید. دیدن خانه‏هاى روستایى در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. ............................................................................................................................................................................ روسرى بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روسرى گران‏قیمتى ببینید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب روسرى کهنه و پاره ببینید، به این معناست که ثروت خود را از دست مى‏دهید. مشاهده‏ى روسرى بلند در خواب، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. ...................................................................................................................................... ................روشنایى محمد بن سیرین گوید: دیدن روشنایى به خواب دین هدى است. اگر بیند روشنى او را فراگرفت یا کسى به او داد، دلیل است که کسى راه علم و دین بیاموزد. تاریکى به خواب، بى‏دینى بود. قوله تعالى: «الله ولى الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الى النور». (بقره، 257). کرمانى گوید: اگر کسى بیند روشنایى به سینه‏ى او افتاد، دلیل که پارسا و پاکدامن بود. قوله تعالى: «افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه». (زمر، 22) و همچنین عاقبت کارش به خیر است. قوله تعالى: «یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم». (حدید، 12). حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن روشنایى در خواب بر چهار وجه است. اول: دین هدى. دوم: علم. سوم: راه پاک. چهارم: اعتقاد پاک. ........................................................................................................................................................................... روغن محمد بن سیرین گوید: روغن در خواب، مال و نعمت بود و بعضى از معبران گویند که روغن در خواب میراث است. اگر بیند روغن گاو داشت یا کسى بدو بخشید و از آن همى خورد، دلیل که هم مال یابد هم میراث و روغن دنبه و روغن کنجد و روغن زیتون این‏ها جمله، دلیل که علم و حکمت و دانش یابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردى دهقان روغن خیرى و روغن زیتون منفعت بود از مردى عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردى روستایى و روغن قسطین و روغن قسط منفعت است از رومیان. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند همه‏ى تن وى به روغن‏آلوده گشته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بیند روغن بر سر مى‏مالید، دلیل کند بر زینت و آرایش دنیا. اگر روغن خوشبوى دید چون روغن گل و روغن یاسمین و بنفشه و آن چه به این ماند، دلیل کند بر زینت و آرایش دنیا، زیرا که جمله‏ى روغن‏ها خوش بود و در تأویل ثنایى نیکو بود. اگر بیند آن روغن ناخوش و گندیده بود، دلیل که مردمان او را زشتى گویند. کرمانى گوید: روغن زیت، مال و نعمت باشد. اگر بیند روغن بى‏اندازه بر سر مى‏مالید، چنان که روغن از سر او مى‏چکید، دلیل بر اندوه و مصیبت کند. اگر بیند کسى روغن بر سر وى مى‏مالید، آن که روغن مى‏مالید از بهر کارى با وى مکر و حیله سازد. جابر گوید: روغن‏ها خوردن و بر خود مالیدن جمله آرایش است، لکن اگر بى‏اندازه بود غم و اندوه است. اگر بیند روغن بر سینه خود مى‏مالید، دلیل که سوگند به دروغ خورد. اسمعیل اشعث گوید: روغن‏ها به تأیل غم و اندوه بود مگر روغن زیت که خوردن آن مال بود و در مالیدن بد بود. اگر بیند تن خویش را به روغن زیت مالید، دلیل که سوگند خورد به دروغ و قول خلاف کند. قوله تعالى: »ودوا لو تدهن فیدهنون«. )قلم، 9(. اگر جامه خویش به روغن آلوده بیند، دلیل که اندوهگین شود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: روغن خوش به خواب دیدن، دلیل بر شش وجه است. اول زن خوب‏روى. دوم: کنیزک باجمال. سوم: ثناى نیکو. چهارم: منفعت. پنجم: سخن‏هاى خوش. ششم: طبع‏هاى نیک. و روغن گندیده، دلیل بر سه وجه است اول: زن. دوم: مرد فاسق. سوم: سخن‏هاى زشت به انکار، و بدان که روغن‏گیر در خواب یارى‏دهنده و کسى بود که با وى بیامیزد. بیتون مى‏گوید: دیدن روغن در خواب، بیانگر لحظات شیرین و خوشایند است. خرید و فروش روغن در خواب، بیانگر شکست در انجام یکى از کارهایتان است. اگر در خواب مشاهده کنید که به چیزى روغن مى‏مالید، بیانگر آن است که کارهاى زیادى براى انجام دادن دارید. اچ میلر مى‏گوید: خوردن روغن در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید که لباستان روغنى شده، به این معناست که ازدواج مبارکى خواهید داشت. اگر خواب ببینید که به چیز روغن جلا مى‏زنید، به این معناست که