آب

ابن‏سیرین گوید: اگر بیند که بر فراز آب همى رفت، چون آب دریا و رودخانه و آن چه بدین نماید، دلیل کند بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وى، و اگر بیند که از آب صاف خوشگوارى بسیار بخورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وى خوش بود و اگر بیند که آب شور همى خورد، تأویل به خلاف این بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همى خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهى همه جهان را گیرد.
کرمانى گوید: اگر بیند که آب گرم همى خورد، دلیل بود که بیمارى و رنج کشد. اگر بیند بر وى آب گرم همى ریختند، چنان که او را خبر نباشد، دلیل کند که بیمار شود یا غمى سخت بدو رسد و اگر بیند که در آب بیفتاد، دلیل کند که در رنج و غم گرفتار شود و اگر بیند که آب به جام برداشت، دلیل کند که بر مال و زندگى فریفته شود و اگر بیند که در کاسه‏ى آبگینه به زن خویش آب داد، و کاسه‏ى آبگینه را نسبت به جوهر زنان کرده‏اند و آب که در کاسه‏ى آبگینه باشد فرزند و طفل بود که در شکم مادر بود.
جابر مغربى گوید: آب‏ها که به وقت زیاد شود، دلیل کند که در آن سال فراخى و نعمت بود و اگر آب‏هاى بسیار دید که به زمین خورد، دلیل کند که مردمان عامه آن سال را سلامت و عافیت بود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: آب دادن باغ و کشت، از جوى‏ها و رودها، دلیل کند بر مال و رستگارى از غم و اندوه و آب دادن مردمان را، دلیل کند بر دین و دیانت و کردارهاى نیک و پسندیده.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: به آب فرو رفتن در خواب را، معبران بر پنج وجه تعبیر کنند. اول: یقین. دوم: قوت. سوم: کار دشوار. چهارم: ندیمى. پنجم: عمل از جهت رئیس شهر. بدان که تعبیر باران در حرف (بى) بیان کنیم و تعبیر آب سرچشمه و آب جوى به حرف (جیم) و آب دریا را به حرف (دال) و آب رود به حرف (را) و آب کاریز به حرف (کاف) و هم بر این قیاس خواب‏هاى دیگر را به ترتیب هر چیزى به موضعش باز نماییم.
برایت مى‏گوید: دیدن آب در خواب، نشانه‏ى کیفیت و چگونگى حالات درونى شما است و آب پاک و زلال، نشانگر موفقیت و پیروزى شما مى‏باشد. آب کثیف و کدر نیز نشانه‏ى روابط مشکوک و نامطمئن است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که خانه شما را آب فراگرفته است، نشانه‏ى آن است که براى پیروز شدن شر مبارزه خواهید کرد. اگر در خواب ببینید با ظرفى آب را از درون قایق به سطح دریا خالى مى‏کنید، علامت آن است که به بیمارى سختى دچار خواهید شد و وظایف سنگینى را بر دوش خود خواهید داشت. اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.

آبادانى

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که جایگاهى خراب را آباد همى کرد، چون مسجد و مدرسه و خانقاه و آن چه را بدین ماند، دلیل کند بر صلاح دین و خرد و ثواب آخرى که وى را حاصل شود و اگر بیند که زمینى خراب از خود آبادان همى کرد، چون سر او دکان و مانند این، دلیل کند که خیر و فایده‏ى این جهان یابد و اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.
جابر مغربى گوید: اگر کسى خویشتن را به خواب در جایگاهى آبادان مقیم بیند دلیل کند که خیر و منفعت یابد به قدر آبادانى که دیده بود و اگر به خلاف بیند، دلیل بر شر و فساد و مضرت وى کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن آبادانى به خواب بر چهار وجه بود. اول: بر صلاح کارهاى این جهانى. دوم: خیر و منفعت. سوم: بر داد و کامرانى. چهارم: بر گشایش کارهاى بسته.

آب معدنى

برایت مى‏گوید: دیدن آب معدنى در خواب، به معنى اوقات سالم و خوش است. هم چنین نوشیدن آب معدنى گازدار، به معناى این است که شما نمى‏توانید از چیزهاى دلربا و زیبا و چشم‏گیر صرف نظر کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب آب معدنى بخورید، نشانگر این است که بخت یار شما خواهد شد و فرصت‏هاى بسیار خوب و طلایى در زندگى به دست خواهید آورد.

آب میوه

برایت مى‏گوید: آب میوه نشان‏دهنده‏ى غرایز روحى و روانى و هیجانات و علایق شما مى‏باشد و آب میوه گرفتن، بیانگر فریب خوشى‏هاى ظاهر را خوردن مى‏باشد که به زودى هشیار مى‏شوید.

آب بینى

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: آب بینى، دلیل بر فرزند کند. اگر بیند آب از بینى او همى آمد، دلیل کند که وى را فرزند آید و اگر بیند که از بینى او خل بیرون آمد همین دلیل کند.
کرمانى گوید: اگر بیند که از بینى او آب همى آید دلیل کند که وامش داده شود و از رنج و سختى و غم برهد.
محمد بن سیرین گوید: آب بینى در خواب فرزند بود؛ لیکن اگر ببیند که آب بینى بر اندام وى افتاد دلیل که وى را پسر آید. اگر بیند که بر زمین افتاد دلیل کند که دختر آید. اگر بیند که آب بینى در سراى همسایه افکند، دلیل کند که با زن همسایه خیانت کند و اگر بیند که آب بینى خود را در بستر مردى افکند، همین دلیل کند. اگر بیند که آب بینى خود را همى خورد دلیل کند که او را فرزند شود. اگر بیند که آب بینى او زرد شود دلیل بود که فرزندش بیمار گردد.

آب تنى

بیتون مى‏گوید: اگر ببینید که در آبى زلال مشغول آب تنى هستید، علامت آن است که شادى‏هاى بسیار ولى زودگذر وارد زندگى شما خواهد شد. اگر در خواب ببینید در آب گل آلود شنا مى‏کنید، علامت آن است که تجربه‏ى اندوهناکى شما را احاطه خواهد کرد. دیدن کودکان مشغول آب تنى، بیانگر این موضوع مى‏باشد که افرادى مقتدر از شما حمایت خواهند کرد. اگر زمى در خواب ببیند که در آبى بسیار پاکیزه اما کف آلود آب تنى مى‏نماید، دلیل بر آن است که به زودى به بزرگ‏ترین آرزوى خود دست پیدا خواهد کرد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى‏کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است. اگر ببینید که در یک آبشار آب تنى مى‏کنید نشانگر این است که نقشه‏هاى شما با شکست روبه‏رو مى‏شود. اگر ببینید که با لباس آب تنى مى‏کنید، بدانید که با کسى مشاجره خواهید کرد.

