.................................................................................................................................... ابر(حمام) ابر حمام را جهت شست و شوی دیدن:خواب بیننده باید با بدگویی دیگران با آسودگی خاطر مبارزه کند،زیرا در غیر این صورت،حمایت و پشتیبانی معنوی یک شخص مهم را از دست می دهد خود را با ابر حمام شستن:شخص اتهامی را با دلیل و برهان رد خواهد کرد ..................................................................................................................................... ابرو ابروی پرپشت داشتن:نشانه شادی در زندگیست ابروی در حال ریزش،کم پشت یا سوخته دیدن:به معنی ضرر و زیان می باشد .................................................................................................................................. ابریشم دیدن ابریشم:وعده یک محل سکونت دلپذیر و توام با رفاه را می دهد تولید کردن ابریشم:صاحب روبا دوستان زیادی خواهد یافت،که در نزد او احساس راحتی و آرامش می کنند .................................................................................................................................. ابلیس،شیطان دیدن ابلیس:شخص از روی علاقه و میل شدید نسبت به انجام یک عمل نسنجیده،دچار نزاع های ناراحت کننده و خطرناک می شود توسط ابلیس تهدید و یا مورد حمله واقع شدن:خواب بیننده بر اثر عملی نسنجیده،دچار نزاع های ناراحت کننده و خطرناک می شود ....................................................................................................................................... اتاق دیدن اتاق دیدن یا در آن بودن:خواب بیننده به زودی خانه فعلی خود را عوض خواهد کرد ...................................................................................................................................... اتو دیدن اتو دیدن یا استفاده کردن از آن:نشانه سود و منفعت است چیزی را با اتو سوزاندن:نشانه مطلوب در زندگی صاحب رویاست ...................................................................................................................................... اجاق اجاق با آتش:نشانه آرامش و رفاه بسیار می باشد اجاق بدون آتش:شخص توسط دیگران ترک می شود ........................................................................................................................................ اختراع اختراع کردن:خواب بیننده خبری دریافت خواهد کرد،که در آن کسی مامور تغییر چیزی در اوضاع زندگی کنونی او می شود با اختراع موفقیتی حاصل نکردن:شخص آرمان های بیش از حد ایده آلی دارد،که در عمل،غیرقابل تحقق بخشیدن است ................................................................................................................................... اخراج،عزل اخراج شدن:به معنی نگرانی و غم و غصه می باشد .......................................................................................................................................... اداره اداره:نشانگر کاهش آزادی فردی می باشد ................................................................................................................................... ادرار ادرار کردن:موقعیت شخص مساعدتر می شود نوشیدن ادرار:خواب بیننده سلامتی خود را بدست می آورد در تخت ادرار کردن:به معنی تمرین پرهیزکاریست ............................................................................................................................................... ادویه دیدن ادویه:به معنی درآمد فراوان و شادی می باشد ...................................................................................................................................... ارتش دیدن ارتش:به معنی نگرانی درباره آینده است ارتش را در حال رژه دیدن:نشانگر تغیرات بزرگی که در زندگی صاحب رویاست به ارتش ملحق شدن:تعبیر آن موفقیت تجاریست ارتش را در حال جنگ دیدن:باید در انتظار ثروت های هنگفتی بود .......................................................................................................................................... ارواح خواب ارواح را دیدن:صاحب رویا با افراد خوش نیتی سر و کار پیدا می کند ............................................................................................................................................. اره دستی اره دستی دیدن:نشانگر آن است که صاحب رویا کاری را به نحو مطلوبی انجام می دهد .......................................................................................................................................... ازدواج رویای آرزو:تجزیه و تحلیل ازدواج انجام گرفته یا در شرف انجام ازدواج