+ فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢۸

 

ناامیدى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزى ناامید شده‏اید، بیانگر آن است که دچار مشکل و گرفتارى خواهید شد. اگر در خواب شخصى را ناامید ببینید، بیانگر آن است که یکى از نزدیکانتان غمگین و ناراحت است.

نابینا

کرمانى گوید: اگر نابینا را دست بگرفت و مى‏برد، دلیل که مؤمن و رحیم بود. اگر بیند چشم کسى را نابینا کرد، دلیل که آن کس را از راه ببرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نابینایى در خواب بر شش وجه است. اول: درویشى. دوم: بدحالى. سوم: غم و اندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال. ششم: تباهى دین. قوله تعالى: »صم بکم عمى فهم لا یرجعون« )بقره، آیه 18(. اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

ناتوان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس ناتوانى کنید، نشانه‏ى آن است که حادثه‏ى ناگوارى پیش رو خواهید داشت. اگر در خواب شخص ناتوانى را ببینید، یعنى دچار خسارت مى‏شوید.

ناخن‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى ناخن در خواب، علامت انجام کارهاى زیاد است. اگر خواب ببینید که ناخن‏هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کارى دچار شکست مى‏شوید. اگر خواب ببینید ناخن‏هایتان را سوهان مى‏کشید، علامت آن است که موفق و پیروز خواهید بود.

نارگیل‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نارگیل ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر در خواب درخت نارگیل خشکیده‏اى ببینید، یعنى دچار شکست و ناامیدى خواهید شد.

نارنج‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر چه نارنج زرد است اما بوى خوش دارد و از میوه‏هاى بهشت است، لاجرم دیدن آن در خواب به تأویل نیکو بود.
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند نارنج داشت از یکى تا سه عدد، دلیل فرزند بود. اگر بیشتر بیند، دلیل مال بود و نعمت.
ابراهیم گوید: اگر بیند نارنج به خروار داشت، دلیل که مال تمام حاصل کند
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نارنج در خواب چهار وجه است. اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.

ناسزا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى به شما ناسزا مى‏گوید، دلالت بر آن دارد که در انجام کارى دچار مشکل خواهید شد.

ناشر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ناشرى را ببینید، بیانگر آن است که براى رسیدن به موفقیت تلاش مى‏کنید.

ناشناس‏

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد ناشناس در خواب، بیانگر وقوع پیشامدهاى غیرمنتظره است.

ناشنوا

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد ناشنوا در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که ناشنوا هستید، به این معنا است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.

ناطق‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که سخنور ماهرى هستید، به این معنا است که اخبار خوبى به گوشتان مى‏رسد.

ناقوس‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن ناقوس در خواب، دلیل بر مردى منافق بود. اگر ناقوس مى‏زد، دلیل که با مردى منافق نشیند و سخن دروغ گوید. اگر ناقوس شکست، دلیل که از دورغ توبه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید:دیدن ناقوس در خواب بر سه وجه است. اول: دروغ گفتن. دوم: منافقى. سوم: مهر اهل کفر در دل داشت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى ناقوس را بشنوید، به این معنا است که روزهاى خوبى در انتظار شما است. اگر در خواب صداى ناقوس تشییع را بشنوید، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: دیدن ناقوس در خواب، بیانگر آرزوهاى دست نایافتنى است.

ناله‏

بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى ناله در خواب، به این معنا است که باید بیشتر مراقب‏ خود باشید.
برایت مى‏گوید: ناله کردن در خواب، بیانگر بدشانسى است.

نامزد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که نامزدى زیبا و خوش اندام دارید، به این معنا است که ازدواجى مبارک خواهید داشت اما اگر در خواب نامزدتان را زشت و اخمو ببینید، نشانه‏ى آن است که در انتخاب همسر دچار اشتباه مى‏شوید.

نامه‏

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که نامه‏ى سر به مهر داشت، دلیل است سخنى پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل که سخنى فاش شنود.
ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبرى به وى رسد. اگر بیند که نامه را بگشاد، دلیل است بى‏غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتى که بیننده‏ى خواب امى بود و نیز گویند که آخر عمر او بود. قوله تعالى: «اقرء کتابک کفى بنفسک الیوم علیک حسیبا». (بنى‏اسرائیل، 14).
جابر گوید: اگر در خواب بیند که پادشاه نامه به وى داد و در آن سخنان خوش نوشته است، دلیل راحت و خرمى است. اگر سخنان ناخوشش بود، دلیل ترس و بیم بود. اگر بیند شیخى یا زاهدى نامه به وى داد، دلیل که آن زاهد با شیخ او را پندى دهد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر در نامه سخن خیر نوشته بود، دلیل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دلیل است کارش برنیاید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که نامه‏اى به دستتان مى‏رسد، بیانگر آن است که خبرى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب نامه‏اى بى‏نام و نشان دریافت کنید، به این معنا است که شخصى قصد آزار شما را دارد. نامه نوشتن در خواب، بیانگر انجام کار اشتباه است.
برایت مى‏گوید: خواندن نامه‏ى عاشقانه در خواب، علامت شنیدن اخبار بد است. خواندن نامه‏ى غم‏انگیز در خواب، نشانه‏ى اتفاقات ناگوار است. اگر خواب ببینید که مشغول نوشتن نامه‏ى عاشقانه هستید، به این معنا است که دلبسته‏ى شخصى خواهید شد.

