+ فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸

 

ماتم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى از دست‏دادن شخصى ماتم زده هستید، به این معنا است روزهاى خوبى در انتظار شما است.

مادر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول صحبت کردن با مادرتان هستید، به این معنا است که به زودى اخبار خوشایندى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب مادرتان را بیش از اندازه لاغر ببینید، بیانگر آن است که اتفاق ناگوارى پیش رو دارید. اگر در خواب مادر خود را گریان ببینید، به این معنا است که سلامتى مادرتان در خطر است. اگر در خواب مادرتان را مشغول به کار ببینید، به این معنا است که در کارهایتان موفق خواهید بود. اگر در خواب مشاهده کنید که با مادر شوهر خود دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که شخصى قصد آزار رساندن به شما را دارد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مادر خود را مضطرب ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که مادر خود را گم کرده‏اید، به این معنا است که مرتکب اشتباهى شده‏اید. اگر در خواب مادرى را ببینید که به فرزندانش محبت مى‏کند علامت خوش شانسى است.

مادر مقدس‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مادر مقدس در خواب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است.

مادیان

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مادیان‏ها در مراتع سرسبز مشغول چرا هستید، به این معنا است که موفق و پیروز خواهید بود. دیدن مادیان‏ها در زمین‏هاى خشک و بى‏آب و علف در خواب، نشان‏دهنده‏ى ضرر و زیان مالى است.

مار

محمد بن سیرین گوید: دیدن مار به خواب، دلیل دشمنى پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنى خانگى بود. اگر در صحرا بیند، دشمنى بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وى خیره شد، دلیل است که دشمن بر وى غالب گردد. اگر خود را خیره بیند، دشمن را شکست دهد. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهى است. اگر بیند که مار را به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که مارى مرده، دلیل که آفتى از وى رفع شود.
ابراهیم گوید: اگر بیند که مارى سفید بگرفت، دلیل بزرگى بود. اگر بیند که مار از وى بگریخت، دلیل ضعف دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمنى بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.
جابر گوید: اگر کسى بیند که از سوراخ دهان یا بینى یا گوش یا ذکر یا معقد او مارى بیرون آمد، دلیل که فرزندش دشمن او است. اگر بیند که مار را بگرفت و گزندى به وى نرسید، دلیل است که بزرگى یابد و بر دشمن غالب شود و مقصودش حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مار در خواب ده وجه است. اول: دشمن پنهان. دوم: زندگانى. سوم: سلامتى. چهارم: پادشاهى. پنجم: سپهسالارى. ششم: دولت. هفتم: زن. هشتم: مراد. نهم: پسر. دهم: سیلاب.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مارى شما را نیش بزند، به این معنا است که دچار شکست و گرفتارى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که موهایتان تبدیل به مار شده است به این معنا است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. اگر خواب ببینید مارى را مى‏کشید، به این معنا است که دشمنان را شکست خواهید داد. راه رفتن بر روى مارها در خواب علامت بیمارى است. دیدن مار افعى در خواب، علامت وقوع اتفاقات ناگوار است.
برایت مى‏گوید: دیدن مار در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است. اگر خواب ببینید مارى به دنبال شما است، به این معنا است که دچار دردسر و مشکلات مى‏شوید.

مارچوبه‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که مارچوبه از زمین به وقت خود جمع مى‏کرد دلیل منفعت بود. اگر خادم خورد مضرت است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مشغول خوردن مارچوبه هستید، به این معنا است که لحظاتى شیرین در انتظار شما است.
برایت مى‏گوید: دیدن مارچوبه در خواب، بیانگر خوش شانسى است.

مارماهى‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مارماهى در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است. اگر در خواب مشاهده کنید مارماهى را محکم در دستتان گرفته‏اید، به این معنا است که به پول فراوانى دست پیدا مى‏کنید. اگر در خواب مشاهده کنید مارماهى از دستتان فرار مى‏کند، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر مالى مى‏شوید. اگر در خواب مارماهى مرده ببینید، علامت شکست دشمنان است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک مارماهى شکار کنید، یعنى باید در رفتار خود دقت بیشترى داشته باشید. اگر در خواب مشغول خوردن مارماهى باشید، به معناى آن است دچار غم و اندوه مى‏شوید.

مارمولک‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مارمولک در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. کشتن مارمولک در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: دیدن مارمولک خاکسترى در خواب، علامت دعوا و نزاع است. اگر در خواب مارمولک سبز رنگ ببینید، علامت آن است که باید مراقب خود باشید.

ماساژ

اچ میلر مى‏گوید: ماساژ دادن در خواب، علامت انجام کارهاى زیاد است. اگر در خواب مشاهده کنید شخصى را ماساژ مى‏دهید، به این معنا است که براى رسیدن به هدف خود سخت در تلاش هستید.

ماست‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ماست شیرین، دلیل منفعت بود و ماست ترش، دلیل غم و اندوه بود.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن ماست در خواب، دلیل مال است که از سفر حاصل کند.
ابراهیم گوید: اگر بیند که ماست خورد و شیرین بود دلیل بر مال حلال بود.

ماش‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که ماش پخته مى‏خورد، دلیل که اندکى مال یابد. اگر بیند که ماش خام خورد، دلیل غم است.
جابر گوید: دیدن ماش تر، خشک و پخته و خام، دلیل غم و اندوه است. اگر نخورد هیچ غم و اندوه نباشد.

ماشین‏

بیتون مى‏گوید: سوار شدن در ماشین، بیانگر رفتن به مسافرت است. اگر در خواب اتوبوس ببینید، بیانگر آن است که شخصى قصد دارد شما را اذیت کند. اگر در خواب ماشین آتش‏نشانى ببینید بیانگر آن است که نگرانى‏هاى شما به پایان مى‏رسد. اگر در خواب ماشین آتش‏نشانى ببینید بیانگر آن است که نگرانى‏هاى شما به پایان مى‏رسد. اگر در خواب ماشین آتش‏نشانى خرابى ببینید، به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. مشاهده‏ى ماشین نعش‏کش در خواب، به معناى انجام کارهاى اشتباه است.
برایت مى‏گوید: دیدن ماشین بارى در خواب، علامت تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است.

ماشین‏آلات‏

بیتون مى‏گوید: کار با دستگاه بافندگى در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب ماشین پشم‏چینى ببینید، علامت آن است که رفتار بدى با اطرافیان دارید. اگر در خواب ماشین پنبه پاک‏کنى ببینید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت خواهید کرد. کار با ماشین تحریر در خواب، علامت ضرر مالى است. مشاهده‏ى ماشین قهوه خردکن در خواب، به معناى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: دیدن ماشین بخار در خواب، بیانگر رفاه و آسایش در زندگى است. اگر در خواب مشاهده کنید که با ماشین تایپ کار مى‏کنید، بیانگر آن است که تصمیمات جدیدى براى زندگى خود مى‏گیرید.

ماکارونى‏

بیتون مى‏گوید: خوردن ماکارونى در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.
برایت مى‏گوید: دیدن ماکارونى در خواب، علامت آن است که باید در کارها دقت بیشترى داشته باشید.

ماکیان (مرغ و خروس)

محمد بن سیرین گوید: دیدن ماکیان به خواب، دلیل خادم و کنیزک است و اگر دید که مرغ خانگى بسیار داشت، دلیل است سرورى یابد.
ابراهیم گوید: دیدن ماکیان به خواب، دلیل زنى بود با جمال و مال. اگر بیند ماکیان در خانه‏ى او خانه کرد دلیل است از زنى منفعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ماکیان به خواب سه وجه است. اول: زن صاحب جمال. دوم: کنیزک. سوم: خادم خانه.

مال دزدى‏

برایت مى‏گوید: دیدن اموال دزدى در خواب، نشانه‏ى ضرر و زیان است.

مالیات‏

بیتون مى‏گوید: مالیات پرداختن در خواب، بیانگر آن است که نیاز به کمک دوستان خود دارید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید قادر به پرداخت مالیات نیستید، به این معنا است که دچار ضرر و زیان خواهید شد.

ماما

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ماما در خواب، علامت بیمارى است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید ماما هستید، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارها دقت داشته باشید. اگر خواب ببینید که به دنبال ماما مى‏روید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى شده‏اید.

مأمور

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید مأمور کنترل هستید، بیانگر آن است که مسئولیت سنگینى بر عهده‏ى شما قرار مى‏دهند. اگر در خواب مشاهده کنید که توسط مأمورى توقیف شده‏اید، بیانگر آن است که اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد. دیدن مأمور در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

مانتو

برایت مى‏گوید: دیدن مانتوهاى نو در خواب، بیانگر خوش شانسى است. اگر در خواب مانتوى کهنه‏اى ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید. مانتو پوشیدن در خواب، علامت موفقیت‏هاى مساعد است.

ماه‏

حضرت دانیال علیه‏السلام فرماید: دیدن ماه به خواب، دلیل وزیر بود. اگر بیند ماه از آسمان فرا گرفت، دلیل که وزیر پادشاه شود.
محمد بن سیرین گوید: دیدن ماه، دلیل بر پادشاه بود. اگر بیند ماه به دو نیمه شد، دلیل که پادشاه یا وزیر هلاک شوند. اگر بیند ماه با وى سخن گفت، دلیل که بر ولایتى حکم کند.
جابر گوید: اگر دید ماه را برگرفت، دلیل که زنى صاحب جمال بخواهد. اگر دید ماه هلال بود، دلیل که زن از اصل کمتر است. اگر این خواب را زنى بیند، دلیل که شوهرى کند بدین نوع.
ابراهیم گوید: اگر دید ماه بدر بود و در خانه‏ى او تافت، دلیل که اهل آن خانه را از پادشاه منفعت رسد. اگر بیند ماه بدر بود تاریک، دلیل که از پادشاه نصرت یابد. اگر دید که ماه هلال از مطلع خود بیرون آمد، دلیل که در آن موضع فرزند او پادشاه شود. اگر بیند ماه را دست بگرفت یا در کنار او آمد، دلیل که او را پسرى آید عالم و دانا. اگر این خواب را یکى از مقربان و نزدیکان سلطان بیند فرزندش شاه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ماه بر هفده وجه است. اول: پادشاه. دوم: وزیر. سوم: ندیم. چهارم: رئیس. پنجم: شرف و جاه. ششم: کنیزک. هفتم: غلام. هشتم: کار باطل. نهم: والى. دهم: عالمى مفسد. یازدهم: مهترى. دوازدهم: مادر. سیزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم: بزرگوارى.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که ماه در آسمانى پر از ستاره است، به این معنا است که سعادت و خوشبختى در انتظار شما است. اگر در آسمان دو ماه ببینید، بیانگر آن است که از دوستانتان جدا مى‏شوید. دیدن ماه سرخ در آسمان، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که ماه پشت ابرها پنهان شده است، به این معنا است که از موضوعى ناراحت خواهید شد. دیدن عکس ماه درون آب، بیانگر شادى و خوشحالى است. دیدن ماه تابان در خواب، علامت موفقیت‏هاى بزرگ است. اگر در خواب مشاهده کنید ماه درون گودالى افتاده است، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد. ماه‏گرفتگى در خواب، علامت ضرر و زیان است.

