بیتون می‏گوید: اگر در خواب عده‏اى زائر را ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب ببینید که در حال زیارت هستید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد آزار شما را دارند.
زاغ

محمد بن سیرین گوید: زاغ در خواب، دیدن مردى فاسق بددین و دروغگوى است در کارها. اگر بیند زاغى فراگرفت یا کسى بدو داد، دلیل است که با کسى بدین صفت به کار باطل فریفته گردد. اگر بیند که زاغى را بکشت، دلیل است مردى را بدین صفت شکست دهد. اگر بیند در جایگاهى زاغان جمع آمده بودند، دلیل که در آنجا دزدان و فاسقان جمع گردند. اگر بیند زاغى را شکار کرد، دلیل است از جایگاهى باطل نعمت یابد.
کرمانى گوید: اگر یک زاغ بیند، تأویلش کنیزک هندى بود. اگر زاغان بیند تأویلش لشگر است. اگر بیند که زاغى را پوست برکند، دلیل است که با زن غریب زنا کند.
جابر گوید: اگر بیند که زاغى را معالجه کرد، دلیل که مردى دزد را پند دهد. اگر بیند زاغى را بیافت و پنهان کرد، دلیل است در هوادارى و باطل‏جویى بود. اگر بیند زاغى به منقار از خانه او چیزى فراگرفت، دلیل کند که فاسقى یا هندویى از خانه او چیزى بدزدد.
هانس کورت گوید: مشاهده‏ى زاغ در خواب، بیانگر دعوا و درگیرى است. مشاهده‏ى زاغ کبود در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر خواب ببینید که زاغ کبودى گرفته‏اید، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است. اگر یک زاغ کبود مرده در خواب ببینید، به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید. مشاهده‏ى بچه‏ى زاغ در خواب، نشانه‏ى بیمارى است. کشتن زاغچه در خواب نشانه‏ى بدست آوردن ثروت است.

زالو

محمد بن سیرین گوید: دیدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بیند زالو خون از اندام او مى‏مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد. اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
کرمانى گوید: زالو عیالى است که مال دیگران خورد نه مال خود. اگر بیند که زالوى بسیار بر وى جمع شدند و خون او را مى‏مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.
جابر گوید: اگر بیند که زالو بر اندام وى بود، لیکن اندامش را نمى‏مکید و گزندى نمى‏کرد، دلیل است که از دشمن هیچ گزندى به وى نرسد. اگر بیند زالو در گلوى او شد. دلیل که دشمن در خانه او بود و به قدر مضرتى که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند.
برایت مى‏گوید: دیدن زالو در خواب، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى معالجه زالو به تن شما مى‏اندازند، بیانگر آن است که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند. اگر خواب ببینید که زالو خون کسى را مى‏خورد، بیانگر آن است که شخصى قصد صدمه زدن به شما را دارد.

زانو

محمد بن سیرین گوید: اصل زانو در خواب، معیشت بیننده خواب بود. اگر زانو را شکسته بیند، دلیل است کارش شکسته و بى‏رونق شود. اگر زانو را بزرگ و قوى بیند، دلیل که کار او قوى گردد و عیش بر او فراخ گردد.
کرمانى گوید: زانو در خواب کار و کسب و معیشت مردم است و هر چند که سخت‏تر بود کار و کسب او بهتر بود. اگر سست بود به خلاف این بود.
جابر گوید: زانو در خواب کار و کسب و جایگاه رنج و عناى مردم بود و هر زیاده و نقصان که در زانو بیند، تأویلش چنان بود که یاد کردیم.
بیتون مى‏گوید: دیدن زانوهاى کثیف در خواب، بیانگر بیمارى است. اگر در خواب زانوهایتان بیش از اندازه بزرگ شده باشد، به این معناست که دچار غم و اندوه مى‏شوید. اگر در خواب احساس کنید که زانوهایتان درد مى‏کند، بیانگر حوادث ناگوار است. مشاهده‏ى زانوهاى بدشکل، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که زانوى خوب و سالمى دارید، بیانگر آن است که اقبال خوبى در انتظار شماست. دیدن زانوى خون‏آلود و زخمى، بیانگر بدبختى است. اگر در خواب مشاهده کنید که زانوى شما ورم کرده، به این معناست که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر خواب ببینید که زانوى شما شکسته، نشانه‏ى گرفتارى و انجام کارهاى دشوار است.

زاهد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را زاهد ببینید، بیانگر آن است که اخبار مهمى به گوش شما مى‏رسد. مشاهده‏ى زاهد در خواب، بیانگر خیانت و بى‏وفایى است.

زایمان

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که زایمان کرده‏اید، به این معناست که یک نفر به خانواده‏ى شما اضافه مى‏شود. اگر زنى خواب ببیند که زایمان کرده، به این معناست که پول زیادى به دست مى‏آورد. اگر دخترى خواب زایمان ببیند، بیانگر انجام کارهاى نادرست است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که پسر زاییده‏اید، نشانه‏ى خوش‏شانسى است. اگر خواب ببینید که دختر زاییده‏اید، نشانه‏ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که بچه‏اى مرده به دنیا آورده‏اید، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر خواب ببینید که زایمان سختى داشته‏اید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب زایمان حیوانى را ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

زباله

بیتون مى‏گوید: دیدن آشغال و زباله در خواب، بیانگر انجام کارهاى نادرست است.

