خاک 1ـ اگر خواب ببینید خاک اطراف گلها و گیاهان زیرو رو شده است ، دلالت بر آن دارد که موقعیتهای مطلوب قسمت شما خواهد شد .
2ـ اگر خواب ببینید لباس شما خاکی است ، نشانة آن است که تسلیم قانون می شوید ، یا ناچار خواهید شد ، خانة خود را ترک کنید .
3ـ اگر خواب ببینید کسی روی شما خاک می پاشد ، علامت آن است که دشمنان می کوشند به اعتبار و شهرت شما لطمه بزنند .

خاک اره
دیدن خاک اره در خواب ، علامت آن است که اشتباهات اندوهبار باعث پریشانی شما خواهد شد .

خاک انداز 1ـ دیدن خاک انداز در خواب ، نشانة آن است که وظیفه ای دشوار اما دلپذیر را به عهده خواهید گرفت .
2ـ دیدن خاک انداز شکسته در خواب ، نشانة آن است که آرزوها و خواسته هایتان بی پاسخ خواهد ماند .

خاکسپاری 1ـ دیدن مراسم خاکسپاری در خواب ، علامت ازدواجی نامبارک و داشتن فرزندی بیمار است .
2ـ دیدن مراسم خاکسپاری فردی بیگانه در خواب ، دلالت بر نگرانیهای ناگهانی دارد .
3ـ دیدن مراسم خاکسپاری فرزند خود در خواب ، نشانة سلامت اعضای خانواده است . اما یکی از دوستان دچار نومیدی بزرگی خواهد شد .
4ـ اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم خاکسپاری کسی شرکت کرده است ، نشانة آن است که بزودی بیوه خواهد شد .
5ـ دیدن مراسم خاکسپاری یکی از نزدیکان در خواب ، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است .

خاکستر 1ـ دیدن خاکستر در خواب ، نشانة نومید شدن است و روبرو شدن با حوادثی تلخ و غم انگیز است . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که محصولاتی آفت زده حاصل دست رنج او خواهد بود . اگر تاجری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که در معاملات و امور تجاری شکست خواهد خورد . اگر پدر یا مادری در خواب خاکستر ببیند ، علامت آن است که از دست فرزندان خود رنج بسیاری خواهند کشید .

خاک کوزه گری
دیدن خاک کوزه گری در خواب ، نشانة آن است کهگ فقر و بدبختی شما را مشوش و پریشان خواهد ساخت . اگر دختری خواب ببیند با نامزدش روی خاک کوزه گری راه می رود ، علامت آن است که برای به دست آوردن منفعت و پول بیشتر دوست خود را ترک می گوید .

خال سیاه
دیدن خالهای سیاه بر تن کسی در خواب ، علامت بیمار شدن و اختلافات خانوادگی است .

خال کوبی 1ـ اگر خواب ببینید بر تن شما خال کوبی شده است ، نشانة آن است که امری موجب می گردد خانة خود را برای مدتی طولانی ترک کنید .
2ـ دیدن خال کوبی روی بدن دیگران در خواب ، نشانة آن است که به رابطة عاشقانه دیگران حسادت می کنید.
3ـ اگر خواب ببینید بر بدن دیگران خال کوبی می کنید ، نشانة آن است که برای کسب تجربه ای ممتاز از جمع دوستان خارج می شوید .

خاله 1ـ اگر دختری در خواب خالة خود را ببیند ، دلالت بر آن دارد که برای انجام عملی مورد سرزنش قرار می گیرد و این امر موجب پریشانی او می شود .
2ـ اگر در خواب ببینید خالة شما شادمان است ، نشانة آن است که اختلافات جزئی حل خواهد شد .

خامه
اگر خواب ببینید به میهمانان خود خامه تعارف می کنید ، نشانة آن است که باید به جای کشاورزی به تجارت در بازار بپردازید تا بتوانید ثروتی گرد بیاورید .

خانه 1ـ دیدن خانة قدیمی خود در خواب ، نشانة آن است که اخباری به دستتان می رسد که موجب شور و نشاط شما می گردد .
2ـ اگر خواب ببینید خانة قدیمی شما ویران و مخروبه است ، نشانة آن است که خبر بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان را خواهید شنید . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که دوست عزیزی را از دست خواهد داد .
3ـ اگر خواب ببینید وارد خانة خود می شوید و همه چیز مرتب و دلخواه است ، علامت آن است که اعضای خانواده به شما علاقمندند و امور کاری نیز رضایت بخش خواهد بود .

خبر 1ـ شنیدن خبرهای خوب در خواب ، علامت داشتن دوستانی صمیمی با علایق مشترک است و همچنین نشانة توفیق در زندگی است .
2ـ شنیدن خبرهای بد در خواب علامت داشتن دوستانی ناسازگار و روبرو شدن با موقعیتهای نامطلوب در زندگی است .

خبرچین 1ـ دیدن فردی خبرچین در خواب ، نشانة آن است که دشمنانی خواهید داشت که می کوشند به زندگی شما آسیب وارد آورند .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران شما را فردی خبرچین قلمداد می کنند ،علامت آن است که زندگی آیندة شما پر از فراز و نشیب خواهد بود .

خدمتکار 1ـ دیدن خدمتکار در خواب ، نشانة تغییرات یقینی و بدبختی است .
2ـ اگر مردی خواب ببیند عاشق خدمتکاری شده است ، نشانة آن است که احتمال دارد به رفتار زننده و نادرست خود ، مورد ریشخند دیگران واقع شود .

خر 1ـ اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می کند ، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند .
2ـ اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید ، نشانة آن است که ثروتی به شما می رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می پیوندد .
3ـ اگر خواب ببینید سوار بر خر شده اید ، علامت آن است که از سرزمینهای بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت .
4ـ اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید ، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید .
5ـ اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می کنند ، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می دارند و موجب می شوند که نسبت به حقوق انسانها عادلانه فکر کنید .
6ـ خر سواری در خواب ، نشانة بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است . و اینکه زنان شرور موجب دردسر می شوند .
7ـ اگر در خواب خری به شما لگد بزند ، نشانة آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
8ـ اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته اید ، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می برند به راه درستی هدایت می کنید .
9ـ اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می کنند ، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است .
10ـ اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید ، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می شوید ، اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، نشانة اختلافات و جدایی است .
11ـ دیدن خر مرده در خواب ، نشانة آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی ، از چنین هوسهایی اشباع خواهید شد .
12ـ اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید ، نشانة آن است که ارث کلانی به شما می رسد .
13ـ اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می دهند یا خری می خرید ، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می یابید ، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد .
14ـ دیدن خر سفید در خواب نشانة ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می توانید به تحقیقات مورد علاقة خود بپردازند . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که به جمعی وارد می شود که سالها آرزوی آشنایی با آنها را داشت .

خرابه 1ـ دیدن خوابه در خواب ، علامت آن است که میان عشاق پیمانها شکسته خواهد شد ، محصولات زراعی خراب و نابود خواهد شد ، و اوضاع و احوالی آشفته در همه امور رخنه خواهد کرد .
2ـ دیدن خرابهای باستانی در خواب ، نشانة آن است که به سفرهایی بسیار خواهید رفت ، اما برای به دست آوردن آرزویی که سالها دنبالش بودید ، موفقیت چندانی به دست نمی آورید .

خرچنگ 1ـ دیدن خرچنگ در خواب ، علامت آن است که به شما ثروتی بخشیده خواهد شد .
2ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ می خورید ، نشانة آن است که در اثر معاشرت با افراد خوشگذران به آلودگی کشیده خواهید شد .
3ـ اگر خواب ببینید گوشت خرچنگ را در سالاد ریخته اید ، نشانة آن است که دستیابی به ثروت و موفقیت تغییری در دست و دل بازی شما نمی دهد ، از زندگی لذتهای فراوان خواهید برد .
4ـ اگر خواب ببینید برای صرف غذا دستور می دهید خوراک خرچنگ برایتان بیاورند ، نشانة آن است که زیردستانی خواهید داست و به مقام برجسته ای دست خواهید یافت .
5ـ اگر در خواب خرچنگی را در آبهای شیرین ببینید ، نشانة آن است که فریب و نیرنگ خواهید خورد .

خرس 1ـ دیدن خرس در خواب ، علامت آن است که در هر کاری که دنباله رو باشید ، با شکست مواجه خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید خرسی را می کشید ، نشانة رهایی از بند گرفتاریهای قبلی است .
3ـ اگر دختری خواب خرس ببیند ، نشانة آن است که در رقابت و هم چشمی با دیگری بدبخت و نومید خواهد شد .

خرس قطبی 1ـ دیدن خرسهای قطبی در خواب ، علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد . بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب بدهند . رقبا نیز می کوشند ، مقام شما را از آنِ خود کنند .
2ـ دیدن پوست خرس قطبی در خواب ، نشانة غلبه بر مخالفان است .

خرطوم فیل
دیدن خرطوم فیل در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را محاصره خواهند کرد ، اوقاتی پرخطر پیش رو خواهید داشت .

خرگوش 1ـ دیدن خرگوش در خواب ، نشانة تغییرات مساعد در زندگی است و به دست آوردن سود بیشتر از قبل .
2ـ دیدن خرگوشهای سفید در خواب ، علامت وفاداری در امور عاشقانه است .
3ـ دیدن خرگوشها در حال جست و خیز ، علامت آن است که بچه ها در شادمانی شما نقش مهمی ایفا خواهند کرد .

خرگوش صحرایی 1ـ اگر خواب ببینید خرگوش صحرایی از شما فرار می کند ، علامت آن است که به شکل اسرار آمیزی چیز باارزشی را از دست می دهید . اما اگر در خواب خرگوش را بگیرید ، نشانة آن است که در بحث با دیگران پیروز می شوید .
2ـ اگر خواب ببینید خرگوشها را دست آموز می کنید ، نشانة آن است که دوستی بی استعداد اما منظم پیدا خواهید کرد .
3ـ دیدن خرگوش مرده در خواب ، علامت شنیدن خبر مرگ دوستی است .
4ـ اگر خواب ببینید سگها به دنبال خرگوشها می دوند ، علامت آن است که بین دوستانتان مشاجره و اختلاف روی می دهد و شما میانجی می شوید تا دیگر بار روابط دوستانه بین آنها حکمفرما شود .
5ـ اگر خواب ببینید به طرف خرگوشی تیراندازی می کنید ، علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می شوید .