ماهى‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن ماهى در خواب در دریاى گرمسیر، دلیل بلا و سختى بود و در دریاى سردسیر تأویلش نیکو بود. اگر دید ماهى بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهى کوچک غم است، اگر بیند از شکم ماهى مروارید یافت، دلیل که پسرى آورد.
محمد بن سیرین گوید: اگر دید کسى ماهى شور و خشک به وى داد، دلیل که بزرگى به وى ظلم کند. اگر ماهى خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضى مى‏گویند: دلیل سفر است.
جابر گوید: دیدن ماهى تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسى علیه‏السلام که از بهشت آورده بودند ماهى بود. اگر بیند از دهان او ماهى بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهى بیرون آمد، دلیل که او را دخترى آید. اگر ماهى تازه پخته مى‏خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهى فروشى مى‏کرد، دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که از پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن ماهى بر شش وجه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکى هندوى.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید در رودخانه ماهى‏هاى زیادى وجود دارد بیانگر آن است که به زودى ثروتمند مى‏شوید. دیدن گربه ماهى در خواب، بیانگر شکست دشمنان است. اگر خواب ببینید مشغول خوردن ماهى هستید، بیانگر آن است که با دوستانتان روزهاى خوشى را مى‏گذرانید. دیدن ماهى مرده در خواب، به معناى وقوع اتفاق ناگوار است. دیدن ماهى در آب‏هاى گل آلود، بیانگر شکست در انجام کارها مى‏باشد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب ماهى آزاد ببینید، به این معنا است که آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. دیدن ماهى ساردین در خواب، علام نگرانى و ناراحتى است. دیدن ماهى طلایى در خواب، علامت آن است که ازدواج موفقى خواهید داشت.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ماهى بزرگى ببینید، یعنى درآمد خوبى خواهید داشت. خرید و فروش ماهى در خواب بیانگر موفقیت و شادمانى است. خوردن ماهى خشک در خواب، نشانه‏ى بیمارى است. دیدن ماهى قرمز در خواب، نشانه‏ى خوش شانسى است. دیدن ماهى قزل‏آلا در خواب، نشانه‏ى آن است که اقبال و شانس به شما رو آورده است. دیدن ماهى کولى در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناخوشایند است.

ماهى‏خواره‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ماهى‏خواره، دلیل زن بود. اگر دید ماهى‏خواره داشت، دلیل که زنى بخواهد. اگر دید ماهى‏خواره از دست او بپرید، دلیل که زن را طلاق دهد.
جابر گوید: دیدن ماهى‏خواره، دلیل غم و اندوه است.

ماهیگیر

بیتون مى‏گوید: دیدن ماهیگیران در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است.

ماهیگیرى‏

بیتون مى‏گوید: ماهیگیرى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند در زندگى است. اگر خواب ببینید که نتوانسته‏اید ماهى صید کنید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: صید کردن یک ماهى بزرگ در خواب، بیانگر خوش شانسى است.

مانکن‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مانکن ببینید، بیانگر آن است که ممکن است در کارتان دچار مشکل شوید.

مبادله‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مشغول مبادله‏ى کالایى هستید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.

مبارزه‏

بیتون مى‏گوید: مبارزه سیاسى در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است. مبارزه افراد مذهبى در خواب، بیانگر انجام کارهاى خیر است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در میدان جنگ مشغول مبارزه هستید، بیانگر آن است که از خطرى نجات پیدا مى‏کنید. اگر خواب ببینید با حیوانى مبارزه مى‏کنید، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید. اگر در خواب با سیاه‏پوستى مبارزه کنید، یعنى باید در رفتارتان دقت کنید.

مبل‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مبل ببینید، بیانگر آن است که از زندگى خود راضى هستید. اگر خواب ببینید روى مبل نشسته‏اید، به این معنا است که موفق و پیروز خواهید بود.

مبهم‏

بیتون مى‏گوید: دیدن چیزهاى مبهم در خواب، علامت ضرر و زیان است.

مترجم‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید مترجم هستید، نشانه‏ى آن است که در یک مهمانى شرکت مى‏کنید.

متصدى‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید متصدى جایى هستید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.

متورم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صورتتان را متورم ببینید، یعنى دچار مشکل مى‏شوید.

مته‏

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مته ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید که با مته جایى را سوراخ مى‏کنید، یعنى حادثه‏ى غیرمنتظره‏اى در انتظار شما است.

مثلث‏

برایت مى‏گوید: دیدن مثلث در خواب، علامت شنیدن خبرهاى بد است.

محضردار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى انجام کارى نزد محضردارى رفته‏اید، بیانگر آن است که دست به کارهاى بیهوده‏اى مى‏زنید.

مدل نقاشى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را مشاهده کنید که مدل نقاشى شده است، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر مالى مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که خودتان مدل نقاشى شده‏اید، نشانه‏ى آن است که به شخصى علاقمند شده‏اید.

مرغزار

محمد بن سیرین گوید: دیدن مرغزار به خواب، دلیل بر اسلام بود. اگر بیند در مرغزارى بود و ندانست که ملک او است، دلیل که دین او پاک بود. اگر آن مرغزار از آن دیگرى بود و او تماشا مى‏کرد، دلیل که با پارسایان و بزرگان صحبت دارد. اگر بیند در مرغزار خود مى‏گشت، دلیل که عیش بر وى فراخ شود و عاقبتش محمود بود.
کرمانى گوید: دیدن مرغزار، دلیل بزرگى است. اگر بیند در مرغزارى سبز بود و گل‏هاى شکفته بود به وقت خود آب‏هاى روان، دلیل که مرگ او به شهادت بود. اگر دید گل و ریاحین از مرغزار سبز شد، دلیل که او را با بزرگى صحبت افتد که از خدم و حشم دور مانده. اگر بیند در آن مرغزار گوسفندان بودند، دلیل که لشگر شاه بى‏وفا باشند. اگر بیند در مرغزار گل و ریاحین جمع کرد، دلیل که مال به سختى حاصل کند. جابر گوید: دیدن مرغزار، دلیل زن بود. اگر در مرغزارى سبز شد، دلیل که زن مستوره بخواهد. اگر آن مرغزار سبز نباشد، تأویلش به خلاف این است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مرغزار در خواب بر هشت وجه است: اول: دین. دوم: اعتقاد. سوم: معیشت و نظام کار. چهارم: پادشاه. پنجم: مردى بزرگ. ششم: خیر و منفعت. هفتم: زن. هشتم: مراد یافتن.

مجسمه‏ساز

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مجسمه‏سازى را مشغول کار ببینید، به این معنا است که به مقامات بالایى خواهید رسید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید مجسمه‏ساز هستید، به این معنا است که در انجام کارهایتان موفق هستید. رفتن به نمایشگاه مجسمه‏سازى در خواب، علامت رسیدن به آرزوهایتان است.

مجسمه‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مجسمه‏هاى زیبا در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. دیدن مجسمه‏هاى زشت در خواب، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن مجسمه‏هاى کوچک در خواب، بیانگر آن است که با دوستان خود روزهاى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب مجسمه‏هاى گچى ببینید، نشانه‏ى آن است که هدیه‏اى دریافت مى‏کنید. دیدن مجسمه‏هاى یادبود در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در انجام کارها مى‏باشد.

مجلس‏

محمد بن سیرین گوید: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالم تفسیر قرآن و توحید مى‏گفت، دلیل که آن مقام را محکم عمارتى بکند به قدر درستى قرآن خواندن.
جابر گوید: اگر در مجلس علم مى‏گریست، دلیل که از کارى که به دین تعلق دارد شاد شود. اگر بیند در مجلس علم او را حالتى پدید آمد و از هوش برفت، دلیل که او را کارى پیش آید که از آن متحیر شود و عاقبتش محمود بود.
محمد بن سیرین گوید: اگر دید در مجلس شراب با حریفان شراب مى‏خورد، دلیل که هواى نفس و حرم رضا دهد اگر دید در مجلس چنگ و چغانه بود، دلیل مصیبت بود.
بیتون مى‏گوید: دیدن مردم در مجلس رقص، نشانه‏ى شادى و نشاط است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید در مجلس رقصى حضور دارید، یعنى اوقات خوشى خواهید داشت.

مجله‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول خواندن مجله هستید، بیانگر آن است با افراد جدیدى آشنا مى‏شوید.

مچ پا

بیتون مى‏گوید: دیدن مچ پاى لاغر در خواب، نشانه‏ى بیمارى است. دیدن مچ پاى چاق در خواب، بیانگر آن است که دست به کارهاى اشتباهى مى‏زنید. دیدن مچ پاى حیوانات در خواب، علامت آن است که از زندگى خود راضى هستید.

محاصره‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در محاصره قرار گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که دست به کارهاى بیهوده مى‏زنید.

محبت‏

بیتون مى‏گوید: محبت کردن به دیگران در خواب، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید. اگر در خواب شخصى به شما محبت کند، بیانگر آن است که در کارهایتان پیشرفت خواهید کرد.

محراب‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که در محراب نماز کرد، دلیل است او را فرزندى صالح آید. اگر بیند که در محراب نشسته بود، دلیل که در نماز کاهلى کند.
جابر گوید: اگر بیند که محراب را عمارت کرد، دلیل بر صلاح دین او است. اگر بیند که در محراب آب تاخت، دلیل است او را فرزندى آید عالم.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن محراب به خواب پنج وجه است. اول: پادشاه. دوم: امام مسجد. سوم: قاضى. چهارم: محتسب. پنجم: میانجى کردن مردمان.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب کشیشى را ببینید که در محراب ایستاده است، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دین محراب کلیسا در خواب، بیانگر پیشامدهاى غیرمنتظره است. اگر در خواب مشاهده کنید که در محراب مشغول عبادت هستید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود موفق خواهید بود.

محرومیت از ارث‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید از ارث مرحوم شده‏اید، معنایش این است که باید در اعمال و رفتار خود دقت بیشترى داشته باشید.

محصول‏

برایت مى‏گوید: دیدن محصولات خوب در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب محصولات فاسد و آفت‏زده ببینید، به این معنا است که در انجام کارى دچار مشکل مى‏شوید. اگر خواب ببینید مشغول برداشت محصول هستید، به این معنا است که نتیجه‏ى کارهاى خود را مى‏گیرید.