اطرافیان رفتار بدى با شما دارند. دیدن روغن مازو در خواب، نشانه‏ى آن است که با همسر مورد علاقه‏ى خود ازدواج مى‏کنید. دیدن روغن مو، در خواب نشانه‏ى رفتار سرد شما با دیگران است. ............................................................................................................................................... روکش مبل بیتون مى‏گوید: روکش کردن مبل‏ها در خواب، بیانگر آن است که قصد دارید به یکى از دوستان خود صدمه وارد کنید. ...................................................................................................................................... روناس محمد بن سیرین گوید: دیدن روناس در خواب، دلیل بر آرایش دنیا کند و خوردنش، دلیل بر مضرت و رنج و اندوه کند. اگر بیند جامه‏ى خویش را به روناس سرخ مى‏کرد، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود و راه دین فروگذارد. ......................................................................................................................................... ..........................رونویسى کردن برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از روى نوشته‏اى، رونویسى مى‏کنید به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید. .............................................................................................................................................. روى محمد بن سیرین گوید: اگر کسى روى خود را خوب و باجمال‏تر از آن بیند که در بیدارى بود، دلیل که شرف و منزلتش بیشتر شود. اگر بیند رویش زشت و ناخوش گردید، دلیل کند که قدر و منزلتش کمتر بود و به چشم حقارت بر وى نگرند. کرمانى گوید: اگر بیند رویش سرخ و پاکیزه بود، تعبیرش خوب است. اگر بیند گونه رویش سفید شد، دلیل است بر نیکویى و دین و دیانت او. جابر گوید: اگر کسى روى خویش را نیکو بیند، در آب یا در آیینه، یا کسى به وى گوید روى تو نیکو است، دلیل که کار او نیکو شود. اگر روى خویش را زشت بیند، دلیل که کار او بد شود. اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى بیند خویشتن را دو روى است، دلیل که منافقى کند. اگر دو روى خویش را خوب و پاکیزه بیند، دلیل که میانجى‏گرى نماید میان مردمان. اگر یک روى خود را خندان بیند و یکى گریان، دلیل که وى را دو زن بود و سازگارى نکنند با یکدیگر. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن روى در خواب بر هشت وجه است. اول: شرف و بزرگى. دوم: خوارى و حقارت. سوم: نظام کارها. چهارم: دین و دیانت. پنجم: اندوه و رسوایى چون سیاه بیند. ششم: وام‏دارى. هفتم: کار نیکو. هشتم: توفیق طاعت. ............................................................................................................................................................. رها کردن بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دوستان و خانه‏ى خود را رها کرده‏اید، به این معنى است که دچار گرفتارى مى‏شوید. ........................................................................................................................................ .......................رهایى برایت مى‏گوید: نجات دادن شخصى در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى شما را نجات مى‏دهد، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. ....................................................................................................................................... ..........................رهبر برایت مى‏گوید: اگر در خواب رهبر دینى را ببینید، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که رهبرى گروهى را به عهده دارید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. .................................................................................................................................................... ریاضت بیتون مى‏گوید: ریاضت کشیدن در خواب، بیانگر داشتن عقاید جدید است. اگر در خواب کسى را در حال ریاضت ببینید، بیانگر شکست در امور عاشقانه است. ............................................................................................................................................................. ریاکار بیتون مى‏گوید: اگر در خواب رفتار ریاکارانه‏اى داشته باشید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. ...................................................................................................................................... .......................