کردن:تعبیر آن خوشبختی ومنفعت است با یک بیوه زن یا مرد بی زن ازدواج کردن:خبر از نگرانی و دلواپسی فراوان می دهد ازدواج نامشروع:نشانه خطر آتش سوزیست همسر(زن):به معنی توانگری می باشد شوهر:به معنی تامین بودن است طلاق:نشانه تهمت نابجا و نارواست .......................................................................................................................................... از گور برخاستن از گور برخاستن:در خواب نشانگر نجات یافتن از بیچارگی و آغاز تحولی درونیست ................................................................................................................................................................... اژدها دیدن اژدها به عنوان موجودی افسانه ای:خواب بیننده مورد لطف و حمایت اشخاص بلند مرتبه واقع می شود دیدن اژدهای خشمگین و عصبانی:به معنی ضرر و زیان فراوان می باشد توسط اژدها زخمی شدن:خواب بیننده توسط دشمنی قوی مورد تهدید واقع می شود کشتن اژدها:صاحب رویا موفق به رهایی خود از یک موقعیت سخت می شود ..................................................................................................................................................................... اسب اسب را با زین یا بدون آن در چراگاه دیدن:علامت استقلال و وابسته نبودن شخص به دیگریست دیدن اسب در طویله:به معنی رفاه و آسایش است اسب را زین شده و بدون سوارکار دیدن:نشانه ترقی فوق العاده خواب بیننده است سوار اسب آرام شدن و سوارکاری کردن:به معنی ترقی راحت و بدون دردسر صاحب رویاست سوار اسب ناآرام و غیر اهلی شدن و سواری کردن:پس از غلبه شخص بر مشکلات و موانع سخت بسیار،یک موفقیت با دوام و مطلوب ایجاد می شود اسب سرکش را نتوان رام کردن:خواب بیننده به هدفش نخواهد رسید قصد سوار شدن اسب را داشتن و نتوانستن:صاحب رویا آدم بدقدمیست اسب غیر اهلی و لگدانداز را دیدن:به معنی مشکلات تهدید کننده است،که شخص بر آنها غلبه خواهد کرد سوار اسب رمیده شدن و نیفتادن:صاحب رویا از یک وضعیت بسیار خطرناک،با موفقیت رهایی می یابد با اسب از روی گودال یا مانع پریدن:خواب بیننده با قدرت تمام بر تمامی موانع زندگی اش غلبه می کند از اسب بر زمین افتادن:خبر از یک خطر می دهد چمن خوردن اسب را دیدن:یک رویداد ناگوار در کمین است دیدن اسب در حالی که به سوی قند یا نان بو می کشد:به صاحب رویا قول یک دوست باوفا را می دهد اسب را با افسار هدایت کردن:ابتدا چس از دقت و ملاحظه فراوان،شخص باید کاری را شروع کرده،و سپس آهسته و مطمئن به سمت هدف برود اسب را در حالی که با افسار روی دو پا بلند می شود،دیدن:به معنی یک موفقیت پر زحمت است اسب را در حالی که افسارش را به زور باز کرده اند دیدن:با وجود تمام زحمتی که صاحب رویا می کشد،با عدم موفقیت رو به رو می شود هدایت کردن اسب خود را دیدن:به معنی بی وفایی در خانواده است اسب را با یراقی معمولی،متصل به گاری دیدن:خبر از یک زندگی سرشار از تلاش و کار می دهد،که در پایان با موفقیت رو به رو خواهد شد اسب را با یراقی پر ارزش،متصل به یک کالسکه بسیار شیک دیدن:به صاحب رویا قول عزت و شرف و افتخار می دهد اسب رمیده را با یک گاری دیدن:موجودیت و خانه و زندگی شخص در معرض خطر جدیست زمین خوردن اسب و واژگون شدن گاری را دیدن:نشانه لطمه به موجودیت خواب بیننده و خوشبختی خانوادگیست خود را در یک کالسکه واژگون شده یافتن:به معنی یک پایان غم انگیز و سرشار از ناامیدیست اسب تربیت شده را در سیرک دیدن:صاحب رویا یک حامی پرقدرت خواهد داشت کره اسب دیدن:قول یک رویداد بسیار خوشحال کننده را می دهد اسب گاز گیرنده دیدن:صاحب رویا شادی را تجربه خواهد کرد اسب هلاک شده دیدن:به معنی ضرر و زیان است اسب را دهنه و یراق زدن:صاحب رویا کار جدیدی را شروع خواهد کرد اسب به رنگ زرد خاکستری:خبر از رسیدن یک دوست می دهد اسب نر:برای زنان نشانگر غرایز جنسی خالص و جست و جو به دنبال یک زندگی قدرتمننه است مردان را سوار بر اسب دیدن:خواب بیننده امید برآورده شدن آرزوهایش را دارد توجه:در اسب سفید،تعابیر موافق ذکر شده تشدید و تعابیر ناموافق، تضعیف می شود.و در اسب سیاه،تعابیر ناموافق تشدید و موافق تضعیف می گردد ......................................................................................................................................................................... اسباب کشی اسباب کشی کردن:صاحب رویا در آینده مجبور می شود بر اثر پیشامدی،حالات مبهم خود را کاملا تغییر دهد ............................................................................................................................................... استخوان دیدن استخوان:به معنی کار زیاد می باشد گوشت استخوان را گاز زدن:نشانه نگرانی غذاییست استخوان را جلوی سگ انداختن:خواب بیننده علی رغم خوبی کردن در حق کسی،با ناسپاسی مواجه خواهد شد دیدن