اگرسر وصورت خودراپاکیزه وتمیزببیند دلالت بررسیدن به مراد وطهارت دل داردوازغم واندوه می رهد؛ اگرصورت خودراگردآلوده وزرد ببیند غم واندوه ومکروهی به وی می رسد وباید به سمت خدابرگشته وتوبه کند وصدقه دهد؛ اگرانگشتان دست وپارادرخواب ببیند: به افراد خانواده برمی گردد اگرتعدادآنها کم ترباشد دروضعیت آشنایان ودوستان نزدیک سختی وناراحتی روی می دهد؛ اگرتعدادانگشتان بیشتربود خاندان اوافزایش می یابند؛ قطع شدن انگشتان درخواب دلیل برغم واندوه ومصیبت است وصدقه بایدداد تا مشکل آسان تررفع شود؛ بدنیست بدانید به دلیل بی اهمیت بودن دنیا ازنظرابن سیرین فردی که درخواب دچاربیماری اسهال می شود بااین تعابیرآورده است: دنیاومال وثروت به اوروی می آورد اگرببیند به قضای حاجت پرداخت مال به دست می آورد! ودیوانگی درخواب: به قدرواندازه ی آن نفع می بیند؛امادین رازیان دارد؛ شستن اعضای بدن درخواب: اگردرخواب ببیند به پاکیزگی اهمیت می دهدتعبیرش به دین وایمان برمی گردد؛اگردرخواب ببیند مکانی راپاکیزه می کند ازآن مکان مال به دست می آورد مخصوصا"اگرببیند هرچه راتمیزکرده است یاخاک وخاشاک جمع شده را باخود بردارد! لبهادرخواب: اگرلب خودراسالم وتندرست دیددلالت برگرفتن حق وخیرونیکی دارد؛ امااگرلبهارابسته دید که نتوانست حرفی بزند درکارخود گمراه وناتوان می شود؛وبایدصدقه دهدتاگشایش وراحتی ایجادشود وبتواند ازسختی کارها برهد؛ بینی: عزت واحترام درخواب است؛اگربینی خودراسالم ودرست دیدآبرو واحترامش حفظ می شود امااگربینی خودراشکسته ونادرست دید درآبرو وکاروکاسبی اش ضرر وزیان می بیند؛ چشم: بیناشدن درخواب:راه درست ودین حنیف مسلمانی ورسیدن به مرادوآرزوست؛ نابینایی درخواب:اگردرخواب ببیند که نابینا شده است دردین گمراه است وکاستی دراعمال وی وجود دارد ودلالت برغم واندوه دارد باید ازگناه توبه کند که به منزله ی هشداری برای اوست؛ موهای سروصورت:اگرمردی درخواب ببیند مانند صوفیان ودرویشان موهای سروصورتش بلند شده است دلالت برغم واندوه دارد؛ اما بلندبودن موهای سروصورت برای درویشان که به همین حالت هستند دلالت برافزودن ایمان ودرستی نیت دارد؛ موهای سراگرسیاه رنگ باشند؛تعبیرشادمانی وخرمی دارند؛ اگرببیندموهای سرش راکوتاه کرد خوش یمن است ؛ اگرببیند برصورتش موهای بسیاررسته است دلالت برقرض وبدهی وبیچارگی وبدبیاری دارد؛ اگردرخواب دیدفردی موهای سرش راکوتاه کرد قرض وی راهمان فرد ادامی کند؛ پاها درخواب:راحتی وگشایش دربیداری است اگردرخواب دید پاهایش به هم پیچیده شد ونتوانست راه برود؛ درامورخویش سرگشته ونالان می شود؛ اگردرخواب متوجه شدپاهای فراوانی دارد؛ به سفرمی رود! اگردرخواب دید بادوستی سلام داد؛ بین آنهاشراکت ودوستی برقرارمی شود؛ اگردرخواب دید دشمن به وی سلام داد؛ دشمن دروی طمع می کند؛ سخن گفتن درخواب: اگرباانسانهای ناشناس سخن می گفت بستگی به همان مردم دارد وسروکارش باهمانها می افتد؛ وزبان هایی که سخن گفته اند؛ انسان راهرچه ناشناس ترببیند؛بهتراست! اگردرخواب دیدماری به دهان وی رفت ووی رانیش زد؛ ازدشمن مکروهی به وی می رسد وباید صدقه دهدتابرهد؛ اگردرخواب دیدمروارید ازدهانش بیرون آمد: سخنان حکیمانه وبامعارف ودانش می گوید؛ خوردن مروارید؛کسب علم ودین ومعرفت است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