شاخ‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که شاخ داشت، دلیل است که بزرگى و منفعت یابد. اگر بیند که شاخ گاوى ماده داشت دلیل بود که مالى تمام حاصل کند. اگر بیند که شاخ گاوى داشت، دلیل است که از مردى بیابانى راحت یابد و هر چند در خواب شاخ را بزرگ‏تر بیند، اثر آن بیشتر بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بر سر خود شاخ داشت، دلیل قوت بود. اگر بر سر خود شاخ‏ها بیند، مانند گوسفند و گاو، دلیل بود که کار او به صلاح آید و عمر خود را در خرمى گذراند. اگر بیند که مردمان را بدان شاخ مى‏زد، دلیل که مردمان را مضرت رساند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شاخ‏هاى چهارپایان دشتى، دلیل بر خیر و منفعت باشد.
برایت مى‏گوید: خواب شاخ، نشانه‏ى شکست در کارها مى‏باشد.
شاخه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شاخه در خواب، دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان بود. اگر بیند شاخ‏هاى درخت انبوه و بسیار بود، دلیل که خویشان او بسیار شوند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان او کم شوند. اگر بیند شاخه از درخت خود ببرید، دلیل که خویشى را از خود دور کند. اگر بیند که شاخى از درخت او کم شد، دلیل که یکى از خویشان او بمیرد. اگر بیند که شاخه‏ى خرما در دست داشت، دلیل که فرزندى آورد.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که او را شاخ درختى دادند باریک و دهنده شاخ معروف بود، دلیل است از آن کس منفعت یابد. اگر دهنده مجهول بود، دلیل که از بیگانه منفعت یابد. اگر آن شاخ را خشک بیند هیچ خیر و فساد به او نرسد.
بیتون مى‏گوید: دیدن شاخه‏هاى سرسبز و پرمیوه در خواب، بیانگر لحظات لذت‏بخش و شیرین است. دیدن شاخه‏هاى خشکیده‏ى درختان در خواب، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شاخه‏ى درختى را قطع مى‏کنید به این معنا است که دچار ضرر مالى خواهید شد.
شادى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شادى در خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از کسى شاد شد، دلیل است که خاتمه کارش به سعادت باشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى خود را شادان بیند، دلیل که اجلش نزدیک است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر موضوعى شاد و خوشحال هستید، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید منتظر وقایع خوشایند باشید. اگر در خواب بینید که از ملاقات با دوستى احساس خوشحالى مى‏کنید، به این معنا است که روزهاى خوبى خواهید داشت.
برایت مى‏گوید: شادى کردن در خواب، نشان‏دهنده‏ى زندگى آرام است.
شال‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شال در خواب، به این معنا است که باید مراقب افراد حیله‏گر باشید. اگر در خواب بینید که شال خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که موضوعى شما را غمگین مى‏سازد.
شام‏
هانس کورت مى‏گوید: خوردن شام به تنهایى در خواب، بیانگر آن است که دائما نگران موضوعى هستید. اگر در خواب مشاهده کنید که با مهمانان خود مشغول صرف شام هستید، به این معنا است که روزهاى خوشى پیش رو دارید. برایت مى‏گوید: خوردن شام در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوب است.
شامگاه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شب هنگام است، بیانگر آن است که در کارها دچار شکست مى‏شوید.
شانس‏
برایت مى‏گوید: اگر در خواب بینید که در کارها شانس آورده‏اید، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.
شانه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شانه‏هاى لخت و عریان در خواب، دلالت بر آن دارد که موضوعى باعث خوشحالى شما مى‏شود. دیدن شانه‏هاى لاغر و باریک در خواب، بیانگر آن است که با اطرافیان رفتار خوبى دارید.
شانه زدن‏
محمد بن سیرین گوید: شانه در خواب، دلیل بر مردى بود که او را حسبى و نسبى نبود و در دین او نفاق بود. اگر بیند سر و ریش خود را شانه مى‏کرد، دلیل که از غم فرج یابد.
ابراهیم گوید: اگر بیند ریش را شانه کرد، دلیل که زکات مال بدهد و دیدن شانه تراش در خواب، دلیل بر مردى باشد که غم و اندوه از دل ببرد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول شانه زدن موهاى شخصى هستید بیانگر آن است که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که موهاى بچه‏اى را شانه مى‏زنید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوش شما مى‏رسد. اگر خواب ببینید که شانه‏اى خریده‏اید، به این‏معنا است که در کارها موفق و پیروز مى‏شوید. اگر خواب ببینید که شانه‏ى خود را گم مى‏کنید، بیانگر اختلاف و نزاع است
شاه‏توت‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شاه‏توت در خواب، علامت رسیدن به موفقیت است. اگر در خواب بینید که شاه‏توت مى‏خورید، به این معنا است که دچار خسارت مى‏شوید.
شاهدانه‏
بیتون مى‏گوید: خواب شاهدانه، بیانگر موفقیت و پیروزى است.
شاهرگ‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شاهرگ خود را ببینید، بیانگر آن است که دشمنان قصد دارند شما را نابود سازند. اگر در خواب مشاهده کنید که از شاهرگ‏هاى بدنتان خون جارى مى‏شود، بیانگر آن است که گرفتار نیرنگ افراد حیله‏گر مى‏شوید.
