لادن‏................. اصفهانى گوید: اگر دید لادن بسیار داشت، نامش منتشر شود و مشهور جهان شود......................................................................................................................................................................... لاشخور بیتون مى‏گوید: اگر در خواب لاشخور ببینید، به این معنا است که مصیبت و رسوایى در پیش دارید. شنیدن صداى لاشخور در خواب، بیانگر اتفاقات ناگوار است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب لاشخورى را در حال پرواز ببینید، بیانگر آن است که دشمنان قصد آزار شما را دارند. اگر در خواب لاشخورى را شکار کنید، نشانه‏ى آن است که دشمنان را شکست خواهید داد...................................................................................................................................................................... .................................................لاغرى‏ ابن‏عباس گوید: اگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر دید با لاغرى ضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیمارى بود. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که لاغر شده‏اید، به این معنا است که دوستانتان قصد آزار شما را دارند. اگر در خواب کسى را ببینید که لاغر شده است، نشانه‏ى آن است که در کارهایش پیشرفت مى‏کند............................................................................................................................................................... لاک‏پشت‏ کرمانى گوید: در خواب دلیل بر مردى عالم است که از صحبت او فایده به مردم رسد. محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند لاک‏پشت داشت یا در خانه آمد، دلیل‏ است او را با زاهدى صحبت افتد. اگر بیند گوشت لاک‏پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لاک‏پشت در خواب بر سه وجه است. اول: مردى عالم. دوم: مردى زاهد. سوم: مردى صناع. هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى لاک‏پشت در خواب، بیانگر موفقیت است. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن لاک‏پشت هستید، به این معنا است که موضوعى باعث خوشحالى شما مى‏شود. برایت مى‏گوید: دیدن لاک‏پشت مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است................................................................................................................. لال‏ بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید لال شده‏اید، بیانگر آن است که نقشه‏هاى شما نقش بر ملا مى‏شود.................................................................................................................................................. لاله‏ اصفهانى گوید: اگر در وقت خودش دید فرزند بود، اگر بى‏وقت دید خبر بود، اگر از درخت جدا دید غم بود. اگر زنى دید لاله ببرید و به شوهر داد طلاق بگیرد. اگر مرد نیز این کار کند، همین دلیل دارد........................................................................................................................................... لانه‏ جاحظ گوید: اگر در خانه‏ى او لانه‏ى مرغ بود، او را بر قدر آن مرغ و لانه فایده باشد که به او برسد. اگر لانه بکند کارى مکروه کند. اگر باز به جاى خود نهاد یارى کسى کند. اگر دید در لانه‏ى مرغ بزرگ بود در پناه بزرگى در آید و خیر بیند..................................................................................................................................... لب‏ محمد بن سیرین گوید: دیدن لب‏ها در خواب، دلیل حاجت روایى بود و دیدن لب زیرین در خواب، بهتر از لب بالا است و بعضى گویند: دیدن لب‏ها در خواب، دلیل قرابت و خویشى است. اگر بیند که لب‏هاى او نبودند، دلیل بر نقصان مال است و نیز گویند زنش بمیرد. اگر بیند لب‏هاى او ببریدند، دلیل که زنش را طلاق دهد. ابراهیم گوید: اگر بیند لب‏هاى او درد کرد، دلیل است غمگین شود. اگر بیند که لب‏هاى او بر هم چسبیده بود چنان که باز نتوانست کرد، دلیل که کارش بسته شود. اگر زنى بیند خالى سیاه بر لب داشت، دلیل عز و جاه است. اگر این خواب را مردى بیند، دلیل است مالش زیاده شود. اگر