چاپخانه

بیتون مى‏گوید: کارکردن در چاپخانه، بیانگر آن است که مورد تهمت قرار مى‏گیرید. اگر در خواب مشاهده کنید که رئیس یک چاپخانه هستید، بیانگر بدشانسى است.

چاپلوسى

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید براى فردى چاپلوسى مى‏کنید، بیانگر آن است که دچار غرور مى‏شوید. اگر در خواب ببینید براى پول و مقام نزد دیگران چاپلوسى مى‏کنید، بیانگر آن است که نسبت به مسائل اطراف خود، دلسرد مى‏شوید.

چادر

محمد بن سیرین گوید: چادر در خواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است، لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسى بیند چادر را بدرید یا بسوخت، دلیل که در آن وقت ستروى دریده شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: چادر در خواب بر سه وجه است. اول: قدر و جاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر. سوم: کدخداى سراى.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب چادر عروس ببینید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود، دیدن چادر مشکى در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است. دیدن چادر پاره در خواب، بیانگر آن است که در کارتان موفق نمى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در چادرى زندگى مى‏کنید، به معناى آن است که تغییراتى در زندگیتان روى مى‏دهد. اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول علم کردن چادر است، دلالت بر آن دارد که شما توطئه‏ى دشمنان را برملا مى‏کنید.

چاقو

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چاقو ببینید، بیانگر جدایى از نزدیکان است. اگر در خواب چاقوى شکسته ببینید، به این معنا است که در انجام یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید. مشاهده‏ى چاقوى تیز در خواب، نشان‏دهنده‏ى توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب، با چاقو به کسى آسیب برسانید، بیانگر آن است که دست به کارهاى ناشایستى مى‏زنید. اگر خواب ببینید که با چاقوى دو سرى مشغول کار هستید، به این معنا است که به اهداف خود مى‏رسید.
برایت مى‏گوید: دیدن چاقوى جیبى در خواب، به معناى بروز حوادث ناگوار است. اگر در خواب با چاقو بدن خود را زخمى کنید، نشانه‏ى غم و اندوه است. اگر خواب ببینید که مشغول تیز کردن چاقو هستید، نشانه‏ى آن است که دچار دردسر و گرفتارى مى‏شوید. دیدن چاقوهاى بزرگ به این معنا است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

چاقو تیز کردن

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چاقو تیز کن، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود باید تلاش زیادى انجام دهید.

چاقى

بیتون مى‏گوید: چاق شدن در خواب، به معناى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب خودتان را بیش از اندازه چاق ببینید، علامت آن است که باید در رفتار خود دقت بیشترى نمایید. دیدن افراد چاق در خواب، نشانه‏ى موفقیت در انجام کارها است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک بچه‏ى چاق ببینید، بیانگر داشتن اوقات لذتبخش است.

چاله

برایت مى‏گوید: دیدن چاله در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: افتادن در چاله نشانه‏ى ضرر مالى است. پریدن از روى چاله، علامت آن است که در زندگى کمتر دچار اشتباه مى‏شوید.

چاه

محمد بن سیرین گوید: چاه در اصل، تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهى چاه مى‏کنند، دلیل که زن خواهد. اگر بیند به کندن چاه کسى او را مدد مى‏کرد، دلیل که میان او و آن زن کسى واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنى وى دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است.
کرمانى گوید: اگر بیند آب چاه خوردن بد طعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند. اگر بیند آب چاه گرم همى خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضى از معبران بیمار شود. اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود، دلیل که از زن خیر و منفعت بیند. اگر بیند آب چاه بسیار بود، دلیل که زن جوانمرد و سخى است. اگر بیند آب چاه اندک است، دلیل که زن سفله و دون است. اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد، دلیل که زن بیمار شود و مال خود در بیمارى بخورد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن چاه در خواب، بر شش وجه باشد. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: عالم. چهارم: توانگرى. پنجم: مکر. ششم: مکر و حیله. و مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب چاهى با آب‏هاى زلال ببینید، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که از چاه آب مى‏کشید و آب چاه زلال است، به این معنا است که شما زندگى خوبى دارید و اگر آب چاه کثیف باشد، یعنى زندگى خوبى ندارید.
بیتون مى‏گوید: دیدن چاه نفت در خواب، بیانگر آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که چاهى خشک شده است، نشان‏دهنده‏ى ضرر مالى است. افتادن در چاه، به این معنا است که موضوعى باعث ناامیدى شما مى‏شود. اگر خواب ببنید که دهانه‏ى چاه را مى‏بندید، یعنى دشمنان به شما صدمه مى‏زنند.

