ابر

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک را تعبیر به خصوص است. اگر کسى خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خداى عزوجل وى را علم و حکمت ارزانى دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که ابر را در هوا همى راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد. اگر این خواب را پادشاه بیند، دلیل که در ولایت خویش، رسولان و صاحب خیران فرستد. اگر بیند که ابر را از هوا بگرفت و به زمین آورد، دلیل است کارش نیکو شود و بزرگى یابد و علم حاصل کند. اگر بیند که ابر بر سر وى سایه همى کرد، دلیل که در آن سال خیر و نعمت بسیار یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ابر دیدن به خواب بر نه وجه بود. اول: حکمت. دوم: ریاست. سوم: پادشاهى. چهارم: رحمت. پنجم: پرهیزکارى. ششم: عذاب. هفتم: قحط. هشتم: بلا. نهم: فتنه.
اسمعیل اشعث گوید: ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختى بود و ابر باران برکت و خیر و فراخى بود و نیز غم و اندوه بود. و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازى آن را سفیح خوانند، دیدن وى در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که از میان ابرهاى سفید، خورشید پرتو افشانى مى‏کند بیانگر آن است که پس از سختى‏هاى بسیارى که در زندگى کشیده‏اید، سعادت و خوشبختى شما را احاطه خواهد کرد.

ابروها

محمد بن سیرین گوید: ابروها دیدن به خواب، دین بود. اگر بیند که ابروهایش تمام بود و هیچ نقصان در آن نبود، دلیل است که زینت وى تمام و کمال بود. اگر دید که ابروهایش فروریخت، تأویلش به خلاف این بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که ابرو نداشت یا موى ابرویش فروریخت، دلیل است که آهنگ چیزى مى‏کند که از آن چیز وى را بدنامى حاصل گردد و اگر به خلاف این بیند، دلیل است قصد چیزى کند، که وى را نیک نامى و صلاح دین حاصل آید. اگر دید که ابروهایش سفید گشته بود، دلیل که علم و آهستگى وى زیاد گردد، ولیکن مالش را نقصان بود.
جابر مغربى گوید: اگر یک ابروى خویش را ریخته دید و دیگرى را کنده دید، دلیل که در مال و جاه وى نقصان افتد و بعضى گفته‏اند که بر دینش نقصان حاصل شود.
بیتون مى‏گوید: دیدن ابرو در خواب دلالت بر آن دارد که در آینده مسائلى پیش مى‏آید که شما را گمراه و نگران مى‏سازد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ابروهاى پر پشت را ببینید، بدین معنى است که روزگار شاد و خوبى را سپرى خواهید کرد. دیدن ابروهاى کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادى به شما مى‏رسد.

ابریشم

محمد بن سیرین گوید: ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت. اگر زرد بود، دلیل بیمارى بود، و دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود. اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود. اگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه‏ى ابریشم به خواب، مردان را دلیل کراهت بود و زنان را نیکو.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى پارچه ابریشمى قدیمى را در خواب ببیند، بیانگر این است که مرد ثروتمند اما مسنى از او خواستگارى خواهد کرد و زندگى خوبى خواهد داشت. دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب، بدین معنا است که شما احترام و ارج و قرب اجداد و نیاکان خود را به راحتى زیر سؤال مى‏برید.
برایت مى‏گوید: دیدن ابریشم در خواب، به معنى این است که در زندگى به رفاه و خوشبختى کامل مى‏رسید. اگر دیدید که ابریشم تولید مى‏کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود. دیدن ابریشم مصنوعى در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس مى‏باشید.

ابلیس

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن ابلیس به خواب، دلیل بر دشمنى بود بد دین و دروغ و زن فریبنده و بى‏شرم، که همه را بدى آموزد و شر و فساد. اگر دید که با ابلیس در جنگ و نبرد بود و او را شکست داد، دلیل که وى را به خیر و صلاح میل بود. اگر بیند که ابلیس بر وى غلبه کرد، دلیل است که به راه شر و فساد مایل بود. اگر بیند که ابلیس او را نصیحت مى‏کرد و وى را خوش مى‏آمد، دلیل که او را هم به مال هم به تن مضرت رسد. اگر بیند که ابلیس دست او را بگرفت و به جایى مى‏برد و او گفت که: »لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم«، دلیل است که به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصیحت شخصى از آن گناه باز ایستد.
بیتون مى‏گوید: دیدن ابلیس در خواب، علامت این است که شما را، حوادث وحشتناکى در زندگى در بر خواهد گرفت. اگر ابلیس در شکل یک زن زیبا به خواب شما بیاید، دلیل آن بود که شما هرگونه احساس محبتى را که به دیگران دارید نادیده خواهید گرفت.

اپرا

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب ببیند که به عنوان تماشاگر، در اپرایى حضور یافته است، بدین معنا است که با دوستانى هم سلیقه آشنا شده و در کارها پیشرفت مى‏کنید و نتایج خوبى به دست مى‏آورید.
برایت مى‏گوید: دیدن اپرا در خواب، نشانه‏ى زندگى خانوادگى یا شخصى شما مى‏باشد و اگر خودتان در اپرایى شرکت کردید معنا این است که کار مهمى انجام مى‏دهید، اما فایده‏ى کمى مى‏برید.

اتاق

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب اتاقى دیدید، به این معنا است که مدت اندکى در خانه‏ى فعلى خود، خواهید ماند.

اتاق خواب

هانس کورت مى‏گوید: اگر دخترى خواب اتاق خوابى تمیز و زیبا را ببیند، به معناى آن است که مردى ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج مى‏دهد. مشاهده‏ى اتاق خواب زیبا در خواب، علامت آن است که ثروتى غیرمنتظره از طریق فامیل، فرد ناشناس و یا معامله‏اى در تجارت به شما خواهد رسید.
برایت مى‏گوید: اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشویى است. اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید، بدین معنا است که دچار یأس و نامیدى خواهید شد. و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا دیدید، علامت آن است که با فردى آشنا مى‏شوید که روابط دوستانه‏اى با او پیدا مى‏کنید.

اتاق کنفرانس

برایت مى‏گوید: دیدن اتاق کنفرانس در خواب، بدین معنا است که در آینده با افرادى برخورد مى‏کنید که براى شما ارزش خاصى خواهند داشت.

اتاقک

برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را در اتاقک کشتى دیدید، به معناى آن است که درگیر دعوایى مى‏شوید که به دادگاه کشیده مى‏شود و به خاطر به اثبات نرسیدن حرف‏هاى شاهد، در دعوا شکست مى‏خورید.

اتوبوس

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب دید که سوار بر اتوبوس از خیابان‏ها مى‏گذرد، بدین معنا است که وعده‏هایى احمقانه به خود مى‏دهد و با دوستان خود اختلاف پیدا مى‏کند.

اتو کردن

برایت مى‏گوید: دیدن یا استفاده کردن اتو در خواب، نشانه‏ى به پیروزى رسیدن در کارها است. اگر در خواب دیدید لباسى را سوزانیده‏اید، به این معنا است که موقعیت خوبى براى آرامش روحیتان پیش مى‏آید.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب بیند که در حال اتو کردن لباس، دست خود را مى‏سوزاند، معنایش آن است که آرامش او را، بیمارى یا حسادت بر هم خواهد زد.

اتومبیل

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشغول رانندگى هستید، نشانه‏ى آن است که در کار و زندگى خود تغییراتى انجام مى‏دهید که باعث نشاط و خوشحالى شما مى‏شود. اگر خواب بینید هنگام رانندگى، ماشین شما خراب و متوقف مى‏شود، نشانه‏ى آن است که خوشگذرانى شما به آن اندازه که انتظارش را دارید، ادامه نمى‏یابد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که با کسى در اتومبیل همسفر شده‏اید، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى پیدا خواهید کرد. اگر در خواب اتومبیلى خریدید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب اتومبیلتان آسیب دید به معناى آن است که صدمه‏ى مالى به شما مى‏رسد.

اثاث منزل

بیتون مى‏گوید: دیدن اثاث منزل در خواب، نشانگر اتفاقات ناخوشایند است.

اجاره

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که مکانى را اجاره کرده‏اید، بدین معنا است که در امور شخصى خود به دیگران وابسته‏اید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که مشغول پرداخت اجاره‏ى خانه‏ى خود هستید، دلالت به آن دارد که منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهید آورد. اگر در خواب دیدید که قادر به پرداخت اجاره بهاى خود نیستید، نشانه‏ى آن است که از روابط اجتماعى با دیگران سود اندکى خواهید برد.

اجاق

برایت مى‏گوید: دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‏ى خوشبختى است. دیدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنى تنهایى است. اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است، بدین معنا است که زندگى شاد و روابطى خوب با دیگران خواهید داشت. اگر در خواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خوب مى‏سوزد، نشانه‏ى آن است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده‏تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است.

اجاق گاز

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اجاق گاز در خواب، دلالت بر پا در میانى شما در از بین بردن اختلاف و اندوه دارد. اگر دخترى در خواب دید که مشغول آشپزى بر روى اجاق گاز است، معنایش آن است که با قدردانى و سپاسگزارى افراطى، دوست صمیمى خود را از دست مى‏دهد.