محکمه‏

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید در محکمه‏اى هستید و از حق خود دفاع مى‏کنید، به این معنا است که براى رسیدن به موفقیت تلاش زیادى انجام مى‏دهید. اگر خواب ببینید که در دادگاهى حضور دارید و از شما شکایت شده است، بیانگر آن‏ است که متحمل ضرر و زیان مى‏شوید.

مخترع‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مخترعى را ببینید، به این معنا است که در انجام کارهایتان موفق مى‏شوید. اگر در خواب چیزى را اختراع کنید، به این معنا است که پول فراوانى به دست مى‏آورید.

مخملک‏

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى مخملک در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است.

مد

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مد دریا در خوب، بیانگر آن است که در تمام کارهاى خود موفق و پیروز خواهید بود.
برایت مى‏گوید: دریا در خواب، علامت غلبه بر مشکلات است.

مداد

محمد بن سیرین گوید: دیدن مداد، دلیل بر طلب معیشت و یافتن مراد بود. اگر بیند که مداد از کسى بستد، دلیل که معیشت بر او فراخ شود. اگر بیند که مداد جامه‏ى او را سیاه کرد، دلیل زیان بود، اما اگر بیننده دبیر بود مهتر شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مداد به خواب چهار وجه است. اول: مهترى. دوم: رامش. سوم: معیشت. چهارم: شادى.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مداد ببینید، علامت آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با مداد چیزى را مى‏نویسید، نشانه‏ى آن است که خبر خوبى به گوشتان مى‏رسد. اگر خواب ببینید که با مداد مشغول نقاشى هستید، به این معنا است که تلاش فراوانى انجام مى‏دهید تا به هدف خود برسید.

مدال

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مدال در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر خواب ببینید مدالى را گم کرده‏اید، نشانه‏ى آن است که دچار مشکلات و گرفتارى خواهید بود.

مدرسه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید در مدرسه‏اى هستید، به این معنا است که به مقامات بالایى دست پیدا مى‏کنید. اگر خواب ببینید در مدرسه‏اى مشغول تدریس هستید، بیانگر آن است که براى رسیدن به موفقیت تلاش فراوانى انجام مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: دیدن مدرسه در خواب، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارهایتان دقت داشته باشید.

مدفوع حیوانات‏

برایت مى‏گوید: دیدن مدفوع حیوانات در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت و پیشرفت در کارهایتان مى‏باشد.

مدیر کل‏

برایت مى‏گوید: دیدن مدیر کل در خواب، بیانگر رسیدن به مقامات بالا است. اگر خواب ببینید که مدیر کل شرکتى هستید، بیانگر آن است که به سود مالى مى‏رسید.

مراسم افتتاحیه‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در مراسم افتتاحیه شرکت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید.

مراسم تاج‏گذارى‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مراسم تاج‏گذارى در خواب، نشان‏دهنده‏ى داشتن اوقات لذت بخش است.

مراسم نامزدى‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مراسم نامزدى در خواب، بیانگر آن است که با تلاش زیاد در کارى که در پیش گرفته‏اید موفق مى‏شوید.

مربا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول درست کردن مربا ببینید، به این معنا است که با دوستان خود روزهاى شادى را سپرى خواهید کرد. خوردن مربا در خواب، بیانگر تفریحات لذتبخش است. اگر خواب ببینید که مرباى نارنج مى‏خورید، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است.

مربى رقص‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مربى رقص ببینید، به این معنا است که بیشتر اوقات خود را به انجام کارهاى بیهوده مى‏پردازید.

مرتاض‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مرتاض هندى ببینید، نشانه‏ى آن است که تغییراتى در زندگى خود مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خودتان مرتاض هستید، نشانه‏ى آن است که کار تازه‏اى را شروع مى‏کنید.

مرتع‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مراتع سرسبز و پرگل در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. دیدن مرتعى خشک و بى‏آب و علف در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى شما را اندوهگین خواهد کرد.

مرجان‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مرجان به خواب، دلیل زن بود یا فرزند. اگر بیند که‏ مرجان داشت، دلیل که زنى خواهد که او را فرزند بود. اگر بیند که مرجان او ضایع شد، دلیل که زن را طلاق دهد.
ابراهیم گوید: دیدن مرجان فرزند بود. اما اگر مرجان را با دیگر جواهرها بیند، دلیل مال بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مرجان به خواب چهار وجه است. اول: فرزند. دوم: زینت. سوم: جمال. چهارم: مال.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مرجان سفید ببینید، بیانگر آن است که شخصى بر علیه شما خیانت مى‏کند.
برایت مى‏گوید: دیدن مرجان در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود.

مرد

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى مردى معروف به خواب بیند، دلیل که در بیدارى همان بود. اگر مردى مجهول بیند، دلیل بر دشمن او بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مرد پیر، دلیل بود بر خیر مکروه.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مردى زیبا و خوش هیکل ببینید، بیانگر آن است که به ثروت فراوانى دست پیدا مى‏کنید. دیدن مردى زشت در خواب، نشانه‏ى دردسر و گرفتارى است. دیدن مردان مجرد در خواب، نشانه‏ى انجام کارهاى ناشایست است. اگر در خواب مرد مسنى را ببینید، بیانگر آن است که باید دقت بیشترى در انجام کارهایتان داشته باشید.

مرداب‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مرداب در خواب، علامت آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در مردابى افتاده‏اید، نشانه‏ى آن است که دچار غم و اندوه خواهید شد.

مردار

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مردار حیوانى را ببینید، نشانه‏ى آن است که دچار گرفتارى خواهید شد.

مردم‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مردم جامه‏هاى سفید یا سبز داشتند، دلیل عیش خوش بود، اگر جامه‏هاى بى‏ارزش یا سیاه داشتند تأویلش به خلاف این است. اگر بیند جامه‏هاى کبود داشتند، دلیل مصیبت است و دیدن جامه‏هاى فراخ و نو بر مردمان در خواب عیش و فراخى بود.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مردم لباس سیاه به تن کرده‏اند، نشانه‏ى آن است که حادثه‏ى غم‏انگیزى در پیش رو خواهید داشت، اگر در خواب مشاهده کنید که مردم به طرف شما مى‏آیند، نشانه‏ى آن است که عده‏اى پشت سر شما غیبت مى‏کنند.

مردن‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وى بگریستند تا وقتى که وى را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود. اگر بیند که او را تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او مى‏رفتند، دلیل، بزرگى دینش نقصان بود و بعضى گویند: بر آن مردم که بر جنازه‏ى او بودند حکم کند. اگر بیند که مرده بود و زنده شد، دلیل که از گناه توبه کند و عمرش دراز بود. اگر بیند که در میان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.
محمد بن سیرین گوید: هر که خواهد بداند که حال او نزد حق تعالى چون است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر بیند که مردگان وى را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالى نیکو بود. اگر با وى سخنان ناخوش گفتند به خلاف این بود.
جابر گوید: دیدن مرگ مفاجات در خواب، دلیل بر راحت مؤمن و عذاب کافر بود و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر بیند، دلیل که عذاب او سخت‏تر بود. اگر بیند که بمرد و او را بشستند، دلیل که در دین خود ثابت بود.
کرمانى گوید: اگر بیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پى او مى‏رفتند، بزرگى یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و مى‏برد، دلیل مال حرام است. اگر بیند زنده بمرد و دیگر باره زنده شد به غایت نیکو بود.
برایت مى‏گوید: مردن در خواب، علامت غم و اندوه است.

مرده‏

ابراهیم گوید: اگر دید مرده زنده شد، دلیل که حالش نیکو بود، خاصه مرده را گشاده‏روى بیند. اگر زنده را مرده بیند به خلاف این است. اگر پدر مرده‏ى خود را با جامه‏هاى نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده‏ى خود را بیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده‏ى خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنى بیند پسر مرده‏ى او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر آید.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند مرده او را چیزى داد از متاع دنیا، منفعتى بود از جایى که امید ندارد. اگر دید مرده چیزى خوردنى به وى داد، دلیل که روزى حلال یابد.
محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از دردسر مى‏نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم مى‏نالید، دلیل که غیبت مردم باشد. اگر بیند مرده جامه‏هاى نیک پوشیده بود، دلیل که با ایمان از دنیا رفته باشد. اگر مرده را با جامه‏هاى سفید بیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو بود. اگر مرده را با جامه‏هاى سیاه بیند به خلاف این است و جامه‏ى زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند با مرده مجامعت کرد و آب منى از وى جدا نشده، دلیل منفعت است. اگر از وى جدا شد، بد بود. اگر بیند با زن مرده مجامعت کرد، دلیل که حاجتش روا شود. اگر دید با مادر یا خواهر خود که مرده بودند مجامعت کرد، دلیل که از مال مرده چیزى به وى رسد. اگر دید مرده را به شهوت بوسه داد، دلیل که زن خواهد و به مرادها برسد.

مرغ‏

محمد بن سیرین گوید: هر چند در خواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده‏ى خواب در آن چه طلبد عظیم‏تر است. اگر بیند مرغان بسیار در جایى بانگ کردند، دلیل که مصیبتى پیدا شود. اگر بیند خایه‏ى مرغ داشت، دلیل فرزند بود.
ابراهیم گوید: اگر بیند مرغ با او سخن گفت، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند مرغ پاره‏اى گوشت از اندام او در ربود، دلیل که مال از وى به زور بستاند.
جابر گوید: دیدن خروس در خواب بهتر از مرغان دیگر است. اگر بیند مرغان آبى داشت، دلیل مال است و به کام دل برسد. اگر بیند مرغ آبى را بگرفت، دلیل بزرگى بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین دلیل است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مرغ آبى در خواب بر چهار وجه است. اول: مال دوم: بزرگى. سوم: ریاست. چهارم: فرمانروایى یافتن.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مرغ در خواب، بیانگر آن است که با دوستانتان روزهاى خوشى را مى‏گذرانید. دیدن مرغ ماهى‏خوار در خواب، علامت پیشامدهاى غیرمنتظره‏است. اگر در خواب مرغ مقلد ببینید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. مشاهده‏ى مرغ و خروس خانگى در خواب، بیانگر درست انجام دادن کارها است.
اچ میلر مى‏گوید: خواب مرغ نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب صداى مرغ حق را بشنوید، بیانگر آن است که خبرهاى بدى به گوش شما مى‏رسد.

مرغابى‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مرغابى‏ها در حال پرواز، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر خواب ببینید که مرغابى شکار کرده‏اید، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: دیدن مرغابى‏ها در حال شنا، بیانگر شنیدن اخبار ناگوار است. اگر خواب ببینید که به مرغابى غذا مى‏دهید، بیانگر آن است که به دوستانتان کمک خواهید کرد. خوردن مرغابى در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است.