استخوان یک مرده:به معنی نیاز شدید به چیزی می باشد ................................................................................................................................................. استخوان ماهی استخوان ماهی را قورت دادن:خواب بیننده با ناخوشنودی و تنفر سر و کار خواهد داشت .................................................................................................................................... استفراغ کردن استفراغ کردن:در خواب نشانگر خوشبختی و سعادت می باشد ....................................................................................................................................... اسفناج اسفناج:در خواب نشانگر سلامتی و تندرستیست .................................................................................................................................... اسکله دیدن اسکله در بندر:آرزویی که خواب بیننده فکر می کند برآورده شدن آن مدت زیادی طول خواهد کشید،به زودی برآورده می شود ...................................................................................................................................................................................................................... اسکناس اسکناس بسیار دیدن:خواب بیننده لطمه مالی خواهد خورد اسکی............................................................................................................................................................................ دیدن اسکی:به خواب بیننده در مورد یک راه پرشیب هشدار می دهد به ورزش اسکی پرداختن:افت شخص در کاری،سریعتر از پیشرفت او می باشد دیگران را در حال ورزش اسکی دیدن:صاحب رویا در نتیجه الگو بد،از راهش منحرف خواهد شد ........................................................................................................................................................................ اسموکینگ(لباس رسمی مردانه) دیدن اسموکینگ در رویای مردان:به معنی قرار ملاقاتی خوشایند می باشد دیدن اسموکینگ در رویای زنان:به ندرت می توان منتظر یک دیدار مجدد ملاطفت آمیز بود ........................................................................................................................................... اسهال اسهال داشتن:شخص دچار اندوه،ضرر و زیان می گردد .......................................................................................................................................... اشاره کردن اشاره کردن:درخواب نشانگر احساس گناه،و در بسیاری موارد،بیماری و یا تعقیب از جانب دیگران می باشد با انگشت اشاره کردن:خواب بیننده دچار دردسر می شود ................................................................................................................................................... اشک دیدن اشک:خبر از شادی و نشاط می دهد ............................................................................................................................................... اصلاح اصلاح شدن(صورت):در خواب نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه می باشد اصلاح کردن موی سر:نشانگر آرزوی داشتن ظاهری خوب،برای رسیدن به موفقیت و خوشبختیست،که غالبا بر اساس غرایز جنسی می باشد موی سر سر کسی را اصلاح کردن:خواب بیننده عصبانی و خشمگین خواهد شد خود اصلاح شدن:تعبیر آن نامزدی یا ازدواج برای اشخاص جوان می باشد؛و برای افراد مسن،خوش اقبال بودن از لحاظ مادی است ................................................................................................................................................................. اعتراف اعتراف دیدن:شخص خود را سرزنش می کند در اعتراف کسی شرکت کردن:توصیه می کند شخص در امور خود تجسس نماید .............................................................................................................................................. اعدام دیدن اعدام:نشانه غلبه بر یک دشمن و یا پیدا کردن دشمنی جدید است اعدام یک دوست یا یک شخص نزدیک را دیدن:به معنی جدایی از یک انسان دوست داشتنیست مراسم اعدام خود را انجام دادن:اگر همراه با خون باشد،شخص یک مشاجره یا محاکمه را خواهد برد؛چنانچه بدون خونریزی بوده،و شخص معدوم دوباره زنده شود،خواب بیننده با وجود تمام تلاشش،موفق به غلبه کردن بر یک دشمن نمی شود خود اعدام شدن:اگر همراه درد باشد،خبر از بیمارز شدن می دهد؛در غیر این صورت شخص به ننگ دچار شده و تحقیر می شود .................................................................................................................................................... افعی دیدن