یادداشت‏

بیتون مى‏گوید: یادداشت کردن چیزها در خواب، بیانگر ناراحتى و پریشانى است. اگر در خواب یادداشتى را پیدا کنید، به این معنا است که در انجام کارى موفق خواهید بود. گم کردن یادداشت خود در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

یادگارى‏

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را یادگارى گرفته‏اید، به این معنا است که به هدف خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که به شخصى یادگار مى‏دهید، به این معنا است که در انجام کارى موفق و پیروز خواهید بود.

یاسمن‏

محمد بن سیرین گوید: یاسمن در خواب، اگر به وقت دید فرزند بود مقبل و بریدن آن غم است. اگر بیند کسى بدو داد، میان ایشان جدایى افتد و درخت یاسمن، زنى بود توانگر و بدخو. اگر بیند که یاسمن سفید بود زنى بود خوب فرجام.

یافتن‏

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که دو چیزى یافت از یک جنس حج و عمره بود. اگر ده چیز یافت مال است. اگر به عدد سى بیند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بیشتر بیند نیکوتر بود. اگر دید که در کوه کان زر یافت ولایت یابد. اگر دید که کان نقره یافت زنى با جمال خواهد.

یاقوت‏

محمد بن سیرین گوید: یاقوت در خواب زن بود یا کنیزک. اگر یاقوت سرخ بیند یا سبز زنى بود خوب منظر. اگر زنش حامله بود دختر زاید با جمال. اگر یاقوت یافت جاجتش روا شود. اگر بیند یاقوت بى‏حد داشت مال بسیار یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یاقوتى ببینید، نشانه‏ى آن است که بخت و اقبال به شما روى خواهد کرد. اگر در خواب یاقوت ارغوانى ببینید، علامت آن است که به هدف خود مى‏رسید. مشاهده‏ى یاقوت زرد در خواب، علامت اوقات لذتبخش است. اگر در خواب یاقوت زردى هدیه بگیرید، به این معنا است که دل بسته‏ى جنس مخالف خواهید شد. مشاهده‏ى یاقوت کبود در خواب، به معناى کسب ثروت است. اگر در خواب یاقوتى را گم کنید، به این معنا است که در انجام کارى دچار مشکل مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: پیداکردن یاقوت کبود در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب خود باشید.

یتیم‏

بیتون مى‏گوید: دیدن یک یتیم در خواب، بیانگر جدایى از دوستان است.

یتیم خانه‏

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى یتیم خانه در خواب، نشانه‏ى آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

یخ‏

محمد بن سیرین گوید: یخ در خواب غم و غصه بود، خاصه در سرما.
جابر گوید: یخ فراخى است. اگر در تابستان یخ را جمع کند.
ابراهیم گوید: اگر در زمستان بیند عیش خوش بود.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب یخ ببینید، بیانگر آن است که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب وارد کنند. راه رفتن بر روى یخ در خواب، بیانگر دردسر و گرفتارى است.دیدن قندیل‏هاى یخ در خواب، بیانگر بیمارى است.
برایت مى‏گوید: خوردن یخ در خواب، علامت آن است که سلامتى شما در خطر است. اگر شخصى را در خواب ببینید که یخ بسته است، نشانه‏ى آن است که باید مراقب خود باشید.

یخچال‏

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را در یخچال مى‏گذارید، به این معنا است که براى موفقیت تلاش مى‏کنید.
برایت مى‏گوید: دیدن یخچال در خواب، نشانه‏ى آگاهى از مسائل مهم است.

یراق

برایت مى‏گوید: دیدن یراق اسب در خواب، بیانگر تغییر و تحولات خوشایند است. اگر در خواب مشاهده کنید که لباس یراق دوزى را مى‏پوشید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى خواهید شد.

یرقان‏

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى یرقان در خواب، علامت آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

یشم‏

اصفهانى گوید: اگر در خواب بیند انگشترى از یشم داشت، دلیل که زن خواهد. اگر دید که یشم بسیار داشت از زنان مال حاصل کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب یشم ببینید، بیانگر آن است که به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.

یقه‏

بیتون مى‏گوید: دیدن یقه‏ى پیراهن در خواب، علامت موفقیت و پیروزى در انجام کارها مى‏باشد.

یک چشم‏

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب موجودات یک چشمى ببینید، بیانگر آن است که نقشه‏هایى بر علیه شما کشیده شده است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که یک چشم دارید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانى خواهید شد.