احتیاج – نیاز

برایت مى‏گوید: احساس نیاز در خواب، نشانه‏ى پند و اندرز است.

احضار ارواح

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را در مراسم احضار ارواح دیدید، به معناى آن است که آشنایى و دوستى با افراد غریبه، تأثیرات منفى در زندگى شما خواهد گذاشت.

اخبار

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب خبر خوشى شنیدید، علامت آن است که خبر بدى به شما مى‏رسد و اگر در خواب خبر بدى شنیدید، نشانه‏ى آن است که خبر خوبى به شما خواهند داد.

اخراج

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که اخراج شده‏اید، نشانه‏ى آن است که به سعادت مى‏رسید و اگر در خواب دیدید که کسى را اخراج کرده‏اید، بدین معنا است که به دوستان و خانواده‏ى خود اعتماد نمى‏کنید.

اخلاق

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد مؤدب و درستکار در خواب، دلالت بر موفقیت در انجام کارها را دارد. اگر در خواب فرد بى‏ادب و بداخلاقى را دیدید، نشانه‏ى آن است که با موانع دشوارى روبه‏رو مى‏شوید.

ادرار کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که ادرار کند، به جایگاهى که موضع آن نباشد، اگر صاحب خواب غمگین و وام‏دار بود، دلیل کند که از غم فرج یابد و وامش گذارده گردد، و اگر توانگر بیند، دلیل کند که مالش نقصان آید، بر مقدار ادرار.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که در جایگاهى مجهول ادرار کند، دلیل بود که از اهل آن موضع زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر بیند که به جاى ادرار خون همى رفت، دلیل کند که او را فرزند آید و اگر بیند که به جاى ادرار چرک و خون مى‏رفت، دلیل کند که او را فرزندى آید به تن معلول. بعضى از معبران گفته‏اند: ادرار، مال حرام بود. اگر بیند که ادرار همى خورد، دلیل کند که مال حرام خورد.
کرمانى گوید: اگر بیند که اندر چاهى ادرار کرد، دلیل کند که از کسى مال حلال حاصل کند. اگر بیند که ادرار همى کرد، دلیل کند که او را فرزندى آید که قرآن ظاهر خواند و عالم و دانا گردد. اگر بیند که برخى از ادرار ریخت و برخى با خود داشت، دلیل کند که برخى از مال وى برود و برخى اندوه و غم از وى جدا گردد. اگر بیند که مردمان از ادرار وى همى مسح کردند، دلیل کند که او را فرزندى آید که عالم و دانا گردد و مردمان متابع او گردند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار همى کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند. اگر بیند که جامه‏ى وى به ادرار آلوده شد، دلیل کند که مال خویش بر فرزند خویش هزینه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ادرار در خواب، به موقع خویش، مرد را توانگرى رسد. اگر درویش باشد و بنده را آزادى باشد و بیمار را شفا بود و محبوس را فرج بود و مسافر را باز آمدن بود و عامل را معزولى بود و خلیفه را مرگ بود و قاضى را عزل و بازرگانان را زیان بود در تجارت.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که در خانه‏ى خویش به موضعش ادرار همى کرد، دلیل کند که به مال خویش بر عیال خویش هزینه کند، لیکن عوض آن باز آید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که در حال ادرار کردن هستید، معنایش آن است که در راه رسیدن به محبوب، دشوارى‏هایى خواهید داشت. دیدن ادرار دیگران در خواب، علامت آن است که در اثر بیمارى، دوستان از شما دور مى‏شوند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را در حال نوشیدن ادرار بینید، نشانه‏ى آن است که از مریضى نجات پیدا خواهید کرد.

ادویه

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى‏خورد، به معناى آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد. دیدن ادویه در خواب، به معناى آن است که در راه رسیدن به لذت‏هاى مادى، از شهرت شما کم مى‏شود.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که ادویه مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که در کارها موفق مى‏شوید.

اذیت و آزار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کسى شما را اذیت مى‏کند، به معناى آن است که دشمنان بر علیه شما اقدام مى‏کنند. دیدن تجربه‏ى آزار دهنده در خواب، بدین معنا است که در کارها پیشرفت مى‏کنید.

اراذل و اوباش

برایت مى‏گوید: دیدن اراذل و اوباش در خواب: نشانگر آن است که به شما زیانى خواهد رسید.

ارتداد

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد مرتد در خواب، بیانگر دوستانى است که به شما ضرر مى‏رسانند. حرف‏هاى کفرآمیز، علامت بدبختى شما مى‏باشد. اگر در خواب شما را مرتد خواندند، نشان دهنده‏ى سعادتمندى در زندگى مى‏باشد.

ارتش

برایت مى‏گوید: دیدن ارتش در خواب، نشانه‏ى نگرانى شما مى‏باشد. براى زن‏ها علاقه داشتن به روابط جنسى است. ارتش در حال جنگ، بیانگر ثروت بزرگ مى‏باشد و رژه ارتش، معنایش موفقیت در مسائل مالى مى‏باشد.

ارز (پول خارجى)

بیتون مى‏گوید: ارز در خواب، نشان پنهان کردن چیزى مى‏باشد. کار کردن با ارز نشانه‏ى پیشرفت در کارها مى‏باشد.

ارزن

برایت مى‏گوید: کاشتن یا خوردنش در خواب، نشانه‏ى آرامش و آسایش در زندگى مى‏باشد.

اردک ماهى

بیتون مى‏گوید: دیدن اردک ماهى در خواب، معنایش این است که شما را به مهمانى دعوت مى‏کنند.

ارتقاء

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب به مقام بالاترى ارتقاء پیدا کردید، نشانه‏ى دقت در کارها و پیشرفت در زندگى مى‏باشد.

ارث

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید ارثى به شما رسیده، بدانید که به آرزوهاى خود خواهید رسید.

اردو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بینید در اردوگاهى هستید، دوستان شما در زندگى موفق خواهند شد و شما آینده‏ى خوبى نخواهید داشت. اگر دخترى خواب ببیند در اردوى نظامى شرکت کرده، علامت آن است که به اولین خواستگار جواب مثبت خواهد داد و اردوى کار در خواب، نشانه‏ى آن است که اتفاقى تلخ در انتظار شما است.

ارکستر

برایت مى‏گوید: ارکستر را در خواب دیدن، علامت آن است که در جشن بزرگى شرکت مى‏کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر در ارکستر مشغول نواختن ساز هستید، نامزدى وفادار و بادب خواهید داشت. اگر به آهنگ در ارکستر گوش مى‏دهید، نشانه‏ى سعادتمند شدن است.

ارگ

بیتون مى‏گوید: اگر صداى ارگ را در کلیسا بشنوید، علامت آن است که افراد خانواده از هم جدا مى‏شوند. آهنگ دلپذیر ارگ در خواب، نشان سعادتمندى مى‏باشد. آهنگ غمناک ارگ در خواب، نشانه‏ى از دست دادن دوست یا مقامى است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ارگ بسازید، نشانه‏ى آن است که خبرهاى خوشى در انتظار شما مى‏باشد. اگر در خواب ارگ بنوازید، احتمالا مشکلاتى برایتان پیش خواهد آمد.

ارواح

**متن=بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روحى را ببینید، نشانه‏ى مشکلات غیرمنتظره‏اى مى‏باشد. روح با لباس سفید، به معنى بیمارى یکى از نزدیکان شما و روح با لباس سیاه به معنى بى‏وفایى و نیرنگ است. اگر ارواح در خواب به در و دیوار خانه‏تان مى‏کوبند، نشانه‏ى حادثه‏اى هولناک مى‏باشد.

اروپا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب به اروپا سفر کردید، دلیل آن که مسافرتى خواهید داشت که منافع مالى خود را تثبیت مى‏کنید و اگر زنى در خواب به اروپا سفر کند و سفر برایش ناخوشایند باشد، باعث نامیدى دوستان و نامزد خود خواهد شد.

اره

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که با اره درختى را برید، دلیل است که از صحبت مردى که تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جوید و او را بیازارد. اگر بیند که فرزند یا برادر یا خواهر خویش را با اره به پاره ببرید، دلیل است که مانند این، وى را فرزندى دیگر بیاید، یا برادر یا خواهر.
کرمانى گوید: اگر دید که اره فراگرفت یا بخرید یا شخصى بدو داد، دلیل است که اگر پسر دارد، وى را پسرى دیگر آید، و اگر دختر دارد،وى را دخترى دیگر آید، و اگر فرزند ندارد، چهارپایى دارد. دلیل است که چهارپایى مثل آن نصیب او گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اره در خواب دیدن بر سه وجه بود. اول: فرزند. دوم: خواهر. سوم: انباز.
بیتون مى‏گوید: دیدن اره در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارها مى‏باشد. اره دستى در خواب، بیانگر آن است که زندگى خانوادگى شما با شادى و خوشى در جریان است. صداى اره در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى مى‏باشد. گم کردن اره در خواب نشانه‏ى مشکلات و بدبختى مى‏باشد.

از خجالت سرخ شدن

برایت مى‏گوید: معنایش این است که عاشق شده‏اید و جرئت بیان آن را ندارید. اگر شما در خواب سرخ شدن کس دیگرى را بینید، نشانه‏ى آن است که به خواستگاریتان مى‏آیند.