خرما 1ـ اگر در خواب خرما بر درختان نخل ببینید ، نشانة پیوندی فرخنده است .
2ـ اگر خواب ببینید از خرمای بسته بندی شده می خورید ، علامت کمبود و پریشانی است .

خرمن 1ـ دیدن خرمن در خواب ، علامت لذت و سعادت است .
2ـ دیدن خرمن انبوه در خواب ، علامت آن است که تشکیلات سیاسی می کوشند مواضع خود را پیش ببرند .
3ـ دیدن خرمن اندک در خواب ، علامت سود کم است .

خروس 1ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام سپیده دم ، علامت آن است که بزودی ازدواج خواهید کرد و صاحب خانه ای مجلل خواهید شد .
2ـ شنیدن بانگ خروس در خواب به هنگام شب ، علامت آن است که علتی برای گریستن و نومیدی شما وجود خواهد داشت .
3ـ دیدن جنگ خروسها در خواب ، نشانة آن است که در اثر دعوا و اختلاف ، خانوادة خود را ترک می گویید .
4ـ دیدن جنگ خروسها در خواب معمولاً خبر از اتفاق وقایعی تأسف بار در آینده می دهد .

خروس جنگی 1ـ دیدن خروس جنگی در خواب ، نشانة آن است که به ثروت اندک خود ، قانع و خرسند خواهید بود .
2ـ دیدن خروس جنگی بیمار در خواب ، دلالت بر آن دارد که در معرض طوفانهایی سخت و سرد قرار خواهید گرفت و به منافع شما زیان خواهد رسید .

خز 1ـ اگر خواب ببینید پوست خز خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که در حرفة خود سود و منفعت به دست خواهید آورد .
2ـ اگر خواب ببینید لباسی از خز به تن دارید ، نشانة آن است که همیشه از فقر و نیازمندی در امان خواهید بود
3ـ دیدن پوست مرغوب خز در خواب ، نشانة بدست آوردن ثروت و شهرت است .
4ـ اگر دختری خواب ببیند لباسی از پوست خز گرانقیمت بر تن دارد ، نشانة آن است که با مردی عاقل ازدواج خواهد کرد .

خزه 1ـ دیدن خزه در خواب ، علامت آن است که حرفة مستقلی نخواهید داشت .
2ـ اگر خواب ببینید بر خاک خزه ای فراوان روییده است ، علامت آن است که به افتخار دست خواهید یافت و مورد احترام دیگران قرار خواهید گرفت .

خسوف
دیدن خسوف در خواب ، نشانة بیماری مسری یا علامت مرگ است .

خشخاش 1ـ دیدن خشخاش در خواب ، علامت آن است که جذب تفریحاتی خواهید شد که هیچ پایه و اساس درستی ندارند .
2ـ اگر در خواب بوی خشخاش به مشامتان برسد ، نشانة آن است که قربانی وسوسه ها و چرب زبانی حیله گران خواهید شد .

خشکسالی
دیدن خشکسالی در خواب ، نشانة در گرفتن جنگ بین ملتهاست و شکستن کشتی ها در دریا و رفتن بر زمینهایی سوخته و جدایی افراد خانواده ها و هم ، وقوع حوادث وحشتناک دیگر .

خشم 1ـ اگر خواب ببینید خشمگین هستید و با فریاد از دیگران انتقاد می کنید و اشیاء را به سویی پرت می کنید ، علامت آن است که دوستانتان با وقایعی تلخ روبرو خواهند شد .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران خشمگین شده اند ، علامت آن است که با اوضاع نامساعد کار خود در محیط اجتماعی روبرو خواهید شد .
3ـ اگر دختری نامزد خود را در خواب خشمگین ببیند ، علامت آن است که در امور عاشقانه با سوء تفاهمی مواجه خواهد شد .

خطر 1ـ اگر خواب ببینید در موقعیتی خطرناک قرار گرفته اید و مرگتان حتمی است ، نشانة آن است که از گمنامی به افتخار و شهرت دست می یابید .
2ـ اگر دختری در خواب از وضعیتی خطرناک که او را احاطه کرده است نتواند بگریزد ، نشانة آن است که در خانواده و همینطور از جانب دیگران اذیت می شود . اگر عشاق چنین خوابی ببینند ، دلالت بر تباهی امیدهایشان دارد .

خط کش
دیدن خط کش در خواب ، علامت آن است که برای به ثمر رساندن کارهای خود فعالیتی چشم گیر خواهید کرد .

خفاش 1ـ دیدن خفاش در خواب ، نشانة خبر مصیبت و بد بختی است که از طرف افراد شرور به شما خواهد رسید . خواب خفاش نشانة مرگ پدر یا مادر شما نیز هست یا از دست دادن یکی از اعضای بدن خود یا کور شدن .
2ـ دیدن خفاش سفید در خواب ، علامت مرگ کودکی است .

خفگی
اگر در خواب احساس خفگی کنید ، نشانة آن است که در مقابل فرد مورد علاقة خود احساس شرمساری خواهید کرد .

خلال دندان 1ـ مشاهدة خلال دندان در خواب ، نشانة آن است که اگر در آینده توجه خود را معطوف به کینه و کدورتها بکنید ، هیچ پیشرفتی در زندگی نخواهید داشت .
2ـ اگر خواب ببینید برای تمیز کردن دندانهایتان از خلال دندان استفاده می کنید، نشانة آن است که در آسیب رساندن به زندگی یکی از دوستانتان نقش مهمی ایفا خواهید کرد .

خمیازه 1ـ اگر خواب ببینید خمیازه می کشید ، علامت آن است که بیهوده به جستجوی آسودگی و فراغت خاطر می گردید .
2ـ اگر خواب ببینید دیگران خمیازه می کشند ، علامت آن است که دوستان خود را در وضعیتی فلاکت بار خواهید دید .

خنده 1ـ اگر خواب ببینید شادمان هستید و می خندید ، علامت آن است که در زندگی خود موفقیت به دست می آورید و با دوستان در جشنهای شادی بخش شرکت می کنید .
2ـ اگر خواب ببینید به چیز غریبی بیش از حد می خندید ، نشانة آن است که در اثر هرج و مرج در زندگی ، نومید خواهید شد .
3ـ شنیدن صدای خندة کودکان در خواب ، علامت تندرستی و نشاط در زندگانی است .
4ـ اگر در خواب به دست پاچگی دیگران بخندید ، علامت آن است که برای ارضاء خود خواهی خود عمداً به دوستان آسیب می رسانید .
5ـ شنیدن خنده ای از روی تمسخر در خواب ، علامت ابتلا به بیماری و امور مأیوس کننده است .

خواهر زاده
اگر زنی خواب خواهر زاده خود را ببیند ، نشانة آن است که در آیندة نزدیک امتحانات غیر منتظره ای از او خواهد شد .

خواهر ناتنی
دیدن خواهر ناتنی خود در خواب ، نشانة آن است که از نگرانی غیر قابل باوری رنج خواهید کشید .

خود کشی 1ـ اگر خواب ببینید دست به خود کشی می زنید ، نشانة آن است که بدبختی بر دوش شما سنگینی خواهد کرد.
2ـ اگر خواب ببینید کسی دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که شکست دیگران در زندگی بر منافع شما تأثیری منفی خواهد گذاشت .
3ـ اگر دختری خواب ببیند نامزدش دست به خود کشی زده است ، نشانة آن است که در اثر بی وفایی نامزد خود نومید و افسرده خواهد شد .

خورشید 1ـ دیدن طلوع درخشان خورشید در خواب ، نشانة آن است که آینده و عده های روزهایی شعف انگیز را خواهد داد .
2ـ دیدن خورشید به هنگام ظهر ، نشانة آن است که به آرزوهای خود و همچنین به سعادتی نامحدود دست خواهید یافت .
3ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة آن است که لذت بردن از ثروت و شادمانی به نقطة اوج خود خواهد رسید . دیدن غروب خورشید ، هشداری است تا بیشتر مراقب منافع خود باشید .
4ـ اگر خورشید را از لابلای ابرها به خواب ببینید ، نشانة آن است که مشکلات و سختیها کم رنگ می شوند و خوشبختی و سعادت آغوش خود را به روی شما خواهد گشود .
5ـ دیدن خورشید در حال کسوف ، نشانة روبرو شدن با ایامی جنجالی و پر خطر است . اما سرانجام این ایام به پایان می رسد و وضع زندگی شما بهتر از قبل خواهد شد .

خوره
اگر خواب ببینید اثر بیماری خوره بر بدن بزرگ می شود ، نشانة آن است که مقام شما ارتقاء خواهد یافت و به امتیازاتی دست خواهید یافت .

خوک 1ـ دیدن خوک چاق در خواب ، علامت آن است که به سرعت در زندگی و شغل شما دگرگونیهایی ایجاد می شود.
2ـ دیدن خوک لاغر ، نشانة آن است که با فرزندان خود اختلاف پیدا می کنید .
3ـ دیدن ماده خوک و خوکهای تازه زا در خواب ، علامت آن است که در کارهای خود پیشرفت خواهید کرد .
4ـ شنیدن صدای خوک در خواب ، نشانة آن است که در اثر مرگ کسی احساس نومیدی خواهید کرد .
5- اگر خواب ببینید به خوکها غذا می دهید . نشانة آن است که بر تعلقات شخصی شما افزوده خواهد شد .
6- اگر خواب ببینید خوک خرید و فروش می کنید ، نشانة آن است که با انجام کارهایی دشوار ، ثروت قابل ملاحظه ای گرد می آورید .
7ـ دیدن خوکی چاق و سالم در خواب ، علامت آن است که توفیقی مطلوب در زندگی خواهید داشت .
8ـ اگر خواب ببینید خوکی در گل و لای حرکت می کند ، علامت آن است که معاشرینی مردم آزار خواهید داشت . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، نشانة آن است که دوستی حسود ولی ثروتمند خواهد یافت .

خون 1ـ دیدن لکه های خون بر لباس ، نشانة دشمنانی است که می خواهند از موفقیتی که شما در شغل خود بدست آورده اید ، جلوگیری کنند.
2ـ دیدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد که باید از دوستان ناپسند بپرهیزید .
3ـ اگر خواب ببینید از زخمی خون جاری است ، نشانة بیماری جسمی است و ممکن است در اثر شراکت با افرادی بیگانه در کار خود شکست بخورید .
4ـ دیدن خون بر دست خود ، علامت آن است که اگر بیشتر مراقب رفتار خود نباشید ، بدشانسی قریب الوقوعی در پیش خواهید داشت .

