پا
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى بیند یک پاى او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه‏ى مال او از وى ضایع گردد. اگر هر دو پاى بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. و معبران گویند: اگر شخصى هر دو پاى خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود. اگر دید پاى او آهنین یا مسین است، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقى ماند. اگر دید که پایش آبگینه است، دلیل که عمرش زود سپرى شود و مالش ماند، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نبود. اگر دید پایش شل شده بود، دلیل است بر سستى و ضعف حال او، به آن چه طلب کند از خیر و شر.
ابن‏سیرین گوید: اگر صالحى بیند که پایش شل شده است، دلیل است بر زیادى دین او. قوله تعالى: «و لا على الاعرج حرج». (نور، ۶۱) اگر بیند پاهاى او به ریسمان بسته بود، دلیل که از کسى منفعتى به وى رسد. اگر بیند پایش نبود و به چوب راه مى‏رفت، دلیل که اعتماد بر کسى کند که از آن کس وفا نیابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پاى در خواب بر هفت وجه است. اول: عیش. دوم: عمر. سوم: سعى کردن. چهارم: طلب مال. پنجم: قوت. ششم: سفر. هفتم: زن و پاى کوفتن در خواب غم و مصیبت است.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پاى خود در خواب، دلالت بر ناامیدى دارد. اگر در خواب پاى دیگران را ببینید، به این معنا است که با انجام کارهاى سخت به مقام‏هاى بالاترى مى‏رسید. شستن پا در خواب، بیانگر آن است که فریب دیگران را خواهید خورد. اگر در خواب احساس کنید که پایتان درد مى‏کند، به این معنى است که دچار درگیرى‏هاى خانوادگى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه بزرگ دیدید، به این معنا است که به زودى ملکى خواهید خرید. اگر در خواب پاى خود را بیش از اندازه لاغر دیدید، یعنى کارهاى سختى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که پایتان فلج شده، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. شکستن پا در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

پا برهنه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را با لباس‏هایى پاره و پا برهنه سرگردان دیدید، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید تا دچار ناامیدى نشوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که پا برهنه بر روى سبزه‏زارى قدم مى‏زنید، به این معنا است که اوقات خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب پا برهنه بر روى صخره‏ها راه مى‏روید، به این معنا است که دچار گرفتارى و مشکلات خواهید شد.

پابند

محمد بن سیرین گوید: پابند در خواب دیدن، سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستى دهد. اگر پابند بسیار بیند، نعمت و روزى حلال است به قدر آن که دیده. اگر دید پیرزنى خروارها پابند بدو بخشید، دلیل است که مال و نعمت دنیا بیابد و به قدر آن کارش نظام گیرد. اگر بیند پابند بسیار داشت و جمله را ببخشید یا از وى ضایع شد، دلیل که اگر نعمت دارد جمله را نفقه کند، یا از وى ضایع گردد.

پاپیچ

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى پاپیچ در خواب، بیانگر تفریحات و داشتن اوقات خوش است.

پاتیله (دیگ)

محمد بن سیرین گوید: پاتیله در خواب دیدن، کدبانوى خانه است. اگر بیند که پاتیله نو بخرید یا کسى بدو داد، دلیل که کدبانوى خانه را آفت رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند که در پاتیله چیزى است از خوردنى، دلیل است که او را از کدبانوى خانه خیر و منفعت رسد. اگر بیند که در پاتیله چیزى ناخوش است از طعام‏ها، دلیل است که او را از کدبانوى خانه ضرر رسد.

پاچه

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید پاچه گوسفند همى خورد، دلیل که چیزى یا نعمتى بدو رسد، به قدر آن که خورده است. اگر بیند پاچه گاو همى خورد، دلیل که در آن سال او را فراخى و نعمت است بر اندازه‏ى خوردن او.
جابر مغربى گوید: خوردن پاچه در خواب، دلیل است بر خوردن مال یتیمان به مقدار آن چه خورده است، خاصه چون بیند که خام مى‏خورد.

پادشاه

محمد بن سیرین گوید: دوازده چیز است که بیننده خواب را، دلیل بر پادشاهى است. اول: آن که پیغمبر صلى الله علیه و آله او را امام گرداند. دوم: آن که بیند که علم شریعت وزرد. سوم:آن که گوش پیغمبر پیش خود بیند، یعنى منتظر اقامت و نماز بود. چهارم: آن که بر منبر او خطبه کرد. پنجم: آنکه جامه رسول صلى الله علیه و آله بر تن او است. ششم: آن که انگشترى بیند که در انگشت دارد. هفتم: آن که بیند که او آفتاب یا مهتاب گردیده. هشتم: آن که بیند تن او رودخانه شده است. نهم: آن که بیند که چشم او دیوار شهر گشته است. دهم: آن که بیند که چشم او محراب مسجد جامع شده است. یازدهم: آن که پادشاه او را انگشترى دهد. دوازدهم: آن که بیند که چشم او مانند گاوى شده است. این دوازده چیز در خواب دیدن، دلیل بود بر یافتن سلطنت و پادشاهى.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که پادشاه او را جامه داد و کلاه داد، دلیل که بر مردمان خویش رئیس و والى گردد. اگر بیند که بر سر پادشاه کلاه است پاکیزه، دلیل بود بر شرف و اقبال و صلاح کار و درازى عمر او. اگر بیند که بر سر پادشاه دستار است، چنان که در روزگار رسول صلى الله علیه و آله بر سر صحابه است، دلیل که به پادشاه عدل و انصاف رسید. اگر بیند در آمدن او آنجا چیزى منکر نبود، دلیل است هیچ مضرت و زیان به اهل آن موضع نرسد.
کرمانى گوید: اگر بیند پادشاهى بمرد و دفنش نکردند و بر وى نگریستند و جنازه‏ى او بر نداشتند، دلیل است بعضى از سراى او خراب شود و باشد که متفکر دل و رنجور شود. اگر پادشاه به خواب بیند که کعبه سراى او است، دلیل که هرگز در مملکت او زوال نباشد و از دشمن ایمن است.
جابر مغربى گوید: اگر بیند در نزد پادشاه بزرگ بود، دلیل است که از پادشاه بهره و نصیب یابد. اگر پادشاه را در لباسى نیکو بیند، در سرایى یا در کوچه‏اى که منسوب به او است، دلیل است بر زیادتى و بزرگى پادشاه و ولایت و عزت و جاه وى و خدم و حشم و مال و خزائن او. اگر بیند در پادشاه نقصانى است، تأویلش به خلاف این بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى پادشاه را گشاده‏روى و خرم بیند، دلیل است که کار او گشاده شود. اگر کسى وزیر پادشاه را به خواب بیند، دلیل است کارى کند که زود به صلاح باز آید. اگر حاجب پادشاه را بیند،دلیل که از شغل‏ها فرو ماند و عاقبت به مراد برسد. اگر ندیم پادشاه را بیند، دلیل است او را از کسى ملامت رسد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند پادشاه به شهرى درآمد و بر پادشاه آن شهر غلبه کرد، دلیل نماید که کار آن شهر نقصان و آفت‏پذیر بود. اگر بیند که پادشاه در شهر او یا خانه او بخفت، دلیل که پادشاه را بدان حاجت افتد و شغل و عملش فرماید.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پادشاه در خواب، بیانگر آن است که سعى دارید آدم فروتنى باشید. اگر در خواب ببینید که پادشاه هستید و تاجى به سر دارید، به این معنا است که به مقام‏هاى بالاى اجتماعى مى‏رسید. اگر دخترى در خواب خود را در حضور پادشاهى ببیند به این معنا است که با فرد مقتدرى ازدواج خواهد کرد.

پادگان

برایت مى‏گوید: دیدن پادگان در خواب، نشانه‏ى آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد. اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید، نشانه‏ى آن است در یکى از کارهایتان دچار شک مى‏شوید. اگر خواب ببینید که پادگان را ترک مى‏کنید، بیانگر داشتن اوقات خوش است. پادو
بیتون مى‏گوید: دیدن پادو در خواب بیانگر آشنایى با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر زنى در خواب ببیند که در جایى مشغول پادویى است، بیانگر دخالت در یک کار احمقانه است.