بیند لب‏هاى او سرخ بود، دلیل است سخن روا شود. اگر بیند لب‏هایش سبز است یا سفید، دلیل که از بهر دوستان غم خورد. اگر لب خود را ضعیف بیند، دلیل که عاجز شود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لب بالا در خواب، دلیل پسر است و لب زیرین دختر بود. بیتون مى‏گوید: دیدن لب‏هاى خشک و بى‏رنگ و رو در خواب، بیانگر آن است که نسبت به اطراف خود بى‏تفاوت هستید. دیدن لبى که رژ لب زده است، بیانگر درگیرى و نزاع است. اگر در خواب مشاهده کنید شخصى لبش را کج مى‏کند، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند........................................................................................................................................................................ لباس‏ محمد بن سیرین گوید: اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود، دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر دید لباس زمستان به تابستان پوشیده بود، دلیل ترس است. اگر زنى به خواب دید که لباس مردان پوشیده بود، دلیل منفعت بود. ابراهیم گوید: اگر بیند در تن او لباس مهتران بود، دلیل بزرگى بود. اگر بیند لباس فاسقان داشت، دلیل معصیت است. اگر دید که لباس سلاطین پوشیده بود، دلیل که کارش به نظام گردد. جابر گوید: اگر لباس پادشاهان داشت، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر بیند لباس علماء داشت، دلیل است که از علماء بهره‏مند گردد. اگر بیند که لباس صوفیان داشت از دنیا دست بدارد. اگر بیند که لباس توانگران داشت دلیل که در جمع مال حریص بود. اگر بیند که لباس ترسایان و جهودان داشت، دلیل که بیننده را میل به ایشان شود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لباس در خواب هفت وجه است. اول: دین پاک. دوم: توانگرى. سوم: عز و جاه. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. ششم: عمل.هفتم: عدل. بیتون مى‏گوید: دیدن لباس‏هاى گران قیمت و قدیمى در خواب، بیانگر داشتن اوقات شاد است. دیدن لباس سفید در خواب، بیانگر درگیرى با مشکلات است. دیدن لباس سیاه در خواب، بیانگر غم و اندوه است. دیدن لباس زرد در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. دیدن لباس آبى، دلالت بر رسیدن به آرزوها دارد. دیدن لباس سبز در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. پوشیدن لباس‏هاى کثیف و پاره در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى شما را ناراحت مى‏سازد. دیدن لباس قرمز در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید لباس مى‏خرید، نشانه‏ى آن است که در کارهایتان شانس مى‏آورید. اگر خواب ببینید که لباس خدمتکاران را پوشیده‏اید، بیانگر آن است که نیاز به کمک خواهید داشت......................................................................................................................................... ........................................لبنیاتى‏ بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مغازه‏ى لبنیاتى ببینید، بیانگر آن است که زندگى خوبى خواهید داشت........................................................................................................................................................ لبه‏ى بام‏ بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که بر روى لبه‏ى بام نشسته است، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است................................................................................................................ لجاجت‏ بیتون مى‏گوید: انجام دادن کارها با لجاجت در خواب، بیانگر آن است که موضوعى شما را ناراحت و عصبى کرده است.................................................................................................................................... لجن‏ بیتون مى‏گوید: افتادن در لجن، علامت آن است که براى مدتى دچار بدشانسى مى‏شوید. برایت مى‏گوید: دیدن لجن در خواب، علامت آن است که شما رفتار ناپسندى با اطرافیان خود دارید. راه رفتن در لجنزار، به معناى آن است که دچار یأس و نومیدى مى‏شوید............................................................................................................................................ لحاف‏ محمد بن سیرین گوید: دیدن لحاف در خواب، دلیل زن است. اگر بیند لحاف بخرید، دلیل که کنیزکى دوشیزه بخرد یا زن خواهد، اگر بیند که لحاف او چرکین بود دلیل است زن او سلیطه بود. جابر گوید: اگر دید لحافى سبز داشت، دلیل است زنى دین‏دار بخواهد. اگر سفید بود آن زن توانگر و پارسا است. اگر سرخ بیند زن او مطرب دوست است. اگر سیاه بیند زن او عالمه است. اگر زرد بیند، زن او بیمارگونه بود. اگر ملون بیند، زن او فریبنده است. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لحاف در خواب بر سه وجه است. اول: زن عالمه. دوم: کنیزک دوشیزه. سوم: عز و جاه. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب لحاف تمیز و زیبایى ببینید، بیانگر آن است که روزهاى شادى در انتظار شما است. اگر در خواب لحاف کثیف و پاره‏اى ببینید، نشان دهنده‏ى آن است که در کارتان ناموفق خواهید بود.................................................................................................................................................. لخت‏ برایت مى‏گوید: اگر در خواب خود را لخت ببینید، نشانه‏ى آن است که باید مراقب اعمال خود باشید. دیدن یک شخص لخت در خواب، علامت انجام کارهاى رسوایى‏آور است. دیدن نوزاد لخت در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد............................................................................................................................. لذت‏ بیتون مى‏گوید.........................: اگر در خواب مشاهده کنید از موضوعى لذت مى‏برید، به این معنا است که اوقات لذتبخشى خواهید داشت................................................................................................................................................................................... لرزیدن‏ محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند سر او مى‏لرزید، دلیل زحمت است. اگر بیند گردن او مى‏لرزید، دلیل که امانت نگذارد. اگر بیند کف‏هاى او مى‏لرزید، دلیل است سخنى سخت بشنود. اگر بیند شکم او مى‏لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد. ابراهیم گوید: اگر بیند همه‏ى اندام او مى‏لرزید، دلیل است که سختى بیند. اگر دید پایش مى‏لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن لرزیدن اندام‏ها به خواب در چهار وجه است. اول: ضعیف احوال. دوم: ترس و بیم. سوم: غم و اندوه. چهارم: مضرت و بیمارى. اصفهانى گوید: اگر بیند آسمان مى‏لرزید، دلیل که در آن دیار ظلم بود اگر بیند آفتاب یا ماه مى‏لرزید، دلیل است پادشاه آن ملک را مضرت رسد. جابر گوید: اگر دید عرش مى‏لرزید، دلیل بر بى‏دیانتى علما است. اگر لوح و قلم مى‏لرزید، دلیل بدحالى دبیران است. اگر بیند هفت آسمان مى‏لرزید، دلیل محنت است. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید چانه‏ى شما مى‏لرزد، به این معنا است که باید مراقب باشید تا اسرارتان برملا نشود.................................................................................................................... لشگر محمد بن سیرین گوید: اگر بیند لشگریان بر اهل آن موضع گزند رسانیدند، دلیل قوت اهل آن موضع بود. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لشگر در خواب بر پنج وجه است. اول: ملخ. دوم: سیل. سوم: باد. چهارم: خصومت. پنجم: محنت................................................................................................................................... لغزیدن‏ اچ میلر مى‏گوید: لغزیدن در خواب، علامت آن است که دچار گرفتارى و دردسر مى‏شوید........................................................................................................................................... لقمه‏ محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که لقمه‏ى شیرین در دهان نهاد، دلیل که سخنى خوش گوید. اگر آن لقمه ترش بود تأویل به خلاف این است. جابر گوید: اگر بیند لقمه‏ى گرم در دهان نهاد، دلیل که در بلایى افتد. اگر لقمه در دهان خوش بود، تأویلش به خلاف این است. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لقمه در خواب بر سه وجه است. اول: بوسه دادن. دوم: سخن لطیف. سوم: منفعت.................................................................................................... لک‏لک‏ محمد بن سیرین گوید: دیدن لک‏لک به خواب، دلیل بر زنى است بى‏آزار و عاقبت اندیش و با حسب و نسب. اگر بیند لک‏لکى داشت، با چنین کسى صحبت دارد. اگر دید لک‏لکى بر بام خانه او نشست، دلیل است مهترى به خانه او آید. اگر بیند لک‏لک را بکشت، دلیل که دشمن را بکشد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لک‏لک در خواب چهار وجه است. اول: مردى دهقان. دوم: پادشاهى ضعیف. سوم: پاسبان. چهارم: غریبى و درویشى........................................................................................................................................................ لکنت زبان‏ بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید دچار لکنت زبان شده‏اید، نشانه‏ى آن است سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب شخصى را ببینید که با لکنت صحبت مى‏کند، علامت آن است که عده‏اى قصد آزار شما را دارند...................................................................................................................................... لکه‏ بیتون مى‏گوید: دیدن لکه بر روى لباس در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.................................................................................................................................. لگد زدن‏ محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند کسى را لگد زد، دلیل است حال او بد شود. اگر بیند استرى یا اسبى او را لگد زد، دلیل است کارش به خلل افتد. اگر اشتر وى را لگد زد دلیل که از سفر زحمت یابد. اگر گاو لگد زد، دلیل زیان است. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لگد زدن در خواب چهار وجه است. اول: نقصان ضرر. دوم: مضرت. سوم: غم و اندوه. چهارم: فساد عیالl.................................................................................................................................. لگن دستشویى‏ بیتون مى‏گوید: اگر در خواب لگن دستشویى ببینید، علامت آن است که مسئولیت سنگینى بر دوشتان قرار مى‏دهند. دین لگن دستشویى کثیف و شکسته در خواب، به معناى انجام کارهاى ناپسند است. لنگر بیتون مى‏گوید: دیدن لنگر در خواب، بیانگر رفتن به مسافرت است................................................................................................................................ لنگرگاه‏ بیتون مى‏گوید: راه رفتن بر روى لنگرگاه در خواب، بیانگر شکست دشمنان است. نشستن بر روى لنگرگاه در خواب، به معناى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند................................................................................................................................................................ لنگ شدن‏ محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که لنگ شده بود، دلیل است پیش خویشان خوار شود. ابراهیم گوید: اگر خود را در خواب لنگ بیند، دلیل است که مقصودش برنیاید. اگر بیند که لنگ بود و به عصا مى‏رفت، دلیل است که از کسى یارى خواهد و مرادش بر آید. جابر گوید: اگر بیند که به هر دو پا لنگ شده، دلیل است که اعتقاد کدخدایى به کسى کرده بود. اگر لنگ در خواب بیند که لنگ بود و پایش درست شد، دلیل که مقصودش برآید و مرادش حاصل شود.................................................................................................................... حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن لنگ در خواب بر پنج وجه است. اول: منفعت. دوم: ناتوانى. سوم: درویشى. چهارم: غم و اندوه. پنجم: نقصان عیش. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را ببینید که مى‏لنگد، بیانگر آن است که اطرافیان رفتار ناشایستى با شما دارند. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که هنگام راه رفتن مى‏لنگید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید............................................................................................................................................. لوبیا محمد بن سیرین گوید: دیدن لوبیا به خواب خام و پخته وقت و بى‏وقت، دلیل غم بود. و در دیدن آن خیرى نباشد. بیتون مى‏گوید: دیدن لوبیا در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببینید لوبیا مى‏خورید، بیانگر آن است که بیمارى یکى از نزدیکان شما را تهدید مى‏کند.................................................................................................................................................................. لوستر بیتون مى‏گوید: دیدن لوسترى زیبا و روشن در خواب، به معناى آن است که روزهاى خوشى را خواهید گذراند. دیدن لوستر خاموش در خواب، بیانگر بیمارى است. اگر در خواب لوستر شکسته‏اى ببینید، بیانگر آن است که دچار ضرر و زیان مى‏شوید........................................................................................................................................... لوله‏ هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب لوله‏هاى گاز را ببینید، بیانگر آن است که در انجام کارى موفق خواهید شد. برایت مى‏گوید: دیدن لوله در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است. ................................................................................................................................. لیمو محمد بن سیرین گوید: دیدن لیمو در خواب، دلیل بیمارى است و در دیدن آن خیر نباشد. (و الله اعلم بالصواب) بیتون مى‏گوید: دیدن لیمو در خواب، بیانگر مشکلات و بیمارى است. اگر خواب‏ ببینید که لیمو مى‏خورید، بیانگر آن است که در کارى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول گرفتن آب، لیمو هستید، به این معنا است که شخصى از شما سوء استفاده مى‏کند........................................ ........................................................................لیموناد فروشى‏.................................................................... ...........................................................................................................................................بیتون مى‏گوید: رفتن به مغازه‏ى لیموناد فروشى در خواب، بیانگر غلبه بر مشکلات است. لیوان‏ برایت مى‏گوید: دیدن لیوان در خواب، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید که با لیوان چیزى مى‏نوشید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت. دیدن لیوان شکسته در خواب، بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

تعبیر لابراتور لابراتوار اگر بیننده خواب ببیند که در یک لابراتوار است در زندگی اش مرحله دشواری پیش می آید که لازم می شود یک آزمایش را از سر بگذراند. لابراتوار جائی است که کار تحقیقی در آن انجام می گیرد ولی برای ما لابراتوار همیشه آزمایش و امتحان را تداعی می کند و این مبتنی بر شناخت منحصر و محدودی است که نسبت به لابراتوار داریم لذا وقتی خویشتن را در چنین جائی ببینیم بی تردید آزمایشی در پیش داریم ................................................................................................................................................................................تعبیر لاجورد لاجورد رنگ لاجوردی رنگ آبی کبود است و این رنگ به طور کلی در رویاها رنگ خوبی نیست و به ماتم و عزا تعبیر می شود. رنگ ها هر یک تعبیر خاصی دارند. حتی رنگ سیاه که در زندگی روزمره نشان عزاداری است در خواب فر و شکوه و بزرگی است ولی گبودی خوب نیست و دیدن لاجورد که رنگ آبی کبود است میمنت ندارد. این رنگ در هر شرایط و موقعیتی دیده شود مطلوب نیست. .........................................................................................................................................................................تعبیر لاستیک لاستیک لاستیک غیر از (تایر) اتومبیل است. البته تایر را هم از لاستیک درست می کنند اما لاستیک در اینجا به معنی جنس لاستیک است که ماده ای است نرم و پر مصرف. لاستیک در خواب های ما نشان دهنده نرمش و ملایمت و قابلیت انعطاف شدید است ......................................................................................................................................................