خیابان 1ـ اگر خواب ببینید در خیابانی راه می روید ، نشانة آن است که تقریباً از رسیدن به هدفی که خواهانش هستید ، نومید خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید در شهری دوردست در خیابانی آشنا راه می روید ، نشانة آن است که به سفری خواهید رفت اما سودی که انتظار داشتید از طریق این سفر به دست بیاورید به دست نخواهید آورد .
3ـ اگر خواب ببینید هنگام عبور از خیابانی از حملة جنایت کاری هراسانید ، نشانة آن است که برای پیش بردن کارهایتان دست به کار خطرناکی می زنید .

خیار 1ـ دیدن خیار در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است .
2ـ اگر بیماری خواب ببیند خیار به او تعارف می کنند ، نشانة آن است که بزودی بیماری او بر طرف خواهد شد . اگر فرد متأهلی این خواب را ببیند ، دلالت بر تغییرات دلپذیر در زندگی او دارد .

خیاط 1ـ دیدن خیاط در خواب ، نشانة آن است که برای رفتن به مسافرت با نگرانیهایی مواجه خواهید شد .
2ـ اگر خواب ببینید با خیاطی جروبحث می کنید ، نشانة آن است که نتایج طرح شما مأیوس کننده خواهد بود .
3ـ اگر خواب ببینید خیاطی برای دوختن لباسی ، با متر اندازه های شما را می گیرد ، نشانة آن است که با اطرافیان خود ناسازگاریهایی پیدا خواهید کرد .

خیس شدن 1ـ اگر خواب ببینید لباسهایتان خیس شده است ، علامت آن است که برای لذت بردن از امری متحمل زیان خواهید شد . باید از افراد چرب زبان و متملق دوری کنید .
2ـ اگر دختری خواب ببیند خیس آب شده است ، علامت آن است که با مردی متأهل به کاری رسوایی آمیز تن می دهد .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٢

 

خادم مسجد

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خادم مسجد هستید، به این معناست که به زودى ازدواج مى‏کنید و یا اگر متأهل هستید در کارتان موفق مى‏شوید.

خار

محمد بن سیرین گوید: در خواب وام است. اگر بیند خارى در اندام او فروشد یا کسى در وى زد، دلیل که از کسى وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود. اگر بیند او خارى در اندام کسى زد، دلیل که او وامى به کسى دهد و سخن تلخ بگوید.
کرمانى گوید: اگر بیند خار بسیار داشت و اندامش از آن خار گزند نمى‏یافت، دلیل که وام بسیار دارد، ولکن جمله گذارده شود و هیچ رنج به وى نرسد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خار در خواب بر سه وجه است. اول: وام. دوم: دشمنى. سوم: دشوارى کارها و سختى آن.
بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خارى به تن شما فرورفته است، بیانگر آن است که شخصى قصد آزار و اذیت شما را دارد. اگر هنگام راه رفتن خارى به پایتان برود، به این معناست که شما مرتکب اشتباهى مى‏شوید.

خاراندن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که تن خود را مى‏خارانید و یا کسى تن خود را مى‏خاراند، به این معناست که در امور شغلى پیشرفت مى‏کنید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدن شخص دیگرى را مى‏خارانید، یعنى در کارهایتان عجله مى‏کنید. اگر در خواب شخصى بدن شما را بخاراند، به این معناست که شخصى قصد آزار شما را دارد.

خارش

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند او را خارش تن پدید آمد، دلیل که طلب خویشان کند و از ایشان غم و اندوه بیند.
کرمانى گوید: خارش تن، دلیل است بر بازجستن احوال خویشان.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر بیند از خارش، وى را گزند و رنج رسد، دلیل که او را از خویشان مضرت رسد. اگر از خارش مضرت نیافت از ایشان گزند نرسد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان به خارش افتاده، به این معناست که اطرافیان رفتار مناسبى با شما ندارند. اگر در خواب شخصى را مشاهده کنید که بدنش دچار خارش شده است، به این معناست که شما نگران نتیجه‏ى کارهایتان هستید.

خاک

محمد بن سیرین گوید: خاک به خواب دیدن کم و بسیارى آن درم است. اگر بیند که در خانه‏ى او خاک بود، به درستى که بى‏رنج او را به قدر آن مال حاصل شود. اگر بیند بر خاک همى رفت یا خاک همى خورد یا خاک جمع کرد و برمى‏داشت، دلیل مال و درم است او را.
کرمانى گوید: اگر بیند خاک از خانه بیرون مى‏کشید و پراکنده مى‏کرد، دلیل که مال خود را هزینه کند. اگر بیند خاک از دست مى‏افشاند دلیل که به قدر آن او را مال و درم جمع گردد و از آن منفعت یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خاک در خواب بر پنج وجه است. اول: مال. دوم: منفعت. سوم: شغل دنیا. چهارم: فایده از قبل پادشاه. پنجم: فایده از قبل رئیس.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خاک‏هاى اطراف گیاهان زیر و رو شده‏اند، به این معناست که فرصت‏هاى خوبى براى انجام کارهایتان به دست مى‏آورید. اگر در خواب کسى روى شما خاک بپاشد، به این معناست که دشمنان قصد دارند به شما صدمه بزنند. اگر در خواب مشاهده کنید که لباستان خاکى است، بیانگر شکست در انجام یکى از کارهایتان است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک زمین خاکى پیدا کنید، یعنى چیزى سلامتى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب ببینید که روى زمین خاکى نشسته‏اید، نشانه‏ى آن است که باید در رفتار خود دقت کنید. دراز کشیدن روى زمین خاکى، نشانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است.

خاک‏انداز

برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى خاک‏انداز در خواب، نشانه‏ى آن است که به دیگران در انجام کارهایشان کمک مى‏کنید.
هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب خاک‏انداز شکسته‏اى ببینید، به این معناست که به هدف خود نخواهید رسید.

خاکسپارى

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که در مراسم خاکسپارى یکى از بچه‏هاى خود شرکت مى‏کنید، به این معناست که یکى از نزدیکانتان دچار افسردگى مى‏شود. اگر در خواب در خاکسپارى فردى بیگانه شرکت کنید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد.

خاکستر

محمد بن سیرین گوید: خاکستر، مال باطل است از قبل سلطان، که بر کسى باقى بماند. اگر بیند خاکستر جمع کرد و باطل شد، دلیل که مال از سلطان جمع کند و به وى نماند و بعضى از معبران گویند: علمى حاصل کند که در وى هیچ خیر و نفع نباشد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خاکستر در خواب بر نه وجه است. اول: عامل ناپذیرفته. دوم: مال حرام. سوم: کلام باطل. چهارم: خصومت. پنجم: فسق. ششم: مکر. هفتم: حسادت. هشتم: پشیمانى. نهم: کارى که اندر آن خیرى نباشد. چنان که خداى تعالى فرموده. قوله تعالى: «مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فى یوم عاصف.» (ابراهیم، 18).
بیتون مى‏گوید: دیدن خاکستر در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که روزهاى بدى پیش رو دارید. اگر در خواب مشغول جمع کردن خاکستر باشید، نشانه‏ى به دست آوردن پول و ثروت است. اگر در خواب خود را مشغول پاشیدن خاکستر ببینید، به این معناست که یکى از نزدیکان خود را از دست مى‏دهید.

خاک کوزه‏گرى

بیتون مى‏گوید: دیدن خاک کوزه‏گرى، بیانگر بدشانسى است.

خال سیاه

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که بر روى بدن خود خال‏هاى سیاهى دارید، تعبیرش این است که سلامتى شما در خطر است.

خال‏کوبى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب روى بدن خود خال‏کوبى ببینید، به این معناست که در کارتان دچار شکست مى‏شوید. اگر در خواب روى بدن کسى خال‏کوبى ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد و خال‏کوبى روى بدن دیگران، نشانه‏ى انجام کارهاى جدید است.

خاله

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خاله‏ى خود را خوشحال ببینید، به این معناست که مشکلاتتان به پایان مى‏رسد. اگر دخترى خاله خود را در خواب ببیند، بیانگر آن است که موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود.

خاموش کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که آتشى را خاموش مى‏کنید، علامت آن است که مشکل پیش آمده را به راحتى مى‏توانید حل کنید.

خامه

بیتون مى‏گوید: دیدن خامه در خواب، بیانگر سود مالى است.

خانواده

بیتون مى‏گوید: دیدن خانواده‏اى شاد و خوشحال در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است. دیدن اختلافات خانوادگى در خواب، دلالت بر غم و اندوه دارد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خانواده‏ى خوبى دارید، به این معناست که اقبال خوب در انتظار شما است.

خانه

محمد بن سیرین گوید: خانه مفرد در خواب زن است. اگر بیند خانه را یا ستون‏هاى خانه را از جاى برداشت، دلیل که زنى خواهد، با مروت و کرم و مؤنتش برگیرد و باشد که زنش آبستن شود. اگر بیند در خانه نو درون شد، دلیل که زنى خواهد و توانگر شود.
کرمانى گوید: اگر بیند که خانه بر وى افتاد، دلیل که مالى بسیار بدو رسد. اگر بیند که خانه بزرگ و فراخ گردید و از آن که بود بزرگ‏تر شد، دلیل که مال و نعمت دنیا بر وى تنگ شود. اگر بیند در خانه‏ى او آهنین بود، دلیل که توانگر شود. اگر در خانه او سیمین است، دلیل که او را توبه باید کردن از گناه و معصیت. قوله تعالى: «لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضة». (زخرف، 33) اگر توانگر بود نعمتش زیاده شود. اگر بیند پیرامون خانه او هیچ خانه نبود، دلیل که حالش تباه شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که وارد خانه خود مى‏شوید و همه چیز زیبا به نظر مى‏رسد، نشان از آن دارد که روزهاى خوبى پیش رو دارید. دیدن خانه‏هاى قدیمى در خواب، بیانگر شنیدن اخبار خوشایند است. دیدن یک خانه‏ى ویران در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خانه‏اى آتش گرفته، نشانه‏ى سعادت و خوشبختى است. اگر در خواب ببینید که مشغول ساختن خانه‏اى هستید، نشانه‏ى آن است که رفتار خوبى با دیگران دارید. دیدن خانه‏اى با طبقات زیاد، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست. اگر خواب ببینید که مالک خانه‏اى هستید، یعنى در یکى از کارهایتان موفق نمى‏شوید. دیدن خانه‏هاى روستایى، بیانگر ثروت و سعادت است. اگر خواب ببینید که در خانه‏اى روستایى زندگى مى‏کنید، نشانه‏ى داشتن روزهاى خوش است. دیدن خانه‏ى فساد در خواب، نشانه‏ى آن است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دستبه کارهاى نادرست نزنید.