نامهربان‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دوستانتان نامهربان و بى‏وفا هستند، نشانه‏ى آن است که با دوستان خود روزهاى خوبى را خواهید داشت، اگر در خواب مشاهده کنید که همسرتان نامهربان و بى‏وفا است، به این معنا است که زندگى خوبى خواهید داشت.

نان‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن نان‏هاى پاکیزه در خواب، دلیل خرمى است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزى حلال است و زیادتى مال. اگر نان به کسى داد، دلیل که راحتى به وى رساند.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمى به وى رسد.
ابراهیم گوید: دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک به خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب، دلیل قحط است.
جابر گوید: دیدن نان کاروس به خواب دلیل بر تنگى عیش بود و پرهیزکارى و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگى کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگدستى بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تأویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند، دیدن هیچ چیز در خواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب، دلیل بر قلیل کردن معیشت است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نان در خواب چهار وجه است. اول: عیش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولایت. چهارم: خیر و برکت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب قرص نان ببینید، نشانه‏ى آن است که در انجام کارى دقت زیادى انجام مى‏دهید. اگر در خواب خرده‏هاى نان ببینید، به این معنا است که دچار دردسر مى‏شوید. اگر خواب ببینید که نان چاودار مى‏خورید، بیانگر آن است که‏ از زندگى خود راضى هستید.
برایت مى‏گوید: دیدن نان سفید در خواب، نشان دهنده‏ى کسب ثروت است. اگر خواب ببینید که نان شیرینى مى‏خورید، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى خوبى خواهید داشت.

ناى (نى زدن)

محمد بن سیرین گوید: ناى زدن در خوب، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است. اگر بیند که ناى مى‏زد دلیل که به اندوهى گرفتار شود.
ابراهیم گوید: دیدن ناى زدن در خواب، دلیل بر مردى بود که مردم را خبر دهد از سخنى که در آن خیر نباشد.

نایاب‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به دنبال چیز نایابى هستید، بیانگر آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

نایلون‏

هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى چیزهاى نایلونى در خواب، علامت دقت در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده کنید لباس نایلونى پوشیده‏اید، به این معنا است که در کار خود پیشرفت مى‏کنید.

نبات‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن هر نباتى به وقت خود، چنان که او را ساق و شاخ نباشد، دلیل منفعت است و آن را که ساق و شاخ بود، دلیل بر فزونى مال و جاه بود به قدر سطبرى و باریکى و بلندى و کوتاهى. اگر بیند که بر چشم و دهان و گوش او نباتات رسته بود به غایت نیک بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نباتات زمین در خواب چهار وجه است. اول: مال و نعمت. دوم: بزرگى و جاه. سوم: منفعت خوش. چهارم: زیادتى حرمت.

نبرد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چند نفر را ببینید که با هم نبرد مى‏کنند، بیانگر آن است که در کارى دچار دردسر مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که در نبردى شکست خورده‏اید، به این معنا است که چیزى را از دست مى‏دهید. اگر در خواب در نبردى پیروز شوید، به این معنا است که در انجام کارى سود کلانى به دست مى‏آورد.

نت موسیقى‏

برایت مى‏گوید: نوشتن نت موسیقى، بیانگر همنشینى با دوستان ناباب است.

نجات یافتن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از خطرى نجات مى‏یابید، بیانگر آن است که بر مشکلات غلبه خواهید کرد. اگر در خواب شخصى را ببینید که از خطرى نجات پیدا کرده، بیانگر آن است که رفتار خوبى با دیگران دارید.

نجار

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نجارى را مشغول به کار ببینید، بیانگر آن است که با تلاش فراوان به هدف خود خواهید رسید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نجارى هستید، بیانگر خوش شانسى است.

نجوا

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببیندى که با شخصى نجوا مى‏کنید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى به نجوا با شما صحبت مى‏کند، به این معنا است که براى انجام کارى نیاز به کمک دیگران دارید.

نجیب‏زاده‏

برایت مى‏گوید: دیدن نجیب‏زادگان در خواب، علامت رسیدن به مقامات بالا است.