چاى

برایت مى‏گوید: دیدن چاى در خواب، نشانه‏ى آن است که باید صبر کنید تا نتایج خوبى از کارهایتان به دست آورید.
بیتون مى‏گوید: نوشیدن چاى در خواب، به معناى آن است که تغییراتى خوشایند در زندگى شما روى مى‏دهد. درست کردن چاى در خواب، به این معنا است که از اشتباهى که انجام داده‏اید سخت ناراخت هستید. ریختن چاى در خواب، بیانگر اختلافات خانوادگى است. اگر در خواب تفاله‏ى چاى ببینید، به این معنا است که در یکى از کارهایتان دچار شکست مى‏شوید.

چتر

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند بر بالاى سر او چتر مى‏بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود، پادشاهى یابد. اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگى یابد. اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن چتر در خواب بر هفت وجه است. اول: سلطنت. دوم: عزت. سوم: مرتبت. چهارم: ریاست. پنجم: رفعت. ششم: ولایت. هفتم: صحبت با بزرگان.
بیتون مى‏گوید: دیدن چتر در خواب، نشانه‏ى گرفتارى و مشکلات است. اگر در خواب مشاهده کنید که فردى به شما چتر مى‏دهد، بیانگر آن است که شخصى قصد دارد تا شما را به دردسر بیاندازد. اگر در خواب چتر خود را به دیگران بدهید، یعنى با یکى از نزدیکانتان اختلاف پیدا مى‏کنید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با چتر زیر باران هستید، به این معنا است که از فرصت‏هاى به دست آمده خوب استفاده نمى‏کنید. دیدن چتر نجات در خواب، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. استفاده از چتر نجات در خواب، بیانگر آن است که به بزرگترین هدف خود مى‏رسید.

چراغ

کرمانى گوید: چراغ در خواب، خادم خانه است و معبران گویند: کدبانوى خانه است.
اگر در خواب بیند در خانه او چراغ پاکیزه روشن است، دلیل که کدبانوى خانه زنى به صلاح و نیک سیرت است. اگر بیند چراغ با نور کم مى‏سوخت، دلیل است بر رنج کدبانوى خانه یا خادم یا زن، اگر بیند چراغ خاموش مى‏شود، دلیل که کدبانوى خانه بمیرد.
جابر گوید: اگر بند از آتش زنه چراغ برافروخت، دلیل که اگر زن دارد فرزندش آید. اگر غریب است، زن کند یا کنیزک خرد. اگر در سفر غایب دارد به سلامت باز آید. اگر بیند در شهر چراغ بسیار است، دلیل که پادشاه ولایت عادل است و قاضى منصف و مردم شهر را عشرت و نشاط بسیار است.
اسمعیل اشعث گوید: اگر بیند چراغ بسیار در دست داشت، دلیل که او را فرزندى آید که عزت و دولت یابد. اگر بیننده‏ى خواب فاسق است، دلیل که به خداى تعالى باز گردد و توبه کند. اگر مشرک است هدایت یابد. اگر مسلمان است توفیق طاعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن چراغ در خواب بر چهارده وجه است. اول: پادشاه. دوم: قاضى. سوم: فرزند. چهارم: عروسى. پنجم: ولایت. ششم: سراى. هفتم: مهتر. هشتم: شادى. نهم: علم. دهم: توانگرى. یازدهم: عیش خوش. دوازدهم: کنیزک. سیزدهم: منفعت. چهاردهم: آن چه بیند هم چنان است.
برایت مى‏گوید: دیدن چراغ در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که زندگى خوبى دارید. اگر در خواب، نور چراغى را از دور ببینید بیانگر آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که جایى را چراغانى کرده‏اند، یعنى دوستان جدیدى پیدا مى‏کنید. دیدن چراغ قوه در خواب، بیانگر آن است که براى حل مشکلات خود نیاز به کمک یک فرد دانا دارید. دیدن چراغ خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یک چراغ گازى ببینید، بیانگر آن است که در کارتان پیشرفت مى‏کنید. منفجر شدن چراغ گازى در خواب، بیانگر غم و اندوه است. دیدن چراغ نفتى در خواب، بیانگر خوشبختى و سعادت است.

چراغدان

محمد بن سیرین گوید: چراغدان در خواب زن است و معبران گویند: خدمتکار خانه است و فتیله و چراغدان، کارفرما است.
کرمانى گوید: اگر بیند چراغدان آهنین بود، دلیل که اصل آن خدمتکارى گبر بوده باشد. اگر سافلین بیند، اصل آن خدمتکار مسلمان است و دیندار و با امانت. اگر بیند چراغدان از دست او افتاد و شکست، دلیل که زن یا خدمتکار او بمیرد.

چربى

بیتون مى‏گوید: دیدن چربى در خواب، نشان‏دهنده‏ى داشتن روزهاى خوب است. اگر خواب ببینید که چربى در دست دارید، یعنى دچار مشکل مى‏شوید.

چرخ

بیتون مى‏گوید: دیدن چرخ شکسته در خواب، بیانگر جدایى از یکى از نزدیکان است. اگر خواب ببینید که چرخى با سرعت مى‏چرخد، به این معنا است که در کارتان موفق مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: دیدن چرخ ریسندگى در خواب، نشانه‏ى آن است که با تلاش فراوان مشکلاتتان را حل مى‏کنید.