تعبیر لاله عباسی لاله عباسی لاله عباسی گلی است اهلی و خانگی و در مقابل آفات بسیار مقاوم که گل های شیپوری سرخ و سفید و بنفش آن هنگام غروب آفتاب باز می شود و به وقت طلوع سپیده صبح پژمرده می گردد. لاله عباسی گلی است زیبا که عمری یک شبه دارد و تنها شبها می شکفد و با طلوع فجر می میرد به همین علت معبران آن را گل جوان مرگی شناخته اند و دسته ای نیز آن را زاهدی منزوی و متقی و غمگین شناخته اند که شب زنده داری و عبادت می کند و بامداد از فرط خستگی و بی خوابی به خواب می رود که این خواب را نیز عرفا( خواب قیلوله) می گویند. خوابی که بامداد بعد از عبادت و شب زنده داری و نماز شب حاصل می شود. لاله عباسی از نظر احساسی و عاطفی گل خوبی نیست و از دسته گل های شاد محسوب نمی گردد و چنان چه در خواب ببینید که در خانه شما بوته ای لاله عباسی روئیده غمگین و افسرده می شوید. اگر از زاویه بهتری بخواهیم نگاه کنیم وجود لاله عباسی در خانه بیننده خواب نشان آن است که از نظر مذهبی و تکالیف شرئی کمبودهائی هست که باید جبران شود. اما همان طور که گفته شد لاله عباسی گل جوان مرگی و غم و انددوه است. گل شب و گل تاریکی و ظلمت است. اگر کسی گل لاله عباسی در خواب به شما بدهد همان معنی است که شما گلی به دیگری بدهید و در هر حالت تحفه غم و سوگواری است. این گل چون از شاخه جدا شود بلا فاصله پژمرده می شود و از بین می رود تعارفش در خواب به هیچ وجه دل پذیر نیست و دیدن بوته آن در خواب بهتر است. ......................................................................................................................................................................................تعبیر لامپ لامپ دیدن لامپ در خواب تعابیر خوب و گسترده ای دارد. اگر در خواب ببینید لامپی را به یک سر پیچ می بندید که جائی را روشن کنید نیکو است زیرا خواب شما می گوید کاری نیک انجام می دهید که سود آن بیش از خودتان به دیگران می رسد. وقتی لامپی روشن شود همه می توانند از روشنائی آن بهره مند گردند و روشن کننده و صاحب لامپ قادر نیست کسی را محکوم کند و به دیگری نور و روشنی بیشتری بدهد لذا در خواب ها به (موقوفه) و کار عالم المنفعه تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید لامپی را خاموش می کنید از انجام یک کار خیر عمدا باز می ایستید یا مانع انجام کار خوب می شوید و شاید خست و لئامت نشان می دهید. اگر در خواب ببنید که لامپی را شکستید چنانچه لامپ روشن باشد یک جرم با خلاف عمومی مرتکب می شوید که از جهت قانونی هم قابل تحقیق و بررسی است و چنان چه خاموش باشد زیان کاری نهان تعبیر می شود یعنی درخفا و پوشیده و به کسی آسیب می رسانید. اگر در خواب ببینید لامپ های بیشماری روشن دارید کاری از نظر اجتماعی مفید و قابل تحسین انجام می دهید، مانند معلمی. اگر ببینید لامپ بسیار بزرگی دارید که نور کمی از آن بر می خیزد از سرمایه زیاد سود کم می برید و در واقع از سود زیان می کنید و چنان چه لامپ کوچکی داشته باشید اما نور زیادی از آن به اطراف پراکنده شده از یک کار کوچک و کم اهمیت که انتظار سود دهی در آن وجود ندارد سودی کلان عایدتان می گردد .................................................................................................................................................................................تعبیر لاک پشت لاک پشت لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست، مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند. همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر ِقرار بگیردکه همین دعوت را بکندو شما را پند بدهد و راهنمائی کند. اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر شما بسیار طولانی خواهد بود. اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می خورید عمرتان طولانی خواهد بود یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می زیسته و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد. ................................................................................................................................................................................