نخ‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نخ‏هاى پاره‏اى ببینید، یعنى دچار دردسر مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن نخ در خواب، علامت آن است که باید مراقب کارهایتان باشید.

نخل‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب درخت نخل ببینید، به این معنا است که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن درخت نخل خشکیده، در خواب، بیانگر وقوع حوادث غیرمنتظره است.

نخود

اصفهانى گوید: دیدن نخود به خواب تر و خشک، دلیل غم است. اگر بیند که نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم کمتر بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در ا نجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش زیادى مى‏کنید.

نردبان‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بر نردبان از گل و خشت مى‏رفت، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود، دلیل ضعف دین است. اگر از سنگ و آهن بود، دلیل که بیننده قوت بیابد.
ابراهیم گوید: اگر بیند که از نردبانى بالا رفت، دلیل بزرگى و منفعت بود. اگر بیند که از نردبان به زیر آمد، به خلاف این است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقى بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانى بالا مى‏روید، بیانگر آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. پایین آمدن و افتادن از نردبان در خواب، نشانه‏ى شکست و ناامیدى است. اگر در خواب نردبان شکسته‏اى ببینید، به این معنا است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید.

نرده‏

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى نرده در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهاى خود دقت کنید. دیدن نرده‏هاى راه آهن در خواب، بیانگر غم و اندوه است.

نرگس‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن نرگس به خواب، دلیل بر مردى لطیف است. اگر زنى بیند که نرگس تازه داشت، دلیل که او را دخترى آید صاحب جمال. اگر شوهر ندارد شوهر کند. اگر در خواب بیند که نرگس را از زمین برکند، دلیل که آن زن را طلاق دهد یا فرزندش بمیرد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نرگس به خواب سه وجه است. اول: مردى لطیف. دوم: فرزند. سوم: دوستى ثابت قدم.

نر و ماده‏

بیتون مى‏گوید: دیدن حیوانات نر و ماده در خواب، بیانگر آن است که باید براى رسیدن به موفقیت تلاش زیادى انجام دهید.

نسرین‏

ابن‏عباس گوید: دیدن نسرین به خواب، دلیل راحت بود و گویند: دلیل فرزند است. اگر بیند کسى دسته‏ى نسرین به وى داد، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود.

نسیم‏

هانس کورت مى‏گوید: وزیدن نسیم در خواب بیانگر موفقیت و رسیدن به اهدافتان مى‏شود.

نسیه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که چیزى را نسیه مى‏خرید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نشاسته‏

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که نشاسته مى‏خورد، دلیل غم است و گویند که بیمار شود. اگر بیند که نشاسته را حلوا نمود و خورد، دلیل منفعت است. اگر بیند که از گندم نشاسته نمود، دلیل که به کسب خود نعمتى حاصل کند.

نشاط

بیتون مى‏گوید: شادى و نشاط در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

نشستن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند به زمین مقیم نشسته بود، دلیل است از سفر مال حاصل کند. اگر بیند که بر زمین خفته بود، همین دلیل است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر، چهار وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: مرتبه. چهارم: فرمانروایى. اگر بیند با مصلحان نشسته بود، دلیل بر صلاح دین او است. اگر بیند که با مفسدان نشسته بود به خلاف این بود.

نعش‏کش‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نعش‏کشى را ببینید، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدى مى‏شوید.

نعل‏

اصفهانى گوید: اگر به خواب ببینید که نعل اسبان داشت، دلیل که از پادشاه منفعت یابد. اگر نعل استران داشت، دلیل که از بزرگى راحت یابد. اگر بیند نعل خران داشت، دلیل که از سفر مال حاصل کند. اگر نعل بندى چهارپایان مى‏کرد، دلیل است به‏ سفر رود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نعل اسب ببینید، بیانگر آن است که در زندگى موفق خواهید بود. مشاهده‏ى نعل اسب شکسته در خواب، نشان دهنده‏ى آن است که سلامتى شما در خطر است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که نعل اسبى پیدا کرده‏اید، به این معنا است که بر مشکلات خود غلبه مى‏کنید. اگر خواب ببینید که اسبى را نعل مى‏کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى خواهید داشت.

نعناع‏

جاحظ گوید: دیدن نعناع در خواب، دلیل غم است. اگر بیند که به ملک او نعناع رسته بود، دلیل که به اندوهى گرفتار شود. اگر بیند که نعناع از زمین کند و بینداخت دلیل که از غم رهد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى نعناع در مزارع، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. اگر خواب ببینید که شربت نعناع مى‏نوشید، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.