پارچ

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پارچ در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب یک پارچ شکسته ببینید، یعنى از دوستان خود جدا مى‏شوید.

پارچه

برایت مى‏گوید: دیدن پارچه در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید که پارچه‏ى کتانى مى‏خرید، یعنى به زودى ازدواج مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که پارچه‏ى کتان مى‏فروشید، بیانگر داشتن روزهاى شاد است.
بیتون مى‏گوید: دیدن پارچه‏هاى گل‏دار در خواب، به این معنا است که فرصت‏هاى مناسب را از دست خواهید داد. مشاهده‏ى پارچه‏ى مخمل در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب پارچه‏ى مخمل قدیمى ببینید، به این معنا است که آدم متکبرى هستید و اگر در خواب ببینید که لباستان از جنس مخمل است، یعنى در زندگى به امتیازات بالایى دست مى‏یابید.

پارس کردن

برایت مى‏گوید: شنیدن پارس سگ در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب ببینید که سگى براى کمک به شما پارس مى‏کند، یعنى باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید.

پارک

برایت مى‏گوید: دیدن پارک در خواب بیانگر آشنایى با افراد جدید است. اگر خواب ببینید که در پارکى قدم مى‏زنید، بیانگر حضور در یک جشن است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود و همسرتان را در پارک ببینید، بیانگر داشتن زندگى آرام و راحت است. اگر در خواب پارک‏هاى متروک را مشاهده کنید، بیانگر آن است که براى مدتى زندگى سختى خواهید داشت.

پارو

بیتون مى‏گوید: گم کردن پارو در خواب، به این معنا است که براى رسیدن به اهدافتان تلاش بیهوده انجام مى‏دهید. اگر در خواب ببینید که پارو به دست دارید و یا پارویتان شکسته، به این معنا است که براى رفاه دیگران از تفریحات خود مى‏گذرید.

پاره کردن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که کاغذى را پاره مى‏کنید، یعنى باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى انجام دهید، پاره کردن نامه در خواب نشانه‏ى شنیدن خبر ناگوار است.

پاسبان

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پاسبانى را ببینید، بیانگر تغییر و تحولات ناخوشایند در زندگى است. فرار از دست پاسبان در خواب، نشان دهنده‏ى انجام کارهاى غیرقانونى است.

پاسپورت

برایت مى‏گوید: دیدن پاسپورت در خواب، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوب و یا رفتن به مسافرت است.

پاشنه‏ى پاى

محمد بن سیرین گوید: پاشنه پا در خواب، دلیل بر نظام کار و کسب مردم کند. اگر بیند که پاشنه پاى او بشکست، دلیل که به کارى مشغول شود که از آن پشیمانى حاصل شود.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که پاشنه پاى خود را مى‏برید و بخورد سباع و درنده مى‏داد، دلیل که آن چه به کسب حاصل کرده بخورد دشمنان دهد. اگر که پاشنه پاى او بیفتاد، دلیل که او را کار و کسب نباشد و درویش بیچاره گردد.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن پاشنه‏ى پا در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالى است. اگر در خواب ببینید که پاشنه‏ى پایتان زخمى شده، به این معنا است که عده‏اى قصد سوء استفاده از شما را دارند.

پاک نویس

بیتون مى‏گوید: پاک نویس نوشته‏اى در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که از انجام کارهایتان نتیجه‏ى مطلوبى به دست نمى‏آورید. اگر دخترى در خواب مشغول پاک نویس نامه‏اى باشد، یعنى بر سر موضوعى با نامزدش دچار اختلاف مى‏شود.

پالان

محمد بن سیرین گوید: پالان دیدن در خواب زن است. اگر بیند پالان داشت یا از شخصى به بها خرید، دلیل که زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند پالان بر پشت داشت، دلیل که مطیع و فرمانبردار زن شود و بر وى مستولى گردد. اگر بیند پالان از وى ضایع شد، دلیل است که زن از وى جدا شود و یا طلاقش دهد.
جابر مغربى گوید: اگر دید پالان پاکیزه نو داشت، دلیل است که زن مستور سازگارى بخواهد و از او خیر و منفعت یابد. اگر بیند پالان درشت و چرکین داشت، دلیل است که زنى از ستیزه روى و ناسازگار و از وى مضرت بیند.

پالتو

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پالتو در خواب، بیانگر آن است که عده‏اى با شما مخالفت مى‏کنند. اگر در خواب ببینید که پالتوى زیبایى به تن دارید، بیانگر رسیدن به خوشبختى است.

پانسمان

برایت مى‏گوید: دیدن پانسمان در خواب، نشانه‏ى رسیدن به ثروت است.

پانسیون

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پانسیون در خواب، بیانگر تغییر محل زندگیتان است.

پاییز

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى فصل پاییز در خواب، بیانگر آن است که از اختلافات دیگران به نفع خود سود مى‏برید. اگر دخترى خواب ببیند که در فصل پاییز ازدواج مى‏کند، به این معنا است که همسر دلخواه خود را پیدا مى‏کند.

پتو

بیتون مى‏گوید: دیدن پتوى تمیز در خواب، به معناى آن است که از بیمارى نجات پیدا مى‏کنید. دیدن پتوى کثیف در خواب، بیانگر آن است که یکى از اطرافیانتان به شما خیانت مى‏کند.

پختن گوشت

بیتون مى‏گوید: پختن گوشت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که شما آدم متکبرى هستید.

پخت و پز

بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب خود را مشغول پخت و پز ببیند، نشانه‏ى آن است‏ که در زندگى پشتیبانى ندارد و باید بیشتر مواظب فرزندانش باشد.

پدر

برایت مى‏گوید: دیدن پدر در خواب براى دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشترى انجام دهند و براى پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیرى خواهند شد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پدر خود را مرده ببینید، یعنى در کارهایتان دچار مشکل خواهید شد. اگر در خواب پدر یا مادر همسر خود را دیدید، یعنى با یکى از اطرافیانتان مشکل پیدا خواهید کرد.

پدربزرگ یا مادربزرگ

بیتون مى‏گوید: دیدن پدربزرگ یا مادربزرگ در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که سرانجام مشکلاتتان را حل خواهید کرد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با پدربزرگ یا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستید، دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد.

پدرخوانده

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پدرخوانده‏ى خود را غمگین و ناراحت دیدید، بیانگر آن است که دچار مشکلاتى مى‏شوید اما اگر او را شاد و خوشحال دیدید، یعنى روزهاى خوشى پیش رو خواهید داشت.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پدرخوانده هستید، به این معنا است که به مقام‏هاى بالایى دست پیدا خواهید کرد.

پدر روحانى

هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى پدر روحانى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات نامطلوب در زندگى است. شنیدن صداى موعظه‏ى پدر روحانى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که فردى قصد فریب شما را دارد.

پذیرفتن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیگران خواسته‏ى شما را مى‏پذیرند، به این معنا است که به مقامات بالایى دست پیدا مى‏کنید. پذیرفتن خواسته‏ى دیگران در خواب، به این معنا است که در اثر داشتن اراده ضعیف دچار شکست مى‏شوید.

پر

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید او را پرها است چون پر مرغ، دلیل که او را مهترى و بزرگى است به قدر پرها و بعضى از معبران گویند: پر دیدن به خواب، قوت و پناه است.
کرمانى گوید: اگر دید پرها داشت و مى‏پرید، دلیل است که به سفر رود و کارش نیکو شود. اگر بیند با خود پر مرغ داشت، دلیل است که به قدر آن وى را خیر و منفعت حاصل شود. اگر بیند پرهاى او بیفتاد، دلیل که از بزرگى و جاه بیفتد و مالش نقصان گردد.
برایت مى‏گوید: دیدن پرهاى سفید در خواب، بیانگر آن است که فکرهاى بیهوده در سر دارید. دیدن پرهاى سیاه در خواب، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که از پر براى تزیین استفاده مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پرهاى عقاب را ببینید، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. اگر خواب ببینید که پرهاى زیادى شما را احاطه کرده و نمى‏توانید حرکت کنید، به این معنا است که کارهاى سختى انجام مى‏دهید. اگر دخترى در خواب ببینید که بر روى کلاهش پرى قرار گرفته، به این معنا است که سعادت و خوشبختى در انتظار او است.