آبجو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که در کافه‏اى مشغول نوشیدن آبجو مى‏باشید، بدانید که ناامیدى شما مهم و حقیقى مى‏باشد. اگر دیدید که دیگران نیز مشغول نوشیدن آبجو هستند، معنى آن این است که دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسیسه‏چینى آرزوهایتان را بر باد مى‏دهند. اگر در خواب ببینید که در کارخانه آبجوسازى هستید، نشانگر آن است که به خاطر خلافى که ظاهرا مرتکب شده‏اید، مورد تعقیب قرار مى‏گیرید، البته بى‏گناهى خود را به اثبات مى‏رسانید.

آبرو

برایت مى‏گوید: داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است. اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبى را با کسانى تقسیم کردید، نشانگر آن است که خبر ناگوارى را به شما خواهند داد. اگر آبروى کسى را بریزید، اوقات بدى خواهید داشت. عذرخواهى کردن به صورت رسمى از کسى، بیانگر این است که آدم با وجدانى هستید.

آب دهان

بیتون مى‏گوید: دیدن آب دهان، نشانگر روابط بى‏ارزش و از دست دادن کار خودتان است. اگر در خواب ببینید که به روى کسى آب دهان مى‏اندازید، نشانه‏ى آن است که رفتارتان مورد ملامت و سرزنش دیگران قرار مى‏گیرد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند آب دهان مى‏انداخت، سخنى گوید که او را حلال نباشد و اگر بیند که در مسجد آب دهان مى‏انداخت دلیل که سخن در دین گوید و نیز به هر موضع که آب دهان انداخت، در اصل آن موضع گوید: اگر بیند آب دهان بر دیوار انداخت دلیل که مالى هزینه کند در رضاى حق تعالى. اگر آب دهان به زمین افکند، دلیل که ضیاع خرد. اگر آب دهان به دیوار افکند، دلیل که عهد بشکند یا قسم دروغ گوید.
کرمانى گوید: اگر آب دهان گرم بود، دلیل درازى عمر است، اگر سرد بود، دلیل مرگ است، اگر سیاه بود غم و اندوه است، آب دهان زرد دلیل بیمارى است. آب دهان خشک دلیل درویشى است.

آبشار

بیتون مى‏گوید: آبشار را در خواب دیدن، علامت آن است که با سختى و خشونت ثروتى جمع خواهید کرد. ثروتى که در آینده‏ى شما نقش بسیار مهمى را دارا خواهد بود.
برایت مى‏گوید: دیدن آبشار به این معنا است که یکى از اعضاى خانواده‏ى شما دچار مشکل سختى خواهد شد.

آبپاش

برایت مى‏گوید: دیدن آبپاش به معنى این است که صاحب یک باغ در جایى خوش آب و هوا خواهید شد.

آب شدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید تکه‏اى یخ آب مى‏شود، علامت آن است که
امرى باعث نگرانى و تشویش شما مى‏شود. ولى به زودى برایتان سود زیادى را به دنبال خواهد آورد. اگر ببینید که پس از یخبندانى سخت و طولانى یخ‏ها آب مى‏شود نشانه‏ى آن است که در شرایطى بسیار مساعد زندگى خواهید کرد.

آبگیر

برایت مى‏گوید: دیدن آبگیر نشانه‏ى آن است که براى کسى از اطرافیانتان اتفاق بدى رخ خواهد داد.

آبگوشت

بیتون مى‏گوید: دیدن آبگوشت در خواب، نشانه‏ى صداقت و درستکارى و حمایت دوستان است. اگر فردى عاشق، آبگوشت را در خواب ببیند، بیانگر عشقى پایدار است. اگر شخصى در خواب ببیند که مشغول تدارک آبگوشت است، علامت آن است که آینده‏ى خود و دیگران را در اختیار خواهد گرفت.

آبستنى

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که شکم او بزرگ شده بود چون زن آبستن، دلیل کند که او را مال و نعمت دنیا حاصل گردد و هر چند که شکم بزرگ‏تر بیند، مال دنیا بیشتر بود.
کرمانى گوید: اگر فرزند نابالغ خود را آبستن بیند، دلیل که اگر پسر بود، پدرش را نعمت و مال حاصل گردد و اگر بیننده‏ى خواب دختر بود، مادرش را نعمت و مال حاصل شود.
برایت مى‏گوید: اگر مردى در خواب ببیند که آبستن است، به پول و ثروت فراوانى مى‏رسد.

آب نبات

هانس کورت مى‏گوید: اگر ببینید که آب نبات درست مى‏کنید، علامت آن است که دست به کار بسیار بزرگ و سودآورى خواهید زد. اگر ببینید که آب نبات مى‏خورید،
نشانگر یک تفریح و گردش دسته جمعى مى‏باشد.

آبله

محمد بن سیرین گوید: آبله در خواب زیان مال بود. اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن خواسته مال او را حاصل شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بر تن او آبله بود، به قدر آن مال حرام حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آبله به تن دیدن بر پنج وجه بود: اول: زیادتى مال. دوم: زن خواهد. سوم: پسرش آید. چهارم: حاجت روا شدن. پنجم: از ترس و بیم ایمن شود، چون آبله‏ى سفید.
برایت مى‏گوید: دیدن آبله یا داشتن آبله در خواب، بیانگر ثروتمند شدن شما است.
بیتون مى‏گوید: دیدن مرد آبله رو در خواب، علامت آن است که شما به بیمارى بسیار سختى مبتلا مى‏شوید و نمى‏توانید کارها و طرح‏هاى خود را عملى کنید.

آب و هوا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که تحت تأثیر رطوبت و دماى هوا قرار گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که آینده روشن و خوبى نخواهید داشت و بدبختى به شما روى مى‏آورد. تنفس در هواى گرم، علامت آن است که به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید، رنج خواهید برد. دیدن آب و هوا در خواب، به معنى آن است که بیننده‏ى خواب دچار اتفاقات بدى خواهد شد.

آبگینه

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: آبگینه در خواب زن بود، اگر بیند که در آبگینه آب همى خورد، دلیل کند که زن خواهد و مال یابد، اگر بیند که در آبگینه به کسى شراب داد، دلیل کند که از بهر کسى زن خواهد.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که آبگینه‏ى سفید داشت و نامش بر آن جا نوشته بود، دلیل کند که دولت دینى و دنیایى یابد و حاجت او روا گردد و خرمى یابد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که آبگینه داشت، بیفتاد و بشکست، دلیل کند اگر زن دارد طلااقش دهد و اگر زن ندارد، زنى از خویشان وى رحلت کند و بدان که آبگینه به تأویل، به منزله‏ى خداوندگار بود و بعضى از معبران گفته‏اند: آبگینه کسى بود که کارهاى زنان گذارد و پیوسته او را با زنان مخالطت بود.