خانه‏دار

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول خانه‏دارى ببینید، به این معناست که انجام کارهاى سخت شما را بیش از اندازه خسته کرده است.

خایه‏ى آدم

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند هر دو خایه‏ى او بزرگ شد، دلیل که قوت و مالش زیاده شود. اگر بیند دو بیضه‏ى او بریده است، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر دو خایه‏ى خویش را کوچک بیند، تعبیرش به عکس است. اگر بیند خایه‏ى چپ او بیرون کشید و بیفکند، دلیل است که فرزندش هلاک شود. اگر بیند خایه خود به طوع و رغبت به کسى بخشید، دلیل است که او را فرزندى حرام‏زاده بود، که نسبت او از کسى دیگر بود. اگر بیند که بیضه او متورم شده بود، دلیل است که مال بسیار یابد، لکن بیم دشمنان بود. اگر بیند که خایه‏اش دراز گشته بود، به طورى که بر زمین مى‏کشید، دلیل است که مال جمع کند. اگر بیند که خایه خود را به کسى بخشید و آن کس نیز خایه‏ى خود را به او بخشید، دلیل است که با زن یکدیگر فساد کنند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خایه مردم به خواب، بر هفت وجه است. اول: فرزند. دوم: اهل بیت. سوم: مال. چهارم: عزت. پنجم: بزرگى. ششم: طلب حاجت. هفتم: مراد یافتن، و هم فرزند و خایه مرغابى آبى به خواب دیدن، بر چهار وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: زن خواستن. سوم: کنیزک. چهارم: فرزند آوردن.

خبر

بیتون مى‏گوید: شنیدن اخبار خوب، بیانگر داشتن روزهاى خوب است. شنیدن اخبار بد، بیانگر پیشامدهاى نامطلوب است.
برایت مى‏گوید: شنیدن اخبار مهم در خواب، نشانه‏ى آن است که از رازى مطلع مى‏شوید. اگر در خواب خبر دست اولى به گوش شما برسد، به این معناست که از راه دور چیزى به دستتان مى‏رسد.

خبرچین

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب شما را خبرچین بنامند، به این معناست که باید بیشتر تلاش کنید تا در کارتان موفق شوید، اگر در خواب شخص خبرچینى را ببینید، بیانگر آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

ختنه کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى او را ختنه کرد، دلیل که سنت به جاى آورد و نقصان کردن ختنه زیادتى مال دنیا بود. اگر کسى به خواب بیند ختنه کرد، دلیل که سنتى به جاى آورد که آن سنت او را از گناهان بازدارد. اگر بیند که به هنگام ختنه خون بیرون آمد، دلیل که بر آن سنت تائب است و از گناهان توبه کند. اگر بیند چون ختنه مى‏کرد نظر به ختنه‏گاه مى‏داشت، دلیل که غم و اندوه یابد و بیم است که در خذلان افتد.
کرمانى گوید: اگر مردى ختنه کرده به خواب بیند او را ختنه کردند، دلیل که از گناهان بازشود و پاک گردد. اگر بیند که ختنه کرده نباشد، دلیل که راه مسلمانى بازپس انداخته است و مال او بسیار شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: ختنه کردن در خواب بر پنج وجه است. اول: سنت به جاى آوردن. دوم: فرزند. سوم: نیکویى. چهارم: آرامش. پنجم: جدایى از زن.

خدا

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول عبادت و ستایش خدا هستید، به این معناست که شما انسان مؤمنى هستید و در کارهایتان موفق مى‏شوید.

خداحافظى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با شخصى مشغول خداحافظى هستید، به این معناست که رابطه‏ى خوب و صمیمى با آن شخص دارید. اگر در خواب دوستانتان از شما خداحافظى کنند نشانه‏ى آن است که چیزى به دست شما مى‏رسد. اگر در خواب خداحافظى دو نفر را دیدید، نشانه‏ى خیانت و بى‏وفایى است.

خداى عشق

برایت مى‏گوید: دیدن الهه‏ى عشق یا صحبت کردن با او، نشانه‏ى شکست در امور عاشقانه است.

خدمتکار

بیتون مى‏گوید: دیدن خدمتکار در خواب، بیانگر ضرر و زیان است. اگر مردى در خواب خود را عاشق خدمتکارى ببیند، بیانگر آن است که به خاطر رفتار زشت خود مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خدمتکار هستید، نشانه‏ى آن است که عده‏اى قصد سوءاستفاده از شما را دارند. اگر خواب ببینید که یک خدمتکار دارید، نشانه‏ى آن است که باید دقت بیشترى در کارهایتان داشته باشید.

خر

حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: خر دیدن در خواب بخت و بزرگوارى مرد است و نیکى و بدى خر به بخت بیننده خواب بازگردد. اگر بیند خرى ملک او شد، یا در جایگاه او آمد و او را بگرفت و ببست، دلیل که در خیرات بر وى گشاده شود و از غم و اندیشه رستگار شود. اگر خران بسیار بیند، دلیل که خیر و نعمت و مال وى زیاده شود و بهترین خر که در خواب بیند، دلیل است که فرمانبر و مطیع باشد.
محمد بن سیرین گوید: اگر بر خر سیاه نشسته بود، دلیل است که مهترى و بزرگى یابد. اگر بیند بر خر سفید نشسته بود، دلیل که عز و جاه دنیا یابد. اگر بیند بر خر سبز رنگ نشسته بود، دلیل که زاهد و باورع شود و خیرات دو جهانى یابد. اگر بیند بر خرى سرخ نشسته است، دلیل که راحت و عیش این جهانى یابد. اگر بیند که بر خر زرد نشسته بود، دلیل که بیمار شود. اگر بیند خر وى ماده و آبستن است، دلیل است بر امیدوارى و زیادت خیر و خرمى.
جابر گوید: اگر بیند بر خرى نشسته بود و آن خر در زیر او بانگ مى‏داشت، دلیل که عیالش بدخو و متشنع بود. اگر بیند که خر برقرار بیفتاد، دلیل که بمیرد. اگر خرى بیند و نداند که خر کیست، دلیل که نداند که مال او از کجاست.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خر در خواب بر ده وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: فرمانروایى. چهارم: مال. پنجم: زن. ششم: شادى. هفتم: عزت. هشتم:اقبال. نهم: بزرگوارى. دهم: مرتبت. و خر بدره در خواب دیدن، ولایت و تدبیر است و راست کننده‏ى کارها و تیماردارنده‏ى معیشت.
برایت مى‏گوید: دیدن خر در خواب، نشانه‏ى آن است که براى رسیدن به اهداف خود باید تلاش فراوانى انجام دهید. خر سوارى در خواب، نشانه‏ى آن است که به اهداف خود مى‏رسید.
بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى عرعر خر در خواب، بیانگر آن است که فردى به خود اجازه مى‏دهد تا به شما توهین کند. اگر در خواب ببینید که خرى به شما لگد مى‏زند، به این معناست که دست به کارهاى ناپسندى مى‏زنید.

خراب کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خانه‏اى را خراب مى‏کنید، بیانگر آن است که فرصتى مناسب به دست مى‏آورید تا کارهایتان را انجام مى‏دهید.

خرابه

برایت مى‏گوید: دیدن مکان‏هاى خرابه در خواب، نشانه‏ى بروز اتفاقات نامطلوب است.
بیتون مى‏گوید: اگر خرابه‏هاى باستانى را در خواب ببینید، به این معنى است که در کارهایتان پیشرفت چندانى نمى‏کنید.

خربزه

محمد بن سیرین گوید: خربزه زرد در خواب بیمارى است و خربزه سبز، که شیرین نباشد، بهتر از زرد است و خربزه بزرگ دیدن بهتر از کوچک است و خوردنش در خواب زیانى ندارد.
کرمانى گوید: خربزه شیرین در خواب دیدن در وقت خویش و خوردن آن، دلیل بر زوال غم و اندوه بود. اگر بى‏وقت بود، بدان قدر گرفتار شود که آن را علاج نداند.
جابر مغربى گوید: چون خربزه سبز خام است، خاصه به طعم شسرین بود، بهتر بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خربزه در خواب بر پنج وجه است. اول: بیمارى. دوم: زن. سوم: غم. چهارم: منفعت. پنجم: عیش خوش. خاصه که شیرین است.
برایت مى‏گوید: دیدن خربزه در خواب، بیانگر داشتن روابط عاشقانه‏ى خوب است. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن خربزه هستید، به این معناست که در کارتان پیشرفت خوبى مى‏کنید.

خرچنگ

محمد بن سیرین گوید: خرچنگ در خواب، مردى بدخوى دون همت و کینه‏دار بود. اگر بیند که خرچنگى بگرفت، دلیل که با کسى بدخوى دون همت مصاحبت دارد و از وى اندک مایه منفعت حاصل کند. اگر بیند خرچنگ را بکشت یا از خود دور انداخت، دلیل که از صحبت مردى بدخوى دون همت جدا شود. اگر بیند که گوش خرچنگ مى‏خورد، دلیل که او را به قدر آن از جایى مال حاصل شود به سبب شغل دون.
کرمانى گوید: اگر کسى بیند خرچنگى داشت، دلیل که دوستى یابد خوش‏طبع و سازگار که از آن نیکویى یابد. اگر بیند که گوشت خرچنگ مى‏خورد، دلیل که به قدر آن از کسى مال حاصل کند.
بیتون مى‏گوید: دیدن خرچنگ در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که سالادى با گوشت خرچنگ درست کرده‏اید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت. دیدن خرچنگ در آب‏هاى شیرین، علامت آن است که باید مراقب باشید تا در دام افراد حیله‏گر نیفتید.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خرچنگ گرفته‏اید، به این معناست که مسؤولیت سنگینى به عهده‏ى شما مى‏گذارند. خوردن خرچنگ در خواب، بیانگر آن است که شما رفتار خوبى با دیگران دارید.