پرتره

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب به یک پرتره‏ى زیبا نگاه کنید، بیانگر خیانت و بى‏وفایى است.

پرتقال

برایت مى‏گوید: دیدن پرتقال در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب ببینید که از درخت پرتقال مى‏چینید، به این معنا است که شادیتان به غم مبدل مى‏شود.
بیتون مى‏گوید: خوردن پرتقال در خواب، بیانگر به خطر افتادن سلامتى است. اگر دخترى در خواب ببیند پرتقالى به دست دارد، به این معنا است که همسرى به دلخواه خود پیدا مى‏کند. خریدن پرتقال در خواب، بیانگر آن است که در عشقتان موفق نمى‏شوید. اگر در خواب خود را مشغول فروختن پرتقال ببینید، بیانگر روابطى پاک و صمیمى با افراد است. اگر در خواب مشغول پوست گرفتن پرتقال باشید، به معنى جدایى از نزدیکانتان است.

پرتگاه

بیتون مى‏گوید: افتادن از لبه‏ى پرتگاه یا ایستادن بر لبه‏ى پرتگاه، بیانگر آن است که دچار بدبختى و یأس خواهید شد.

پرتو نور

بیتون مى‏گوید: صحبت از پرتو نور در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که از لحاظ روحى دچار آشفتگى خواهید شد.

پرچم

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پرچم کشور خودتان را ببینید، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. علامت دادن با پرچم در خواب، به این معنا است که موضوعى آبروى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: برافراشته کردن پرچم در خواب،نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببینید پرچم را پایین مى‏آورید، نشانه آن است که پى به اشتباهات خود خواهید برد. دیدن پرچم سیاه در خواب، نشانه‏ى توطئه‏ى دشمنان است.

پرچمدار

بیتون مى‏گوید: دیدن پرچمدار در خواب، به این معنا است که نسبت به یکى از نزدیکان احساس حسادت مى‏کنید. اگر در خواب خود را پرچمدار گروهى مى‏بینید، به این معنا است که مشغول انجام کار مشکلى هستید.

پرچین

بیتون مى‏گوید: دیدن پرچین در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى و سعادت است. اگر در خواب مشاهده کنید در بوته‏هاى خار کنار پرچین گیر کرده‏اید، به معناى آن است که عده‏اى مانع از موفقیت شما مى‏شوند. اگر دخترى در خواب ببیند که نامزدش کنار پرچین ایستاده است، بیانگر آن است که به زودى ازدواج مى‏کند.

پرخاش

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید به دیگران پرخاش مى‏کنید، بیانگر آن است که به خاطر رفتار بدتان اطرافیان از شما دورى مى‏کنند. اگر در خواب دیگران به شما پرخاش کنند، به این معنى است که در دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید.

پرداخت (پول)

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به کسى پول مى‏دهید، به این معنا است که به ثروت فراوانى خواهید رسید. اگر در خواب ببینید که کسى به شما پولى مى‏دهد، بیانگر زیان و ضرر مالى است.

پرده

محمد بن سیرین گوید: هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است و ترس و بیم در کارها. اگر پرده بر در سرایى بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم.
جابر مغربى گوید: پرده‏ى نو پادشاه را نیکو است و رعیت را بد بود و پرده‏ى کهنه به همه حال نیکو نباشد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پرده در خواب، بیانگر آن است که با افراد خودخواهى ملاقات مى‏کنید. اگر در خواب پرده‏هاى کثیف و پاره را دیدید، بیانگر اختلاف و مشاجره است. مشاهده‏ى پرده‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگى به مادیات مى‏پردازید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که پرده‏ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به این معنا است که همسرى ثروتمند پیدا خواهد کرد.

پرستارى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پرستارى را مشاهده کنید که از شما مراقبت مى‏کند، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشغول پرستارى از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى‏یابید، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به این معنا است که شغل مناسبى به دست خواهد آورد.

پرستو

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پرستو داشت، یا کسى به وى داد، دلیل که با کسى که از او جدا شده است، مؤانست گیرد و در مقام او قرار مى‏گیرد. اگر بیند پرستو را بکشت یا از دست بیفکند، دلیل که با کسى که مؤانست دارد جدایى جوید و دور شود.
کرمانى گوید: دیدن پرستو در خواب، مردى توانگر با خرد است. اگر پرستو ماده بیند، زنى توانگر با خرد است. اگر بیند پرستو از وى بپرید، دلیل که از مردى توانگر جدا گردد. اگر بیند پرستو در دست او بمرد، دلیل که یار او بمیرد و رنج و اندوه بیند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند پرستویى را فراگرفت، دلیل که از غم‏ها فرج یابد و از ترس و بیم ایمن گردد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پرستو در خواب، بیانگر داشتن زندگى آرام است. اگر در خواب پرستویى مرده یا زخمى ببینید، دلالت بر غم و ناراحتى دارد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب پرواز پرستویى را ببینید، یعنى در عشقتان موفق مى‏شوید. شنیدن صداى پرستو در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوش است.

پرگار

بیتون مى‏گوید: استفاده از پرگار به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار اشتباه مى‏شوید.

پرنده

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پرنده داشت و از دست او بپرید و دیگر بار به دست او آمد، دلیل که حاجت او روا شود. اگر بیند پرید، دلیل که بعضى از مال او برود.
برایت مى‏گوید: دیدن پرندگان در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است. اگر پرنده‏اى را ببینید که بر روى تخم خود نشسته، به این معنا است که به اهدافتان مى‏رسید.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پرندگان زیبا در خواب، بیانگر رسیدن به سعادت است. اگر در خواب پرنده‏اى را در حال پرواز دیدید، یعنى اوضاع نابسامانى خواهید داشت. اگر در خواب پرنده‏ى زخمى دیدید، به این معنا است که دچار اشتباهى مى‏شوید. دیدن پرندگان نوروزى در خواب، بیانگر معاملات سودآور است. اگر در خواب پرنده‏ى نوروزى مرده‏اى دیدید، نشانه‏ى جدایى از دوستان است.

پرواز کردن

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند چون مرغ از جایى به جایى مى‏پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندى و پریدن وى از زمین بلندى و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان مى‏رفت، دلیل که او را مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند از جانب قبله بپرید و باز به جاى خویش آمد، بى‏پر همى پرید، دلیل که از حال خود بگردد. اگر بیند از بام خویش به بامى دیگر مى‏پرید، دلیل که زن را طلاق دهد و زنى دیگر خواهد یا کنیزکى خرد.
کرمانى گوید: اگر دید به آسمان بپرید، دلیل که حج کند. اگر دید از سراى خود به سراى مجهول بپرید، دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند. اگر بیند پرها داشت، لیکن به خلاف پر مرغان، دلیل که بیمار شود و به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد. اگر دید از جایى به جایى پرواز نمود، دلیل که سفر نماید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: پریدن در خواب بر پنج وجه است. اول: سفر. دوم: حج. سوم: بزرگى. چهارم: تغییر حال. پنجم: بیمارى و مرگ.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بال و پر دارید و پرواز مى‏کنید، بیانگر گرفتارى و دردسر است. پرواز با هواپیما در خواب، نشانه‏ى ناامیدى و یأس است. پرواز با بالن در خواب، نشانه‏ى آن است که به یکى از اهدافتان مى‏رسید. اگر در خواب ببینید که هنگام پرواز سقوط مى‏کنید، یعنى روزهاى سختى پیش رو دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در نزدیکى زمین مشغول به پرواز هستید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب بر فراز جاهاى ویران پرواز کنید، نشان‏دهنده‏ى بدبختى است. اگر دخترى در خواب ببیند که هنگام پرواز به او آسیب مى‏رسد، به این معنا است که عده‏اى در تلاش‏اند تا او به اهدافش نرسد.