آتش

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى آتش بى‏دود در خواب بیند دلیل که به پادشاهى نزدیک شود و کار بسته‏اى او گشاده شود. اگر بیند که کسى وى را در آتش افکند و وى را سوخت دلیل کند که پادشاه بر وى ستم کند.
کرمانى گوید: اگر بیند که شعله‏ى آتش به مردمان همى انداخت، دلیل کند که در میان مردم، عداوت و دشمنى افکند و اگر بازرگانى بیند که آتش در دکان و کالاى او افتاد، دلیل کند که کالایى که دارد بر باد دهد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى بیند که از آسمان، مانند باران آتش مى‏بارید، دلیل بر بلا و فتنه و خون ریختن بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید خانه‏ى شما در آتش مى‏سوزد، تعبیر آن این است که همسرى مهربان و فرزندانى، بسیار خوب نصیب شما خواهد شد. مشاهده‏ى آتش روشن در خواب، علامت آن است که اتفاقات خوشایندى براى شما پیش خواهد آمد.

آتش افروختن

محمد بن سیرین گوید: آتش افروختن به خواب، پادشاه را قوت بود و آتش بى‏دود، فروغ قوت بود و آتش با دود، پادشاه ستمگر و غم و اندوه و زیان بود. و اگر بیند که آتش برافروخت تا گرم شود، یا کسى دیگر بدان گرم شود، دلیل که چیزى طلب کند که از آن منفعت یابد. و اگر بیند که بى‏فایده آتشى برافروخت، دلیل کند که بى‏سبب جنگ و خصومت کند.
کرمانى گوید: اگر بیند در جایگاهى آتشى برافروخت تا اهل آن جایگاه را بسوزاند، دلیل بود که اهل آن موضع را غیبت کند و بدى گوید. و اگر بیند آتش را در تنور یا در آتشدان همى افروخت بى آن که طعام پزد، دلیل کند که با مردى از خویشان و یا اهل بیت، او را جنگ و خصومت افتد و دولتش افزون گردد.
جابر گوید: اگر بیند که در بیابان آتش مى‏افروخت که مردمان از نور آن آتش راه مى‏یافتند، و هر کس به موضع و مقام خویش مى‏رفتند، دلیل کند که از علم و حکمت او بهره یابند و راه راست گیرند. اگر بیند که آن آتش فرومى‏رود و نور او زایل مى‏گردد، دلیل کند که احوالش متغیر باشد و از دنیا رحلت کند و اگر بیند که آن آتش در بیابان افروخت، نه به راه راست، دلیل که علم او مردمان را به راه ضلالت برد.

آتش بازى

بیتون مى‏گوید: آتش بازى در خواب، علامت تندرستى و سلامتى است. اگر دخترى در خواب بیند که آتش بازى مى‏کند، دلیل دیدن مکان‏ها دور مى‏باشد.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن آتش دلیل فریب خوردن و ناامید شدن است.

آتش دوزخ

برایت مى‏گوید: آتش دوزخ، نشانه‏ى بدشانسى در کار است.

آتشفشان

بیتون مى‏گوید: دیدن آتشفشان در خواب، نشانه‏ى مخالفت دوستان و آشنایان با شهرت شما مى‏باشد.

آتش‏سوزى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که جایى آتش گرفته و کسى نسوخته نشانه‏ى شادمانى و خوشحالى براى شما خواهد بود.

آتش‏نشانى

بیتون مى‏گوید: دیدن آتش‏نشانى در خواب، به معنى این است که شما دچار دردسر بسیار بزرگى مى‏شوید.

آتش پرستیدن

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر که آتش را مى‏پرستید و سجده مى‏کرد، دلیل که پادشاه ستمگر را سجده کند و به خدمت او مشغول شود. اگر بیند که تنور یا آتش یا چراغ را سجده مى‏کرد، دلیل که به خدمت زنان همى مشغول شود. و اگر بیند که آتش را بوسه همى داد و مى‏پرستید، دلیل بود که صاحب خبر پادشاه شود. اگر بیند که در میان آتش مى‏غلتید، دلیل که براى پادشاه به طوع و رغبت بازرگانى کند، ولیکن عاقبت کارش بر خطر بود، خاصه که از آتش بر تن او آسیب رسد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى در خواب بیند که آتش مى‏پرستید، دلیل کند که بازدارى و عوانى کند، و آن آتش که مى‏پرستید، اگر بر شکل اخگرى بود، غرض او از دین جمع کردن مال بود، و مال حرام بسیار حاصل کند.

آتشکده

محمد بن سیرین گوید: آتشکده به خواب، جایگاه مکروه بود.
کرمانى گوید: آتشکده جایگاه مردم احمق و خالى بود. اگر بیند که در آتشکده رفت و از آنجا چیزى به وى رسید، دلیل کند که آن مقدار مذلت و خوارى به وى رسد، لیکن از بدى برهد و سرانجام پشیمانى خورد.

آثار باستانى

برایت مى‏گوید: اگر آثار باستانى را در خواب ببینید، بدین معنى است که تا زمان زیادى شادى و خوشحالى براى شما به دست نخواهد آمد.

آجر

برایت مى‏گوید: اگر کسى در خواب آجر سفالى سقف را ببیند، معنى آن این است که در مسائل مالى شانس بسیار خوبى به او روى خواهد آورد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که آجر درست مى‏کنید، مفهوم آن این است که تلاش و کوششى براى به دست آوردن ثروت مى‏کنید، بى‏فایده خواهد بود.

آخور

برایت مى‏گوید: اگر در خواب آخور دیدى، بدین معنى است که کوشش و سعى شما براى پیشبرد کارها بى‏نتیجه خواد ماند.

آخرین وداع

بیتون مى‏گوید: آخرین وداع از شخص تازه از دست رفته در خواب، به معنى غم و غصه مى‏باشد.

آدم و حوا

برایت مى‏گوید: دیدن آدم و حوا در خواب، بدین معنى است که اتفاقات و پیامدهاى ناامیدکننده‏اى در زندگى شما رخ مى‏دهد. اگر ببینید حوا با مار صحبت مى‏کند، نشانه‏ى آن است که زنان فریبکار با مکر خود به شما آسیب مى‏رسانند.

آدم‏کشى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید به دست کسى کشته شده‏اید، معنى آن این است که عمرى طولانى و پر ثمر خواهید داشت.

آدم حقه‏باز

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با آدم حقه‏بازى هم سفر مى‏باشید، معنى آن این است که شما مى‏ترسید که در راه از بقیه عقب‏تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با کمى احتیاط و مراقب باشید نقشه‏هایتان را با دقت بیشترى عملى کنید.

آدم مست

هانس کورت مى‏گوید: دیدن آدم مست در خواب، نشانه‏ى این است که شما گوش یا مغزتان ایرادى دارد یا این که یک نفر باعث مزاحمت وناراحتى شما شده است. اگر در خواب ببینید که مست هستید، اوقات خوبى خواهید داشت ولى این خوبى‏ها زودگذر مى‏باشند و اگر مردم را مست دیدى، بدانید که شما از لحاظ روحى، ناراحتى‏هایى را دارید.