خردل

محمد بن سیرین گوید: خوردن خردل در خواب، دلیل بر غم و اندیشه کند و نیز خوردن آن، دلیل بر نقصان مال کند یا رنج و بیمارى.
جابر گوید: خوردن خردل به خواب، دلیل بر غم و اندوه است و بعضى از معبران گویند: دلیل کند که بر رنج و مصیبت.

خرده شیشه

برایت مى‏گوید: دیدن خرده شیشه در خواب، بیانگر آن است که اگر غرور خود را کنار نگذارید با مشکلات فراوانى برخورد مى‏کنید.

خرس

محمد بن سیرین مى‏گوید: خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود، دلیل که از پادشاه خوارى یابد. اگر بیند خرس را بکشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند گوشت او همى خورد یا پوستش را با خود داشت، دلیل که ترس و بیم به وى رسد.
کرمانى گوید: خرس به خواب، مردى بدبخت و دیوانه است. اگر خرس ماده بیند، زنى بدبخت و دیوانه بود. اگر بیند خرس ماده را بگرفت، دلیل که زنى بدین صفت به نکاح بخواهد. اگر بیند که خرس به خانه‏ى او آمده، دلیل که زنى بخواهد اگر ماده بود. اگر نر بود مردى بدین صفت به خانه‏ى او درآید. اگر بیند خرس را بکشت یا بر وى نشست، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خرسى ببینید، بیانگر آن است که در کارتان دچار شکست مى‏شوید، کشتن در خرس در خواب، بیانگر رهایى از مشکلات است. اگر در خواب پوست یک خرس قطبى را ببینید، یعنى در کارى که در پیش گرفته‏اید موفق مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خرسى را ببینید که در حال رقصیدن است، بیانگر آن است که اقبال خوب در انتظار شما است. دیدن خرس مرده، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. اگر در خواب یک خرس قطبى ببینید، به این معناست که در امور عاشقانه‏ى خود شکست مى‏خورید.

خرطوم فیل

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب یک خرطوم فیل مشاهده کنید، به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید.

خرگوش

محمد بن سیرین گوید: خرگوش به خواب دیدن بد است. اگر بیند خرگوش بگرفت یا کسى بدو عطا داد، دلیل که زنى بد خواهد یا کنیزکى بد بخرد. اگر بیند پوست خرگوش پوشیده بود یا از گوشت او مى‏خورد، دلیل که چیزى اندک از زن به وى رسد. اگر بیند که بچه خرگوش داشت، دلیل که او را حالى پیش آید که در او هیچ نباشد، جز رنج و بعضى از معبران گویند: رنج و اندوه او از فرزندان است.
جابر گوید: خرگوش به خواب زنى پارسا و خاموش بود. اگر کسى بیند در خانه‏ى او خرگوش است، دلیل که زنى بدین صفت بخواهد و پوست و استخوان او به خواب مال و منافع اندک است. اگر بیند که خرگوش بکشت، دلیل که به سبب عیال او را مصیبتى رسد. اگر بیند گردن خرگوش را به سوى قفا درپیچید، دلیل که با زن خویش از راه دیگر مجامعت کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خرگوش ببینید، بیانگر تغییر و تحولات در زندگى است. دیدن خرگوش سفید در خواب، بیانگر پیشرفت در کارهاست. اگر خواب ببینید که خرگوش‏ها به این طرف و آن طرف مى‏دوند، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. اگر در خواب یک خرگوش مرده ببینید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. اگر در خواب به طرف خرگوشى تیراندازى کنید، به این معناست که موضوعى باعث عصبانیت شما مى‏گردد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که خرگوشى را گرفته‏اید، نشانه‏ى آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‏شوید. دیدن خرگوش سیاه در خواب، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است. خوردن گوشت خرگوش نشانه‏ى سود مالى است.

خرما

محمد بن سیرین گوید: خرما در خواب، مال و خواسته است. اگر بیند خرما همى خورد، دلیل که اگر از اهل علم است علمش زیاده شود، اگر بازرگان است، مالش زیاد گردد. اگر بیند خرما بخورد و دانه‏اش بینداخت، اگر از اهل علم بود، دلیل که احکام شریعت را به جاى آورد، اگر بازرگان بود از خیانت دور بود.
کرمانى گوید: اگر بیند خرماى تازه داشت، دلیل که به قدر خرما نعمت و مال به سختى حاصل کند و بعضى از معبران گویند: خرما به خواب دیدن منفعت و شادى بود که از مهترى به وى رسد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند خرما به دست فراگرفت، دلیل که زنى توانگر بخواهد و به قول دیگر مال یابد. اگر بیند از خرما انگور سیاه فراگرفت، دلیل که سخن لطیف از مردى منافق شنود و بعضى گویند: از مردى جاهل سخن مفید شنود. اگر صاحب خواب غمیگن شود، شادمان شود و از غم فرج یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خرما، مال حلال بود، از جهت رئیسى کریم و دیدن بسر در خواب، )یعنى غوره‏ى خرما(، دلیل دین پاک و مال حلال است و دیدن خرماى تازه، دلیل روشنایى چشم و فرزند نیکو بود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خرما بر روى درخت نخل مشاهده کنید، بیانگر دلبستگى به جنس مخالف است. خوردن خرما دلالت بر آن دارد که موضوعى موجب پریشانى شما مى‏گردد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که از درخت خرما، خرما مى‏چینید، بیانگر موفقیت در امور عاشقانه است. اگر خواب ببینید که به کسى خرما مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که به شخصى به خصوص ابراز علاقه مى‏کنید.

خرمن

محمد بن سیرین گوید: خرمن غله به خواب، مردى است که به رنج و تعب مال جمع کند و آن مال را به گزاف هزینه کند با زن خویش. اگر بیند خرمن غله بخرید یا کسى به وى داد، دلیل که زن خواهد و بعضى گویند: او را با مردى صحبت افتد که او را مال به رنج و تعب به دست آید.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خرمن در خواب، بیانگر به دست آوردن خوشبختى است. اگر در خواب خرمن اندکى ببینید، به این معناست که سود چندانى از کارهایتان نمى‏برید.

خروس

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردى عجمى را که بنده‏ى او بود شکست دهد. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروسى جنگ مى‏کرد، دلیل که با مردى عجمى او را صحبت افتد. اگر بیند از آن خروس وى را گزندى آمد، دلیل که آن مرد وى را گزندى رساند.
جابر مغربى گوید: اگر بیند خروسى داشت، دلیل که او را پسرى آید یا با مردى او را صحبت افتد، چنان که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرماید: »الدیک صدیقى و هو یدعوا الى الصلوة« یعنى: خروسى دوست من است، که مردم را به نماز مى‏خواند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند خروسى یافت، دلیل که بر مهترزاده‏اى از اصل خود دست یابد و بر وى غلبه کند. اگر بیند خروس بیافت و بکشت، دلیل که بر مهترى یا مؤذنى دست یابد و او را شکست دهد.
بیتون مى‏گوید: شنیدن صداى خروس در خواب، بیانگر شنیدن اخبار مهم است. اگر در خواب ببینید که خروس‏ها با هم مى‏جنگند، دلالت بر درگیرى و مشاجره دارد. اگر در خواب یک خروس جنگى ببینید، به این معناست که از زندگى خود راضى هستید. اگر یک خروس جنگى بیمار ببینید، نشانه‏ى ضرر مالى است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب خروسى را ببینید که روى تخم خوابیده، نشان‏دهنده‏ى ضرر و زیان است. اگر خروسى را با مرغى ببینید، نشانه‏ى علاقه‏مندى به جنس مخالف است. دیدن خروس اخته در خواب، نشان از آن دارد که از انجام کارهاى زیاد، خسته شده‏اید.

خرید و فروش

محمد بن سیرین گوید: خرید و فروش کردن در خواب بد است. اگر بیند کسى او را بفروخت، دلیل که کارش شوریده شود.
کرمانى گوید: خرید و فروش، دلیل بود که به قدر و قیمت کار چیزى یابد.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چیزى بخرید، به این معناست که در کارتان موفق مى‏شوید.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که براى خودتان چیزى مى‏خرید، نشانه‏ى آن است که به هدف خود مى‏رسید. اگر در خواب وسایلى براى خانه، خریدارى کنید، نشان از آن دارد که باید در رفتار خود با دیگران دقت بیشترى داشته باشید. خریدن لوازم آرایش در خواب، بیانگر شرکت در یک مهمانى دوستانه است. اگر خواب ببینید که چیزى براى شخصى مى‏خرید، بیانگر آن است که انسان متواضعى هستید.

خز (جامه)

محمد بن سیرین گوید: دیدن خز به خواب از جامه و دستار و قبا و کلا آن چه بدین نماید، جمله‏ى مردان را پسندیده بود ولو این جامه‏ها مضرت و منفعت نباشد. چون بر وى صورت نباشد، دلیل بر غم و سختى کند ولکن رنگ سبز به جامه‏ها دیدن، بد نبود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: جامه‏هاى خز به خواب دیدن، کسى را که سزاى خز بود، بر پنج وجه است. اول: مال. دوم: خیر و برکت. سوم: عز و جاه. چهارم: مرتبت بر اندازه قیمت جامه. پنجم: ولایت و بزرگى.
کرمانى گوید: پوشیدن جامه‏ى خز در خواب، دلیل بر مال حرام کند. اگر بیند جامه‏ى خز پوشیده، دلیل است که بر قدر بزرگى و کوچکى مال حرام یابد و بیم بود که دین او بد است و زنان را نیکو است، و مرد خزفروش در خواب، کسى بود که دنیا را بدین اختیار کند.
بیتون مى‏گوید: خرید و فروش خز در خواب، بیانگر سود مالى است. اگر در خواب مشاهده کنید که لباسى از خز پوشیده‏اید، بیانگر به دست آوردن پول و ثروت است. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، به این معناست که ازدواجى مبارک خواهد داشت.

