ف-ق
فاضلاب
فاضلاب کثیف و چرب:معنی ناخوشایندی دارد.رویاهای آب کدر تعبیر خوبی ندارد
فاضلاب تمیز و زلال:معنی بهتری دارد


فانوس
فانوس را در حال روشن کردن،خاموش کردن و شکستن دیدن:تعبیر آن مانند چراغ می باشد.رجوع کنید به چراغ
حمل کردن فانوس:اگر فانوس روشن و واضح باشد،صاحب رویا رد یک راز را خواهد یافت؛و چنانچه نور فانوس غیر واضح و سوسو زنان باشد،خواب بیننده در کاری اشتباه خواهد کرد


فرشته،پری
دیدن فرشته:در هر ارتباطی که باشد،نشانه اش مطلوب محسوب میشود
با فرشته صحبت کردن:خبر از نامزدی یا ازدواج در آینده نه چندان دور می دهد
خود را به عنوان فرشته دیدن:صاحب رویا عشق و دوستی بدست می آورد
توسط فرشتگان احاطه شدن:خواب بیننده به یک آرامش مطلوب روحی دست می یابد


فرش،قالی
فرش دیدن:به معنی نگرانی و دلواپسی یا ناراحتی در زندگی زناشویی می باشد
تکاندن یا تمیز کردن فرش:خبر از یک مهمان مزاحم می دهد


فروشگاه
فروشگاه را دیدن یا در آن بودن:پذیرش یک تصمیم برای خواب بیننده بسیار دشوار خواهد بود


فشار ادرار
ادرار کردن:خواب بیننده شخص موفقی خواهد بود


فقیر
فقیر بودن:به معنی تجربه کردن فریب هاست
فقیر و در عین حال نیکوکار و متدین بودن:نشانه خوشبختی و وجدانی آسوده است


فنجان
فنجان را دیدن یا از آن نوشیدن:خبر از دیدار با یک دوست می دهد
شکستن فنجان:دیدار یک دوست قدیمی،منافع بی شماری در بر خواهد داشت


فندک
فندک:در خواب نشانگر آن است که خواب بیننده از دست ماجرایی راحت خواهد شد


فواره
دیدن فواره:به معنی سرگرمی های گران قیمت است
به وسیله یک فواره خیس شدن:یک سرگرمی با یک سازگاری نامطلوب،خاتمه خواهد یافت


فوتبال
فوتبال بازی کردن:صاحب رویا در کار خود اهمال می کند
به بازی فوتبال نگاه کردن:نشانه شرکت خواب بیننده در یک مراسم ورزشی خواهد بود


فیلسوف
فیلسوف:صاحب رویا باید از اندیشه بیهوده صرف نظر کند


فیلم
دیدن فیلم:خبر از بی حوصلگی می دهد
خود در یک فیلم بازی کردن:خواب بیننده با شخصی برجسته آشنا خواهد شد،که در آینده بسیار مدیون او می شود
فیلم ساختن:صاحب رویا بسیار عالی پیشرفت می کند


قاب عکس
دیدن قاب عکس:خواب بیننده احساس محدودیت می کند
قاب خالی دیدن:صاحب رویا درمی یابد که هر شانس و خوشبختی،حدی و هر دردی پایانی دارد


قارچ
قارچ:خواب بیننده نباید اجازه دهد تا بر اثر فریب و اغوا مسموم شود


قاضی،دادرس
قاضی دیدن یا با او صحبت کردن:خواب بیننده باید در اعمال و رفتاری که از این پس انجام می دهد،دقت کند.زیرا که به دقت تحت نظر است
با قاضی کار رسمی داشتن:انجام یک عمل خوب یا بد،پاداشی را که استحقاق دارد خواهد یافت
خود به عنوان قاضی شاغل بودن:صاحب رویا از دوراهی ای که بر سر راهش قرار گرفته،راه اشتباه را برمی گزیند


قایق
قایق دیدن:خبر از یک تو تحول می دهد
با قایق سفر کردن:چنانچه هوا صاف باشد،خواب بیننده باید منتظر یک پیشامد مطلوب باشد؛و اگر هوا صاف نباشد،انتظار یک رویداد نامطلوب را داشته باشد


قبرستان
دیدن قبرستان:علامت از دست دادن شخصی مورد علاقه می باشد
گل به قبرستان بردن:نشانه یک مورد مرگ در بین آشنایان است
دیدن قبرستان سربازان:خبر از جنگ می دهد


قدرت
قدرت داشتن:خواب بیننده باید سعی کند از فاصله زمانی موجود،سود برده،و استعدادهای ذاتی خود را بیازماید،تا بدین وسیله به اشتباهات خود پی ببرد


قرص
دیدن قرص:خواب بیننده مرتکب اشتباهی شده است،که باید آن را اصلاح کند
خوردن قرص:صاحب رویا باید عواقب اشتباهی را که مرتکب شده بپذیرد