پروانه

محمد بن سیرین گوید: پروانه در خواب، مردى ضعیف و نادان است که خود را به نادانى در هلاک اندازد.
کرمانى گوید: اگر بیند پروانه از پس پشت او بپرید و آن کس او را نگرفت، دلیل که به کنیزکى دوشیزه دست دراز کند و از او مضرت نرسد. اگر بیند پروانه را بکشت یا در دست او هلاک شد، دلیل که فرزندش هلاک شود.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى پروانه در خواب، بیانگر آشنایى با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر در خواب ببیند که پروانه‏اى گرفته‏اید، به این معنا است که دچار خیانت مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: دیدن پروانه میان گل‏ها، بیانگر پیروزى است. دیدن پروانه‏ها در حال پرواز، به این معنا است که از حال دوستانتان اطلاع پیدا مى‏کنید.

پرونده

برایت مى‏گوید: دیدن پرونده در خواب، به این معنا است که درگیر اختلاف شده و دچار آشفتگى روحى مى‏شوید.

پرهیزکار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در زندگى پرهیزکار هستید، به این معنى است که به تمام اهدافتان مى‏رسید.

پرى

محمد بن سیرین گوید: پرى به خواب دیدن، اگر خوشخوى و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند، اگر پرى را مرده بیند، کار او شوریده شود. اگر با پرى جنگ مى‏کرد، دلیل که کار او آشفته شود.
کرمانى گوید: پریان بعضى مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه کافر باشند، دیدار ایشان دیار دشمن و ادبار و اندوه است.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر به خواب دید که در میان پریان است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک بود. اگر بیند پرى او را در گردن گرفت و مى‏رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگى بود. اگر بیند پرى او را از گردن بینداخت، از جاه و بزرگى بیفتد. اگر بیند پریان با او به لطف سخن مى‏گفتند، دلیل که کارش نیکو شود. اگر پرى را در جامه‏ى نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پرى را در خانه بد بیند، حالش بد شود. اگر بیند پرى او را چیزى داد، از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و اقبالش زیادت شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پرى در خواب بر پنج وجه است. اول: دوستى عزیز. دوم: بخت و دولت. سوم: کارى که دارد از او کامرانى یابد. چهارم: بزرگى و حشمت. پنجم: خبر دروغ و کارهاى باطل است.
بیتون مى‏گوید: دیدن پرى در خواب، بیانگر رسیدن به سعادت و خوشبختى است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب چند پرى را دیدید که دور شما مى‏گردند، یعنى در انجام یکى از کارهایتان دچار شک و تردید شده‏اید. اگر خواب ببینید که چند پرى از شما دورى مى‏کنند، به این معنى است که احتمالا موضوعى شما را ناراحت خواهد ساخت.

پرى دریایى

بیتون مى‏گوید: بیرون آمدن چند پرى دریایى از دریا، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر در خواب چند پرى دریایى را ببینید که در دریا مشغول بازى و آب تنى هستند، بیانگر افراط در لذت‏هاى جسمى است. اگر دخترى در خواب خود را به شکل یک پرى دریایى بیند، یعنى به خاطر زیبایى خود دچار غرور خواهد شد.
برایت مى‏گوید: دیدن پرى دریایى زیبا در خواب، بیانگر وقوع پیشامدهاى غیرمترقبه است. اگر در خواب چند پرى زشت را مشاهده کنید، یعنى در انجام کارها دچار مشکل مى‏شوید.

پریدن

بیتون مى‏گوید: پریدن از چیز بلندى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که با تلاش زیاد به اهداف خود مى‏رسید. اگر در خواب مشاهده کنید که در حین پریدن به زمین مى‏افتید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

پریشانى

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که موضوعى باعث پریشانى شما شده است، بیانگر وقوع پیشامدهاى ناگوار است. دیدن پریشانى و ناراحتى دیگران در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

پزشک

برایت مى‏گوید: دیدن پزشک در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب ببینید که پزشک شده‏اید، به این معنى است که براى رسیدن به اهدافتان تلاش بسیارى مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که با پزشکى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که کارهایتان با موفقیت به انجام مى‏رسند.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببینید که بیمار است و به پزشک مراجعه مى‏کند، به این معنا است که مى‏تواند بر ناراحتى‏هاى خود غلبه کند.

پزشکى قانونى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در پزشکى قانونى حضور دارید و جسدها را نگاه مى‏کنید، به معنى آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما شده است. مراجعه به پزشکى قانونى در خواب، نشان‏دهنده‏ى شنیدن خبر مرگ یکى از اطرافیان است.

پژواک

بیتون مى‏گوید: شنیدن پژواک صداى کسى در خواب، بیانگر آن است که روزهاى بدى پیش رو دارید.

پستان

کرمانى گوید: اگر مردى بیند که پستان مردى مى‏مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان مى‏خورد، دلیل که کار دنیا بر وى بسته شود.
جابر مغربى گوید: پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وى. اگر زنى بیند پستان او بریده است، دلیل که دخترش بمیرد. اگر مردى بیند که بریده است، زنش بمیرد. اگر زنى بیند در زیر پستان، پستانى دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر مى‏خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزندان. دوم: دختران. سوم: خادمان. چهارم: دوستان. پنجم: برادران.

پستان‏بند

محمد بن سیرین گوید: پستان‏بند دیدن در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروایى بود و مردان را زخم تازیانه و غم و اندیشه بود. اگر زنى بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد. اگر زنى بیند که پستان‏بند داشت، دلیل بود که مال و نعمت یابد و شادمان گردد. اگر مردى بیند، دلیل بر خذلان و نامرادى از همگان است.

پستان حیوانات شیرده

بیتون مى‏گوید: دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید.

پستچى

برایت مى‏گوید: دیدن پستچى در خواب، نشانه‏ى شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید که با یک پستچى برخورد مى‏کنید، بیانگر شنیدن اخبار مهم و شادى بخش است.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با پستچى مشغول صحبت هستید، به این معنا است که آبروى شما در خطر است. اگر در خواب ببینید که پستچى از جلوى خانه‏تان عبور مى‏کند، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

پستخانه

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به دنبال پستخانه‏اى هستید، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است.
بیتون مى‏گوید: دیدن اداره‏ى پست در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناخوشایند است.

پستى و فرومایگى

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آدم پستى هستید، به این معنى است که براى رسیدن به هدفتان دچار مشکلى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که دیگران شما را پست مى‏خوانند، بیانگر دعوا و مشاجره با دوستان است.

پسر

برایت مى‏گوید: دیدن پسر خودتان در خواب، نشانه‏ى آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر مادرى در خواب ببیند که خطرى پسرش را تهدید مى‏کند، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشد بیمارى او را تهدید مى‏کند.

پشت

محمد بن سیرین گوید: پشت در خواب دیدن، مردى بود که از او قوت و یارى و پناه طلبد. اگر بیند پشت او بشکست، دلیل است آن کس که پشت و پناه او بود، از دنیا رحلت کند. اگر بیند که زخمى به پشت او رسیده، دلیل است که رنجى و آفتى بر کسى رسد که پشت و استظهار او بود.
جابر مغربى گوید: پشت دشمن به خواب دیدن، ایمنى بود از شر دشمن و دیدن پشت زن، دلیل برگشتن دنیا است.
اسمعیل اشعث گوید: پشت به خواب دیدن، برادر بود. اگر بیند که پشت او بشکست، دلیل که برادرش بمیرد. اگر بیند پشت او همى درد مى‏کرد، دلیل است که وى را از برادر یا از مهتر غم و اندوه رسد. اگر بیند که به سبب علتى پشت او را داغ کردند، دلیل است بر صلاح دین و دنیاى وى. اگر بیند که پشت به دیوار داد، دلیل است که به سفر رود و مال حاصل کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: پشت به خواب دیدن بر دوازده وجه است. اول: قوت. دوم: برادر دینى. سوم: یار. چهارم: پادشاه. پنجم: وزیر. ششم: حجت. هفتم: پدر. هشتم: برادر. نهم: پسر. دهم: مال. یازدهم: یارى دادن. دوازدهم: جد پدر. معبران گفته‏اند: دیدن پشت، کافران را ایمان بود و فاسقان را توبه و جادو را اسلام و منافق را اخلاص.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پشت خود در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوشایند است. اگر در خواب پشت کسى را لخت ببینید، یعنى خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب کسى پشتش را به شما بکند، به این معنا است که دشمناتان مى‏کوشند تا به شما صدمه برسانند.