شاهین‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شاهین در خواب، دلیل که از پادشاه ظالم بزرگى یابد. اگر بیند که شاهین مطیع او بود، دلیل که فرزندى آورد.ابراهیم گوید: دیدن شاهین در خواب، دلیل بر مردى بسیار دانا بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شاهین در خواب بر چهار وجه است. اول: قدر و منزلت. دوم: فرمانروایى. سوم: مال و نعمت. چهارم: فرزند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شاهینى ببینید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى شاهین در خواب بیانگر خوش‏شانسى و موفقیت است.
شایعات‏
بیتون مى‏گوید: شنیدن شایعات در خواب نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.
شب‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند شب تاریک بود، دلیل غم و اندوه بود. اگر روشن بود یا ماهتاب، دلیل خرمى بود.
ابراهیم گوید: اگر بیند تاریک راه مى‏رفت، دلیل بر استقامت بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شب تیره و تاریکى ببینید، به این معنا است که انجام کارهاى زیاد شما را خسته کرده است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در شب تاریکى بیرون از خانه به سر مى‏برید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
شبانى‏
ابن‏سیرین گوید: شبانى کردن در خواب از گوسفند و گاو و خر و اشتر و مانند این‏ها هر یکى را تأویلى است، شبانى اسب، ولایت و بزرگى بود، و شبانى خر، دلالت بر بخت بود و گوسفند مال و روزى حلال بود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند با شبانى در نبرد بود، دلیل که با مهترى خصومت کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شبان در خواب، دلیل بر مردى باشد که مال مردم را گوش دارد.
شب بازى‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شب بازى به خواب، دلیل بر لهو و طرب بود و محال و دروغ. اگر بیند شب بازى کرد، دلیل که به باطل فریفته شود. اگر بیند شب بازى کرد با بربط و ناى، دلیل غم و اندیشه بود.
شب‏پره‏
جاحظ گوید: دیدن شب‏پره، دلیل بر مردم گمراه بود. اگر بیند شب پره داشت، دلیل که با مردم گمراه صحبت دارد. اگر بیند شب‏پره از دستش بپرید، دلیل که از صحبت گمراهى جدا گردد.بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شب‏پره‏اى ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است.
شبح‏
بیتون مى‏گوید: دیدن شبح در خواب، بیانگر آن است که اگر مراقب خود نباشید دچار دردسر مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که شبحى به دنبال شما مى‏آید، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناکى مى‏زنید.
شبدر
بیتون مى‏گوید: دیدن شبدر در خواب، دلالت بر موفقیت و پیروزى دارد. اگر در خواب مزرعه‏ى شبدرى بینید که گرفتار طوفان شده است، به این معنا است که موضوعى شما را مضطرب و ناراحت مى‏کند.
شب کار
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شب کار هستید، به این معنا است که در امور مالى پیشرفت مى‏کنید.
شب‏نشینى‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به شب‏نشینى مى‏روید، به این معنا است که از انجام کارى خوشحال مى‏شوید.
شبنم‏
بیتون مى‏گوید: دیدن شبنم بر روى گل‏ها و علف‏ها در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب ببینید که شبنم بر روى شما نشسته، بیانگر آن است که سلامتى شما در خطر است.برایت مى‏گوید: دیدن شبنم یخ زده در خواب، علامت دیدار با دوستان است.
شپش‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شپش در خواب، دلیل بر عیال مرد باشد، که نعمت او خورند. اگر بیند بر تن او شپش بسیار بود، دلیل مال و حشمت بود.جابر گوید: اگر بیند شپش را بکشت، دلیل که دشمن را شکست دهد. اگر دید شپش بسیار او را گزیدند، دلیل که به زبان خلق افتد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که شپش روى بدنتان راه مى‏رود، به این معنا است که با رفتار خود دیگران را مى‏رنجانید. گرفتن شپش در خواب، بیانگر بیمارى است.برایت مى‏گوید: دیدن شپش در خواب، بیانگر آن است که از موضوعى خشمگین و عصبانى مى‏شوید.
شتر
بیتون مى‏گوید: دیدن شتر در خواب، نشانه‏ى آن است که مشکلاتتان به پایان مى‏رسد. اگر در خواب شترى را ببینید که مشغول حمل بار است، به این معنا است که به خاطر موضوعى غمگین و ناراحت مى‏شوید. اگر در خواب شترى ببینید که یک کوهان دارد، به این معنا است که از کمک به دیگران دریغ نمى‏کنید.
شترمرغ‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شترمرغى ببینید، به این معنا است که در امور مالى پیشرفت مى‏کنید. اگر در خواب شترمرغى بگیرید، به این معنا است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.
شته‏
بیتون مى‏گوید: دیدن یک گیاه شته زده در خواب، بیانگر وقوع یک اتفاق ناگوار است.
شجره‏نامه‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شجره‏نامه‏ى خود را ببینید، بیانگر آن است که مسؤولیت خانواده بر دوش شما گذاشته مى‏شود. اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول خواندن شجره‏نامه‏ى خود است، به این معنا است که در کارى دچار شکست مى‏شوید.
شخص بلند مرتبه‏
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که شخص بلند مرتبه‏اى هستید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت چشم‏گیرى مى‏کنید.
شخم زدن‏
بیتون مى‏گوید: اگر زنى خواب ببیند که همسرش زمین را شخم مى‏زند، به این معنا است که همسرش به موفقیت مى‏رسد. مشاهده‏ى یک زمین شخم زده در خواب، بیانگر آن است که زندگى خوبى خواهید داشت.
برایت مى‏گوید: شخم زدن در خواب، بیانگر انجام کارهاى دشوار است.
شراب‏
بیتون مى‏گوید: نوشیدن شراب در خواب، بیانگر همنشینى با افراد ثروتمند است.
