ع-غ


عاج فیل
عاج فیل دیدن:خواب بیننده به شغلی مانند خبر نگاری روی می آورد،و قلمی شیوا خواهد داشت
شی ای را از جنس عاج فیل دیدن:صاحب رویا در جامعه به خوبی پذیرفته می شود
شی ای را از جنس عاج فیل هدیه گرفتن:خواب بیننده به کسی با احساسات دوستانه فکر می کند


عاشق شدن
عاشق بودن یا شدن:نشانه یاس و ناامیدیست
کسی عاشق صاحب رویا شود:خواب بیننده توسط دیگران منافعی به دست می آورد


عالم برزخ
عالم برزخ:در خواب نشانگر مصیبت و بدبختیست


عبادت
عبادت در مسجد یا کلیسا یا هر نوع مکان مقدس دیگر:صاحب رویا پست خوبی را به دست خواهد آورد


عدد
عدد دیدن:عدد در خواب نشانگر شانس است.اگر در بسیاری موارد ار آن پیروی شود،منجر به شانس خواهد شد.همچنین می تواند برای بازی از درجه اهمیت خاصی برخوردار باشد


عرق(بدن)
عرق بدن :در خواب نشانگر شفا یافتن بیماران است


عروس
عروس دیدن:نشانه شادی و سعادت است
خود را به عنوان عروس دیدن:خواب بیننده وضع شخصی اش را بهبود می بخشد


عروسک
عروسک دیدن:به طور کلی بدین معنیست که صاحب رویا نباید با احساسات دیگران بازی کند.تعبیر دیگر این سمبل در رویای زنان،بزرگتر شدن خانواده،و در رویای مردان،هشداریست برای دست کشیدن از عادات زشت و ناپسند
عروسک خیمه شب بازی:در خواب نشانگر وفاداری از جانب زیردستان می باشد


عروق،شریان ها
عروق:در خواب نشانگر گرفتگی قلب است


عریان،برهنه
عریان راه رفتن:خواب بیننده نیازمند کمک مالی خواهد شد
کودکان عریان دیدن:قول یک خوشبختی تمام عیار را می دهد
فردی زیبا از جنس مخالف را عریان دیدن:نشانه ارضای یک آرزوی شورانگیز پنهانی می باشد
فردی زشت از جنس مخالف را عریان دیدن:به دلیل یک ماجرای دلدادگی،شخص باید انتظار ننگ و رسوایی و مورد استهزاء قرار گرفتن را داشته باشد
با دیدن شخص عریان به طور ناگهانی ترسیدن:در زندگی هم به معنی شوک نامطلوب و بسیار ناخوشایند می باشد


عسل
عسل را با شانه دیدن:نشانه خوش شانس بودن در امور شغلیست


عشق
عشق:در خواب نشانگر تنها بودن صاحب رویاست.


عضو تناسلی
عضو تناسلی:خواب بیننده از چیزی در لذت خواهد بود


عطر
عطر هدیه گرفتن یا بوییدن آن:کسی چیزی را از شخص پنهان می کند
عطر هدیه دادن:تلاش جهت جلب کردن توجه کسی نسبت به خود،موفق خواهد بود


عطسه کردن
عطسه کردن:در خواب نشانگر پیشگویی با قول موفقیت می باشد


عقاب
عقاب را زنده دیدن:نشانه سود و فایده است


عقرب
عقرب دیدن:خبر از دشمنی پنهانی می دهد
توسط عقرب گزیده شدن:به خواب بیننده توسط دشمنی پنهانی لطمه سختی وارد خواهد شد


عقل
عقل خود را از دست دادن:صاحب رویا نباید بیش از حد فکر کند


عقیق،یشم
سنگ بزرگ تراشیده شده دیدن:نشانه خوش شانس بودن در مسائل مادیست
سنگ سیاه کوچک:گرفتاری های بسیاری در انتظار صاحب رویاشت


عکس،تصویر
عکس خود را دیدن:خوش شانسی می آورد
عکس بچه ها،زنان یا آشنایان را دیدن:نشانه خبرهای تازه است
عکس والدین فوت شده یا دوستان را دیدن:به معنی رهایی از یک موقعیت عذاب آور،کمک یا حمایت می باشد
عکس کسانی را دیدن که از طرف آنها به صاحب رویا لطمه ای وارد شده یا می شود:خواب بیننده بیش از حد ترسو و نامطمئن است
عکس های بسیار دیدن:نوید دهنده عزت و احترام و تجلیل از صاحب رویاست


