# این_علمی_است_بر_اساس_کنایه_ها_و_نشانه_های_محیط_اطر