شرابى (کاسه‏ى شراب)
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند شرابى داشت، دلیل که زن بگیرد. اگر بیند شرابى بخرید، دلیل که کنیزکى بخرد و گویند دیدن شرابى به خواب، دلیل بر خادم است، اگر بیند شرابى بشکست، دلیل که خادم یا کنیزک بمیرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شرابى در خواب بر نه وجه است. اول: زن. دوم: خادم. سوم: کنیزک. چهارم: قوام دین. پنجم: صلاح. ششم: عمر دراز. هفتم: مال و نعمت. هشتم: خیر و برکت. نهم: منفعت از قبل زنان.
شربت‏
محمد بن سیرین گوید: خوردن شربت، چون به طعم شیرین بود و خوش‏بوى بود،
مثل شربت سیب و شربت انار، بر شش وجه باشد. اول: پاکى دین. دوم: منفعت. سوم: علم مفید. چهارم: عمر دراز. پنجم: عیش خوش. ششم: ذکر حق تعالى. اما شربت‏هایى که ناخوش باشد، مثل شراب ریواس و لیمو و نارنج و آن چه بدین ماند، دلیل غم و اندوه باشد و شربت‏هایى که به طعم تلخ باشد و به بوى ناخوش، مثل شربت زرنا و شربت مورد و غیره، دلیل بر منفعت بود از دنیا و آخرت و شربت‏هایى که از بهر دارو خورند، دلیل بر خیر صلاح دین و دنیا بود.
هانس کورت مى‏گوید: خوردن شربت آبلیمو در خواب، بیانگر ضرر مالى است. مشاهده‏ى شربت سیب در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب اطراف خود باشید.
شرح‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را شرح مى‏دهید، به این معنا است که موضوعى باعث خشم شما مى‏شود.
شرکت در مراسم مذهبى‏
برایت مى‏گوید: شرکت در مراسم مذهبى، بیانگر آن است که با تلاش فراوان به تمام اهداف خود مى‏رسید.
شرم‏
محمد بن سیرین گوید: شرم داشتن به خواب، دلیل بر ایمان است، چنان که حضرت رسول (ص) فرمود: «الحیاء من الایمان».جابر گوید: شرم داشتن به خواب، از کارى که فساد دین در آن بود، دلیل بر نقصان ایمان بود در کارى که خیر و صلاح بود، دلیل است بر زیادى ایمان.بیتون مى‏گوید: احساس شرمندگى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارى است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به خاطر موضوعى شرمنده مى‏شوید، بیانگر آن است که لحظات شادى در انتظار شما است.
شرور
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى افراد شرور در خواب، بیانگر انجام کارهاى نادرست است.
شریک‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شریک خود را ببینید، به این معنا است که در معامله‏اى شکست مى‏خورید.
شستن‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شستن سر و تن در خواب به آب جوى یا به آب حوض یا به آب دریا، دلیل است بر نجات از غم و خلاص از اندوه. اگر این خواب را محبوس بیند، دلیل که خلاص گردد. اگر وام‏دار بیند، وامش گذارده گردد. اگر بیمار بیند، شفا یابد.ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند مرده خود را مى‏شست، دلیل که خویشان وى از غم برهند.
جابر گوید: دیدن شستن خود در خواب با آب سرد بر چهار وجه بود. اول: توبه. دوم: عافیت. سوم: خلاص شدن از زندان. چهارم: ایمنى از ترس. و شستن خود با آب گرم، دلیل است بر اندوه و بیمارى و دیدن دست و روى شستن در خواب، بر چهار وجه بود. اول: حصول مراد. دوم: شفاى از بیمارى. سوم: خلاصى از زندان. چهارم: حج اسلام. پنجم: فرج از غم. ششم: دین پاک. هفتم: ایمنى از ترس. هشتم: رواداشتن حاجات.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول شستن چیزى است، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. شستن سر خود در خواب، بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب مشغول شستشوى اسبى باشید، به این معنا است که باید تلاش فراوانى بکنید تا به موفقیت برسید. شستن لباس در خواب، بیانگر تلاش براى کسب ثروت مى‏باشد.
شش‏
محمد بن سیرین گوید: شش به خواب، دلیل شادى بود. اگر بیند که شش بسیار داشت، دلیل است که خرم گردد. اگر بیند که شش به کسى داد، دلیل که رأفت به وى رساند. جابر گوید: اگر بیند شش خام یا پخته مى‏خورد، از جانورى که گوشت او حلال بود، دلیل است بر مال حلال.
شطرنج‏
اصفهانى گوید: دیدن شطرنج باختن به خواب، دلیل بهتان و دروغ بود. اگر بیند شطرنج کرد و بر کسى غلبه کرد، دلیل که به باطل بر کسى غلبه کند. اگر بیند که خصم بر وى غلبه کرد، دلیل است بر وى بهتان گویند و کارش بى‏منفعت باشد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در بازى شطرنج بازنده شده‏اید، به این معنا است که در انجام کارى شکست مى‏خورید. برنده شدن در بازى شطرنج، بیانگر موفقیت و پیروزى است.
شعبده‏بازى‏
بیتون مى‏گوید: شعبده‏بازى در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به هدف خود دچار مشکل خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خودتان شعبده‏باز هستید، به این معنا است که دست به هر کارى مى‏زنید تا به موفقیت برسید.
شعر گفتن‏
ابن‏عباس گوید: اگر بیند که شعر مدح یا هجو کسى مى‏خواند، دلیل که سخن باطل گوید. قوله تعالى: «و الشعرآء یتبعهم الغاوون» (شعراء، 224). دیدن شاعر به خواب، که مدح و غزل گوید به تأویل نوحه‏گر باشد. اگر توحید گوید، دلیل دروغ بود.