زبان

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که زبانش بریده و ناقص گردید، بى‏آنکه با کسى خصومت داشت، دلیل است که به وقت حجت زبانش شود. اگر بیند که زبانش در طول یا در عرض زیاد شد، دلیل که به وقت حجت، زبان او روان بود و بر خصم ظفر یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند که او را دو زبان است، دلیل است که حق تعالى او را علم و دانش روزى کند. اگر بیند که از دست خود زبان را ببرید تا سخن نگوید، دلیل که از باطل‏گویى توبه کند و خاموشى اختیار کند. اگر بیند که بر سخنش خطایى زشت رفت، دلیل است سخنى گوید که رضاى خدا باشد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند زبان او قوى و ستبر بود، دلیل است مناظر و سخنور بود و بر خصم غلبه کند. اگر بیند زبان او دراز است، دلیل که درشت سخن و بدگوى بود و مردمان را به زبان رنجاند.
اسمعیل اشعث گوید: اگر کسى بیند زبان او دراز شده بود، دلیل که کسى او را غمز کند یا دشنام دهد. اگر کسى بیند زبان او آویخته بود و به دو شاخ گشته بود، دلیل که در میان مردم منافقى کند. اگر بیند که در اصل زبان هیچ نداشت، دلیل که از شغل همه فروماند و دشمن بر او چیره شود. اگر بیند سر زبانش بریده بود، چنان که هیچ سخن نتوانست گفت، دلیل که شغل او بیشتر بر دست وکیلش برآید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زبان به خواب بر شش وجه است. اول: حکمت. دوم: ریاست. سوم: ترجمان. چهارم: حاجت. پنجم: دلیل. ششم: سخن گفتن به زبان‏هاى مختلف.
بیتون مى‏گوید: دیدن زبان در خواب، بیانگر آن است که اطرافیان رفتار بدى با شما دارند. اگر در خواب مشاهده کنید که زبانتان بیش از اندازه بزرگ یا کوچک شده، نشان‏دهنده‏ى آن است که چیزى مى‏گویند که دچار مشکل مى‏شوید.

زبان‏هاى خارجى

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به زبان آلمانى صحبت مى‏کنید، به این معناست که در کارها موفق مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حروف سانسکریت ببینید، علامت آن است که از موضوع مهمى آگاه مى‏شوید. مطالعه‏ى زبان لاتین در خواب، بیانگر موفقیت در کارها است. مطالعه‏ى زبان یونانى در خواب، بیانگر آن است که دوستان با نظر شما موافق هستند. اگر خواب ببینید که زبان یونانى را نمى‏توانید یاد بگیرید، به این معناست که دچار گرفتارى مى‏شوید.

زبور (کتاب مقدس حضرت داوود)

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند کتاب زبور همى خواند، دلیل که به حق تعالى بازگردد و به کار خیر رغبت نماید. اگر بیند زبور به ظاهر نمى‏خواند، دلیل که زهد و خیرات و ورع برپا کند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند زبور مى‏نوشت، دلیل که به کارى مشغول شود که از آن کار او را منفعت رسد. اگر بیند زبور مى‏خواند، دلیل که کارى و اختیارى نکو پیش گیرد.

زخم

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دلیل است بر زخم‏زننده ظفر یابد و نیز خیر و منفعت یابد. اگر بیند از جایگاه زخم او خون بیرون آمد و اندامش به خون آلوده شد، دلیل که مال حرام یابد.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که بر تن او زخم رسید و اندامش به خون آلوده شد، دلیل است که به قدر آن خون که از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زخم به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر یافتن. دوم: خیر و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه که از جایگاه زخم خون روان بیند.
جابر گوید: اگر بیند زخم زده، دلیل بر کارى مشکل بود که ظاهر شود. اگر بیند از آن زخم خون مى‏رفت، دلیل که کسى بر وى دروغ گوید و بعد از آن ظاهر گردد که آن دروغ بوده باشد. اگر بیند که جایگاه زخم ورم داشت، دلیل که مال و عیش خوش یابد، لکن از دوستان و خویشان مفارقت جوید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که زخمى بر روى بدنتان است، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن زخم در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب روى بدن کسى زخم ببینید، نشانه‏ى آن است که دچار مشکل مى‏شوید.