نفت‏

محمد بن سیرین گوید: دین نفت به خواب، دلیل زندگانى است. اگر نفت به خود مالید، دلیل که با زنى نابکار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نفت در خواب سه وجه است. اول: زنى نابکار. دوم: مردى غماز. سوم: مال حرام.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب نفت ببینید، بیانگر آن است که دوستى خوب پیدا مى‏کنید اگر در خواب مشاهده کنید روى آتش نفت مى‏ریزید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت کنید.

نفرین کردن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى ظالمى را نفرین کرد، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضى گویند: خلاف این است.
ابراهیم گوید: اگر در خواب بیند به بى‏گناهى نفرین نمود، دلیل که به بیننده باز گردد و نفرین مردم صالح زود اثر کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى را نفرین مى‏کنید، بیانگر آن است که باید مواظب خود باشید.

نفس‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى نفسش بند آمده، بیانگر آن است که در انجام کارهایتان شکست مى‏خورید. اگر در خواب احساس کنید شخصى نفس معطرى دارد، به این معنا است که در حرفه‏ى خود پیشرفت مى‏کنید. اگر در خواب نفس بد بوى شخصى را حس کنید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

نفقه‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که نفقه دریافت مى‏کنید، بیانگر آن است که کمى از مشکلاتتان را حل مى‏کنید. نفقه پرداختن در خواب، بیانگر بدشانسى است.

نقاشى کردن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند در سقف خانه و دیوار نقاشى کرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.
ابراهیم گوید: سوداگرى و صورتگرى در خواب، دلیل باطل بود. قوله تعالى: »ما هذه التماثیل التى انتم لها عاکفون«. )انبیاء، 52(. اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشى مى‏کرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نقاشى‏گرى در خواب چهار وجه بود. اول: آرایش دنیا. دوم: کار باطل. سوم: فریب. چهارم: دروغ.

نقره‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که نقره از دکان مى‏گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد. اگر بیند که از معدن نقره فراگرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.
جابر گوید: اگر یک درم نقره داشت، دلیل که او را فرزندى آید صاحب جمال.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نقره در خواب چهار وجه است. اول: زن. دوم:فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که یک سکه‏ى نقره‏اى پیدا مى‏کنید، به این معنا است که براى رسیدن به هدف خود دست به هر کارى مى‏زنید.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن نقره در خواب، به معناى کسب ثروت است.

نقشه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید نقشه‏اى را مطالعه مى‏کنید، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت مى‏کنید. دیدن نقشه‏ى جهان در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.
برایت مى‏گوید: دیدن نقشه در خواب علامت رفتن به سفرهاى لذتبخش است. اگر خواب ببینید که مشغول کشیدن نقشه‏اى هستید، علامت آن است که در انجام کارى دچار شکست مى‏شوید.

نقصان‏

اصفهانى گوید: اگر بیند که در تن او نقصان بود، دلیل که به قدر آن نقصان مال یابد مگر نقصان زبان که دیدن آن صلاح بود. اگر بیند که از مال او چیزى نقصان شد، دلیل که متفکر گردد.

نگرانى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را نگران ببینید، نشانه‏ى آن است که بعد از پایان مشکلات روزهاى خوشى را خواهید گذراند.

نگهبان‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نگهبانى ببینید، علامت آن است که از زندگى خود راضى هستید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که نگهبان هستید، علامت آن است که درگیر مشکلات خواهید شد. اگر خواب ببینید که با نگهبانى معاشرت دارید، نشانه‏ى درگیرى و نزاع بین اعضاى خانواده است.

نگین‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن نگین در خواب، دلیل بزرگى بود. اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد.
جابر گوید: اگر مردى بیند که نگین و تاج دارد، دلیل بر ولایت بود و زنان را، دلیل شوهر بود و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگى بود.
برایت مى‏گوید: دیدن نگین عقیق سیاه در خواب، نشان‏دهنده‏ى مشکلات در زمینه‏ى کارى است.

نماز

ابراهیم گوید: اگر بیند قومى را امامت کرد، دلیل که سرورى کند. اگر بیند که نماز قطع کرد تا نماز نگذارد یا بى‏وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزى بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیایى او برآید.
جابر گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین مى‏گذارد دلیل که به حق تعالى نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین مى‏گذاشت، دلیل شادى بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح مى‏کرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که در کعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرادش حاصل گردد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه مى‏گزارد، دلیل که حق تعالى وى را حج روزى‏ کند. قوله تعالى: »ان الصلاة تنهى عن الفحشآء و المنکر« )عنکبوت، 45(. اگر بنید نماز سنت مى‏کند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالى در کسب او برکت کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنى. دوم: شادى. سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگارى. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان. و دیدن رکوع و سجود در خواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالى به جاى آوردن است. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعاى او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

نمایشگاه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در نمایشگاهى حضور دارید، نشان‏دهنده‏ى آن است که اوقات شادى را خواهید گذراند. دیدن نمایشگاهى از گونه‏هاى مختلف جانداران در خواب، علامت روبرویى با مشکلات است.
برایت مى‏گوید: دیدن نمایشگاه عکس در خواب، علامت ملاقات با دوستان قدیمى است. اگر خواب ببینید که به نمایشگاه کالا رفته‏اید، بیانگر آن است که از موضوعى خوشحال خواهید شد.