مرگ‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خبر مرگ کسى را بشنوید، بیانگر آن است که اتفاقات ناگوارى خواهد افتاد. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى مرده است، یعنى دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.

مرمت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید مشغول مرمت کردن چیزى هستید، نشانه‏ى آن است که کارهایتان را با دقت انجام مى‏دهید.

مروارید

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن مروارید، دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است.
محمد بن سیرین گوید: دیدن مروارید، دلیل بر زنى صاحب جمال بود یا کنیزک خوب روى. اگر بیند مروارید بسیار داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و بعضى گویند: چون مروارید را پراکنده بیند، دلیل بر سخن علم و حکمت بود و نیز مى‏گویند عدد پسران و دختران بود. اگر بیند از دهان وى مروارید بیرون آمد، دلیل که سخن علم و حکمت گوید.
ابراهیم گوید: اگر بیند مروارید مى‏خورد، دلیل که علم و حکمت را بپوشاند یا قرآن را فراموش کند. اگر بیند به جاى هیزم مروارید مى‏سوخت، دلیل که علم و حکمت به کسى آموزد که سزاوار آن نباشد. اگر دید مروارید داشت، دلیل علم او است.
جابر گوید: اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد، دلیل که همه بزرگان سخن او را پسندند. اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد، دلیل که همه بزرگان سخن او را پسندند. اگر دید مروارید از دست او افتاد و شکست، دلیل گریستن است. اگر مروارید در جایى پلید انداخت، دلیل که علم و حکمت را پیش نادان بگوید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است. اول: قرآن. دوم: حکمت. سوم: مال. چهارم: زنى خوب‏روى. پنجم: کنیزک صاحب جمال. ششم: فرزند نیک.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مروارید ببینید، بیانگر آن است که سود مالى فراوانى به دست مى‏آورید. گم کردن مروارید در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. اگر در خواب مشاهده کنید مرواریدى هدیه گرفته‏اید، بیانگر آن است که از زندگى خود راضى هستید.

مرهم‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مرهم بر اندام ریش نهاد، دلیل بر صلاح دین اوست. اگر بیند مرهم خورد، دلیل که چیزى حرام خورد، اگر بیند مرهم به مردم داد دلیل که فرزند مردم را راحت رساند.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مرهم در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارى که در پیش گرفته‏اید موفق خواهید بود.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که بر روى زخمى مرهم گذاشته‏اید، بیانگر آن است که از بیمارى نجات پیدا مى‏کنید.

مریض‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بیمار هستید، به این معنا است که باید مراقب سلامتى خود باشید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید به دیدن فرد مریضى مى‏روید، به این معنا است که از موضوعى شاد خواهید شد.

مزد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر انجام کارهاى سخت مزد کمى دریافت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که موضوعى شما را ناراحت و غمگین مى‏سازد.
برایت مى‏گوید: مزد گرفتن در خواب، نشانه‏ى سود مالى است.

مزدوران‏

محمد بن سیرین گوید: اگر دید مزدوران در خانه‏ى او کار مى‏کردند، دلیل که با کسى خصومت کند. اگر دید در خانه‏ى دیگر مزدورى نمود، دلیل که به کارى سخت گرفتار شود.

مزرعه‏

هانس کورت مى‏گوید: دیدن مزرعه در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. خریدن مزرعه در خواب، بیانگر سود مالى است. مزرعه‏ى ذرت در خواب، علامت کسب ثروت است. دیدن محصولات آفت زده مزرعه در خواب، علامت غم و اندوه است.
برایت مى‏گوید: دیدن مزرعه گندم در خواب، نشانه‏ى موفقیت و پیروزى است. اگر در خواب ببینید که مزرعه‏اى را شخم مى‏زنید، بیانگر آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت خواهید کرد. دیدن مزرعه ویران در خواب، علامت وقوع اتفاقات ناگوار است.

مژگان‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مژگان چشم در خواب، دلیل بر نگاه داشتن دین است. اگر مژگان او ریخت، دلیل بر فساد دین است. اگر دید مژگان چشم او مى‏جنبید، دلیل که بیمار شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مژگان بر چهار وجه است. اول: نگه داشتن دین. دوم: دوست. سوم: مال. چهارم: خرمى.

مس‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مس داشت و دانست که ملک او است، دلیل که به قدر آن مال یابد.
ابراهیم گوید: مس و آفتابه در خواب، دلیل بر خادم خانه است و آن چه بدین ماند مانند چراغ و غیره. دلیل بر کدخدایى خانه است. اگر بیند که مس مى‏گذاخت و صافى مى‏کرد، دلیل که کارى مشکل بر دست او گشاده شود و بعضى گویند مال حلال به دست آورد.
بیتون مى‏گوید: دیدن مس در خواب، علامت آن است که در موقعیت نامطلوبى قرار گرفته‏اید.
برایت مى‏گوید: دیدن اشیاء مسى در خواب، نشان‏دهنده‏ى پیشرفت و موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. دین سکه‏ى مسى در خواب، علامت ضرر مالى است.

مسابقه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در مسابقه‏اى شرکت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که به آرزوهاى خود خواهید رسید. برنده شدن در مسابقه، بیانگر شکست دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول دیدن مسابقه‏ى بوکس هستید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود دچار مشکل مى‏شوید.

مسافت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دوستان خود را از مسافت دور ببینید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد. اگر در خواب خانه‏ى خود را از مسافتى دور ببینید، نشانه‏ى آن است که به مسافرت خواهید رفت.

مسافر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مسافرانى چمدان به دست ببینید، به این معنا است که روزهاى خوبى را سپرى خواهید کرد. اگر خوب ببینید که به مسافرت خارج از کشور مى‏روید، به این معنا است که تغییراتى در زندگى خود انجام مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: دیدن یک مسافر در خواب، بیانگر آن است که به زودى سفرهاى دلپذیرى خواهید داشت.

مسافرت‏

بیتون مى‏گوید: مسافرت به جاهاى سرسبز و زیبا در خواب، علامت سعادت و خوشبختى است. مسافرت به مکان‏هاى ناشناخته در خواب، علامت توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید از طریق دریا به مسافرت مى‏روید، بیانگر آن است که پول فراوانى به دست مى‏آورید.

مستأجر

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مستأجر هستید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد.

مستخدم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مستخدمى را مشغول به کار ببینید، بیانگر آن است که با شخصى درگیر خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید مستأجر خود را اخراج مى‏کنید، بیانگر آن است که متحمل ضرر و زیان خواهید شد.

مستراح‏

برایت مى‏گوید: دیدن مستراح در خواب، علامت دردسر و گرفتارى است.

مستى‏

جابر گوید: دیدن مستى به خواب، چون از شراب است ترس بود به قدر مستى.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مستى بر چهار وجه است. اول: مال حرام. دوم: توانگرى. سوم: نقصان مال. چهارم: ترس و بیم به قدر مستى.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مست کرده‏اید، بیانگر آن است که مرتکب اعمال ناپسندى مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را مست ببینید، بیانگر آن است که حوادث ناگوارى پیش رو دارید.

مسجد

محمد بن سیرین گوید: دیدن مسجد آبادان، دلیل بر مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صلاح دین. اگر دید مسجدى بنا کرد، دلیل که با مسلمانان نیکى کند.
جابر گوید: دیدن بنا نهادن مسجد، دلیل زن خواستن است. اگر مسجدى بنا کرد، دلیل که زنى دین‏دار بخواهد. اگر چراغ مسجد را روشن کرد، دلیل که در کارى که دارد روشنى ظاهر شود.
ابراهیم گوید: اگر در مسجدى نماز کرد بى‏قبله، دلیل بر بى‏دینى است. اگر دست و روى خود را در مسجد مى‏شست، دلیل که مال خود را در آن مسجد هزینه کند و مرادش حاصل شود. اگر دید مسجدى خراب شد، دلیل که عالمى بمیرد از آن جا. اگر دید جایگاهى که ملک او بود، مسجد شد، دلیل شرف و بزرگى است در دین اگر دید با قومى به مسجد رفت، دلیل که زنى خواهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مسجد بر دوازده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضى. سوم: عالمى بزرگ. چهارم: رئیس. پنجم: امام. ششم: مسجد. هفتم: خطیب. هشتم: مؤذن. نهم: قیم. دهم: نان نیکو. یازدهم: خیر و برکت. دوازدهم: زن نیکو.

مسخره کردن‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید شخصى را مسخره مى‏کنید، نشانه‏ى آن است قصد دارید کارهاى جدیدى انجام دهید.

مسگر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مسگرى را مشغول به کار ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود پیشرفت مى‏کنید.

مسلسل‏

برایت مى‏گوید: دیدن مسلسل در خواب، علامت آن است که از موضوعى پریشان و ناراحت هستید. شنیدن صداى مسلسل در خواب، علامت آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

مسلمان شدن‏

اصفهانى گوید: اگر مردى دید مسلمان بود و دیگر باره مسلمان شد، دلیل که کار او مستقیم شود. اگر دید کافر شد، دلیل که در بلایى افتد. اگر دید کافرى بر دست او مسلمان شد دلیل که یکى را از فسق باز دارد.

مسواک‏

محمد بن سیرین گوید: اگر دید مسواک مى‏کرد، دلیل که مال خود را به چیزى صرف کند.
جابر گوید: اگر دندان‏هاى خود را مسواک کرد، دلیل که با همه‏ى خویشان خود احسان کند.

مسهل‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از مسهل استفاده مى‏کنید، بیانگر آن است که در دام افراد حیله‏گر مى‏افتید.

مشاجره‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با دیگران دعوا مى‏گیرید، به این معنا است که رفتار مناسبى با اطرافیان خود ندارید.

مشارکت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى انجام کارى با شخصى مشارکت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود دچار مشکل خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید شراکت خود را با شخصى به هم مى‏زنید، بیانگر آن است که در کارهاى خود پیشرفت مى‏کنید.

مشت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را با مشت کتک بزنید، نشانه‏ى آن است که‏ دچار دردسر مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که شخصى به صورتتان مشت مى‏زند، نشانه‏ى آن است که دشمنان قصد آزار شما را دارند.

مشرق‏

اصفهانى گوید: دیدن مشرق در خواب، دلیل بر ملوک عالم است و برآمدن آفتاب، دلیل بر حاجت روایى است و فرورفتن آفتاب به خلاف این است. اگر دید مشرق در جایى نیکو بود، دلیل که جاجتش روا شود. اگر مشرق به جاى بد بیند به خلاف این است.