زدن

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که او را با تازیانه زدند، چنان که اثر زدن بر او نمودار شد یا دست و پایش سخت ببستند و چنان زدند که خون از تن او روان شد، تأویل این جمله بد بود و نیز، دلیل کند که کسى به زبان او را برنجاند و از آن غمگین شود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که او را تازیانه زدند، بى‏آنکه دست و پاى او را ببندند، اگر از تن او خون روان شد، دلیل که او را مال حرام حاصل گردد. اگر بیند نشان خستگى از زخم پیدا گشت، دلیل کند که به قدر آن از کسى فایده بیند.
کرمانى گوید: اگر بیند کسى تازیانه بر پشت او زد و از جاى آن خون بیرون آمد، دلیل است که از آن کس مال حرام یابد، یا زننده را به گناهى متهم کند. اگر بر پشت خود زخم بیند و نداند چه کسى او را زد، دلیل که کار دین و دنیاى او نکو گردد. اگر بیند تازیانه به کسى زد، چنان که پاره‏پاره گردید، دلیل که اهل خاندان او پراکنده گردند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که یکى وى را بزد و نداند براى چه زد، دلیل است که مال یابد و جامه‏ى نو پوشد و بهتر آن بود که زننده را نشناسد و به وقت زدن دست و پاى بسته بود. اگر بیند که یکى وى را با چوب یا تازیانه بزد و دانست که شخصى معروف است، دلیل است که از او چیزى بدو رسد و بیننده را نیک نباشد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند که مرده‏یى او را مى‏زد، دلیل است که از سفر منفعت یابد و یا چیزى که از دستش رفته باز به دستش آید. اگر بیند که او مرده بود و او را مى‏زدند، دلیل که او را در دین قوت بود و بعضى از معبران گویند: وامش گذارده شود. اگر بیند که مرده را مى‏زد و از آن راضى بود، دلیل که حال آن مرده در آخرت نیک بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زدن در خواب بر شش وجه بود. اول: شفاعت. دوم: مجادله. سوم: روشن شدن کار مشکل. چهارم: سفر. پنجم: شرف و بزرگى. ششم: مال حرام.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید با شخصى زد و خورد مى‏کنید، به این معناست که دچار گرفتارى مى‏شوید.

زر

محمد بن سیرین گوید: زر در خواب، مردان را غرامت و غم و اندوه است و زنان را نیکو و پسندیده بود. اگر بیند که زر بیافت یا کسى به او داد، دلیل بود که مالش ضایع گردد، یا تاوانى بر وى افتد، کسى بر وى خشم گیرد.
کرمانى گوید: اگر کسى در خواب بیند زر و یا سیم مى‏گداخت، دلیل است که بر زبان مردم افتد. اگر بیند که زر به خروار به خانه برد، دلیل که مال بسیار یابد. اگر بیند که زر همى خورد، دلیل است که به قدر آن مال بر عیال هزینه کند.
جابر گوید: زر به خواب، مردان را بد بود و زنان را خوب. اگر بیند که زر و سیم به یک جا جمع بود، دلیل است که عز و جاه یابد. اگر کان سیم بیند، دلیل بود که دخترى مهتر به زنى گیرد، لکن اندوهگین شود. اگر بیند با زرگرى نشسته و با او معامله مى‏کرد، دلیل که او را با مردى دروغگو سر و کار افتد.

زردآلو

محمد بن سیرین گوید: زردآلو چون به وقت بود و به طعم شیرین، دلیل است به عدد هر زردآلویى که بخورد او را دینارى حاصل شود. اگر زردآلو ترش بود، دلیل که او را غم و مصیبتى رسد و بعضى از معبران گویند: زردآلو به تأویل کنیزک و نیز به تأویل مال یا نعمت باشد.
کرمانى گوید: اگر بیند که هسته زردآلو بشکست و تلخ بود، دلیل که اندوهى به وى رسد. اگر شیرین بود، دلیل است از مردى بى‏اصل منفعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زردآلود به خواب بیمارى است چون به وقت خود بود، اگر نه به وقت خود بود، غم و اندوه است. اگر به طعم شیرین بود منفعت است.
بیتون مى‏گوید: دیدن زردآلو در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب کسى را در حال خوردن زردآلو ببینید، به این معناست که در موقعیت نامناسبى قرار گرفته‏اید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که زردآلو خریده‏اید، به این معناست که در کارتان به موفقیت مى‏رسید. خوردن زردآلو در خواب، بیانگر داشتن سلامتى کامل است.

زردچوبه

محمد بن سیرین گوید: دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیمارى بود. اگر بیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او را زیان و مضرت رسد. اگر بیند جامه‏ى خویش را به زردچوبه مى‏کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگرى بود، تأویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.

زردى (یرقان)

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به بیمارى یرقان مبتلا هستید، به این معناست که در کارها به موفقیت مى‏رسید.

زرشک

اصفهانى گوید: زرشک در خواب دیدن، دلیل غم و اندوه باشد. اگر بیند زرشک مى‏خورد، دلیل بر غم و اندوه است. اگر بیند زرشک از درخت جمع مى‏کرد، دلیل است با مردى بخیل او را خصومت افتد.