نمد

ابن‏عباس گوید: اگر بیند نمد سفید است، دلیل بر مال حلال است. اگر سیاه بیند، دلیل که به سبب خود مال حاصل کند. اگر نمدش بسوخت، دلیل که مالش تلف شود.

نمک‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن نمک به خواب، دلیل بر درم سفید است. اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضى گویند: دیدن نمک به خواب خصومت است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به گوشت نمک مى‏زنید، علامت آن است که دچار مشکل مى‏شوید. نمک خوردن در خواب، علامت شکست و ناامیدى مى‏باشد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب نمک ببینید، به این معنا است که در موقعیت مناسبى قرار گرفته‏اید. نمک پاشیدن در خواب، به معناى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نوار باند

برایت مى‏گوید: دیدن باند در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

نوار پارچه‏اى‏

بیتون مى‏گوید: دیدن نوار پارچه‏اى در خواب، بیانگر شادى و سرور است.

نوازنده‏ى ارگ‏

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب یک نوازنده‏ى ارگ ببینید، به این معنا است که دست به کار اشتباهى خواهید زد.

نو بودن‏

محمد بن سیرین گوید: هر چیز نو که به خواب بیند، دلیل خیر و برکت است.

نوجوان‏

برایت مى‏گوید: اگر در خواب نوجوانى را ببینید، به این معنا است که کارهاى سختى را انجام مى‏دهید. اگر خواب ببینید که به نوجوانى چیزهایى را یاد مى‏دهید، به این معنا است که دلبسته‏ى جنس مخالف مى‏شوید.

نوحه کردن‏

اصفهانى گوید: دیدن نوحه کردن، دلیل است که خلق آن جا متفرق شوند. اگر بیند والى آن شهر بمرد و بر وى نوحه کردند، دلیل که آن والى مضرت بیند. اگر بیند که نوحه مى‏کرد و فریاد مى‏داشت، دلیل مضرت است.

نور

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نورى ببینید، بیانگر آن است که زندگى خوبى خواهید داشت. اگر در خواب مشاهده کنید که جایى روشن ناگهان تاریک مى‏شود، به این معنا است که اتفاق بدى در انتظار شما است.

نورانى‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چهره‏هاى نورانى ببینید، نشانه‏ى آن است که باید مراقب خود باشید. اگر در خواب مشاهده کنید که ماه و ستارگان نورهایى غیرعادى از خود به زمین مى‏افکنند، بیانگر آن است که حادثه‏ى ناگوارى پیش رو دارید.

نوزاد

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نوزاد تازه متولد شده‏اى را ببینید، بیانگر آن است که روزهاى شادى را خواهید گذراند. اگر دخترى در خواب مشاهده کنید که صاحب نوزادى است، بیانگر آن است که باید مراقب اعمال خود باشد. دیدن نوزاد مرده در خواب، نشانه‏ى ناراحتى و نگرانى است.

نوزاد قورباغه‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نوزاد قورباغه ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نوشتن‏

بیتون مى‏گوید: نوشتن در خواب بیانگر آن است که در انجام کارى دچار اشتباه مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب شخصى را در حال نوشتن ببینید، به این معنا است که‏ باید دقت بیشترى در انجام کارهاى خود داشته باشید.

نوشیدن‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که قادر به نوشیدن چیزى نیستید، بیانگر آن است که در یکى از کارهاى خود دچار اشتباه مى‏شوید.

نوه‏

برایت مى‏گوید: اگر کسى خواب نوه‏ى خود را ببینید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى را خواهید داشت.

نویسنده‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر چیزى نوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند.
محمد بن سیرین گوید: اگر عالمى بیند که نویسندگى کرد، دلیل منفعت بود. اگر شعر و افسانه مى‏نوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فروگذارد. اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات مى‏نوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت بود. اگر در خواب بیند که نامه مهترى نوشت، دلیل خیر و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند. اگر به سرخى نوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود. اگر به زردى نوشت، دلیل بیمارى است. اگر بیند که به سبزى نوشت دلیل که نیک نام شود. اگر به زر یا نقره نوشت، دلیل است از پادشاه منفعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نویسندگى به خواب چهار وجه است. اول: خیر و نیکى. دوم: مال و منفعت. سوم: چیزى که به مکر حاصل کند. چهارم: معزولى از عمل.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نویسنده‏اى را ببینید که مشغول کار است، بیانگر آن است که در تصمیم‏گیرى دچار اشتباه مى‏شوید.