برایت مى‏گوید: شنیدن شعر در خواب، بیانگر آن است که اخبار ناگوارى به گوش‏شما مى‏رسد.
شعف‏
بیتون مى‏گوید: احساس شادى و شعف در خواب، علامت آن است که با دوستان خود روزهاى خوبى را مى‏گذرانید.
شعله‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در حال جدال با شعله‏هاى آتش هستید، به این معنا است که باید تلاش زیادى کنید تا به موفقیت برسید. برایت مى‏گوید: دیدن شعله‏هاى آتش در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.
شغال‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که با شغال جنگ کرد، دلیل است که با خویشان خصومت کند. اگر بیند که شغال خود را بر وى مى‏مالید، دلیل که از کسى نترسد. اگر بیند که با شغال بازى مى‏کرد، دلیل است عاشق زنى گردد. اگر بیند که گوشت شغال خورد، دلیل است که از بیمارى شفا یابد. اگر وام دارد، بگذرد و موى و گوشت و استخوان شغال، دلیل است بر مال.
شکار
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در خواب شکار مى‏کرد، گوسفندى کوهى یا گاو کوهى یا گور خرى و گوشت آن بخورد، دلیل منفعت بود.ابراهیم گوید: اگر به خواب بیند شکارى را به دام گرفت، دلیل است که طالب زنان بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شکار کردن در خواب بر پنج وجه بود. اول: سخن لطیف. دوم: دادن بوسه. سوم: منفعت. چهارم: فرزند. پنجم: مال. بیتون مى‏گوید: شکار کردن در خواب، علامت رسیدن به اهداف و آرزوها است.
شکارچى‏
اچ میلر مى‏گوید: دیدن شکارچى در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارها دقت بیشترى داشته باشید.
شکاف‏
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که روى دیوار شکافى ایجاد شده است، به این معنا است که دچار گرفتارى و مشکل مى‏شوید. اگر در خواب شکافى بر سنگ‏هاى کوه ببینید، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
شکایت کردن‏
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شخصى بر علیه شما شکایت مى‏کند، به این معنا است که در انجام کارها مشکلاتى پیش رو خواهید داشت. اگر در خواب بر علیه کسى شکایت کنید، به این معنا است که دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.
شکر
بیتون مى‏گوید: دیدن و خوردن شکر در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. اگر خواب ببینید که مشغول خرید و فروش شکر هستید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
شکر کردن‏
جاحظ گوید: اگر در خواب بیند که شکر مى‏گذارد، دلیل است بر دوستى دین قوت و جاه و زیادتى. قوله تعالى: «لئن شکرتم لا زیدنکم» (ابراهیم، 7)
شکسپیر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشغول مطالعه‏ى آثار شکسپیر باشید، علامت آن است که در زمینه‏هاى ادبى پیشرفت خواهید کرد. اگر در خواب شکسپیر را مشاهده کنید، علامت آن است که در امور عاشقانه دچار نگرانى مى‏شوید.
شکست خوردن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که در معامله‏اى شکست خورده‏اید، بیانگر آن است که باید در کارها دقت بیشترى داشته باشید. اگر خواب ببینید که در زندگى خود دچار شکست شده‏اید، بیانگر آن است که فرصت‏هاى خوب را از دست خواهید داد.
برایت مى‏گوید: شکست خوردن در خواب، بیانگر موفقیت است.
شکستن‏
اصفهانى گوید: اگر به خواب بیند که اندامى از اندام‏هاى او بشکست، دلیل زیان است به سبب خوشى که بدان اندام تعلق دارد. اگر بیند که چیزى از آلات موسیقى بشکست، مانند چنگ و رباب و مثل این‏ها، دلیل بود بر خیر.
بیتون مى‏گوید: شکسته شدن دست یا پا در خواب، بیانگر ضرر و زیان مالى است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که یکى از اعضاء بدنتان شکسته، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر خواب ببینید که دندانتان شکسته است، به معناى غم و اندوه است.
شکل‏
بیتون مى‏گوید: دیدن اشکال زشت در خواب، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر در خواب شکل زیبایى ببینید، به معناى پیروزى و موفقیت است.
شکلات‏
بیتون مى‏گوید: دیدن شکلات در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب شکلات بد طمع و فاسدى بخورید، علامت آن است سلامتى شما در خطر است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که به شما شکلات مى‏دهند، به این معنا است که دوست خوبى پیدا مى‏کنید. خوردن شکلات در خواب، بیانگر موفقیت است.
شکم‏
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن شکم از ظاهر و باطن، دلیل بر مال بود.
محمد بن سیرین گوید: دلیل بر فرزندان بود.ابراهیم گوید: دلیل بر خویشان. اگر بیند شکمش بزرگ شده بود، دلیل مال بود. اگر کوچک بیند، دلیل بر نقصان مال و فرزند بود. اگر بیند هر چه در شکم داشت بیرون آورد باز در شکم نهاد، دلیل که به مراد رسد.
جابر گوید: اگر بیند که از شکم فرزند بیرون آمد، دلیل که از نسل وى فرزندى آید که اهل بیت او را حشمت بیفزاید. اگر بر شکم خود موى بیند، وام‏دار گردد. اگر بیند از شکم خود موى پاک نمود، دلیل وام را بگذارد. اگر بیند سوراخى در شکم داشت، دلیل که عیالان مال او را بخورند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شکم در خواب بر چهار وجه بود. اول: جاى علم. دوم: نظام. سوم: عیش. چهارم: فرزندان. بیتون مى‏گوید: دیدن شکم ورم کرده در خواب، بیانگر اختلاف و درگیرى است. جارى شدن خون از شکم، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. دیدن شکم کودکى بیمار در خواب، بیانگر بیمارى است.