زره

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زره پوشیده بود، دلیل که از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند زره ضایع شد، دلیل است دشمن بر وى خیره شود. اگر بیند کسى او را زره داد و در پوشید، دلیل که آن کس وى را شکست دهد و بعضى از معبران گویند: زره حصین دین است که او را نگاه دارد.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند زره داشت، دلیل که ایمن بود از شر دشمنان و اهل بیت. اگر بیند که با زره سلاح پوشیده، دلیل است از شر عامه و مکر دوست ایمن شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زره در خواب بر شش وجه است. اول: ایمنى. دوم: حصین دین. سوم: قوت. چهارم: مال. پنجم: زندگانى. ششم: نیکویى. زره‏گر در خواب مردى است که ادب آموزد مردمان را.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که زره پوشیده‏اید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

زشت

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چهره‏ى زشتى دارید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناامیدى شما مى‏شود.
برایت مى‏گوید: اگر دخترى در خواب چهره‏ى خود را زشت ببیند به این معناست که با اطرافیان رفتار خوبى ندارد.

زعفران

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند زعفران با خود داشت، دلیل که مردمان به قدر آن وى را مدح و ثنا گویند، خاصه چون بیند زعفران ناسوده است. اگر بیند که زعفران خرد مى‏کرد، دلیل که بیمار شود، اگر بیند زعفران بر جامه یا بر تن او بمالند، دلیل بر بیمارى است، اگر بیند که رنگ زعفران از تن بشست، دلیل که از بیمارى شفا یابد.
کرمانى گوید: اگر بیند زعفران ناکوفته بخرید یا کسى به وى داد، دلیل است زنى توانگر بخواهد. اگر کسى جامه یا تن به زعفران زرد کند، بیمارى و غم و اندوه است. اگر بیند که زعفران مى‏خورد، همین دلیل کند. اگر بیند به خروارها داشت، دلیل است او را نعمت حاصل شود و از مردم مدح و ثناى شنود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زعفران ببینید، به این معناست که دشمنان مى‏کوشند تا به شما آسیب برسانند. اگر خواب ببینید که چایى زعفران مى‏نوشید، به این معناست که دچار درگیرى مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن زعفران در خواب، نشانه‏ى آن است که تلاش مى‏کنید تا زندگى خوبى داشته باشید.

زغال

محمد بن سیرین گوید: زغال دیدن به خواب، مال حرام است. اگر بیند که از جایى فراگرفت یا کسى بدو داد، دلیل که او را مال حرام حاصل شود. اگر بیند زغال بر آتش نهاد و آتش افروخت، دلیل که از مال پادشاه با پادشاه معامله کند و از وى فایده یابد. اگر بیند جامه یا اندامش به زغال سیاه شد، دلیل که وى را از سلطان غم و اندوه رسد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زغال‏هارا در حال سوختن ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. مشاهده‏ى زغال سنگ در خواب، بیانگر دعوا و اختلاف بین اعضاى خانواده است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب از زغال براى گرم کردن خود استفاده کنید، به این معناست که اقبال بدى در انتظار شما است. دیدن زغال سنگ گداخته در خواب، نشانه‏ى وقوع حوادث ناگوار است.

زکام

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که یکى را یا خود را علت زکام بود، دلیل است روزى اندک بیمار شود و زود شفا یابد و هر چه که زکام صعب‏تر است، بیمارى او بیشتر شود.
کرمانى گوید: زکام دیدن، دلیل کند که بر کسى خشم گیرد و زود صلح کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زکام در خواب بر سه وجه است. اول: بیمارى اندک. دوم: خشم گرفتن بر کسى. سوم: منفعت یافتن.

زکات

محمد بن سیرین گوید: زکات در خواب دیدن، دلیل بود که مالش زیاده گردد. اگر بیند که زکات فطر مى‏داد، دلیل که نماز و تسبیح گوید و رستگارى یابد. قوله تعالى: «قد افلح المؤمنون. الذینهم فى صلواتهم خاشعون». (مؤمنون، ۱ و ۲). اگر وام دارد زود بگذارد، اگر بیمار است شفا یابد، اگر دشمن دارد بر وى ظفر یابد.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که زکات مال مى‏داد، مال او در حق بود و بلا رفع شود و به قول رسول‏الله فرماید: «حصنوا اموالکم بالزکوة». یعنى: «حصین کنید مال خود را از زکات دادن.»
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که زکات مال مى‏داد، دلیل که مالش زیاده گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زکات مال دادن در خواب بر هفت وجه است. اول: بشارت. دوم: خیر و برکت. سوم: روشن بودن کارهاى مشکل. چهارم: قضاى حاجت. پنجم: روشنایى. ششم: از غم فرج یافتن. هفتم: زیادتى مال.

زگیل

بیتون مى‏گوید: دیدن زگیل روى بدنتان در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است. دیدن زگیل روى بدن دیگران در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

زلزله

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین مى‏جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضى از معبران گویند: اگر بیند زمین مى‏جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیمارى بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیر سوى بالا شد، دلیل که فتنه و بلاى عظیم به اهل آن ولایت رسد.
کرمانى گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرورفت و یک جانب به حال خود باقى بماند، دلیل که پادشاهى به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زلزله و حنف و زمین فروشدن، این جمله در خواب محنت و بلایى عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیمارى بود. قوله تعالى: «فخسفنا به و بداره الارض». (قصص، ۸۱). و به همه حال زمین لرزه در خواب، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.
برایت مى‏گوید: دیدن زلزله در خواب، نشانه‏ى پیشامدهاى غیر منتظره است. اگر خواب ببینید که زلزله خسارت وارد کرده، به این معناست که دچار زیان و ضرر مالى مى‏شوید.
هانس کورت مى‏گوید: زلزله در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