از زندان آزاد شدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‏اید بدانید که غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

ازدحام

برایت مى‏گوید: اگر در خواب جمعیت زیادى را در حال ازدحام بینید، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارهایتان مى‏باشید.

ازدواج

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب بینید که عروس شده‏اید اما احساس خوشحالى نمى‏کنید،نشانه‏ى آن در زندگانى با مشکلاتى روبه‏رو خواهید شد. دیدن مراسم ازدواج دیگران معنایش آن است که در زندگانى موفق خواهید بود. اگر خواب دیدید که در حال بستن پیمان ازدواج مى‏باشید، نشانه‏ى اتفاقات ناگوار در مسیر زندگیتان مى‏باشد. و ازدواج با شخصى خارجى نشانه‏ى درگیرى و دعوا با دیگران خواهد بود.
برایت مى‏گوید: اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‏ى خوشبختى در زندگى مى‏باشد، شوهر کردن در خواب، نشانه‏ى رفاه مالى است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

اژدها

محمد بن سیرین گوید: اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوى بود. اگر بیند اژدهایى داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد. اگر با اژدها جنگ و نبرد مى‏کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را شکست دهد. اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وى بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.
جابر مغربى گوید: اگر بیند اژدها وى را فروخورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وى را هلاک نماید. اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنى بزرگ وى را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.
بیتون مى‏گوید: دیدن اژدها در خواب، علامت شهوات نفسانى است که ممکن است به دیگران اجازه دهید، از تمایلات شما سوء استفاده کنند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‏اى دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‏اى همنشین مى‏شوید. دیدن اژدهاى وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است. دیدن اژدهاى زخمى در خواب، نشانه‏ى دشمن خطرناک است که احتمالا به شما ضرر مى‏رساند و اگر در خواب ببینید که اژدها را مى‏کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایى پیدا مى‏کنید.

اسارت

بیتون مى‏گوید: اگر شما در خواب ببینید که اسیر شده‏اید، به معناى آن است که احتمالا خیانتى مى‏بینید که نمى‏توانید آن را حل و فصل کنید، بدین خاطر دچار بدشناسى و نامیدى مى‏شوید. اگر در خواب ببینید کسى زندانى شده است، نشانه‏ى آن است که شغلى در سطح پایین به دست مى‏آوردید. اگر زنى در خواب خود را زندانى و اسیر ببیند، علامت آن است که به خاطر محبت شوهرش به دیگران، دچار حسادت مى‏شود و مورد سرزنش قرار مى‏گیرد.

اسب

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اسب تازى را به خواب دیدن، دلیل بزرگى و عز و جاه بود. اگر دید بر اسب تازى نشسته بود و آن اسب مطیع و به فرمان او بود، دلیل که عز و بزرگى دولت یابد، بر قدر نیکویى و قیمت اسب.
کرمانى گوید: اگر دید بر اسب ابلق نشسته بود، دلیل بر کارى کند که بر وى گواهى دهند. اگر دید بر اسب سیاه نشسته بود، دلیل بر کارى نماید که وى را مال و مهترى حاصل شود. اگر بیند بر اسب کمیت بود، دلیل که از پادشاه قوت و بزرگى یابد.
جابر گوید: اگر بیند اسب مادیان فراگرفت، یا شخصى بدو داد و بر وى نشست، دلیل که زن خواهد و بر وى مبارک بود. اگر بیند آن مادیان به گونه سیاه بود، دلیل کند که آن زن شریف و نامدار نباشد. اگر بیند آن مادیان ابلق است، دلیل کند که زن را مادر و پدر از یک نسل نباشد. اگر آن مادیان جرمه باشد، دلیل که آن زن خوب روى و با جمال است. اگر آن مادیان سبز رنگ باشد، دلیل کند که آن زن دیندار و پرهیزکار باشد.
اسمعیل اشعث گوید: اسب در خواب، هواى نفس بیننده خواب بود و اگر اسب خویش را سرکش بیند، دلیل که هواى نفس او سرکش باشد و اگر دید اسب خویش مطیع و فرمانبر بود، دلیل که هواى نفس او صعب‏تر بود به بدى، و بدان که هر اندامى از اندام‏هاى اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بیند عز و رفعت او بود و مردم عامه را اسب به خواب دیدن، عز و بخت بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن اسب در خواب بر پنج وجه بود. اول: عز. دوم: مرتبت. سوم: فرمانروایى. چهارم: بزرگى. پنجم: خیر و برکت. اگر بیند یوزه بر اسب او نشسته است، دلیل که جهودى با زن وى فساد نماید. اگر بیند سگى بر اسب نشسته بود، دلیل که مغى با زن او فساد نماید.
بیتون مى‏گوید: دیدن اسب سفید در خواب یا سوار شدن بر آن، نشانه‏ى آن است که با افراد دانا همنشین مى‏شوید اما اگر اسب لاغر و کثیف باشد، نشانگر آن است که دوستى از اعتماد شما سوء استفاده مى‏کند. اما اگر اسب سیاه باشد، نشانگر آن است که سعادت در انتظار شما خواهد بود. اگر در خواب خود را سوار بر اسبى با نژاد اصیل و رنگ کهر دیدید، بدین معنا است که ثروتمند مى‏شوید و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که تسلیم پیشرفت‏هاى زودگذر مى‏شود.
برایت مى‏گوید: دیدن اسب در اصطبل، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب سوار بر اسبى آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقى را آرام آرام طى مى‏کنید. اگر دیدید که سوار بر اسبى سرکش شده‏اید، بدین معنا است که به هدف خود نمى‏رسید. اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‏ى آن است که از لحاظ مادى و معنوى در خطر هستید.

اسب سوار

بیتون مى‏گوید: دیدن اسب سوار در خواب براى زن‏ها و دخترها، نشانه‏ى یک عشق مخفیانه است و براى مردها، شنیدن اخبار مهم است.

اسباب خانه

برایت مى‏گوید: تمیز کردن اثاثیه‏ى خانه در خواب، نشانه‏ى بهبود اوضاع اقتصادى است.

اسباب کشى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول اسباب کشى دیدید، نشانگر آن است که به زودى اتفاقاتى رخ مى‏دهد که مجبور مى‏شوید، حالت مبهم خود را تغییر دهید.

استاد دانشگاه

برایت مى‏گوید: دیدن استاد دانشگاه در خواب، معنایش آن است که به خاطر بى‏دقتى و بدشناسى دچار خطر مى‏شوید.

استحمام

بیتون مى‏گوید: حمام کردن زن حامله در خواب، بیانگر سقط جنین است و اگر مردى چنین خوبى ببیند، نشانه‏ى خیانت است و او باید بعد از این در انجام معاملات دقت بیشترى داشته باشد. اگر دخترى در خواب خود را مشغول استحمام ببیند، بدین معنا است که باید در انتخاب دوست دقت بیشترى انجام دهد. اگر شخص جوانى در خواب خود را مشغول شست و شو ببیند، علامت آن است که دلبسته‏ى جنس مخالف، شده است. اگر بیوه زنى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که در انتظار همسرى دیگر است. اگر در خواب دیدید که در آب دریا مشغول آب تنى هستید، علامت آن است که بعد از اتمام تحصیلات به شغل مورد علاقه‏ى خود دست مى‏یابید.

استخدام

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید شخصى را استخدام مى‏کنید نشانه‏ى ضرر مالى است. اگر در خواب دیدید که بیکار هستید و براى استخدام در جایى به دنبال کار مى‏گردید، نشانه‏ى آن است که کار را از روى اخلاص انجام مى‏دهید و دیگران همیشه نیازمند شما خواهند بود.

استخراج معدن

برایت مى‏گوید: دیدن استخراج معدن در خواب، بدین معنا است که شما از آینده واهمه دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول استخراج مواد معدنى دیدید، معنایش آن است که دشمن در تلاش است تا سوابق بد شما را بر ملا سازد و به شهرت شما صدمه وارد کند.

استخوان

محمد بن سیرین گوید: استخوان در خواب، مالى بود که مردم بدان معیشت کنند. اگر بیند که استخوان فراگرفت و بر آن استخوان گوشت بود، دلیل بود که بر قدر آن گوشت خیر و مال یابد. اگر بیند که بى‏گوشت بود، دلیل کند که اندکى خیر بدو رسد. اگر بیند که او به کسى استخوان داد، دلیل که از او بدان کس خیر رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند استخوان کسى را که شکسته بود مى‏بست، دلیل کند که بزرگى و صنعت‏هاى گوناگون یابد و کردار نیک کند و بعضى از معبران گفته‏اند: کار بینوایى از او به نوا گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن استخوان به خواب هفت وجه بود. اول: امل و مال. دوم: خویشان. سوم: فرزند. چهارم: قیم خانه. پنجم: مال. ششم: برادران. هفتم: یار و انباز بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که استخوان‏هاى زیادى روى هم تلمبار شده‏اند، دلالت بر گرسنگى و قحطى دارد. اگر شما در خواب ببینید که استخوان‏هاى بدنتان از پوست شما بیرون زده، بدین معنا است که فردى تصمیم دارد به شما ضرر برساند.
برایت مى‏گوید: دیدن استخوان در خواب، نشانه‏ى انجام دادن کارهاى زیاد است. اگر در خواب ببینید که جلوى سگى استخوان مى‏اندازید، نشانه‏ى آن است که دیگران محبت‏هاى شما را نادیده مى‏گیرند. اگر در خواب استخوان یک مرده را ببینید، بیانگر نیاز شدید شما به چیزى است. استخوان ماهى
برایت مى‏گوید: قورت دادن استخوان ماهى در خواب، دلالت بر تنفر دارد.