پشت بام

هانس کورت مى‏گوید: دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است. سقوط از پشت بام در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دچار مشکلى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که در پشت بامى خوابیده‏اید، به این معنا است که دشمنانتان نمى‏توانند به شما آسیب برسانند.

پشت سر (عقب)

برایت مى‏گوید: اگر در خواب پشت سر یک زن باشید، یعنى اخبار مهمى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب پشت سر یک مرد باشید، به این معنا است که دچار گرفتارى مى‏شوید. اگر پشت سر یک بچه باشید، بیانگر آن است که از گزند دشمنان در امان مى‏مانید.

پشتى

برایت مى‏گوید: دیدن پشتى در خواب، نشانگر آن است که حقایق را قبول خواهید کرد. اگر خواب ببینید که بر روى پشتى نشسته‏اید، نشانه‏ى آن است که از شنیدن حقایق ناراحت مى‏شوید.

پشم

محمد بن سیرین گوید: پشم در خواب دیدن از همه وجهى، مال حلال و روزى بود و پشمى که بافته نباشد، بهتر بود و نیکوتر. اگر بیند که پشم داشت یا کسى بدو داد یا بخرید یا به موقع خویش است، دلیل است که به قدر آن او را مال حاصل شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که پشم از خویشتن دور همى انداخت، دلیل است که مال خود را تلف کند. اگر بیند که پشم را همى سوخت، دلیل است که مال خود را هزینه کند. اگر بیند که بر تن او جامه‏ى پشمین است، دلیل که او را مال از زنان حاصل شود. اگر بیند جامه‏ى پشمین یا پنبه یا بسترى از پشم داشت، دلیل که زنى توانگر بخواهد.
جابر مغربى گوید: پشم اشتر در خواب، مال بود از قبل پادشاه و معبران گویند میراث بود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پشم در خواب، بیانگر آن است که از موقعیت‏هاى به دست آمده به صورت مطلوبى استفاده خواهید کرد. اگر در خواب لباس پشمى کثیفى بپوشید، به این معنا است که دنبال شغل مناسبى براى خود هستید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پشمى را قیچى مى‏کنید، بیانگر رسیدن به ثروت فراوان است.

پشه

محمد بن سیرین گوید: پشه، مردى ضعیف و خوار و ناکس است، و کارى اندک و حقیر کند. اگر بیند با پشه جنگ مى‏کرد، دلیل که با مردى ضعیف خصومت کند. اگر بیند پشه به گلوى او فرو شد، دلیل که با مردى حقیر به کار حقیر مشغول شود و از او اندک چیزى بدو رسد. اگربیند پشه‏ى بسیار بر تن او جمع شدند و او را مى‏گزیدند، دلیل که بر زبان مردم عوام افتد و از ایشان به وى مضرت رسد، زیرا که پشه خون مردم را مى‏مکد. اگر بیند پشه در گوش یا در بینى او فرو شد و از او رنج و گزند یافت، دلیل که از مردم ضعیف بدو رنج رسد و گزند.
کرمانى گوید: اگر بیند که پشه بسیار به خانه‏ى او در آمدند، دلیل او را غم و اندوه رسد. اگر بیند که پشه‏گان غلبه کردند و در خانه‏ى او جمع شدند، دلیل که بر دشمن ضعیف ظفر یابد. اگر بیند که پشه در بینى او شد و بیرون نیاید،دلیل که در محنت و بلا گرفتار شود.
برایت مى‏گوید: دیدن پشه در خواب، بیانگر آن است موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏گردد. اگر خواب ببینید که پشه شما را گزیده، یعنى دشمنى به شما آسیب مى‏رساند.
بیتون مى‏گوید: کشتن پشه در خواب، بیانگر رسیدن به ثروت است.

پل

محمد بن سیرین گوید: پل در خواب پادشاه یا مردى بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند.
کرمانى گوید: پل در خواب تأویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند. اگر دید بنایى بر پل مى‏نهاد و عمارت مى‏کرد، دلیل که ولایت و شاهى یابد و مال بسیار او را جمع شود. قوله تعالى: «و القناطیر المقنطرة من الذهب». (آل عمران، ۱۴).
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردى است که همه‏ى مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند. دوم: پادشاه. سوم: نیکویى و کامرانى یافتن. چهارم: مال بسیار حاصل کردن. اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهى حال پادشاه و نقصان ملک او.
برایت مى‏گوید: دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادى نصیبتان مى‏شود. اگر در خواب ببینید که از پلى مى‏گذرید، یعنى خطرى شما را تهدید مى‏کند که باید بیشتر مواظب خود باشید. افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است. اگر خواب ببینید که پلى قدیمى پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید، نشانه‏ى آن است که براى انجام کارى خود را به خطر مى‏اندازید.
بیتون مى‏گوید: دیدن پل شکسته و ویران در خواب، نشان‏دهنده‏ى ناامیدى و یأس است.

پلکان

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب از پله‏ها بالا بروید، بیانگر رسیدن به خوشبختى است اگر در خواب از پله‏ها پایین بیایید، نشانه‏ى آن است که در یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید. افتادن از پله‏ها در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از پله برقى استفاده مى‏کنید، یعنى براى رسیدن به هدف خود باید سخت تلاش کنید.

پلنگ

محمد بن سیرین گوید: پلنگ در خواب، دشمن قوى و توانا بود. اگر بیند که با پلنگ جنگ مى‏کرد، دلیل که با دشمن خود خصومت کند و خصم را ظفر و غلبه بود، یعنى اگر پلنگ بر وى غالب شد، دشمن بر وى غالب گردد. اگر او بر پلنگ غالب شد، او بر دشمن غالب گردد. اگر بیند گوشت پلنگ همى خورد، دلیل که در جنگ و خصومت افتد، لیکن مظفر گردد و شرف و بزرگى یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند بر پلنگ نشست، دلیل است بر عز و جاه وى و دشمن را شکست دهد. اگر بیند با پلنگ جنگ مى‏کرد و هیچ کدام بر یکدیگر ظفر نیافتند، دلیل که از پادشاه ترسى عظیم بدو رسد، یا بیمارى صعب یابد و بعد از آن شفا یابد. اگر بیند شیر پلنگ را همى خورد، دلیل که از دشمن ترسى بدو رسد و سرانجام ایمن شود. اگر بیند پوست پلنگ یا استخوان یا موى او را فراگرفت، یا کسى بدو داد، دلیل که از مال دشمن به قدر آن، چیزى بیابد. اگر بیند پلنگى را بکشت، دلیل که از اسلام روى بگرداند و در او هیچ خیر نباشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پلنگ در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن قوى. دوم: مال یافتن از دشمن. سوم: ترس از پادشاه.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پلنگ به طرف شما حمله مى‏کند، به این معنا است که در اثر اشتباهى دچار مشکل مى‏شوید. مشاهده‏ى پوشت پلنگ در خواب، بیانگر آن است که دشمنان به شما ضرر مى‏رسانند. اگر در خواب پلنگى را در قفسى ببینید، یعنى با زیرکى توطئه‏ى دشمنان را بر ملا مى‏سازید.

پلیس

برایت مى‏گوید: دیدن پلیس در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشید تا دچار اشتباه نشوید. اگر خواب ببینید که پلیسى به شما کمک مى‏کند، نشانه‏ى آن است که با آگاهى اتفاق بدى را از خودتان دور مى‏کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پلیسى شما را دستگیر کند، به معناى پیشامدهاى ناگوار است و اگر خواب ببینید بدون آن که مرتکب جرمى شده باشید پلیس شما را دستگیر مى‏کند، نشان‏دهنده‏ى پیشرفت در کارهایتان است.

پماد

برایت مى‏گوید: دیدن پماد در خواب، بیانگر داشتن سلامت کامل است.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب پماد درست کند، یعنى در کارهایش موفق است.