آدم مؤدب

برایت مى‏گوید: دیدن آدم مؤدب در خواب، دلالت بر این دارد که خبر غمگین‏کننده‏اى شما را آزار خواهد داد.

آدم لاغر

بیتون مى‏گوید: اگر ببینید که آدم لاغرى هستید، یعنى به چیزهایى که دوست دارید مى‏رسید. اگر در خواب دیدید که زیادتر از حد معمول لاغر هستید، بدانید که دچار مشکلات زیادى مى‏شوید. دیدن زن لاغر در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن موقعیت‏ها و موفقیت‏هاى تازه‏اى در عشق است. اما دیدن مردى لاغر در خواب، نشانگر این است که آرزوهاى قدیمى شما عاقبت پایان خوشى براى شما نخواهد داشت.

آرد

برایت مى‏گوید: دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى‏رنج بدو رسد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که آرد چون برف از هوا مى‏آید، دلیل است که به قدر آن مال و نعمت حلال او را حاصل گردد، از آن جا که امید ندارد.
محمد بن سیرین گوید: آرد جو، به تأویل درستى دین بود، و آرد گندم، مالى بود از تجارت و بسیار فایده بود، و آرد کاورس مال اندک بود که حاصل شود.
جابر مغربى گوید: آرد فروش به خواب دیدن، مردى باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

آروغ

کرمانى گوید: اگر بیند که در خواب آروغ بر مى‏آورد، دلیل بود سخنى بگوید که او را از آن حرمتى بود. اگر بیند که با آروغ طعامى بود و از گلویش بیرون آمد، دلیل کند که اجلش نزدیک بود.
محمد بن سیرین گوید: اگر دید که آروغ ترش و ناخوش برآورد، دلیل کند که سخنى گوید که از آن مضرت و خطر بیند، و اگر دید که آروغ هم چون دود برآورد، دلیل کند که بى‏هنگام سخنى گوید، که از آن او را عیب گویند و ملامت کنند و سرانجام از آن پشیمانى خورد.

آرنج

بیتون مى‏گوید: دیدن آرنج در خواب، بدین معنى است که شما کارهاى مهم و خوبى انجام مى‏دهید ولى در مقابل، دستمزد کمى دریافت مى‏کنید. اگر دخترى در خواب آرنج خود را رویت کند، دلیل آن بود که با فردى ثروتمند و بسیار متشخص ازدواج خواهد کرد.

آراستن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدى که مکانى را بسیار آراسته کرده‏اید و یا در حال آراستن آن جا هستید، نشانگر آن است که شما فراز و نشیب‏هاى مطلوب و خوشحال‏کننده‏اى در زندگى خود خواهید داشت. اما اگر فرد جوانى چنین خوابى را ببیند، دلیل بر آن دارد که یک گردش دسته جمعى و بسیار شادى را در پیش خواهد داشت.

آرایشگاه

بیتون مى‏گوید: دیدن آرایشگاه در خواب، نشانگر آن است که اگر کمى دقت و تلاش کنید، پیروزى‏هاى بزرگى در زندگى نصیب شما خواهد شد.
برایت مى‏گوید: اگر دیدید در آرایشگاه مشغول اصلاح هستید، دلیل بر آن دارد که شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهید شد.

آرایشگر

بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب آرایشگرى را مشاهده کند، دلیل بر آن است که از طرف خانواده مورد سرزنش و ملامت قرار خواهد گرفت.
برایت مى‏گوید: اگر در خوابتان آرایشگر ببینید، نشانگر این است که شما تغییرات جزئى و کوچکى در زندگى خود خواهید داشت، خصوصا در مورد خانم‏ها.

آرد غلات

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که مشغول خوردن آرد غلات مى‏باشید، بیانگر آن است که در زندگى، ثروت و مال و منال زیادى به دست خواهید آورید.

آرواره

بیتون مى‏گوید: دیدن یک آرواره مهیب و زشت در خواب، دلالت بر آن دارد که دوستان و رفقا نسبت به یکدیگر رفتار درستى نخواهند داشت. اگر دیدى که در آرواره‏ى حیوان وحشى گرفتار شده‏اید، علامت آن است که دشمنان شما سعى و کوشش مى‏کنند تا از راه‏هاى مختلف به شما ضربه بزنند. اگر آرواره نهنگ را ببینید، نشانه‏ى آن است که شما با بستن یک قرارداد به سود و منفعت فراوانى در زندگى خواهید رسید.

آزاد شدن

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى بیند که آزاد شد، یا کسى او را آزاد کرد، دلیل کند که اگر بیمار بود، شفا یابد و اگر وام‏دار بود، وامش گذارده شود و اگر حج نکرده باشد، بگذارد و اگر بنده بود، آزاد شود و اگر گناهکار بود، توبه کند و اگر غمگین بود، شادمان شود و از غم فرج یابد و اگر عبوس بود، خلاص یابد. و على الجمله آزادى در خواب به غایت نیکو و پسندیده است.

آزار

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید که کسى را مورد آزار قرار مى‏دهید، علامت آن است که کار ناپسند و زشتى را انجام خواهید داد. اگر ببینید که شما را آزار مى‏دهند، دلالت بر آن دارد که از دشمنان خود شکست خواهید خورد.

آزمایشگاه

برایت مى‏گوید: دیدن آزمایشگاه در خواب، علامت آن است که در زندگى، هزینه‏هاى بسیار غیرمنتظره و ناگهانى برایتان پیش خواهد آمد. اگر دیدید که در آزمایشگاهى کار مى‏کنید بیانگر آن است که در یک موقعیت پیچیده، گرفتار مى‏شوید و احتیاج زیادى به یک هم فکر پیدا خواهید کرد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که در آزمایشگاهى مشغول مى‏باشید، دلیل بر آن است که شما مشغول طراحى و اجراى نقشه‏هاى وسیع و بسیار بزرگى مى‏باشید اما در زندگى به آن‏ها دست پیدا نمى‏کنید.

آژیر خطر

بیتون مى‏گوید: شنیدن آژیر خطر در خواب، نشانه‏ى آن است که شما براى به دست آوردن شى‏ء یا چیزى، با کسى جنگ و جدل مى‏کنید و در آخر به مقصود خود خواهید رسید.
برایت مى‏گوید: دیدن آژیر خطر، به معنى غم، غصه و بیچارگى مى‏باشد.

آسایش و ثروت

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید که به آسایش و ثروت رسیده‏اید، نشانگر آن است که شما در زندگى به کارهایى که دوست دارید و بسیار پر خطراند دست مى‏زنید و با مردى که بسیار شاد و سرزنده مى‏باشد، همنشین خواهید شد. اگر زنى خواب ببیند که در رفاه و ثروت است، دلیل بر آن دارد که به لذت‏هاى زودگذر و بسیار ناپایدار دست مى‏یابد.