مشرک‏

محمد بن سیرین گوید: اگر مشرک مسلمان شد، دلیل که در مسلمانى بمیرد. اگر مشرکى سوى قبله نماز کرد یا شکر حق تعالى گذارد، دلیل که مسلمان شود و نعمتش زیاده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر مشرکى را مستور دید، دلیل که طالب علم شود و بر دشمن ظفر یابد. اگر مستور نبود، دلیل که با مردم بد مذهب صحبت دارد و بدنام شود.

مشروب‏

بیتون مى‏گوید: نوشیدن مشروب در خواب، به این معنا است که سعى مى‏کنید تا یکى از دوستان خود را به دردسر بیاندازد. اگر در خواب مشاهده کنید که مشروب بر روى شما اثر گذاشته است، نشانه‏ى آن است که دست به کارهاى زشت و ناپسندى مى‏زنید.

مشعل‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشعل ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهایتان موفق خواهید بود. حمل کردن مشعل در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى را خواهید گذراند.
برایت مى‏گوید: دیدن مشعل خاموش در خواب، بیانگر گرفتارى و دردسر است. اگر در خواب مشاهده کنید که از آسمان مشعل مى‏افتد، به این معنا است که حادثه‏ى ناگوارى در حال وقوع است.

مشق نظامى‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول انجام مشق نظامى هستید، بیانگر پیشامدهاى غیرمنتظره است.

مشک‏

محمد بن سیرین گوید: اگر دید مشک داشت، دلیل که مردم او را ثنا گویند. اگر بیند بوى مشک مى‏شنود، دلیل که نیکویى با کسى کند که قدر آن نداند. اگر دید مشک بر خود مى‏مالد، دلیل که با خلق احسان کند.
جابر گوید: اگر دید نافه‏اى از مشک بیرون آورد، دلیل که زنى توانگر بخواهد. اگر بیننده عالم بود، دلیل که عملش زیاده شود. اگر بازرگان بود مالش زیاده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مشک بر پنج وجه است. اول: زن. دوم: عیش خوش. سوم: کنیزک. چهارم: مال. پنجم: سخن خوش.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشکى مى‏بویید، به این معنا است که اتفاقات خوشایندى در انتظار شما است.

مشک آب‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مشک آب در خواب، دلیل سفر است. اگر بیند مشکى نو داشت دلیل که به سفر رود. اگر دید مشک کهن داشت به خلاف این است. اگر در مشک سوراخى بود، دلیل زیان بود از سفر.
کرمانى گوید: اگر مشک آب داشت و به مردم مى‏داد، دلیل که با مردم احسان کند. اگر بیند به مردم نداد تأویلش به خلاف این است.

مصالح کار

برایت مى‏گوید: دیدن مصالح کار در خواب، بیانگر آن است که علاقه‏ى زیادى به انجام کارهاى هنرى دارید.

مصلوب شدن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مصلوب شده‏اید، نشانه‏ى آن است که موقعیت‏هاى مناسب را از دست داده‏اید.

مطبخ (آشپزخانه)

اصفهانى گوید: مطبخ به خواب، دلیل بر زنى خادمه بود، اگر دید در خانه‏ى خود مطبخ ساخت از گل و خشت، دلیل که او را زنى دین‏دار نصیب شود. اگر از گچ و آجر ساخت، دلیل که از آن زن بى‏دیانت است. اگر داند که آن مطبخ ملک او نبود خیر و شر آن به صاحب مطبخ باز گردد.

مطربى

اصفهانى گوید: اگر دید مطربى کرد و رود مى‏زد، دلیل که به چیزهاى حرام آید و دیدن مطربى کردن خیرى نباشد.

معاون‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب معاون اداره‏ى خود را ببینید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباه مى‏شوید.

معجزه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب معجزه‏اى ببینید، نشانه‏ى آن است که تغییرات خوشایندى در زندگى خواهید داشت. اگر در خواب شخصى را ببینید که معجزه مى‏کند، بیانگر آن است که لحظات شادى را سپرى خواهید کرد.

معدن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که صاحب معدنى هستید، به این معنا است که آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. دیدن معدن در خواب، بیانگر دردسر و زیان است. اگر در خواب معدن زغال سنگ ببینید، به این معنا است که باید مراقب دشمنان خود باشید.

معدنچى‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک معدنچى ببینید، بیانگر آن است که در کارهایتان موفق خواهید بود. اگر خواب ببینید که معدنچى هستید، نشانه‏ى آن است که اوضاع مالیتان پیشرفت مى‏کند.

معشوقه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با معشوقه‏ى خود نزدیکى مى‏کنید، به این معنا است که قدم در راه نادرستى گذاشته‏اید.

معلم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که معلم هستید، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت خواهید کرد. دیدن معلم در خواب، بیانگر پیشرفت در زمینه‏ى علمى مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با معلمى رفت و آمد دارید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى موفق خواهید بود.

معلمى کردن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر دید معلمى مى‏کرد، دلیل شرف و بزرگى است اگر معلمى کودکان مى‏کرد، دلیل که در آن موضع سخن روا گردد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: معلمى کردن بر شش وجه است. اول: فرمانروایى. دوم: عز و جاه. سوم: منفعت. چهارم: حکم کردن. پنجم: معیشت. ششم: داورى.

معلول‏

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد معلول در خواب، نشان‏دهنده‏ى انجام کارهاى خیر مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید معلول هستید، به این معنا است که در انجام کارى دچار اشتباه مى‏شوید.

معلولیت‏

بیتون مى‏گوید: از دست دادن دست یا پا در خواب، بیانگر ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید یکى از اعضاى بدن خود را از دست مى‏دهید، بیانگر آن است که در انجام کارى ناموفق خواهید بود.

معما

بیتون مى‏گوید: حل کردن معما در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید. اگر خواب ببینید که قادر به حل معما نیستید، یعنى موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن معما در خواب، علامت آگاهى از بعضى مسائل است.

معمار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب معمارى را در حال انجام کار ببینید، نشانه‏ى آن است که متحمل زیان مى‏شوید.

مغازه‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید صاحب مغازه‏اى هستید، نشانه‏ى آن است که مشغول انجام کارهاى سختى مى‏باشید.

مغرب‏

جاحظ گوید: دیدن مغرب به خواب به تأویل چندان نیکو نباشد زیرا که جاى فرورفتن آفتاب است و معبران گویند: جاى برآمدن آفتاب نیکو بود.

مغز

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن سر و مغز و استخوان در خواب، دلیل بر مالى بود که ظاهر نباشد. اگر مغز خورد، دلیل که مال را هزینه کند. اگر مغز دیگران مى‏خورد، دلیل که مال مردم هزینه کند.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند مغز سر او بر زمین افتاد، دلیل که مال از دستش برود. اگر دید مغز را بگرفت و در سر خود نهاد، دلیل که مایه به دست آورد.
جابر گوید: اگر مغز جانورى مى‏خورد که گوشت او حلال بود، دلیل بر مال حلال است. اگر گوشت او حرام بود، دلیل مال حرام است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مغز در خواب بر سه وجه است. اول: مال نهانى. دوم: عقل. سوم: بصر.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مغز حیوانى را ببینید، علامت آن است که بیمار خواهید شد. خوردن مغز در خواب، بیانگر پیشرفت در زمینه‏ى علمى است. اگر در خواب مغز خود را مشاهده کنید، بیانگر آن است که دست به کارهاى اشتباه مى‏زنید.
برایت مى‏گوید: دیدن مغز گوسفند در خواب، علامت داشتن بدنى سالم است. دین مغز خوک در خواب، علامت خوش شانسى است.

مقام‏

بیتون مى‏گوید: رسیدن به مقامات بالا در خواب، بیانگر آن است که دست به کارهاى خطرناکى مى‏زنید که با موفقیت روبرو مى‏شوید. اگر خواب ببینید که شما را از مقامتان عزل کرده‏اند، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید.

مقبره‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مقبره‏اى ببینید، نشانه‏ى آن است که به دردسر مى‏افتید. اگر در خواب مشاهده کنید که در مقبره‏اى خوابیده‏اید، نشانه‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است.

مقدسات‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب چیزهاى مقدسى ببینید، نشانه‏ى آن است که تغییرات خوشایندى در زندگیتان خواهید داشت.

مقنعه‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مقنعه زن را، دلیل شوى بود و مرد را، دلیل زن است. اگر زنى بیند که مقنعه از سر او درافتاد، دلیل که از شوهر جدا شود. اگر دید از مقنعه او پاره‏اى بسوخت، دلیل که شوهرش را از حکم ترسى بود.
جابر گوید: اگر زنى بیند مقنعه‏ى سبز در سر داشت، دلیل که مردش دین‏دار بود. اگر سفید بود همین، دلیل است. اگر سرخ بود دلیل که شوهرش طرب دوست بود. اگر سیاه بیند، دلیل که شوهرش اندوهگین باشد. اگر کبود بیند، دلیل مصیبت بود. اگر زرد بیند، دلیل بیمارى است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مقنعه در خواب بر چهار وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم. چهارم: منفعت یافتن از زنان.

مکانیک‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مکانیکى ببینید، به این معنا است که تلاش بیشترى مى‏کنید تا در کارهایتان پیشرفت کنید.

مکه‏

اصفهانى گوید: اگر دید در کعبه بود، دلیل که زیارت کند. اگر مکه را آبادان دید، دلیل مال بود. اگر خراب بیند به خلاف این بود.

مگس‏

ابن‏عباس گوید: در خواب، دلیل بر مردى سفله بود. اگر دید مگسان بر وى جمع شدند، دلیل که از سفله مال حاصل کند. اگر بیند مگسى در گوش وى رفت، دلیل که از سفله سخنى بشنود و برنجد.
ابراهیم گوید: دیدن مگس، دلیل بر مردم فرومایه بود. اگر دید مگسان وى را مى‏گزیدند، دلیل که از مردم بر وى حسد برند. اگر مگس را مى‏کشت دلیل که حاسدى را شکست دهد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مگس ببینید، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر خواب ببینید که مگسى در دهانتان است، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید. اگر خواب ببینید که مگسى را مى‏کشید، یعنى دشمنانتان را شکست مى‏دهید.

ملاقات‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با دوستانتان ملاقات دارید، بیانگر آن است که روزهاى شادى را سپرى خواهید کرد.

ملاقه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ملاقه ببینید، به این معنا است که دوستى خوب پیدا خواهید کرد. اگر در خواب ملاقه‏اى کثیف و یا شکسته ببینید، به این معنا است که دچار ضرر و زیان خواهید شد.

ملحد (کسى که از دین برگشته است)

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از دین برگشته‏اید، بیانگر آن است که روزهاى بدى پیش رو خواهید داشت.

