ر-ز


راه آهن
دیدن راه آهن:به معنی خداحافظیست
با قطار سفر کردن:خواب بیننده به سرعت و خیلی عالی پیشرفت می کند
از قطار پیاده شدن:صاحب رویا به هدفش خواهد رسید
قطاری را در حال خروج از یک تونل دیدن:شخص از یک راز در مورد خودش آگاه می شود
در یک حادثه راه آهن حضور داشتن:خواب بیننده از دوستی که در دوردست ساکن است،اخبار ناخوشایندی دریافت می کند
کارمند راه آهن بودن:خواب بیننده با رئیش خود درگیر می شود،یا دچار مشکلاتی از این قبیل خواهد شد
با وجود عجله دیر به قطار رسیدن:صاحب رویا شانسی را از دست خواهد داد


رژه
دیدن رژه:به خواب بیننده در مورد انضباط فردی هشدار می دهد
در رژه شرکت کردن:تقدیر شخص رو به سختی تربیت کرده،و بدین ترتیب او را صاحب موفقیت و اعتبار خواهد کرد

رژ لب
رژ لب:نشانه کشمکش یا اختلاف با یک زن است


رستوران
دیدن رستوران:خبر از دیداری دوباره با آشنایان می دهد
در یک رستوران رفت و آمد کردن:نشانه ناآرامی در خانه صاحب رویاست

روحانی
روحانی دیدن:خبر از یک زندگی طولانی می دهد
دیدن چندین روحانی:همه چیز برملا خواهد شد
روحانی یک مکان مقدس را دیدن:درستکاری و وظیفه شناسی،مسیر زندگی را تعیین می کند


رودخانه
رودخانه را با آب زلال و جریان آرام دیدن:به معنی نیت پاک خواب بیننده است
رودخانه را با آب تیره و جریان ناآرام دیدن:شخص مقاصد بدی بر علیه کسی دارد
جریان آب رودخانه را با صدای بلند شنیدن:به صاحب رویا توهین خواهد شد
رودخانه را در حال طغیان دیدن:موانعی در اتخاذ و انجام یک تصمیم می آورد
در رودخانه افتادن:به معنی سانحه است
در رودخانه شنا کردن:خواب بیننده بر حریفی خطرناک غلبه می کند


رونویسی کردن،کپی کردن
رونویسی کردن:در خواب نشانگر رسوایی،غم و غصه و وحشت است


رهبر
رهبر:در خواب،نشانگر یک توطئه،وارث و ثروت،که البته بی ثبات است،می باشد


ریسیدن(تار)
با چرخ نخ ریسی،ریسیدن:نشانه ازدواج است


ریش
دیدن یا داشتن ریش:خواب بیننده از سلامتی کامل برخوردار است؛و هر چه ریش پرپشت تر باشد این سلامتی کامل تر است
ریش را در حال بلند شدن دیدن:شخص روابط مناسب و مطلوبی با دیگران ایجاد می کند
ریش را زدن:به معنی زیان فراوان است
ریش را از دست دادن:نشانه ضرر و زیان است
دیدن ریش قرمز:صاحب رویا مراقب دوستان ناباب خواهد بود
دیدن ریش در چهره یک زن:نشانه احتیاط است


زائر
دیدن زائر:به خواب بیننده در مورد اینکه خوشبختی های دنیوی از بین رفتنیست،هشدار می دهد
خود زائر بودن:به معنی تنهایی،با میل یا به زور می باشد


زاغ،کلاغ
کلاغ دیدن:به معنی سرقت است
گرفتن کلاغ:خواب بیننده با مهارت در مقابل دشمنان از خود دفاع می کند
چندین کلاغ را با هم دیدن:توسط زنی به صاحب رویا تهمت زده می شود
کشتن کلاغ:خبر از برطرف شدن یک سوءتفاهم می دهد


زالو
زالو:در خواب برای بیماران نشانه بهبودی،و برای آنهایی که سالم اند نشانه بیماریست


زانو
زانو سالم داشتن:نشانه داشتن شانس در معاملات تجاریست


زایمان
زایمان آسان خود را دیدن:خواب بیننده خوشحال به هدف مورد نظرش خواهد رسید
زایمان مشکل دیدن:چیزی که خواب بیننده فکر می کرد از دست رفته،عاقبت خوبی پیدا می کند
در زایمان آسان فردی ناشناس شرکت کردن:نشانه موفقیت در جمع دوستان یا آشنایانیست،که خواب بیننده شخصا از آنها استفاده برده است
در زایمان مشکل فردی ناشناس شرکت کردن:نشانه پیش نیامدن موفقیت هاست


زباله
زباله دیدن:به معنی منفعت است
چیزی را در زباله جست و جو کردن،ولی آن را نیافتن:صاحی رویا موقعیت خود را به خاطر کاری بی احتیاطانه،به مخاطره خواهد انداخت
در زباله پول یافتن:به خواب بیننده هشدار می دهد،از کیف پولش در مقابل دزدان محافظت کند
داخل زباله رفتن:به معنی نفرت و انزجار است
کسی را میان زباله دیدن:صاحب رویا برای شخصی به طور ناخواسته،دردسر درست می کند


