س-ش


ساحل
در ساحل دریاچه یا رودخانه بودن:خبر از ساعات خوشی می دهد که زودگذر هستند،اما شخص تمایل به طولانی بودن آن ساعات دارد


ساختمان
ساختمان را در حال ساخت دیدن:خواب بیننده به اعنبار زیادی دست می یابد
ساختمان تازه بنا شده را دیدن:نشانه منبع درآمد جدید است
آسمان خراش دیدن:صاحب رویا پول زیادی به دست خواهد آورد
ساختمان اداری دیدن:نشانه دردسر و زیان مالیست
ساختمان را در حال فروریختن دیدن:نشانه تقسیم یک نقشه بین گروهی می باشد


ساعت
ساعت دیدن:خبر از نزدیک شدن زمانی که،تعیین کننده یک تصمیم مهم است می دهد
صدای ساعت را شنیدن:صاحب رویا در مقابل یک تصمیم مهم در زندگی اش قرار می گیرد
ساعت از کارافتاده و خراب دیدن:به معنی پایان غیرمنتظره یک وضعیت،یا یک آشنایی نزدیک می باشد
ساعت مچی به دست داشتن:خواب بیننده باید از وقت خود حداکثر استفاده راببرد
ساعت مچی را به کسی هدیه دادن:نشانه خوشبختی فردیست
ساعت مچی را در دست دیگری دیدن:موفقیت های بزرگی در پیش است


ساق پا
ساق پای بیمار داشتن:نشانه ضرر و زیان مالی می باشد
ساق پای سالم داشتن:خبر از شادی و خوشحالی می دهد


سایه
سایه اشیاء را دیدن:صاحب رویا توسط خطرهای تخیلی دچار ترس و وحشت می شود
در هوای گرم به زیر سایه خنک رفتن یا آنجا بودن:نشانه واقعه ای دردناک و ناراحت کننده است
مجبور به ماندن در زیر سایه بودن،در حالی که صاحب رویا قصد دارد زیر نور بایستد:
به معنی غم و غصه می باشد

ستارگان
دیدن ستارگان روشن:خبر از یک پیغام خوب می دهد
دیدن ستارگان تاریک:خبر از پیشامدهای اسرارآمیزی می دهد


ستاره سینما
دیدن ستاره معروف سینما یا تئاتر:خواب بیننده با بی احتیاطی بسیار در کارها عمل می کند


ستون
ستون چهار گوش دیدن:خواب بیننده یک زندگی نمونه را هدایت می کند


سرباز
سرباز را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:در رویای زنان به معنی ارتباطی زودگذر است؛و در آقایان خبر از روزهای ناآرام می دهد
سربازان را در حال تمرین دیدن:نشانه دردسر با اشخاص رده بالای شغلی می باشد
سربازان را در حال جنگ دیدن:علامت یک کشمکش سخت و درگیری با دیگران است


سرخ پوست
دیدن سرخ پوست:خواب بیننده از طرف اشخاص توطئه گر تهدید می شود


سرطان
سرطان داشتن:دشمنان خطرناک سعی می کنند موجودیت خواب بیننده را از بین ببرند


سرنگ
دیدن سرنگ:خبر از رویداد غیرمترقبه و ناراحت کننده می دهد
توسط سرنگ تزریق نمودن:کاری خیرخواهانه،پاداش بدی خواهد داشت
توسط سرنگ به خواب بیننده تزریق شود:شخص در انجام کاری ناموفق خواهد بود


سفر
به سفر رفتن:نشانه دوستی های متغیر است
سفر با ماشین یا هواپیما یا قطار:خواب بیننده از چنگ فاجعه ای تهدیدکننده نجات می یابد
خود را در غربت دیدن:صاحب رویا سعی دارد از مسئولیتی خطیر شانه خالی کند


سقوط کردن،افتادن
از بلندی سقوط کردن:به معنی صدمه خوردن به احترام و دارایی شخص می باشد
به داخل چاله افتادن:صاحب رویا به بدنامی دچار می شود
از روی چیزی سقوط کردن:خواب بیننده در مورد یک موضوع اطلاعاتی به دست می آورد
شخص بلغزد ولی زمین نخورد:صاحب رویا از حادثه ای در امان خواهد ماند
لغزیدن و به زمین خوردن:نشانه خطر است
لغزیدن دیگران را دیدن:خواب بیننده موفق می شود دشمنانش را بشناسد