پنبه

محمد بن سیرین گوید: پنبه به خواب مال حلال است به قدر آن که دیده بود و پنبه دانه به خواب، دلیل بر مال است که آسان به دست آورد بى‏رنج و تعب.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پنبه به خواب بر سه وجه است. اول:حلال. دوم: منفعت. سوم: سر بودن.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مزرعه‏ى پنبه‏اى ببینید، یعنى به مقامات بالایى دست پیدا مى‏کنید. دیدن پنبه در خواب، بیانگر داشتن اوقاتى دلپذیر است. دیدن پنبه در خواب براى تجار، بیانگر سود مالى و براى کشاورزان به دست آوردن ثروت است.

پنجره

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پنجره در خواب، نشانه‏ى آن است که در انجام بعضى از کارهایتان موفق نمى‏شوید. دیدن پنجره‏اى شکسته در خواب، نشانه‏ى آن است که براى مدتى دچار یأس و ناامیدى مى‏گردید. اگر در خواب ببینید که بر لبه‏ى پنجره نشسته‏اید، دچار اشتباه مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن پنجره‏اى باز در خواب، نشانه‏ى آن است که موفقیت‏هاى بسیارى پیش رو دارید. دیدن پنجره‏اى بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است. اگر خواب ببینید که از پنجره به طرف بیرون پریده‏اید، ببیانگر بروز اختلافات است.

پند دادن

محمد بن سیرین گوید: اگر مردى بیند که کسى او را پند مى‏داد، که در آن پند، او را صلاح دین و رستگارى آخرت بود، دلیل کند بر بشارتى که در آن خیر دین و دنیاى او بود. اگر به خلاف بیند، دلیل بر فساد و تباهى دین و دنیاى او بود.
جابر مغربى گوید: پند دادن کسى در خواب، اگر در آن صلاح دین است، نیک است و پند دهنده فرشته‏ى مقرب است، که بشارت دهد صاحب خواب را به خیرات، که بدو خواهد رسید، تا شکر آن به جاى آورد و پند دادنى که در آن فساد دین است، پنددهنده‏ى آن دیو رجیم است، که او را خبر مى‏دهد از فساد کار او و توبه باید کردن و به خدا بازگشتن، تا او را از شر و فساد نگاه دارد و از عذاب حق تعالى رسته گردد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که احتیاج دارید کسى شما را نصیحت کند، یعنى در کارهایتان دچار مشکل شده‏اید. اگر در خواب کسى شما را نصیحت کرد، بیانگر آن است که به مقامات بالایى دست پیدا مى‏کنید. اگر زنى خواب ببیند که او را نصیحت اخلاقى مى‏کنند، یعنى با یکى از دوستانش اختلاف پیدا مى‏کند.

پنهان

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خود را پنهان مى‏کنید، بیانگر آشفتگى روحى شما است. اگر دخترى در خواب چیزى را پنهان کند، یعنى مورد اتهام دیگران قرار مى‏گیرد.

پنیر

محمد بن سیرین گوید: پنیر به خوب، اگر خشک باشد، مال اندک است که از سفر حاصل شود بیننده را و پنیر تر، مال بسیار است. که در شهر به دست آید.
جابر مغربى گوید: پنیر تر مال و نعمت است که به آسانى بیابد و پنیر خشک سفرى است با اندک منفعت. اگر کسى به خواب بیند نان با پنیر مى‏خورد، دلیل که در سفرى او را مالى اندک با غم و اندوه حاصل شود و بعضى از معبران گویند علتى بدو رسد، لکن از آن زود خلاص شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پنیر در خواب، بیانگر داشتن زندگى آرام و لذتبخش است. اگر خواب ببینید که پنیر مى‏خورید، یعنى براى مدتى دچار گرفتارى و یأس مى‏شوید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در کارخانه‏هاى پنیرسازى کار مى‏کنید، بیانگر داشتن لحظات شادى بخش است. اگر در خواب پنیر فاسدى بخورید، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

پوست

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: پوست تن مردم در خواب، آرایش و کدخدایى مردم است.
محمد بن سیرین گوید: اگر پوست مردم سترد مال و برکت است. اگر کسى پوست تن خود را برخاسته دید، دلیل که سر و راز وى گشاده شود و مال او تلف شود. اگر پوست تن خود را کبود یا سیاه دید، دلیل که غمگین شود. اگر دید پوست پایش روشن بود، دلیل که کارش خاسته شود.
کرمانى گوید: پوست همه‏ى چهارپایان به خواب دیدن مال است و پوست شتر میراث است از مردى بزرگ و پوست گوسفند، صاحب را روزى است. اگر پوست درخت سبز دید، خداوندش روزه‏دار است. اگر دید که پوست از مسلوخ باز گردد، دلیل که از آن کس بدو منسوب است، مالى بستاند. اگر دید سرایى بنا کرد از بهر پوست باز کردن، دلیل که اگر آن کس قصاب بود در سراى او دیوار نهند. اگر معلم بود، بر کودکان ستم کند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که پوست گاوى باز مى‏کرد، دلیل که آن کس شغل‏هاى کهن و چیزهاى تباه شده را به سلاح باز آورد و از جهت پادشاهى میانجى کند و چون امیران و بزرگان لشگر پادشاه خلاف کند در کارهاى بسیار.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پوستتان زرد است، یعنى مسأله‏اى موجب ترس شما شده است. اگر در خواب پوست نرمى را لمس کنید، یعنى با جدیت به انجام کارهایتان مى‏پردازید. کندن پوست حیوانات، نشانه‏ى خوشبختى است. اگر از پوست حیوانات طبلى درست کنید، نشانگر شنیدن اخبار مهم است. اگر در خواب ببینید که پوست حیوانات را جایى آویزان یا پهن کرده‏اید، بیانگر داشتن اوقات خوش و دلنشین است.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پوست حیوانات در خواب، بیانگر آن است که در اثر انجام کارى به ثروت مى‏رسید. دیدن پوست میوه در خواب، به این معنا است که از انجام کارهاى سخت خسته شده و به دنبال جایى آرام براى استراحت مى‏گردید.

پوشاک

بیتون مى‏گوید: دیدن لباس‏هاى تمیز و پاکیزه در خواب، بیانگر رسیدن به رفاه و سعادت است. دیدن لباس‏هاى پاره و کثیف در خواب، بیانگر آن است که دشمنان قصد صدمه به شما را دارند.

پول

برایت مى‏گوید: دیدن پول در خواب، بیانگر آن است که به خاطر موضوعى مجبور به پول خرج کردن مى‏شوید. دیدن پول خارجى در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارهاى خطرناک است و پیدا کردن پول در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که در مقابل مشکلات مقاومت مى‏کنید. گم کردن پول در خواب، نشانه‏ى بدشانسى در انجام یکى از کارهایتان است. اگر خواب ببینید کسى براى شما حواله‏اى پولى فرستاده، یعنى هدیه‏اى دریافت خواهید کرد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب به کسى پول مى‏دهید، به این معنى است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار بدبختى نشوید. شمردن پول در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. دیدن پول تقلبى در خواب، نشانه‏ى دعوا و مشاجره است. دیدن پول خرد در خواب، بیانگر انجام کارهاى سخت است. اگر در خواب ببینید که پولى مى‏دزدید، یعنى روزهاى سختى پیش رو دارید. اگر در خواب از کسى پول مى‏گیرید، یعنى دچار بدشانسى مى‏شوید و اگر به کسى پول قرض بدهید، یعنى در انجام کارى به پول نیاز دارید.

پونز

بیتون مى‏گوید: دیدن پونز در خواب، نشان‏دهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل مى‏شوید. اگر زنى در خواب مشغول استفاده از پونز باشد، بیانگر آن است که بر توطئه دشمنان غلبه پیدا مى‏کند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمى کند، یعنى دست به کارهاى ناشایست مى‏زند.