آسمان

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وى نزدیک بود و اگر خود را بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند. و اگر بر آسمان سوم دید، دلیل کند که عز و اقبال این جهانى یابد. و اگر بر آسمان چهارم دید، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد. اگر بر آسمان پنجم بیند، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم. و اگر بر آسمان ششم دید، دلیل کند که بخت و دولت و نیکویى یابد.
امام جعفر صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند که آسمان به گونه‏ى سبز بود، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنى بود. اگر بیند که به گونه‏ى سفید بود، دلیل که در آن موضع، رنج و بیمارى بود. اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است. اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل که در آن دیار بلا و فتنه‏ى عظیم بود.
اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى بیند که از آسمان سنگ چون باران مى‏آید، دلیل کند بلاى سختى و عذاب به اهل آن موضع رسد. قوله تعالى: «و امطرنا علیهم حجارة من سجیل». (حجر، 74). اگر بیند که از آسمان گندم و جو مى‏بارید، دلیل کند که اندر آن دیار نعمت‏هاى الوان بى‏قیاس بود و خلق را ایمنى و کسب و معیشت بود.
برایت مى‏گوید: دیدن آسمان، تسکین خاطرى است در برابر غم‏هاى زندگى. اگر در خواب آسمان آبى را دیدید، یعنى اوقات بسیار خوبى پیش روى شما است. دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون در خانواده و جامعه مى‏باشد. اگر آسمان ابرى باشد، شما آدم بسیار بى‏ثبات و ضعیفى مى‏باشید.
بیتون مى‏گوید: دیدن آسمان صاف در خواب، علامت این است که شما افتخارات بسیار بزرگ و باارزشى کسب مى‏کنید. اگر ببینید به آسمان پرواز مى‏کنید، علامت آن است که با سعى و تلاش به هدفى بسیار بزرگ دست پیدا مى‏کنید، اما چندان شما را راضى نمى‏کند. اگر نزدیکان خود را در آسمان ببینید، بیانگر آن است که نزدیکان به خاطر شما دست به اعمال و کارهاى ناشایستى مى‏زنند و آخر این کار مصیبتى بزرگ به همراه خواهد داشت.

آسانسور

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید که با آسانسور بالا مى‏روید، بیانگر آن است که در زندگى ثروت بسیار و مقام اجتماعى بسیار بالا نصیب شما خواهد شد. پایین رفتن با آسانسور، نشانه‏ى آن است که شما در زندگى با بدبختى زیادى مواجه مى‏شوید. اگر دیدى آسانسور در طبقه‏اى ایستاده است و حرکت نمى‏کند، علامت آن است که اتفاق بسیار بدى در زندگى شما را تهدید مى‏کند.

آسیاب

برایت مى‏گوید: دیدن آسیاب نشانه‏ى این است که شما جهت کسب مجدد اعتماد به نفس خود سعى و کوشش زیادى مى‏کنید. شنیدن صداى آسیاب در خواب، علامت آن است که شما کار بسیار مفیدى را انجام مى‏دهید. اگر دیدید که غلات را آسیاب مى‏کنید، بدانید دارایى شما بسیار افزایش پیدا مى‏کند. دیدن آسیاب بادى در خواب، علامت آن است که شما در زندگى روابط بسیار پیچیده و خطرناکى دارید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر دیدید که آسیاب بى‏آب مانده است، نشانگر آن است که سهام شما به یک باره دچار نزول زیادى خواهد شد. دیدن آسیاب بادى در خواب، نشانه‏ى آن است که به یک باره گرفتارى و اندوه در زندگى شما را در بر خواهد گرفت.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که در آسیاب غله برد و آرد همى کرد، دلیل کند که از خداوند آسیاب بدو خیر و منفعت رسد. اگر بیند که سنگ آسیاب بشکافت یا خللى در وى پدید آمد، دلیل که در معیشت خداوند آسیاب سستى و خللى پدید آید. اگر بیند که سنگ آسیاب را کسى بدزدید، دلیل کند که خداوند آسیاب را منفعت و مضرت شود.
محمد بن سیرین گوید: دیدن آسیاب به خواب جنگ و خصومت بود. اگر کسى خود را در آسیاب بیند، دلیل کند که او را با کسى جنگ و خصومت افتد، و اگر داند که آسیاب ملک او بود، آسیاب تر بود و اگر در آسیاب غله نداشت، لیکن نگاه مى‏کرد که آسیاب چگونه مى‏گردد،دلیل که به سفر شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آسیاب در خواب دیدن بر پنج وجه بود: اول: پادشاه. دوم: رئیس. سوم: توانگرى. چهارم: مرد دلیر. پنجم: خوانسالار پادشاه. دیدن جایگاه آسیاب جاى رئیس بزرگ بود. اگر بیند که آسیاب را همى خراب مى‏کرد، دلیل که اندر آن چیزى که به آسیاب منسوب است خراب گردد.

آسیابان

بیتون مى‏گوید: آسیابان در خواب، کسى بود که روزى اهل خانه به سبب آن بود که مى‏گردد و چیزى به دست مى‏آورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب آسیابان دیدید، علامت آن است که محیط اطراف شما در زندگى بسیار امیدوار کننده خواهد بود.

آسیب

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که آسیبى شما را تهدید مى‏کند، علامت آن است که گرفتارى و خطرى در زندگى شما را تهدید مى‏کند. اگر دیدید که در مقابل ضربه‏اى از خود محافظت مى‏کنید، دلیل بر آن است که مقام و شغلى بسیار بالا نصیب شما خواهد شد.

آشتى کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که با کسى آشتى کرد، دلیل که عمرش دراز گردد و اگر بیند که در آشتى، کسى را به فساد دین خواند، دلیل که وى را به صلاح و خیر راه دین خواند. اگر بیند که در خشم کسى را به صلاح دین مى‏خواند، دلیل که وى را به فساد و راه شر خواند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آشتى کردن در خواب، دلیل کند بر سه وجه. اول: بر درازى عمر. دوم: بر قوه. سوم: بر سیرت و اعتقاد پسندیده.
برایت مى‏گوید: آشتى کردن با کسى به معنى این است که شما رقیبى بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه خود دارید. اگر زنى چنین خوابى ببیند، علامت آن است که در زندگى و آینده‏ى خود، کارى او را بسیار ناامید خواهد کرد. اگر تاجرى چنین خوابى را ببیند، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاترى به فروش مى‏روند.

آشپزى

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید که گوشت مى‏پزید، علامت آن است که کارهایى که دوست دارید را به عهده شما مى‏گذارند.
برایت مى‏گوید: دیدن آشپز در خواب، علامت داشتن اوقات خوش است. اگر دیدید که آشپزى را اخراج مى‏کنید، بیانگر آن است که دزدها اموال شما را خواهند ربود. اگر خودتان آشپز بودید، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش‏رو خواهید داشت.

آشپزخانه

بیتون مى‏گوید: دیدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و غصه خواهید شد. اگر زنى خواب ببیند، آشپزخانه‏ى او تمیز و مرتب است، دچار شانس و اقبال بالایى خواهد بود.