نهر

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نهرى را ببینید، بیانگر آن است که اوقات خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب نهر خشکیده‏اى را ببینید، بیانگر آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود.

نهنگ‏

محمد بن سیرین گوید: دیدن نهنگ در خواب، دلیل بر مردى دزد است. اگر بیند نهنگ او را به سوى آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را گاز گرفت، دلیل که از دشمن مضرت بیند.
ابراهیم گوید: اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهى او را هلاک کند. اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وى غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دلیل مضرت است.
بیتون مى‏گوید: دیدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید نهنگى کشتى را واژگون مى‏کند، به این معنا است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید.

نى‏

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند نى بسیارى داشت، دلیل که اندک چیزى به وى رسد.
بیتون مى‏گوید: نواختن نى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. شنیدن آواى نى، در خواب بیانگر آن است که با مشکلاتى روبه‏رو خواهید شد.
برایت مى‏گوید: شنیدن آواى نى چوپان در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

نیازمند

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد نیازمند در خواب بیانگر شکست در انجام کارها مى‏باشد. اگر در خواب مشاهده کنید که فرد نیازمندى هستید، بیانگر وقوع حوادث ناگوار است.

نیام (غلاف شمشیر)

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى غلاف شمشیر در خواب، علامت غلبه بر مشکلات است.

نیزه‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت، دلیل که او را فرزندى آید یا برادرى. اگر بیند با نیزه سلاح‏هاى دیگر داشت، دلیل که حکمش در ولایت‏ها روان شود. اگر بیند نیزه او بشکست، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نیزه در خواب بر شش وجه است. اول: عجب. دوم: ولایت. سوم: عمر دراز. چهارم: ظفر. پنجم: ریاست. ششم: منفعت.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب عده‏اى را نیزه به دست ببینید، به این معنا است که باید مراقب خود باشید تا دچار خسارت و زیان نشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که با نیزه‏اى از خود دفاع مى‏کنید، به این معنا است که دچار مشکل و گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب نیزه‏اى شکسته ببینید، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.
اچ میلر مى‏گوید: دیدن نیزه در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.

نیشکر

اصفهانى گوید: اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسى داد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نیشکر ببینید، به این معنا است که ثروت فراوانى به دست مى‏آورید. اگر در خواب نیشکرهاى بریده ببینید، به این معنا است که دچار شکست و ناامیدى مى‏شوید.

نیکى کردن‏

محمد بن سیرین گوید: نیکى کردن در خواب، دلیل بزرگوارى است در دنیا و رستگارى از عذاب آخرت.
ابراهیم گوید: اگر بیند با مردى نیکى کرد و بعد از آن او را خوار داشت، دلیل که در کار ناسپاس بود. اگر بیند نیکى با اهل شرک کرد، دلیل که مال خود را بر کسى صرف‏ کند که نه در دنیا به کار او آید نه در آخرت.

نیلوفر

محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب نیلوفر را بر جاى خود بر درخت بیند، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند، دلیل غم است.
ابراهیم گوید: اگر بیند نیلوفر بکند و به غلام داد، دلیل که آن غلام بگریزد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: دیدن نیلوفر به خواب دلیل کنیزکى بود که بخرد )و الله اعلم بالصواب(.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب نیلوفر آبى ببینید، بیانگر آن است که زندگى پرفراز و نشیبى خواهید داشت.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

تعبیر نعل نعل نعل، از قدیم ترین ایام، نشان روی آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسیاری از اقوام، نعل را به سر در خانه خود می کوبند و آن را خوش و خوب می دانند و نشان اقبال و بخت بیدار. در مورد کوبیدن نعل به سر در خانه افسانه هایی نیز هست که چون از ما نیست در می گذریم و تعریف نمی کنیم. اگر نعل اسبی را در راه بیابید، شانس به شما روی می آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می روید. .....................................................................................................................................................................تعبیر نقره نقره اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید. اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد. اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد. ................................................................................................................................................................تعبیر نمد نمد نمد را چون از پشم می بافند و پشم در خواب های ما نعمت و برکت است نمد نیز دیدنش در خواب نیکو است و معبران نمد را به مال حلال تعبیر کرده اند. اگر ببینید لباسی از نمد دارید با زنی ثروتمند ازدواج خواهید کرد و اگر کفشی از نمد داشته باشید، به سفری می روید که سود زیادی از این سفر عایدتان می گردد. اگر ببینید فرشی از نمد دارید، به قناعت و شرافت زندگی خواهید کرد و نزد مردم احترام زیاد خواهید یافت. اگر در خواب ببینید نمدی دارید که سوخته، به مال شما تجاوز می شود و اگر ببینید نمدی را خودتان می سوزانید مال خویش را هدر می دهید. .....................................................................................................................................................تعبیر نیمرو نیمرو دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید. هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می گیرد. اگر نیمرو چرب باشد کامروا و شادکام می شوید. اگر ببینید که خودتان نیمرو درست می کنید کاری پر سود انجام می دهید و اگر نیمرو به کسی بدهید سودی به او می رسانید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦

 

تعبیر نبات نبات نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را نشان می دهد و در خواب دیدنش نیکو است. ...........................................................................................................................................................تعبیر نجار نجار خانم اتیانوس می گفت نجار در خواب رئیس صندوق است و کسی است که می دهد و می گیرد. او این توصیف را از این جهت می کرد که نجار اره و تیشه می کند و ذرات چوب را گاهی به طرف مقابل می پاشد و گاهی به سوی خود می کشد. نجار، در خواب های ما مردی است یا زنی است مصلح که هر چیز را به جای خود می شناسد و با هر کس می داند چگونه رفتار کند و در و تخته را در واقع با هم جور می کند. چنانچه در خواب ببینید که خودتان نجاری می کنید موردی پیش می آید که به اصلاح امور می پردازید .....................................................................................................................................................................تعبیر نیمکت نیمکت گر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانة آن است که بدهکاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند . اگر خواب ببینید دیگران بر نیمکت نشسته اند ، نشانة‌ آن است که با دوستی که در اثر عدم تفاهم با او قهر کرده اید ، آشتی خواهید کرد . ................................................................................................................................................................تعبیر نخود نخود معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.................................................................................................................................................................تعبیر نردبان نردبان اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقاء می یابید. اما پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام. اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می دهد. اگر از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است. ....................................................................................................................................................تعبیر نرگس نرگس نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن. بوی گل نرگس از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد. نوشته اند اگر زنی در خواب ببیند نرگس تازه دارد، صاحب دختری جمال می شود و اگر شوهر ندارد با مردی دلخواه ازدواج می کند. نرگس، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست. اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می شود و چنانچه زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است. ..........................................................................................................................................................تعبیر نشاسته نشاسته نشاسته ماده ای است که از گندم می گیرند و دیدنش در خواب نیکو است و خیر و برکت تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید که غذایی از نشاسته می خورید به نعمت می رسید و چنانچه ببینید خودتان نشاسته درست می کنید کاری انجام می دهید که در آن برکت است. .........................................................................................................................................................تعبیر نعره نعره نعره کشیدن در خواب تعبیر روشن و مشخصی ندارد و بیشتر به خاطر پرخوری و زود خوابیدن است. بسیاری از اشخاص، به خاطر خوردن شام سنگین و نداشتن وقت کافی برای بیدار ماندن، با معده پر می خوابند و خواب می بینند که بختک روی آنها افتاده و به خاطر رهایی از بختک، نعره می کشند و با وحشت از خواب می پرند. این نوع خواب دیدن را زیاد جدی نگیرید. .............................................................................................................................................................

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦

 