استراحت کردن

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول استراحت دیدید، نشانگر سعادت و خوشبختى است.

استعفاء

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از مقام خود استعفاء داده‏اید، به معنى کوتاهى در انجام وظایف است. دیدن استعفاء دیگران در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است.

استغفار

بدان که استغفار کردن استغفرالله بود به معنى آمرزش خواستن از خداى عزوجل.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که در خواب استغفار مى‏کرد، دلیل است ایزد بر او مال و فرزندان ارزانى دارد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: استغفار کردن در خواب بر چهار وجه بود. اول: مال. دوم: فرزند. سوم: آمرزش از حق تعالى. چهارم: توبه کردن از گناهان.

استقلال

بیتون مى‏گوید: استقلال داشتن در خواب، بدین معنا است که اطرافیان با شما رفتار مناسبى ندارند، داشتن استقلال مالى در خواب، به معناى آن است که در کارها موفقیت چندانى پیدا نمى‏کنید.

استفراغ

برایت مى‏گوید: دیدن استفراغ در خواب، نشانه‏ى آن است که شانس به شما رو مى‏کند.

اسفناج

محمد بن سیرین گوید: دیدن اسفناج در خواب، دلیل غم و اندیشه بود و خوردن وى، دلیل بر مضرت و نقصان مال بود و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همى خورد، دلیل و منفعت کند بر قدر آن چه خورده بود.
برایت مى‏گوید: دیدن اسفناج در خواب، نشانه‏ى سلامتى کامل است.

اسفنج

بتون مى‏گوید: دیدن اسفنج در خواب، بدین معنا است که فریب اطرافیانتان را مى‏خورید. اگر در خواب از اسفنج براى تمیز کردن اجسام استفاده کردید. بدین معنا است که از حماقت خود رنج مى‏برید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که اشیاء را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که باید در مقابل رفتار نادرست افراد بى‏فکر، شکیبا باشید در غیر این صورت یک شخص خیرخواه از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب دیدید که خودتان را با اسفنج مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که با درایت مشکلات خود را حل مى‏کنید.

اسقف کلیسا

برایت مى‏گوید: دیدن اسقف کلیسا در خواب، نشانگر غم و اندوه است. اگر در خواب ببینید که با یک اسقف کلیسا دعوا مى‏گیرید، علامت آن است که شما دشمن دارید.

اسکلت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را به صورت یک اسکلت ببینید، نشانگر آن است که به خاطر موضوعى بیهوده، رنج مى‏برید. اگر در خواب ببینید اسکلتى دایما به دنبال شما مى‏آید، دلیل بر وقوع پیشامدى است.

اسکلت مرگ

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اسکلت مرگ در خواب، به معناى آن است که رفتار منفى دیگران روى شما تأثیر گذاشته و خوشبختى از شما روى بر مى‏گرداند. اگر در خواب بر روى اعلامیه‏اى تصویر اسکلت مرگ را دیدید، به معناى آن است که شما نباید از چیزى واهمه داشته باشید و باید در انتظار وقایع خوشایندى باشید.

اسکله

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اسکله در خواب، نشانه‏ى جهانگردى است. اگر در خواب بر روى اسکله‏ایى ایستاده و کشتى‏ها را مشاهده کنید، بیانگر برآورده شده آرزوهاى شما مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: دیدن اسکله بندر در خواب، بیانگر آن است که یکى از انتظارات شما به زودى انجام مى‏پذیرد.

اسکناس

برایت مى‏گوید: دیدن اسکناس‏هاى زیاد در خواب، نشان دهنده‏ى به خطر افتادن موقعیت مالى شما است. اگر در خواب خود را مشغول شمردن اسکناس دیدید، نشانه‏ى آن است که چیزى موقعیت شما را تهدید مى‏کند.

اسکیت

برایت مى‏گوید: دیدن اسکیت در خواب و حرکت کردن با آن، نشانه‏ى آن است که باید در تصمیم‏گیرى خود عجله به خرج دهید تا دچار ضرر نشوید. اگر در خواب ببینید که فردى کفش اسکیت به پا دارد و در حال حرکت است، نشانه‏ى آن است که با فرد جدیدى آشنا مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى کفش‏هاى اسکیت در خواب، نشان‏دهنده‏ى ناسازگارى با اطرافیان است.

اسکى

برایت مى‏گوید: دیدن چوب‏هاى اسکى در خواب، به معناى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر در خواب ببینید که در حال اسکى هستید، به معناى آن است که کارى انجام مى‏دهید که ضرر آن بیشتر از سود آن است.

اسکى روى یخ

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول اسکى روى یخ هستید، نشانه‏ى آن است که براى پیشرفت در کارها از کمک دیگران استفاده مى‏کنید و اگر دیگران را مشغول بازى دیدید، نشانه‏ى آن است که شما بین دوستانتان تفرقه مى‏اندازید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در هنگام اسکى یخ مى‏شکند، نشانه‏ى آن است که از حمایت دوستى ارزشمند برخوردار مى‏شوید.

اسلحه

برایت مى‏گوید: دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل مى‏بندید. اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کارى بسیار ناراحت مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب با اسلحه به شما شلیک کردند، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر زنى در خواب بیند که با اسلحه به طرف کسى تیراندازى مى‏کند، نشانه‏ى آن است که به خاطر مشاجره با دیگران شهرت او به خطر مى‏افتد.

اسهال

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که اسهال گرفته‏اید، نشانه‏ى غم و اندوه است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که فردى دچار اسهال شده، به معناى آن است که در اثر بى‏دقتى دیگران از انجام کار خود نامید شده که این امر موجب نگرانى شما مى‏شود.

اسید

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى اسیدهاى سمى در خواب، علامت آن است که خیانت دشمنان بر ضد شما آشکار مى‏شود. نوشیدن اسید در خواب، نشانگر پریشانى اوضاع شما است. اگر زنى در خواب ببیند که مشغول نوشیدن مشروبات الکلى است، نشانه‏ى آن است که براى رفع مشکلات دیگران سلامتش به خطر مى‏افتد.

اشتباه

برایت مى‏گوید: اگر در خواب دچار اشتباهى شوید، نشانه‏ى بى‏احترامى دیگران نسبت به شما است. اگر از قبل اشتباهى انجام داده‏اید و آن را در خواب ببینید، بدین معنا است که اهمیت زیادى به خود مى‏دهید.

اشتر

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى خود را بر اشترى مجهول بیند که به شتاب همى رود، دلیل کند به سفر رود. اگر بیبند بر اشترى جولان همى کرد، دلیل است غمگین و متفکر شود. اگر بیند بر اشترى نشسته بود و راه گم کرده مى‏راند و ندانست راه راست کجا است، دلیل است در راه خویش فرومانده و هیچ تدبیر نتوان ساخت. اگر بیند ماده شترى یافت، دلیل است بر این که زن خواهد. اگر اشتر با بچه بود، آن زن که خواهد با فرزند بود. اگر بیند اشتر از وى روى بگردانید و مطیع او نشد، دلیل است اندوهگین شود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند بر اشتر مست خشم‏آلود نشسته بود، دلیل که بر مردى بزرگ غلبه کند. اگر بیند با اشترى جنگ و نبرد مى‏کرد، دلیل است با مردى عجمى که دشمن بود وى را، خصومت افتد. اگر بیند اشتر را همى دوشید، دلیل است از پادشاه مال یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند کسى گوشت اشتر بسیار بدو داد، دلیل است مال یابد به قدر گوشت اشتر. اگر بیند که اشتر را قربانى مى‏کرد و گوشت او را به هر کسى مى‏داد، دلیل که مردى بزرگ در آن جا قربانى شود یا بمیرد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که اشتران بسیار داشت و دانست که آن جمله ملک وى است و از اشتران اعرابى بودند، دلیل است در دیار عرب پادشاه گردد. اگر اشتران عجمى بودند، دلیل است در دیار عجم پادشاه گردد. اگر زنى بیند اشترى را بخورد، دلیل که از پادشاه مال و نعمت یابد و بدان که پوست اشتر نیز همین، دلیل را دارد و بعضى معبران گفته‏اند: میراث یابد. اگر بیند اشتر با او سخت گفت، دلیل است خیر و نیکى بدو رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن اشتر در خواب بر ده وجه بود. اول: پادشاه عجمى. دوم: مردى امیر. سوم: مرد مؤمن. چهارم: سیل. پنجم: فتنه. ششم: آبادانى. هفتم: زن. هشتم: حج. نهم: نعمت. دهم: مال و اشتر عربى، دلیل بر مردم عرب کند و اشتر عجمى، دلیل بر مردم عجمى و بدان که اشتربانى به تأویل خداوند به تدبیر و ولایت بود و راست‏کننده کارها بود.

