ط-ظطاسی سر
طاسی سر داشتن:صاحب رویا در جمع اشخاص دانشمند،بسیار موفق خواهد بود
طاسی سر را در دیگری دیدن:خواب بیننده با فردی جدی آشنا می شود


طبل،دهل
طبل دیدن:نشانه اخبار جدید است


طلا
دیدن یا مالک بودن طلا:نشانه پیشرفت خوب در معاملات تجاریست
طلا پیدا کردن:خواب بیننده کسی را پیدا می کند که واقعا به او علاقه مند است
گم کردن یا خرج کردن طلا:به معنی ضرر و زیان است
خود را با طلا آراستن:به معنی هدایت سطحی زندگیست
لباس طلایی به تن داشتن:صاحب رویا قولی مساعد،اما نه چندان جدی دریافت می کند
تمیز کردن یا شستن طلا:خواب بیننده با کار و تلاش ارتقاء مقام پیدا خواهد کرد


طناب،ریسمان
طناب:در خواب نشانگر بدقول شدن صاحب رویاست


طوطی
طوطی دیدن یا حرف زدن آن را شنیدن:کسی رازی را بر ملا می سازد،که فکر می کرد از آن راز به خوبی مراقبت می کند


ظالم،ستمگر
ظالم:در خواب نشانگر بدگویی درباره خواب بیننده است


ظرف
ظروف خانه جدید دیدن:نشانه بزرگتر شدن خانواده است
ظروف خانه را کثیف دیدن:خواب بیننده دچار نگرانی در امور خانه می شود
ظروف خانه را شستن:به معنی تفاهم در عشق و دوستیست
ظروف خانه را شکستن:به معنی شانس و خوشبختیست
ظروف چینی:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا با اشخاص،بی فکرانه رفتار می کند،و بدین وسیله،خیلی چیزها را به راحتی از بین می برد

ظهر
ظهر:در خواب سمبل روز زندگیست.صبح مطابق جوانی،ظهر بلوغ،بعدازظهر به معنی به استقبال نیستی رفتن،و شب نزدیک شدن به پایان زندگیست