طاس‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن طاس، دلیل بر زنى بود خدمت کار با کنیزکى خردسال بود. اگر بیند طاسى داشت، دلیل که زن خادمه به خانه برد، یا کنیزکى بخرد. اگر بیند طاس از وى ضایع شد، دلیل که زن خادم یا کنیزک از وى جدا گردد.
کرمانى گوید: اگر بیند طاس پرآب داشت و بخورد، دلیل که از کنیزک فرزند آورد. اگر بیند طاس بشکست و آب بماند، دلیل که کنیزک بمیرد و فرزند بماند. اگر آب بریخت و طاس بماند، دلیل که کنیزک بماند و فرزند بمیرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن طاس در خواب بر چهار وجه است. اول: زنى خادم. دوم: کنیزک. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب طاس تخته نرد ببینید، به این معنا است که اتفاقى ناگوار پیش رو دارید.
برایت مى‏گوید: دیدن طاس دلالت بر آن دارد که مرتکب اشتباهى مى‏شوید که شما را پریشان مى‏کند.
طاعون‏
کرمانى گوید: دیدن طاعون در خواب، دلیل جنگ و کارزار است.
محمد بن سیرین گوید: دلیل فتنه و بلا است.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب به بیمارى طاعون مبتلا شده باشید، به این معنا است که از خطرى در امان مى‏مانید. اگر در خواب مشاهده کنید که عده‏اى گرفتار بیمارى طاعون شده‏اند، به معناى وقوع اتفاقات ناگوار است.
طاقچه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى طاقچه در خواب، علامت غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که اجسامى بر روى طاقچه است، علامت آن است که ثروتى کسب خواهید کرد .برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به طاقچه‏اى تکیه داده‏اید و یا روى آن نشسته‏اید، به این معنا است که دل بسته‏ى جنس مخالف مى‏گردید.
طالع‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از طالع خود آگاهى پیدا کرده‏اید، به این معنا است که تغییر و تحولاتى خوشایند در زندگى خواهید داشت.
طالع‏بین‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده افراد طالع‏بین در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است.
طاووس‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر پادشاه عجم است. اگر بیند که طاووسى نر داشت، دلیل که از پادشاه عجم مال حاصل کند. اگر طاووسى ماده بیند، دلیل که زن بگیرد و از او فرزند آورد و مال حاصل کند.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن طاووس به خواب، دلیل بر زن مفسده باشد. اگر بیند که طاووس با وى سخن گفت، دلیل که ولایتى یابد. اگر بیند طاووس از خانه‏ى او پرید، دلیل که زن را طلاق دهد.جابر گوید: اگر بیند طاووسى را بکشت، دلیل که دخترى را دوشیزگى ببرد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن طاووس بر دو وجه بود. اول: پادشاه عجم. دوم: بزرگى مال‏دار .هانس کورت مى‏گوید: دیدن طاووس در خواب، بیانگر آن است که به دام افراد حیله‏گر گرفتار مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى طاووس بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.دیدن پر طاووس در خواب، بیانگر آن است که انسان متکبرى هستید.
طباخى
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند طباخى مى‏کرد، اگر آن‏چه مى‏پخت خوش طعم بود، دلیل منفعت است از پادشاه اگر آن‏چه مى‏پخت بد طعم و ناخوش است، تأویل به خلاف این بود.
طبل
محمد بن سیرین گوید: دیدن طبل به خواب، دلیل بر سخن دروغ است. اگر بیند با طبل ناى و رقص بود، دلیل که کارى کند با منفعت.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند طبل مى‏زند، دلیل که کارى باطل کند.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى طبل در خواب بیانگر داشتن روزهاى خوب است.برایت مى‏گوید: اگر در خواب صداى طبل را بشنوید، به این معنا است که خبرهایى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب ببینید که مشغول طبل زدن هستید، به این معنا است که مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرید.
طبیب‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند طبیب بیمارى را علاج کرد، دلیل که یکى را از راه فسق به راه صلاح آورد. اگر بیمارى آن کس زیاده شود، تأویلش به خلاف این بود. ابراهیم گوید: اگر بیند طبیب بیمارى را دارو داد و نافع بود، دلیل که علم گوید و مردم به علم او کار کنند. اگر دارو نافع نبود، تأویل به خلاف این است و طبیبى کردن به خواب، مردم مصلح را، دلیل بر راه آخرت کند و مردم مفسد را، دلیل بر صلاح تن و کسب معیشت بود.
طپانچه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب طپانچه ببینید، به این معنا است که رفتار بدى با دیگران دارید. اگر خواب ببینید که با طپانچه به طرف کسى تیراندازى مى‏کنید، به این معنا است که دست به کارهاى خطرناک مى‏زنید.
طرفدارى
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب از چیزى طرفدارى کنید، به این معنا است که تمام کارهایتان را به درستى انجام مى‏دهید.