زمرد

محمد بن سیرین گوید: زمرد در خواب دیدن، فرزند و برادر بود یا مال حلال است و شایسته. اگر بیند زمرد داشت و به کسى بخشید، دلیل که فرزند یا برادرش از دنیا برود یا غایب شود یا مالش از دست برود.
کرمانى گوید: زمرد دیدن مذهب نیکو است و هر زیادت و نقصان که در زمرد بیند، تأویل آن به دین و مذهب بازگردد.
جابر گوید: زمرد در خواب، کنیزک است و حکم آن از نیک و بد به کنیزک بازآید و بعضى گویند: زمرد در خواب دیدن، دلیل سخنى نیکو باشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زمرد در خواب بر پنج وجه است. اول: فرزند. دوم: برادر. سوم: مال حلال. چهارم: کنیزک خوبروى. پنجم: سخن نیکو. هر چند که زمرد نیکوتر بیند، این دلیل‏ها که گفتیم نیکوتر باشد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زمرد سبز ببینید، نشانه‏ى آن است که پولى به دست مى‏آورید. خریدن زمرد در خواب، نشانه‏ى شکست در کارها است.

زمستان

محمد بن سیرین گوید: زمستان به خواب دیدن، پادشاه بود. اگر به خواب بیند که زمستان بود چنان که مردم را از آن مضرت مى‏رسید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت رسد. اگر دید هوا سخت سرد بود و سرما کس را زیان نداشت، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر است.
کرمانى گوید: زمستان را در وقت خود دیدن، چنان که سرما سخت نباشد، دلیل یافتن مراد و زیادتى عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد و دلیل بر زیادتى عدل و انصاف بود. بیتون مى‏گوید: مشاهده فصل زمستان، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

زمین

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: زمین در خواب دیدن، زن است. اگر بیند که او را زمینى بود فراخ و بزرگ و خاک آن زمین پاکیزه بود، دلیل که او را زنان باشند به ستر و صلاح، چنان که در میان زنان ایشان را فضل و منزلت و جاه بود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که در زمین سبزه و نبات معروف بود با نعمت و اسباب، دلیل که او را فضل و دیانت بود و سرانجام ثواب آخرت یابد. اگر بیند در صحرایى بود مانند بیابان و آن زمین را شناسد، دلیل که سفر دور کند. اگر بیند زمین را مى‏کند و خاکش مى‏خورد، دلیل است مال یابد، به قدر آن خاک که خورده باشد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند زمین با وى سخن گفت و به خیر و نیکویى وى را مژده داد دلیل که در دین و دنیا خیر بسیار کند، چنان که مردمان را از آن شگفت یاد و بعد از وفات او را یاد کنند. اگر بیند زمین در زیر پایش در نوشت، دلیل که آخر عمرش شده باشد.
اسمعیل اشعث گوید: اگر دید زمین را از بهر کشت مى‏شکافت، دلیل که به شغل بزرگى مشغول شود و از قبل زن منفعت یابد یا از سفر نعمتى بدست آورد. اگر کسى زمین خویش را آبادان بیند، دلیل است کارش نیکو و قوى شود. اگر زمین را خراب دید، دلیل است کارش ضعیف گردد یا با کسى او را خصومت افتد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زمین در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: دنیا. سوم: مال. چهارم: ولایت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زمین سرسبزى ببینید، بیانگر آن است که به خوشبختى مى‏رسید. اگر در خواب زمین خشک و بى‏آب و علفى ببینید، بیانگر آن است که در یکى از کارهایتان شکست مى‏خورید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب زمین پهناورى هستید، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است.

زن

محمد بن سیرین گوید: زن جوان در خواب، شادى و مقصود مرد باشد و زن پیر، دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان بر قدر و نیکویى و جمال و فربهى و لاغرى و زشتى بود. بهترین زنان را که در خواب بیند، زنانى باشد که معروف نباشند و زن خوب فربه فراخى نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطى و تنگى بود و زن شادمان آراسته، مرادهاى این جهانى بود و پیرزن ترش‏روى چرکین، بدحال و بدمرادى باشد.
کرمانى گوید: اگر زنى بیند که او را چون مردان قضیب بود، دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیاى او بود. اگر زنى بیند که او را قضیب بود و مجامعت مى‏کرد، دلیل که او را فرزند بود یا آبستن شود و فرزند آورد. اگر زنى جوان بیند، که پیر شده بود، دلیل که از او کارى زشت در وجود آید. اگر مردى بیند که زنش از سوى پس با او جماع مى‏کرد، دلیل است حرمت و بزرگى او زایل شود. اگر زنى بیند که مرد شد و جامه‏ى مران را پوشید، اگر آن زن مستور بود، دلیل خیر و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دلیل است بر شر و فساد او.
جابر مغربى گوید: زن مفسد در خواب، اهل دنیا را زیادتى دنیا بود و اهل صلاح را، زیادتى صلاح و علم و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد. اگر مردى بیند کسى دست درازى با زن او کرد، دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند. اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد، دلیل است بدو منفعت و نیکى رسد وى را با شوهردار از آن مرد و اگر بیند کسى زن او را نیزه یا شمشیر داد، دلیل که پسرى آورد. اگر بیند که کسى او را دوا داد، دلیل که دخترى آورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زن در خواب بر شش وجه است اول: شادى و مقصود. دوم: دنیا. سوم: شغل این جهان. چهارم: فراخى نعمت و پنجم: قحطى و تنگى. ششم: توانگرى.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زن زیبایى ببینید، بیانگر آن است که به موفقیت مى‏رسید. اگر در خواب عده‏اى از زنان را با هم ببینید، به این معناست که شخصى قصد دارد شما را به دردسر بیاندازد. اگر در خواب مشاهده کنید که با زنى دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب زنى با موهاى خرمایى ببینید، بیانگر آن است که دچار دردسر مى‏شوید. اگر در خواب زنى با موهاى بلوند ببینید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن زنى با چشمان قهوه‏اى، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: دیدن یک زن حامله در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. اگر خواب ببینید که زنى را در آغوش گرفته‏اید، به این معناست که دچار درگیرى و نزاع مى‏شوید. دیدن زنى با موهاى قرمز، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. دیدن زنى با موهاى مشکى، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است.