افعی:خوشبختی در عشق و زندگی زناشویی در خطر است چنانچه شخص توسط افعی نیش زده شود:به معنی هشدار در مقابل دوستان ناباب یا رابطه یی شوم می باشد ..................................................................................................................................................... الاغ دیدن الاغ:به معنی مشاجره می باشد سوار الاغ بودن:خواب بیننده خیلی آهسته به اهدافش می رسد به الاغ غذا دادن:صاحب رویا در حق انسنی نالایق خوبی می کند الاغ را در حال دویدن دیدن:خبر از ناراحتی و دردسر می دهد الاغ را زدن:به معنی سنگدلی نسبت به بستگان می باشد عر عر الاغ را شنیدن:به معنی کار و تلاش بیهوده است در کالسکه بسته شده به یک الاغ،سوار بودن:خواب بیننده بیش از حد تحت تاثیر اشخاص سهل انگار قرار می گیرد ...................................................................................................................................... الکتریسیته دچار برق گرفتگی شدن:خبر از پیشامدهای غیرمنتظره می دهد جرقه های الکتریکی دیدن:نشانه به خود آمدن پس از علاقه و دلبستگی شدید می باشد دیدن نور برق:نشانه هشدار از محدوده ناخودآگاه است؛و چنانچه شخص محتاط نباشد،خطر مرگ وجود دارد دیدن نیروگاه برق یا بازدید کردن از آن:صاحب رویا یک گردهمایی جدی در پیش دارد در یک نیروگاه برق کار کردن:شخص قرارداد یک کار بسیار پرمسئولیت را دریافت می کند .................................................................................................................................... الماس دیدن الماس:خبر از آینده ای خوب می دهد خود را مالک چند قطعه الماس دیدن:نشانه خوب شدن اوضاع مالیست ........................................................................................................................................ اماله دیدن اماله:نشانه رهایی از همه ناراحتی هاست ............................................................................................................................................ انار انار دیدن یا خریدن آن:به معنی رهایی شخص از یک سوءظن می باشد .................................................................................................................................... انجیر انجیر تازه دیدن یا خوردن:شخص به روابط بهتری با دیگران دست خواهد یافت دیدن انجیر خشک:به معنی کاهش مال می باشد چیدن انجیر:نشانه پیروزی خواب بیننده در رسیدن به یک هدف است انجیر را به عنوان هدیه گرفتن:خبر از رفت و آمد دوستانه می دهد برگ درخت انجیر:به معنی عفت و پاکدامنیست درخت انجیر:صاحب رویا هوسهایش را تحت کنترل درمی آورد ..................................................................................................................................... انسان انسانی را مطابق میل خود دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:خوشی و لذتی مخصوص در انتظار صاحب رویاست انسانی را زشت دیدن:شخص مساله ای شدیدا نامطلوب و آزار دهنده را تجربه می کند انسانی را شاد دیدن:به معنی غصه و نگرانی می باشد انسانی را غمگین دیدن:خواب بیننده داخل نگرانیهای دیگران کشیده شده،یا از آنها متاثر می شود ............................................................................................................................................. انفجار دیدن انفجار:نشانه ناآرامی عصبیست،که به طور ناگهانی فروکش می کند دیدن انفجار با قربانی:شخص از یک وضعیت بحرانی،بدون کوچکترین خسارتی خارج می شود انفجار یک کارخانه بزرگ را،همراه با آتش سوزی عظیم دیدن:خبر از یک واقعه پرمنفعت می دهد ................................................................................................................................. انگورفرنگی(تمشک) انگورفرنگی را بر بوته دیدن:شخص با افراد صدیق و بی ریا سروکار خواهد داشت .................................................................................................................................... انگور شاخه بوته انگور را شکستن:خواب بیننده یک پیمان دوستی صادقانه خواهد بست در برداشت محصول انگور شرکت کردن:به معنی رضایت می باشد خارج از فصل انگور داشتن:به معنی بی وفاییست آب انگور نوشیدن:شخص بدنبال تنوع و سرگرمی می گردد .................................................................................................................................... اهرم اهرم:در خواب نشانگر آن است که خواب بیننده بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦

 