طشت‏
کرمانى گوید: طشت در خواب، زنى خادمه است.محمد بن سیرین گوید: طشت در خواب کنیزکى است که حوائج بدو تسلیم نمایند. اگر بیند طشتى فراگرفت یا کسى بدو داد یا خرید، دلیل که زنى خادمه به خانه آورد یا کنیزکى بخرد. اگر بیند طشت بشکست یا ضایع شد، دلیل که آن کنیزک بگریزد یا از دنیا رحلت نماید.کرمانى گوید: اگر کسى بیند طشتى خرید، دلیل که زنى خادمه را به زنى بخواهد یا کنیزکى بخرد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن طشت در خواب بر سه وجه است. اول: زن خادمه. دوم: کنیزک. سوم: منفعت از زنان.
طعام‏
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: هر طعام، که خوردن آن دشوارتر و بى‏مزه‏تر است، تأویل به خلاف خوشى است. یعنى، دلیل بر رنج و اندوه کند و هر طعام که ترش بود، دلیل بیمارى است و طعام شیرین به خواب، دلیل بر عیش خوش است.
جابر گوید: اگر بیند هر طعام که در خانه داشت بخورد، دلیل که آخر عمر او بود. اگر بیند طعام او را مرده خورده، دلیل که آن طعام گران شود.
طغیان آب‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که آب طغیان کرده، به این معنا است که وقایع ناگوارى پیش رو دارید.
طلا
بیتون مى‏گوید: خرید و فروش طلا در خواب، به معناى پیشرفت در امور کارى است. کار کردن در معدن طلا، به معناى درگیرى و نزاع بین اعضاى خانواده است. اگر دخترى خواب بیند که طلا و جواهراتى به خود آویزان کرده، به این معنا است که با فرد ثروتمندى ازدواج مى‏کند.
برایت مى‏گوید: دیدن طلا در خواب علامت موفقیت و پیروزى است. اگر خواب ببینید که طلایى پیدا کرده‏اید، علامت آن است که با افراد جدیدى آشنا مى‏شوید. گم کردن طلا در خواب، علامت ضرر و زیان مالى است.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن طلاى بدل در خواب، علامت گرفتارى و دردسر است.
طلاق‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى زنش را طلاق داد و او را یک زن بیش نبود، دلیل شرف و بزرگى بود. اگر او را زنى دیگر یا کنیزکى بود، دلیل که در بزرگى او نقصان شود.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند زن را طلاق داد، دلیل که کارى کند که از آن پشیمان شود و دیدن خلع کردن، دلیل بر توانگرى و غنیمت است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که همسر خود را طلاق داده‏اید بیانگر درگیرى و دعوا در محیط خانواده است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دو نفر از هم جدا شده‏اند، بیانگر آن است که باید مراقب افراد حیله‏گر باشید.
طلسم‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که طلسمى با خود دارید، به این معنا است که با افراد خوبى آشنا مى‏شوید. اگر در خواب طلسمى به شما بدهند، یعنى دچار درگیرى مى‏شوید.
طناب‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى طناب در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. اگر خواب ببینید که طنابى را پاره مى‏کنید، به این معنا است که موانع را پشت سر مى‏گذارید. بالا رفتن از طناب، علامت آن است که از خطرى در امان مى‏مانید. پایین آمدن از طناب، علامت غم و اندوه است. اگر در خواب مشاهده کنید که دست و پاى شما را با طناب بسته‏اند، علامت آن است که بدون اراده کارى را انجام مى‏دهید.
طنز و شوخى‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با دیگران شوخى مى‏کنید، به این معنا است که با اطرافیان خود به خوبى رفتار مى‏کنید. اگر در خواب شخصى با زبان طنز با شما صحبت کرد، به این معنا است که با افراد شادى معاشرت خواهید کرد.
طوطى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن طوطى، دلیل فرزند و غلام بود. اگر بیند طوطى از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند. اگر بیند که طوطى با وى سخن گفت، دلیل که کارى کند که مردم را از آن عجب آید. طوطى ماده در خواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطى نر، دلیل بر مردى پاک دل یا غلامى پارسا باشد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن طوطى در خواب بر سه وجه باشد. اول: فرزند. دوم: دخترى دوشیزه. سوم: شاگردى جلد.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى طوطى در خواب، بیانگر به پایان رسیدن مشکلات است. اگر در خواب مشاهده کنید که به طوطى حرف زدن یاد مى‏دهید، بیانگر آن است که به دردسر مى‏افتید. اگر در خواب طوطى مرده‏اى ببینید، به این معنا است در انجام کارى ناموفق مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که یک طوطى مشغول صحبت کردن است، یعنى اسرارتان بر ملا مى‏شود.
طوفان‏
بیتون مى‏گوید: دیدن طوفان در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است. اگر خواب ببینید که گرفتار طوفان شده‏اید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
طویله‏
هانس کورت مى‏گوید: دیدن طویله‏اى پر از حیوانات، بیانگر موفقیت در انجام کارها و دیدن طویله‏اى، خالى بیانگر شکست در انجام کارها مى‏باشد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۳