اشتر مرغ

محمد بن سیرین گوید: اشتر مرغ در خواب مرد بیابانى بود. اگر اشتر مرغ ماده بود زن بیابانى بود. اگر بیند اشتر مرغ ماده گرفت، یا کسى بدو داد، دلیل که زنى بدین صفت که گفتم بخواهد یا کنیزک بخرد. اگر بیند بر اشتر مرغ نشسته بود، دلیل که به سفر بیابانى رود و بعضى از معبران گفته‏اند که بر مردى بیابان نشین غالب شود و به کارى بزرگ رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند اشتر مرغ را بکشت، دلیل که بر مردى بیابانى دست یابد و او را شکست دهد. اگر بیند در خانه اشتر مرغ با پر یا استخوان او داشت، دلیل که از مردى بیابانى او را مالى حاصل شود. اگر دید که بچه اشتر مرغ داشت، دلیل که فرزند مرد بیابانى او را حاصل شود.
جابر مغربى گوید: اگر دید بر اشتر مرغ بنشست و آن اشتر مرغ او را در هوا برد و دیگر باره از هوا به زمین آمد، دلیل که با مردى بیابانى به سفر رود و باز آید با سود و منفعت بسیار. اگر به خلاف این بیند بد بود.

اشتیاق

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب نامزدش را ببیند که مشتاقانه منتظر دیدار او است، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوشایند و پذیرفتن پیشنهادى است که سال‏ها منتظرش بود.
اگر در خواب خود را مشتاق دیدار کسى ببینید به معناى آن است که خبرهایى خوب از دوستانتان خواهید شنید.

اشراف

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با طبقه‏اى اشراف همنشین شده‏اید، بدین معنا است که به مسائلى بیهوده، علاقه نشان مى‏دهید و اگر زنى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که به خاطر قضاوت براساس ظاهر افراد، مردى مناسب براى زندگى انتخاب نمى‏کند.

اشک

کرمانى گوید: اگر دید اشک سرد از چشم او همى بارید، دلیل که شادى و خرمى یابد. اگر بیند اشک بارید، دلیل که غمگین و دردمند شود. اگر بیند که بى‏گریه اشک به روى او بود، دلیل که وى را به سخن طعنه زنند. اگر بیند که در چشم وى به جاى اشک گرد و خاک جمع شده بود، دلیل که به قدر آن مالى حلال بى‏رنج بدو رسد. اگر دید اشک به روى او فرود آمد، دلیل که مال خویش را هزینه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: در خواب دیدن اشک که از چشم برآید بر سه وجه بود. اول: شادى و خرمى. دوم: غم و اندوه. سوم: نعمت بود.
برایت مى‏گوید: گریه کردن در خواب، نشانه‏ى خوشى‏ها است.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دیگران گریه مى‏کنند، نشانه‏ى آن است که غم و اندوه شما دیگران را ناراحت مى‏سازد.

اصطبل

اچ میلر مى‏گوید: دیدن اصطبل در خواب، نشانه‏ى شرکت در یک مهمانى دوستانه و سودمند است.
بیتون مى‏گوید: سوختن اصطبل در خواب، بیانگر تغییراتى خوشایند در زندگى شما است.

اصلاح موى سر

بیتون مى‏گوید: اصلاح موى سر در خواب، بدین معنا است که شما براى رسیدن به آرزوهایتان تصمیم‏هایى دارید اما به قدر کافى تلاش نمى‏کنید.

اصوات

بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى ناآشنا در خواب، دلالت بر شنیدن اخبار ناخوشایند دارد اما اگر بعد از شنیدن صدایى ناآشنا، از خواب بیدار شوید، بدین معنا است که زندگى شما دچار تغییر و تحولاتى مى‏شود.

اطاعت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند، به معناى رسیدن به خوشبختى است. اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید، نشانه‏ى آن است که براى مدتى زندگى بسیار آرامى خواهید داشت.

اظهار عشق

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به دوستان و آشنایان خود اظهار عشق مى‏کنید، دلالت بر غم و اندوه دارد. اگر دخترى در خواب بیند مورد ستایش عاشقانه قرار گرفته، بدین معنا است که هیچ کس حاضر به ازدواج با او نیست و به خاطر افراط در لذت‏هاى واهى دچار یأس مى‏شود. اگر مردى در خواب به زنى اظهار عشق کند، بدین معنا است که او مناسب دوستى نیست.

اعتبار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را صاحب مقام و اعتبار دیدید، نشانه‏ى رسیدن به خوشبختى است. اگر در خواب دیدید که اطرافیانتان صاحب اعتبار شده‏اند، نشانه‏ى آن است که به خاطر مشورت با شخصى مهم، از نگرانى‏هاى شما کم مى‏شود.

اعتراف

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید کسى به چیزى اعتراف مى‏کند، بیانگر آن است که به شما تهمت مى‏زنند. اگر در خواب ببینید که از کسى اعتراف مى‏گیرید، به این معنا است که در یک کار خیر شرکت مى‏کنید.

اعداد

بیتون مى‏گوید: دیدن اعداد در خواب، بدین معنا است که اوضاع نامناسب کارى، شما را ناراحت مى‏سازد. اگر در خواب اعداد را بشمارید، نشان‏دهنده‏ى شنیدن اخبار خوب است. اگر در خواب عددى را ببینید و بعد از بیدار شدن عدد را به خاطر نیاورید، نشانه‏ى آن است که نگران امور مالى و شغلى خود خواهید بود.

اعدام

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید شما را اعدام مى‏کنند، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب ببینید کسى را اعدام مى‏کنند، نشانه‏ى آن است که به خاطر سهل‏انگارى دیگران دچار مصیبت مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دوست صمیمى شما را اعدام مى‏کنند، نشانه‏ى جدایى از فرد مورد علاقه شما است. اگر در خواب ببینید که کسى را اعدام کرده‏اید و خون از بدن او جارى مى‏شود، نشانه‏ى پیروزى در کارها است.

اغماء

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در حال اغماء هستید، نشانه‏ى آن است که ثروت فراوانى به شما خواهد رسید. اگر در خواب کسى را در حال اغماء دیدید، نشانه‏ى آن است که به شخصى بدهکار خواهید شد.

افتادن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که بر روى افتاد، دلیل تشویش او بود، خاصه در جنگ و خصومت. اگر بیند که از جایگاهى بلند به زیر افتاد، چنان که کوهى یا از بامى یا از دیوارى، دلیل که آرزویى در وى تمام به سر نشود و مرادش حاصل نگردد.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که از جایگاهى به زیر افتاد، دلیل بود امیدى که دارد بر نیاید و نامید گردد. اگر بیند که از کوه به زیر افتاد، دلیل که حالش بد شود و به قدر افتادن بر تن او رنج رسد. اگر بیند که زخمى سخت به وى رسید و خون از آن عضو روان شد، دلیل که به قدر آن زخم وى را زیانى رسد. اگر بیند که پایش بلغزید و بیفتاد، دلیل کند که رنجى و المى بدو رسد. اگر بیند بیفتاد و رنجى بدو نرسید، دلیل کند که سهل و آسان بود. اگر بیند که از آستانه خانه‏ى او مار و کژدم و گزندگان بیفتاد، دلیل کند که او را از پادشاه یا از کسى بزرگ غم و اندوه رسد. اگر بیند که بام خانه یا دیوار بر او افتاد، دلیل که مال بسیار بدو رسد از آن جا که امید ندارد، و بدان سبب خرم و شادان گردد و کارش گشاده شود. »و الله اعلم بالصواب.«
برایت مى‏گوید: افتادن در خواب، نشان‏دهنده‏ى وقوع خطرات است. اگر در خواب ببینید که دیگران مى‏افتند، بیانگر غلبه بر دشمنان است. اگر در خواب دیدید که در یک قبر افتاده‏اید، به این معنا است که ضرر و زیانى به شما وارد مى‏شود. اگر در خواب دیدى که از جایى بلند به پایین مى‏افتید، بدین معنا است که به اهداف خود نمى‏رسید. اگر خواب ببینید که افتاده‏اید و زخمى شده‏اید، نشانه‏ى غم و اندوه است.

افتخار

بیتون مى‏گوید: اگر خواب دیدید که به خاطر چیزى افتخار مى‏کنید، به این معنا است که در زندگى به آسایش و رفاه مى‏رسید.

افراط

هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب دیدید که در لذت‏هاى جسمانى افراط مى‏کنید، نشانه‏ى بیمارى یا ضرر مالى است و اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بدین معنا است که اطرافیان خود را دچار ناراحتى مى‏سازد.

افسار

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى افسار در خواب، به این معنا است که دست به کارهاى نگران کننده‏اى مى‏زنید که سود فراوانى به همراه دارد. اگر افسار کهنه‏اى در خواب دیدید، به این معنا است که احتمالا در حل مشکلات موفق نمى‏شوید. مشاهده‏ى افسارى که چشم بند هم دارد، به این معنا است که فریب زن حیله‏گرى را مى‏خورید.
برایت مى‏گوید: دیدن افسار اسب در خواب، به معناى آن است که شما به مسافرتى خواهید رفت.

افسر ارتش

بیتون مى‏گوید: دیدن افسر ارتش در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است.