اسب ( ۱ دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام . اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می باشد و به سهولت فرمان می برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می رسد و به سهولت کامروا می گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می برند. در همین زمینه ابن سیرین می گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می کنند. چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ های اسب که می شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد.سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می دهد که از بیماری شفا می یابید. درصورتی که بیمار باشید. نوشته اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می شود . معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می میرد. -------------------------------------------------------------------------------- ابر ( ۲ معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است. اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می شود و یا مالی بدست می آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می شود. از دانیال نبی نقل است که دیدن ابر در خواب به شش گونه امکان پذیر است. ابر سفید، سیاه، زرد، سرخ و ابر بارنده و ابر خشک ، یعنی ابری که باران ندارد. اگر بیننده خواب خود را زیر ابر سفید بارنده ببیند بسیار خوب است و خبردهنده خیر و برکت است یا علم و دانش فرا می گیرد. ابر زرد بیماری است و بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب زنی می گیرد که آن زن به او رنج و بلا می رساند و چنان چه ازدواج کرده باشد از سوی زنی به او زیان می رسد. ابر سرخ مصیبت و بلا است. ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است. ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است. ابر با برق تنها عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد. چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می شود و از جایی سود می برید که انتظارش را ندارید. ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد. -------------------------------------------------------------------------------- آسمان ( ۳ دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این که می گویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت را به مرگ تعبیر کرده اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان می رود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه آن است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو می گردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می افکند. اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خود را باز می یابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است. چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری به شما می رسد که دل خوش کننده است. -------------------------------------------------------------------------------- آستانه ( ۴ اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می شود. اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه اش آب باران فرو می ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می چکد نعمت و رفاه نصیب اومی شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثیف باشد دچار غم می گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است. اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهایی که در کمین او نشسته اند حفظ کند. -------------------------------------------------------------------------------- آتش ( ۵ اگر بیننده خواب ببیند که آتش را برای روشنائی افروخته یا دیگران افروخته اند و یا به سبب افروختن آتشی که افروزنده آن ناشناس می باشد اتاق یا محیط روشن شده نشانه آن است که جستجو و کنجکاوی می کنیم که به سبب این تفحص و پیگیری معنا سود می بریم و بینائی و هشیاری حاصل می کنیم. اگر بیننده خواب ببیند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زیانی به او می رسد و اگر دستش سوخت به یکی از اعضا بدنش آسیب می رسد. اگر در خواب دیده اید که کنار آتش نشسته اید ولی از شدت حرارت آتش چنان گرم شده اید که احتمالا می سوزید و خود را در کنار کشیدید نشان آن است که پشت سر شما بد می گویند و در زبان مردم می افتید و اینجا و آن جا از شما عیب جویی می کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال یتیم است. آتش سوزندگی دارد ولی اگر در خواب ببینیم که آتش برمی داریم و ما را نمی سوزاند توفیقی بزرگ حاصل می کنیم و به اوج موفقیت می رسیم. اگر بیننده خواب ببیند که او را در آتش افکندند و از هول و هراس بیدار شد نشان آن است که از منبع قدرتی به او ستم می شود و اگر آتش او را نسوزاند نشان آن است که با بی رغبتی به سفری می رود که از آن سفر هیچ سودی عاید او نمی شود. --------------------------------------------------------------------------------

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