چرخ و فلک

برایت مى‏گوید: دیدن چرخ و فلک در خواب، نشانه‏ى آن است که از موضوعى بسیار خشمگین مى‏شوید.

چرک

محمد بن سیرین گوید: هر که در خواب بیند که جامه چرکین داشت، دلیل که آن مرد فساد کار است. اگر کسى بیند جامه‏اى او به چرک یا چیزى دیگر آلوده بود، دلیل بود بر تباهى دین و دنیاى او. اگر بیند چرک جامه‏ى او به سبب مردگان بود، دلیل بر فساد دین و صلاح دنیا بود.
کرمانى گوید: چرک در خواب دیدن بر سر و تن غم و اندوه است و دیدن چرک بر تن هیچ خیر و منفعت نباشد.

چرم

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چرم در خواب، بیانگر داشتن زندگى خوب است. خرید و فروش چرم در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید که لباسى از چرم پوشیده‏اید، نشانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب چرم بز ببینید، دلالت بر آن دارد که براى انجام کارى نیاز به کمک دارید.

چسب

برایت مى‏گوید: دیدن چسب در خواب، بیانگر آن است که براى موفقیت در انجام کارها باید دقت بیشترى داشته باشید. اگر خواب ببینید که چیزى را مى‏چسبانید، یعنى دچار ضرر مالى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که دستتان چسبى شده است، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

چشم

محمد بن سیرین گوید: چشم به خواب دیدن مرد بینایى است که بدان راه هدى یابد چشم ازرق، بدعت است و چشم شهلا، فرزند است و هر دو چشم دو فرزند است. اگر بیند که نابینا شده، دلیل که از راه هدى گم شده بود یا فرزند وى بمیرد. اگر بیند که یک چشمش کور شد، دلیل که یک نیمه دین او رفته یا گناهى بزرگ کرده باشد به یک دست یا به یک پاى یا به یک اندام دیگر یا مصیبتى به وى رسد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند چشم وى از آهن است، دلیل که پرده او دریده شود اگر بیند هر دو چشم او آماسیده بود چنان که چشم باز نمى‏توانست کرد، دلیل که با مردى مخالف صحبت کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: چشم در خواب، بر هفت وجه است. اول: روشنایى. دوم: دین هدى. سوم: اسلام. چهارم: فرزند. پنجم: مال. ششم: علم. هفتم: زیادتى در دین و مال.
هانس کورت مى‏گوید: مشاهده‏ى چشمان قهوه‏اى در خواب، بیانگر آن است که یکى از اطرافیانتان به شما خیانت مى‏کند. مشاهده‏ى چشمان خاکسترى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که نزد شخصى چاپلوسى مى‏کنید. اگر خواب ببینید که تنها یک چشم دارید به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى چشمان آبى در خواب، بیانگر دلبستگى به جنس مخالف است. مشاهده‏ى چشمان مشکى در خواب، بیانگر آن است که در انجام کارها باید دقت بیشترى داشته باشید. اگر خواب ببینید که چشمان شما چپ شده است، نشانه‏ى آن است که نیاز به کمک مالى دارید. کور شدن چشم در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است.

چشم‏انداز

بیتون مى‏گوید: دیدن مناظر خوب و شادى‏بخش، بیانگر داشتن لحظات خوب است. اگر یک منظره‏ى ناراحت کننده ببینید، یعنى دچار افسردگى مى‏شوید. دیدن مناظر مه‏آلود، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

چشم بستن

برایت مى‏گوید: دیدن چشمانى بسته در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث اضطراب و نگرانى شما مى‏شود.

چشم‏بندى

بیتون مى‏گوید: انجام کارهاى چشم‏بندى، علامت آن است که در موقعیت نامناسبى قرار مى‏گیرد.

چشم‏پزشک

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید نزد چشم‏پزشکى رفته‏اید، بیانگر آن است اگر دقت لازم در انجام کارها را نداشته باشید دچار شکست مى‏شوید.