آشغال

برایت مى‏گوید: دیدن آشغال در خواب، علامت این است که زندگى شما به طور شگفت‏انگیزى، نامطلوب اداره مى‏شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى‏کنید. اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‏گردید ولى پیدا نمى‏کنید، دلیل آن بود که به خاطر بى‏احتیاطى و سهل‏انگارى دچار مشکل بزرگى مى‏شوید. اگر دیدید که در آشغال پولى پیدا کرده‏اید، نشانه‏ى آن است که دزدها کیف پولتان را از شما مى‏دزدند. اگر در خواب ببینید که در آشغال افتاده‏اید، نشانه‏ى آن است که در زندگى موقعیت‏هاى ناخوشایندى شما را احاطه خواهند کرد. دیدن آشغال )تفاله( در خواب، به معنى زیاد شدن اموال و دارایى شما است.

آشفتن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مسأله‏اى شما را آشفته کرده، بیانگر آن است که شما به هنگام بیدارى، نگرانى‏هاى کمى را در اطرافتان مشاهده خواهید کرد. اگر دیدید که کسى از صحبت‏هاى شما آشفته شده، دلیل بر آن است که شما در زندگى از سوء تفاهمات کوچک هم به راحتى نمى‏گذرید.

آشنا

بیتون مى‏گوید: ملاقات کردن یا صحبت با یک آشنا در یک مکان، دلیل بر آن دارد که خبرى خوب و خوشحال کننده به شما خواهد رسید.

آشیانه

برایت مى‏گوید: دیدن یک آشیانه خالى، علامت آن است که یکى از اعضاى خانواده‏ى شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانى مى‏سازد. اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را براى پایه‏ریزى یک زندگى جدید آماده کنید. دیدن لانه حیوانات وحشى، نشانه‏ى آن است که شما در زندگى با افراد بسیار بد و سودجویى در ارتباط هستید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر زنى خواب آشیانه را ببیند، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد. اگر دیدید که آشیانه‏اى خالى و پر از تخم‏هاى شکسته‏ى پرندگان است، در زندگى و آینده خود دچار ناامیدى‏هاى بسیارى مى‏شوید.

آغوش گرفتن

کرمانى گوید: اگر کسى ببیند که معروفى را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وى دین یابد. اگر بیند که کودکى را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شترى را در آغوش گرفت، دلیل بود که دشمن صلح کند.

آفتاب

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: آفتاب در خواب، پادشاه است، یا خلیفه‏ى بزرگوار. اگر بیند که آفتاب را از آسمان فراگرفت، یا وى را به ملک خویش گرفت، دلیل که پادشاهى و بزرگى یابد، یا دوست و مقرب پادشاه گردد. اگر بیند که خود آفتاب شد، دلیل کند که پادشاه گردد بر قدر روشنایى آفتاب. اگر از اهل آن نباشد بر قدر و همت و اصل خویش بزرگى و حشمت یابد. اگر بیند که با آفتاب به جنگ بود، دلیل است که پادشاه با او جنگ و خصومت نماید.
محمد بن سیرین گوید: آفتاب در خواب، پادشاه بزرگوار بود و ماه، وزیر او و زهره زن پادشاه و عطارد، دبیر پادشاه و مریخ، پهلوان پادشاه و ستارگان دیگر لشگر او بود.
جابر مغربى گوید: آفتاب در خواب، پدر بود و ماه مادر بود و ستارگان دیگر لشگر پادشاه بود. هر زیادت و نقصان که در آفتاب و ماه بیند، دلیل بر پدر و مادر و برادران بود. اگر بیند که آفتاب روشن و پاکیزه برآمد و در خانه وى تاخت، دلیل کند که از خویشان خود زن خواهد.
کرمانى گوید: اگر بیند که در میان آفتاب، نقطه‏ى سیاهى بود، دلیل کند که پادشاه از جهت ملک دل مشغول بود. اگر بیند که دو آفتاب را با هم جنگ و خصومت بود، دلیل که دو پادشاه را با هم جنگ و خصومت افتد. اگر بیند که آفتاب و زمین هیچ نور نداشت، دلیل بود که پادشاه آن دیار معزول گردد و از مملکت بى‏بهره ماند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: تأویل دیدن آفتاب بر هشت وجه بود. اول: خلیفه. دوم: سلطان بزرگ. سوم: رئیس. چارم: عاملى بر زاد. پنجم: عدل پادشاه. ششم: منفعت رعیت. هفتم: مرد را زن و زن را شوى. هشتم: کار روشن و نیکو. و هم او گوید: اگر بیند که آفتاب را سجده کردى، دلیل که سلطان او را بنوازد و مقرب خود گرداند و کار وى بالا گیرد و عدل و انصاف و امیر آن دیار پدید آید. و شعاع آفتاب به خواب دیدن، ضد آن بود که گفتم.

آفتاب گردان

بیتون مى‏گوید: دیدن دسته گل آفتاب گردان در خواب، نشانه‏ى اندوه است. اگر ببینید در مزرعه‏اى از گل‏هاى آفتاب گردان راه مى‏روید و آفتاب مى‏تابد و پرندگان آواز مى‏خوانند،نشانه‏ى آن این است که شما در زندگى سعادتمند خواهید شد و شادى و شادابى زیادى خواهید داشت. اگر گل‏هاى آفتاب گردان را در فصلى غیر از فصل رویش آن‏ها رویت کنید، یعنى شما زندگى بسیار بدى خواهید داشت.

آفتابه

محمد بن سیرین گوید: آفتابه در خواب، زن خادمه بود، یا کنیزک، که چراغ خانه بدو تسلیم کنند. بعضى از معبران گفته‏اند: آفتابه خادمه‏ى قومى بود، که آن قوم به طاعت او گردند و از معصیت پرهیز کنند. اگر بیند که آفتابه‏ى نو داشت، یا کسى بدو داد، دلیل کند که وى را خادمه یا کنیزکى حاصل شود. اگر بیند که آفتابه بشکست، دلیل بود که خادمه یا کنیزک بیمار گردد و یا بمیرد. اگر بیند که آفتابه او ضایع گردد، دلیل که خادمه یا کنیزک وى بگریزد، یا از او جدا شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آفتابه در خواب بر نه وجه بود. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام. پنجم: تن. ششم: عمر زیاد. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیر و برکت. نهم: راحت زنان.

آقا

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که یک آقاى متعهد هستید، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید. اگر ببینید که کارفرما هستید، بیانگر آن است که درآمد کارى شما در سطح بسیار بالا و خوبى قرار خواهد گرفت.

آکواریوم

بیتون مى‏گوید: دیدن آکواریوم در خواب، به معنى ناراحتى و دردسر مى‏باشد. اگر ماهى یا جانور خزنده‏اى را که در آکواریوم دیدید، معنى آن این است که شانس بسیار بزرگى به شما روى کرده است. اگر خودتان را دیدید که در آکواریوم مشغول شنا هستید، علامت آن است که خطرى بسیار خطرناک شما را تهدید مى‏نماید.