ریحان محمد بن سیرین گوید: اگر بیند ریحان سبز و خرم و پاکیزه و خوشبوى بود، دلیل که او را فرزندى بود و کندن وى از زمین، دلیل گریستن و اندوه است، به قدر آن چه کنده بود. کرمانى گوید: اگر کسى بیند که ریحان در جایگاه خویش است، دلیل است خداوندش کارهاى نیکو کند. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه کند. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند ریاحین خوشبو همى فروخت چون سیسبر و مرزنجوس و غیر آن، دلیل است به کارهاى خیر توفیق یابد و علم خواندن و نصیحت کردن این جمله در وى موجود بود و مردمان از وى منفعت گیرند و ثناى او گویند. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار نیکو. اگر بیند که در سرا یا باغ او ریحان است، دلیل است از آن چیزها که گفتیم او را چیزى حاصل شود و فساد که به ریاحین رسد، نقصان آن بدان کس بازگردد. جابر گوید: هر زینت و نقصان که در ریاحین بیند، صلاح آن هم بدیشان بازگردد. ریحان‏فروش چون به وقت خویش فروشد، بسیار نیکو بود. اگر نه به وقت خویش بود، دلیل بد بود زیرا که ریحان چون به وقت خود بود کسى بزرگ و نیکو بود که وى را بدان کس دوستى و مصاحبت افتد. اگر بیند که ریحان را از زمین برکند، دلیل که از چنین کسانى که یاد کردم او را مفارقت افتد. .................................................................................................................................................... ریسمان محمد بن سیرین گوید: ریسمان در خواب، سفر است و بعضى از معبران گویند: کار مردى است که با زنان اختلاط دارد. اگر بیند که از پشم ریسمان درست مى‏کرد، دلیل است که به سفر رود و از آن سفر خیر بدو رسد. اگر بیند که از پنبه یا قز یا کتان ریسمان درست مى‏کرد، دلیل که کارى حلال کند، لکن مردان را نیکو باشد. اگر بیند که ریسمان به جولاه برد با جامه بافد، دلیل است که در بین کارى بود. کرمانى گوید: اگر زنى بیند که ریسمان از پشم یا از موى درست مى‏کرد، دلیل که او را از سفر غایبى بازآید. اگر به وقت رستن ریسمان او گسسته شد، دلیل که غایبش در سفر بماند. اگر بیند ریسمان بسیار داشت، دلیل است که عمرش دراز بود و بر قدر درازى و کوتاهى ریسمان او را خیر و منفعت رسد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ریسمان در خواب بر چهار وجه است. اول: سفر. دوم: کارمزد. سوم: عمر دراز. چهام: منفعت بسیار. ........................................................................................................................................................................ ........................ریسندگى هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول ریسندگى هستید، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش فراوان مى‏کنید. ................................................................................................................................................... ریش محمد بن سیرى گوید: ریش در خواب، آرایش مردان و کدخدایى آنان بود و در خبر است که حق تعالى را فرشته‏اى است که تسبیح او این است: «سبحان من تزین الرجال باللحیة و النسآء بالذوآئب.» یعنى: پاک است آن خداوندى که مردان را بیاراست به ریش‏ها و زنان را به گیسوها. اگر کسى ریش‏هاى خود را دراز بیند به اندازه، دلیل که کار و کدخدایى او ساخته گردد، اما چون درازى وى از ناف گذشته باشد، دلیل بر غم و اندوه کند. کرمانى گوید: اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود، دلیل است او را داورى افتد به شغل کدخدایى. اگر بیند ریش او سفید گشته است، دلیل که آهستگى و بردبارى او زیاده گردد، ولکن غمگین شود. اگر بیند ریش به دندان ببرید، دلیل است اهل بیت او را زیان رسد. اگر بیند که ریش او از بیمارى فروریخت، دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و مالش برود. اگر بیند ریش را شانه مى‏کرد و بخور و گلاب بر وى مى‏زد، دلیل که کسى را شغل کند و مردمان را شکر باشد. جابر گوید: اگر بیند ریش او دراز شد، چنان که در زیر ناف او بود، دلیل است درویش و وام‏دار گردد یا غم و اندوه به وى رسد و بعضى از معبران گویند: اگر کسى ریش خود را دراز بیند، نه چنان که تا ناف بود، دلیل که مال یابد. اگر کسى ریش خود را به اندازه‏اى بیند که ریش پدرش بود، دلیل است از پدر میراث یابد. اگر بیند که دست بر ریش خود کرده و پاره‏اى برگرفت و آن را بینداخت، دلیل که مالش از دست برود. اگر بیند که پاره‏اى از ریش در چیزى نهاده و نگاه داشته بود، دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود، دلیل است وام او گذارده گردد. اگر غمگین بود بى‏غم گردد. اگر بیند ریش او تراشیده است، دلیل که از بهر معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود، دلیل که زود هلاک گردد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ریش در خواب بر ده وجه است: اول: تیغ. دوم: عز و جاه. سوم: مرتبه. چهارم: هیئت. پنجم: منزلت و مرمت. ششم: نیکویى. هفتم، تزویج. هشتم: مال. نهم: فرزند. دهم: گرامى شدن. ابن‏عباس گوید: ریش تراشیدن به خواب، حاجبان و ترسندگان و زندانیان را نیکو بود و توانگران و جوهرى و خداوند نعمت را بد است. بیتون مى‏گوید: دیدن ریش در خواب، بیانگر آن است که براى موفقیت تلاش فراوانى انجام مى‏دهید. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى ریش شما را مى‏کشد، بیانگر آن است که دچار ضرر مالى مى‏شوید. شانه زدن ریش در خواب، نشانه‏ى داشتن غرور است. اگر زنى در خواب مشاهده کند که ریش دارد، بیانگر آن است که بیمارى او را تهدید مى‏کند. برایت مى‏گوید: داشتن ریش و سبیل در خواب، بیانگر داشتن سلامتى کامل است. اگر خواب ببینید که ریش خود را کوتاه کرده‏اید، به این معناست که دچار ضرر مى‏شوید. اگر خواب ببینید که ریش و سبیل قرمز دارید، یعنى باید در کارها دقت بیشترى انجام دهید. تراشیدن ریش در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول تراشیدن ریش خود است، نشانه‏ى آن است که فرصت مناسبى براى انجام کارها به دست مى‏آورید. ............................................................................................................................................................ ......................ریشه بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ریشه گیاهان: نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. استفاده از ریشه‏ى گیاهان دارویى، نشانه‏ى بیمارى است. ............................................................................................................................................... ریگ محمد بن سیرین گوید: ریگ در خواب، دلیل بر منفعت و مال کند. اگر بیند در میان ریگ همى شد، دلیل است از بهر معیشت به شغلى مشغول شود به قدر آن ریگ. اگر بیند ریگ مى‏خورد یا جمع مى‏کرد، دلیل است به قدر آن او را مال جمع شود. اگر بیند به کسى ریگ مى‏داد، دلیل که از او بدان کس به قدر ریگ خیر و منفعت رسد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ریگ به خواب بر چهار وجه است. اول: مشغولى در دین و دنیا، خاصه چون ریگ بسیار بود. دوم: مال. سوم: منفعت. چهارم: رفعت لکن با رنج و عذاب. برایت مى‏گوید: دیدن ریگ در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. .............................................................................................................................................. ..............ریل راه‏آهن بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ریل‏هاى راه‏آهن در خواب، بیانگر آن است که اگر در کارها بیشتر دقت نکنید، کار خود را از دست مى‏دهد. اگر خواب ببیند که روى ریل راه‏آهن راه مى‏روید، بیانگر وجود مشکلات است. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از روى ریل راه‏آهن مى‏گذرید، به این معناست که در کارها موفق مى‏شوید. ..................................................................................................................................... ریواس محمد بن سیرین گوید: ریواس در خواب غم و اندوه است. اگر بیند که ریواس داشت و مى‏خورد، دلیل که به قدر آن که خورده او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که ریواس بفروخت یا به کسى داد، دلیل است از غم و اندوه رها شود. جابر گوید: اگر بیند ریواس مى‏خورد و به طعم شیرین است، دلیل که وى را منفعت رسد از قبل دوست یا از قبل خویش و چون بیند ریواس ترش است، دلیل پشیمانى است در کارها. بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ریواس در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوشایند است. اگر خواب ببینید که ریواس مى‏خورید، به این معناست که از شغل خود راضى نیستید. اگر خواب ببینید که مشغول پختن ریواس هستید، بیانگر آن است که با رفتار ناشایست خود باعث مى‏شوید تا دوستان از شما دورى کنند. ..................................................................................................................................... رؤیا بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى رؤیاهاى شیرین در خواب، بیانگر پیشرفت در کارها است. مشاهده‏ى رؤیاهاى عجیب در خواب، بیانگر بیمارى است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