یادداشت‏

بیتون مى‏گوید: یادداشت کردن چیزها در خواب، بیانگر ناراحتى و پریشانى است. اگر در خواب یادداشتى را پیدا کنید، به این معنا است که در انجام کارى موفق خواهید بود. گم کردن یادداشت خود در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

یادگارى‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را یادگارى گرفته‏اید، به این معنا است که به هدف خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که به شخصى یادگار مى‏دهید، به این معنا است که در انجام کارى موفق و پیروز خواهید بود.

یاسمن‏

محمد بن سیرین گوید: یاسمن در خواب، اگر به وقت دید فرزند بود مقبل و بریدن آن غم است. اگر بیند کسى بدو داد، میان ایشان جدایى افتد و درخت یاسمن، زنى بود توانگر و بدخو. اگر بیند که یاسمن سفید بود زنى بود خوب فرجام.

یافتن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که دو چیزى یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز یافت مال است. اگر به عدد سى بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود. اگر دید که در کوه کان زر یافت ولایت یابد. اگر دید که کان نقره یافت زنى با جمال خواهد.

یاقوت‏

محمد بن سیرین گوید: یاقوت در خواب زن بود یا کنیزک. اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنى بود خوب منظر. اگر زنش حامله بود دختر زاید با جمال. اگر یاقوت یافت جاجتش روا شود. اگر بیند یاقوت بى‏حد داشت مال بسیار یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یاقوتى ببینید، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما روى خواهد کرد. اگر در خواب یاقوت ارغوانى ببینید، علامت آن است که به هدف خود مى‏رسید. مشاهده‏ى یاقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است. اگر در خواب یاقوت زردى هدیه بگیرید، به این معنا است که دل بسته‏ى جنس مخالف خواهید شد. مشاهده‏ى یاقوت کبود در خواب، به معناى کسب ثروت است. اگر در خواب یاقوتى را گم کنید، به این معنا است که در انجام کارى دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: پیداکردن یاقوت کبود در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.

یتیم‏

بیتون مى‏گوید: دیدن یک یتیم در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

یتیم خانه‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى یتیم خانه در خواب، نشانه‏ى آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

یخ‏

محمد بن سیرین گوید: یخ در خواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.
جابر گوید: یخ فراخى است. اگر در تابستان یخ را جمع کند.
ابراهیم گوید: اگر در زمستان بیند عیش خوش بود.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند. راه رفتن بر روى یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است.دیدن قندیل‏هاى یخ در خواب، بیانگر بیمارى است.
برایت مى‏گوید: خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب خود باشید.

یخچال‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را در یخچال مى‏گذارید، به این معنا است که براى موفقیت تلاش مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: دیدن یخچال در خواب، نشانه‏ى آگاهى از مسائل مهم است.

یراق

برایت مى‏گوید: دیدن یراق اسب در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر در خواب مشاهده کنید که لباس یراق دوزى را مى‏پوشید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد.

یرقان‏

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى یرقان در خواب، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

یشم‏

اصفهانى گوید: اگر در خواب بیند انگشترى از یشم داشت، دلیل که زن خواهد. اگر دید که یشم بسیار داشت از زنان مال حاصل کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یشم ببینید، بیانگر آن است که به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.

یقه‏

بیتون مى‏گوید: دیدن یقه‏ى پیراهن در خواب، علامت موفقیت و پیروزى در انجام کارها مى‏باشد.

یک چشم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب موجودات یک چشمى ببینید، بیانگر آن است که نقشه‏هایى بر علیه شما کشیده شده است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانى خواهید شد.

یوز (یوزپلنگ)

محمد بن سیرین گوید: یوز در خواب دشمنى بود فرومایه. اگر بیند که با یوز طعام مى‏خورد، از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بیند که با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى یوزپلنگى را بشنوید، به این معنا است که خبرهاى بدى به گوشتان مى‏رسد. کشتن یوزپلنگ در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.
برایت مى‏گوید: دیدن یوزپلنگ در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