خزنده

بیتون مى‏گوید: دیدن خزندگان در خواب، نشانه‏ى گرفتارى و مشکلات است. کشتن خزندگان در خواب، بیانگر به پایان رسیدن سختى‏ها است. اگر در خواب خزنده‏اى به شما حمله کند، نشانه‏ى آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که خزنده‏اى را گرفته‏اید، بیانگر آن است که موضوعى باعث نگرانى شما مى‏شود. اگر خزنده‏ى مرده‏اى را ببینید که ناگهان زنده مى‏شود، نشان از آن دارد که درگیرى‏ها و دعواها دوباره شروع مى‏شود.

خزیدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را مشغول خزیدن بر روى زمین ببینید در حالى که تمام بدن شما زخمى شده است، بیانگر آن است که شغل خوبى ندارید. خزیدن بر روى سنگ‏ها، بیانگر آن است که از موقعیت‏هاى پیش آمده به خوبى استفاده نمى‏کنید.

خستگى

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند تن او را کسى بخست و از آن خون بیرون نیامد، دلیل که خسته‏کننده او را سخن راست گوید و جوابش بازنتواند داد. اگر بیند خون از تن او یا از جراحت او بیرون آمد، دلیل که خسته‏کننده او را سخن دروغ و محال بگوید و در وى طعنه زند. اگر کسى بر تن خود خستگى بسیار بیند، دلیل که او را مال نقصان افتد، یا از گناه توبه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خستگى به خواب بر سه وجه است. اول: مال. دوم: منفعت. سوم: سخن ناخوش است.
بیتون مى‏گوید: احساس خستگى در خواب، بیانگر بیمارى است.

خسوف

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خسوف در خواب، دلالت بر آن دارد که سلامتى شما در خطر است.

خسیس

بیتون مى‏گوید: دیدن افراد خسیس در خواب، بیانگر آن است که آدم متکبرى هستید. اگر در خواب مشاهده کنید که آدم خسیسى هستید، به این معناست که با رفتار بد خود باعث مى‏شوید تا دیگران از شما دورى کنند. اگر در خواب مشاهده کنید که دوستانتان خسیس هستند، به این معناست که موضوعى موجب ناراحتى شما مى‏شود. اگر دخترى در خواب ببیند که با فرد خسیسى آشنا شده است، بیانگر آن است که به ثروت مى‏رسد.

خشت

محمد بن سیرین گوید: خشت در خواب مال بود، مجموع چنان که در تأویل، هر خشتى را هزار درم نهاده بود. اگر بیند خشت زد و خشت وى خشک شد، دلیل که به قدر آن او را مال حاصل شود. اگر بیند که خشت در دست فراگرفت، یا کسى بدو داد، دلیل که هزار درم بیابد یا کسى بدو دهد. اگر بیند او را خشت بسیار جمع شده بود دلیل که او را مال و نعمت بسیار جمع گردد.
کرمانى گوید: اگر بیند که خشت از دیوار مى‏تراشید، دلیل که مال خداوند دیوار برود. اگر بیند خشت را پاره‏پاره کرد و پراکنده نمود، دلیل که مال خود را بر غیر هزینه کند.
جابر گوید: خشت پخته به خواب دیدن بد بود، زیرا که آتش به وى رسیده است، از این سبب، دلیل بر غم و اندوه کند و بناها دیدن که از خشت پخته و گچ بود بد بود.

خشخاش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خشخاش در خواب، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است.حس کردن بوى خشخاش در خواب، بیانگر آن است که فریب افراد حیله‏گر را خواهید خورد.

خشکسالى

بیتون مى‏گوید: دیدن خشکسالى در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است.

خشک کردن

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را خشک مى‏کنید، یعنى پولى به دستتان مى‏رسد.

خشم گرفتن

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند که کسى خشم گرفت از بهر خداى تعالى، دلیل بر خیر و نیکویى او کند. اگر بیند از بهر دنیا خشم گرفت، دلیل که کار دین را حقیر و خوار گرداند و به دنیا مغرور شود.
کرمانى گوید: اگر بیند پدر و مادر بر وى خشم گرفتند، دلیل که از جایگاهى بلند بیفتد. قول تعالى: «و من یحلل علیه غضبى فقد هوى». (طه، 81)
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خود را خشمگین و عصبانى ببینید، بیانگر آن است که اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید. دیدن افراد خشمگین در خواب، نشان‏دهنده‏ى اوضاع نابسامان شغلى است. اگر دخترى خواب ببیند که نامزدش خشمگین است، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شود.

خشونت

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که با شخصى با خشونت رفتار مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که دست به کارهاى نادرست مى‏زنید. اگر در خواب رفتار خشونت‏آمیزى با شما داشته باشند، دلالت بر آن دارد که دشمنانتان را شکست مى‏دهید.

خصم (دشمن)

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دشمنان را شکست دهید، یعنى در کارها موفق مى‏شوید. اگر در خواب مشاهده کنید که دشمنان بر شما غالب مى‏شوند، بیانگر داشتن روزهاى بد است. اگر در خواب مشاهده کنید که دشمنان باعث بدنامى شما شده‏اند، نشانه‏ى آن است که در کارهایتان دچار شکست مى‏شوید.

خصومت

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند با کسى خصومت کرد و بر وى غالب شد، تأویلش به خلاف این است.
کرمانى گوید: اگر بیند با والى آن دیار خصومت کرد و بر وى غالب شد، دلیل که از والى آن دیار بدو خیر و منفعتى رسد. اگر به خلاف این بیند، دلیل که از وى بدو رنج و زیان رسد. اگر بیند پادشاه به خصومت رفت، دلیل که حاجتش روا شود.
جابر گوید: اگر بیند با مردم بى‏سبب خصومت مى‏کرد، دلیل که مردم از زبان وى زنجور و اندوهگین شوند.

خطبه خواندن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند بر سر منبر خطبه مى‏خواند و اهل خطابت است، دلیل که عز و بزرگى یابد. اگر اهل خطابت نباشد، دلیل که چون به سفر رود، درنگ بسیار کند و بیم خطر بود، اگر توانگر بود، بیم که درویش شود، اگر جاهل است، بیم که در میان مردم خوار شود و در زبان مردم افتد به بدى. اگر بیند خطبه‏ى دینى مى‏خواند، دلیل که مسلمان شود یا بمیرد.
کرمانى گوید: اگر بیند با پادشاهى خطبه مى‏خواند اگر آن پادشاه مصلح بود، دلیل که عدل و داد کند، اگر مفسد بود، دلیل که تائب شود. اگر بیند که زنى بر منبر همى خواند و مردمان را پند همى داد، دلیل که شوهر زن رسوا شود.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند در میان خطبه تزویج همى خواند، دلیل که از او خیر و صلاح پدید آید و با همه احسان کند و کارها به مصلحت کند.

خطر

اچ میلر مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در خطر هستید، به این معناست که زندگى خوبى خواهید داشت.
بیتون مى‏گوید: اگر دخترى در خواب ببیند که در موقعیت خطرناکى گیر افتاده و راه نجاتى ندارد، به این معناست که روزهاى بدى را مى‏گذراند.

خط کش

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خط کش در خواب، بیانگر آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش‏هاى فروانى انجام مى‏دهید.

خطیب

بیتون مى‏گوید: گوش دادن به سخنان خطیب در خواب، بیانگر همنشینى با افراد ناباب است. اگر دخترى چنین خوابى ببیند، بیانگر آن است که به ظاهر افراد توجه دارد.

خفاش

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خفاشى ببینید، به معناى بدبختى و از دست دادن نزدیکان است.

خفتن

محمد بن سیرین گوید: خفتن در خواب مرده را و کسى که ترسیده بود، دلیل بر راحتى و رستگارى است. اگر بیند کسى بر تختى خفته است، یا بر بسترى،دلیل که بزرگى یابد، اما از راه دین و پرهیزکارى بى‏خبر است، زیرا که خفتن در راه دین غفلت بود. اگر بیند در جایگاهى پست بر بسترى خفته است، دلیل بر حقارت و خوارى او بود.
کرمانى گوید: خواب ترسنده را ایمنى بود و مرده را آمرزش و بیمار را شفا و زندانى را فرج از زندان.
جابر مغربى گوید: اگر کسى بیند که در میان مردگان خفته بود و کسى او را بیدار نمود، دلیل که در میان مردمان به کارى مشهور شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که روى تختى زیبا خوابیده‏اید، به این معناست که روزهاى خوبى پیش رو دارید. خوابیدن در مکان‏هاى ناآشنا و عجیب در خواب، بیانگر آن است که روزهاى بدى در انتظار شما است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب فردى را ببینید که خوابیده است، نشان از آن دارد که باید از فرصت‏هاى به دست آمده به درستى استفاده کنید. دیدن یک فرد زیبا در حال خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارهاست. دیدن افراد پیر و زشت در حال خواب، بیانگر سود مالى است. اگر خواب ببینید که در محیطى آزاد خوابیده‏اید، بیانگر بروز اتفاقات مهم است.

خفه کردن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند کسى او را خفه کرد، دلیل که غمگین و مستمند شود و بعضى گویند: خفه کردن نیکى عیش است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب احساس خفگى کنید، بیانگر آن است که مرتکب اشتباهى شده‏اید که باعث ناراحتى شما مى‏گردد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى قصد خفه کردن شما را دارد، بیانگر آن است که در کارهایتان به موفقیت مى‏رسید، اگر شخصى را در حال خفه شدن ببینید، به این معناست که باید مراقب توطئه دشمنان باشید.

خلال دندان

بیتون مى‏گوید: دیدن خلال دندان در خواب، به این معناست که اگر در رفتار خود تغییرى ایجاد نکنید به موفقیت چندانى دست پیدا نمى‏کنید. استفاده کردن از خلال دندان در خواب، بیانگر آن است که قصد دارید به زندگى یکى از نزدیکانتان آسیب وارد کنید.

خلعت

محمد بن سیرین گوید: خلعت به خواب دیدن، چون پاکیزه و نیکو بود،دلیل بر عزت یافتن و مرتبت ریاست و مملکت و زن و کنیزک بود و حکم و تأویلش به قدر و قیمت خلعت دهنده بود.
کرمانى گوید: اگر بیند پادشاهى خلعت بدو داد، دلیل که از سلطان به قدر آن مال و نعمت یابد. اگر بیند عالمى او را خلعت داد، دلیل است که از آن عالم او را علم حاصل شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى بیند خلعت او جامه‏ى کرباس بود و نیکو و سفید یا سبز بود، دلیل که عز و جاه دنیا و عقبى یابد. اگر بیند خلعت او از دیبا یا جامه‏ى ابریشمین بود، دلیل که عزت و نعمت دنیایى بیابد.