تعبیر لب لب لب بالائی انسان ساکن است و لب زیرین حرکت می کند. تلفظ بعضی از اصوات و بیان دسته ای از کلمات منحصرا به کمک لب زیرین امکان پذیر است. در خواب نیز این اهمیت برای لب پائینی وجود دارد و مورد عنایت معبران است. دیدن لب زیرین در خواب بهتر از لب بالائی است زیرا لب بالائی هیچ چیزی را بیان نمی کند. اگر در خواب ببینید لب های شما کلفت شده ، حاجت و نیاز و هوس و اشتهای شما در زمینه خیلی چیزها زیاد و گسترده می شود و این حاجت و نیاز با مقایسه با قدرت و توانائی شما خیلی بیشتر است. اگر در خواب ببینید لب های شما کوچک و ضعیف و باریک شده هم رغبت و تمایل و حاجت و نیاز در شما نقصان می یابد و هم قدرت و توانائی . معبران لب را نشانه شهوت دانسته اند اما نه فقط شهوت جنسی بل که به معنای رغبت و نیاز و حاجت شدید در مورد چیز های مختلف گرفته اند لذا کلفتی آن شدت شهوت را نشان می دهد و نازکی آن نقصان را در آن. اگر در خواب ببنید لب هایتان گشاد و دهانتان بزرگ شده حالت سیری ناپذیری در شما به وجود می آید، به دنیا و مال دنیا دل بستگی می یابید. چنان چه دهانتان کوچک و تنگ باشد نشان بی نیازی است و استغنای طبع. نوشته اند اگز کسی در خواب ببیند لب هایش را بریده اند زنش را طلاق می دهد. مولف نفایس نوشته (اگر کسی ببیند چیزی از میان لب هایش بیرون می آید اگر آن چیز خوب باشدحرف خوب می زند و با سخنانش خیر و خوبی ایجاد می کند و اگر آن چیز بد باشد حرف بد از دهانش صادر می گردد.) اگر ببینید روی لب هایتان حشره ای زشت هست که موجب وحشت خودتان بشود سخنی فتنه انگیز خواهید گفت و با گفته خود شر و فتنه بر پا می کنید همین حالت است اگر حشره ای زشت و گزنده روی لب های کسی دیگر ببینید . اگر در خواب از دهان و لب های خودتان خوشتان بیاید و ببینید لب های سرخ و خوش رنگ و ترکیبی دارید خوب است و نشان آن است که در آینده کامروا می شوید و اگر از دهان و لب های خودتان بدتان بیاید نیازمند خواهید شد. ابن سیرین تصریح دارد که اگر زنی در خواب ببیند گوشه لبش خال سیاهی هست عزت و جاه او افزوده می شود و اگر مردی ببیند خال سیاهی بر لب دارد مالی بدست می آورد. همین طور اگر در خواب ببینید لب هایتان درد می کند غمگین می شوید.........................................................................................................................................................................تعبیر لباس لباس اگر در خواب ببینید لخت هستید و لباس بر تن ندارید دچار وحشت و هراس می شوید و موردی پیش می آید که احساس ضعف و ناتوانی می کنید. اگر از کسی در خواب لباس خوبی بگیرید یا از فروشگاهی لباس شیک و آبرومندی بخرید نشان آن است که حرمت شما زیاد می شود و امنیت حاصل می نمائید ولی اگر کسی به شما لباس فقیرانه ای بدهد به قدر نفرت و کراهتی که در شما پدید می آید زیان می کنید و آسیب می بینید. اگر ببینید لباس غواصی پوشیده اید ریسک می کنید و دست به یک آزمایش بزرگ می زنید و برای تحصیل چیزی که دوست دارید و می طلبید به استقبال خطری مسلم می روید. اگر ببینید لباس زنانه پوشیده اید آبروی شما مطرح می گردد و به شما تهمت می زنند یا در دادگاهی مورد سئوال و مواخذه قرار می گیرید. اگر زنی در خواب ببیند که لباس مردانه پوشیده کار و وظیفه ای دشوار به عهده او واگذار می شود یا داوطلبانه می پذیرید. اگر در خواب بببینید که چندین دست لباس دارید تکلیف و وظیفه و تعهدات شما زیاد می شود. اگر در خواب ببینید لباستان تنگ است و در فشار قرار می گیرید و این فشار یا شغلی است یا خانوادگی. اگر در خواب ببینید لباس راحت و گشادی پوشیده اید فراغت می یابید یا روزی شما فراخ می شود............................................................................................................................................................................................