شکمو
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که فرد شکمویى هستید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشترى داشته باشید. دیدن افراد شکمو و پرخور در خواب، به معناى رسیدن به مقامات بالا است.
شکنجه
محمد بن سیرین گوید: شکنجه در خواب، دلیل خوارى و بیچارگى بود. اگر بیند آن کس، کس دیگر را شکنجه مى‏کرد، دلیل که آن کس را در میان مردمان خوار کند.جابر گوید: اگر بیند پادشاه او را شکنجه مى‏کرد، دلیل که او از پادشاه مضرت رسد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید فردى را شکنجه مى‏کنید، به این معنا است که دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب شخصى شما را شکنجه کند، به این معنا است‏.که دشمنان به شما آسیب وارد مى‏کنند.
شکوفه‏ها
اصفهانى گوید: دیدن شکوفه‏ها، چون به وقت باشد نیک باشد و شکوفه‏ى کنار، دلیل بر عروس خوب روى بود و شکوفه درخت‏هاى دیگر، دلیل بر سخن‏هاى لطیف است. اگر بیند که شکوفه را مى‏بویید، دلیل است مردم او را ثنا گویند.
هانس کورت مى‏گوید: دیدن درختان پر از شکوفه، بیانگر اتفاقات خوشایند است.برایت مى‏گوید: دیدن شکوفه در خواب، بیانگر خوش شانسى است.
شلاق‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شلاق در خواب، علامت درگیرى و نزاع است.
شلغم‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شلغم به خواب، دلیل است بر غم و اندوه. اگر بیند که شلغم به کسى داد، دلیل که زحمتى به کسى رساند.جابر گوید: دیدن شلغم پخته بهتر از خام بود، اگر بیند که شلغم از خود دور کرد، دلیل است که از غم و اندوه برهد.بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شلغم مى‏خورید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. خرید و فروش شلغم در خواب، بیانگر موفقیت است. اگر خواب ببینید که شلغم خام مى‏خورید، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
شلوار
محمد بن سیرین گوید: به خواب دین شلوار، دلیل بر زنى عجمى بود یا زنى فرومایه، اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکى عجمى کند. اگر بیند در میان شلوار او مارى یا کژدمى بود، دلیل که دشمنى با عیال او فساد کند. اگر بیند شلوارى به وى بخشیدند، دلیل است خادمى به وى بخشند. اگر در خواب بیند که شلوارى چرکین‏
داشت، دلیل عقوبت بود. اگر مردى در خواب دید که شلوارى سرخ در پا داشت، دلیل که بى‏حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردد. اما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود. اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد.حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شلوار در خواب، نشانه‏ى انجام کارهاى نادرست است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که شلوار مى‏پوشید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید. اگر خواب ببینید که شلوار خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که دیگران شما را آزار مى‏دهند. دیدن شلوار پیش‏بنددار، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباه مى‏شوید.
شمار کردن‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند با کسى شمار مى‏کرد، دلیل که در سختى افتد.
جابر گوید: هر شمار که آن آسان بود محنت آن کمتر بود.بیتون مى‏گوید: شمردن پول در خواب، بیانگر رفاه و آسایش است. اگر خواب ببینید که پولى را مى‏شمرید و به کسى مى‏دهید، به این معنا است که دچار زیان و ضرر مالى خواهید شد.
شمایل حضرت مسیح
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شمایل حضرت مسیح (ع) در خواب، بیانگر داشتن آینده‏ى خوب و درخشان است.
شمش طلا
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شمش طلا ببینید، به این معنا است که در کارها با موفقیت روبرو مى‏شوید.
شمشیر
محمد بن سیرین گوید: شمشیر در نیام، زنى بود و بى‏نیام، دلیل بر مال است و فرمانروایى. اگر زنى در خواب بیند که در دست شمشیر داشت، دلیل که او را پسر آید. اگر بیند که شمشیر او در نیام بشکست، دلیل که فرزند او در شکم بمیرد. اگر مردى بیند شمشیر برهنه داشت و خواست که بر کسى زند، دلیل که وى را نسل منقطع گردد. اگر بیند که شمشیر در گردن حمایل داشت، دلیل که ولایتى را حکم کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شمشیر در خواب بر پنج وجه بود. اول: فرزند. دوم: ولایت. سوم: محبت. چهارم: منفعت. پنجم: ظفر و دیدن شمشیر، دلیل بر مردى قوى و فصیح بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب عده‏اى را ببینید که شمشیر به کمر خود بسته‏اند، به این معنا است که دچار درگیرى و نزاع مى‏شوید. اگر در خواب شمشیر به کمر خود ببندید، به این معنا است که در کارها پیشرفت خواهید کرد. مشاهده‏ى شمشیر شکسته در خواب، بیانگر غم و اندوه است.
شمع‏
محمد بن سیرین گوید: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد. اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وى فراخ گردد. بعضى از معبران گویند: وى را عیال موافق باشد. اگر بیند که شمع افروخته کسى به وى داد، دلیل که از قبیله بزرگ زنى بخواهد بر قدر قیمت آن چنان که اگر شمعدان آن سیمین بود، از اصل گوهرى و با صلاح بود. اگر زرین باشد، آن زن از مردم قوى و دلیر باشد. اگر از سرب بود آن زن از مردم ملازاده بود، اگر از سفال بود آن زن از مردمان عامه بود.