خلوت

هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى خلوت شما را به هم مى‏زند، بیانگر آن است که رفتار اطرافیان باعث ناراحتى شما مى‏شود.

خلیفه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند خلیفه گشاده‏روى بود و با وى به تلطف سخن مى‏گفت، دلیل که خیرات دینى و دنیایى به وى رسد. اگر بیند خلیفه وى را کارى فرمود از کارهاى خاص، دلیل که عز و بزرگى یابد و صاحب قدر و جاه شود. اگر بیند خلیفه او را امیر نمود از ولایتى یا از ولایت مسلمانان، دلیل که بزرگى یابد و صاحب قدر و جاه شود. اگر بیند در سراى خلیفه شد، دلیل که از حاجبان و مقربان خلیفه شود. اگر بیند خلیفه چیزى از متاع دنیا به او بخشید، دلیل که منزلت یابد و در میان بزرگان نامدار شود.
کرمانى گوید: اگر بیند خلیفه با او خصومت مى‏نمود از بهر کارى که تعلق به شرع مى‏داشت، دلیل که حاجتش روا شود و بین مردم سرافراز باشد. اگر بیند در بستر و جایگاه خلیفه خوابیده، دلیل که خلیفه او را زنى دهد یا کنیزکى و یا مالى که با زن خویش آن را هزینه کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: اگر کسى خلیفه‏ى مرده را زنده بیند که شادمان بود و با او سخن مى‏گفت، دلیل که مرادها از او حاصل شود و عز و دولت یابد. اگر خلیفه را اندوهگین بیند، به خلاف این بود که یاد کرده شد.
برایت مى‏گوید: دیدن خلیفه‏ى ارامنه در خواب، بیانگر آن است که به زودى ازدواج خواهید کرد. اگر در خواب چندین خلیفه‏ى ارامنه را با هم ببینید، به این معناست که روزهاى خوبى در انتظار شما است.

خم (خمره)

محمد بن سیرین گوید: خم دیدن زنى بود که از قبل او فایده به خانه رسد به قدر نیکى و بزرگى آن.
کرمانى گوید: خم سنگین دیدن گنج بود و خم آب دیدن زن توانگر بود. اگر بیند در سراى او خم پر آب بود که از آن آب مى‏خورد، دلیل که مال بسیار بیابد و در راه نیک هزینه کند. اگر خم سرکه بیند، مردى پرهیزکار بود و خم سرکه و روغن، دلیل زیادى مال است. خم انگبین مال حرام است، خم آبکامه، دلیل بر مردى بیمار است. خم نفت، دلیل بر مردى فرومایه و چرکین خم دیدن، دلیل بر سلطان بزرگ و ریاست و اصحاب شاه.

خم شدن

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در مقابل شخصى تعظیم مى‏کنید، به این معناست که شخصى به خود اجازه مى‏دهد تا به شما توهین کند.

خمیازه

بیتون مى‏گوید: خمیازه کشیدن در خواب، بیانگر آن است که انجام کارهاى زیاد مانع از استراحت شما مى‏شود. اگر در خواب خمیازه کشیدن دیگران را مشاهده کنید، نشان‏دهنده‏ى آن است که دوستانتان دچار گرفتارى مى‏شوند.

خمیر کردن

محمد بن سیرین گوید: سرشتن آرد گندم، دلیل مالى با سود بسیار از تجارت بود، به شرط آن که خمیرش برآمده بود. اگر خمیرش برنخاسته بود، دلیل زیادى فساد و فسق است. سرشتن آرد کاورس، دلیل منفعت اندک است.
کرمانى گوید: اگر بیند خمیر فراگرفت یا بخرید، یا کسى به او داد، اگر جوین باشد، دلیل کند به قدر آن مالى حلال او را در تجارت حاصل شود. اگر خمیر کاورس بود، نفع اندک بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خمیر به خواب بر سه وجه بود. اول: زیادتى در دین. دوم: منفعت اندک. سوم: روزى حلال.
برایت مى‏گوید: درست کردن خمیر در خواب، بیانگر دیدار دوستان قدیمى است.

خنجر

محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند خنجر در دست داشت، دلیل که او را با کسى جنگ و عداوت افتد. اگر بیند خنجر او بشکست یا ضایع شد، دلیل که جنگ و عداوت از میان ایشان برخیزد و به صلح انجامد. اگر بیند که خنجر در دست داشت بى‏سلاح دیگر، دلیل که او را از کسى قوتى بود در آن کار که خواهد. اگر بیند که با خنجر سلاح بسیار داشت، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و کارش به نظام شود.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خنجر ببینید، به این معناست که شما دشمن دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که شخصى با خنجر شما را زخمى مى‏کند، به این معناست که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر در خواب خنجرى را از دست فردى بیرون بکشید، به این معناست که دشمنانتان را شکست مى‏دهید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با خنجر شخصى را زخمى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که توطئه‏ى دشمنان را برملا مى‏کنید. اگر در خواب خنجرى خونى ببینید، نشانه‏ى آن است که دشمنان قصد نابود کردن شما را دارند اگر در خواب ببینید که خنجرى را به زمین فرومى‏کنید، بیانگر آن است که خطرى شما را تهدید مى‏کند.

خنده

محمد بن سیرین گوید: خنده در خواب غم و اندوه است. اگر بیند که به قهقه مى‏خندید، دلیل که اندوهش زیاد شود. قوله تعالى: «فلیضحکوا قلیلا و الیبکوا کثیرا». اگر بیند که آهسته مى‏خندید، اندوهش کمتر است.
کرمانى گوید: خندیدن آهسته در خواب، یافتن مراد بسیار است. قوله تعالى: «فتبسم ضاحکا من قولها». (نمل، 19)
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: خنده‏ى آهسته در خواب، دلیل فرزندى نجیب بود. قوله تعالى: «فضحکت فبشرناها باسحق». (هود، 72) و خنده‏ى قهقهه، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود و شگفت آمدن از کار ایزدى.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب صداى خنده‏ى کودکان را بشنوید، نشانه‏ى داشتن سلامتى کامل است. خندیدن زیاد به خاطر چیزهایى عجیب در خواب، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر در خواب ببینید که براى مسخره کردن دیگران مى‏خندید، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر دست‏پاچگى دیگران مى‏خندید، به این معناست که قصد دارید به دیگران آسیب وارد کنید.
اچ میلر مى‏گوید: شنیدن صداى خنده‏ى دیگران در خواب، بیانگر آن است که مورد تمسخر دیگران قرار مى‏گیرید.

خوان (سفره)

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که خوانى داشت و بر وى نان‏ها بود و از آن مى‏خورد، دلیل که به قدر آن غنیمت یابد.
کرمانى گوید: برداشتن خوان از پیش چون طعام نخورده بود، پیدا کردن بیمارى باشد و بیکارى.
جابر مغربى گوید: خوان آراسته در خواب نیکو و قوت دین باشد و چون طعام ناخورده خوان بردارند، دلیل غم و اندوه باشد و بسیار خوردن طعام بر خوان، دلیل بر درازى عمر کند. اگر بیند که بر خوان از سه گونه طعام بود، دلیل روزى او بود که به او و فرزندان او رسد. قوله تعالى: «انزل علینا مآئدة من السمآء» (مائده، 114). و بعضى گویند. عز و شادى بود و کارهاى او به نظام شود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید:دیدن خوان آراسته در خواب بر پنج وجه است. اول: غنیمت حاضر. دوم: مردى شریف. سوم: قوت دین. چهارم:نظام کار. پنجم: عز و خرمى.

خواندن

بیتون مى‏گوید: خواندن کتاب در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است. خواندن مطالبى که قادر به درک آن نیستید، بیانگر یأس و ناامیدى است. اگر در خواب شخصى را ببینید که مشغول کتاب خواندن است، بیانگر آن است که اطرافیان شما افراد مهربان و بانشاطى هستند. خواهر
برایت مى‏گوید: اگر کسى خواب خواهر خود را ببیند، بیانگر آن است که روابط خوبى با دیگران دارید. اگر در خواب مشاهده کنید که با خواهر خود خداحافظى مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که براى انجام کارى نیاز به کمک دیگران دارید. اگر خواب ببینید که خواهرتان مرده، بیانگر آن است که در موقعیت بدى قرار گرفته‏اید.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خواهر ناتنى خود را ببینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر زنى در خواب خواهرزاده‏ى خود را ببیند، بیانگر وقوع اتفاقات غیر منتظره است.

خواهش

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که به کسى خواهش مى‏کنید، به این معناست که موضوعى باعث نگرانى و ناراحتى شما مى‏شود.

خودستایى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول خودستایى از خود هستید، به این معناست که مرتکب اشتباهى مى‏شوید. اگر در خواب کسى را مشغول خودستایى از خود ببینید، نشانه‏ى آن است که قصد دارید براى دوستان خود دردسر ایجاد کنید.

خودکشى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که اقدام به خودکشى مى‏کنید، به این معناست که به دچار ناامیدى و بدبختى مى‏شوید. اگر در خواب شخصى را در حین خودکشى ببینید، به این معناست که دوستانتان در کارها ناموفق هستند. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که نامزدش خودکشى کرده، دلالت بر خیانت و بى‏وفایى نامزدش دارد.

خودمانى

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با فرد مهمى به صورت خودمانى گفت‏وگو مى‏کنید،نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

خوردن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که تنها غذا مى‏خورید، بیانگر غم و اندوه است اما اگر با دیگران مشغول غذا خوردن باشید، بیانگر موفقیت و پیشرفت در کارها است. اگر در خواب مشاهده کنید که هنگام خوردن غذا بشقاب را از پیش رویتان برمى‏دارند، به این معناست که عده‏اى قصد آزار شما را دارند.

خورشید

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى طلوع خورشید، بیانگر آن است که روزهاى خوبى در انتظار شما است. مشاهده‏ى غروب خورشید در خواب، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب اطرافتان باشید. اگر در خواب به هنگام ظهر خورشید را در آسمان مشاهده کنید، به معناى رسیدن به خوشبختى و سعادت است. اگر خورشید را در حین کسوف ببینید، دلالت بر آن دارد که خطرى شما را تهدید مى‏کند.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خورشید در آسمان نورافشانى مى‏کند، بیانگر موفقیت در انجام کارهاست. اگر در خواب، نور خورشید را در اتاق مشاهده کنید، نشانه‏ى آن است که روز خوبى پیش رو دارید. اگر در خواب، عکس خورشید را در آب ببینید، به این معناست که به موفقیتى زودگذر خواهید رسید. دیدن خورشید پشت ابرها، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى شود.