چشمه

محمد بن سیرین گوید: چشمه در خواب مهترى بود و جوانمردى بخشنده. چون آب خوش‏طعم و خوشبو بود. قوله تعالى: «فیها عین جاریة». (غاشیه، 12) اگر آبش تیره و گنده و ناخوش بود، دلیل که انجام وى غم و بیمارى است. اگر بیند از آن چشمه مسح همى کرد، دلیل که از غم‏ها فرج یابد. اگر بیند آب چشمه زیاد شد، دلیل که جاه و عزت و جوانمردى در آن دیار زیاد شود. اگر بیند آب چشمه نقصان کرد، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند آب چشمه خشک شد، دلیل که مهترى جوانمرد از آن دیار رحلت کند.
کرمانى گوید: اگر بیند در خانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد، دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوت آن چشمه. اگر آب را تیره و ناخوش بیند، غم و اندوه صعب‏تر است. اگر بیند در آن چشمه دست و روى بشست، دلیل که اگر بنده است آزاد شود. اگر غمگین است، از غم فرج یابد. اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دارد، وامش گذارده شود، اگر گناهکار است، توبه کند، اگر حج نکرده باشد، حج کند.
جابر گوید: آب چشمه به خواب، دلیل بر عمر صاحب خواب است، به آن قدر که در چشمه آب بیند، خاصه که دست در آن آب زند و آب ایستاده به تأویلش ضعیف‏تر از آب روان بود و بعضى از معبران گویند: چون آب چشمه ایستاده بود به تأویل، دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود، دلیل بر غم و اندوه است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن آب چشمه در خواب، بر پنج وجه است. اول: مهترى جوانمرد. دوم: غم و اندوه. سوم: مصیبت. چهارم: بیمارى. پنجم: زندگانى یافتن.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چشمه‏اى جوشان در خواب، بیانگر آن است با رفتار بد خود کارى مى‏کنید تا اطرافیان از شما دورى کنند. اگر خواب ببینید که چشمه‏اى خشک شده است، بیانگر آن است که دچار غم و اندوه مى‏شوید. اگر دخترى در خواب چشمه‏اى را زیر نور ماه ببیند، دلالت بر آن دارد که مرتکب اشتباهى مى‏شود.

چغندر

محمد بن سیرین گوید: چغندر در خواب، غم و اندوه است. اگر کسى بیند چغندر همى خورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه خورد. اگر بیند چغندر از خانه بیرون انداخت، دلیل که از غم فرج یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر کشاورزى در خواب چغندرهاى رسیده و بزرگ ببیند، بیانگر آن است که محصول خوبى خواهد داشت. اگر در خواب مشاهده کنید که چغندرهاى پخته را در ظرفى کثیف گذاشته‏اید، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است.

چک

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى چک مهره به وى داد، یا مهره کرده بیافت، دلیل که مال و نعمت یابد. اگر کسى بیند چک یا قباله یا خط مى‏نوشت، دلیل که حجامت کند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند چک مهره کرد، یادداشت و مهر از او برگرفت، دلیل است در مال او نقصان افتد. اگر بیند چک از وى ضایع شد یا بسوخت، دلیل که مال وى ضایع شود.
بیتون مى‏گوید: امضا کردن چک در خواب، نشانه‏ى زیان مالى است. دیدن چک جعلى در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که براى رسیدن به اهداف خود دست به هر کارى مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید چکى به دست شما مى‏رسد، نشانه‏ى آن است که در کارتان موفق مى‏شوید. پیدا کردن چک در خواب، بیانگر به دست آوردن ثروت است. گم کردن چک در خواب، نشان‏دهنده‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است.

چک (سیلى)

اچ میلر مى‏گوید: چک خوردن در خواب، بیانگر دقت در انجام کارهاست. اگر خواب ببینید که به صورت کسى سیلى مى‏زنید، نشانه‏ى انجام کارهاى بیهوده است.

چکاوک

کرمانى گوید: چکاوک در خواب، مردى است شیرین سخن، غریب و کم‏آزار و چرب‏زبان. اگر بیند کسى چکاوکى وى را عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردى او را صحبت افتد.
بیتون مى‏گوید: دیدن چکاوک‏ها در حال پرواز، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش فراوانى مى‏کنید. شنیدن صداى چکاوک در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر خواب ببینید که چکاوکى را کشته‏اید، نشانه‏ى آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که چکاوکى مرده یا زخمى شده، به این معناست که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر خواب ببینید که چکاوک‏ها مشغول دانه برچیدن هستند، نشانه‏ى به دست آوردن ثروت است.

چکش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چکش در خواب، به این معناست که براى رسیدن به اهداف خود باید تلاش زیادى انجام دهید.
برایت مى‏گوید: استفاده کردن از چکش، نشانه‏ى آن است که در کارتان موفق مى‏شوید.

چکمه

بیتون مى‏گوید: دیدن چکمه در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. اگر در خواب چکمه‏ى کهنه و پاره‏اى دیدید، به این معناست که دشمنان نقشه‏هایى براى شما کشیده‏اند. اگر در خواب فردى را ببینید که چکمه‏هاى شما را پوشیده است، به این معناست که شخصى قصد دارد به شما آسیب برساند.
برایت مى‏گوید: دیدن چکمه‏هاى ساقدار در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود باید از موانع زیادى بگذارید. اگر خواب ببینید که چکمه پاى شما را زخم کرده است، به این معناست که از نزدیکانتان جدا مى‏شوید.