کرمانى گوید: اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسى شمع در دست او بکشت، دلیل کسى بر وى حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعى بر وى‏رسد.حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر زن دارد پس آورد. اگر غریب بود زن خواهد یا کنیزک بخرد. اگر غریب بود از سفر باز آید. اگر در شهر خویش شمع‏هاى افروخته دید، دلیل که پادشاه شهر عادل و دادگر است و قاضى منصف و دانشمندان شهر زاهد شوند رعیت را عروسى و رامش بود و خرمى در آن شهر بسیار واقع شود. اگر در مسجد یا مدرسه‏ها شمع افروخته بیند، دلیل که مردمان شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شمع در خواب بر چهارده وجه بود. اول: پادشاه. دوم: قاضى. سوم: فرزند. چهارم: عروسى. پنجم: فرمانروایى. ششم: مهترى. هفتم: سراى. هشتم: شادى. نهم: علم. دهم: توانگرى. یازدهم: عیش. دوازدهم: کنیزک. سیزدهم: زن. چهاردهم: چنان که بیننده بیند.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب مشاهده کند که مشغول درست کردن شمع است، به این معنا است که روزهاى خوبى پیش رو خواهد داشت. اگر خواب ببینید که شمعى را خاموش مى‏کنید، بیانگر آن است که اتفاقات بدى در حال وقوع است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شمع مى‏خرید، بیانگر آن است که لحظات شیرینى را خواهید گذراند. اگر در خواب شمعى را روشن کنید، به این معنا است که در کارها موفق خواهید بود.
شمعدان‏
بیتون مى‏گوید: دیدن شمعدان خالى در خواب، به معناى گرفتارى و دردسر است. دیدن شمعدانى پر از شمع در خواب، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوب است.
شناکردن‏
محمد بن سیرین گوید: در خواب شناکردن، دلیل معیشت بود به حلیت. اگر بیند که به وقت شناکردن در آب صاف غرق شد، دلیل که در عز دنیا غرق گردد.ابراهیم گوید: اگر بیند که در آب بمرد، دلیل که در دست خصمان هلاک گردد.
جابر گوید: اگر بیند که در آب غرق شده و بمرد، دلیل که در شغل دنیا غرق گردد. اگر بیند که از دریا به شناکردن بیرون آمد و جامه بپوشید، دلیل است که از شغل پادشاه‏ خلاص گردد. اگر به خلاف این بیند، دلیل است در کار دنیا بماند، یعنى در کار پادشاه. بیتون مى‏گوید: شناکردن در خواب، بیانگر زندگى خوب و آرام است.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب عده‏اى را مشغول شناکردن ببینید، به این معنا است که در کارها با دیگران مشورت مى‏کنید.
شن‏کش‏
بیتون مى‏گوید: دیدن شن‏کش در خواب، بیانگر آن است که مشکلات به پایان مى‏رسند. اگر در خواب شن‏کش شکسته‏اى ببینید، به این معنا است که دچار شکست مى‏شوید.
شوربا
محمد بن سیرین گوید: دیدن شوربا به خواب که با گوشت گوسفند پخته باشند و خوش طعم است، دلیل منفعت باشد. اگر به خلاف این بیند. تأویلش به خلاف بود. جابر گوید: دیدن شوربا چون با گوشت لطیف پخته باشند، دلیل فایده بود. اگر به گوشت غلیظ پخته باشند، دلیل غم و اندوه است.بیتون مى‏گوید: خوردن شوربا در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است.
شورش‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببیند که عده‏اى در حال شورش هستند، به معناى وقوع اتفاقات ناگوار است.
شوهر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شوهر خود را شاد و خوشحال ببینید، به این معنا است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب شوهر خود را ناراحت ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است .هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شوهرتان مرده است، یعنى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید. اگر در خواب شوهرتان شما را ترک کند، به این معنا است که دچار درگیرى و نزاع مى‏شوید.
شهادت‏
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که شهادت مى‏آورد و بیننده مصلح بود، دلیل است با شهادت از دنیا برود. اگر مفسد بود، دلیل که از گناه توبه کند. اگر مشرک بیند مسلمان شود.بیتون مى‏گوید: شهادت دادن بر علیه دیگران در خواب، بیانگر گرفتارى و دردسر است. اگر در خواب شخصى بر علیه شما شهادت داد، بیانگر آن است که باید در کارها دقت بیشترى داشته باشید.
شهد
محمد بن سیرین گوید: شهد با موم، تأویل از میراث بود یا غنیمت حلال اگر بیند که شهد داشت، دلیل که به قدر آن علم حاصل کند. اگر بیند از آن شهد به مردم مى‏داد، دلیل است خلق از علم او بهره‏مند گردند. اگر به خلاف این بیند، تأویل به خلاف این بود. گویند: دیدن شهد به خواب، دلیل قرآن بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شهد به خواب، دلیل قرآن بود و بر پنج وجه است. اول: میراث. دوم: غنیمت. سوم: معلم. چهارم: روزى فراخ. پنجم: قرآن آموختن.
شهر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در شهرى غریب زندگى مى‏کنید، به معناى وقوع پیشامدهاى ناگوار است. دیدن یک شهر ساحلى در خواب، بیانگر رفتن به مسافرت‏هاى لذت‏بخش است.
شهرت‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى افراد مشهور در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. مشهور شدن در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شمامى‏گردد.