قرض
قرض گرفتن یا داشتن:به خواب بیننده در مورد دوستان ناباب هشدار می دهد


قرمز
قرمز به عنوان رنگ:سمبل آتش،برافروختگی و گرما می باشد
شعله قرمز:به معنی چیزی بسیار ایده آل است
چشم های قرمز:خبر از شادی می دهد
اشخاص مو قرمز را دیدن یا با آنها رفت و آمد داشتن:خواب بیننده فردی را که حسن نیت دارد،حقه باز می پندارد،زیرا او فردی استثناییست.تعبیر دیگر آن،هشدار در مورد ایجاد علاقه بیش از حد،یا خشم ناگهانی در خود یا در دیگری می باشد


قصاب
قصاب را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:هشدار در مقابل بی رحمی و بی توجهی خود شخص است،زیرا تمایل به از بین بردن در او وجود دارد
قصاب را هنگام کار دیدن:صاحب رویا با افراد سنگدل سروکار پیدا می کند؛و بر اثر آن جدایی یا از خود بیگانگی ایجاد می شود


قصر،کاخ
دیدن کاخ:به صاحب رویا قول یک ارتقای فوق العاده داده می شود
در یک قصر زندگی کردن:خواب بیننده به خاطر غرور و تکبر فراوان،به زمین خواهد خورد
در یک قصر ناآشنا،به عنوان مهمان رفت و آمد داشتن:قول یک حامی و پشتیبان بانفوذ را می دهد


قطار
دیدن قطار:نشانه خداحافظیست
به سمت قطار دویدن:اشاره به خبرهای تازه بسیاری دارد
با وجود تلاش بسیار دیر به قطار رسیدن:صاحب رویا در نظر دارد به چیزی غیرممکن برسد
با قطار سفر کردن:به معنی پیشرفت سریع و مطلوب می باشد
از قطار پیاده شدن:خواب بیننده به هدف خود خواهد رسید
قطار را در حال خارج شدن از تونل دیدن:خواب بیننده از رازی پنهانی درباره خود آگاه می شود
در سانحه قطار حضور داشتن:خبرهای بدی از یک دوست که در دوردست زندگی می کند به صاحب رویا خواهد رسید


قطب نما
دیدن قطب نما:خواب بیننده در یک موضوع مهم به دنبال راه درست گشته و آن را خواهد یافت
گم کردن قطب نما:صاحب رویا دچار شرم زدگی خواهد شد
خواندن قطب نما:به معنی در پیش بودن یک سفر است


قطع اندام
قطع اندام(در رویای زنان):تعبیر آن در زنان،جدایی از اشخاص یا موضوعات مورد علاقه شان می باشد


قطعه موسیقی
شنیدن قطعه موسیقی:خبر از ارتقا مقام و موفقیت در زندگی می دهد


قفس
دیدن قفس:ازادی خواب بیننده از او گرفته می شود
قفس را خالی دیدن:نشان دهنده ازدواج،و اینکه شخص زندگی خود را به طور مستقل
می سازد

قفل و کلیدساز
دیدن قفل و کلیدساز:نشانه کمک غیرمنتظره است


قلب
دیدن قلب:به خواب بیننده از صمیم قلب عشق ورزیده می شود
تکه تکه کردن قلب:نشانه جدایی از یکی از نزدیکان است
قلب را در حال خونریزی دیدن:به معنی توهین است
خوردن قلب:صاحب رویا می تواند از علاقه متقابل یک شخص نسبت به خودش مطمئن باشد
قلبی بیمار یا زخمی داشتن:خبر از دلواپسی و نگرانی در فامیل می دهد
قلب نداشتن یا از دست دادن:مزیت برای دشمنان شخص است
طپش قلب داشتن:خواب بیننده نسبت به کسی احساس علاقه می کند
ناراحتی قلبی داشتن:نشانه زجر و ناآرامی درونیست
سنگدل بودن:غم و غصه و نیازمندی می آورد


قلم
با قلم نوشتن:نشانه خبر خوب در آینده نزدیک است


قندیل
قندیل را از سقف های آویزان دیدن:نشانه عمیق تر شدن یک دلباختگیست


قهوه خانه و کافه
در کافه یا قهوه خانه نشستن:خواب بیننده مجبور می شود وقتش را به بطالت سپری کند


قیچی
دیدن قیچی:نشانه جداییست که مسبب آن یک زن می باشد
قیچی کردن:خواب بیننده رابطه عاطفی خود را با دوستش قطع خواهد کرد


قیر
دیدن قیر:کسی که خواب بیننده برای آسایش او بسیار ارزش قائل می باشد،به خواب بیننده تهمت می زند
خود را با قیر کثیف کردن یا کثیف شدن:کسی به موفقیت و منفعت صاحب رویا حسادت خواهد کرد و یا خبر از یک رابطه ناخوشایند می دهد
دیگران را با قیر کثیف شده دیدن:دیگران از دسترنج خواب بیننده استفاده خواهند کرد