سکته
خود سکته کردن:خبر از یک شوک می دهد،که خواب بیننده بلافاصله پس از آن،سلامتی خود را بازخواهد یافت
سکته کسی را دیدن:صاحب رویا ناخواسته باعث ترسیدن کسی می شود


سکه
سکه پول دیدن:به خواب بیننده در مورد یک خرج،یا نقشه ای برنامه ریزی شده و یا هر کار دیگری هشدار می دهد
سکه گرفتن:به معنی ضرر و زیان مالیست
سکه خرج کردن:نشانه سپاسگزاری دیگران یا سود غیرمنتظره در یک کار می باشد
سکه های خارجی یا ناآشنا دیدن:صاحب رویا از جانب کسی به طور غیرمنتظره پول یا چیزهایی با ارزش دیگر خواهد یافت؛یا پول خارجی و یا چیزهای باارزش دیگر،از این پس برای شخص نقش مهمی ایفا خواهد کرد
سکه های قدیمی یا خارجی را جمع کردن:به معنی سرگرمی با چیزهای عجیب و غریب،یا رویداد غیر عادیست


سگ
سگ سیاه دیدن:به خواب بیننده توسط دوستش خیانت می شود
سگ سفید دیدن:صاحب رویا یک آشنایی دلپذیر انجام می دهد
سگ هار دیدن:به معنی ترس بی دلیل از چیزی می باشد
سگ گازگیر دیدن:نشانه یک اتهام است
سگ آرام و قابل اطمینان دیدن:برای خواب بیننده تله گذاشته اند
سگ مرده دیدن:صاحب رویا در جمع افرادیست،که مقاصد خصمانه ای نسبت به او دارند
با سگ بازی کردن:شخص دچار دلتنگی و ضرر خواهد شد
سگ را در حال شکار دیدن:نشانه نامرتب بودن شخص است
مورد حمله سگ واقع شدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که محتاط باشد
سگ را به کسی حمله ور کردن:دشمنی می آورد
صدای پارس سگ را شنیدن:به صاحب رویا هشدار می دهد که هوشیار باشد
دیدن چندین سگ در حالی که با هم می جنگند:نشانه کشمکش خانوادگی به خاطر میراث می باشد
سگ شخص را گاز بگیرد:به معنی بیماریست
دیدن سگ در حال زوزه کشیدن:علامت خطر است
دیدن لانه سگ:خواب بیننده به داشتن سگ تمایل پیدا می کند


سنگ قیمتی،جواهر
دیدن سنگ قیمتی:خواب بیننده وسوسه خواهد شد
خریدن سنگ قیمتی:نشانه ضرر است
هدیه گرفتن سنگ قیمتی:نشانه زیاد شدن داراییست
مالک سنگ قیمتی بودن:صاحب رویا به افتخار بزرگی نائل می شود
حمل کردن سنگ قیمتی:خواب بیننده متکبر خواهد شد
پیدا کردن سنگ قیمتی:صاحب رویا گرفتار فقر می شود
گم کردن سنگ قیمتی:علامت رسواییست
فروختن سنگ قیمتی:خبر از بهبود وضع مالی می دهد


سوت
شنیدن سوت:به معنی دیدار مجدد یک دوست است،که بسیار باعث خوشحالی خواب بیننده می شود


سوختن
اگر هنگام سوختن دود دیده شود:معنی خوبی دارد
اگر هنگام سوختن شعله روشن دیده شود:نشانه شادی بسیار است


سوزن
دیدن سوزن:شخص باید انتظار دشمنی توسط دیگران را داشته باشد
با سوزن کار کردن:خواب بیننده برای خود،به دلیل رفتارش،دشمن تراشی می کند
فرورفتن سوزن به تن خواب بیننده:نشانه از دست دادن یک دوست می باشد


سیخ کباب
دیدن سیخ کباب:در خواب نشانگر از بین رفتن یک دوستی می باشد


سیرک
سیرک دیدن:نشانگر جست و جو به دنبال راهی غیرعادیست


سیگار کشیدن
خود سیگار کشیدن:خواب بیننده دچار ناآرامی و نارضایتی با خود یا دنیا می شود
سیگار کشیدن در جایی که ممنوع است:صاحب رویا قصد دارد کاری غیرممکن را ممکن سازد،ولی به شدت لطمه خواهد خورد
در حالی که شخص خود سیگاریست،دیگران را در حال سیگار کشیدن دیدن:خواب بیننده به اتفاق خوشی که آرزویش را داشت،نائل نمی شود
در حالی که شخص خود غیر سیگاریست،دیگران را در حال سیگار کشیدن دیدن:نشانه ایجاد دردسر توسط دیگران است
دخانیات تعارف کردن:شخص قصد دارد کسی را به طرف خود جلب کند،اما خجالتش تاکنون مانع این کار بوده است
به خواب بیننده دخانیات تعارف شود:صاحب رویا در دام کسی گرفتار خواهد شد