زنا

بیتون مى‏گوید: دیدن خواب زنا، بیانگر انجام کارهاى نادرست است. اگر در خواب مشاهده کنید که زنا کرده‏اید، به این معناست که دست به کار اشتباهى مى زنید. اگر زنى در خواب ببیند که زنا کرده است، به این معناست که با شوهر خود اختلافاتى دارد که منجر به جدایى مى‏شود.

زنبق

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گل زنبق ببینید، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید که مشغول چیدن گل زنبق هستید، به این معناست که ناراحتى و غم جاى خود را به شادى و نشاط مى‏دهد.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن زنبق پژمرده در خواب، بیانگر غم و اندوه است.

زنبور

محمد بن سیرین گوید: زنبور در خواب، مردى سفله و دون همت است. اگر بیند زنبور را بگزید، دلیل که او را از مردى پست، رنج و مکروه رسد، یا سخنى ناخوش شنود. اگر بیند زنبور بسیارى بر وى جمع شدند، دلیل که در میان مردمان پست گرفتار شود، خاصه چون زنبوران او را مى‏گزیدند.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند زنبور وى را بگزید، دلیل که از زنى بد، وى را آزارى رسد. اگر زنبور بسیار در خانه‏ى خود جمع بیند، دلیل که او را با زنى سخن‏چین شغلى افتد.
اگر بیند زنبور را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند از هوا زنبوران بسیار جمع آمده‏اند، دلیل که لشگرى در آنجا جمع شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زنبور در خواب، بر شش وجه است. اول: غوغا. دوم: مردم پست. سوم: لشگر. چهارم: ملخ. پنجم: دشمن. ششم: فرزندان.
برایت مى‏گوید: دیدن زنبور در خواب، نشانه‏ى آن است که به اهداف خود مى‏رسید. اگر در خواب ببینید که زنبورى شما را نیش زده، یعنى دوستان خوبى به دست مى‏آورید. اگر در خواب زنبورى را ببینید که روى گل نشسته است، بیانگر آن است که لحظات لذت‏بخشى خواهید داشت.
بیتون مى‏گوید: کشتن زنبور در خواب، بیانگر شکست دشمنان است. اگر در خواب زنبور سرخى ببینید، به این معناست که دچار دردسر مى‏شوید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که زنبور او را نیش مى‏زند، علامت آن است که عده‏اى قصد دارند تا او را به دردسر بیاندازند.

زنبیل

محمد بن سیرین گوید: زنبیل در خواب، زن است یا کنیزک. اگر بیند که زنبیلى داشت، دلیل که وى را خادمى حاصل شود و بعضى از معبران گویند: زنبیل در خواب، مال و نعمت است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زنبیل دیدن در خواب، بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح دین. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیر و برکت. نهم: میراث از جهت زنان. زنبیل‏باف در خواب خداوندگار است.

زنجیر

محمد بن سیرین گوید: زنجیر در خواب، گناه و معصیت بود. اگر بیند زنجیر را بگسست و بینداخت، دلیل که از گناه توبه کند و به خداى تعالى بازگردد.
جابر گوید: اگر کسى بیند در گردن زنجیر داشت، دلیل که مظالم در گردن دارد. اگر بیند زنجیر بر دست‏ها داشت، دلیل که مال کسان را دست‏درازى کند و از حرام نیندیشد. اگر بیند بر پاها زنجیر داشت، دلیل که به معصیت و فساد شود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى زنجیر در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید با زنجیر دست و پاى شما را بسته‏اند، به این معناست که کارهاى زیادى بر دوش شما مى‏گذارند.
برایت مى‏گوید: دیدن زنجیر طلا در خواب، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببینید که زنجیر طلا به شما هدیه داده‏اند، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن زنجیر آهنى در خواب، نشانه‏ى موفقیت در کارها است.