افسون

محمد بن سیرین گوید: افسون نمودن در خواب، فریفتن مردم بود مگر آن افسون که به نام‏هاى خداى عزوجل و به آیات قرآن بود. و چون افسونگر در خواب بیند که از آن وى را با شخصى دیگر در شفا و راحت پدید آمد، دلیل که از غم و راحت به کام دل رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل بر غم و اندوه بود.
کرمانى گوید: افسون نمودن به خواب کار باطل بود، چون به وقت افسون ذکر خداى عزوجل را نگوید. اگر افسون به قرآن و نام‏هاى حق تعالى نمایند، دلیل که آن کس کارى نماید به حق و راستى و از آن وى را خیر و صلاح دو جهانى رسد.
بیتون مى‏گوید: به کار بردن سحر و افسون در خواب، بیانگر داشتن روابط خوب و صمیمى با همسر خود است. شنیدن کلمات سحر و افسون در خواب، بیانگر نیرنگ و فریب اطرافیان است.

افعى

برایت مى‏گوید: دیدن افعى در خواب، بدین معنا است که موضوعى زندگى خانوادگى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که یک افعى شما را نیش مى‏زند، نشانه‏ى آن است که با افرادى همنشین مى‏شوید که به شما ضرر مى‏رساند.
بیتون مى‏گوید: اگر زنى خواب مار افعى را ببیند، بیانگر آن است که فردى با حیله‏گرى به او آسیب مى‏رساند اما اگر در خواب افعى از او فرار کند، بیانگر آن است که در مقابل دشمنان ایستادگى مى‏کند.

افلیج

بیتون مى‏گوید: فلج شدن در خواب، بدین معنا است که به قول‏هایى که مى‏دهید پایبند نیستید. فلج شدن دوستان در خواب، به این معنا است که دچار بیمارى و ناراحتى مى‏شوید و خانواده‏تان را نیز نگران مى‏سازید.

اقیانوس

بیتون مى‏گوید: دیدن اقیانوس مواج در خواب، نشان‏دهنده‏ى مشاجرات خانوادگى است. اگر در خواب اقیانوس را آرام ببینید، براى تجار نشانه‏ى معاملات پر سود براى جوانان بیانگر پیدا کردن زوج مناسب و براى ملوانان بیانگر سفرهایى پر سود و منفعت است. اگر در خواب خود را در کشتى ببینید که از اقیانوس عبور مى‏کند، بدین معنا است که اقبال خوبى در انتطار شما است.

اکسیر حیات

برایت مى‏گوید: اگر در خواب چیزى به عنوان اکسیر حیات مشاهده نمودید، بدین معنا است که براى رسیدن به زندگى بهتر تلاش مى‏کنید.

اکوى صدا

برایت مى‏گوید: اگر در خواب صداى خود را از یک اکو شنیدید، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى دیدید و احساس کردید که صدایتان پخش مى‏شود، بیانگر آن است که فرد تنهایى هستید.

الاغ

برایت مى‏گوید: دیدن الاغ در خواب، نشانه‏ى دعوا گرفتن است. اگر در خواب ببینید که الاغى را مى‏زنید، بدین معنا است که نسبت به خانواده‏تان بى‏تفاوت شده‏اید. اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید، بدین معنا است به فردى که به شما بدى کرده، خوبى مى‏کنید. اگر الاغ را در حال دویدن ببینید، بدین معنا است که مشکلاتى برایتان به وجود مى‏آید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب الاغى را دیدید که در حال حمل بار است، بدین معنا است که در کارها و امور شخصى به موفقیت مى‏رسید.

الک

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى الک در خواب، بدین معنا است که در انجام معاملات خود موفق نمى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که سوراخ‏هاى الک بیش از اندازه بزرگ است، بیانگر ضرر مالى است و اگر سوراخ‏هاى الک بیش از اندازه ریز باشد، بدین معنا است که فرصت دوباره براى جبران اشتباه خود مى‏یابید.

الکل

برایت مى‏گوید: نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبى به دست نمى‏آورید.

الماس

برایت مى‏گوید: دیدن الماس در خواب، بدین معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید، اگر در خواب دیدید که مقدار زیادى الماس دارید، یعنى سعادت و خوشبختى در انتظارتان است.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که از طرف نامزدش، یک الماس هدیه گرفته، بدین معنا است که در ازدواج و زندگى خانوادگى موفق مى‏شود. گم کردن الماس در خواب،بیانگر بیمارى و ضرر مالى است. پیدا کردن الماس در خواب، نشانه‏ى آن است که مورد علاقه‏ى شخصى به خصوص قرار گرفته‏اید. خریدن الماس در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد. فروختن الماس در خواب، نشانه‏ى مصیبت و بدبختى است.

المپیک

برایت مى‏گوید: دیدن المپیک در خواب، بیانگر شکست است. اگر در خواب مشاهده کنید که در المپیک شرکت کرده و مغلوب مى‏شوید، بیانگر آن است که نباید هیچ واهمه‏اى، داشته باشید، موفق مى‏شوید.

النگو

بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که یک النگو هدیه گرفته، معنایش آن است که به زودى ازدواج مى‏کند. گم کردن النگو در خواب، بیانگر ضرر و زیان پیدا کردن النگو در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختى است.

الوار

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى الوار در خواب، نشان دهنده‏ى قبول کار زیاد با دست مزد کم است. اگر در خواب مشغول اره کردن الوارها باشید، نشانه‏ى آن است که معاملاتى انجام مى‏دهید که هیچ سودى ندارد. آتش گرفتن الوارها در خواب، بیانگر ثروت فراوان است.

الهام

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس کنید چیزى خوشایند به شما الهام مى‏شود، بیانگر پیروزى در مقابل مشکلات زندگى است.

امامت کردن

کرمانى گوید: اگر بیند در پیش قومى امامى کرد و امام نبود، دلیل که در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنان که مأموم تابع امام باشد. اگر بیند جماعتى انبوه و در نماز بودند و وى را گفتند که ما را امامى کن و پادشاه فرمود به او که امامى کن و او پیشرفت و امامت کرد، دلیل که در آن دیار امیر و فرمانروا شود و با ایشان عدل و راستى نماید، به قدر راستى قبله و تمام کردن نماز به رکوع و سجود. اگر بیند از نماز چیزى نقصان کرد، دلیل که بر ایشان جور و ظلم نماید به قدر آن چه در نماز نقصان کرده بود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند امامى مى‏کرد، ولیکن نشسته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بر پهلو نشسته بود و در نماز چیزى خواند، دلیل که زود بمیرد و آن قوم بر وى نماز کنند. اگر زامامى را به خواب بیند، دلیل که شرف و منزلت یابد بر قدر و شرف امام. اگر بیند امام را ولایتى همى داد یا با امام در خانه رفت یا امامى او چیزى بخشید یا با امام طعام خورد، دلیل که بر قدر آن غم و اندوه بدو رسد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند با امام در جهاد بود، دلیل که با دولت و ولایت با وى شریک بود یا در مسجد یا در دهى یا در شهرى.
اسمعیل اشعث گوید: هر چیز که در امام، در خویشتن زیادت بیند در ولایت و بزرگى او زیاده شود و هر چه در او نقصان بیند در مال و نعمت او نقصان شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: امامى کردن در خواب بر شش وجه است. اول: فرمانروایى. دوم: پادشاهى به عدل و انصاف. سوم: علم. چهارم: قصد نمودن به کار خیر. پنجم: منفعت. ششم: ایمنى از دشمن. اگر بیند امامى زنان نمود، دلیل که بر گروه ضعیفان والى شود. اگر بیند امامى از آسمان فرود آمد و قومى را امامت کرد، دلیل که رحمت است بر اهل آن زمین. اگر بیند بر مرده نماز مى‏کرد از پادشاهى فرمانروایى یابد.

امانت فروشى

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مغازه‏ى امانت فروشى در خواب، بیانگر آن است که در کسب لذت‏هاى جسمانى زیاده‏روى کرده و دچار بدنامى مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید چیزى را در مغازه امانت فروشى گرو مى‏گذارید، بیانگر دعواهاى خانوادگى است. اگر در خواب ببینید که کالایى را از گرو در مى‏آورید، بدین معنا است که فرصت‏هایى براى جبران اشتباهات به دست مى‏آورید.

امپراطور

بیتون مى‏گوید: ملاقات با یک امپراطور در خواب، به معناى آن است که شما مسافرت‏هاى پر سود و منفعت در پیش رو دارید.

امتحان دانشگاه

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که براى قبولى در دانشگاه امتحان مى‏دهید، بیانگر پیروزى در مراحل مختلف زندگى است. اگر در خواب ببینید که در امتحان دانشگاه رد شده‏اید، یعنى در امتحان موفق مى‏شوید.

امر الهى

هانس کورت مى‏گوید: خواندن یا شنیدن امر الهى در خواب، بیانگر آن است که با وجود توصیه‏ى دوستان، دوباره راه اشتباه را پیش مى‏گیرید. اگر در خواب مشاهده کنید که مورد خطاب امر الهى قرار گرفته‏اید، به این معنا است که از افرادى نادرست پیروى مى‏کنید.