سیل
دیدن سیل:خبر از یک مهمانی مخل آسایش،یا رفت و آمد با یک شخص مزاحم می دهد
هنگام سیل آب را در حال جاری شدن به داخل اتاق دیدن:چنانچه آب زلال باشد،به معنی دیدار با مهمانی برجسته و یا سود کلان می باشد.و اگر آب تیره باشد،نشانه درگیری و مشاجره است


شاخ حیوانات
شاخ حیوانات را دیدن:نشانه بدشانسی و بدبیاری در زندگی زناشوییست


شادی کردن
شادی کردن:در خواب نشانگر ناآرامی و بیماریست


شانه کردن مو
موهای یک کودک را شانه کردن:خواب بیننده از قضاوت خوب دیگران خوشحال می شود
موهای بلند را شانه کردن:علامت یک دوستی جدید است


شاه کلید
شاه کلید دیدن:به خواب بیننده دستبرد زده می شود
شاه کلید یافتن:صاحب رویا مانع یک دزدی می شود


شخم زدن زمین
شخم زدن زمین را دیدن:به خواب بیننده پیشنهادی با قول موفقیت آمیز بودن آن داده می شود
خود زمین را شخم زدن:به صاحب رویا قول موفقیتی مطلوب را می دهد،که البته باید با عرق ریختن به دست آید


شرشر کردن آب
شرشر کردن آب،صدای شرشر آب دریا را شنیدن:تقدیر کسی را دوردست خواهد برد


شعر
شعر:نشانگر آن است که خواب بیننده خبر منفی دریافت می کند


شکستگی پا
شکستگب پا را در دیگران دیدن:صاحب رویا در یک مسابقه،مانند امتحان یا مسابقه ورزشی،موفقیت به دست می آورد


شلوغی
دیدن ازدحام مردم:به معنی منفعت است


شمشیر
دیدن شمشیر :به معنی دشمنیست
شمشیر را در دست داشتن:نشانه احترام و افتخار است
شمشیر بر کمر داشتن:به خواب بیننده توصیه می کند مراقب خشونت دیگری باشد
با شمشیر به کسی ضربه زدن:صاحب رویا دچار تنگدستی شدیدی خواهد شد
با شمشیر زخمی شدن:به معنی خطر مرگ است
توسط شمشیر تهدید شدن یا ضربت خوردن:نشانه غلبه بر یک دشمن است
شمشیر زنگ زده دیدن:علامت حتک حرمت است


شمع
شمع خریدن:به معنی رخدادی خوشحال کننده است
شمع روشن دیدن:قول یک زندگی طولانی را می دهد
شمع را در حال سوختن یا خاموش بودن دیدن:خبر از یک مورد مرگ در خانواده می دهد
شمع در حال سوختن را در مکانی مقدس دیدن:صاحب رویا از انجام کاری که منجر به لطمه خوردن به کسی شده است،به شدت پشیمان است
کشیدن،درست کردن یا در حال سوختن،شمع را دیدن:خواب بیننده در یک مراسم جشن و سرور شرکت خواهد کرد


شن،ماسه
دیدن شن:خبر از روابط نامطمئن می دهد
روی شن یا ماسه دراز کشیدن:به معنی در معرض خطر قرار داشتن زندگی خواب بیننده است
طوفان شن:خبر از فروپاشی چیزهایی می دهد،که صاحب رویا تاکنون به دست آورده است
ساعت شنی دیدن:نشانه مرد یا جدایی اجتناب ناپذیر یکی از نزدیکان صاحب رویا می باشد


شیر دادن
در حیوانات شیر دادن(با پستان)را دیدن:نشانه رشد و ترقی خواب بیننده است


شیطان
دیدن شیطان:صاحب رویا تشویق به انجام عملی احساسی می شود،که در صورت فکر کردن آگاهانه،دست به انجام آن نمی زند
توسط شیطان مورد تهدید یا حمله واقع شدن:خواب بیننده به دلیل عملی که با شوق کامل انجام داده،دچار درگیری های ناخوشایندی خواهد شد