پى

محمد بن سیرین گوید: پى در خواب، جمع کننده حال و کار او است. اگر به خواب بیند که پى بر اندام او خشک شد یا یکى است، دلیل که دوستى که جمع‏کننده کار و حال او بود، از او غایب شود، یا از دنیا رحلت کند. اگر بیند پى‏ها بر تن او خشک شدند، دلیل که از دوستان مفارقت جوید.
کرمانى گوید: پى‏هاى تن، دلیل بر خویشان و اهل بیت است. اگر بیند پى‏هاى او درشت و قوى بودند، دلیل که خویشان و اهل بیت او بدحال و ضعیف شود.

پیاده‏روى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب، در مکانى زیبا مشغول قدم زدن باشید، بیانگر آن است که ثروتى به دست مى‏آورید. اگر خواب ببینید هنگام شب مشغول پیاده‏روى هستید، به این معنا است که به اهداف خود نمى‏رسید.

پیاز

کرمانى گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت،و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، سریعا خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده‏ى خواب مصلح نباشد، دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وى سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خداى تعالى بازگردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: پیاز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام. دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانى در کارها.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پیاز در خواب، به این معنا است که دشمنان از موفقیت شما ناراحت مى‏شوند. اگر در خواب خود را مشغول پوست کندن پیاز دیدید، یعنى در یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن پیاز قرمز در خواب، نشانه‏ى نومیدى است. خوردن پیاز در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهایتان است.

پیاله

محمد بن سیرین گوید: پیاله در خواب کنیزک است، که با وى عشرت و طرب کند. اگر بیند از پیاله آب یا گلاب مى‏خورد، دلیل که با کنیزکى به حلال جمع شود و از وى فرزند مصلح بیاورد. اگر بیند که آن گلاب یا آب از پیاله بریخت، دلیل که فرزند وى بمیرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: پیاله در خواب بر دو وجه باشد. اول: کنیزک. دوم: خادم.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پیاله‏ى عشاء ربانى را دیدید، یعنى موضوعى شما را بسیار ناراحت مى‏کند و اگر در خواب پیاله‏ى عشاء ربانى را شکسته دیدید، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان اعتماد به نفش کافى را ندارید.

پیام

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید کسى براى شما پیغامى مى‏فرستند، بیانگر اتفاقات خوشایند در زندگیتان است. اگر در خواب، شما براى کسى پیامى فرستادید، به این معنا است که براى مدتى دچار مشکل مى‏شوید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب تلگرافى به دستتان رسید، نشان‏دهنده‏ى آن است که اوقات خوشى را پیش رو دارید.

پیانو

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پیانو در خواب، به این معنا است که روزهاى شادى پیش رو دارید. شنیدن صداى پیانو، بیانگر موفقیت در کارهایتان است. دیدن یک پیانوى شکسته در خواب، بیانگر آن است که براى مدتى دچار غم و اندوه مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پیانو خریدارى کرده‏اید، به این معنا است که شما در زندگى انسان موفقى هستید. اگر در خواب مشغول نواختن پیانو باشید، بیانگر آن است که کار اشتباهى را انجام مى‏دهید.

پیپ

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى پیپ در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک پیپ قدیمى ببینید، یعنى دچار زیان مالى خواهید شد. کشیدن پیپ در خواب، بیانگر آن است که یکى از دوستان قدیمیتان را مى‏بینید.

پیچ

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب پیچ ببینید، بیانگر انجام کارهاى مشکل است. اگر در خواب پیچ زنگ‏زده‏اى را دیدید، یعنى در انجام یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید که باعث ناراحتى شما مى‏گردد.

پیچک

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید پیچکى روى درختى روییده است، بیانگر سود مالى است. مشاهده‏ى پیچک خشک شده در خواب، نشانه‏ى آن است که از موضوعى ناراحت مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن پیچک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب پیچکى بر روى دیوار ببینید، نشانه‏ى آن است که به حرف‏هاى خود پایبند هستید.

پیچ و خم

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در کوچه‏هاى پر پیچ و خم قدم مى‏زنید، یعنى براى مدتى مشکلات گریبان گیرتان مى‏شود. اگر در خواب پیچ و خم شاخه‏هاى درختان را ببینید نشانه‏ى به دست آوردن ثروت و داشتن اوقات خوش است.

پیراهن

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: پیراهن سفید در خواب دیدن، مرد است و بعضى از معبران گویند: پیراهن زن است و دلیل حال و کار او است در کسب معیشت. اگر بیند پیراهن نو و فراخ پوشیده است، دلیل است بر صلاح کار و نیکویى احوال. اگر بیند پاره‏اى از پیراهن او دریده است، تأویلش میانه است در نیکى و بدى.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند پیراهن نو پوشیده است، دلیل که به ظاهر نیکو است و به باطن بد. اگر بیند پیراهن و شلوارش جمله چرکین است و کهن، دلیل است که اگر توانگر است، درویش شود و در غم و اندوه گرفتار شود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که پیراهن نو و فراخ پوشیده داشت، دلیل که عیش بر وى فراخ شود. اگر بیند پیراهن تنگ است، دلیل که عیش بر وى تنگ گردد. اگر دید پیراهن بى‏گریبان است و بى‏آستین و یک درز است پوشیده، دلیل که اجلش نزدیک باشد. اگر بیند پیراهن دراز داشت، دلیل که کارش بد شود. اگر بیند پیراهن دریده پوشیده، دلیل که کارش پراکنده شود و رازش آشکار شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پیراهن در خواب، چون نو و فراخ است، دلیلش بر شش وجه است. اول: دیدن مردم. دوم: ستر. سوم: عیش خوش. چهارم: ریاست. پنجم: رامش و خرمى. ششم: بشارت.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پیراهن خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که به یکى از اهدافتان نمى‏رسید. اگر در خواب پیراهن پاره و کثیفى ببینید، یعنى بیمارى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پیراهن خواب پوشیده‏اید، نشانه‏ى وقوع پیشامدهاى ناگوار است. اگر خواب ببینید که پیراهنتان را مى‏شورید، یعنى در یک جمع دوستانه قرار مى‏گیرید.اگر زنى خواب ببیند که یک پیراهن مردانه به تن کرده، یعنى اقبال و شانس پیش روى او است.

پیر شدن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید پیر شده و محاسن او سفید گشته، دلیل که عز و شرف یابد. اگر پیرى مجهول را بیند که خرم و شادمان است، دلیل که از دوستى مرادهاى او برآید و از غم برهد. اگر پیرى معروف را بیند که خرم و شاد است، دلیل که از او چیزى بدو رسد. اگر او را غمگین دید، دلیلش به خلاف این است.
جابر مغربى گوید: اگر پیرى بیند که جوان شد، دلیل که در عز و بزرگى او نقصان باشد و در دنیا مغرور شد. اگر جوانى یا کودکى بیند که پیر شد، دلیل که عز و بزرگى یابد و به کار آخرت مشغول شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب آدم پیرى را دیدید، نشانه‏ى آن است که شانس و اقبال در انتظار شما است. اگر خواب ببینید که پیر شده‏اید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است.

پیروزى

برایت مى‏گوید: اگر خواب بینید که در جنگى پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ى رسیدن به موفقیت‏هاى کوتاه مدت است.
هانس کورت مى‏گوید: پیروزى در انجام کارها، در خواب بیانگر آن است که مقابل دشمنانتان ایستادگى مى‏کنید.

پیدا کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را پیدا مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که باید در کارها تلاش بیشترى بکنید تا به موفقیت برسید.

پیشانى

محمد بن سیرین گوید: پیشانى در خواب، قدر و جاه است، زیرا که موضع سجده‏ى بارى تعالى است و بعضى گویند پیشانى، دلیل بر فرزند است که از اهل بیت او توانگر شود. اگر بیند بر پیشانى او نشانى بود، دلیل که خداوندش در پاک دینى و پرهیزکارى مشهور شود.
جابر مغربى گوید: اگر کسى دید بر پیشانى یک چشم داشت، دلیل که به کار کدخدایى خود پندار شود. اگر دید در پیشانى چشم‏هاى بسیار داشت، همین دلیل کند، که او را در مصالح خود پندارى تمام است. اگر دید بر پیشانى وى خطى سبز نوشته است، دلیل که او را فرزندى آید عالم و پارسا. اگر دید بر پیشانى او آیه‏ى رحمت نوشته است، دلیل که عاقبت را محمود کند و مرگ او بر شهادت است. اگر بیند بر پیشانى او آیه‏ى عذاب نوشته است، دلیل که عاقبتش محمود نباشد و تأویلش به خلاف این است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پیشانى در خواب بر شش وجه است. اول: جاه و قدر. دوم: عز و بزرگى. سوم: فرزند توانگر. چهارم: معیشت محمود. پنجم: دیانت. ششم: جود و نیکى.
بیتون مى‏گوید: داشتن پیشانى زشت در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که مشکلات گریبان شما را خواهد گرفت. داشتن پیشانى صاف و زیبا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهاى شما است. بوسیدن پیشانى دیگران در خواب، به این معنا است که رفتار ناپسند شما باعث ناراحتى دیگران مى‏گردد.