یوز (یوزپلنگ)

محمد بن سیرین گوید: یوز در خواب دشمنى بود فرومایه. اگر بیند که با یوز طعام مى‏خورد، از شر دشمن ایمن شود. اگر بیند که یوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بیند که با یوز جنگ نمود و غالب شد بر دشمن ظفر یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى یوزپلنگى را بشنوید، به این معنا است که خبرهاى بدى به گوشتان مى‏رسد. کشتن یوزپلنگ در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزى است.
برایت مى‏گوید: دیدن یوزپلنگ در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧

 

تعبیر یوزپلنگ ..................................... یوزپلنگ یوزپلنگ، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست. این حیوان در خواب به دشن تعبیر می شود و دشمنی است فرومایه که انسان را غافلگیر می کند و آسیب وارد می آورد. اگر در خواب ببینید یوزپلنگی رام شما شده یا از ظرفی که غذا می خورید آن حیوان نیز می خورد بر دشمن غلبه یافته و ایمن می شوید. اگر ببینید یوزپلنگ در خواب به شما حمله کرد از جانب دشمن آسیب می بینید و اگر شما یوزپلنگ راندید، دشمن را از خود می رانید. نگاه کردن در چشم یوزپلنگ خوب نیست. ...........................................................................................................................................................تعبیر یخ , یخ در خواب تعبیر یخ ........................................... یخ یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در زمستان دیدن یخ خوب نیست اما از جابر مراکشی نقل است که یخ در خواب گشادگی کارهاست. اگر در تابستان یخ فراوان ببینید که جمع می کنید ، از غم و رنج رهایی خواهید یافت. ممکن است فصلی که در خواب می بینید زمستان باشد اما در خواب احساس گرما داشته باشید. احساسی که در خواب دارید ملاک تعبیر قرار می گیرد نه فصلی که خواب دیده اید. آب شدن یخ به معنی حل شدن مشکلات هم می تواند باشد .......................................................................................................................................تعبیر یخچال , دیدن یخچال در خواب تعبیر یخچال یخچال دیدن یخچال در خواب ، نشانة آن است که فردی را آزار خواهید داد که می کوشد از راه درست امرار معاش کند . اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ، نشانة آن است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد . ................................................................................................................................................................................تعبیر یاس یاس ابن سیرین معتقد است که درخت یاس زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو که خوی بدش را به دیدن روی زیبایش تحمل می کنیم. اگریاس مفید باشد، همان زن توانگر است ولی نیکو فرجام و خوش عاقبت.یاس چون گل های درختی است با ریشه عمیق و عمر زیاد. لذا دیدنش در خواب نیکو است. درخت یاس خوب است اما اگر کسی گل یاس از درخت بچیند و به شما بدهد خوب نیست زیرا بین شما و آن کس هر کس هست جدایی می افتد. شاید دهنده گل همان نباشد اما گرفتن گل تنهای یاس نشان جدایی است بین گیرنده و شخصی که مورد توجه اوست. اگر دهنده گل ناشناس باشد غمی است زودگذر و نه چندان دیرپا. چیدن یاس از درخت را نیز خوب ننوشته اند و غم و رنج و دوری و جدایی و فراق تعبیر دارد زیرا یاس چون از شاخه جدا شود زرد و پرپر می شود و از بین می رود. برخلاف آن که اگر ساقه اش در آب باشد مدتی می ماند. مجلسی رحمه الله علیه در مورد غرس و نشان درختن گل اعم از یاس و غیره معتقد است که غرس درخت خوب است و نشانه فرزند و ازدیاد مال و منال است، و شادی و اگر درخت یاس باشد دولتی است که از جانب زنی مالدار نصیب بیننده خواب می شود. ......................................................................................................................................................................عبیر یاقوت , دیدن یاقوت در خواب تعبیر یاقوت یاقوت دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی زنی است که سر راه شما قرار می گیرد. چنانچه بیننده خواب ازدواج نکرده باشد و در خواب ببیند یاقوت دارد با زنی صاحب جمال ازدواج می کند و اگر مردی که ازدواج کرده ببیند، همسرش باردار می شود و اگر همسرش باردار باشد، آن زن دختری صاحب جمال به دنیا می آورد. اصولا دیدن یاقوت در خواب به عقیده معبران نیک است و چنانچه یاقوت با رنگ نامشخص باشد مال و دارایی است و چنانچه یاقوت زیاد یا بزرگ ببیند، کام بیننده خواب روا می شود و مال بسیار حاصل می کند.................................................................................................................................................................................تعبیر یشم یشم یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، عقیق و حکم آن همان تعبیر جواهرات است. اگر زنی به شما انگشتری از یشم بدهد از جانب او سکون و آرامش خواهید یافت و اگر خودتان جنسی از یشم داشته باشید، فراغت خاطر در شما پدید می آید. اگر انگشتری که از یشم دارید تنگ باشد از جانب زن یا همسرتان تحت فشار قرار خواهید گرفت. زنی که به شما خیلی نزدیک است شما را تحت فشار قرار می دهد. اگر مقدار زیادی سنگ یشم در خواب دیدید، از جانب زنی سود می برید که آن سود بسیار است و اندک نیست. ..........................................

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