آلو سرخ

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب آلو سرخ و سیاه را به وقت خود بیند، دلیل بر مال و خواسته بود و آلوى زرد، دلیل بیمارى است. اگر بیند آلوى زرد یا سرخ و سیاه که به طعم شیرین بود فراگرفت، یا کسى بدو داد و بخورد، دلیل که به قدر آن مال و خواسته بیابد. اگر بیند آلوى زرد خورد و وقت آن نبود، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت و خصومت بود اگر به طعم ترش باشد بهتر بود.
بیتون مى‏گوید: اگر ببینید در حال چیدن یا خوردن آلو هستید، معنى آن این است که شما از زندگى خود بسیار راضى و خشنود مى‏باشید. دیدن آلوهاى نارس و کال در خواب، نشانه‏ى عدم آسودگى خود و نزدیکان است. اگر در خواب آلوهاى رسیده و آبدار را مشاهده نمودید، موقعیت‏هاى بسیار شادى آفرین و فرح بخش به دست خواهید آورد اما مدت زمان کوتاهى از آن بهره خواهید برد. اگر دیدید که آلو مى‏خورید، بدانید که تفریحات بسیار شاد و خوبى را براى مدت کوتاهى با دیگران خواهید داشت. اگر ببینید که از روى زمین آلو جمع مى‏کنید، آرزوهاى شما هرگز برآورده نخواهد شد.

آلاچیق

بیتون مى‏گوید: دیدن آلاچیق در خواب، بدین معنا بود که شما در عشق بسیار خوش شانس هستید.

آلبوم عکس

اچ میلر مى‏گوید: دیدن آلبوم عکس در خواب، بیانگر این است که شما بسیار خوشبخت خواهید شد و دوستان بسیار صمیمى پیدا خواهید کرد. اگر زن جوانى در خواب مشغول تماشاى آلبوم عکس باشد، نشانه‏ى آن است که به زودى همسر و همدمى را که دلخواه او است به دست مى‏آورد. آمرزش
بیتون مى‏گوید: اگر شخصى خواب ببیند آمرزیده شده است، بیانگر این است که انعام خوبى دریافت خواهد کرد.

آموزش

بیتون مى‏گوید: اگر دیدید در حال آموزش دادن هستید، علامت آن است که یک موقعیت بسیار خوب در زندگى نصیب شما خواهد شد. اگر خود را در حال آموزش دیدن ببینید، دلیل آن بود که با دوستان خوش برخورد و بسیار شوخ طبع رفت و آمد خواهید داشت.

آناناس

برایت مى‏گوید: اگر دیدید در حال خریدن آناناس مى‏باشید، بدانید که روزهاى شاد و خوشحال‏کننده‏اى در انتظار شما است. اگر آناناس بخورید، دلیل بر این بود که در حال دعوت شدن به یک مهمانى بزرگ مى‏باشید.
بیتون مى‏گوید: دیدن آناناس در خواب، علامت خوشبختى و سعادتمند شدن است. اگر خود را در حال چیدن یا خوردن آناناس دیدید، نشانه‏ى این است که در آینده‏اى نه چندان دور پیروزى درخشانى در انتظار شما مى‏باشد.

آنتن رادیو و تلویزیون

برایت مى‏گوید: دیدن یا داشتن آنتن، دلالت بر این دارد که شما خبرى خوب از طرف دوستان یا آشنایانى که از شما دور هستند، دریافت خواهید کرد. اگر دیدید که در حال وصل کردن یک دستگاه مرکزى آنتن مى‏باشید، بیانگر آن است که در آینده وضع کار و کاسبى شما بسیار خوب مى‏شود. اگر خود را در حال وصل کردن آنتن به زمین دیدید، علامت آن است که در انجام دادن یک کار بزرگ و بسیار سودآور موفقیت چشم‏گیرى نصیب شما خواهد شد.

آواز خواندن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب آواز شادى شنیدید، بدانید که در آینده خبرهاى بسیار خوبى دریافت خواهید کرد. شنیدن آواز غمگین در خواب نیز براى شما خبرهاى بدى را به همراه خواهد داشت. اگر دیدید که در جمعى در حال آواز خواندن دسته جمعى مى‏باشید، علامت آن است که داراى دوستان بسیار خوب و وفادارى مى‏باشید.
بیتون مى‏گوید: آواز خواندن دو نفره در خواب، تعبیر خوبى بر عشاق دارد. تعبیر آن وصال و زندگى لبریز از صلح و صفا مى‏باشد. اگر دیدید که دو خواننده با یکدیگر آواز دو نفره را اجرا مى‏کنند، بیانگر آن است که از یک فرد ناشناس خبر بدى دریافت خواهید کرد، اما اخبار دیگر که یک دوست به شما مى‏دهد، شما را بسیار خوشحال خواهد کرد.

آواز شاد

برایت مى‏گوید: اگر دیدید که در حال خواندن آواز شاد هستید، نشانه‏ى آن است که اتفاقات بسیار خوشحال‏کننده‏اى در حال رخ دادن است. اگر در خواب دیدید که با شخص دیگرى در حال خواندن هستید، علامت آن است که با یک فرد بسیار خوب و متشخص دوست خواهید شد.

آویختن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که پادشاه فرمود تا او را بیاویزد، دلیل که از پادشاه حشمت و جاه و بزرگى یابد، لیکن دلیل که در دینش خلل افتد. اگر بیند که هنگام آویختن، مردمان نظر در وى مى‏کردند، دلیل که بر عدد آن قوم مهترى و فرمانروایى یابد.

آهک

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى بیند که با آهک، موى از تن خود پاک مى‏کرد دلیل که مال دارد، به قدر آن موى که از تن خود پاک کرده بود، او را مال حاصل گردد و اگر غمگین بود از غم فرج یابد و اگر وام دارد وامش گذارده گردد.
محمد بن سیرین گوید: آهک در خواب،توانگر را زیادتى مال بود و درویش را گذاردن وام و کافران را نشان مسلمانى باشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: آهک در خواب بر سه وجه بود. اول: خبر بد. دوم: سخن‏هاى زشت ناخوش. سوم: کارهاى دشوار. و عمارت کردن آهک در تأویل بد بود.
برایت مى‏گوید: اگر خود را در حال پختن آهک دیدید، معنى آن این است که باید براى داشتن زندگى بهتر تلاش زیادى از خود نشان دهید. اگر خود را در کوره‏ى آهک‏پزى دیدید، علامت آن است که عمرى طولانى و بسیار پر ارزش خواهید داشت. بیتون مى‏گوید: دیدن آهک در خواب، دلالت بر آن دارد که بعد از مدت‏ها سختى و مرارت در زندگى، به سوى سعادت و خوشبختى گام خواهید برداشت.