ملحفه‏

برایت مى‏گوید: دیدن ملحفه‏هاى تمیز و سفید در خواب، بیانگر بهبودى در امور مالى است. دیدن ملحفه‏هاى کثیف در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارى دچار تردید هستید.

ملخ‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ملخ زنده، دلیل مال است و ملخ پخته، دلیل بر درم و دینار بود. اگر بیند ملخ در موضعى پدید آمد و زیان مى‏کرد، دلیل که لشگر آن جا رسد و خرابى کند.
جابر گوید: اگر دید ملخ جمع مى‏کرد و در ظرفى مى‏انداخت، دلیل که مال جمع کرده به کابین زن دهد. اگر بیند ملخ بسیار در جایى جمع شدند و نباتات آن جا را مى‏خوردند دلیل که مال تمام از آن ملک تاراج کند.
بیتون مى‏گوید: دیدن ملخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که ملخى گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که با شخصى دعوا مى‏گیرید. کشتن ملخ در خواب، نشانه‏ى ضرر و زیان است.

ملک زراعتى‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک ملک زراعتى ببینید، نشانه‏ى آن است که به درجات بالایى دست پیدا خواهید کرد.

ملکه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ملکه‏اى را ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارهاى خود موفق و پیروز خواهید بود.

ملوانان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید ملوانان کشتى را ترک مى‏کنند، به این معنا است که از انجام کارى منصرف مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ملوانى را ببینید، نشانه‏ى آن است که حادثه‏ى ناگوارى در پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که با ملوانى دعوا مى‏گیرید، نشانه‏ى آن است خطرى شما را تهدید مى‏کند.

منادى (خبر رسان)

جاحظ گوید: اگر دید منادى بود چندان که کلامش موافق علم و حکمت است و به نفس خود مردى صالح بود، دلیل خیر است.

مناره‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مناره در خواب، دلیل بر مردى بود که مردم را به راه راست خواند. اگر دید مناره بنا کرد، دلیل که کارى کند که جماعتى را از اسلام جمع دارد. اگر بیند مناره را خراب کرد، دلیل که جمع اسلام را متفرق نماید. و بعضى گویند: دلیل که مؤذن آن مناره بمیرد.
ابراهیم گوید: دیدن مناره در خواب، دلیل بر پادشاهى بود یا مردى بزرگ. اگر بیند در کوچه او مناره بود، دلیل که بزرگى در آن جا نزول کند. اگر بیند مناره آجر و سنگ بود، دلیل که آن بزرگ دون همت است. اگر مناره را در مسجد دید دلیل مهترى بود که خلایق را به راه راست آرد. اگر بیند در مناره‏ى مسجد بیفتاد، دلیل که بزرگى از آن دیار بمیرد.
جابر گوید: اگر دید بر مناره‏ى مسجد جامع بانگ نماز مى‏گفت، دلیل که به کارى بزرگ مشغول شود و حق تعالى حج را روزى او کند. »و اذن فى الناس بالحج«. )حج، 27(. اگر بر مناره اقامت کرد، دلیل بر درازى عمر بود. اگر بیند باد مناره را بیفکند، دلیل که پادشاه دیگر آید و آن پادشاه را شکست دهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مناره بر چهار وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردى بزرگ. سوم: امام. چهارم: مؤذن.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مناره‏ى کلیسا را ببینید، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر خواب ببینید که از مناره‏ى کلیسا بالا مى‏روید، به این معنا است که بر مشکلات خود غلبه مى‏کنید.

منبر

محمد بن سیرین گوید: دیدن منبر در خواب، دلیل بر پادشاه مسلمان بود. اگر بیند بر سر منبر رفت و خطبه خواند یا علم گفت، اگر بیننده عالم بود، دلیل که از پادشاه شرف‏ و بزرگى یابد. اگر نبود، دلیل که از خویشان او، یکى عالم گردد و از پادشاه منفعت یابد. اگر بر سر منبر شعر خواند یا غیر شریعت سخن گفت، دلیل که بى‏دین و رسوا شود و یا گویند او را بر دار کنند. اگر پادشاه بیند منبر او بیفتاد و بشکست، دلیل که معزول شود.
جابر گوید: اگر دید بر سر منبر شد و بیننده عالم بود، دلیل جاه و بزرگى است، اگر عالم نبود دلیل که او را به دزدى بر دار کنند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن منبر بر پنج وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضى. سوم: امام. چهارم: خطیب. پنجم: مرتبت و هر زیادت و نقصان که در منبر بیند، دلیل بر نفاق این پنج کس دارد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بر روى منبر نشسته و سخنرانى مى‏کنید نشانه‏ى آن است که شما آدم متکبرى هستید.

منجى (نجات دهنده‏ى الهى)

برایت مى‏گوید: دیدن منجى در خواب، بیانگر موفقیت در تمام مراحل زندگى است.

منزلت و مقام‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مقام خود را به شخص دیگرى واگذار کرده‏اید، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

منظره‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب منظره‏اى زیبا ببینید، دلالت بر آن دارد که تغییراتى در زندگى خود خواهید داشت.

منقار

اصفهانى گوید: اگر بیند او را به سان مرغان منقار بود، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر بیند کرکس یا عقاب او را به منقار بزد چنان که دردش کرد، دلیل مضرت بود و نقصان مال. اگر بیند منقار مرغى داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. برایت مى‏گوید: دیدن منقار پرندگان در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

مو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید موهاى خود را شانه مى‏زنید، علامت آن است که در اثر بى‏دقتى کارى را از دست مى‏دهید. اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان پوشیده از مو است، دلالت بر آن دارد که رفتار زشتى با دیگران دارید. دیدن موى قهوه‏اى در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارى شکست مى‏خورید. اگر خواب ببینید که موهایتان را آراسته‏اید، بیانگر آن است که از نظر مالى پیشرفت مى‏کنید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که موهایتان سفید شده است، بیانگر آن است که دچار غم و اندوه مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید موهایتان را مى‏شویید، نشانه‏ى آن است که زندگى پر فراز و نشیبى خواهید داشت. اگر خواب ببینید موهایتان سوخته است، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارهاى خود دقت داشته باشید. دیدن موهاى بافته شده در خواب، علامت آن است که کارى را دوباره شروع مى‏کنید.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن موى سرخ در خواب، علامت آن است که زندگى یک نواختى دارید. دیدن موهاى خاکسترى در خواب بیانگر غم و اندوه است. دیدن موهاى مشکى در خواب، بیانگر سلامتى بدن است. دیدن موهاى طلایى در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

مواد غذایى‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مواد غذایى در خواب، دلالت بر بى‏نظمى در انجام کارها دارد.

موافقت‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با خواسته‏هاى شما موافقت مى‏کنند، علامت آن است که کارها به خوبى انجام مى‏گیرد.

موتور

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب موتور هر وسیله‏اى را ببینید، علامت آن است که دچار مشکل و گرفتارى خواهید شد، اگر در خواب موتور خرابى ببینید، به این معنا است که از دوستان خود جدا مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید موتورى را مى‏رانید، نشانه‏ى آن است که به مسافرت خواهید رفت.

موج‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى امواج دریا در خواب، نشان‏دهنده‏ى پیشرفت و ترقى است.اگر در خواب موج‏هاى دریا را گل‏آلود ببینید، به این معنا است که دست به کار اشتباهى خواهید زد.

موج شکن‏

بیتون مى‏گوید: ایستادن بر روى موج شکن در خواب، به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود سخت تلاش مى‏کنید.

موچین‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب موچینى ببینید، علامت آن است که موضوعى شما را اندوهگین خواهد کرد.

مورچه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مورچه ببینید، به این معنا است که عده‏اى قصد آزار و اذیت شما را دارند.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مورچه‏اى شما را گاز مى‏گیرد، نشانه‏ى آن است که باید تلاش بیشترى در انجام کارهاى خود داشته باشید. کشتن مورچه در خواب، نشانه‏ى بدشانسى است.

مورچه‏خوار

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مورچه‏خوار در خواب، بیانگر آن است که با دوستان خود لحظات شادى خواهید داشت.

موز

بیتون مى‏گوید: دیدن موزهاى فاسد در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است. خرید و فروش موز در خواب، بیانگر سود مالى است.
برایت مى‏گوید: دیدن موز در خواب، علامت همنشینى و معاشرت با دوستان خوب است. اگر در خواب مشاهده کنید که موز مى‏خورید علامت آن است که وظیفه‏ى سنگینى بر دوشتان مى‏گذارند.

موزه‏

بیتون مى‏گوید: رفتن به موزه در خواب، نشانه‏ى آن است که تلاش زیادى براى انجام کارهایتان انجام مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در موزه شى‏ء خاصى را مى‏بینید، نشانه‏ى آن است که دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید.

موش‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن موش، دلیل زنى بود که به ظاهر مستوره نماید و در باطن فاسق بود. اگر بیند موشى بگرفت، دلیل که زنى چنین خواهد. اگر دید موشان بسیار در خانه جمع شدند و همه یک رنگ بودند، دلیل که به قدر موشان زنان در خانه‏ى او جمع کردند.
ابراهیم گوید: اگر در خواب دید از سوراخ بینى او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، دلیل که او را دخترى آید نابکار. اگر از گلوى او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسرى آید. اگر بیند از مقعد او موشى بیرون آمد، دلیل که او را دخترى آید نابکار.
جابر گوید: تأویل موش دشتى و موش خانگى هر دو یکسان بود. اگر دید موشى در بستر او بود، دلیل که با زنى قصد فساد کند و گوشت موش خوردن، دلیل که مال زن مفسده بخورد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب موشى ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. اگر در خواب مشاهده کنید موشى را مى‏کشید، بیانگر آن است که دشمنان خود را شکست خواهید داد.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن موش سفید در خواب، نشانه‏ى نگرانى در انجام یکى از کارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده کنید موش صحرایى گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که با یکى از دوستان خود دچار مشکل مى‏شوید. کشتن موش کور در خواب، بیانگر ناراحتى و نگرانى است.

موشک‏

بیتون مى‏گوید: دیدن موشک در خواب، علامت موفقیت و پیروزى است. اگر خواب ببینید موشکى سقوط کرده است، بیانگر آن است که اطرافیان به شما خیانت مى‏کنند.

موم‏

ابن‏عباس گوید: دیدن موم سفید در خواب، دلیل مال و نعمت است و موم زرد، دلیل بیمارى است. اگر موم از وى ضایع شد، دلیل نقصان مال است و دیدن موم به خواب به هر رنگ بود، دلیل مال و نعمت است. اما موم سفید بهتر بود. اگر بیند موم را به‏ آتش مى‏سوخت، دلیل که مال او را بستانند. اگر دید موم به مردم مى‏داد، دلیل که مال خود به خیرات صرف کند.