امرود (گلابى)

محمد بن سیرین گوید: خوردن امرود به وقت خود، چون سبز و شیرین بود، دلیل آن که مال حلال یابد. اگر به گونه‏اى زرد بود بیمارى است. اگر بیند امرود مى‏خورد و زرد و نارس بود، دلیل که بیمار شود. اگر امرود به گونه سبز باشد، یا سرخ چون به طعم شیرین باشد مال است. اگر ترش و ناخوش بود، اندوه است.
کرمانى گوید: امرود سبز و شیرین به وقت خود دیدن یافتن مراد است. اگر بیند امرود را همى خورد، دلیل بر منفعت است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است. اول: مال حلال. دوم: توانگرى. سوم: زن. چهارم: مراد. پنجم: منفعت. اگر بیند پادشاه امرود مى‏خورد: دلیل که از مردى بزرگوار منفعت یابد، به قدر آن که خورده بود.

املت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشغول خوردن املت باشید، نشانه‏ى دوستى با فرد قابل اعتماد است. اگر در خواب ببینید که به دیدن کسى مى‏روید و او با املتى سرد از شما پذیرایى مى‏کند، بدین معنا است که با حیله و نیرنگ قصد دارند از شما سوء استفاده کنند.

امید

برایت مى‏گوید: اگر در خواب احساس کنید که نسبت به موضوعى امیدوار هستید، نشانه‏ى از دست دادن یک چیز مهم است.

امین

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را فرد امینى ببینید، بیانگر موفقیت در امور مالى است. دیدن افراد درستکار و امین در خواب، نشانه‏ى آن است که در امور مالى موفقیت زیادى پیدا نمى‏کنید.

انار

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اصل انار به خواب مال است، لیکن به قدر همت مردم خاصه که به وقت خود بود. اگر نه به وقت خود باشد بد بود. اگر بیند انار از درخت ببرید و بخورد، دلیل که از زنى صاحب جمال منفعت یابد.
محمد بن سیرین گوید: اگر انار شیرین به خواب بیند، مال جمع کردن است و بعضى از معبران گفته‏اند: یک انار شیرین خوردن در خواب، هزار درم است که بیابد و انار ترش غم و اندوه است و انارى که نداند ترش یا شیرین بود، تعبیرش چون انار شیرین است.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند انار شیرین به وقت همى خورد، دلیل که مال یابد. اگر بیند انار به زمستان همى خورد، دلیل که به عدد هر دانه او را چوبى بزنند در همه چیز انار ترش خوردن در وقت و بى وقت بد است حکم انار شیرین میانه است.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند انار شیرین به وقت خود مى‏خورد، اگر بازرگان است قماش و متاع او رواج یابد. اگر مسافر است، دلیل که سفرش مبارک است و با سود و منفعت است، اگر بیند دانه‏هاى انار یافت یا کسى بدو داد، دلیل که به وقت آن وى را رنجى رسد اگر به وقت بود و اگر بى‏وقت. اگر انار شیرین با پوست و پیه آن مى‏خورد، دلیل که از همه چیز برخوردارى یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن. دوم: زن پارسا. سوم: شهر آبادان. لیکن انار ترش غم است.
برایت مى‏گوید: دیدن یا خوردن انار در خواب. بیانگر رهایى از اتهمامات دیگران نسبت به شما است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که نامزدتان به شما انار مى‏دهد، به این معنا است که با اعتماد به نفس از شر دشمنان نجات پیدا مى‏کنید. مشاهده‏ى درخت انار در خواب، نشانه‏ى رسیدن به خوشبختى و مقام بالا است. مشاهده‏ى انارهاى خراب در خواب، نشانه‏ى بروز مشکلات فراوان است. نوشیدن آب انار در خواب، بدین معنا است که اقبال خوب در انتظار شما است.

انبار آذوقه

برایت مى‏گوید: دیدن انبار آذوقع در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

انبر آتش

برایت مى‏گوید: دیدن انبر آتش در خواب، به این معنا است که باید با اعتماد به نفس بیشترى به انجام کارها بپردازید.

انتخابات

بیتون مى‏گوید: مشارکت در انتخابات، علامت آن است که در اثر مشاجراتى که انجام مى‏دهید، امور کارى و مالى شما به خطر مى‏افتد.

انتقام

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که از کسى خصومتى دارید و از او انتقام مى‏گیرید، به این معنا است که باید در انجام کارها اعتماد به نفس بیشترى داشته باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که کسى از شما انتقام مى‏گیرد، به این معنا است که باید بیشتر مواظب حیله‏ى دشمنان باشید.

انجمن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را در یک انجمن ببینید، علامت آن است بیش از اندازه کار مى‏کنید. اگر فرد عاشقى در خواب خود را در یک انجمن ببیند، علامت آن است که به زودى ازدواج مى‏کند.

انجیر

محمد بن سیرین مى‏گوید: خوردن انجیر در خواب اگر در وقتش بود خوب و اگر بى‏وقت، بد بود. اگر بیند انجیر همى خورد یا جمع مى‏کرد یا کسى بدو بخشید، دلیل است که غم و اندوه بدو رسد و باشد که کارى کند که از آن پشیمانى خورد.
کرمانى گوید: انجیر زرد به خواب دیدن و خوردن، دلیل بیمارى است و انجیر سیاه، دلیل بر غم و اندوه و انجیر سبز به وقت خود چون به طعم شیرین است زیانى ندارد.
برایت مى‏گوید: دیدن انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که با دیگران روابط خوبى خواهید داشت. دیدن برگ انجیر در خواب، نشانه‏ى آن است که فرد با ایمانى هستید. اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن انجیر هستید، بدین معنا است که براى رسیدن به هدفتان تلاش کرده و موفق مى‏شوید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر دخترى خواب درخت انجیر را ببیند، نشانه‏ى آن است که با فرد مهمى پیمان ازدواج مى‏بندد. اگر در خواب ببینید که فصل انجیر نیست و شما انجیر زرد مى‏خورید، به این معنا است که احتمالا بیمار مى‏شوید.

انجیل

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که انجیل همى خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خود رأى شود. اگر بیند از کتاب انجیل همى خواند، دلیل کند که از آن کسانى که از ملت عیسى باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر مى‏خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.

اندازه گرفتن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشغول اندازه گرفتن چیزى باشید، به این معنا است که بیمارى و خطر شما را تهدید مى‏کند.

انسان

برایت مى‏گوید: اگر در خواب انسان زشت و وحشتناکى را مشاهده کردید، نشانه‏ى آن است که افکار ناپسندى در ذهن خود پرورش مى‏دهید. اگر در خواب انسان خوشحالى را دیدید، بیانگر غم و اندوه است. اگر در خواب یک انسان ناراحت و غمگین را دیدید، به این معنا است که خود را درگیر مشکلات دیگران مى‏کنید.

انسان نخستین

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى انسان‏هاى اولیه در خواب، نشانه‏ى مخالفت اطرافیان با شما است. اگر در خواب خود را هم چون انسان‏هاى نخستین در غار ببینید، به این معنا است که در رسیدن به اهداف خود موفق نمى‏شوید.

انعام

برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید به کسى انعام مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که مورد موعظه قرار مى‏گیرید که این باعث مى‏شود تا در زندگى، بیشتر مراقب اعمالتان باشید.

انعکاس صدا

برایت مى‏گوید: شنیدن انعکاس صداى خود در خواب، نشانه‏ى شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ببینید و انعکاس صداى خود را بشنوید، بدین معنا است که فرد تنهایى هستید.

انفجار

بیتون مى‏گوید: دیدن انفجار مکانى در خواب، علامت آن است که با انجام کارهاى نامناسب دچار ضرر مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که در اثر انفجار دچار آسیبى شده‏اید، نشانه‏ى آن است که مورد اتهام دیگران قرار مى‏گیرید. اگر در خواب خود را در میان شعله‏هاى انفجار دیدید، به این معنا است که افراد ناشایست به شما ضرر مى‏رسانند.
برایت مى‏گوید: اگر انفجار همراه با کشته شدن عده‏اى باشد، بیانگر آن است که از مشکلى که برایتان پیش آمده نجات پیدا مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که یک کارخانه منفجر شده و شعله‏هاى آتش از آن زبانه مى‏کشد، نشانه‏ى پیشرفت و پیروزى در انجام کارهایتان است.

انگبین

کرمانى گوید: انگبین در خواب، غنیمت بود از مال‏ها و نیکى بود از کردارها، زیرا که در وى شفاى دردها است و شهد روزى بسیار بود، چنان که حق تعالى در کلام الله مجید خود فرموده است. »فیه شفاء للناس«.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: خوردن انگبین در خواب بر سه وجه است. اول: روزى حلال. دوم: منفعت. سوم: کام دل یافتن و ترانگبین روزى بود که بى‏منت بدو رسد.