چماق

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که چماقى در دست دارید، بیانگر آن است که سختى‏ها را پشت سر گذاشته و به سعادت مى‏رسید. اگر با چماق کسى را کتک بزنید، بیانگر انجام کارهاى دشوار است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید کسى با چماق شما را کتک مى‏زند، نشانه‏ى آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

چمدان

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چمدانى ببینید، یعنى به سفر مى‏روید. مشاهده‏ى چمدان خالى در خواب، نشان‏دهنده‏ى ناامیدى است. اگر در خواب مشاهده کنید که براى مسافرت، چمدان کوچکى را انتخاب کرده‏اید، به این معناست که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى‏یابید. اگر خواب ببینید که نمى‏توانید در چمدان را ببندید، به معناست که به سفر نمى‏روید.
برایت مى‏گوید: خریدن چمدان در خواب، به معناى شنیدن اخبار مهم است. اگر خواب ببینید که در چمدانى باز است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب اطرافتان باشید.

چمنزار

بیتون مى‏گوید: دیدن چمنزار در خواب، نشان‏دهنده‏ى داشتن لحظات لذت‏بخش است. اگر در خواب زمین چمن مسابقات اسب دوانى را ببینید، بیانگر داشتن زندگى آرام و به دست آوردن ثروت است. اگر خواب ببینید که براى تفریح به چمنزارى رفته‏اید، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. دیدن مار بر روى چمنزار، نشان‏دهنده‏ى آن است که اطرافیان رفتار بدى با شما دارند.

چنگال

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى خود را چون مرغان چنگال‏دار بیند، دلیل که او را قوت است در کسب معیشت و دشمنان را شکست دهد. اگر بیند چنگال مرغان در دست داشت، دلیل که به قدر و قیمت آن مرغ خیر و منفعت بدو رسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: چنگال در خواب بر سه وجه است. اول: قوت و توانایى در کارها. دوم: معیشت. سوم: کسب کردن.
بیتون مى‏گوید: دیدن چنگال در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان و جدایى از دوستان است.

چنگ زدن

محمد بن سیرین گوید: چنگ زدن در خواب سخن دروغ است. اگر بیند چنگ مى‏زد، دلیل سخن باطل و دروغ گوید و او را از غم و اندوه زیان رسد. اگر دید پادشاه او را چنگ داد، دلیل که او را از پادشاه عطا و بزرگى رسد. اگر از اهل آن بود از غم و اندوه فرج یابد. اگر بیند چنگ را بشکست یا بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند. اگر بیند کسى چنگ مى‏زد و او گوش مى‏کرد، دلیل که شنونده‏ى دروغ و باطل است. بعضى از معبران گویند: چنگ زدن در خواب، دلیل بر عمر دراز بود.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند که چنگ مى‏زد، دلیل که به زنى بزرگ از مهتران پیوسته شود و از او عز و جاه یابد هم به مال و هم به سخن روایى و آخر کار آن زن را به نکاح بخواهد. اگر بیند با چنگ، چغانه و ناى و رقص بود این جمله، دلیل بر غم و مصیبت بود.
جابر مغربى گوید: اگر کسى در بیمارى بیند که چنگ مى‏زد، دلیل بر وفات اوست.
بیتون مى‏گوید: شنیدن نواى چنگ در خواب، بیانگر آن است که در یکى از کارهایتان شکست مى‏خورید. اگر در خواب شکسته‏اى ببینید، نشانه‏ى غم و اندوه است.
برایت مى‏گوید: نواختن چنگ در خواب، علامت آن است که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏گردد. اگر در خواب کسى را در حال نواختن چنگ ببینید، نشانه‏ى آن است که دلبسته‏ى فردى مى‏شوید.
بیتون مى‏گوید: دیدن چنگ یهودیان در خواب، بیانگر آن است که در کارها پیشرفت اندکى مى‏کنید.

چوب

محمد بن سیرین گوید: چوب در خواب دیدن، نفاق است و بعضى از معبران گویند: چوب در خواب مردى است که در نفاق است. اگر بیگانه به وى دهد آن کس با وى نفاق کند و چوب کج در خواب دیدن، تأویل آن در خواب، چون تأویل چوب راست است. اگر چوب کج بود، که سوختن را شاید، مرد منافق است و دروغگو.
برایت مى‏گوید: خریدن چوب در خواب، به معناى ضرر مالى است. فروختن چوب در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در امور کارى است. اگر خواب ببینید که چوب‏ها را مى‏سوزانید، نشانه‏ى آن است که باید در انجام کارها دقت بیشترى انجام دهید. اره کردن چوب در خواب، نشانه‏ى آن است که به دردسر مى‏افتید. شکستن چوب در خواب نشانه‏ى ضرر مالى است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شما را به تیرکى چوبى بسته‏اند، دلالت بر غم و اندوه دارد. مشاهده‏ى چوب نیم‏سوز در خواب، نشان‏دهنده‏ى داشتن روزهاى خوب است. مشاهده‏ى چوب جنگلى در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است.