تعبیر لحاف لحاف معبران کهن نوشته اند لحاف زن است. لحاف در موقع خواب و استراحت به ما آرامش می بخشد و زیر آن احساس امنیت و راحتی می کنیم، آن ها این آرامش را با آرامشی که زن به مرد می دهد مقایسه و تشبیه کرده اند. همین طور لحاف برای زن نیز شوهر است زیرا او را در بر می گیرد و به او امنیت و فراغت خیال می بخشد. لحاف نشان دهنده رابطه ای است که بیننده خواب با جفت خویش دارد. اگر ببینید لحاف کهنه ای دارید زنی بد نصیب شما می شود و چنان چه زن دارید روابط شما با همسرتان خراب می شود. اگر در خواب ببینید لحافی از اطلس و دیبا دارید رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود می یابد و خوب می شود. اگدر خواب ببینید لحافتان کثیف است همسرتان بیمار می شود و اگر لحاف سوراخ و پاره باشد که غیر قابل استفاده به نظر برسد از همسر خود جدا می شوید. اگر مردی در خواب ببیند لحاف پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و لحاف نوئی خریده از زن خود جدا می شود و همسر دیگری اختیار می کند. همین تعبیر هست برای زن که نشان می دهد از شوهر جدا می شود و به همسری دیگری در می آید. ................................................................................................................................................................................تعبیر لواشک لواشک اگر زنی در خواب ببیند لواشک می خورد پس از یک دوره غم و اندوه صاحب فرزند می شود. اگر مرد در خواب ببیند لواشک می خورد گرفتار غم و رنج می گردد بخصوص اگر ترشی آن را حس کند. دیدن و خوردن لواشک به خاطر ترشی آن در خواب خوب نیست و غم و رنج تعبیر می شود فقط برای زنان جوان مبشر آوردن فرزند است...........................................................................................................................................................................تعبیر لوبیا لوبیا لوبیا یکماده غذائی است که در بسیاری از کشورها به جای نان و بدل نان مصرف می شود زیرا مواد مغذی فراوان دارد. معبران سنتی، لوبیا را خوب ندانسته اند زیرا نفاخ است و نفخ شکم نیز در خواب تعبیر خوشی ندارد لیکن معبران غربی آن را نعمت و برکت و خوبی شناخته اند چون بدل نان قرار می گیرد و جوامع گرسنه و قحطی زده را سیر می کند. ابن سیرین خوردن لوبیا را غمو رنج دانسته و معبران دیگر نیز تقریبا همین عقیده را دارند. ...................................................................................................................................................................................تعبیر لیمو لیمو دیدن و خوردن، خریدن،گرفتن و داشتن لیموترش در خواب به هیچ وجه خوب نیست لذا درباره آن سخن نمی گوئیم اما لیموی شیرین. چون رنگ زرد دارد از نظر معبران اسلامی خوب تشخیص داده نشده. اگر در خواب ببینید لیموئی پوست کنده می خورید و طعم شیرین آن را می چشید بعد از یک دوره ناراحتی به نعمت و کامروائی می رسید زیرا لیمو بخصوص شیرینی آن کام و کامروائی است و صحت و سلامت می آورد. اگر لیموی شیرین پوست کنده کسی به شما بدهد لذتی باد آورده نصیب شما می شود . لذتی که انتظارش را نداشته اید و کام شما شیرین می شود. همین تعبیراست اگر شما لیموی شیرین پوست بکنید و به دیگری بدهید. دادن لیموی پوست نکنده ابراز محبت تلاقی نمی شود .....................................................................................................................................................................................تعبیر لیوان لیوان لیوان دوست و مصاحب شماست و کسی است که با او مشورت می کنید و از او کمک می خواهید و در شرایط سخت نیاز شما را بر طرف می کند. اگر در خواب ببینید لیوانی کوچک و فلزی داریدتنگ روزی می شوید و در معاش شما مضیفه می افتد و چنانچه در خواب ببینید لیوانی بزرگ و خوش رنگ دارید معاش شما تامین می شود. رنگ لیوان هر چه صاف تر و شفاف تر باشد بهتر است. لیوان بلور روشن و صاف کامروائی و خوشبختی است به خصوص اگر مرد جوانی در خواب ببیند لیوانی از بلور صاف و روشن و تراش دار در دست دارد با زنی دلخواه ازدواج می کند. زنی که مصاحب او خواهد بود و نیازهایش را جواب خواهد گفت. همین تعبیر هست برای دختران جوان و دم بخت به خصوص اگر از آن لیوان آبی صاف و روشن و خوش گوار بنوشند بسیار خوب است. اگر در خواب ببینید که لیوان خود را زدید و شکستید دوست و مصاحب خوبی را از دست می دهید یا چنانچه همسرتان صدیق و صمیمی است بین شما اختلاف می افتد. توجه داشته باشید که مصاحبت و صمیمیت در دیدت لیوان مستقر است لذادر مورد همسر چنانچه صمیمی و مصاحب باشد صدق می کند زن بی تفاوت مشمول این تعبیر قرار نمی گیرد. شکستن لیوان در خواب بیشتر برای زنان و مردان جوان خوب نیست.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