زندان

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر بیند در زندان بر پاى داشت، دلیل که در کارهایش دچار مشکل شود.
کرمانى گوید: اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند، دلیل که بزرگى و جاه یابد. اگر مستور نباشد از جهت شغل‏هاى دنیا او را غم و اندوه است. اگر بیند با مردى زندانبان با بند همى رفت، دلیل که کار بسته‏ى او گشایش یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زندانبان در خواب، چون معروف است، خلاصى یافتن و عاقبت نیکو باشد. قوله تعالى: «قال رب السجن احب الى مما یدعوننى الیه.» (یوسف، ۳۳). و چون مجهول بود، دلیل کورى و غم و اندوه است، چنان که حضرت یوسف علیه‏السلام فرمود: «السجن قبر الایحاء، و منزل البلوى، و تجربة الاصدقاء و شماته الاعدآء». یعنى: زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان. اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامى بیابد.
بیتون مى‏گوید: زندانى شدن در خواب، بیانگر شکست در کارها است. مشاهده‏ى زندان در خواب، بیانگر زیان و ضرر است اگر خواب ببینید که از زندان فرار مى‏کنید، به این معناست که بر مشکلات پیروز مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شما را در اتاقى زندانى کرده‏اند، نشانه‏ى آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید.

زندانبان

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زندانبان ببینید، به این معناست که به خاطر اشتباهات دچار مشکلات مى‏شوید.

زندگى پرزرق و برق

هانس کورت مى‏گوید: داشتن زندگى پرزرق و برق در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوش است.

زنده

برایت مى‏گوید: اگ در خواب مرده‏اى را ببینید که زنده شده، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آدم زنده‏اى را مى‏سوزانند، بیانگر آن است که دچار مشکلات مى‏شوید.

زنده بگور

برایت مى‏گوید: زنده بگور شدن در خواب، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شما را زنده به گور مى‏کنند، به این معناست که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب برسانند.

زنگ

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى زنگى را بشنوید، به این معناست که موضوعى شما را پریشان مى‏کند و شنیدن صداى زنگ خطر، نشانه‏ى مشکلات است. شنیدن صداى زنگ در، علامت آن است که کارى را به انجام مى‏رسانید.
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى زنگ، نشانه‏ى شنیدن اخبار خوشایند است. اگر خواب ببینید که زنگى را به صدا درآورده‏اید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

زنگار

محمد بن سیرین گوید: زنگار در خواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دلیل بر هلاکت کند، فى‏الجمله در دیدن زنگار هیچ خیر و منفعت نباشد.

زنگ ‏زدگى

بیتون مى‏گوید: دیدن فلزات زنگ زده در خواب، نشانه‏ى بدشانسى است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب آهن زنگ زده‏اى ببینید، به این معناست که براى رسیدن به هدف خود تلاش مى‏کنید.

زولبیا

محمد بن سیرین گوید: زولبیا در خواب، دلیل است بر جهد و کوشش بیش از اندازه و یافتن مال بسیار و نزهت و شادى. اگر بیند زولبیا داشت یا کسى بدو داد و مى‏خورد، دلیل که به قدر آن وى را مال و نعمت حاصل شود. اگر بیند که اندک زولبیا در دهان نهاد، دلیل که از کسى سخن خوش و لطیف شنود.
جابر گوید: اگر بیند زولبیا بى‏زعفران مى‏خورد، دلیل که مال یابد. اگر زولبیا به زعفران خورد، دلیل کند که بیمار شود.

زهر

محمد بن سیرین گوید: زهر در خواب، مال حرام است و حرب کردن و کشتن به ناحق بود. اگر بیند زهر مى‏خورد، دلیل که به قدر آن مال حرام بخورد، یا خون به ناحق بریزد. اگر بیند تن او با خوردن زهر متورم شد، دلیل که مال حرام حاصل کند.
کرمانى گوید:اگر بیند تن او زهرآلوده است، دلیل که به کارى سخت حریص شود و بعضى از معبران گویند: سخنى بر وى بندند و او را بدان سخن التزام کنند. اگر بیند تن وى را از آن گزند رسید، دلیل که به قدر گزند تن، مالى به رنج و سختى بدست آورد و بعضى از معبران گویند: زهر خوردن، دلیل است که از کسى خشم فروخورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: زهر به خواب دیدن، بر پنج وجه است. اول: مال حرام. دوم: فروبستن کار. سوم: غم و اندوه. چهارم: خشم فروخوردن. پنجم: منفعت که به رنج حاصل شود.
برایت مى‏گوید: خوردن زهر در خواب، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر خواب ببینید که به کسى زهر مى‏دهید، بیانگر آن است که در انجام کارها به کمک کسى نیاز دارید.
بیتون مى‏گوید: خرید و فروش زهر در خواب، نشانه‏ى حوادث غیر منتظره است. اگر در خواب ببینید که شخصى با سم مسموم شده، نشانه‏ى آن است که دچار مشکلات مى‏شوید. اگر خواب ببینید که سمى را دور مى‏ریزید، به این معناست که بر مشکلات غلبه پیدا مى‏کنید.