خوره

هانس کورت مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى خوره، بیانگر رسیدن به مقامات بالاى اجتماعى است.

خوش‏اقبالى

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خوش‏اقبالى به شما رو کرده است، بیانگر آن است که به اهداف خود مى‏رسید و روزهاى خوبى پیش رو دارید.

خوشه

محمد بن سیرین گوید: خوشه در خواب چون سبز و تازه است، دلیل فرزند و زیادتى مال و نعمت است و چون خوشه‏ى خشک بیند، فرزندى است که عمرش دراز بود. اما، دلیل تنگى و قحط است در آن و خوشه‏ى خرما و خوشه‏ى انگور تازه بهتر است، خاصه که به وقت خویش بیند.
کرمانى گوید: اگر بیند که خوشه سبز همى خورد، دلیل که در آن سال فراخى و عیش و خوشى است. اگر بیند که خوشه‏ها زرد و خشک است، دلیل که در آن سال تنگى و قحط و نیاز است. قوله تعالى: «سبع سنابل فى کل سنبلة مائة حبة والله یضاعف لمن یشاء». (بقره، 261)
برایت مى‏گوید: دیدن خوشه‏ى گندم در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که زندگى خوبى دارید. اگر در خواب مشاهده کنید گندم یا جو در اثر وزش باد موج مى‏زنند، نشانه‏ى آن است که در تمام کارهایتان به پیروزى و موفقیت مى‏رسید.

خوک

محمد بن سیرین گوید: خوک در خواب مردى است به قوت و توانگر، لکن دون همت و بى‏خبر است و خوک خانگى مرد است فراخ‏دل، لکن پلید و بدفعل باشد و بى‏دین و بى‏دیانت است. اگر بیند که خوکان را در جایگاهى نگاه داشت و رها نمى‏کرد که پراکنده شوند، دلیل است مال بسیار از حرام جمع کند.
کرمانى گوید: مخالطت کردن با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است و دیدن بچه خوک در خواب غم است و خوردن شیر وى در خواب مصیبت و اندوه است، از جهت مال به قدر آن چه خورده بود. اگر بیند که گوشت خوک مى‏خورد، دلیل که مال حرام خورد.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که با خوک صحرایى جنگ مى‏کرد، دلیل است که با مهترى پست و ستمگر او را خصومت افتد. اگر بیند موى خوک یا پوست یا استخوان او داشت، دلیل که بر قدر آن مال حلال یابد.
برایت مى‏گوید: دیدن خوک نر در خواب، نشان‏دهنده‏ى موفقیت در انجام کارهاست.
بیتون مى‏گوید: دیدن خوک ماده در خواب، بیانگر آن است که در کارهایتان پیشرفت مى‏کنید. مشاهده‏ى خوک چاق در خواب، بیانگر تغییرات خوشایند در زندگى است. مشاهده‏ى خوک لاغر، بیانگر درگیرى و نزاع است. غذا دادن به خوک‏ها، بیانگر داشتن روز خوب است. اگر در خواب صداى خوک‏ها را بشنوید، به این معناست که موضوعى باعث نگرانى و ناامیدى شما مى‏شود. خرید و فروش خوک‏ها در خواب، بیانگر آن است که مسؤولیت سنگینى بر عهده‏ى شما مى‏گذارند.

خون آمدن

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که بى‏جراحت خون از تن او آمد، دلیل که اگر رشوه ستاننده بود، رشوه ستاند. اگر نه او را زیان رسد. اگر بیند که بر تن وى جراحت‏ها بود و از آن جراحت‏ها خون همى رفت، دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد. اگر بیند کسى او را به شمشیر بزد و خون روان شد،دلیل که بر وى زبان خلق دراز گردد و او را در آن ثواب است. اگر بیند از جایگاهى که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او آلوده شد، مالى است که به حرام حاصل کند.
کرمانى گوید: اگر بیند که خون همى خورد، دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند. اگر اندامى از اندام‏هاى او ببرد، چنان که آن اندام از وى جدا شود، دلیل است زننده‏ى زخم سفر کند. اگر بیند که در تن او سوراخى بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه‏ى او را آلوده کرد، دلیل که او را به قدر آن مالى حرام رسد. اگر بیند که خون از زخم و جراحت نیامد و آن جراحت تازه بود، دلیل که در مال او نقصان آید.
جابر مغربى گوید: اگر بیند که در جایى در خون افتاد، دلیل است به خون ناحق مبتلا شود. اگر بیند که در شهرى یا کوچه‏اى خون همى رفت، دلیل کند بر خون ریختن بسیار در آن موضع. اگر بیند که ناودان‏هاى خون همى رفت، دلیل است هم در آن موضع خون بسیار ریخته گردد.
حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر بیند که خون بسیار از بینى او بیرون آمد و ضعیف نشد، دلیل کند بر یافتن مال حرام، خاصه که جامه‏ى او به خون‏آلوده گردد. اگر بیند که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد، دلیل است که درویش گردد و مالش را نقصان افتد. اگر بیند که قوت بر تن او آمد، دلیل بر یافتن مال حرام کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که لباستان خونى شده، بیانگر آن است که دشمنان قصد صدمه زدن به شما را دارند. اگر در خواب ببینید که از زخمى خون مى‏آید، بیانگر بیمارى و شکست در انجام کارهاست. اگر در خواب دستتان را خونى ببینید، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است. دیدن خونریزى در خواب، بیانگر آن است که روزهاى بدى در انتظار شماست.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان دچار خونریزى شده، به این معناست که یک فرصت خوب براى انجام کارها به دست مى‏آورید. بالا آوردن خون در خواب، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. خون گرفتن در خواب، نشانه‏ى درگیرى و نزاع است.

خونبها

بیتون مى‏گوید: دادن خونبها در خواب، بیانگر آن است که به دام افراد حیله‏گرى مى‏افتید. چنین خوابى براى بعضى‏ها نشانه‏ى بدبختى و شکست است.

خیابان

بیتون مى‏گوید: قدم زدن از خیابان، دلالت بر آن دارد که براى رسیدن به اهداف خود سخت در تلاش هستید. اگر در خواب مشاهده کنید که هنگام عبور از خیابان، چیزى باعث ترس شما مى‏شود، بیانگر آن است که براى موفقیت در کارها دست به هر کارى مى‏زنید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک خیابان باریک و شلوغ ببینید، یعنى عده‏اى پشت سر شما بدگویى مى‏کنند. دیدن خیابان شلوغ در خواب، نشانه‏ى آن است که اخبار مهمى به گوش شما مى‏رسد. اگر خواب ببینید که در خیابان خلوتى سرگردان هستید، نشانه‏ى آن است که پیشامد ناگوارى در انتظار شماست.

خیار

محمد بن سیرین گوید: خیار به وقت خویش در خواب، دیدن، دلیل کند که سخن نیکو شنود، یا زنى است که به او رغبت کند. اگر بیند که از آن خیار بخورد، دلیل که مرادش حاصل شود و حکم خیار با درنگ هم از این قیاس است.
کرمانى گوید: اگر بیند که خیار مى‏خورد، دلیل که کارى کند که از آن پشیمان شود. خیار خوردن اگر به وقت باشد، دلیل غم و اندوه است. خوردن خیار با درنگ بیمارى بود.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن خیار بر سه وجه است. اول: پشیمانى در کار. دوم: شادى. سوم: منفعت دوستان و خویشان، خاصه سبز و به وقت بود.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خیار در خواب، بیانگر آن است که اقبال خوب در انتظار شماست. اگر شخص بیمارى در خواب مشاهده کند که مشغول خوردن خیار است، به این معناست که از بیمارى نجات مى‏یابد.
اچ میلر مى‏گوید: اگر خواب ببینید که مشغول کاشتن خیار هستید، به این معناست که مسئولیت سنگینى بر عهده‏ى شما قرار مى‏دهند. خوردن خیار شور در خواب، بیانگر یک تجربه‏ى تلخ است.

خیاط

بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى خیاط در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث پریشانى شما مى‏گردد. اگر در خواب مشاهده کنید که با خیاطى مشغول دعوا هستید، بیانگر آن است که از موضوعى ناامید مى‏گردید. اگر در خواب خیاطى را ببینید که با متر اندازه‏هاى شما را مى‏گیرد، نشانگر آن است که رفتار خوبى با دیگران ندارید. دیدن خیاط زنانه در خواب، بیانگر پیشامدهاى خوشایند است.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با خیاطى مشغول به کار هستید، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب کارهایتان باشید. اگر خواب ببینید که مشغول لباس دوختن هستید، علامت آن است که یک موقعیت خوب براى انجام کارها پیدا مى‏کنید. اگر در خواب خیاطى را ببینید که مشغول دوختن لباس‏هاى پوستى است، به این معناست که کارهاى دشوارى به عهده‏ى شما مى‏گذارند.

خیس شدن

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که لباس‏هایتان خیس شده است بیانگر ضرر و زیان است و باید مراقب افراد حیله‏گر باشید. اگر دخترى در خواب مشاهده کند که سراپا خیس شده است، بیانگر آن است که دست به کارهاى رسوایى‏آور مى‏زند.

خیمه

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که خیمه از بهر خویشتن زد یا کسى از بهر او زد و آن جا نشست. اگر سپاهى بود، مال یابد به قدر بزرگى و کوچکى آن. اگر بازرگان بود، سفر کند و از آن سفر مال و نعمت یابد. اگر خیمه‏ى سیاه و بزرگ بیند، دلیل غم و اندوه است. اگر خیمه کهن و پاره بیند، دلیل است که او به مضرت و زیان برسد.
کرمانى گوید: اگر بیند از خیمه بیرون رفت، دلیل که از شرف و بزرگى بیفتد، اگر بیند پادشاه به خیمه‏اش نشسته بود، کارش نکو گردد و بر دشمن ظفر یافته، کارش به نظام شود و خیمه در روز به خواب دیدن، کسى بود که کار شاهان به هم پیوندد و مهیا دارد.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