مه‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید اطرافتان پوشیده از مه است، بیانگر آن است که دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از شدت مه قادر نیستید جایى را ببینید، بیانگر آن است که در موقعیت نامساعدى قرار گرفته‏اید.

مهاجرت‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به جایى مهاجرت مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که تغییراتى در زندگیتان روى مى‏دهید.

مهره‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند مهره یافت، دلیل که به قدر مهره مال یابد یا از سفر راحت بیند.
جابر گوید: دیدن مهره در خواب، دلیل خدمتکار بود. اگر مهره را سفید یا سبز بیند، دلیل که آن خدمتکار مصلح بود. اگر مهره را زرد بیند، دلیل که آن خدمتکار بیمارگونه بود. اگر سیاه بیند، خدمتکارش بدخوى بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن مهره بر هفت وجه است. اول: زن. دوم: خدمتکار. سوم: کنیزک. چهارم: مال. پنجم: ادب و فرهنگ ششم: فرزند. هفتم: غلام.بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى مهره در خواب، علامت شادى و خوشحالى است. اگر خواب ببینید مهره‏ها را پخش مى‏کنید، علامت آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد. مشاهده‏ى مهره‏ى یمانى در خواب، نشان دهنده‏ى سعادت و خوشبختى است.
برایت مى‏گوید: دیدن مهره در خواب، علامت آن است که در محیطهاى مساعدى قرار گرفته‏اید. دیدن مهره‏هاى بازى بولینگ، نشانه‏ى آن است که دست به کار خطرناکى مى‏زنید اما موفق خواهید شد.

مهمات‏

بیتون مى‏گوید: دیدن مهمات در خواب، نشان دهنده‏ى انجام کارهاى زیاد است.

مهمان‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید مهمانى به خانه‏ى شما آمده است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب کارهایتان باشید. اگر خواب ببینید خودتان مهمان هستید، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر مالى مى‏شوید.

مهمان خانه‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به مهمان خانه‏اى کثیف و نامرتب مى‏روید، علامت آن است که مسئولیت سنگینى بر عهده‏ى شما مى‏گذارند.
برایت مى‏گوید: دیدن مهمان خانه در خواب، علامت شرکت در یک مهمانى دوستانه است.

مهمانى‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن مهمان کردن در خواب، دلیل بر اجتماع بود در چیزى. اگر بیند قومى را به مهمانى خواند، دلیل بر کارى بود که او را از شغل‏ها باز دارد. اگر بیند او را به باغ بردند به مهمانى و در آن باغ میوه بسیار بود، دلیل که در جنگ شهید شود.
ابراهیم گوید: اگر دید مهمانى با چنگ و چغانه و ناى و رقص بود، دلیل مصیبت بود.

مهندس‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مهندسى را ببینید، علامت آن است که پس از انجام کارهاى زیاد روزهاى شاى را خواهید گذراند.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مهندس هستید، نشانه‏ى آن است که آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. دیدن مهندس معمار در خواب، علامت پا گذاشتن به محیطهاى مساعد است.

میخانه‏

بیتون مى‏گوید: دیدن میخانه در خواب، علامت انجام کارهاى نادرست است.

میخ‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن میخ در خواب، دلیل برادر است. اگر بیند میخى بر دیوار زد، دلیل که برادرش را در آن جا باز دارند.
ابراهیم گوید: دیدن میخ به خواب شرف و بزرگى بود در دنیا و آخرت. اگر بیند میخ را در دیوار یا ستونى زد، دلیل که با منافقى دوستى کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن میخ بر چهار وجه است. اول: برادر. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: زن خواستن.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را میخ مى‏کوبید، یعنى سعى مى‏کنید تا در کارهایتان پیروز شوید.

میخچه‏

هانس کورت مى‏گوید: معالجه کردن میخچه‏ى پا در خواب، علامت کسب ثروت است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که میخچه دارید، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

میدان اسب‏دوانى‏

بیتون مى‏گوید: دیدن میدان اسب‏دوانى در خواب، نشانه‏ى آن است که اطرافیان رفتار نامناسبى با شما ندارند.

میراث‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که ارثى به شما رسیده است، بیانگر آن است که روزهاى شادى خواهید داشت.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب ارث غیرمنتظره‏اى به شما برسد، نشانه‏ى آن است که‏ دچار دردسر مى‏شوید.

میز

بیتون مى‏گوید: دیدن میز مطالعه در خواب، بیانگر آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب میز نهارخورى ببینید، یعنى باید در انجام کارهاى خود دقت داشته باشید.

میش‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن میش در خواب، دلیل بر زنى بود کریمه یا مردى بزرگ. اگر دید میشى داشت، دلیل که از بزرگى منفعتى یابد. اگر بیند پوست از میش جدا کرد، دلیل که بر شخصى غالب شود و مالش بستاند.
ابراهیم گوید: اگر دید با میشى جنگ کرد، دلیل که زنى با او حیله کند. اگر دید شیر میش خورد، دلیل که بیمار شود. اگر بیند میشى را به وى بخشیدند، دلیل که او را فرزندى آید.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن میش بر چهار وجه است. اول: امام. دوم: خلیفه. سوم: امیر. چهارم: رئیس.

میکروسکوپ‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب میکروسکوپ ببینید، نشانه‏ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.

میکروفون‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب میکروفون ببینید، یعنى در انجام کارى نیاز به کمک شخصى دارید.

میل کاموا

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى میل کاموا در خواب، علامت دردسر و گرفتارى است.
دیدن میل شکسته در خواب، بیانگر آن است که دچار یأس و ناامیدى مى‏شوید.

میلیونر

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که میلیونر هستید، نشانه‏ى آن است که دچار خسارت و زیان خواهید شد. دیدن یک میلیونر در خواب، علامت غم و اندوه است.

میمون‏

بیتون مى‏گوید: غذا دادن به میمون در خواب، نشانه‏ى آن است که نقشه‏هایتان برملا مى‏شود. اگر در خواب میمون مرده‏اى ببینید، یعنى دشمنانتان را شکست خواهید داد.
برایت مى‏گوید: دیدن میمون در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب افراد چاپلوس باشید. اگر در خواب میمونى را ببینید که از جایى بالا مى‏رود، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى موفق خواهید بود.

میوه‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: هر میوه در باغ اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بى‏وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود و بدان هر میوه که به خواب بیند تأویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنى اگر درخت به تأویل نیک بود دلیل نیکى است. اگر بد بود، تأویل بد است و دیدن میوه‏هاى ترش به خواب، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه‏هاى نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه‏هاى تابستان به زمین مى‏خورد، دلیل بیمارى بود.
محمد بن سیرین گوید: هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن دلیل منفعت بود وقتى که بخورد. اگر بیند از درختى چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بى‏رنج حاصل کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب میوه‏هاى رسیده و تازه‏اى ببینید، یعنى آینده‏ى درخشانى خواهید داشت. اگر خواب ببینید میوه خرید و فروش مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. خوردن میوه در خواب، علامت به دست آوردن پول فراوان است.
برایت مى‏گوید: دیدن میوه بر روى درخت، علامت سعادت و خوشبختى است. اگر خواب ببینید که از روى زمین مشغول جمع‏آورى میوه هستید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى موفق خواهید بود. دیدن میوه‏هاى کال، بیانگر بیمارى است. دیدن میوه‏ى به در خواب، نشانه‏ى خوش شانسى است. اگر در خواب میوه‏ى توت ببینید، یعنى در امور مالى پیشرفت مى‏کنید.

میوه‏فروشى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مغازه‏ى میوه‏فروشى ببینید، یعنى دچار ضرر مالى مى‏شوید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

تعبیر میوه میوه دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید. ...........................................................................................................................................................تعبیر مدفوع مدفوع غایط، یا مدفوع انسان چیزی است که در خواب ها بسیار دیده می شود و غالب مراجعه کنندگان به معبران در این باره سئوال می کنند و اهل تعبیر نیز فراوان در این باره حرف زده و نوشته اند. این شهرت دارد که می گویند غایط در خواب پول است و به خصوص پول نقد. این تا حدودی می تواند درست باشد چون دیدن آن در خواب خوب است اما پول نیست. ابن سیرین نگاشته که دیدن غایط در خواب رهایی از غم و رنج است و مجلسی رحمه الله علیه معتقد است دیدن غایط در خواب خوب است چون بیننده خواب از همه غم ها و رنج ها برهد و قرضش ادا شود. در نفایس الفنون و عرایس العیون می خوانیم که غایط مالی است که ظن حرام بودن آن وجود دارد. غایط کردن از غم رها شدن است. این گمان که غایط در خواب پول می باشد زیاد است. آنها که در خانواده ها به طور سنتی خواب تعبیر می کنند غایط را پول می دانند و شهرت پول بودن آن از همین جا ریشه گرفته و جالب این که آن را پول و مال شمرده اند. دیدن غایط در خواب پول و مال نیست رهایی از غم و رنج و اندوه است و چون پول یکی از عوامل تخفیف دهنده آلام ماست تعبیر پول را به غایط نسبت داده اند. ضمنا اگر غم و رنج، از بی پولی باشد رهایی از آن با پول میسر است که می تواند غایط در این جا پول باشد. ..........................................................................................................................................................................................

