جانوران درخواب به معنای هشداری اززندگی انسان ها هستند؛
مار:دشمنی پنهان ومال وثروت نیزگفته اند؛اگردرخواب مارسیاه ببیند دشمنی است که ناشناخته است ومارسفید دشمنی آشنا ودوست وهمسایه هم می شود!اگرماررادرحال فرارببیند ازبلای دشمن راحت می شود واگرماررادرخانه ببیند که می گردد باید مراقب اطرافیان به ظاهردوست ودرباطن دشمن باشد؛سخن گفتن ماردرخواب کلام دشمن است واگربه خیروراستی راهنمایی کرد دلیل برآشتی کردن دشمن است.
گرگ:اگردرخواب دید گرگ اورادرید دلیل برضرروزیان است وبه مقصودخود نمی رسدوصدقه بایدداد؛اگرازچنگال گرگ فرارکردوترسان به مکانی پناه برد دلیل برنجات وهدایت است به واسطه ی ترس درخواب که گشاینده است؛گرگ درخواب زن ومراد دنیایی وبزرگی ومقام به قدر واهمیت صاحب خواب نیزآورده شده است؛
خرس:دیدن خرس درخواب دزد نادان ودشمن احمق است؛هم نشینی وهم صحبتی باخرس دوستی باچنین انسانی وآشنایی بااوست؛
گربه:گربه درخواب به دزدی زیرک شبیه است که صاحب مال باید مواظب باشداموال ودارایی خودراهرچند اندک باشد مواظبت کندکه این خواب به منزله ی هشداری برای اوست که خودراازدست دزد برهاند؛
شتر:دیدن شتردرخواب مردی بیابانی وبلندهمت است؛اگرازپشم یاگوشت شتربه خواب دید ازمردی بااین خصوصیات هدیه ای دریافت می کند؛
جانوران اهلی:اگرگاووگوسفندو...رابه خواب دید به مال ودارایی اوبرمی گردد هرکمبود ونقصان درآنها به ضرروزیان اوبازمی گرددواگر درخواب دید تعدادآنها زیادشد درخانواده ی اوبرکت وازدیاد می افتد؛
پرندگان:پرندگان حلال گوشت درخواب دلالت برمال ازفردی مسلمان وحلال دارد وپرندگانی که برای صید و...هستند دلالت برمردی چیره دست وظالم دارند که ازچنین افرادی به واسطه ی خواب به ثروت می رسد ویا آسیب می بیند مخصوصا"اگرچنگال پرندگان رادرخواب ببیند وهرچه قدرپرنده بزرگ ترباشد همت بیننده ی خواب بیشتراست؛
طاووس:دیدن طاووس درخواب زنی زیباوصاحب کمال است اگر ازپرطاووس یا گوشت وی چیزی یافت ارث ازبابت زنان دریافت می کند؛طاووس درخواب مردی غریب ومسافرنیز
گفته اند؛
بلبل:شنیدن صدای بلبل درخواب دلالت بر خبری خوش ومردی خوش صحبت وسخندان دارد؛اگردرخواب بلبلی رابرشاخه ببیند که آوازمی خواند با چنین مردی مصاحبت ومعاشرت
می کند؛
جغد:دیدن جغددرخواب هیچ خیروصلاحی ندارد مردی سخن چین وجنگ طلب است که فتنه وآشوب برپامی کند؛وصدای جغد فریاد غم واندوه است که به وی می رسد واگرجغد رانزدیک خودببیند با چنین فرد سخن چین وبدخبری آشنایی دارد وباید صدقه دهد تامصیبت آسان ترباشد؛
خوک:دیدن خوک درخواب دلالت برپادشاهی ظالم وبدکاردارد؛اگر باخوک همنشین بود دلیل برخدمت کردن اوبه چنین انسانی است؛
اگرخودش رابه صورت جانوران دید درعقل اونقصان رخ
می دهد؛
سگ:دیدن سگ درخواب دلالت برسه امرداردزن مال ومقام اگردرخواب سگ شکاری ببیند منفعت اوبیشتراست؛
اگردرخواب دید سگ بااوسخن گفت دلیل که کاری کند که همگان ازآن کاربه شگفت آیند؛اگرازگوشت سگ خورد ازمردی حرام خوارچیزی به دست آورد؛سگ درخواب ترس وبیم عظیم است وصدقه باید داد؛

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٧