پیش بند

بیتون مى‏گوید: دیدن پیشبند در خواب، بیانگر شکست در انجام یکى از کارهایتان است. اگر دخترى در خواب بیند پیشبند بسته است، به این معنا است که براى مدتى دچار دردسر مى‏شود.
برایت مى‏گوید: اگر مردى خواب ببیند که پیشبند بسته است، نشانه‏ى آن است که کارهاى سختى انجام مى‏دهد.

پیشخدمت

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پیشخدمت در خواب، بیانگر افراط در لذت‏هاى جسمانى است. اگر دخترى در خواب خود را پیشخدمت یک رستوران ببیند، به این معنا است که نامزدش مناسب او نیست.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را پیشخدمت دادگاه ببیند، نشانه‏ى انجام کارهاى بیهوده است. اگر در خواب با یک پیشخدمت دادگاه دعوا بگیرد، به این معنا است که در قبال انجام کارهاى خوب پاداشى به شما نمى‏دهند.

پیشرفت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در شغلتان پیشرفت کرده‏اید، یعنى به مقامات بالایى دست پیدا خواهید کرد. اگر خواب ببینید اطرافیانتان در کارهایشان پیشرفت کرده‏اند، به معنى آن است که رابطه‏ى نزدیک‏ترى با دوستانتان برقرار خواهید کرد.

پیشواز

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به پیشوار کسى مى‏روید، نشانه‏ى آن است که نزد اطرافیانتان محبوبیت خاصى دارید. اگر در خواب عده‏اى به استقبال شما بیایند، به این معنا است که شهرت خوبى به دست مى‏آورید.

پیشه (شغل)

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند پیشه‏ى خود را رها کرد و به پیشه‏ى از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وى نیکى پدید آید. اگر دید که پیشه‏هاى گوناگون همى کرد، اگر آن پیشه‏ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکویى کار کند. اگر بد است، دلیل بر شر و بدى است. اگر دید بعضى از پیشه‏ها بد است و بعضى نیک، هر کدام قوى‏تر است حکم بدان کنند.

پیشى گرفتن

محمد بن سیرین گوید: اگر دید در کارى بر کسى پیشى گرفت از کارهاى دین، مثل عبادت یا حج و غزا و آن چه بدین ماند، دلیل که در آخرت رستگارى یابد و او را نزد خداى تعالى ثواب است. اگر از کسى بر کار دنیایى پیش گرفت، دلیل که عز و اقبال و مال یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: پیشى گرفتن در خواب در کارهاى خیر و صلاح، دلیل بر خیر و صلاح دو جهانى است. اگر دید پیشى گرفت در کار شر و فساد، دلیل کند بر فساد دو جهانى.

پیغام رساندن

بیتون مى‏گوید: پیغام بردن براى کسى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که با افرادى جدید همنشین مى‏شوید. اگر زنى خواب ببیند براى کسى پیغام مى‏برد، یعنى با همسرش اختلاف پیدا مى‏کند.

پیغمبرى

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر دید که او پیغمبرى شد از جمله‏ى پیغمبران و خلق را به خدا مى‏خواند و راه توحید همى نمود، دلیل که نخست به محنت و بلا گرفتار شود و بعد از آن بر دشمنان ظفر یابد. اگر دید زاهد و مصلح شد، همین دلیل کند، لکن محنت و بلاى وى در دنیا کمتر از آن بود. اگر دید که او محتشم و توانگر شد، نعمت دنیا بر وى فراخ شود، اما دین او تباه گردد.
کرمانى گوید: اگر بیند نام وى متغیر شد، چنان که او را به نام نیک خواندند، چون محمد و محمود و سعید و صالح و على و مثل این، دلیل بود که او را به ذکر خیر و نیکى یاد سازند. اگر به خلاف این دید، مردمان وى را به شر و بدى یاد کنند. اگر بیند او پادشاه یا امیر یا قاضى شد، دلیل که در شغل خویش عدل و انصاف نگاه دارد. اگر به خلاف این بیند، دلیل شر و بدى بود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند از حال صلاح به فساد مبدل شد، دلیل کند بر نجسى و ادبارى. اگر به خلاف این بیند، دلیل شود بر سعد و اقبال دین و دنیاى وى.
اچ میلر گوید: دیدن پیامبران در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است.

پیکان

محمد بن سیرین گوید: پیکان در خواب دیدن، مردى بزرگ و خطر بسیار است. اگر بیند که پیکان تیز یافت، یا کسى به وى بخشید، دلیل که بر درستى کار که بدو رسد.
جابر مغربى گوید: دیدن پیکان در خواب قوه است در سخنى، که بیننده‏ى خواب با خصم گوید، خاصه که پیکانش پولاد و روشن بود. اگر شکسته یا زنگار گرفته بیند، تأویلش به خلاف این است.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى پیکان در خواب، بیانگر آن است که شادى و نشاط جایگزین غم و اندوه خواهد شد. دیدن پیکان شکسته در خواب، بیانگر آن است که در انجام یکى از کارهایتان موفق نخواهید شد.

پیکر (مجمسه)

محمد بن سیرین گوید: پیکر به خواب زن است. اگر بیند او را پیکرى است، دلیل که زن خواهد. اگر بیند پیکر از کسى به بها خرید، دلیل که کنیزک بخرد. اگر بیند پیکرى داشت و از وى ضایع شد یا از دست او بیفتاد و بشکست، دلیل که زن را طلاق دهد یا زنش از دنیا رحلت کند. اگر چهره‏ى پیکر خود را به صورت دیگر بیند، دلیل که احوالش بگردد بر آن هیأت که دیده.
کرمانى گوید: اگر پیکر خویش را به صورت زشت بدل کرده بیند، حال او متغیر گردد. اگر بیند که به حال و صورت خود گردید، دلیل که به حال خود و به سوى خدا باز آید. اگر پیکر خویش را به شکوه بیند، دلیل که همه روى از او بگردانند و بر وى جفا کنند.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند پیکر آدمى با پیکر حیوانى بدل همى کرد، دلیل که آن کس بد مذهب و دروغگو بود یا در صفات خداى تعالى چیزى گوید. اگر بیند که پیکر کسى به گونه دیگر که نه از جنس او بود بگشت، دلیل که بیننده را کار صعب پدید آید و در آن متحیر بماند و صورت در خواب دیدن، مردى است که بر خداى دروغ گوید.

پیکره

بیتون مى‏گوید: دیدن پیکره، بیانگر جدایى از دوستان است.

پیک نیک

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خودتان به پیک نیک بروید، به معناى رسیدن به موفقیت است و اگر دیگران به پیک نیک بروند، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

پیمان

بیتون مى‏گوید: شکستن عهد و پیمان در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که به خاطر رفتار بد، دیگران از شما دورى مى‏کنند. پیمان بستن در خواب، علامت بى‏وفایى و خیانت است.

پیه خوردن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب دید پیه خورد، دلیل که خیر و منفعت و فراخى یابد. اگر بیند پیه گوسفند داشت و مى‏خورد، دلیل که به قدر آن وى را مال حلال آید. اگر بیند که پیه جانورى مى‏خورد و گوشت او حلال است، دلیل که مال حلال یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن پیه در خواب بر سه وجه باشد. اول: نعمت و فراخى. دوم: مال و منفعت. سوم: گشایش کارهاى بسته

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۳