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦

 

تعبیر مس مس مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد بیماری و رنجوری و ابتلا و گرفتاری است. اگر در خواب ببینید مس را با چکش روی سندان می کوبید و به آن شکل می بخشید کار مشکلی به دست شما آسان می شود. این در صورتی است که مس شکل بگیرد ولی اگر شکل نپذیرد کار شما لاینحل باقی می ماند. اگر در خواب ببینید ظرفی از مس دارید به رنگی متمایل به سرخی درخشنده و براق ، مالی به دست می آورید که هم زیاد است و هم ممتاز. اگردر خواب ببینید ظرفی از مس دارید که زرد رنگ و کثیف است و جلا ندارد بیمار و رنجور می شوید. دیگ و قابلمه را قبلا نوشته ا .....................................................................................................................................................................تعبیر مسجد مسجد مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببینید در مسجد هستید و نماز می گذارید کاری بزرگ و خوب انجام می دهید. اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می گذارد و این مبنا بر مبنای صدق گذاشته می شود از سختی و بدبختی نجات می یابد. اگر کسی ببیند در مسجد نماز می گذارد یا در وضو خانه وضو می گیرد که بعدا نماز را اقامه کند زن می گیرد و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود. اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می گذارد کاری بر مبنای درست انجام می دهد و این کاری است خوب و خداپسندانه و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می خواند کاری خلاف انجام می دهد و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می کند. اگر ببینید خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می رسید و اگر ببینید در مسجد خانه گزیده و اقامت کرده اید از بزرگی حمایت می طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می دهد. ...................................................................................................................................................................تعبیر مسواک مسواک مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به خاطر می آورد. اگر در خواب ببینید دندان ها را مسواک می کنید به خویشان و فرزندان و اهل خانه خود محبت، یاری و کمک می کنید و در واقع بزرگتری خانه و خانواده را به خوبی انجام می دهید. اگر در شرایط سنی مقتضی برای بزرگتری خانواده نیستید از جانب ولی و بزرگتر مورد عنایت قرار می گیرید چون مسواک زدن دندان رعایت متقابل اهل خانه است. زنی اگر ببیند دهان و دندانش را مسواک می کند و دندان هایش سفید و براق شده و ظایف خانوادگی را خوب انجام می دهد و نزد شوهر عزیز و محترم می شود. اگر در خواب ببینید که مسواک در جیب دارید یا مسواک خریده اید نسبت به خانواده خود بی توجه هستید که ذهن شما این بی توجهی را با تجسم مسواک متذکر می شود. اگر ببینید با مسواک کار دیگری غیر از شستن دندان ها انجام می دهید نشان آن است که نیازمند یهای خانواده را رفع نمی کنید و حتی حق آن ها را در جای دیگری به مصرف می رسانید. ............................................................................................................................................................................تعبیر مگس مگس اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید. کمتر اتفاق می افتد که یک مگس را تنها در خواب ببینیم غالبا دسته مگس ها در فضای خانه و اتاق پرواز و وز وز می کنند. شنیدن صدای مگس در خواب نشان آن است که آدم های بی شخصیت و ولنگار درباره شما داوری می کنند و یاوه می گویند و سعایت آن ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئی وزوز مگس شنیده می شود. اگر در خواب دیدید مگسی گرد سر شما پرواز می کند مزاحمی در زندگی شما پیدا می شود و اگر آن مگس صدا داشت کسی از دیگری نزد شما بد می گوید و رغبت می کند و می خواهد آبروی شخص ثالث غایبی را خدشه دار کند. اگر دسته ای از مگس ها را دیدید که در اتاق یا در اطراف شما هستند جمعی مردم دون و پلید گرد شما را می گیرند و ضمن این که نیت سو استفاده دارند مزاحمت ایجاد می کنند. اگر دیدید لاشه گوسفندی هست و مگس های بسیاری بر آن نشسته اند جمعی مفتخور مگس صفت در صدد تصاحب مالی هستند. اگر لاشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما در معرض تجاوز است، روی هم رفته مگس ها در خواب مزاحم و مفتخور و بی ارزش هستند در ضمن لجباز و سمج. .............................................................................................................................................................................تعبیر ملخ ملخ ملخ یکی از آفات نباتی است. ملخ چون انبوه و فراوان باشد به هر کجا که فرود آید اثری از حیات رستنی ها باقی می گذارد. لذا در خواب های ما نیز آفت مالی شناخته شده چه یکی باشد و چه بسیار که اهمیت آن به تعداد و کوچکی و بزرگی ملخ ها بستگی دارد اگر دیدید جائی که نشسته اید ملخی جست و فرود آمد یا ملخی جست و بر لباس شما نشست مردی طماع و پرخوار و مزاحم و بیکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم می دوزد و طمع می بندد. اگر دیدید دسته ای ملخ پرواز می کنند در آن منطقه که ملخ ها را دیده اید مشکل عمومی پیش می آید به طوری که همه زیان می کنند و آسیب می بینند. اگر در حیاط خانه خود بودید و دیددید دسته ای ملخ بر بالای خانه شما پرواز می کند گرفتاری تنها برای شما پیش می آید ولی اگر در آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ ها را دیدید گرفتاری و مشکل برای همه اهالی آن حدود است.........................................................................................................................................................................تعبیر مورچه مورچه مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.........................................................................................................................................................تعبیر موش موش همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده. اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشی ببینید مالی از شما برده می شود که می دانید چه کسی برده ولی نمی توانید ثابت کنید که او ربوده و سارق مال شما یک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زنی دزد اهل خانه شماست که نباید به او اعتماد داشته باشید. اگر در خواب موشی از پاچه شلوار شما افتاد و گریخت و رفت زنی فاسد و فاجر را از خود می رانید و دور می کنید. ....................................................................................................................................................................................تعبیر موم موم موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می بینید از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦

 

تعبیر مار مار مار،خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید. این تعبیر از آنجا ریشه می گیرد که در افسانه ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه های نهفته در زیر خاک و ویرانه های قصور کهن و باستانی را مارها و اژدها و افعی ها حراست و پاسداری می کنند و چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می آید و زهرش را می ریزد و می رود. چنین موجودی می تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آنها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می شوید ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می آید. ............................................................................................................................................................تعبیر ماهی ماهی دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید ...................................................................................................................................................................................تعبیر مجسمه مجسمه معبران کهن سنتی که در تعابیر خویش به نقش زن در زندگی مرد زیاد تکیه می کرده اند، مجسمه یامجسمه را نیز زن دانسته اند اما از نظر کلی در علم خواب هر عزیز و محبوبی ، اعم از جاندار و بی جان ، انسان یا حیوان ، می تواند در خواب ما به شکلمجسمه ظاهر شود. همه چیزها یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جائی خاص خویش دارند خواسته یا ناخواسته در خواب هامجسمه می شوند. پسمجسمه تنها زن نیست. چنانچه در خواب ببینیممجسمهی را می شکنیم یا به زمین می افکنیم ( به نیت خرد کردن و از بین بردن) و یا چهره اش را با رنگ می پوشانیم که شناخته نشود باز تعبیر همان است ومجسمه در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می گیرد که از آن نفرت داریم. ابن سیرین می گوید اگر دیدید مجسمه ای دارید یا خریدید زن می گیرد و یا کنیزکی می خرید و اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق می دهید یا می میرید و یا کنیزک را می فروشید. این درست می تواند باشد اما با نحوه زندگی امروز ما تطبیق نمی یابد.مجسمه خواست بالای ما است که زیاد به آن توجه داریم حال اگر دیدیم مجسمه ای را خودمان می شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است و اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکسته ، شکست و زیان عاطفی است. داشتن چندینمجسمه تحیر و سرگردانی در میان هوس ها و تمایلات بی شمار است و گویای هوسبازی ما است. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می کنند کهمجسمه در خواب یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه است و یا بی امانتی در کارهامجسمه در خواب غرور و نخوت و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است ابن سیرین نوشتهمجسمه در خواب غم و اندوه است بخصوص اگر سایه آن بر زمین افتاده باشد و دیدن چندینمجسمه کفر و الحاد است. ..................................................................................................................................................................تعبیر مرجان مرجان اگر در خواب ببینید انگشتر یا تسبیحی از مرجان دارید خوب است چرا که خواب شما می گوید صاحب پسر خواهید شد. و اگر پسران بزرگ دارید یکی از فرزندانتان موجب سرفرازی شما می شود. اگر دیدید مرجان را از بازار خریدید مالی بدست می آورید یا زنی خواهید گرفت. اگر مردی ببیند که انگشتری از مرجان داشته که آن را گم کرده همسرش را طلاق می دهد اگر ببیند تسبیح مرجان او پاره شده و دانه هایش به زمین ریخته بین او و افراد خانواده اش نفاق می افتد و متفرق می شوند. ................................................................................................................................................................تعبیر مرده مرده مرده دوست و مهمان است و یدنش علتی برای ترس و وحشت در خواب نیست . اگر در خواب مرده ای را ببینید دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر مرده را در لباس خوب و چهره بشاش ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم نشان آن است که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد خواب ما می گوید غم و ناراحتی برایمان پیش خواهد آمد و گرفتار سختی و تنگی می شویم. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست. وقتی که یک زنده را مرده ببینیم و آن زنده آشنا باشد نشان طول عمر و سلامت او است. اگر در خواب ببینید کسی که مرده آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتش به خطر می افتد و زیان می بینید و به آبرویش لطمه وارد می آید. اگر بر عکس ببینید از مرده لباس می گیرید خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می آورید. ..................................................................................................................................................................................تعبیر مرغابی مرغابی مرغ آبی در خواب دیدن خبری است غم انگیز که کانون خبر در دوردست قراردارد. اگر ببینیم یک مرغ آبی بر بام خانه نشسته خبری به ما می رسد که می تواند از یک مسافر باشد. مرغ آبی سفید خبری است خوش و مرغ آبی سیاه خبری است نامطلوب و بد. اما مرغابی نعمت است و روزی. اگر ببینیم مرغابی در خانه داریم مالی به ما می رسد. اگر ببینیم مرغابی از خانه ما پرواز کرد و رفت زیان می کنیم و مالی را از دست می دهیم. اگر ببینیم مرغابیان در آسمان یا روی زمین صدا می کنند حادثه ای اتفاق می افتد برای ساکنان جائی که مرغابیان دیده می شوند که بهتر است در خانه بیننده خواب نباشد. اگر دیدید با مرغابی حرف می زنید از زنی ثروتمند سود می برید...................................................................................................................................................................................تعبیر مروارید مروارید مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است و هوش غریزی و فطری.چنان چه در خواب ببینید مرواریدی بدست آورده اید صاحب پسربرجسته و ممتاز می شوید یا با زنی خوب روی و صاحب شخصیت ازدواج می کنید. اگر در خواب ببینید که مرواریدی را به گوش آویخته اید صاحب دختر می شوید و چنان چه ببینید به سینه و گردن آویخته اید صاحب پسر خواهید شد. اگر دیدید مروارید را می فروشید زیان هنگفت می کنید. اگر در خواب ببینید که مروارید را به سینه و لباس خود دوخته اید با همسر خود روابط صمیمانه و خوب خواهید داشت............................................................................................................................................................................تعبیر مژه مژه مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب را با ایشان می گذرانید. این ها در خواب به صورت مژگان ظاهر می شوند. اگر در خواب ببنید که هر دو چشم شما مژه ندارد منزوی و تنها می شوید و نزدیکانتان از اطراف شما پراکنده می گردند و اگر در خواب ببینید مژگان پرپشت و انبوهی دارید اطرافتان شلوغ می شود و خانه و خانواده ای انبوه و پر ازدحام خواهید داشت. اگر در خواب ببنید چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بی محبتی خواهید دید و اهل خانه یعنی همسر و فرزندانتان نسبت به شما صمیمی و وفادار می مانند وچنانچه ببینید چشم چپ شما مژه دارد ولی چشم راستتان فاقد مژگان می باشد تعبیر بر عکس است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