شهردار
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که شهردار هستید، به این معنا است که در کارها به موفقیت مى‏رسید. صحبت کردن با یک شهردار در خواب، به معناى همنشینى با افراد جدید است.
شهردارى‏
برایت مى‏گوید: دیدن شهردارى در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارها دقت داشته باشید. اگر خواب ببینید که در یک شهردارى کار مى‏کنید، بیانگر آن است که مشکلاتتان به پایان مى‏رسد.
شهرستان‏
محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند در شهرستانى شد، دلیل است دینش قوى شود و عاقبتش محمود بود. اگر دید به شهرستانى رفت و ایمن نشست، دلیل که به خدمت پادشاه رود و منفعت یابد .حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است. اول: پادشاه: دوم: رئیس. سوم: قوت دین. چهارم: عامه. پنجم: ایمنى. ششم: ظفر. هفتم: استوارى کارها.
شهروند
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که یک شهروند خوب هستید، به این معنا است که به پیروزى مى‏رسید.
شیاد
برایت مى‏گوید: دیدن یک شیاد در خواب، نشانه‏ى آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.
اچ میلر گوید: اگر در خواب ببینید که شیادى سر شما کلاه مى‏گذارد، به این معنا است که دچار ضرر و خسارت مى‏شوید.
شیپور
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شیپور مى‏زنید، علامت آن است که اقبال خوبى در انتظار شما است.
برایت مى‏گوید: دیدن شیپور در خواب، بیاگر خوش شانسى است.
شیر (حیوان)
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که با شیر جنگ مى‏کرد، دلیل است با دشمنى خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وى مى‏آمد و به وى نمى‏رسید، دلیل است از پادشاه ترسى بیند. اگر در خواب بیند که از شیر مى‏گریخت و شیر او را طلب نکرد، دلیل است از آن چه ترسد ایمن گردد. اگر بیند که گوشت شیر خورد، دلیل است از پادشاه خلعت یابد.
کرمانى گوید: دیدن شیر به خواب، دلیل پادشاه باشد. اگر بیند که با شیر مجامعت کرد، دلیل است از پادشاه خوارى بیند.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر در خواب بیند که او را پادشاه شیرى داد، دلیل است وى را بر ولایتى حاکم گرداند. اگر بیند که بر پشت شیر نشست، دلیل است منزلتى تمام حاصل کند.
جابر گوید: دیدن شیر نر در خواب، دلیل است بر پادشاه و شیر ماده، زن پادشاه. اگر بیند که شیر ماده را مى‏دوشد، دلیل است دبیر پادشاه گردد، اگر این خواب را زنى بیند، دایه پسر پادشاه شود. اگر بیند شیر را بر پشت گرفته بود، دلیل است بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند شیر او را گاز گرفت، دلیل که او را از دشمن مضرت رسد. اگر بیند که شیر را در برگرفت، دلیل است مطرب پادشاه گردد. اگر بیند که با شیر طعام خورد، دلیل است مال پادشاه خورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شیر در خواب بر سه وجه بود. اول پادشاه. دوم، مردى دلیر. سوم: دشمن قوى.
بیتون مى‏گوید: رام کردن شیر در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب صداى غرش شیرى را بشنوید، یعنى پیشرفت چشم‏گیرى خواهید کرد. اگر خواب ببینید که شیرى به شما حمله کرده است، بیانگر آن است که دشمنان شما را شکست مى‏دهند. اگر در خواب پوست شیر ببینید، به این معنا است که به ثروت و رفاه خواهید رسید. اگر در خواب شیرى را در قفس ببینید، به این معنا است که براى رسیدن به موفقیت باید تلاش زیادى انجام دهید.
شیر
محمد بن سیرین گوید: شیر هر چند تازه‏تر و شیرین‏تر بود، منفعت آن بیشتر باشد و چون شیر را در خمره بیند، دلیل زیادتى مال است. اگر شیر را ترش بیند، تأویل به خلاف این است. اگر شیر تازه خورد، دلیل مال حلال است. اگر زنى بیند که شیر در پستان او جمع شد، دلیل که او را فرزندى آید. اگر بیند شیر مى‏دوشید و به عوض شیر خون مى‏آمد، دلیل است مال حرام یابد. اگر در خواب بیند که از پستان خود شیر مى‏خورد، دلیل است در کسب خود نقصان کند. اگر کسى به خواب بیند که کودک شده بود و شیر مى‏خورد، دلیل است که از مردها باز ماند.
ابراهیم گوید: دیدن شیر چهارپایان دشتى، دلیل بر مال اندک است. اگر بیند که شیر گورخر مى‏خورد، دلیل صلاحیت بود. اگر بیند که شیر اشتر خورد، دلیل فراخى است. اگر بیند که شیر آهو مى‏خورد، دلیل روزى بر وى فراخ شود. اگر بیند که شیر بز خورد، دلیل است که از زنى منفعت یابد. اگر بیند که از شیر پلنگ نوشید، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.
جابر گوید: اگر بیند که شیر بز خورد، دلیل است مال دشمن بستاند. اگر دید که شیر پیل خورد، دلیل است که از بزرگى مال حاصل کند. اگر دید که شیر گاو میش خورد، دلیل که از زنى زحمت بیند. اگر دید که شیر خوک خورد، دلیل است که بى‏خرد شود. اگر شیر گرگ خورد، دلیل است که عیالش با وى خیانت کند. اگر بیند که شیر گوسفند خورد، دلیل است که مال حلال حاصل کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن دوشیدن هر حیوانى که گوشت او حرام است، دلیل غم است. اگر حلال است، دلیل بر یافتن مال است.