تعبیر نابینایی نابینائی وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند. در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است. شخصی که در خواب او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند. کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم می تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند و به دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند لذا مردم را نابینا می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند. نابینائی یک چشم گویای خوف و رجا است. ...................................................................................................................................................................تعبیر نارگیل نارگیل نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ می باشد. نارگیل درسته و با پوست توشه و انبان سفر است و نشان دهنده این که دارنده اش در خواب به سفری دور می رود یا آرزوی سفر به مناطق بعید را دارد. نوشته اند تعداد زیاد نارگیل مال التجاره است که فرضا کامیونی از راهی بس دور آورده باشد. این در صورتی است که بیننده خواب ببیند انبوهی نارگیل درسته دارد. نارگیل پوست کنده نعمت و برکت است به خصوص اگر چربی روغن آن را حس کنید فراخی و وسعت معیشت است. شیر نارگیل نوش است و کامروایی و استغنای مالی. روی هم رفته دیدن نارگیل در خواب خوب است. اگر ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر سودی به شما عرضه می شود و اگر کندید این سود عایدتان می شود.......................................................................................................................................................................تعبیر نارنج نارنج در تقسیم بندی خاصی ه معبران دارند گل ها و میوه های پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی دانند مگر در مواردی استثنایی. از دانیال نبی علیه السلام نقل شده که اگر چه نارنج زرد است و نباید میوه خوبی باشد اما بوی خوش دارد و از جمله میوه های بهشت است لاجرم دیدن آن به تاویل نیکو بود در خواب نامه های غربی نیز انواع مرکبات و نارنج را خوب دانسته و از میوه هایی قلمداد کرده اند که ارباب انواع از ماورای دنیای محسوسات ما و از بهشت به زمین آورده و در اختیار انسان خاکی قرار داده اند. از امام صادق علیه السلام نیز روایت می کنند که نارنج دوست خوب و منفعت است در این صورت از نظر آن امام که استاد علم تعبیر بودند نارنج میوه خوبی است. ابن سیرین می گوید تعداد اندک نارنج فرزند است و تعداد زیاد و انبوه نارنج مال و نعمت و خود او از ابراهیم نقل می کند که هر کس در خواب نارنج به خروار داشت مال تمام حاصل کند. مولف نفایس الفنون هم نوشته نارنج نام نیک است. به هر حال دیدن نارنج در خواب خوب است ولی اگر نارنج را بشکافیم و ترشی آن را بچشیم غم و غصه و اندوه است. ................................................................................................................................................................................تعبیر ناف ناف ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون به دنیا آمد آن مسیر بسته می شود و نوزاد لاجرم از دهان خود برای سیر کردن شکم سود می برد لذا در خواب های ما ناف منبع معیشت ماست و چیز یا کاری است که به کمک آن خود و خانواده را معاش می رسانیم. اگر در خواب ببینید ناف شما متورم و بزرگ شده معاش شما گسترده و فراخ می شود و رزق و روزی بیشتری می یابید و چنانچه ببینید لاغر و فرو رفته شده از نظر تامین معاش دچار مضیقه و تنگی می شوید. معبران غربی ناف را با مسائل جنسی ارتباط داده اند که معقول به نظر نمی رسد زیرا ناف نقشی در روابط احساسی و عاطفی و طبیعی و در تولد نمی تواند داشته باشد. اگر در خواب ببینید دو ناف دارید منبع درآمد دیگری پیدا می کنید و اگر ببینید شکم شما صاف است و ناف ندارید در کار و حرفه ای که دارید به بن بست می رسید. دیدن ناف دیگری تعبیری ندارد. ...........................................................................................................................................................تعبیر ناقوس ناقوس ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال پر مهابت. او کسی است که به ظاهر آرام به نظر می رسد اما چنانچه خشمگین شود و به خروش آید جنجال می آفریند. دیدن ناقوس برخورد با چنین آدمی است اما اگر در خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در آورده اید خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می شوید که اثر آن تا دوردست می رسد و همه از آن مطلع و آگاه می شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستید برمی گردد. اگر صدای ناقوس را شنیدید خبری از یک واقعه مهم می شنوید. واقعه ای که جنبه مخصوصی ندارد و همه را شامل می شود.......................................................................................................................................................................تعبیر نامه نامه نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در خواب واکنش شما که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در نامه نوشته شده تعبیر را متفاوت می کند. اگر در خواب نامه ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روزهای آینده یک شادی برای شما می رسد و به موفقیت می رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می یابید یا بالاخره مهمانی دوست داشتنی و گرامی برایتان می رسد. چنان چه در خواب ببینید نامه ای به دوستان می نویسید امیدی در شما ایجاد می شود و حالت انتظار در شما پیدا خواهد شد. اگر دیدید نامه ای اداری می نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید، گره ای از کارهایتان باز می شود و چنان چه نژند باشید مشکلی برایتان پیش می آید. ................................................................................................................................................................دیدن نان در خواب تعبیر نان نان دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند......................................................................................................................................................................تعبیر ناودان ناودان ناودان در خواب هم راهی است برای کسب معاش و روزی و هم طریقی است در جهت دفع مضار زندگی. اگر در خواب ببینید که بدون ابر و باران از ناودان آب روان است حادثه ای بد اتفاق می افتد و چنان چه آن ناودان به شما تعلق داشته باشد حادثه ای برای شما که بیننده خواب هستید پیش می آید. اگر در خواب ببینید که باران می بارد ولی از ناودان چیزی فرو نمی ریزد کسی در طریق تامین معاش شما دشمنی می کند و راه را بر شما می بندد. اگر ببینید ناودان خانه شما شکسته و آب باران پراکنده می شود از نظر شغلی لطمه می خورید و در آمدتان متفرق می گردد و احتمالا چیزی از حقوق شما کسر می کنند یا اگر کاسب باشید فروش و منافع شما نقصان می یابد. اگر در خواب ببینید بر بام خانه خودتان ناودان می نهید کارهایتان را تنظیم می کنید و جلوی زیان احتمالی را می گیرید و اگر ببینید ناودان شما کنده شده و افتاده آسیب می بینید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