چوب پنبه

بیتون مى‏گوید: دیدن پنبه بر سر بطرى، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست. مشاهده چوب پنبه ماهیگیرى در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. مشاهده‏ى چوب پنبه طبى در خواب، بیانگر آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.

چوبدستى

هانس کورت مى‏گوید: دیدن چوبدستى در خواب، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

چوب زیر بغل

بیتون مى‏گوید: راه رفتن با چوب زیر بغل، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر خواب ببینید که چوب زیر بغل شکسته است، به این معناست که باید در انجام کارها دقت بیشترى داشته باشید.

چوبه‏ى دار

برایت مى‏گوید: دیدن چوبه‏ى دار در خواب، بیانگر همنشینى با افراد ناباب است. اگر خواب ببینید که خودتان را به چوبه‏ى دار مى‏آویزند، یعنى باید بیشتر مراقب خود باشید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که دوستتان را اعدام مى‏کنند، بیانگر آن است که دچار گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب دشمن خود را پاى چوبه‏ى دار ببینید، به این معناست که در انجام کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب کسى را از پاى چوبه‏ى دار نجات دهید، بیانگر آن است که در کارهایتان سود فراوانى مى‏برید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که نامزدش را دار مى‏زنند، نشانه‏ى آن است که ازدواج موفقى نخواهد داشت.

چوپان

بیتون مى‏گوید: دیدن چوپان در خواب، به معناى سود مالى است. اگر در خواب چوپان بى‏گله‏اى دیدید، به این معناست که بیمارى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: صحبت کردن با چوپان، نشانه‏ى شنیدن اخبار مهم است.

چوگان زدن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند چوگان در دست داشت و گوى مى‏زد، دلیل که آن چه مى‏جوید یابد و قدر و منزلت بیابد، اما در دین و طاعت سست است.
کرمانى گوید: اگر چوگان را در خواب به دست پادشاهى دید، دلیل که بر دشمنان ظفز یابد و چوگان چون در دست مردم عامه بیند، دلیل که با مردم جنگ و خصومت کند و سخن زشت شنود از قبل زنان و معبران تشبیه کرده‏اند چوگان را به زنان.

چهارپاى

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند چهارپایى را فراگرفت و آن چهارپاى مطیع و فرمانبردار است، دلیل که به قدر و قیمت آن چهارپاى از مردى بیابانى او را منفعت رسد. اگر بیند رمه چهارپایان دشتى پیش او حاضر بودند و مطیع او شدند، دلیل که گروهى مسکن ایشان در بیابان است مطیع او شوند.
کرمانى گوید: اگر بیند چهارپایان دشتى را مى‏پرستیدند، دلیل که مردمان دانا را خدمت کند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که چهارپایى شده است، دلیل که عقل از او زایل شود. اگر بیند چهارپایى با او سخن گفت، دلیل که بزرگى یابد. اگر بیند از چهارپایى گوشت مى‏خورد، دلیل که به قدر آن مال یابد.
برایت مى‏گوید: دیدن چهارپاى نر در خواب، به معناى آن است که به اهدافتان مى‏رسید.

چهارراه

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى چهارراه در خواب، بیانگر آن است که از فرصت‏هاى به دست آمده درست استفاده نمى‏کنید. اگر در خواب مشاهده کنید که در چهارراهى سرگردان هستید، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود و اگر بتوانید راه خود را انتخاب کنید، نشان‏دهنده‏ى روزهاى خوب است.

چهچهه زدن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خوشحالید و چهچهه مى‏زنید، به این معناست که روزهاى خوبى در انتظار شما است.

چهره

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چهره‏ى خود را ببینید، به این معناست که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏شود. مشاهده‏ى چهره‏هاى زیبا در خواب، نشان‏دهنده‏ى سعادت و خوشبختى است. مشاهده‏ى چهره‏هاى زشت، به این معناست که دچار بدشانسى مى‏شوید. مشاهده‏ى چهره‏هاى غمگین در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که براى مدتى دچار مشکلات و گرفتارى مى‏شوید. اگر در خواب چهره‏ى فرد ناشناسى را ببینید، یعنى دچار غم و اندوه مى‏شوید. اگر در خواب چهره‏ى خود را در آیینه ببینید، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود باید تلاش بیشترى انجام دهید. اگر در خواب چهره‏ى خود را زرد ببینید، یعنى بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر زخمى روى چهره‏ى خود ببینید، نشانه‏ى ضرر مالى است.

چیدن علف هرز

برایت مى‏گوید: چیدن علف هرز در خواب، بیانگر بروز مشکلات و توطئه‏ى دشمنان است.