بیتون مى‏گوید: دیدن شیر در خواب، علامت ثروت و آسایش است. نوشیدن شیر در خواب، بیانگر رفتن به جاهاى مطلوب است. خرید و فروش شیر در خواب، بیانگر کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که با شیر بدن خود را مى‏شویید، به این معنا است که زندگى خوبى خواهید داشت.
برایت مى‏گوید: نوشیدن شیر بز در خواب، بیانگر آن است که رفتار خوبى با اطرافیان دارید. دیدن شیر فاسد در خواب، بیانگر آن است که باید تلاش فراوانى کنید تا به موفقیت برسید.
شیرجه‏
بیتون مى‏گوید: شیرجه زدن در آب زلال، بیانگر به پایان رسیدن مشکلات است.
شیرجه زدن در آب گل آلود، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
شیرخشت‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شیرخشت، دلیل بر روزى حلال است. اگر بیند که در صحرا شیر خشت جمع مى‏کرد، دلیل که از سفر مال حاصل کند. اگر بیند شیرخشت بسیار در خانه داشت، دلیل که از مال سود تمام کند. اگر دید که شیرخشت مى‏خورد، دلیل است مال خود را بر عیال نفقه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شیر خشت در خواب بر سه وجه است. اول: مال حلال. دوم: فراخى عیش. سوم: کام یافتن.
شیر دادن‏
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مادرى نوزاد خود را شیر مى‏دهد، به این معنا است که به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که حیوانى به بچه‏اش شیر مى‏دهد، بیانگر آن است که به موفقیت مى‏رسید.
شیر دریایى‏
هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى شیر دریایى در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است.
شیر دوشیدن‏
بیتون مى‏گوید: دوشیدن شیر گاو در خواب، بیانگر رفاه و آسایش است.
شیروانى‏
بیتون مى‏گوید: دیدن شیروانى در خواب، نشانه‏ى انجام کارهاى درست است.
شیره‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شیره‏ى انگور، دلیل منفعت است. قوله تعالى: «یغاث الناس و فیه یعصرون». (یوسف، 49). اگر بیند که شیره‏ى انگور بیفشرد، دلیل است زنى مستوره بخواهد. اگر بیند که شیره‏ى تازه مى‏خورد، دلیل است مال حلال یابد. اگر شیره را ترش بیند، دلیل است از پادشاه مال و بزرگى یابد و هر چند در خواب شیره را شیرین‏تر بیند، منفعتش بیشتر باشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شیره در خواب بر چهار وجه بود. اول: مال. دوم: منفعت بسیار. سوم: عیش خوش. چهارم: عزت و کامرانى‏
بیتون مى‏گوید: خوردن شیره در خواب، نشان دهنده‏ى لحظات شاد و لذت بخش است.
شیرینى‏ها
محمد بن سیرین گوید: دیدن شیرینى‏ها، دلیل شادى و روزى حلال باشد. اگر بیند کسى شیرینى به وى داد، دلیل که راحتى به وى رساند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن شیرینى به خواب بر شش وجه بود. اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم و حکمت. چهارم: فرهنگ. پنجم: ثناى نیکو. ششم: کنیزکى خوب روى.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى شیرینى در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید. دیدن و خوردن شیرینى پنجره‏اى در خواب، بیانگر ثروت و رفاه در زندگى است. دیدن شیرینى و کیک عروسى در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است.
برایت مى‏گوید: پختن شیرینى در خواب، بیانگر پیشرفت در انجام کارها است.
شیشه‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن شیشه به خواب، دلیل زن باشد و گویند: دلیل بر خدمت کار خانه است، لیکن ثباتش نباشد. اگر دید که شیشه به وى دادند، دلیل که زنى درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل که زنى توانگر و دین‏دار بخواهد. اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد، دلیل است مال زنى بخورد. اگر دید شیشه بشکست، دلیل که زن بمیرد.
جابر گوید: اگر بیند در شیشه چیزى خوش بو است، دلیل است بیمار گردد.
بیتون مى‏گوید: دیدن چهره‏ى خود در شیشه‏ى پنجره، بیانگر درگیرى و نزاع است. دیدن چهره‏ى دیگران در شیشه‏ى پنجره، بیانگر انجام کارهاى نادرست است. اگر خواب ببینید که شیشه‏اى را مى‏شکنید، به این معنا است که اتفاقى ناگوار در انتظار شما است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شیشه‏اى در دست دارید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت خواهید کرد. اگر در خواب مشاهده کنید که با شیشه بدن خود را زخمى کرده‏اید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
شیشه‏گر
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شیشه‏گرى را مشغول به کار ببینید، نشانه‏ى آن است که تغییراتى خوشایند در زندگیتان روى خواهد داد.
شیطان‏
بیتون مى‏گوید: دیدن شیطان در خواب، دلالت بر بدشانسى و وقوع اتفاقات ناگوار
دارد. اگر خواب ببینید که شیطان شما را به سوى خودش مى‏کشاند، بیانگر آن است که دشمنان قصد دارند به شما آسیب وارد کنند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب شیطان در تعقیب شما باشد، بیانگر آن است که دچار دردسر مى‏شوید.
شیفتگى‏
هانس کورت مى‏گوید:اگر در خواب مشاهده کنید که شیفته‏ى چیزى شده‏اید، به این معنا است که دست به کارهاى ناپسند مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى شیفته‏ى چیزى شده است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب خود باشید تا گرفتار افراد حیله‏گر نشوید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/٢/٢۳