زمان ومکان خواب: خواب نزدیک سپیده ی سحر چون فرشته ازلوح محفوظ به انسان القامی کند؛ می گویند: رویای صادقه است وبه زودی تعبیرمی شود؛ خواب شب: مانند رویای حضرت یوسف(ع) تا7سال وبیشترنیززمان نیازدارد تا تعبیرشود. خواب انسانی که ازسرما به خود می لرزد ودرخواب پتومی بیند!! باانسانی که درناحیه ی گرم وخشک سرما می بیندتعبیرش متفاوت است! خواب انسان گرسنه با انسانی که ازسیری خوابش نمی برد نیزمتفاوت است! خواب انسانهای آزاد وانسانهای اسیرنیز متفاوت است. اما خواب انسان کافروانسان مومن هردو راست است وتعبیرمی شود. خواب کودک وخواب پیرتعابیرگوناگونی دارد. خواب فرزندان عالم با فرزندان جاهل نیز متفاوت است! (تاثیردقت درمصرف مال حلال ومشتبه ومکروه وحرام!) خواب دیدن همه ی حیوانات درشب یاروز فرقی ندارد غیرازفیل! خواب دیدن روشنایی وطلوع :خیروبرکت است. خواب دیدن تاریکی: ظلم وغم واندوه وبی دینی است. انسانی که شب بایادونام خدا و4قل وآیت الکرسی می خوابد؛ باانسانی که به امواج مخرب شیطانی وابسته است خواب متفاوتی دارد! خواب به قصد ونیت، با خوابی که بدون نیت باشد تفاوتهایی دارد: خداوند حاجت رانمی دهد تا تقاضا وحاجت بنده بیشترشود؛ خداوند حاجت رابه بنده می دهد اما نه دراین دنیا منتظر می ماند؛ خداوند با رویایی متنبه به بنده فرصت توبه واستغفارمی دهد؛ قانون استدراج را به کارمی گیرد: (فرصت برای گناه وعذاب بیشتر) رویا های ما ازدودسته فراتر نمی روند: یا به منزله ی راهی برای نجات بنده ازوساوس شیطانی است؛ یا معمولی (خرید وفروش وکارهای روزانه و....) انسان عالم بعدازمرگ نیز ازحال واحوال خانواده بی خبرنیست. مشکلات خانواده رابا یک رویا حل وفصل می کند. انسان دیندار درعالم برزخ نیز امتیازاتی دارد؛ حتی نماز خواندن وی نیز ترک نمی شود باآن که ثواب ندارد. انسان متقی در دوجهان خواب ورویایش تعبیر می شود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