چین

اچ میلر مى‏گوید: دیدن کشور چین در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار مهم است. اگر خواب ببینید که به چین مسافرت مى‏کنید، یعنى مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

چین و چروک روى پوست

برایت مى‏گوید: دیدن چین و چروک روى صورت، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر در سایر نقاط بدن خود چین و چروک ببینید، به این معناست که براى پیش‏برد اهدافتان باید تلاش کنید

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

اگر در خواب چاپ خانه ای بزرگ مشاهده کردید در جریان حادثه ای مهم قرار می گیرید که بسیاری مردم دیگر در آن شریک هستند. چنانچه در خواب دیدید که …. خودتان شخصا چیزی چاپ می کنید عمل شما چنان است که در بیداری بر آشنائی با شخصیتی مهم اقدام می کنید و پیش قدم می شوید. و او کسی است که می تواند مسیر زندگی شما را تغییر دهد. حال اگر دیدید در یک چاپ خانه هستید و کسی دیگر پشت ماشین قرار دارد و چیزی چاپ می کندخبری مهم به گوش شما می رسد یا شاهد واقعه ای مهم قرار می گیرید. اگر کسی یک بسته کاغذ چاپ شده به دست شما سپرد ـ مثل کارت ویزیت، فاکتور و یادداشت ـ در بیداری پولی به شما می رسد. چنان چه در خواب ببینید چیزهای منکر چاپ می کنید ـ در خواب پول نیز از منکرات و مکروهات است ـ مثل اسکناس، ورق بازی و عکس های زشت و صور قبیحه خواب شما می گوید میل به انجام گناه در شما زیاد است و باعث انتشار یک فکر غلط یا شیوع یک گناه بزرگ می شوید. حال اگر ببینید کتب خوب مثل قران،نهج البلاغه یا عکس انبیا و مقدسان را چاپ می کنیدخواب شما می گوید میل به تزکیه و تبری در شما زیاد است. اگر دیدید عکسی را چاپ می کنید، چنان چه عکسی که چاپ می کنید چهره آشناباشد با دوستی که مدتها است او را ندیده اید ملاقات خواهید داشت.اگر سفر کرده ای دارید او از سفر باز می گردد و چنان چه قیافه ای نا آشنا داشته باشد از جانب شخصی بزرگ احضار می شوید یا کاری به شما محول می گردد. .........................................................................................................................................................................چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به … دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد. اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود. اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.....................................................................................................................................چار قد معرف شرم و حیا و استکناف و خویشتن داری بیننده خواب است. این خواب را معمولا زنان می بینند و مردان به ندرت اتفاق می افتد که در خواب چارقد مشاهده کنند مگر این که … در ارتباط با یک زن باشد یا در نتیجه جائی از خواب چارقد به یک زن برسد. مشاهده چار قد در خواب برای مردان تخفیف شان است و سبکی و بی مقداری نزد مردم است و چنان چه مردی در خواب ببیند که چار قد خریده موردی پیش می آید که سبک می شود و به شخصیت او اهانت می شود و از این بدتر وقتی است که بیننده خواب ببیند چار قد به سر کرده است. چنان چه خانم بیننده خواب ببیند چار قد کثیف و پاره ای دارد در محیط خانواده غمین و افسرده می شود و اندوهی برای او می رسد. چار قد بیننده خواب اگر بزرگ و بی قواره باشد در محیط خانواده گرفتار نابسامانی و پریشانی می شود و بین زن و شوهر اختلاف پدید می آید که به اختلاف سلیقه منوط است. اگر کسی چار قد شما را گرفت مورد اهانت قرار می گیرید بخصوص اگر چار قد شما را بکشد و به زور بگیرد. چنان چه کسی چار قد شما را پاره کرد برای شما آبرو ریزی به وجود می آورد و لطمه شدید می زند..............................................................................................................................................چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و … غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست. اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست. چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد. ..................................................................................................................................چاقچور نیز از انواع پوشاک زنانه است که پوشیدنش این روزها مرسوم نیست. چاقچور مانند سایر البسه زنانه چیزی نیست که مردان به خواب ببینند مگر این که مربوط به زن باشد و … به زن برسد. اگر مردی ببیند که برای همسرش چاقچور خریده خواب او می گوید که از بابت وفاداری همسرش نگران است. اگر ببیند که چاقچور همسرش را پاره کرده یا مخفی نموده بین زن و شوهر اختلافی شدید پدید می آید زیرا این خواب زمینه نامساعد مرد را نسبت به همسرش نشان می دهد و طبعا مردی که به این مرحله از تشویش برسد نمی تواند با همسرش سازگار باشد. اگر زنی ببیند که چاقچور خریده یا کسی به او داده نشان آن است که نسبت به حسن ظن اطرافیان خویش درباره خودش تردید دارد و اگر ببیند که چاقچور پوشیده در خانه و خانواده محترم و عزیز می شود. چاقچور را از پارچه سفید تهیه می کنند و چنانچه کسی ببیند در خواب چاقچور سرخ رنگ و رنگ نامساعد دیگری پوشیده غمین می شود و این غم ناشی از اتهامی است که به او وارد می آید. سوراخ یا پاره بودن چاقچور نیز همین معنی را دارد. .................................................................................................................................................