زیاده‏ روى

بیتون مى‏گوید: زیاده‏روى در انجام کارى در خواب، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

زیبا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چهره‏ى زیبایى دارید، معنایش این است که باید بیشتر دقت کنید تا فریب افراد حیله‏گر را نخورید. اگر در خواب کودک زیبایى را ببینید، بیانگر آن است که به جنس مخالف علاقمند مى‏شوید. دیدن اجسام زیبا در خواب، بیانگر خوشبختى است.

زیتون

محمد بن سیرین گوید: اگر زیتون در خواب بیند، غم و اندیشه بود، زیرا که به طعم تلخ و ناخوش باشد و به گونه سیاه. اگر بیند زیتون مى‏خورد، دلیل که غم و اندوه خورد.
کرمانى گوید: روغن زیتون به خواب، خیر و برکت بود. اگر بیند روغن زیتون صاف کرده و مى‏خورد، دلیل که به قدر آن خیر و منفعت بدو رسد.
جابر گوید: اگر بیند زیتون تلخ با نان مى‏خورد، او را اندکى منفعت به رنج و سختى حاصل آید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول جمع‏آورى زیتون هستید، به این معناست که در کارها به موفقیت مى‏رسید. اگر خواب ببینید که زیتون مى‏خورید، یعنى دوستان جدیدى پیدا مى‏کنید.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن درخت زیتون در خواب، به معناى خوش‏شانسى است. چیدن زیتون در خواب، به معناى آن است که باید در کارها دقت بیشترى انجام دهید. دیدن زیتون فاسد در خواب، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

زیرپوش زنانه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب زیرپوش زنانه نو و تمیز ببینید، به این معناست که آدم متکبرى هستید. اگر در خواب زیرپوش کهنه و پاره‏اى ببینید، به این معناست که دست به کار نادرستى مى‏زنید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که زیرپوش نرمى پوشیده است، به این معناست که با مرد خوبى ازدواج مى‏کند.

زیرزمین

بیتون مى‏گوید: دیدن زیرزمین سرد و تاریک در خواب، علامت آن است که افکار بیهوده شما را پریشان کرده است. زندگى کردن در زیرزمین، بیانگر ضرر مالى است. اگر در خواب زیرزمینى پر از مواد غذایى ببینید، بیانگر آن است که سود فراوانى از کارتان به دست مى‏آورید.
برایت مى‏گوید: دیدن زیرزمین در خواب، نشانه‏ى آن است که براى مدتى زندگى سختى دارید. نشستن در زیرزمین تاریک، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است.

زیره

محمد بن سیرین گوید: زیره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و میل به شیرینى دارد، دلیل بر خیر و منفعت کند و چون در زعفران باشد، دلیل بر بیمارى کند. اما خوردن زیره باج در خواب، دلیل بر خصومت و غم کند.

زیلوى

محمد بن سیرین گوید: زیلوى به خواب چون گسترده بود، دلیل بر درازى و ساختگى کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد بهتر باشد و چون زیلو در نوشته باشد، دلیل بر نقصان عمر و درویشى کند. اگر بیند بر زیلوى کوچک نشسته است و آن زیلوى در زیر آن دراز شده، دلیل است عیش و روزى بر وى فراخ شود.
جابر مغربى گوید: اگر بیند زیلوى ستبر پاکیزه داشت، دلیل است نعمت بر وى فراخ گردد. اگر بیند زیلوى کهنه و دریده گسترده است، دلیل است عمر به تلخى گذراند و عیش بر وى تنگ شود. اگر بیند زیلوى مجهول افکنده بود، دلیل که آن چه دارد از دست او بشود. اگر بیند زیلوى نو بدو دادند یا بخرید و در خانه بگسترد، دلیل است دولت و اقبال یابد و عمرش دراز شود، زیرا که گستردن زیلوى در خواب، دلیل بر درازى عمر بود و در نوشتن آن، دلیل بر سپردن عمر کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است. اول: ساختگى کار مردم. دوم: درازى عمر. سوم: روزى. چهارم: عز و دولت. پنجم: دشوارى عیش. ششم: گناه و امانت که بر گردن جمع کند.

زین

محم بن سیرین گوید: زین در خواب دیدن، چون بر پشت چهارپایان نباشد بد بود. اما چون بر پشت چهارپایى باشد، حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد، زیرا که زین، آلت چهارپایان است. اگر بیند که زینى بخرید، دلیل است کنیزک بخرد یا زن بخواهد و خداوند نعمت بسیار شود و باشد که مال و میراث یابد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى زین در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى زین اسب در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث خوشحالى شما مى‏شود.

زیورآلات

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که زیورآلات به خود آویخته‏اید، به این معناست که در کارتان پیشرفت مى‏کنید. اگر خواب ببینید که زیورآلات خود را گم کرده‏اید، به این معناست که که فرصت مناسبى براى انجام کارها به دست مى‏آورید. هدیه گرفتن زیورآلات در خواب، بیانگر آن است که کارهایتان را به درستى انجام مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که زیورآلات باارزشى دارید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۳