زراعت کردن
زراعت کردن:در خواب نشانگر پاداش برای کارهای سخت،پیشرفت در شغل یا کارهای شخصی می باشد


زغال
دیدن زغال:برای شخص شانس می آورد
خود را با آن گرم کردن:نشانه یک فاجعه است
زغال سرخ دیدن:خبر از واقعه ای غیرمنتظره و بسیار خوشحال کننده می دهد


زگیل
زگیل دیدن:خواب بیننده به نقطه ضعفی در زندگی دوستش پی خواهد برد
خود زگیل داشتن:شخصی به نقطه ضعف صاحب رویا پی برده،و آن را به او گوشزد خواهد کرد


زلزله
دیدن زلزله:به خواب بیننده هشدار می دهد،در زندگی باثبات باشد
زلزله را به چشم دیدن:اشاره به تغییر قریب الوقوع در روابط زندگی خواب بیننده دارد
بر اثر زلزله خسارت دیدن:خواب بیننده به دلیل پیشرفت و توسعه کلی در کشور دچار ضرر و زیان می شود


زمستان
خود را در زمستان دیدن:صاحب رویا نباید در آینده دست به کارهای مهم بزند؛زیرا دوره ای که جهت تحقق بخشیدن به برنامه ریزی ها یا مقاصد مختلف گذاشته شده،کاملا نامناسب می باشد


زمین،خاک
زمین(خاک)سپاه را دیدن:خبر از غم و اندوه می دهد
زمین(خاک)زرد،یا زمینی که خورشید بر آن می تابد،دیدن:خبر از یاران باوفا،و سعادت و خوشبختی می دهد
بر روی زمین نشستن و احساس سرما کردن:خواب بیننده باید مراقب سلامتی اش باشد
بر روی زمین دراز کشیدن و حمام آفتاب گرفتن:به صاحب رویا در یک گردش دسته جمعی خوش خواهد گذشت


زن
دیدن زن:خبر از اختلافات جزئی می دهد
زنی زیبا دیدن:صاحب رویا دلباخته است
زنی را باردار دیدن:به معنی اخبار جدید شادی بخش می باشد
زنی را با موهای بلند دیدن:قول سعادت،شانس و افتخار را می دهد
زنی را با موهای قرمز رنگ دیدن:صاحب رویا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت
زنی را با موهای سیاه یا قهوه ای دیدن:به معنی بیماریست
زنی را با موهای بافته دیدن:قول یک سرگرمی لذت بخش را می دهد
زنی را در آغوش گرفتن:به معنی نزاع و مشاجره است
از زنی دلربایی کردن:صاحب رویا توسط چاپلوسان فریب خواهد خورد
نزد زنی محبوب بودن:خواب بیننده درگیر یک مشاجره خواهد بود
زنی جوان و عریان دیدن:نشانه آرزوهای بیهوده است
چنانچه زنی تبدیل به مرد یا مردی تبدیل به زن شود:نشانه احترام و تکریم است
زنی را در حال پایین آمدن از جایی دیدن:قول آسایش و خوشبختی را می دهد
زنی پیر را دیدن:نشانه بازگشت خاطرات،و دادن صورتی خیالی به خاطرات دوران مادری می باشد
زنی پیر را بوسیدن:به معنی مشاجره و درگیری در ازدواج است
زنی را در حال دعا کردن دیدن:به معنی فرارسیدن دوران مطلوب و ایده آل است
زنی را با آرایش دیدن:نشانه دوروییست
زنی را با بچه دیدن:به معنی نگرانیست
زنی را با بچه در جمع دیدن:نشانه نارضایتی و بدگوییست
زنی را با کفش های زیبا دیدن:به معنی خوش گذرانیست
زنی را با کلاه خواب دیدن:نشانه تنبلیست
زن های زیادی را دیدن:صاحب رویا یک مهمانی خواهد داد


زنبور عسل
زنبورعسل دیدن:نشانه فایده و منفعت است
زنبورعسل را بر روی شکوفه های قرمز رنگ دیدن:نشانه شروع یک دوره خوشبختیست،که در آن،خواب بیننده به تمام آرزوهایش خواهد رسید
توسط زنبورعسل نیش زده شدن:آشنایی صاحب رویا با کسی،خاطره خوبی را برای او به جا می گذارد

زندان
دیدن زندان:نشانه امنیت است
بی گناه به زندان افتادن:خواب بیننده با شک و تردید کسی نسبت به خودش رو به رو می شود
از زندان آزاد شدن:خبر از آغاز ذوره جدیدی از زندگی را می دهد

زنگ
دیدن زنگ:خواب بیننده جرات انجام کاری را پیدا خواهد کرد،اما موفق نمی شود
صدای زنگ را شنیدن:به معنی داراییست
خود رنگ را زدن:صاحب رویا نادانسته باعث خوشحالی کسی خواهد شد

زهر،سم
زهر خوردن:علامت نزدیک بودن خطر است
به کسی زهر دادن:شخص به بدبختی دچار می شود

زیارتگاه
زیارتگاه:در خواب نشنگر طلب مغفرت است

زین اسب
زین اسب:در خواب،نشانگر اهدای هدیه ای پرارزش به خواب بیننده خواهد بود