علفزار
علفزاری سرسبز دیدن:نشانه شادی و سرور است
علفزار خشکی را دیدن:خواب بیننده در آینده حوصله اش بسیار سر خواهد رفت


عمل جراحی
در یک عمل جراحی شرکت کردن:اشاره به روابط غمناک،یا یک ضربه سخت سرنوشت دارد
خود تحت عمل جراحی قرار گرفتن:قول کمک دیگران جهت رهایی از گرفتاری مالی را می دهد


عمو،دایی
عمو یا دایی دیدن:خبر از کشمکش در خانواده می دهد


عمه،خاله،زن عمو،زن دایی
دیدن عمه و ..:نشانه یک هدیه است


عنکبوت
دیدن عنکبوت:خوشبختی و دارایی شخص در معرض خطر جدی قرار دارد


عیسی مسیح (ع)
نزد عیسی مسیح(ع) بودن:نشانه کمک و پایان همه نیازهاست
حضرت عیسی مسیح(ع) را بر صلیب دیدن:صاحب رویا از رنج و درد رهایی خواهد یافت


عینک
عینک را دیدن یا به چشم گذاشتن:صاحب رویا وارد یک دوره بدبیاری خواهدشد


غار
غار کندن:خبر از یک مورد مرگ در خانواده یا جمع دوستان می دهد
در غار بودن:نشانه یک تغییر و تحول بزرگ است
در غار زندگی کردن:برای مسافران،نشانه تحول در شانس و خوشبختیست
در غار مردن:افسردگی می آورد
از غار تاریک بیرون آمدن و به نور رسیدن:خواب بیننده پس از یک فقر طولانی،دوباره وضع مالی بهتری پیدا خواهد کرد
دیدن یا داخل غار شدن:از طرف دوستان ناباب برای صاحب رویا دامی گسترده می شود


غذا خوردن
بسیار با عجله غذا خوردن:خواب بیننده به خاطر بی توجهی و نداشتن حس همدردی با دیگران،خود را از چشم می اندازد
غذای مختصر خوردن:صاحب رویا به خاطر چیزی احساس پشیمانی می کند
میل به غذا خوردن داشتن،اما چیزی نیافتن:در زندگی خواب بیننده تغییر و تحولاتی صورت می گیرد


غرق شدن کشتی،کشتی شکسته
در کشتی در حال غرق شدن بودن:خواب بیننده دچار یک موقعیت خطرناک خواهد شد
با کشتی در امواج غرق شدن:صاحب رویا به خاطر اشتباهاتش،از هم پاشیدگی سختی را تجربه می کند
به عنوان بازمانده یک کشتی غرق شده،نجات یافتن:شخص مال و ثروتش را از دست می دهد
به عنوان بازمانده یک کشتی غرق شده در آب خفه شدن:به واسطه کمک های بی دریغ دیگران،خواب بیننده از نیازمندی و فقر شدید نجات پیدا می کند
بازمانده یک کشتی غرق شده را نجات دادن:صاحب رویا از یک سانحه،به طرز معجزه آسایی نجات پیدا می کند
دیدن کشتی در مه:به معنی خطری تهدیدکننده است


غروب،عصر
غروب:در خواب نشانگر کاهش قدرت روحی و جسمانیست


غصه
غصه داشتن:شخص گم شده در آینده نزدیک پیدا می شود


غله
دیدن غله:چنانچه غله به میزان زیاد دیده شود،نشانه فراوانی نعمت است.اگر مقدار غله کم باشد،علامت فقر و نقصان است
درو کردن غله:از پایان یافتن نگرانی ها خبر می دهد
با تاجر غلات سرو کار داشتن:خواب بیننده کارهای محوله را به نحو عالی انجام می دهد
دیدن مزرعه گندم:نشانه منفعت و موفقیت است


غنچه
غنچه دیدن:صاحب رویا شادی و شانس را در عشق و زندگی تجربه می کند


غواص
دیدن غواص:خواب بیننده در برابر یک تصمیم دشوار قرار داده می شود
غواص بودن:قول سودهای کلان را می دهد،که بر اثر یک تصمیم جسورانه بدست می آید


غول،هیولا
دیدن غول:خواب بیننده موفقیت بزرگی را کسب خواهد کرد
مورد تهدید یا تعقیب یک غول واقع شدن:نشانه موفق بودن یک اقدام جسورانه است
با هیولا دوست بودن،یا او پشتیبان شخص باشد:قول یک موفقیت برون مرزی را می دهد