آه

برایت مى‏گوید: دیدن این که براى اتفاق غم‏انگیزى از ته دل آه مى‏کشید، علامت آن است که با اندوهى بسیار بزرگ و سخت روبرو خواهید شد اما امید خود را از دست نمى‏دهید.

آهن

محمد بن سیرین گوید: آهن معمول به خواب دیدن، خادم بود و اگر معمول نبود چیزى از متاع دنیا بدو رسد، به قدر آهن. و اگر کسى بیند که آهن به وى دادند، دلیل که از متاع دنیا به قدر آن آهن، کسى چیزى بدو بخشد.
کرمانى گوید: آهن کسى به خواب بیند که آن صلاح دارد، از منسوب پادشاه. اگر بیند که آهن از سنگ بیرون مى‏آورد، دلیل کند که او را سختى پیش آید.
برایت مى‏گوید: دیدن آهن در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه‏هاى خودتان است. اگر دیدید که آهنگرى مى‏کنید، بیانگر آن است که دچار زحمت و دردسر زیادى مى‏شوید. دیدن آهن گداخته در خواب، به معنى عشق آتشین است. اگر زنجیر آهنى را در خواب خود دیدید، بدانید آینده‏ى شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.
بیتون مى‏گوید: دیدن آهن در خواب، نشانه‏ى پریشانى و اندوهى بزرگ در زندگى است. اگر در خواب دیدید که تولیدکننده‏ى آهن هستید، بدانید که براى کسب ثروت و قدرت از راه‏هاى نادرست دست به هر کارى مى‏زنید. دیدن آهن گداخته در خواب، علامت این است که باید از انرژى خود بیشتر استفاده کنید و گرنه شکست خواهید خورد.

آهن‏ ربا

برایت مى‏گوید: دیدن آهن‏ربا در خواب، بدین معنا است که با عقل، درایت و منطق خود، راه را براى پیشرفت اهدافتان در آینده‏ى نزدیک باز خواهید کرد. اگر دخترى در خواب ببیند که به شدت در حال جذب شدن به سمت آهن‏ربایى است، نشانه‏ى آن است که تغییر و تحولات خوبى در خانواده صورت خواهد گرفت، که موجبات شادى و خوشحالى او را در بر خواهد داشت.

آهنگر

بیتون مى‏گوید: دیدن آهنگر در خواب، علامت آن است که در آینده‏اى نزدیک مسؤولیت‏هاى بسیار بزرگ و سنگینى را بر دوش شما خواهند گذاشت.

آهو

کرمانى گوید: اگر بیند که آهو را فراگرفت، دلیل که کنزیک خوب روى، او را حاصل شود. اگر بیند که گلوى آهو را ببرید، دلیل که دوشیزگى دخترى را به برگیرد. اگر بیند که آهو را از قفاى گلو ببرید، دلیل که با کنیزکى به خلاف شریعت مجامعت کند. اگر بیند که پوست آهو را بکند، دلیل که با زنى غریب زنا کند. اگر بیند که پوست آهو را همى خورد، دلیل که او را از زنى خوب روى، مالى حاصل شود. اگر بیند که پوست آهو یا گوشت یا پیه او را عاید شد، دلیل که او را از زن مال رسد. اگر بیند که آهو را بکشت، دلیل که از قبل زن اندوهگین شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بى آن که گرد آهو رود، آهو را بیفکند، دلیل کنیزکى یا زنى را دوشیزگى ببرد. اگر بیند که آهو را وقت شکار بیفکند، دلیل که غنیمت یابد. اگر بیند که آهو در خانه‏اى او بمرد، دلیل که از جهت زن، غم و اندوه به او رسد. اگر بیند که آهو را به سنگ یا به تیر زد، دلیل که سخت ناسزا گوید زنى را.
جابر مغربى گوید: اگر بیند بچه آهو را گرفت یا کسى بدو داد، دلیل کند که وى را از کنیزکى فرزندى آید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن آهو در خواب بر چهار وجه بود. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: فرزند. چهارم: منفعت از زنان.
بیتون مى‏گوید: دیدن آهو در خواب، تعبیر خوبى دارد. براى افراد جوان، نشانه‏ى دوستى‏هاى پاک و عمیق و براى متأهل، نشانه‏ى دوام و پادارى زندگى است. اگر دیدید که آهو شکار کرده‏اید، دلیل آن است که در اهداف و آرزوهاى خود، شکست خواهید خورد. اگر آهو را در خواب به صورت آزاد دیدید، دلیل آن بود که شما با تصمیم نادرست، شانس بزرگى را در زندگى از دست خواهید داد. اگر آهوى رام را دیدید، با بچه‏هاى خود اوقات و احوال خوبى خواهید داشت.

آهنگ

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندى مى‏رقصید، علامت آن است که در زندگى خود کمتر شادى و خوشحالى برایتان پیش خواهد آمد. اگر در خواب، یکى از دوستان خود را در حال رقص با آهنگ تندى ببینید، دوست شما در آینده صاحب روحیه و زندگى شاد و پرامیدى خواهد شد.
برایت مى‏گوید: اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتى را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد. اگر خود را در حال آهنگ سازى ببینید، دوستان ناباب زیادى دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن آهنگ ساز در خواب، به معنى عشق دایم و بسیار صادقانه مى‏باشد.

آیینه

محمد بن سیرین گوید: آیینه در خواب، جاه و ولایت بود. اگر بیند که آیینه به کسى داد، دلیل کند که مال و متاع خویش پیش کسى نهد. اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه مى‏کرد، که از حرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین را مکروه بینند و دانند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن آیینه به خواب شش وجه بود. اول: زن. دوم: پسر. سوم: جاه و فرمان. چهارم: یار و دوست. پنجم: انباز. ششم: کار روشن. و هم او گوید: اگر مردى غریب آیینه در خواب بیند، دلیل که زن خواهد و بزرگى یابد و اگر دختر بیند، دلیل است که شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامى بود. اگر بیند که مردى مجهول آیینه بدو داد و در وى نگریست، دلیل کند به دیدن دوستى غایب، شادمان شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در آیینه‏اى به خود نظر مى‏کنید، علامت آن است که بیمارى سختى خواهید گرفت و درد و رنج زیادى شما را فرامى‏گیرد. اگر آیینه‏اى شکسته در خواب ببینید، نشانگر این است که به زودى خبر مرگ یکى از نزدیکان را به شما اعلام مى‏نمایند.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن آیینه در خواب، به معنى شناخت بیشتر از خودتان است. اگر دیدید که آیینه‏ى روربروى شما بسیار مات و کدر است، دلیل آن است که شما خود را آدمى بسیار خوب و با شخصیت فرض مى‏کنید. اگر دیدید که دستور درست کردن آیینه را مى‏دهید، بدانید که کسى در حال تدارک یک خیانت بزرگ به شما مى‏باشد.

آینده‏ نگرى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