دنیای شگفت انگیزخواب وتعابیروتفاسیرگوناگونی که درباورمردم کوچه وبازار وحتی عالمان وخاصان ازآن می شود ؛ وتوجه وعلاقه ی قلبی ما به کتاب آسمانی؛ واین آیه ی نورانی ازسوره ی مبارکه ی یوسف : که مابه حضرت یوسف(ع) علم تعبیرخواب راارزانی داشتیم؛ مرابرآن داشت بااتکا به ذات احدی دوست وکتابهای معتبراز امام جعفرصادق(ع)ودانشمند فرزانه ی تعبیرخواب محمدبن سیرین معروف به(ابن سیرین)؛ به شرح خواب درنظرعام وخاص بپردازم. «ومن الله التوفیق» پیامبران: حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی دل وجانمان به فدایش می فرمایند: اگرمرادرخواب دیدید رویای صادقه است زیراشیاطین نمی توانند به صورت پیامبران درخواب ظاهر شوند. (صلواتی بفرستید ) امامان: تعبیر صالحان وپیشوایان دین همراه باخیروبرکت است چه بسیارانسان هایی که درخواب ازدست مبارک امامان هدایایی (اکثرا"سبزرنگ)به نشانه ی تقدس وپاکی دریافت کرده اند وبه هنگام بیدارشدن ازخواب درکنارخویش هدایا رایافته اند.... سخنان ونصایح ارزشمند امام وتلاوت آیاتی ازقرآن؛ بستگی به امورمادی ومعنوی؛ ونیت شما برای این خواب مبارک وخوش یمن دارد؛ گریستن: اگرگریه برمعصیت وگناه همراه بااستغفاروپشیمانی باشد؛ نشانی ازرحمت بیکران خداست؛این خواب نشان می دهد که شما مورد غفران باری تعالی قرارگرفته اید. گریه درمجلس علم وبزرگداشت ائمه ؛ باعث مقبولیت دعای شماست. ترسیدن: ترسیدن درخواب ایمنی وراحتی است همان گونه که حضرت موسی (ع)درخواب دید ازفرعون فرارمی کرد وازظلم وی نجات یافت. دندانها: دیدن دندانها درخواب (ردیف جلو)خویشاوندان نزدیک و(ردیف عقب) خویشاوندان دوروپیوسته با ازدواج فامیلی هستند؛ دندان افتاده خبربد وناخوشایند ودندان بیمارخویشاوندان غمگین ومضطرب هستند (اگردرخواب ببیند مرده ای دندان دردداردعمل نکردن به وصیت است.) دندان ها رابافاصله ببیند:جدایی بین خویشاوندان به دلایل گوناگون است. دندان ها اگردچارخون ریزی لثه بودند؛ جالب است بدانید: لحن ولفظ گوینده ی خواب همان تعبیر خوابش است! اگر بگوید:خواب دیدم ازدندانم خون می آمد؛ برایش ثروت می آید! اگر بگوید:خواب دیدم ازدندانم خون می رفت؛ برایش تهیدستی می آید! درختان: درختان پرثمر وسربلند(نخل نارگیل موزو...)دلالت برعالمی پرخیرو برکت ومردی جلیل القدر دارد؛ این نکته هم جالب است که بدانید: درختان منطقه ای که درآن فراوان ترهستند دانشمند به همان منطقه مربوط می شود! (مردم بیابانی وشهرنشین) میوه ی هردرختی که شیرین ودرفصل آن باشد! (دقت کنید فصل آن) تعابیر شیرین وهمراه بارسیدن به مقصود ومراد است. اگر فصل خشکسالی میوه راببیند گاه تعبیر آن به نامرادی وناامیدی است؛ همان گونه که مردی درخواب دید خرما هدیه گرفته است؛ ابن سیرین گفت :تورامواخذه خواهند کرد! وبازمردی درخواب دید خرما هدیه گرفته است؛ ابن سیرین گفت:به ثروت خواهی رسید! چون یک خواب درفصلی بود که درختان میوه نداشتند؛ خیری ندید! وخواب دوم درختان پرشکوفه وسرسبز بودند! ثروت یافت!ودرخت خارمردی خسیس وبداخلاق است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