چاقو زبان بدگویان است و چنانچه تیز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگویان در مورد شما تیز خواهد بود و چنانچه خودتان داشته باشید احساس عدم امنیت شما را نشان می دهد و … می گوید که از آینده و سعایت و بدخواهی کسانی که بیشتر حرف می زنند تا عمل می کنند بیمناک هستید. اگر در خواب ببینید که چاقوئی از دیگری می گیرید یا کسی به شما چاقو هدیه می کند گویای این است که کسی به شما کمک می کند یا خودتان از دیگری کمک می گیرید. چنانچه چاقوئی در جیب یا کشوی میز خود داشتید که بوسیله آن خواستید از خود دفاع کنید کسی هست که به شما نزدیک است و از شما بد می گوید و بد شما را می خواهد و اگر دیگری برای شما چاقو کشید امنیت می یابید. چون این نوع تهدیدها در خواب امنیت است و ناشی از بیمی است که در بیداری داریم. چاقو بسته و بی خطر نعمت است و چاقوی کوچک نعمت مختصری است که به شما می رسد. چاقوی آشپزخانه خدمتکار و کدبانوی خانه است و چنانچه ببینید چاقوئی نو در آشپزخانه دارید زنی خانه دار نصیب شما می شود................................................................................................................................................چنان چه در آستانه در خانه یا در درون خانه شما چاله ای پدید آمده باشد نشان آن است که مشکلاتی برای شما پدید می آید و این مشکلات بیشتر خانوادگی است تا … اجتماعی و یا کسبی و شغلی. اگر چاله در اتاق یا در آشپزخانه بود به همسرتان مربوط می شود اگر چاله در راه بود گرفتاری و مشکلی است مربوط به فعالیت ها و مشغله عمومی بیننده خواب . اگر در محل کار بود مثل دکان، اداره یا کارخانه مشکلی است حرفه ای و شغلی. چنان چه ببینید تعداد زیادی چاله پدید آمده با توجه به آن چه گفته شد نشان دهنده بیم و هراسی است که بیننده خواب نسبت به آینده دارد. چنان چه خود را درون چاله مشاهده کنید به شدت درگیر گرفتاری خواهید شد و اگر بیرون از آن باشید در آستانه گرفتاری قرار خواهید گرفت. همان طور که در این کتاب بارها گفته شده بیم ها و امید های ما به صورت سمبل هائی که می شناسیم و یا خود معین کرده ایم ظاهر می شوند. پس اگر در عالم خواب چاله هائی پیش پای خود مشاهده کنید که از آن به آسانی بجهید و بگذرید خواب شما می گوید که مشکلات و سختی ها را پشت سر می نهید و به سلامت از آن ها می گذرید. عبور از روی چاله و بیرون آمدن از آن خرج است و بسیار نیکو است. پر کردن چاله نیز رفع و دفع مشکلات است که خیر آن هم به خودتان بر می گردد و هم به دیگران می رسد.........................................................................................................................................چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی ندارد از این بابت و در همین زمینه لطماتی به … شما وارد می آید. چنان چه در خواب ببینید که روی چانه شما ریش روئیده و در بیداری ریش نداشته باشید بر عزت و حرمت شما افزوده می شود. اگر در خواب ببینید که چانه شما بزرگ شده نزد دوستان و خانواده بی حرمت و فاقد اعتبار خواهید شد و اگر زیاد کوچک و حقیر باشد همین تعبیر را دارد و زیان مالی می بینید. اگر در خواب ببینید که چانه ای متناسب دارید که خودتان از آن خوشتان بیاید بسیار خوب است. اگر چانه شما کج باشد مورد سررزنش قرار می گیرید و سر زبان ها می افتید و پشت سرتان حرف می زنند. اگر در خواب دیدید که اصلا چانه ندارید و زیر لب پائین شما بدون برجستگی است در این صورت بیکار و بی عزت می شوید.........................................................................................................................................چای خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب می بینیم اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده ایم غم و … غصه ایی برای ما پیش می آید ولی اگر مانند چای فروشی های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد. همین طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او می شویم. اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز در ناراحتی های خود شریک می کنیم اما بر عکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم اندوه را از دل ایشان بر می داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه می شویم. اما چای دم کرده محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده می کنیم و در عالم خواب می بینیم. اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم. اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می گیریم و چنانچه ما به کسی چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می بیند. اگر استکان چای از دستمان بیافتد و چای بریزد او ناسپاسی می کند ولی بستگی دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد. اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می یابیم ولی اگر چای بریزد و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می آید که به قدر همان سوختگی که باید باشد ناراحت می شویم و رنج و غصه می خوریم. اگر چایی که می نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است و چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می کنیم. همین طور است اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهیم. اگر چای زیاد پر رنگ باشد مبالغه است و زیاده روی در ابرازمحبت که خود رنج دهنده است. اگر چای تلخ باشد محبت نا بجاست.......................................................................................................................................

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٢:۱٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