انگشتان

محمد بن سیرین گوید: پنج انگشت دست راست در تأویل، پنج نماز بود و پنج انگشتان دست چپ فرزندان بردار بود و بعضى از معبران گفته‏اند: انگشت مهین، دلیل نماز بامداد و انگشت سبحه در نماز، دلیل بر نماز پیشین کند و انگشت میان، دلیل بر نماز دیگر و انگشت به نصر، دلیل بر نماز شام و انگشت خضر، دلیل بر نماز خفتن و صلاح در نمازها بود. اگر بیند که انگشت دست راست نداشت، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد و بعضى گویند: فرزند برادرش را مصیبت رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند که انگشتان را در هم گذاشته داشت، دلیل که سد درست شود. اگر بیند انگشتان را با هم جمع کرد، دلیل است کار برادران فرزندش را به صلاح آورد. اگر بیند که انگشتان را به کردار مشت در هم بسته بود، دلیل است که کارها بر وى بسته گردد و هم بر اهل‏بیت او.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که انگشت مهین او بریده بود، دلیل قوه‏ى مالش بود. اگر بیند که انگشت سبحه‏ى او بریده است، دلیل است که در فریضه‏ى نمازها تقصیر کند. اگر بیند انگشت میان او بریده است، دلیل که در شهرى پادشاهى یا بزرگى بمیرد. اگر بیند که انگشت بعد از میان بریده است، دلیل است وى را در مال زیان افتد. اگر بیند که انگشت کوچک او بریده است، دلیل است فرزندزاده‏ى او بمیرد.
اسمعیل اشعث گوید: انگشتان پاى در خواب دیدن، دلیل زینت و آرایش بود. اگر انگشتان پاى را درشت و قوى بیند، دلیل که کار کدخدایى او ساخته شود. اگر به خلاف این بیند کار وى ناساخته شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن انگشتان در خواب بر شش وجه بود. اول: فرزند. دوم: برادر و برادرزادگان. سوم: خادمان. چهارم: یاران. پنجم: قوت. ششم: پنج نماز. اگر بیند که انگشتان وى بیفتاد یا بریده شد، دلیل که از آن چه گفتیم او را مفارقت افتد. اگر بیند که انگشت او بشکست، دلیل است یکى از اهل بیت او بمیرد.
خلف اصفهانى گوید: اگر بیند از انگشت مهین او شر مى‏آید یا از انگشت سبابه او خون همى آید، دلیل است آن کس با مادر خویش فساد نماید. اگر بیند از انگشت او آواز برآمد، دلیل نماید که در میان خویشان او گفت‏وگو رود.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب انگشتان خود را قطع شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‏گیرد.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که انگشتانتان زخمى و کثیف هستید، به این معنا است که غم و اندوه شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب انگشتانتان را زیبا و قشنگ ببینید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار مى‏گیرید. اگر در خواب ببینید که انگشت شست شما آسیب دیده و احساس درد مى‏کنید، به این معنا است که اطرافیانتان با شما رفتار مناسبى ندارند. بزرگ شدن بیش از اندازه‏ى انگشت شست در خواب، علامت آن است که اقبال خوبى پیش روى شما است. کوچک شدن غیر طبیعى انگشت شست در خواب، نشان دهنده‏ى کسب لذت‏ها و تفریحات است.

انگشتانه

برایت مى‏گوید: دیدن انگشتانه در خواب، بیانگر آن است که شما در انجام کارها پشتکار دارید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که یک انگشتانه خریده‏اید، به این معنا است که با افرادى مناسب هم نشین مى‏شوید. اگر در خواب ببینید که انگشتانه‏ى خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید، اگر از انگشتانه براى خیاطى استفاده مى‏کنید، بیانگر آن است که شانس و اقبال به شما رو خواهد کرد. اگر مردى خواب انگشتانه را ببیند، بیانگر آن است که سعادت و خوشبختى در انتظار او است.

انگشترى

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: چون نقش و صفت انگشترى بیند، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکى رسد. اگر بیند انگشترى کسى به وى داد تا چیزى بدان مهر کند، دلیل است از آن چه لایق او باشد بدان برسد. یعنى اگر لایق پادشاهى باشد پادشاهى یابد.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که انگشترى او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود که در کارهاى او آفت و دشوارى پدید آید. اگر بیند انگشترى او بشکست و نگین او بماند، دلیل که بزرگى و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جاى بود. اگر بیند انگشتر نگین او بشکست، دلیل که آبرو و هیبتش برود و جاه او بر جاى ماند. اگر بیند انگشترى خود را به کسى بخشید، دلیل که از آن چه دارد برخى از آن ببخشد. اگر بیند انگشترى خویش بفروخت و بها بستند، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخى از آن بفروشد.
کرمانى گوید: اگر بیند صناعت انگشترى او ناپسندیده است، دلیل است از مالى که دارد چیزى بشود و پادشاهى بر وى خشم گیرد. اگر بیند انگشترى او از نقره بود، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: انگشترى نقره در خواب بر چهار وجه بود. اول: مملکت. دوم: زن. سوم: فرزند. چهارم: مال و انگشترى طلا نیک بود. اگر زنى بیند که انگشترى با نگین از او ضایع شد، دلیل است حشمت و جاه او بشود یا فرزندش بمیرد یا مالش تلف شود. اگر والى بود معزول گردد. اگر زن بیند شوهرش بمیرد یا فرزندش.

انگلیسى

برایت مى‏گوید: انگلیسى صحبت کردن در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که در امور شغلى پیشرفت مى‏کنید اما در روابط عاشقانه‏تان به مشکلات برخورد مى‏کنید. اگر در خواب ببینید که مشغول خواندن یک کتاب انگلیسى هستید، نشانه‏ى آن است که زندگى یکنواختى دارید.

انگور

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: خوردن انگور سیاه به وقت خود غم و اندوه بود و بى‏دقت، ترس و بیم بود. معبران گفته‏اند: به عدد هر انگورى که خورده بود زخم چوب یا تازیانه بر او زنند و خوردن انگور سفید به وقت خود نعمت و خیر دنیا بود، بیش از آن که امید دارد و به غیر وقت، دلیل کند که از دهان خداوند خواب سخن خیرى بیرون آید و دلیلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بیند همین، دلیل کند.
محمد بن سیرین گوید: انگور سفید به وقت خود خوردن، دلیل بر مالى است که به دشوارى به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگورى که پوست او سخت بود، دلیل که مالى به دشوارى به دست آید و هر انگورى که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگورى که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگورى که شیرین‏تر و تازه‏تر بود، دلیل بر مال و جاه نماید و عز وى بیشتر گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: انگور سیاه و سفید به وقت خود و بى‏وقت، بر سه وجه بود. اول: فرزند نیک. دوم: علم فرایض. سوم: مال حلال و در مورد فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرماید: بر سه وجه بود. اول: مال با خیر و برکت. دوم: فراخى نعمت. سوم: از قحط و بلا امان یافتن.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى انگور در خواب، بیانگر فرار از مشکلات است. چیدن انگور در خواب، بیانگر آن است که بعد از رهایى از مشکلات، خوشحال شده و به زودى دست به کارهاى پر سود مى‏زنید. اگر دخترى در خواب خود را مشغول خوردن انگور ببیند، به این معنا است که براى رسیدن به آرزوهاى خود تلاش نمى‏کند و دچار نامیدى شده است. دیدن خوشه‏هاى فراوان انگور در خواب، بیانگر کسب موقعیت‏هاى اجتماعى است. اگر دخترى چنین خوابى ببیند دلالت بر رسیدن به آرزوهاى بزرگ دارد.

انواع توت (توت فرنگى، توت سفید، تمشک)

برایت مى‏گوید: دیدن توت‏هاى نارس و کال در خواب، بیانگر غم و ضرر مالى است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن توت هستید، به این معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. اگر در خواب خود را مشغول جمع‏آورى توت ببینید، بیانگر آن است که از کار زیاد خسته و نومید شده‏اید. فروختن توت در خواب، نشانه‏ى این است که براى تهیه‏ى خرج روزانه خود دچار مشکل مى‏شوید.

اولاد

برایت مى‏گوید: اگر فردى خواب فرزند خود را ببیند، بیانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.

اهانت

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در دادگاه، به یک قاضى اهانت مى‏کنید، بیانگر بى‏دقتى در انجام کارها است. اگر در خواب کسى به شما اهانت کرد، به این معنا است کارى انجام مى‏دهید که به شما احترام مى‏گذارند.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب ببینید فرد اهانت کننده یک بچه است، نشانه‏ى پیروزى در انجام کارها است. اگر در خواب ببینید کسى که به شما توهین مى‏کند بزرگ‏تر از شما است، نشانه‏ى جدایى از دوستان است. اگر در خواب ببینید که یک غریبه به شما توهین مى‏کند، نشانه‏ى گرفتارى‏هاى کارى است.

اهرم

برایت مى‏گوید: دیدن یا استفاده کردن از هرم، نشانه‏ى پیروزى در مشکلات است.

ایده‏آل

بیتون مى‏گوید: اگر کسى در خواب بیند که به زندگى ایده‏آلى دست پیدا کرده، نشانه‏ى کسب موفقیت است. اگر زنى چنین خوابى ببیند، بیانگر آن است که در مسیر زندگى لحظات خوشى خواهد داشت.

ایستگاه راه آهن

برایت مى‏گوید: مشاهده ایستگاه راه آهن در خواب، نشانه‏ى تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگى است. اگر در خواب ببینید که در راه آهن قدم مى‏زنید، به این معنا است که هدیه‏اى دریافت مى‏کنید.

ایوان

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ایوان در خواب، بیانگر آن است که مشغول انجام کارهایى هستید که از سود دهى آن‏ها مطمئن نیستید. اگر دخترى در خواب ببیند که با نامزدش در ایوان قدم مى‏زند، به این معنا است که در مورد اهدافش دچار شک و تردید مى‏شود.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۳